NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE AUTOCHLOR OCEANIC

Komentáře

Transkript

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE AUTOCHLOR OCEANIC
NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE
AUTOCHLOR OCEANIC
modely: SMC 20, SMC 30
(automatická èistící cela)
1.1
Pøed zapoèetím instalace se plnì seznamte s tímto dokumentem.
1.2
Prùmìr vtokového a výtokového otvoru elektrolytické cely je: 48 mm pro vnitøní lepení a 60 mm
pro vnìjší.
1.3
Elektrolytická cela musí být instalována do potrubního systému vždy za filtr, ohøev vody (popø.
solární ohøev vody) smìrem ke vtoku na trysky, tedy jako poslední element celé úpravny vody,
(viz obrázek 1) a v žádném pøípadì nesmí dovolit akumulaci plynu ve filtru nebo jiném zaøízení
než-li v pouzdru elektrolytické cely.
1.4
Umístìní a poloha elektrolytické cely v potrubním systému musí umožnit zbytku vody z cely odtéci v pøípadì akumulace plynu v cele (viz obrázek 2).
1.5
Pøipevnìte ovládací modul pøístroje na zeï nebo jinou vertikální podporu ve vzdálenosti dané
délkou napájecího kabelu elektrolytické cely. Tento kabel nelze v žádném pøípadì prodloužit.
Místo pro upevnìní ovládacího modulu pøístroje musí být dobøe odvìtrané a umožnit dobrou
cirkulaci vzduchu kolem ovládacího modulu.
1.6
Ovládací modul musí být umístìn na suchém místì a chránìn pøed vniknutím vody. Na možnou
škodu vzniklou pùsobením vody se záruka nevztahuje.
1.7
Dùležitá zásada elektrické instalace: Zaøízení OCEANIC musí být zapojeno tak, aby bylo schopno èinnosti pouze v dobì provozu obìhového èerpadla vody! Doporuèuje se instalace prùtokové klapky pøed elektrolytickou celou, aby se zabránilo poškození cely pøi praní filtru, kdy je prùtok vody celou zastaven.
1.8
Dávkování soli do bazénu
1.8.1 Vypoètìte objem vody ve vašem bazénu nebo víøivé vanì. Požadovaná úroveò soli ve vodì – salinita – pro provoz zaøízení OCEANIC je 0,4 %. Množství soli potøebné se dá vypoèítat rychle – 4 kg
na 1 000 litrù vody.
1.8.2 Pøidejte potøebné množství soli do vody a nechte rozpustit. Rozpuštìní urychlíte cirkulací vody,
kartáèováním nebo pohybem ve vodì. Ponechte bìžet obìhové èerpadlo vody bazénu nebo víøivé vany po dobu potøebnou k cirkulaci celého objemu vody.
1.8.3 Minimální teplota vody pro plný provoz zaøízení je 14 °C.
obrázek 1.
z bazénu
FILTR
OHØEV VODY
1
CELA
do bazénu
obrázek 2.
1 z bazénu
6
2 do bazénu
5
3 cela
4 kabel (cela)
8
3
5 øídicí modul
4
6 pøipojení el. 220 V
7
7 filtr
8 kabel (pumpa)
9
2
9 pumpa
1
INSTALACE CELY V POUZDØE
obrázek 3.
otvor výtoku vody
1
2
otvor výtoku vody
Pøi nesprávné instalaci mùže dojít k poškození pouzdra cely.
FUNKCE ØÍDÍCÍHO MODULU
obrázek 4.
1
MIN
MAX
High Salt
Water Flow
Low Salt
Power Staus
3
2
5
Salt Water Chlorination
4
6
HIGH SALT
WATER FLOW
LOW SALT
POWER STATUS
Off - Normal
On - Salt high
Flashing - Salt too high*
Off - Normal
Flashing - No water flow - Shut down
Off - Normal
On - Salt low
Flashing - Salt too low*
ON - Normal
OFF - No power*
Flashing - Standby
* Refer to operating instructions
2
1. Jeden stisk tlaèítka sníží produkci chlóru o 10 %. Chceme-li vypnout, stiskneme tlaèítko nìkolikráte
až všechna zelená indikaèní svìtla zhasnou.
2. Jeden stisk tlaèítka zvýší produkci chlóru o 10 %. Když všechna zelená indikaèní svìtla svítí je výkon
zaøízení 100 %.
3. Varovná signalizace – SALINITA VYSOKÁ – nutné naøedit vodu. V pøípadì, že toto varovné svìtlo bude svítit pøerušovanì zaøízení OCEANIC se brzy vypne automaticky, nebo salinita vody dosahuje maxima povoleného pro bezchybný chod zaøízení. Je nutné snížit salinitu na úroveò 0,4 %.
4. Varovná signalizace – SALINITA NÍZKÁ – Salinitu je tøeba zvýšit pøidáním soli a udržovat ji na úrovni
0,4 % aby byla zaruèena plná kapacita produkce.
5. Varovná signalizace – PRÙTOK VODY CELOU JE ZASTAVEN – zaøízení je v módu STAND BY. Zajistìte
obnovení prùtoku vody celou!
6. Indikaèní svìtlo – ZAØÍZENÍ JE POD NAPÌTÍM.
DOPORUÈENÁ CHARAKTERISTIKA VODY
Obsah soli
PH
Alkalita
Volný chlór
4000 ppm (0,4 %)
7,0–7,6
90 pph–150 pph
0,3–0,5 vnitøní / 0,5–1,0 venkovní
UPOZORNÌNÍ
Pøi použití zaøízení OCEANIC se nedoporuèuje pøidávat do vody žádné chemické
pøípravky obsahující slouèeniny kovù, jako jsou zazimovací pøípravky s obsahem
mìdi. Pro zazimování je nejvhodnìjší použít pouze organický chlór. Použití pøípravkù obsahujících kovy výraznì snižuje životnost elektrolytické cely.
ÚDRŽBA CELY
Zaøízení OCEANIC SMC je zaøízení s Reversní Polaritou což znamená, že má samoèistící elektrolytickou
celu, která vyžaduje minimální údržbu – èištìní. V pøípadech, kdy obsah vápníku nebo jiných minerálù
v plnící vodì je velmi vysoký, zaøízení OCEANIC nebude schopno zcela odstranit nánosy vápníku na
deskách cely. V tomto pøípadì bude nutné snížit úroveò vápníku ve zdrojové vodì a také vyèistit celu.
Postup pøi èištìní cely: Vypnìte zaøízení, uzavøete prùtok vody celou, odpojte napájecí kabel cely
a vyndejte celu z pouzdra. Zneèištìná cela se ponoøí do nádržky, která obsahuje èistící roztok = 8 dílù
vody + 1 díl kyseliny solné HCl (30–33 %).
obrázek 5.
otvor výtoku vody
otvor výtoku vody
Nánosy vápníku na deskách cely budou reagovat s kyselinou a vytváøet plyn. Když tato reakce skonèí
znamená to, že cela je vyèištìna. Opláchnìte okamžitì celu ponoøením do pitné vody, osušte kontakty cely a znovu instalujte do pouzdra.
3
ZÁRUÈNÍ PODMÍNKY
AUTOCHLOR OCEANIC SMC
Všechna zaøízení OCEANIC (dále jen zaøízení) jsou plnì vyzkoušena pøed jejich expedicí.
1. Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele zaøízení a není pøenosná.
2. Jestliže bìhem 36 mìsícù od zakoupení zaøízení prvomajitelem dojde k mechanické nebo elektrické
poruše zaøízení v dùsledku výrobní vady nebo vady materiálu, takovýto díl bude opraven nebo nahrazen bezplatnì.
3. Instalaci zaøízení nebo odbornou opravu nebo servis zaøízení smí provést pouze akreditovaná osoba
nebo firma.
4. Všechny opravy a servis mimo rámec záruèních oprav budou úètovány zákazníkovi dle sazebníku,
který lze obdržet od odborného servisu distributora.
5. Trygon Pacific International s.r.o. ani jeho akreditivaný zástupce èi distributor v Èeské Republice
nebo ve státech Evropské Unie, nejsou odpovìdni za žádné škody a prvotné èi následné zpùsobené použitím zaøízení mimo rámec popsaný v Návodu k obsluze. Rovnìž tak nejsou Trygon
Pacific International s.r.o., jeho akreditovaný zástupce nebo distributor odpovìdni za žádné škody
a prvotné èi následné zpùsobené neodbornou instalací zaøízení, jeho zneužitím, nedbalostí obsluhy zaøízení, náhodným poškozením nebo normálním opotøebením zaøízení èi únavou materiálu.
Typ zaøízení
Majitel
Výrobní èíslo
Datum prodeje
Majitel dnem prodeje pøijímá záruèní podmínky.

Podobné dokumenty

solinator oceanic mini rp

solinator oceanic mini rp Upozornìní: Pøi použití zaøízení OCEANIC se nedoporuèuje pøidávat do vody žádné chemické pøípravky obsahující slouèeniny kovù, jako jsou zazimovací pøípravky s obsahem mìdi. Pro zazimování je nejvh...

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-202

Nokia Bluetooth Headset BH-202 vyjímat, proto¾e byste jej mohli po¹kodit. 1. Pøipojte nabíjeèku do elektrické zásuvky. 2. Pøipojte kabel nabíjeèky k headsetu (7). V prùbìhu nabíjení svítí kontrolka. Mù¾e chvilku trvat, ne¾ se za...

Více

5106-5117 SM-Náv CZ 050316.vp

5106-5117 SM-Náv CZ 050316.vp Maximální pøetlak Min. pøetlak pitné vody na vstupu do kotle Prùtok uitkové vody (hodnota D dle ÈSN EN 625)

Více

Má něco společného NHL a EU? - Domů

Má něco společného NHL a EU? - Domů Bo¾ská NHL - koho by napadlo, ¾e se zru¹í. Ale kdy¾ stát hýøí, okam¾itì nastupuje vnitøní mechanizmus - pud sebezáchovy, který zaène utahovat opasky nezávisle na vládì, centrální bance a jejich naø...

Více

gps monitorování vozidel

gps monitorování vozidel obrazovce vidíte nejen pozici všech vozidel v mapì, ale zároveò také aktuální stavy vozidel. Jedním pohledem zjistíte, která vozidla jsou v pohybu, zda-li jedou soukromou èi služební jízdu, zda-li ...

Více