ProFlow návod k obsluze

Transkript

ProFlow návod k obsluze
NÁVOD K OBSLUZE
KATEXOVÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY
PRO KOMERČNÍ POUŽITÍ
Změkčovač vody Proflow, OM-ENG -REV2001.09
OBSAH A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Obsah a předávací protokol
strana 2
Bezpečnostní pokyny
strana 3
Provozní požadavky
strana 4
Instalace
strana 5
Uvedení do provozu
strana 11
Elektronický ovládací panel
strana 12
Údržba
strana 17
Řešení problémů
strana 18
Přehled součástí sestav
strana 20
Tovární nastavení parametrů
strana 21
Technická specifikace
strana 22
Vyplňte následující údaje
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Sériové číslo:
Model:
________________________________________
____________________________________________
Vstupní tvrdost vody:
_________________________________
Výstupní tvrdost vody:
_________________________________
Vstupní tlak vody:
_________________________________
Datum instalace:
_________________________________
Montážní organizace:
_________________________________
Jméno a příjmení:
________________________________
Telefonní číslo:
_________________________________
Podpis a razítko:
_________________________________
____
Strana 2
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•
Před instalací zařízení si pozorně prostudujte bezpečnostní
pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze a pečlivě je
dodržujte. Jsou zde uvedeny důležité informace o bezpečnosti,
instalaci, použití a údržbě tohoto výrobku. Skutečný systém,
který jste obdrželi, se může lišit od ilustrací uvedených v tomto
návodu k obsluze.
•
Nedodržování těchto pokynů by mohlo mít za následek
poškození zařízení či majetku. Zařízení vám bude bez problémů
sloužit po mnoho let, pokud bude řádně instalováno,
kontrolováno a udržováno.
•
Zařízení je určeno pro „změkčování“ pitné vody, což znamená,
že z vody odstraňuje tvrdé minerály. Nemusí nutně odstraňovat
další znečisťující složky přítomné ve vodě. Zařízení nečistí
znečištěnou vodu ani ji neupravuje tak, aby ji bylo bezpečné pít!
•
Instalaci zařízení musí provést odborně proškolená osoba.
Veškerá instalatérská a elektrická připojení musí být provedena
v souladu s platnými předpisy.
•
Před instalací zařízení se ujistěte, že zařízení není poškozeno;
neinstalujte ani nepoužívejte poškozené zařízení.
•
Pro transport zařízení používejte manipulační vozík, abyste
zamezili poškození výrobku, nehodě nebo zranění. Nepokládejte
zařízení na bok.
•
Uschovejte tento návod k obsluze na bezpečném místě a
zajistěte, aby se uživatelé obeznámili s jeho obsahem.
•
Zařízení je navrženo a vyrobeno v souladu se současnými
bezpečnostními požadavky a pravidly EU. Nesprávně provedené
opravy mohou mít za následek nepředpokládaná nebezpečí pro
uživatele. Z tohoto důvodu musí opravy provádět odborně
proškolený technik.
•
S ohledem na životní prostředí by mělo být zařízení zlikvidováno
v souladu s požadavky směrnice o odpadních elektrických a
elektronických zařízeních.
Strana 3
PROVOZNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY
•
•
PROVOZNÍ TLAK: minimálně 1,4 / maximálně 8,3 bar
−
kontrolujte pravidelně tlak vody.
−
uvědomte si, že tlak vody může být přes noc značně vyšší než
přes den.
−
před zařízení doporučujeme instalovat regulátor tlaku vody
PROVOZNÍ TEPLOTA: minimálně 2 / maximálně 48°C
−
−
−
•
neinstalujte zařízení v prostředí, kde je vysoká teplota
okolního vzduchu (například v nevětrané kotelně) nebo kde
může být vystaveno mrazu.
zařízení by nemělo být vystaveno vnějším vlivům, jako jsou
přímé sluneční paprsky nebo dešťové srážky.
neinstalujte zařízení příliš blízko zásobníkových ohřívačů teplé
vody. Délka mezi výstupem ze zařízení a vstupem do ohřívače
musí být min. 3m. Zásobníkové ohřívače vody mohou
přenášet teplo potrubím s chladnou vodou zpět do úpravny.
Mezi úpravnu vody a zásobníkový ohřívač proto vždy
instalujte zpětný ventil.
PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: 230v-50Hz
−
zařízení pracuje pouze na 24 V stejnosměrného napětí a je
vybaveno transformátorem 230/24V-50Hz; vždy používejte
zařízení spolu s dodaným transformátorem.
−
elektrická zásuvka musí být instalována na suchém místě, se
správnými jmenovitými hodnotami a nadproudovou
ochranou.
Strana 4
INSTALACE
Pro jednodušší přepravu a instalaci není tlaková nádoba
naplněna pryskyřicí. Pryskyřice je dodávána zvlášť
v balení po 25kg.
4. Vložte trychtýř do otvoru tlakové nádoby a nasypte
pryskyřici.
5. Opláchnutím otvoru tlakové nádoby odstraňte
zbytky pryskyřice ze závitu.
6. Vyjměte provizorní utěsnění z vrchní části
transportní trubice.
Pomocí přehledu dílů na konci návodu zkontrolujte
obsah dodávky.
RÍDICÍ VENTIL
KONTROLA OBSAHU
Obdržené díly se mohou lišit od uvedených ilustrací.
7. Ujistěte se, že těsnění v pouzdru transportní trubice
a okolo závitové části řídicího ventilu jsou ve správné
pozici.
8. Našroubujte vrchní koš na řídicí ventil.
9. Promažte závit tlakové nádoby, vrchní část
transportní trubice a obě těsnění řídicího ventilu
vhodným mazadlem na bázi silikonu.
10. Nasuňte řídicí ventil s košem na transportní trubici,
ventil pevně přitlačte dolů a zašroubujte do tlakové
nádoby s pryskyřicí.
SYSTÉM DUPLEX / TRIPLEX
Systém duplex/triplex se skládá z 2/3 systémů simplex,
které:
-
jsou hydraulicky instalovány paralelně
jsou spojeny elektronicky, pomocí propojovacího
kabelu (InterConnect)
sdílejí 1 zásobník regenerační soli
využívají automatický uzavírací ventil na výstupu z
každého zařízení. Ventil je časově řízen
elektronickým systémem. V režimu regenerace je
pomocí bypassu zajištěna úprava vody přes druhé
zařízení.
ZÁSOBNÍK REGENERAČNÍ SOLI
11. Umístěte zásobník regenerační soli na vodorovnou
plochu v místě instalace. Zajistěte dostatek místa pro
jednoduchou údržbu zařízení.
12. Sejměte víko zásobníku regenerační soli.
13. Trubici injektoru protáhněte skrz boční stěnu
zásobníku regenerační soli směrem ven.
14. Zasuňte trubici injektoru do hrdla spoje na řídicím
ventilu () a utáhněte matici.
V pohotovostním režimu jsou všechny systémy simplex
v provozu a tím násobí celkový průtok. Když jeden ze
systému simplex spouští regeneraci, okamžitě o tom
informuje ostatní systémy simplex prostřednictvím
propojovacího kabelu (InterConnect). Po celou dobu
regenerace tak ostatní zařízení zůstanou v provozu, čímž
je zajištěna nepřetržitá dodávka upravené vody do
objektu.
U objektů s požadavkem na větší objem upravené vody
je možné jednoduše instalovat dva nebo více systémů
duplex / triplex.
NAPLNĚNÍ TLAKOVÉ NÁDOBY PRYSKYŘICÍ
1. Umístěte tlakovou nádobu na vodorovnou plochu
v místě instalace a zajistěte dostatek místa pro
jednoduchou údržbu zařízení.
2 Vložte transportní trubici zakončenou košem svisle
do tlakové nádoby a vystřeďte ji. Utěsněte vršek
transportní trubice čistým hadrem nebo jinou
vhodnou pomůckou, aby se pryskyřice při plnění
nedostala do trubice.
15. Nalijte vodu do zásobníku regenerační soli do výšky ±
10 cm.
16. Nasypte regenerační sůl do zásobníku.
17. Vraťte víko zpět na zásobník regenerační soli.
3. Do tlakové nádoby nalijte vodu do výšky ± 30 cm.
Voda bude chránit spodní část nádoby a koš
transportní trubice během plnění pryskyřicí.
Strana 5
INSTALACE
V případě systému duplex a triplex zapojte potrubní
vedení k jednotlivým systémům simplex identicky, tak
aby byl zachován stejný průtok vody ve všech částech
zařízení.
VSTUP A VÝSTUP
Zkontrolujte tlak vody v místě instalace zařízení,
nikdy nesmí přesahovat 8,3 bar.
Před úpravnu vody vždy nainstalujte
mechanických nečistot (optimálně 80 µm).
filtr
Instalace systému simplex s automatickým bypassem
NEUPRAVENÁ
VODA
UPRAVENÁ
VODA
1. Automatický bypass namontujte na vstup a výstup
úpravny vody ( a ). Nezapomeňte vložit těsnění.
Matice pevně utáhněte rukou!
2. Namontujte mosazné šroubení na automatický
bypass pomocí matic ( a ). Nezapomeňte vložit
těsnění. Matice pevně utáhněte rukou!
3. Připojte hlavní přívod vody k mosaznému šroubení
().
4. Připojte domovní rozvod k mosaznému šroubení
().
= hlavní přívod vody (neupravená voda)
= vstup do úpravny vody (neupravená voda)
= výstup z úpravny vody (upravená voda)
= domovní rozvod (upravená voda)
Strana 6
INSTALACE
Instalace sytému duplex (2 systémy simplex paralelně) s obtokem
TVRDÁ
VODA
OBTOK
VSTUP
UPRAVENÁ
VODA
VSTUP
VÝSTUP
VÝSTUP
AUT. UZAVÍRACÍ VENTIL
Propojovací
kabel
1. Nainstalujte obtok dle nákresu.
2. Namontujte mosazné šroubení na vstup a výstup
zařízení ( a ). Nezapomeňte vložit těsnění.
Matice pevně utáhněte rukou!
3. Pomocí vhodného těsnícího materiálu připojte
automatický uzavírací ventil () na mosazné
šroubení (). Respektujte směr průtoku (viz šipky na
spodní straně automatického uzavíracího ventilu).
4. Připojte vstupní uzavírací armaturu k mosaznému
šroubení řídicího ventilu () a výstupní uzavírací
armaturu k automatickému uzavíracímu ventilu ().
5. Opakujte kroky 2-4 i pro druhý systém simplex.
6. Připojte hlavní přívod vody k obtoku.
7. Připojte domovní rozvod k výstupu z obtoku.
= vstup do úpravny vody (neupravená voda)
= výstup z úpravny vody (upravená voda)
= automatický uzavírací ventil (upravená voda)
Strana 7
AUT. UZAVÍRACÍ VENTIL
INSTALACE
Instalace sytému triplex (3 systémy simplex paralelně) s obtokem
OBTOK
TVRDÁ
VODA
UPRAVENÁ
VODA
Při instalaci systému triplex postupujte obdobně jako u systému duplex.
Kroky 2-4 opakujte pro všechny tři systémy simplex.
Strana 8
.09
INSTALACE
Instalace sytému quadruplex (2 systémy duplex paralelně) s obtokem
TVRDÁ
VODA
UPRAVENÁ
VODA
OBTOK
VSTUP
VSTUP
VÝSTUP
AUT. UZAV. VENTIL
VSTUP
VÝSTUP
VSTUP
VÝSTUP
AUT. UZAV. VENTIL
Propojovací
kabel
AUT. UZAV. VENTIL
Propojovací
kabel
Při instalaci systému quadruplex postupujte obdobně jako u systému duplex.
Kroky 2-4 opakujte pro všechny systémy simplex.
Strana 9
VÝSTUP
AUT. UZAV. VENTIL
INSTALACE
ODTOK
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ
Doporučujeme používat odpadní potrubí se sifonem
Pro prevenci zpětného toku z kanalizačních rozvodů
do úpravny vody zajistěte, aby byla vždy dostatečná
vzduchová mezera mezi koncem odtokového vedení a
samotným kanalizačním rozvodem.
1. Zapojte adaptér do elektrické zásuvky.
2. Opačný konec zapojte do konektoru ovládacího
panelu a zajistěte svorkou.
3. V případě systému duplex a triplex:
•
Vždy používejte samostatná odtoková vedení pro
řídicí ventil a přepad zásobníku regenerační soli.
uvolněte 3 šrouby elektronického ovládacího
panelu a odejměte kryt
•
Rozmístěte odtokové hadice tak, aby se
minimalizovala ztráta tlaku. Zajistěte, aby nebylo vedení
přehnuté.
protáhněte dráty z automatického uzavíracího
ventilu skrze objímku () na zadním krytu
elektronického ovládacího panelu
•
zapojte izolované ploché konektory do koncovek
označených „Auxiliary“ (pomocné) na řídicí desce
()
•
namontujte kryt elektronického
panelu a utáhněte 3 šrouby
•
opakujte všechny kroku u jednotlivých systémů
simplex.
1. Zapojte hadici (13 mm) na odtok řídicího ventilu ()
a zajistěte ji svorkou.
2. Odtokové vedení je pod tlakem, proto může být
napojení do kanalizace umístěno nad úpravnou vody
3. Další hadici (13 mm) zapojte na kolínko přepadu
umístěné na zadní straně zásobníku regenerační soli
a zajistěte ji svorkou. Přepad zásobníku regenerační
soli není pod tlakem, proto nesmí být napojení do
kanalizace nad úpravnou vody.
4. V případě systému duplex a triplex, opakujte kroky 12 pro jednotlivé systémy simplex.
.
Strana 10
ovládacího
UVEDENÍ DO PROVOZU
NATLAKOVÁNÍ
PROPOJOVACÍ KABELY
1. Aktivujte automatický bypass (simplex) nebo
otevřete uzávěr obtoku (duplex, triplex, atd.) –
uzávěry jednotlivých zařízení jsou v poloze zavřeno.
2. Zajistěte, aby byl elektronický ovladač úpravny vody
v provozu.
3. Otevřete hlavní přívod vody.
4. Na nejbližší vodovodní baterii otevřete ventil
studené vody a nechte několik minut vodu odtéci,
aby se vyplavily veškeré nečistoty vzniklé při instalaci
a poté ventil uzavřete.
5. Zvolna natlakujte zařízení v těchto krocích:
11. V případě systému duplex a triplex propojte
jednotlivé řídicí ventily mezi sebou pomocí
propojovacího kabelu (InterConnect). Zapojte
konektor na propojovacím kabelu do DIN konektoru
na zadním krytu elektronického ovládacího panelu
každého zařízení ();
I. uzavřete armaturu obtoku u všech zařízení
II. otevřete výstupní armaturu
III. pomalu otevřete vstupní armaturu
6. Na nejbližší vodovodní baterii otevřete ventil
studené vody a nechte několik minut vodu odtéci,
aby se vyplavily veškeré nečistoty vzniklé při instalaci
a poté ventil uzavřete.
7. Zkontrolujte těsnost úpravny vody a všech spojů.
8. V případě systému duplex a triplex opakujte kroky 57 pro jednotlivé systémy simplex.
.
ZAHÁJENÍ REGENERACE
12. Manuálně
ELEKRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
zahajte
regeneraci
stisknutím tlačítka posunu
zobrazí:
9. Naprogramujte elektronický ovladač (viz. str. 11
kapitola „ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL“).
10. V případě systému duplex a triplex opakujte krok 9
pro jednotlivé systémy simplex.
opakovaným
, než se na displeji
REGEN. ZA 10 SEK
13. Nechte zařízení v tomto režimu. Na displeji se začne
odpočítávat čas od 10 do 0 sekund a poté se zahájí
regenerace.
14. V případě systému duplex a triplex, opakujte kroky
11-12 pro jednotlivé systémy simplex. Všechna
zařízení tak zahájí regeneraci současně.
Strana 11
.09
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
PORUCHA ČASOVAČE
V případě poruchy časovače se na displeji zobrazí
následující zpráva
SERVICE REQUIRED
V tomto případě je nutné kontaktovat servis.
PROVOZNÍ REŽIM
V provozním režimu displej zobrazuje čas, zbývající
kapacitu zařízení a indikátor průtoku vody:
displej
kontrolka NAPÁJENÍ: rozsvítí se, když je
zařízení napojeno na elektrický proud
20:51
tlačítko DOLŮ: pro snížení hodnoty daného
parametru
L
---
REGENERAČNÍ CYKLUS
tlačítko NAHORU: pro zvýšení hodnoty
V regeneračním režimu se na displeji zobrazí zbývající
doba do konce celkové regenerace, aktuální regenerační
cyklus, a zbývající doba do konce cyklu.
daného parametru
1000
tlačítko POSUNU: pro přechod k dalšímu
parametru
Rgn: XXX
ZAPNUTÍ
Po zapnutí se bude na displeji po dobu 5 sekund
zobrazovat verze softwaru, například:
EZRSDg
CycY: ZZZ
Řídicí ventil může být kdykoli resetován do provozního
režimu stisknutím tlačítka posunu
Tím manuálně
přejdete k dalšímu regeneračnímu cyklu.
KONTROLA PRŮTOKOMĚRU
EZ Rot 0.8
- následně se displej automaticky vrátí do provozního
zobrazení.
- rozsvítí se kontrolka NAPÁJENÍ
V případě odběru vody se bude hodnota zbývající
kapacity vody odečítat po litrech. Navíc se bude otáčet
indikátor průtoku vody. Tímto způsobem může být také
ověřena správná funkce vodoměru.
VÝPADEK PROUDU
MANUÁLNÍ REGENERACE
V případě výpadku proudu zůstane program uložen
®
v paměti NOVRAM během nedefinovaného období.
Zabudovaný kondenzátor bude udržovat správný čas
pouze po dobu několika hodin. V případě dlouhodobého
výpadku proudu, se přístroji nemusí podařit udržet čas.
V tomto případě po obnovení napájení začne zobrazení
času blikat, což indikuje, že musí být znovu nastaven.
Regeneraci je možné zahájit manuálně:
1. Stiskněte opakovaně tlačítko posunu
displeji zobrazí text:
Když nastane výpadek proudu během provádění
automatické regenerace, řídicí ventil se okamžitě vrátí do
provozní polohy. Po obnovení napájení řídicí ventil
zůstane v provozní poloze po dobu 60 sekund a restartuje
se kompletní regenerace od začátku.
, než se na
REGEN IN XX SEC
• Pokud necháte zařízení v tomto režimu, na
displeji se začne odpočítávat čas od 10 do 0
sekund a poté se zahájí regenerace.
•
Pro zrušení tohoto režimu stiskněte tlačítko
posunu
, dokud se na displeji nezobrazí nula.
Řídicí ventil se vrátí do provozního režimu.
Strana 12
.09
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMOVÁNÍ – UŽIVATELSKÁ ÚROVEŇ
Před vstupem do programovací úrovně se ujistěte, že je
zařízení v provozním režimu.
1. Stiskněte tlačítko posunu
následující text:
. Na displeji se zobrazí
LANGUAGE : ENGLISH
•
Stiskněte tlačítko nahoru
volbu jazyka.
2. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí následující text:
nebo dolů
pro
. Na displeji se
SET TIME : XX:XX
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nastavení času.
3. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí následující text:
nebo dolů
pro
. Na displeji se
SET HARDN.: XX ° D
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení hodnoty tvrdosti vstupní vody.
pro
.
Strana 13
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
PROGRAMOVÁNÍ – SERVISNÍ ÚROVEŇ
Všechny
parametry
v tomto
zařízení
byly
naprogramovány výrobcem, tak aby byl zajištěn
optimální provoz v široké škále aplikací. Výchozí
nastavení naleznete na konci tohoto návodu. Pro
přizpůsobení specifickým požadavkům instalace je
možné tovární nastavení parametrů upravit.
Před vstupem do programovací úrovně se ujistěte, že je
zařízení v provozním režimu
Strana 14
.09
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
Modely SIMPLEX:
•
1. Stiskněte tlačítko posunu
a držte ho stlačené 5
sekund, než se zobrazí následující text:
8. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
System Check (kontrola systému)
2. Během 10 sekund stiskněte tlačítko nahoru
displeji se zobrazí následující text:
a na
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení jednotek tvrdosti.
3. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
ExCap: 5.5°f M3/L
•
pro
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
pro
nastavení výměnné kapacity na litr pryskyřice.
•
5. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
pro
−
Immediate (okamžitá): když je zbývající
kapacita rovna 0, zahájí se regenerace
okamžitě.
Delayed (opožděná): když se zbývající
kapacita rovná rezervní, regenerace se zahájí
v naprogramovaný čas.
-
a na displeji se
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení počtu dní mezi regeneracemi.
6. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
9. Stiskněte znovu tlačítko posunu
a na displeji se
zobrazí (pouze, když je režim regenerace nastaven na
„Delayed“ nebo „Dlyd/Immd“):
Regen @ 2:00 (regenerace v 2:00)
Override: 7 days (přeskočit: 7 dní)
•
Dlyd/Immd (opožděná/okamžitá): když se
zbývající kapacita rovná rezervní, regenerace
se zahájí v naprogramovaný čas. Když se
zbývající kapacita rovná 0, zahájí se
regenerace okamžitě.
a displej ukáže:
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení objemu pryskyřice.
pro
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení času zahájení regenerace.
Rsrv: Variable (rezerv. kapacita: variabilní)
a na displeji se
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení rezervované kapacity.
−
Variable (variabilní): rezervní kapacita se
každý den kalkuluje automaticky na základě
denní spotřeby vody.
pro přechod
− Fxd (pevná): Stiskněte znovu tlačítka posunu
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení délky regeneračního cyklu.
•
Stiskněte znovu tlačítko posunu
k dalšímu regeneračnímu cyklu.
Zpětný proplach
Cyklus 2
Nasání solného roztoku/
a poté tlačítko nahoru
nebo dolů
pro nastavení pevné hodnoty rezervní
kapacity.
11. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
pomalý proplach
Rychlý proplach/ doplnění
7. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
pro
pro
•
Cyklus 1
pro
a na displeji se
10. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí (pouze, když je režim regenerace nastaven na
„Delayed“ nebo „Dlyd/Immd“):
Cyklus 1: XX min (cyklus 1: XX minut)
Cyklus 3
pro
−
a na displeji se
Resin: XXX liters (pryskyřice: XXX litrů)
a na displeji se
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení režimu regenerace.
(výměnná kapacita: 5.5°f M3/L)
4. Stiskněte znovu tlačítko posunu
pro
Regen: Immd (regenerace: okamžitá)
HardUnit: °f (jednotka tvrdosti: °f)
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení typu měřicího přístroje.
Exit (konec)
a na displeji se
•
MTR:SNAP SENSOR (měřič: senzor snap)
a na displeji se
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
pro
®
uložení programu do paměti NOVRAM a
vystoupení z programovací úrovně.
Strana 15
.09
ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL
Modely DUPLEX a TRIPLEX:
Každý systém simplex musí být naprogramován individuálně; program na jednotlivých systémech simplex, NEMUSÍ být
nezbytně stejné.
•
a držte ho stlačené 5
1. Stiskněte tlačítko posunu
sekund, než se zobrazí následující text:
8. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
System Check (kontrola systému)
2. Během 10 sekund stiskněte tlačítko nahoru
displeji se zobrazí následující text:
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení jednotek tvrdosti.
3. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
ExCap: 5.5°f M3/L
•
•
pro
a na displeji se
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
pro
nastavení výměnné kapacity na litr pryskyřice.
a displej ukáže:
Resin: XXX liters (pryskyřice: XXX litrů)
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení objemu pryskyřice.
5. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
pro
a na displeji se
Regen @ 2:00 (regenerace v 2:00)
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení počtu dní mezi regeneracemi.
6. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
pro
nastavení režimu regenerace.
− Dlyd/Immd (opožděná/okamžitá): když se
zbývající kapacita rovná rezervní kapacitě,
regenerace se zahájí v naprogramovaný čas.
Když se zbývající kapacita rovná 0, zahájí se
regenerace okamžitě.
− Immediate (okamžitá): když je zbývající
kapacita rovna 0, zahájí se regenerace
okamžitě.
- Delayed (opožděná): když se zbývající
kapacita rovná rezervní kapacitě, regenerace
se zahájí v naprogramovaný čas.
a na displeji se
9. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí (pouze, když je režim regenerace nastaven na
„Delayed“ nebo „Dlyd/Immd“):
•
Override: 7 days (přeskočit: 7 dní)
•
a na displeji se
Regen: Immd (regenerace: okamžitá)
(výměnná kapacita: 5.5°f M3/L)
4. Stiskněte znovu tlačítko posunu
pro
a na
HardUnit: °f (jednotka tvrdosti: °f)
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení typu měřicího přístroje.
pro
a na displeji se
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
nastavení času zahájení regenerace.
pro
a na displeji se
10. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí (pouze, když je režim regenerace nastaven na
„Delayed“ nebo „Dlyd/Immd“):
Rsrv: Variable (rezerv. kapacita: variabilní)
Cyklus 1: XX min (cyklus 1: XX minut)
•
•
•
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
pro
nastavení délky regeneračního cyklu.
Stiskněte znovu tlačítko posunu
pro přechod
k dalšímu regeneračnímu cyklu.
Cyklus 1
Zpětný proplach
Cyklus 2
Nasání solného roztoku/
a poté tlačítko nahoru
nebo dolů
pro nastavení pevné hodnoty rezervní
kapacity.
a na displeji se
11. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
pomalý proplach
Cyklus 3
Rychlý proplach/
doplnění
7. Stiskněte znovu tlačítko posunu
zobrazí:
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
pro
nastavení rezervované kapacity.
− Variable (variabilní): rezervní kapacita se
kalkuluje automaticky na základě denní
spotřeby vody.
− Fxd (pevná): Stiskněte znovu tlačítka posunu
Exit (konec)
a na displeji se
•
MTR:SNAP SENSOR (měřič: senzor snap)
Stiskněte tlačítko nahoru
nebo dolů
pro
®
uložení programu do paměti NOVRAM a
vystoupení z programovací úrovně.
12. Opakujte kroky 1-11 pro všechny systémy Simplex.
Strana 16
.09
ÚDRŽBA
REGENERAČNÍ SŮL
Úpravna vody potřebuje „solný roztok“ pro své
periodické regenerace. Solný roztok se vytváří z
regenerační soli a vody, která je automaticky dávkována
do zásobníku regenerační soli pomocí řídicího ventilu.
Uživatel by měl zajistit, aby byl zásobník vždy naplněn
dostatečným množstvím regenerační soli. To znamená,
že by ji měl pravidelně kontrolovat a v případě potřeby
doplňovat.
V ideálním případě udržujte množství regenerační soli
mezi 1/3 až 2/3. Menší množství regenerační soli může
způsobit nedostatečné nasycení solného roztoku, což má
za následek ztrátu kapacity změkčování. Větší množství
regenerační soli může mít za následek vytvoření solného
můstku (tvrdé krusty) v nádobě.
Když máte podezření na vytvoření solného můstku:
1. opatrně zabouchejte zvnějšku na zásobník, aby se
rozbily a uvolnily solné můstky;
2. pomocí vhodného nástroje opatrně zatlačte na sůl,
aby se robila na kousky;
3. nalijte teplou vodu na sůl, aby se rozpustila.
ČIŠTĚNÍ TLAKOVÉ NÁDOBY S PRYSKYŘICÍ
Jiné látky (například železo, kal) přítomné ve vstupní
vodě můžou způsobit znečištění pryskyřice a dna tlakové
nádoby, což má za následek ztrátu kapacity změkčování.
V tomto případě je možné použít výrobcem schválený
prostředek n a kompletní vyčištění tlakové nádoby
včetně náplně.
HYGIENICKÁ OPATŘENÍ
Úpravna vody je vyrobena z prvotřídních materiálů a
smontována v hygienických podmínkách, zajišťujících
dokonalou čistotu.
V případě, že je úpravna uzavřena a voda je dlouho bez
pohybu, můžou se v zařízení rozšířit bakterie. Z tohoto
důvodu je úpravna vybavena funkcí „interval dnů“, která
automaticky propláchne dno tlakové nádoby, dokonce i
v případě, že je voda využívána málo nebo vůbec
Pokud je úpravna vody odpojena po delší období,
doporučujeme po obnovení napájení manuálně zahájit
kompletní
regeneraci
(viz
str.
12
kapitola:
„ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL“).
Strana 17
.09
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Tvrdá (neupravená)
voda pro použití
Otevřený nebo vadný obtok / automatický
bypass
Uzavřete nebo vyměňte automatický bypass
/ obtok
Úpravna vody je v režimu regenerace
Počkejte, než se regenerace dokončí nebo
manuálně ukončete regeneraci
Nadměrné využívání vody
Manuálně iniciujte regeneraci
Žádná sůl v zásobníku regenerační soli
Přidejte sůl a manuálně zahajte regeneraci
Solný můstek
Rozrušte solný můstek (můstky) a zahajte
manuálně regeneraci
Změna tvrdosti surové vody
Změřte tvrdost příchozí neupravené vody a
podle toho upravte program
Úpravna vody nespouští regeneraci
Viz problém: „Změkčovač vody nespouští
regeneraci“
Řídicí ventil nenasává solný roztok
Viz problém: „Ventil nenasává solný roztok“
Snižující se výměnná kapacita pryskyřice
Vyčistěte dno pracovní nádoby nebo
vyměňte pryskyřici
Ztráta pryskyřice
Viz problém: „Ztráta pryskyřice“
Únik v transportní trubici
Ověřte, že je transportní trubice usazena
správně a že není poškozená
Zbytková tvrdost
v upravené vodě
Obtok není zcela uzavřen
Zcela uzavřete obtok
Změkčovač vody
nespouští regeneraci
Vadné elektrické napájení
Ověřte elektrickou instalaci (pojistka,
transformátor…)
Vadný průtokoměr
Vyčistěte anebo vyměňte průtokoměr
Vadná řídicí jednotka PCB
Vyměňte řídicí jednotku PCB
Vadný hnací motor
Vyměňte hnací motor
Nadměrné množství vody v solné nádobě
Viz problém: „Nadměrné množství vody
v solné nádobě“
Jednotka regeneruje příliš často
Ověřte program
Řídicí ventil nenasává solný roztok
Viz problém: „Řídicí ventil nenasává solný
roztok“
Nesprávné nastavení doby doplnění
Ověřte, že doba doplnění odpovídá správné
úrovni a množství pryskyřice
Chybějící regulace průtoku náplně
Ověřte, že je regulace průtoku náplně
instalována a správně dimenzována
Únik z řídicího ventilu do zásobníku
regenerační soli
Vyčistěte nebo vyměňte rozbočku rozvodu
regeneračního roztoku (T – kus) na řídicím
ventilu. Zkontrolujte synchronizaci mezi
tělem a hlavou řídicího ventilu.
Nadměrné množství vody v solné nádobě
Viz problém: „Nadměrné množství vody
v solné nádobě“
Poddimenzovaný vstřikovač
Ověřte volbu vstřikovače
Nesprávný solný roztok/ nesprávné nastavení
doby pomalého proplachu
Ověřte, že solný roztok/doba pomalého
proplachování odpovídá správné úrovni soli a
množství pryskyřice
Nesprávné nastavení doby doplnění
Ověřte, že doba doplnění odpovídá správné
úrovni soli a množství pryskyřice
Změkčovač vody používá
příliš mnoho soli
Nadměrné množství
vody v solné nádobě
Příchuť soli v upravené
vodě
Strana 18
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
PROBLÉM
PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Ztráta tlaku vody
V nádobě s pryskyřicí se akumulují minerály
nebo železo
Vyčistěte dno pracovní nádoby a řídicí ventil;
zvyšte frekvenci regenerace
Ucpaný dolní anebo horní koš
Ověřte, zda nejsou v koších nečistoty
Poškozený dolní anebo horní koš
Vyměňte koš/koše
Změkčovač vody je v režimu regenerace
Počkejte, než se regenerace dokonči nebo
manuálně ukončete regeneraci
Vadný hnací motor
Vyměňte hnací motor
Vadný mikrospínač
Vypněte mikrospínač
Vadná řídicí jednotka PCB
Vyměňte řídicí jednotku PCB
Těleso ventilu a elektronický časovač nejsou
synchronizovány
Zkontrolujte synchronizaci mezi tělesem
ventilu a elektronickým časovačem
Odtokové vedení ze
solné nádoby nepřetržitě
protéká
Příliš vody v solné nádobě
Viz problém: „Příliš vody v solné nádobě“
Řídicí ventil nedoplňuje
solnou nádobu
Nesprávné nastavení doby doplnění
Ověřte, že doba doplnění odpovídá správné
úrovni soli a množství pryskyřice
Ucpaná regulace průtoku náplně
Vyčistěte regulaci průtoku náplně
Poškozený horní nebo horní koš
Vyměňte koš/koše
Netěsnost mezi transportní trubicí a horním
košem
Ověřte, že je transportní trubice správně
usazena a že není poškozená
Nízký vstupní tlak
Zkontrolujte vstupní tlak; musí být vyšší než
1,4 bar
Ucpaný vstřikovač
Vyčistěte vstřikovač
Blokované odtokové vedení
Ověřte, jestli není odtokové veden skřípnuto
nebo jinak blokováno
Blokované solné vedení
Zkontrolujte, zda není solné vedení skřípnuto
nebo jinak blokováno
Netěsnosti v solném vedení
Zkontrolujte solné vedení a spojení ohledně
netěsností
V solné nádobě není žádná voda
Viz problém: „Řídicí ventil nedoplňuje solnou
nádobu“
Propojovací spojení (InterConnect) nefunguje
správně
Zkontrolujte spojení propojovacího kabelu
(InterConnect)
Vadná řídící jednotka PCB
Vadná řídící jednotka PCB
Odtokové vedení
z řídicího ventilu
nepřetržitě protéká
Ztráta pryskyřice
Ventil nenasává solný
roztok
Oba systémy simplex (v
případě systému duplex)
regenerují současně
Strana 19
PŘEHLED SOUČÁSTÍ SESTAV
Model
Objem
pryskyřice
PN
Triplex
Duplex
Simplex
ltr
Řídicí ventil, včetně euro-transformátoru,
spojení 1” M
model
#
Propojovací
Provozní ventil
kabel
nor. otevřený
InterConnect
#
#
Tlaková nádoba,
včetně sestavy
distributoru
model
#
Zásobník regenerační soli,
Pryskyřice
včetně platformy a
(balení 25 kg)
sestavy distributoru sol. roztoku
model
#
#
50
35334
2400VS/L1KD/AUX
1
0
0
12x48
1
125 l
1
2
75
35335
2400VS/L1LD/AUX
1
0
0
13x54
1
275 l
1
3
100
35336
2400VS/L2MD/AUX
1
0
0
14x65
1
275 l
1
4
125
35337
2400VS/L2ND/AUX
1
0
0
16x65
1
500 l
1
5
150
35338
2400VS/L2ND/AUX
1
0
0
16x65
1
500 l
1
6
(1)
1
4
1
6
2 x 50
35339
2400VS/L1KD/PRL
2
1
2
12x48
2
275 l
2 x 75
35340
2400VS/L1LD/PRL
2
1
2
13x54
2
500 l (1)
1
8
1
10
2 x 100
35341
2400VS/L2MD/PRL
2
1
2
14x65
2
500 l
(1)
2 x 125
35342
2400VS/L2ND/PRL
2
1
2
16x65
2
750 l
(1)
2 x 150
35343
2400VS/L2ND/PRL
2
1
2
16x65
2
750 l (1)
1
12
3 x 50
35652
2400VS/L1KD/PRL
3
2
3
12x48
3
125 l
3
6
3 x 75
35653
2400VS/L1LD/PRL
3
2
3
13x54
3
275 l
3
9
3 x 100
35654
2400VS/L2MD/PRL
3
2
3
14x65
3
275 l
3
12
3 x 125
35655
2400VS/L2ND/PRL
3
2
3
16x65
3
500 l
3
15
3 x 150
35656
2400VS/L2ND/PRL
3
2
3
16x65
3
500 l
3
18
(1) Zásobník
regenerační soli zahrnuje 2 sestavy distributorů solného roztoku.
Strana 20
TOVÁRNÍ NASTAVENÍ PARAMETRŮ
Model
Simplex Eco
Pryskyřice
50
Jednotka tvrdosti
(1)
75
100
125
150
°dH
°dH
°dH
°dH
°dH
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
Pryskyřice (litry)
50
75
100
125
150
Přeskočit (dny)
7
5
7
7
7
7
5
5
5
5
104
77
73
87
9
12
14
17
Výměnná kapacita na 1l pryskyřice(°dH x m3/l)
(1) (2)
Cyklus 1: ZPĚTNÝ PROPLACH (min)
Cyklus 2: POMALÝ PROPLACH REGENERAČNÍM
ROZTOKEM (min)
(2)
Cyklus 3: RYCHLÝ PROPLACH/DOPLNĚNÍ (min)
Měřicí přístroj
Regenerace
Regenerace v (hodin)
Rezervní kapacita
(1) Pokud se
(2) Pokud se
76
6
SNAP
SNAP
SNAP
SNAP
SNAP
Opožděná/
okamžitá
Opožděná/
okamžitá
Opožděná/
okamžitá
Opožděná/
okamžitá
Opožděná/
okamžitá
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
Variabilní
Variabilní
Variabilní
Variabilní
Variabilní
změní jednotka tvrdosti, je nutné příslušně změnit výměnnou kapacitu na litr pryskyřice. Pro změnu z °dH na °f, vydělte x 0,56.
změní výměnná kapacita na litr pryskyřice, je nutné příslušně upravit dobu cyklu plnění solného roztoku.
Model
Duplex/Triplex Eco
Pryskyřice
Jednotka tvrdosti
50
(1)
75
100
125
150
°dH
°dH
°dH
°dH
°dH
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
Pryskyřice (litry)
50
75
100
125
150
Přeskočit (dny)
7
7
7
7
Cyklus 1: ZPĚTNÝ PROPLACH (min)
7
5
5
5
5
5
Cyklus 2: NASÁTÍ SOLANKY/ POM. PROPLACH (min)
76
104
77
73
87
Výměnná kapacita na 1l pryskyřice(°dH x m3/l)
Cyklus 3: RYCHLÝ PROPLACH/DOPLNĚNÍ (min)
Měřicí přístroj
Regenerace
(1) (2)
(2)
6
9
12
14
17
SNAP
SNAP
SNAP
SNAP
SNAP
Okamžitá
Okamžitá
Okamžitá
Okamžitá
Okamžitá
(3) Pokud se
změní jednotka tvrdosti, je nutné příslušně změnit výměnnou kapacitu na litr pryskyřice. Pro změnu z °dH na °f, vydělte x 0,56.
(4) Pokud se změní výměnná kapacita na litr pryskyřice, je nutné příslušně upravit dobu cyklu plnění solného roztoku.
Strana 21
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Technické specifikace:
Pryskyřice
50
75
Provozní tlak min/max (bar)
100
125
150
16x65
16x65
1,4/8,3
Provozní teplota min/max (°C)
2/48
(1)
Elektrické připojení (V/Hz)
230/50
Maximální spotřeba energie simplex/duplex (VA)
12/2x18/3x18
Hydraulické připojení přívod/vývod
1”
Rozměry tlakové nádoby (v)
12x48
13x54
14x65
(1) Dodáno s transformátorem 24 V
(2)
Provozní údaje při zasolení 150 g/l pryskyřice :
Následující údaje jsou uvedeny pro systém simplex. Pro systémy duplex / triplex tyto hodnoty násobte 2x / 3x.
Pryskyřice
Jmenovitá výměnná kapacita (m³x°f)
Jmenovitá výměnná kapacita (m³x°dH)
Spotřeba soli na jednu regeneraci (kg)
Výměnná kapacita na kg soli (m³x°f)
Výměnná kapacita na kg soli (m³x°dH)
Provozní průtoková rychlost při poklesu tlaku
1 bar (l/min)
Spotřeba proplachovací vody na jednu regeneraci
(při tlaku 3 bary) (l)
50
275
155
7,5
75
413
233
11,3
100
550
310
15,0
37
21
125
688
388
18,8
150
825
465
22,5
57
58
58
62
60
285
400
540
670
780
125
500
150
500
(2) Ilustrační čísla; skutečné hodnoty závisí na provozních podmínkách a kvalitě vody.
Rozměry a hmotnosti:
Model
Pryskyřice
Objem solné nádoby (l)
Průměr základny/víka zásobníku regenerační soli
(mm)
Výška zásobníku regenerační soli (mm)
Hloubka řídicího ventilu (mm)
Hloubka řídicího ventilu
včetně automatický bypassu (mm)
Výška nádoby a řídicího ventilu (mm)
Výška přívod/vývod (mm)
Maximální kapacita zásobníku regenerační soli (kg)
Model
Pryskyřice
Objem zásobníku regenerační soli (l)
Průměr základny/víka zásobníku regenerační soli
(mm)
Výška zásobníku regenerační soli (mm)
Hloubka řídicího ventilu (mm)
Výška nádoby a řídicího ventilu (mm)
Výška přívod/vývod (mm)
Maximální kapacita zásobníku regenerační soli (kg)
50
125
75
275
Simplex
100
275
470/540
850
310
575/685
975
336
575/685
975
363
800/875
1.110
413
800/875
1.110
413
376
1.394±10
1.257±10
125
389
1.560 ±10
1.423 ±10
225
403
1.836±10
1.699±10
225
428
1.833 ±10
1.696 ±10
500
428
1.833±10
1.696±10
500
50
275
75
500
Duplex
100
500
125
750
150
750
575/685
850
410
1.394±10
1.257±10
225
800/875
975
436
1.560 ±10
1.423 ±10
500
800/875
975
463
1.836±10
1.699±10
500
950/1.030
1.110
513
1.833 ±10
1.696 ±10
740
950/1.030
1.110
513
1.833±10
1.696±10
740
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model
Pryskyřice
Objem zásobníku regenerační soli (l)
Průměr základny/víka zásobníku regenerační soli
(mm)
Výška zásobníku regenerační soli (mm)
Hloubka řídicího ventilu (mm)
Triplex
3 x 50
3 x 75
3 x 125
3 x 150
3 x 125
3 x 275
3 x 275
3 x 500
3 x 500
470/540
575/685
575/685
800/875
800/875
850
975
975
1.110
1.110
410
463
513
513
1.836 ±10
1.833 ±10
1.833 ±10
1.699 ±10
1.696 ±10
1.696 ±10
3 x 225
3 x 500
3 x 500
Výška nádoby a řídicího ventilu (mm)
1.394 ±10
Výška, přívod/vývod (mm)
1.257 ±10
436
1.560
±10
1.423
3 x 125
3 ±10
x 225
Maximální kapacita zásobníku regenerační soli (kg)
3 x 100

Podobné dokumenty

Pomozte nám učinit z demence prioritu

Pomozte nám učinit z demence prioritu primárně  tato  choroba  postihuje  osoby  starší,  v  poslední  době  se  stále  častěji  objevuje  také  u  lidí   mladších  60  let.     Prozatím  se ...

Více

Specifikace filtrů Donaldson

Specifikace filtrů Donaldson ij[email protected] XETRRD^D\hSh  u

Více

Amores Perros Znal jsem babu co vypadala jak buldok akurat

Amores Perros Znal jsem babu co vypadala jak buldok akurat mozaiky sochy ta atmosféra člověk nebýt taková svině by aji do semináře vešel Helikon archangelski Farář On mluví A z venku přes okno s vitrážema svítí ten venek Na náboženství jsou pěkní andělé a ...

Více

Waterfilter Pricelist 2012

Waterfilter Pricelist 2012 Tank na sůl Tank na sůl Max pracovní tlak: Přípojky vstup a výstup Přípojka na odpad Pracovní teploty: Vestavěný jemný by-pass Vnější příruba s hlavním by-passem Vnější příruba s hlavním by-passem ...

Více

č. 2

č. 2 2ivy.Kdyi jsme tedy jok ui jsem Fekl do5li,tak n Více

Příručka ke stažení - Filtry

Příručka ke stažení  - Filtry 1. Tlačítko Regenerace (REGEN) 2. Tlačítko Šipka dolů 3. Tlačítko Čtverec 4. Tlačítko Šipka nahoru 5. Displej 6. Alarm hladiny soli v solném tanku (jen u některých modelů)

Více

importan

importan ale zároveň ji nepřeplňujte. Při praní prádlo důkladně odstřeďujte - zkrátíte délku sušení a následně i spotřebu energie. Výběr programů provádějte podle pokynů v tomto návodu k použití (viz „Tabul...

Více