číslo 5/2015

Transkript

číslo 5/2015
Milí farníci,
Bůh Otec nás chce obdarovat měsícem květnem. Je to měsíc, kdy vše kvete, zpívá a i my
lidé dostáváme novou sílu k životu. Je to také měsíc Panny Marie. Ona nás bude provázet.
Marie bude s námi při Noci kostelů (29. 5.) i při „prvním svatém přijímání“ dětí na
Klokotech (31. 5.)
Jedním z dávno uctívaných Mariiných obrazů je tzv.
Hodégetria (průvodkyně na cestě). Je pojmenován podle
byzantského kostela v Istanbulu, který stál na trase
karavan. Než se vůdci karavan vydali na nebezpečnou
službu průvodců pouští, předstoupili před tento
mariánský obraz a vyprošovali si Boží požehnání.
Na obraze Maria drží dítě Ježíše na levé ruce a pravou
rukou na něho ukazuje. Udává tak směr cesty. Maria
totiž není cestou, cestou je sám Kristus (viz Bible, Jan
14,6)… Ona je ale znamením na cestě: Udělejte všechno,
co vám Ježíš řekne. (slova Marie, srov.: Bible, Jan 2,5).
A Maria tou cestou sama šla. (Kardinál Joachim Meisner – www.maria.cz)
V modlitbě P. Jiří, omi a oblátská komunita
Děkujeme všem, kteří se účastnili na předvelikonočních přípravách i celém průběhu
velikonočních svátků na Klokotech – úklidem, zpěvem, čtením, adorační službou,
ministrantskou a akolytskou službou, kytkami, finančně i modlitbami.
Májové pobožnosti v našem kostele
pondělí – sobota - po mši svaté
neděle v 15 h.
(17. 5. Májovou pobožnost povedou děti)
Koncert dětského sboru Ondrášek
7. 5. v 18 h. se sbormistrem Josefem Zajíčkem
tento vynikající dětský sbor vystoupil mimo jiné ve
Vatikánu a v Japonsku
1. KVĚTNOVÁ
SOBOTA NA KLOKOTECH

2. května 2015
s P. Martinem Sedloňem, provinčním vikářem kongregace Misionářů oblátů
STÁVAT SE CHLEBEM ŽIVOTA
15.00 promluva
16.00 modlitba Klokotských zpívaných hodinek
16.30 růženec a svátost smíření
17.00 mše svatá
Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda
Postní obnova na téma sv. Pavel
M. Kulhánková
V sobotu 21. března byl pozván do Klokot, aby vedl postní obnovu Mons. Vlastimil Kročil
z Veselí Nad Lužnicí. Mezitím jak asi všichni víme, byl zvolen papežem Františkem na
slavnost sv. Josefa 19. března českobudějovickým biskupem. Proto se omluvil, že nemůže
tuto nabídku přijmout. Této obnovy se ujal o. Karel. Obnovu začal nejprve krátkou
modlitbou. Připomněl, že je postní doba, kdy se máme soustředit na Boha Spasitele, který
působí v našem životě.
Otec Karel zmínil zpočátku sv. Štěpána, neboť ti, kteří ho kamenovali, dali své vrchní šaty
pod nohy mladého muže Šavla, který souhlasil se smrtí sv. Štěpána. Šavel byl ten, který je
později nazýván sv. Pavel. Měl od narození dvě jména židovské Šaul neboli Šavel
a římské Pavel, pocházel z židovské rodiny z Tarzu, dnes Turecko. Rodiče už měli tenkrát
římské občanství. Ve skutcích apoštolů se zmiňuje dlouho jméno Šavel, po první misijní
cestě se potom používá i jméno Pavel. V roce 2008 byl vyhlášen rok sv. Pavla, kdy jsme
zde na Klokotech měli obraz s ikonou sv. Pavla. Svatý Pavel nepatřil k apoštolům Pána
Ježíše. Při mši se ale už zmiňuje - první eucharistická modlitba dává sv. Pavla mezi
dvanáct apoštolů. Stal se nejvýznamnějším misionářem prvotní církve. Pavlovým
povoláním bylo vyrábět stany a také studoval v Jeruzalémě u učitele Tamaliéla. Byl
horlivým židem. Patřil do strany farizeů jako většina znalců zákona. Účastnil se toho, když
byl sv. Štěpán zabit a pronásledoval ještě jiné křesťany v Jeruzalémě a okolním Judsku.
Slyšel, že v Damašku jsou křesťané a nechal si posílat dopisy od velekněze, který měl
velkou moc. Pro Šavla byli křesťané jako sekta. Měl právo vzít je jako zajatce do
Jeruzaléma, kde byli odsouzeni. Slyšeli jsme příběh Šavla, kdy na cestě do Damašku viděl
světlo a slyšel hlas: ,,Šavle, Šavle, proč mě pronásleduješ?“ Pak se ptá toho hlasu, kdo jsi?
Dostává odpověď: ,,Já jsem Ježíš, kterého Ty pronásleduješ.“ Oslepl a museli ho druzí
vést do Damašku, kde se událo jeho uzdravení. Svatý Pavel přijímal všechny lidi bez
překážek. Hlásal Boží slovo a učil o Pánu Ježíši. Byla mu ukázaná cesta, po které bude
muset jít a bude muset trpět. Boží milost je to nejdůležitější; na naší straně je nutné věřit,
přijímat tuto milost, ale také spolupůsobit s touto milostí. Děkujeme otcům oblátům,
především o. Karlovi za pěknou přednášku!
Noc v kostele Nanebevzetí P. Marie v Klokotech 29. 5. 2015
17.50-18.00
Zahájení: Klokotské zvony
18.00-19.00
Restaurátorské práce v Klokotech - Roman Lavička, PhD.
19.00-19.45
Koncert Chrámového sboru
19.45-20.15
Prohlídka varhan
20.30-21.30
Z Čech na Filipíny a zase zpět
21:30-22:30
Komentovaná prohlídka kostela při svíčkách
22.30-23.30
Hudební zastavení s Klokotskou scholou
23.30-23.45
Kniha knih
24.00
Zakončení
Paralelní program v areálu kostela:
19.00-20.30
program pro děti
Po celý večer prohlídky kaplí a kostnice
Občerstvení – Klokotské langoše!!
Možnost nahlédnout do Klokotské kroniky, výpravy ke kapli Dobrá Voda a další
K zamýšlenému občerstvení pro příchozí návštěvníky: PĚKNĚ PROSÍME, KDO BY
MĚL SÍLY, ČAS, PŘINESTE V PÁTEK do farní kanceláře BUCHTY NEBO SLANÉ
PEČIVO.
Plnomocné odpustky (u příležitosti Roku zasvěceného života),
můžete získat na Klokotech v květnu:
 14.5. Slavnost Nanebevzetí Páně
 16.5. Svátek sv. Jana Nepomuckého
 24.5. Slavnost Seslání Ducha sv.
 25.5. Svatodušní pondělí
za tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce, když navštívíte Klokoty a budete se veřejně modlit liturgii hodin anebo se po
přiměřenou dobu budete věnovat zbožným úvahám zakončeným modlitbou Otčenáš,
vyznáním víry v kterékoli schválené formě a zbožnému vzývání blahoslavené Panny
Marie (např. modlitbou Zdrávas Maria).
Cestovní deník z misijní výpravy na Filipíny
Hana Koukalova
12. - 23. 3. 2015 se vydal tým Papežských misijních děl na každoroční cestu do jedné
z podporovaných zemí. Tentokrát výprava v čele s národním ředitelem P. Jiřím Šlégrem,
nastupujícím ředitelem, jáhnem Leošem Halbrštátem, kameramanem Martinem Rýznarem
a českobudějovickou diecézní ředitelkou Hanou Koukalovou zamířila na Filipíny. Po deset
dnů jsme navštěvovali projekty, na jejichž realizaci míří dary věřících z České republiky a
byli hrdí na katolickou církev, která na Filipínách činně stojí na straně chudých a
potřebných. Podělím se s vámi o dvě setkání z mnoha:
V pondělí směřuje naše dodávka do Kuya centra v centru Manily. Vjíždíme do dvora
k domu, odkud vykukují zvědavé chlapecké hlavy, a u dveří štěká pes. Uvnitř vítá naši
výpravu Luc z kongregace bratří Božského
srdce, který dům vede. Do přízemního
otevřeného prostoru domu přicházejí první
kluci na svačinu, kterou jim připravila Mama.
Dům totiž slouží jako záchytná stanice pro
kluky, kteří žijí na ulici a opravdu nemají kam
jít nebo jejich domácí situace je tak náročná,
že potřebují odejít, aby získali sílu a odvahu
k novému životu. Kluci jsou buď sirotci,
jejichž situace je donutila k užívání drog, aby zapomněli na hlad a strach, nebo jejich
vlastní rodiče nezvládají péči (dělají z dětí ty, kteří živí rodinu prodejem drog). V terénu
slumů pracuje několik lidí, kteří za dětmi přicházejí a učí je, jak umět se ctí přežít a
dodávají jim odvahu, aby našly sílu opustit tento bezvýchodný způsob života a přijali
pomoc centra. Zde pak mohou zůstat 6 měsíců a výjimečně až jeden rok, dokud se
neupraví situace v rodině nebo pro ně zaměstnanci nenajdou lepší místo. Učitel Marc,
který za kluky dochází sem na místo, má na starosti ty, kteří už by měli umět psát a číst,
ale v životě ještě neviděli pero, jako například jeden devítiletý z nich. Marc tuhle práci
dělá proto, že i jemu v dětství někdo pomohl, když jeho rodiče neměli dost peněz na
vzdělání – posílá dobro dál. Dům opouštíme v běžné podvečerní chvíli, kdy se všem mezi
nohami proplétá komunitní přátelský pes a kluci se chvílemi věší na bratra Luca a říkají si
o pohlazení a poškádlení…
Sobotní odpoledne jsme celé věnovali návštěvě
domu sester kanosiánek. Každé sobotní odpoledne
sem na zahradu a velkou terasu přicházejí děti
z okolí. Hned u vrat klášterního komplexu nás vítaly
rozzářené dětské tváře. Bylo na nich vidět, že jsou
zde doma a těší se na nás. Sestry spolu s novickami
připravují na každou sobotu pro děti program. Rádi
jsme předali první část přáníček, kterých jsme
z Čech na Filipíny přivezli téměř pět stovek. Všichni
obdivovali krásné koníky, květiny a především sněhuláky, které tady neznají  Po
svačině, kterou děti označily jako velmi „ochutnáníhodnou“, tedy po ochutnání smažených
banánů, jsme vyšli s houfem dětí v patách rozesmátí z rozkvetlé zahrady sester, a kdyby se
na nás děti stále neusmívaly a nebrebentily, my bychom velmi zvážněli. Otec Sokrates, náš
průvodce, nás totiž neomylně vedl do chudinské čtvrti, uličky se stále zužovaly, až jsme
stáli v tmavé uličce nedaleko páchnoucí stoky před domem jednoho z mnoha dětí. Naše
dětská doprovázející skupinka se v průběhu odpoledne stále proměňovala, byla zde
Princess, Leila, Karl, Michaiela, ale pořád to byly děti, které dostávají díky nám naději,
o kterou pro ně spolu s námi sestry kanosiánky bojují, a vám všem za to upřímné díky!
Diecézní katechetické
středisko se s dětmi
připravuje na Národní
eucharistický kongres!
Celé akce se zúčastnilo 31 vybraných dětí, které se rozhodly, že se
chtějí aktivně zapojit do přípravy Národního eucharistického kongresu v říjnu 2015
v Brně. Děti byly ze všech vikariátů Českobudějovické diecéze a sjely se na víkend
17. – 9. 4. 2015 na poutní místo Klokoty, kde se společně s přípravným týmem NEK2015
pod vedením P. Dokládala pustily do přípravy a pozvánek na NEK2015.
V pátek 17. 4. od 18.00 byla společná adorace se svědectvím o pronásledování křesťanů
v Mexiku ve 20 stol. a lásce jedné malé dívky k Ježíši v eucharistii. Svědectví vyprávěla
pravnučka této dívky.
V sobotu 18. 4. začala práce
s přípravným
týmem
Národního eucharistického
kongresu
a natáčení
upoutávky od TV NOE. Děti
se seznámily s programem
kongresu,
společně
si
vysvětlily obsah modlitby za
eucharistický
kongres
a možnosti, jak se aktivně
zapojit do jeho přípravy.
Nechybělo ani vysvětlení,
jak takový „Vyslanec eucharistie“ má žít svoji křesťanskou víru a svědčit o ni ve svém
okolí. V 15.30 byla mše svatá se slavnostním pasováním dětí na Děti eucharistie. Večer
pak byla příprava materiálů pro Dětské vikariátní poutě v Českobudějovické diecézi a na
NEK 2015 v Brně.
V neděli 19. 4. jsme dokončili pozvánky a přípravu aktivit spojených s NEK2015, a pak už
byla společná mše svatá s farníky v 10.00.
Na závěr jsme se ujistili o tom, že Děti eucharistie, které dostaly také pověření od
Českobudějovického biskupství, se nasadí ve svých vikariátech a farnostech, aby co
nejlépe přiblížily ostatním farníkům a hlavně svým vrstevníkům Národní eucharistický
kongres a také aby, všechny do Brna pozvaly.
16. 5. sobota - Svatojánské pobožnosti:
Klokoty – při mši sv. v 17 hod zazpívá chrámový sbor Svatojánské litanie od
K. Taschkeho. Po mši sv. - v kapli sv. Jana Nepomuckého (u Frejlachů)
Náchod - 14 h. – setkání u kapličky k uctění památky J. Nepomuckého,
tradice obnovena 27.5.1995
Přednáška o. Günthera
Veronika Koubová
Dojem. Takto nazval páter Günther Ecklbauer svou další přednášku, která se uskutečnila
8. dubna v Emauzích, o letech strávených v muslimském světě. Tentokrát na téma svých
dvouletých misionářských zkušeností z Libanonu a Egypta.
Přednáška se neobešla bez výkladu historie a současných politických a náboženských
poměrů. Na promítaných snímcích střídaly muslimské mešity křesťanské kostely a někteří
posluchači se tak vůbec poprvé dozvěděli o soužití libanonské katolické církve Maronitů
s muslimskými šiíty a sunnity.
Z osobních zkušeností se páter věnoval především zážitkům z kontemplativního života
zdejšího řádu Malých bratří Ježíšových, příběhům několika jeho členů nebo vlastnímu boji
s arabštinou a jejími dialekty.
Plný sál posluchačů, ještě vtažených do atmosféry Blízkého východu, ke konci přednášky
bombardoval dotazy. Na otázku na jaký kontinent hodlá otec zamířit příště, jen s úsměvem
podotkl, že další cestování v plánu zatím nemá.
První svaté přijímání v neděli 31.5.
přijmou:
Lucie Chomoutová
Veronika Síčová
Nela Šafrová
Kristýnka Růžičková
Tadeáš Struna
Doprovázejme je
modlitbami, aby tento dar,
kdy se setkají
s Pánem v eucharistii,
rozvíjeli i nadále.
Setkání dětí 5. - 6. června na Klokotech
(pořádá Vikariátní katechetické středisko)
Pátek 5. června 18:00 – zahájení
Sobota 6. června 16:00-17: 00 vyzvedávání dětí
Program zahrnuje hry, tvoření, společnou modlitbu a mnoho dalšího. Uskuteční se
v budovách v poutním areálu u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech.
Doporučený příspěvek: 150 Kč; Děti přihlašujte prosím do 1. června:
Marie Šittová 776 707 268; Markéta Frejlachová 739 182 739, [email protected]
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V TÁBOŘE
Vás zve na besedu s promítáním fotografií
STAROBYLÉ SOCHY, POMNÍKY A PAMÁTNÍKY V TÁBOŘE
Přednáší Mgr. Jiří Kohout
12. 5. úterý - 18:00 EMAUZY
Postní pokladničky
Naše postní almužna z darů, které jsme střádali jak doma, tak v postní pokladničce v
kostele, činí dohromady krásných 10 250 Kč pro potřebné. Pán Bůh zaplať!
Výlet chýnovské farnosti do Rakouska 27. 6. sobota
S otcem Karlem Zaiserem, omi. Bližší informace v příštím čísle Fiatu.
Dětská vikariátní pouť
pondělí 18. května 2015 Tábor
HLEDEJ PRAVDU, ŽIJ PRAVDU!
Mistr Jan Hus
Program:
8:00 – 8.30 příjezd na ZŠ Orbis-Pictus
8:30 – 13.30 práce na stanovištích
14:00 bohoslužba slova s požehnáním na Klokotech
15:00 odjezd z Klokot
Přihlásit se můžete do pátku 15.5. u pí Pecherové 731 139 306
Z Čech na Filipíny a zase zpět
poutní dům Emauzy
20. května v 18 hodin
o dokumentační misijní cestě vypráví
Hana Koukalova, diecézní zástupce Papežských misijních děl
Farní letní tábor pro děti
TAJEMSTVÍ TÁBORSKÉHO
PODZEMÍ
12. - 19. 7. 2015 v Emauzích
OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ z Klokot:
 30.4.-3.5. – Setkání oblátských laiků Středoevropské provincie
 1. 5. – První pátek v měsíci – celodenní adorace - 11-16.30 h.,17.30-18.45 h.
adorace s modlitbami a zpěvem, 18.45 - 20.30 h. tichá adorace. Při mši sv. katecheze
jako příprava na národní eucharistický kongres.
 10. 5. – neděle – oslavíme Den matek
 12. 5. – úterý – 19.00 h. - Emauzy – Farní rada
 13. 5. – středa – 17.45 h. - Emauzy – posezení u čaje nad Biblí
 16. 5. – sobota – Svatojánská pobožnost u kapličky sv. Jana Nepomuckého
(u Frejlachů) – po mši sv. průvod, litanie v kapli sv. Jana
 16. 5. – sobota - 14 h. – Pobožnost k J. Nepomuckému v Náchodě
 24. 5. – neděle – 18 h. - Setkání CHO – Emauzy
 24.5. – neděle – 10 h. lat. mše Missa sancta Cecilia (složil L. Šotek)
 27. 5. – Emauzy - 17.45 - Setkání seniorů
 27.5. – 14 h. – mše sv. pro lidi bez domova
 30.5. – sobota - 17.45 h. - venkovní Klokotská křížová cesta
 31. 5. – neděle – 16 h. – řeckokatolická mše sv.
Klokoty - události - květen 2015
1.5. pátek
sv. Josefa, dělníka
státní svátek - Svátek práce
První pátek h.
v měsíci
adorace
- kostel -h.11-16.30
h.,
17.30-18.45
adorace- scelodenní
modlitbami,
18.45-20.30
tichá
adorace
svátost smíření 16.30-17, 17.30-20.30 h.
Pokud není uvedeno
jinak, mše sv.
každý den
po-so 17.00,
ne 10.00 h.
při mši sv. v 17 h. katecheze j. příprava na Národní eucharistický kongres - Eucharistie a Maria
2.5. sobota Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
První sobota v měsíci - P. Martin Sedloň, omi 15 h. promluva, 16 h. Klokotské hodinky,
16.30 h. - růženec a svátost smíření, 17 h. mše sv., po mši sv. svátostné požehnání a poté
možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá voda
30.4.-3.5.
Setkání oblátských laiků Středoevropské provincie
3.5. neděle 5. neděle velikonoční
15 h. májová pobožnost
mše svatá v 10 h.
5.5. úterý
Modlitby matek - Emauzy - 15.45 h.
6.5. středa Památka sv. Jana Sarkandra
18.30 h. mše sv. v nemocnici
7.5. čtvrtek 18 h. – koncert dětského sboru Ondrášek z Nového Jičína - sbormistr Josef Zajíček
8.5. pátek
P. Maria Prostřednice všech milostí
Den vítězství - státní svátek mše sv. v 17 h.
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h.
10.5. neděle 6. neděle velikonoční
Den matek
15 h. májová pobožnost
mše sv. v 10 h.
12.5. úterý
Emauzy - 19 h. Farní rada Emauzy - 18 h. ČKA beseda s promítáním - Mgr. Jiří Kohout
13.5. středa Fatimský den
Emauzy - 17.45 h. - Posezení u čaje nad Biblí
*P. Jiří Můčka, omi
18.30 h. mše sv. v nemocnici
14.5. čtvrtek Slavnost Nanebevstoupení Páně - doporučený svátek (plnomocné odpustky na Klokotech)
15.5. pátek
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h.
16.5. sobota Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
po mši sv. pobožnost v kapli sv. Jana Nepomuckého (u Frejlachů) (plnomoc.odpustky na Klokotech)
Náchod - 14 h. - Pobožnost ke sv. J. Nepomuckému
15.-17.5. OMI treffing o. Vlastimil
17.5. neděle 7. neděle velikonoční
15 h. dětská májová pobožnost
Dětská mše sv. v 10 h.
18.5. pondělí Tábor - Dětská vikariátní pouť
18.30 h. mše sv. v nemocnici
20.5. středa Emauzy - 18 h. - Beseda o Filipínách - Mgr. H. Koukalová
21.5. čtvrtek Sv. Evžena de Mazenod, zakladatele oblátů
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h.
22. 5. pátek
24.5. neděle Slavnost Seslání Ducha sv. Missa sancta Cecilia v 10 h. (plnomocné odpustky na Klokotech)
Sbírka na potřeby diecéze 15 h. májová pobožnost
začíná liturgické mezidobí
18 h. setkání CHO v Emauzích
(plnomocné odpustky na Klokotech)
25.5. pondělí Svatodušní pouť "U jezera" - Chotoviny
26.5. úterý
Památka sv. Filipa Neriho, kněze
14 h. mše sv. pro lidi bez domova
Emauzy - 17.45 h. - Setkání seniorů
27.5. středa
18.30 h. mše sv. v nemocnici
29.5. pátek
Noc kostelů 18-24 h.
30.5. sobota
31.5. neděle
svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30 - 20.30 h.
Památka sv. Zdislavy
Venkovní křížová cesta - 17.45 h.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
mše svatá v 10 h. - 1. sv. příjímání dětí
15 h. májová pobožnost
16 h. řeckokatolická mše sv.
Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h., v pátek 17.30 - 20.30 nebo kdykoliv po domluvě.
Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03,
tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz
http://www.oblati.cz
Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat
na účet Poštovní spořitelny 219811705/0300, VS 7777. Na požádání vystavíme potvrzení.
Administrátor farnosti: P. Jiří Můčka, OMI, tel.: 731 402 862
Farní vikáři na Klokotech: P. Mariusz Piwowarczyk, OMI, tel.: 731 138 431
P. Karl Zaiser, OMI, tel.: 731 402 860
Pastorační asistent: Janka Pecherová, telefon: 731 139 306
Mgr. Hana Koukalová, tel.: 603 224 665 Diecézní ředitelka PMD
Májové pobožnosti jsou pondělí - sobota po mši svaté, neděle v 15 h.
Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho „Fiatu“, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč.

Podobné dokumenty

číslo 10/2013

číslo 10/2013 Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03 tel: 381 232 584 e-mail: [email protected] http://www.klokoty.cz http://www.oblati.cz Dary na opravy a provoz našeho poutního...

Více

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6

Milí farníci! Malá pouť k Neposkvrněnému srdci Panny Marie 13. 6 21. května oslavila celá oblátská rodina liturgickou slavnost našeho zakladatele sv. Evžena de Mazenod. U této příležitosti jsme spustili zbrusu nové oblátské webové stránky: www.oblati.cz

Více

číslo 6/2016

číslo 6/2016 Možnost ke sv. zpovědi Po-So 16.30 - 17 h, v pátek 17.30 - 20.30 h nebo kdykoliv po domluvě. Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor 390 03 tel: 381 232 584 e-mail: klokotyom...

Více

Lastura 06 - Farnost Praha

Lastura 06 - Farnost Praha rusky mluvící apod., ale velká část chce ke mně. Tak já podle toho, kolik mi ten den nebo další dny zbývá času, tak se snažím jim všem nějaký ten časový prostor nabídnout. Z té knihy si přepíšu na...

Více

číslo 6/2013

číslo 6/2013 17 hod. mše pro děti - poděkování za školní rok - 18 h. oheň - zahrada u Emauz svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti 17.30-20.30 h. Velká klokotská křížová cesta 17.45 h. 28.-29. pá-so Tridu...

Více

číslo 4/2015

číslo 4/2015 po mši sv. svátostné požehnání a poté možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá voda

Více