Semináře podzim 2015

Komentáře

Transkript

Semináře podzim 2015
SEMINÁŘE
SRPEN – PROSINEC 2015
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Agentura BOVA
Platónova 11, 143 00 PRAHA 4
IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028
Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01
tel.: 241 774 196, 244 402 232
fax: 244 402 279, 244 403 972
bezplatná linka: 800 100 539
e-mail: [email protected]
w w w. b ova p o ly g o n . c z
OBSAH
PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE ZAMĚŘENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PŘEHLED SEMINÁŘŮ PODLE DATA KONÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SEMINÁŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
SEMINÁŘE ŘAZENÉ
PODLE ZAMĚŘENÍ
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
● Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci ................................................ 14
● Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů,
společníků a dalších osob po rekodifikaci ................................................................................ 15
● Akciová společnost a S.R.O. po rekodifikaci – aktuálně k hlavním změnám,
mýtům a nejasnostem .............................................................................................................. 16
● Promlčení práva po rekodifikaci .............................................................................................. 17
● Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku ........................................................ 18
● Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku – vznik,
platnost, účinnost a výklad ...................................................................................................... 19
● Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci .......................................................... 20
● Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka po rekodifikaci .................. 21
● Právo kapitálových obchodních společností dva roky poté ................................................ 22–23
● Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci ............................................................................ 24
● Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci ................................................ 25
● Stanovy akciové společnosti .................................................................................................... 26
● Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů podle nařízení Brusel I bis .............. 27
● Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní .......................................................................... 28
● Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným ........................................................ 29
● Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích ................................................................ 30
● Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku .................................................... 31
● Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře .................................... 32
● Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku .................................................. 33
● Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku ........ 34
● Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém
občanském zákoníku – změny a hmotněprávní a procesní souvislosti .................................. 35
● Stavby a nemovitosti v novém občanském zákoníku .............................................................. 36
● Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku ................................................................ 37
● Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník .................................... 38
● Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku
a katastrálního zákona ............................................................................................................ 39
● Smluvní závazky – jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit ............................................ 40
● Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu (s důrazem na zajištění dluhu) ...... 41
● Věcná práva – jejich výkon a ochrana .................................................................................... 42
● Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku
aneb „Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů“ .............................................................. 43
–2–
● Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech
(právo stavby, věcná břemena, zástavní právo) ...................................................................... 44
● Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku .................................... 45
● Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) ........................................................................ 46
● Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře .................................. 47
● Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku ........................................................ 48
● Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva .................................................................. 49
● Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem .................................................. 50
● Nové dědické právo – výklad úpravy v novém občanském zákoníku
i v zákoně o zvláštních řízeních soudních ................................................................................ 51
● Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům ...................................................... 52
● Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
po rekodifikaci soukromého práva .......................................................................................... 53
● Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku .......................................................... 54
● Správní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi ........................................ 55
● Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak úspěšně
vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu ...................................................... 56
● Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky … ........57
● Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů)
závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku ...................................................... 58
● Pokročilé praktikum uzavírání smluv – seminář volně navazující
na semináře zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) ............................................ 59
● Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe .................... 60
● Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku ........................................ 61
● Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí .................................... 62
● Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi .................................................................................... 63
● Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku .............. 64
● Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků ...................................................................... 65
● Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě .......................................................... 66
● Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku .................................... 67
● Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku .................................................. 68
● Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy ...................................................................... 69
● Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku
a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) ........................................................ 70
● Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury
(majetková podstata a způsoby řešení úpadku) ...................................................................... 71
● Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná
a odporovatelná právní jednání ................................................................................................ 72
● Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory vzešlé z popěrného práva ................ 73
● Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR),
unikne mu vaše podnikání? – Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům ........................ 74
● Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne mu vaše
podnikání? – Dark pools a algoritmické obchodování ............................................................ 75
● Zadávání veřejných zakázek – rozhodovací praxe, výkladové problémy
a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování,
dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná plnění
a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění ............................................................................ 76
● Zadávání veřejných zakázek – rozhodovací praxe, výkladové problémy
a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího prokazování
a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních podmínek,
problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů .................................................... 77
–3–
● Zadávání veřejných zakázek – rozhodovací praxe, výkladové problémy a modelové
situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek, mimořádně nízká
nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele (nejen) v zadávacím řízení
a změny smlouvy na veřejnou zakázku .................................................................................. 78
● Zadávání veřejných zakázek: „krok za krokem a prakticky“ .................................................... 79
● Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci 2015 .......................... 80
● Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ............................................................................ 81
● Veřejná podpora od A do Z – obecná část .............................................................................. 82
● Veřejná podpora od A do Z – služby obecného hospodářského zájmu
a financování infrastruktury ...................................................................................................... 83
● Zákon o majetku státu z hlediska změn navržených s účinností od 1. ledna 2016 ..................84
● Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) .............................. 85
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
● Civilní proces – základní instituty občanského soudního řízení
a jejich výklad v soudní praxi .................................................................................................. 86
● Exekuce stále novelizované .................................................................................................... 87
● Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem ............................ 88
● Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikaturní trendy v oblasti odpovědnosti
státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci ................................................................ 89
● Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu .............................................. 90
● Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře
Nejvyššího správního soudu a krajských soudů ...................................................................... 91
● Opatření obecné povahy .......................................................................................................... 92
● Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě .............................................. 93
● Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni .............................. 94
● Opravné prostředky ve správním řízení .................................................................................. 95
● Zákon o státní službě .............................................................................................................. 96
● Správní řízení – krok za krokem ve správním řízení ................................................................ 97
● Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích
a připravovaného nového zákona o přestupcích .................................................................... 98
● Zákon o kontrole (kontrolní řád) .............................................................................................. 99
● Zákon o kontrole (kontrolní řád) ............................................................................................ 100
● Zákon o kontrole v praxi ........................................................................................................ 101
● Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů .......................... 102
● Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě
a dokumentace staveb .......................................................................................................... 103
● Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě
na projednávanou novelu stavebního zákona ........................................................................ 104
● Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě
na projednávanou novelu stavebního zákona ........................................................................ 105
● Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele .............................................. 106
● Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona .................... 107
● Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona
s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely ................................................................ 108
● Odstraňování černých staveb ................................................................................................ 109
● Námitky sousedů proti stavbě ................................................................................................ 110
● Námitky sousedů proti stavbě – část II. – příklady a cvičení ................................................ 111
● Místní a účelové komunikace I. – vznik a užívání veřejných cest .......................................... 112
● Místní a účelové komunikace II. – ochrana a údržba veřejných cest .................................... 113
● Veřejná prostranství .............................................................................................................. 114
–4–
● Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné datové schránky
ve veřejné i soukromé sféře ..................................................................................................
● Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu
k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury ........................................
● Spisová služba v elektronické a listinné podobě podle novelizované právní úpravy ............
● Řízení o ochranných známkách ............................................................................................
● Ochrana osobních údajů v praxi ............................................................................................
● Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů ......................
115
116
117
118
119
120
PRACOVNÍ PRÁVO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře ..........................................
Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře ......................................
Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby ..............................................
Jak na problematického zaměstnance – předcházení řešení problémů ................................
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ....................................................
Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry ..................................
Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele ............................................................................
Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury ..........................................
Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní ........................................
Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku 2016 ........................................
Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi ............................................................
Zákoník práce a pracovní právo prakticky ..............................................................................
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
FINANČNÍ PRÁVO
● Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v praxi – problémy,
otázky, nejasnosti ..................................................................................................................
● Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti v návaznosti
na novelu zákona účinnou od 1. 1. 2016 ..............................................................................
● Preferenční obchod České republiky (EU) ............................................................................
● Celní kodex Unie od roku 2016 ..............................................................................................
● Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2016 ........................................................
● Praktické provádění Intrastatu ................................................................................................
● Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy ........................................................................
● Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky – stroje, přístroje, zařízení, vozidla
a jejich části, součásti a příslušenství ....................................................................................
● Dodací doložky INCOTERMS 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě
a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci zahraničního obchodu ......
133
134
135
136
137
138
139
140
141
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty ..........................................
Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 – komplexní pohled ..................................
Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob ............................................
Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů ..............................
Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
z pohledu daňových a účetních předpisů ............................................................................
Daň z příjmů právnických osob v roce 2015 ..........................................................................
K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů
právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce 2016 ....................................................
Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH,
daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce 2016 ........................................................
Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a 2016 ........................
Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce 2016 ............................................
–5–
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty ....................................................................
DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ..............................................................................
Změny v uplatňování DPH od roku 2016 ..............................................................................
Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ..................
DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování
služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí ........................................
Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU
a další změny zákona o DPH ................................................................................................
Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů u zaměstnance
a u zaměstnavatele a změny v této oblasti ............................................................................
Novinky ve zdaňování mezd od 1. 1. 2016 a aktuální problémy v dané oblasti ....................
Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji ..................................................................
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2016 ..............................................
Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2016 ..................................................................
Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2016 ..................................................
Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se nedozvíte
o zdravotním pojištění na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně ..................
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi ......................................................................
Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů ........................................................................
Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky v daňové legislativě od roku 2016 ....
Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění ....................................
Daň z nemovitých věcí – právní úprava po novelách pro rok 2016
včetně daňového přiznání ......................................................................................................
Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně praktických
příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty ........................................
Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn ..................................................
Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
se zaměřením na kapitálové korporace ................................................................................
Pohledávky – účetní a daňová příprava na účetní závěrku ....................................................
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část ..................................................
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část ..................................................
Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? ..............................................
Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví ....................................
Novela zákona o účetnictví ....................................................................................................
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást přípravy
na účetní závěrku k 31. 12. 2015 ..........................................................................................
Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni ..............................................................
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
DANĚ, ÚČETNICTVÍ – nezisková sféra
● Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce, příspěvkové
organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout ........................................................
● Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek ..............................................
● Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od „A“ do „Z“
včetně novinek od roku 2015 ................................................................................................
● Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého majetku
a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek ................................................................
181
182
183
184
MĚKKÉ DOVEDNOSTI
● Potěšení nebo nutné zlo? ...................................................................................................... 185
● Od prvního jsem manažer .................................................................................................... 186
–6–
SEMINÁŘE ŘAZENÉ
PODLE DATA KONÁNÍ
SRPEN 2015
24. 8. Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost po rekodifikaci .............................. 14
26. 8. Potěšení nebo nutné zlo? .................................................................................... 185
ZÁŘÍ 2015
3. 9. Spory s cizím prvkem (mezinárodní) příslušnost soudů
podle nařízení Brusel I bis ...................................................................................... 27
8. 9. Nekalé obchodní praktiky uplatňované vůči spotřebitelům .................................... 52
9. 9. Náhrada újmy podle nového občanského zákoníku .............................................. 37
9.–10. 9. DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty .................................................. 152
10. 9. Společné jmění manželů v novém občanském zákoníku a judikatuře .................. 32
14. 9. Uzavírání smluv aneb jak prakticky používat nový občanský zákoník .................... 38
15. 9. Odpovědnost státu, krajů, obcí za škodu způsobenou správním orgánem ............ 88
15. 9. Posuzování vlivů záměrů (EIA) na životní prostředí po novele ............................ 106
16. 9. Zdravotní problémy zaměstnanců a pracovnělékařské služby ............................ 123
16.–17. 9. Daň z příjmů právnických osob pro daňové a účetní specialisty .......................... 142
17. 9. Veřejná podpora od A do Z – obecná část ............................................................ 82
17. 9. Novela zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
v praxi – problémy, otázky, nejasnosti .................................................................. 133
21. 9. Exekuce stále novelizované .................................................................................... 87
21. 9. Tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele .......................................................... 127
21. 9. DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ............................................................ 153
22. 9. Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání
v novém občanském zákoníku ................................................................................ 64
22. 9. Zadávání veřejných zakázek – rozhodovací praxe, výkladové problémy
a modelové situace k otázkám: předmět veřejné zakázky, jeho vymezování,
dělení a slučování, předpokládaná hodnota veřejné zakázky, dodatečná
plnění a podmínky jednacích řízení bez uveřejnění ................................................ 76
23. 9. Od prvního jsem manažer .................................................................................... 186
24. 9. Povinnosti, odpovědnost, ručení za dluhy společnosti členů orgánů,
společníků a dalších osob po rekodifikaci .............................................................. 15
24. 9. Zákon o kontrole (kontrolní řád) ............................................................................ 100
24. 9. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti
v návaznosti na novelu zákona účinnou od 1. 1. 2016 ........................................ 134
29. 9. Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením
na neúčinná a odporovatelná právní jednání .......................................................... 72
29. 9. Veřejná prostranství .............................................................................................. 114
30. 9. Práva k nemovitostem v souvislostech podle občanského zákoníku
a katastrálního zákona ............................................................................................ 39
30. 9. Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi ............................................ 131
ŘÍJEN 2015
1. 10. Omezení vlastnického práva v novém občanském zákoníku .................................. 33
1. 10. Efektivní vymáhání pohledávek včetně prevence jejich vzniku
po rekodifikaci soukromého práva .......................................................................... 53
1. 10. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu, vybrané činnosti ve výstavbě
a dokumentace staveb .......................................................................................... 103
5. 10. Akciová společnost a s.r.o. po rekodifikaci – aktuálně k hlavním změnám,
mýtům a nejasnostem ............................................................................................ 16
6. 10. Odpovědnost za škodu v podnikatelských vztazích .............................................. 30
6. 10. Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi .................................................................... 63
–7–
6. 10.
6. 10.
7. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
9. 10.
9. 10.
12. 10.
12. 10.
12. 10.
12. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
13.–14. 10.
14. 10.
14. 10.
15. 10.
15. 10.
15. 10.
15. 10.
16. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
19. 10.
20. 10.
20. 10.
20. 10.
20. 10.
21. 10.
21. 10.
21. 10.
21. 10.
22. 10.
22. 10.
22. 10.
22. 10.
23. 10.
Odstraňování černých staveb .............................................................................. 109
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) I. část .................................. 174
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku .......................................... 54
DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při
poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí ...... 156
Účast v obchodní korporaci a nakládání s ní .......................................................... 28
Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů .......... 102
Občanské průkazy a cestovní doklady v praxi a připravované novely zákonů ........ 120
Vlastnictví bytů a nebytových prostor v novém občanském zákoníku .................... 67
Opatření obecné povahy ........................................................................................ 92
Promlčená práva po rekodifikaci ............................................................................ 17
Správné skončení pracovního poměru včetně soudní judikatury ........................ 128
Uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) u právnických osob .......................... 144
Jak získat daňovou úsporu při výzkumu a vývoji .................................................. 160
Podnikatelská seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci ................................ 25
Podílové spoluvlastnictví a ochrana vlastnického práva
v novém občanském zákoníku ................................................................................ 34
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) II. část ................................ 175
Vybrané problémy z účetnictví v návaznosti na ZDP a DPH včetně
praktických příkladů a novinek od roku 2016 pro daňové a účetní specialisty ........ 170
Smluvní závazky – jak vznikají, jak je řádně plnit, změnit a rušit .......................... 40
Jak na problematického zaměstnance – předcházení a řešení problémů ............ 124
Pozemkové knihy a jejich význam v současném katastru nemovitostí .................. 62
Projednávání přestupků včetně novely zákona o přestupcích
a připravovaného nového zákona o přestupcích .................................................... 98
Zákon o kontrole v praxi ...................................................................................... 101
Preferenční obchod České republiky (EU) ............................................................ 135
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě ............................ 93
Zajištění a utvrzení dluhu v novém občanském zákoníku ...................................... 18
Pracovněprávní vztahy a pracovní poměr v praxi a v judikatuře .......................... 121
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi .................................................... 165
Fúze a rozdělení aneb účetní a daňové souvislosti přeměn ................................ 171
Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (projednání úpadku
a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek) ........................................ 70
Zadávání veřejných zakázek – rozhodovací praxe, výkladové problémy
a modelové situace k otázkám: kvalifikace dodavatelů a pravidla jejího
prokazování a posuzování, souvislost požadavků na kvalifikaci a smluvních
podmínek, problematika subdodavatelů a pravidla in-house kontraktů .................. 77
Doručování písemností, elektronická komunikace, povinné
datové schránky ve veřejné i soukromé sféře ...................................................... 115
Zaměstnanecké benefity z pohledu zákona o daních z příjmů
u zaměstnance a u zaměstnavatele a změny v této oblasti ................................ 158
Postavení a ochrana věřitele v novém soukromém právu
(s důrazem na zajištění dluhu) ................................................................................ 41
Ochrana osobních údajů v praxi .......................................................................... 119
Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy ........................................................ 139
Vazby zákona o DPH na účetnictví v roce 2015 a v roce 2016 .......................... 151
Bytové družstvo a jeho specifika v nové právní úpravě .......................................... 66
Civilní proces – základní instituty občanského soudního řízení
a jejich výklad v soudní praxi .................................................................................. 86
Stavební zákon na úseku územního rozhodování i ve vazbě
na projednávanou novelu stavebního zákona ...................................................... 104
Časové rozlišování v účetnictví vybraných účetních jednotek .............................. 182
Zákon o kontrole (kontrolní řád) .............................................................................. 99
–8–
23. 10. Zdravotní pojištění v roce 2015 a 2016 v praxi aneb co se
nedozvíte o zdravotním pojištění na souhrnném semináři
ke změnám ve mzdové účtárně ............................................................................ 164
LISTOPAD 2015
2. 11. Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku ........................................ 48
2. 11. Řízení o ochranných známkách ............................................................................ 118
2. 11. Zákoník práce aktuálně z pohledu personalisty a mzdové účetní ........................ 129
3. 11. Stanovy akciové společnosti .................................................................................. 26
3. 11. Místní a účelové komunikace I. – vznik a užívání veřejných cest ........................ 112
3. 11. DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ............................................................ 153
3. 11. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a jejich náležitosti
v návaznosti na novelu zákona účinnou od 1. 1. 2016 ........................................ 134
4. 11. Věcná práva – jejich výkon a ochrana .................................................................... 42
4. 11. Právní aspekty reklamy s důrazem na aktuální judikaturu a praxi ........................ 55
4. 11. Praktické provádění Intrastatu .............................................................................. 138
4. 11. Daně z příjmů u nemocnic, lékáren a lékařů ........................................................ 166
5. 11. Autorský zákon a nová právní úprava (novely a nový občanský zákoník) .............. 85
5. 11. Hmotný majetek komplexně v roce 2015 pro veřejný sektor (obce,
příspěvkové organizace a DSO) aneb co na podzim nepřehlédnout .................. 181
5.–6. 11. Nové dědické právo – výklad úpravy v novém občanském zákoníku
i v zákoně o zvláštních řízeních soudních .............................................................. 51
5.–6. 11. Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni .............. 94
9. 11. Smlouva a další právní jednání v novém občanském zákoníku – vznik,
platnost, účinnost a výklad .................................................................................... 19
9. 11. Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva ................................................ 49
9. 11. Dodací doložky Incoterms 2010 a jiná smluvní ujednání v zahraničním
obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů při
realizaci zahraničního obchodu ............................................................................ 141
9. 11. Hmotný a nehmotný majetek ve smyslu daňových a účetních předpisů .............. 145
10. 11. Zadávání veřejných zakázek: „Krok za krokem a prakticky“ .................................. 79
10. 11. Místní a účelové komunikace II. – ochrana a údržba veřejných cest .................... 113
10. 11. Právo na informace ve veřejné správě podle zákona o svobodném přístupu
k informacím a souvisejících právních předpisů včetně judikatury ...................... 116
10. 11. Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích
se zaměřením na kapitálové korporace ................................................................ 172
11. 11. Praktická aplikace obecných zásad nového občanského zákoníku
aneb „Jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů“ .............................................. 43
11. 11. Směnka (blankosměnka) jako nástroj zajištění pohledávek aneb jak
úspěšně vy(zne)užívat směnku? S důrazem na aktuální judikaturu ...................... 56
11. 11. Zákoník práce a pracovní právo prakticky ............................................................ 132
11. 11. Celní klasifikace zboží v roce 2016 prakticky – stroje, přístroje, zařízení,
vozidla a jejich části, součásti a příslušenství ...................................................... 140
12. 11. Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis)
pro neprávníky ........................................................................................................ 57
12. 11. Nájem bytů a dalších prostor v novém občanském zákoníku ................................ 68
12. 11. K uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů
právnických osob a účetnictví v roce 2015 a v roce 2016 .................................... 148
13. 11. Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? – 1. den ................ 176
19. 11. Aktuální problémy realizace správních postupů podle stavebního zákona
s ohledem na přípravu jeho další tzv. velké novely .............................................. 108
19. 11. Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku
z pohledu daňových a účetních předpisů ............................................................ 146
20. 11. Daň z nemovitých věcí v roce 2016 s konkrétními příklady zdanění .................... 168
20. 11. Účetnictví pro neúčetní aneb jak číst informace z účetnictví? – 2. den ................ 176
–9–
23. 11.
23. 11.
23. 11.
23. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
24. 11.
25. 11.
25. 11.
25. 11.
25. 11.
26. 11.
¨
26. 11.
26. 11.
26. 11.
26. 11.
27. 11.
27. 11.
27.–29. 11.
30. 11.
30. 11.
30. 11.
Obsah smlouvy/závazku a jeho změny po rekodifikaci .......................................... 20
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků .................................................... 65
Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2015 a 2016 .......... 150
Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2016 ................................................ 162
Smlouva o dílo ve výstavbě v novém občanském zákoníku .................................. 31
Insolvenční řízení ve světle aktuální judikatury (majetková podstata
a způsoby řešení úpadku) ...................................................................................... 71
Zadávání veřejných zakázek – rozhodovací praxe, výkladové problémy
a modelové situace k otázkám: hodnotící kritéria a hodnocení nabídek,
mimořádně nízká nabídková cena, komunikace zadavatele a dodavatele
(nejen) v zadávacím řízení a změny smlouvy na veřejnou zakázku ...................... 78
Spisová služba v elektronické a listinné podobě
podle novelizované právní úpravy ........................................................................ 117
Jak provést řádně inventarizace majetku a závazků jako součást
přípravy na účetní závěrku k 31. 12. 2015 ............................................................ 179
Věcná práva k cizím věcem podrobně a v souvislostech (právo stavby,
věcná břemena, zástavní právo) ............................................................................ 44
Zástavní právo a výklad jeho institutů v řízení před soudem .................................. 50
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců .................................. 125
Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 – komplexní pohled ................ 143
Rozhodovací činnost soudů v oblasti věcných práv v novém
občanském zákoníku – změny a hmotněprávní a procesní souvislosti .................. 35
Veřejná podpora od A do Z – služby obecného hospodářského
zájmu a financování infrastruktury .......................................................................... 83
Stavební zákon na úseku stavebního řádu i ve vazbě na
projednávanou novelu stavebního zákona ............................................................ 105
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2016 ............................ 161
Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma
od „A“ do „Z“ včetně novinek od roku 2015 – 1. den ............................................ 183
Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR), unikne
mu vaše podnikání? – Působnost a jednání ve vztahu k zákazníkům .................... 74
Zákon o státní službě .............................................................................................. 96
Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2015
a změny od roku 2016 .......................................................................................... 155
Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele
či dlužníka po rekodifikaci ...................................................................................... 21
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi .................................................... 165
Elektronická fakturace a využití elektronického podpisu v účetnictví .................... 177
PROSINEC 2015
1. 12. Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře Nejvyššího
správního soudu a krajských soudů ........................................................................ 91
1. 12. Námitky sousedů proti stavbě .............................................................................. 110
1. 12. Celní kodex Unie od roku 2016 ............................................................................ 136
1. 12. Novinky ve zdaňování mezd od 1. 1. 2016 a aktuální problémy v dané oblasti ...... 159
2. 12. Nájem (a zejména nájem bytu) podle nového občanského zákoníku .................... 45
2. 12. Změny v uplatňování DPH od roku 2016 .............................................................. 154
2. 12. Účetní závěrka bytových družstev a příprava na ni .............................................. 180
3. 12. Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů)
závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku .................................... 58
3. 12. Správní řízení – krok za krokem ve správním řízení .............................................. 97
3. 12. Územní plánování včetně informací o připravované novele stavebního zákona ...... 107
3. 12. Účetnictví vybraných účetních jednotek aneb účetní reforma od „A“ do „Z“
včetně novinek od roku 2015 – 2. den .................................................................. 183
3.–6. 12. Právo kapitálových obchodních společností – dva roky poté ............................22–23
– 10 –
4. 12. Pokročilé praktikum uzavírání smluv – seminář volně navazující
na semináře zabývající se uzavíráním smluv (nejen podle NOZ) .......................... 59
4. 12. Opravné prostředky ve správním řízení .................................................................. 95
4. 12. Novela zákona o účetnictví .................................................................................. 178
7. 12. Bezdůvodné obohacení v novém občanském zákoníku a v judikatuře .................. 47
7. 12. Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení a spory
vzešlé z popěrného práva ...................................................................................... 73
7. 12. Náhrada škody v pracovněprávních vztazích v praxi a v judikatuře .................... 122
7. 12. Daň z nemovitých věcí – právní úprava po novelách pro rok 2016
včetně daňového přiznání .................................................................................... 169
8. 12. Správní řád z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu .............................. 90
8. 12. Zákon o majetku státu z hlediska změn
navržených s účinností od 1. ledna 2016 ................................................................ 84
8. 12. Daň z příjmů právnických osob v roce 2015 ........................................................ 147
9. 12. Převrat v právní úpravě kapitálového trhu je tu (MIFID2/MIFIR),
unikne mu vaše podnikání? – Dark pools a algoritmické podnikání ...................... 75
9. 12. Exekuce stále novelizované .................................................................................... 87
9. 12. Pracovněprávní předpisy a novela zákoníku práce od roku 2016 ........................ 130
9. 12. Změny zákona o DPH od roku 2016 ve vazbě na předpisy EU
a další změny zákona o DPH .............................................................................. 157
9. 12. Daňové přiznání fyzických osob za rok 2015 a novinky
v daňové legislativě od roku 2016 ........................................................................ 167
10. 12. Katastr nemovitostí aktuálně a v praxi .................................................................... 63
10. 12. Nejnovější judikatura Nejvyššího soudu a judikatorní trendy v oblasti
odpovědnosti státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci ........................ 89
10. 12. Daňové a účetní novinky roku 2015 a roku 2016 – komplexní pohled ................ 143
11.–13. 12. Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska
zákona o DPH, daních z příjmů a účetnictví v roce 2015 a v roce 2016 .............. 149
11. 12. Nemocenské, důchodové a zdravotní pojištění v roce 2016 ................................ 163
14. 12. Náhrada škody v podnikání po rekodifikaci ............................................................ 24
14. 12. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným ...................................... 29
14. 12. Celní problematika a provádění Intrastatu v roce 2016 ........................................ 137
14. 12. Pohledávky – účetní a daňová příprava na účetní závěrku .................................. 173
15. 12. Společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy .................................................... 69
15. 12. Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury k prosinci 2015 .......... 80
15. 12. Námitky sousedů proti stavbě – část II. – příklady a cvičení ................................ 111
15. 12. Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2016 ............................ 161
16. 12. Zajištění dluhu (s důrazem na zástavní právo) ...................................................... 46
16. 12. Nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, aktuální judikatury a praxe ...... 60
16. 12. Odměňování a poskytování benefitů zaměstnancům soukromé sféry ................ 126
16. 12. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek ............................................................ 81
17. 12. Nemovitosti a stavby v novém občanském zákoníku ............................................ 36
17. 12. Důsledky porušení smlouvy podle (nového) občanského zákoníku ...................... 61
17. 12. Změny v uplatňování DPH od roku 2016 .............................................................. 154
17. 12. Účetní závěrka za rok 2015 s důrazem na oblast dlouhodobého
majetku a vlastních zdrojů u vybraných účetních jednotek .................................. 184
– 11 –
INFORMACE
PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ
1. ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU na seminář (semináře) zašlete obratem nejpozději tři pracovní
dny před datem konání semináře. Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek
(www.bovapolygon.cz), poštou, e-mailem, faxem, případně jinou písemnou formou, obsahující námi požadované údaje.
2. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na semináři a společně s výzvou k zaplacení účastnického poplatku jej odešleme elektronicky (v případě neuvedení e-mailové adresy poštou) zpět
objednateli. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni
na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky.
3. Při neúčasti účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme. Účastnický poplatek vrátíme pouze na základě písemného zrušení přihlášky do tří dnů před konáním akce.
4. PLATBA ZA SEMINÁŘ A JEHO VYÚČTOVÁNÍ
Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi) elektronicky (v případě neuvedení e-mailové adresy poštou) potvrzení o registraci na semináři současně s výzvou
k platbě za seminář (semináře) převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem. Platbu provedete na naše číslo účtu 84141061/0100 (KB pob. Praha 6). Daňový
doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží účastník v termínu předepsaném zákonem po
připsání platby na náš účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace.
V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně řádný
daňový doklad.
Ve vložném (cena semináře) je zahrnuto drobné občerstvení.
Podle zákona o DPH je cena seminářů, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra,
pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
5. Registrace účastníků na semináři probíhá vždy od 8.30 hodin do 9.00 hodin – tj. půl hodiny před zahájením semináře. Registrace účastníků seminářů konaných ve Starých Splavech probíhá od 10.30 do 11.00 hodin (ubytování účastníků od 9.00 hodin).
6. Informace o změnách: účastníci budou vždy včas informování o změně místa či data konání semináře, případně o zrušení semináře.
7. MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ + dopravní spojení
■ budova Českého svazu vědeckotechnických společností (ČS VTS), Novotného lávka
5, Praha 1 – metrem trasa „A“, výstup stanice „Staroměstská“, dále pěšky směrem ke
Karlovu mostu.
■ Hotel Bezděz*** ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera. Pro účastníky je mimo
jiné v hotelu k dispozici bazén, sauna, rehabilitační centrum s masáží, kulečník, herna
stolního tenisu a denní bar. Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Požadavek na samostatný pokoj je nutno předem uplatnit u agentury BOVA.
Cena ubytování jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji je 600 Kč (vč. DPH) za 1 noc, cena
ubytování jedné osoby v samostatném pokoji je 880 Kč (vč. DPH) za 1 noc. Celková cena za
ubytování v rámci semináře je vždy uvedena u semináře, cena v závorce je cena za samostatný pokoj.
Dopravu z Prahy do hotelu Bezděz a zpět zajistí zdarma pro zájemce Agentura BOVA.
Žádost připojte k přihlášce. Místo, hodinu a čas odjezdu (pro zájemce) z Prahy do Starých
Splavů Vám sdělíme cca tři dny před zahájením semináře.
– 12 –
Časový rozvrh seminářů konaných ve Starých Splavech: 1. den konání od 11.00 do 19.00
hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), další den/dny od 9.00 do 18.00 hod. přednáška + diskuse (s přestávkou na oběd), poslední den od 9.00 do 13.00 hod. (event. 14.00 hod.)
přednáška + diskuse, poté oběd + odjezd.
8. Písemné materiály: součástí převážné většiny seminářů jsou písemné materiály, které obdrží
účastník u registrace na semináři.
9. Na vyžádání vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.
Naše vzdělávací instituce je mezinárodně certifikována u IES – International Education Society, London. Účastníci seminářů označených logem proto mají možnost
získat mezinárodní certifikát IES (www.iescertifikat.cz).
– 13 –
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
JEDNÁNÍ (ZA) PODNIKATELE/
/OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PO REKODIFIKACI
■ 24. srpen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Praxe i četná judikatura dokládají, že řada právních jednání troskotá na podcenění základních otázek právní
úpravy jednání (za) podnikatele, zvláště obchodní společnost. Ani jednání jinak perfektní neváže podnikatele, neučiní-li je osoba k tomu oprávněná způsobem, který založí účinky pro podnikatele, a po splnění
dalších zákonem předepsaných předpokladů (souhlas příslušného orgánu, absence konfliktu zájmů atd.).
Naopak – podnikatele zaváže i řada osob, o kterých si to podnikatel takto třeba ani nepřál. Seminář si klade
za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají
právě těchto stěžejních otázek. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy
i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí,
která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za
účinnosti nového práva.
Odborný program semináře
■ Zastupování obchodní společnosti členem statutárního orgánu
– člen statutárního orgánu coby zástupce a důsledky tohoto pojetí
– ozsah zástupčího oprávnění člena statutárního
orgánu
– způsob zastupování a jeho nedodržení
– plné moci udělené členem statutárního orgánu
navenek či jinému členovi
– jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či
bez zákonem předepsaného souhlasu jiného
orgánu společnosti
– vnitřní omezení a jejich nedodržení
– zastupování v zájmové kolizi / při vnitřním obchodování
– zastupování vůči zaměstnancům
– zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka
v působnosti valné hromady)
– úskalí spojená s jednáním zástupce právnické
osoby, která je členem statutárního orgánu
■ Smluvní zastoupení podnikatele
– prokura / filiální prokura
– dohoda o plné moci / plná moc a její forma
■ Zákonné zastoupení podnikatele
– zastoupení osobami pověřenými činností při provozu závodu
– vedoucí odštěpného závodu
– další případy, kdy je podnikatel vázán jednáním
třetí osoby (např. v provozovně)
■ Společné otázky
– kdy jednání (ne)váže zastoupeného
– kolik významů má jeden podpis
– jak přesně v písemném právním jednání označit
osobu podepisující za podnikatele a důvod jejího
oprávnění zastupovat
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
informace o lektorovi viz na straně 15
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 8. 2015
15310
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 14 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST,
RUČENÍ ZA DLUHY SPOLEČNOSTI
ČLENŮ ORGÁNŮ, SPOLEČNÍKŮ A DALŠÍCH OSOB PO REKODIFIKACI
■ 24. září 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového
civilního práva, které se týkají povinností členů volených orgánů společnosti, společníků či akcionářů i dalších osob, jejich odpovědnosti za porušení těchto povinností i ručení za dluhy společnosti. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální
stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru
a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí,
která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné
i za účinnosti nového práva.
Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:
■ povinnosti, odpovědnost a ručení členů
volených orgánů společnosti
– péče řádného hospodáře a její praktické projevy (dle judikatury)
– pravidlo podnikatelského úsudku
– možnosti liberujících zásahů do obchodního
vedení
– možnost modifikovat rozsah a způsob náhrady způsobené újmy
– další důsledky porušení povinné péče (povinnost vydat prospěch, diskvalifikace z funkce)
– ručení člena orgánu za dluhy společnosti
– odpovědnost za nedostatečné odvracení hrozícího úpadku
– postavení právnické osoby coby člena orgánu a jejího zástupce v tomto členství
■ vliv / ovládání / koncern / ručení společníků a dalších osob za dluhy
– zákonné ručení společníků za dluhy společnosti
– vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení,
důsledky, možnosti, rizika
– diskvalifikace osob vlivných a ovládajících
z funkce
– povinnosti vlivných a ovládajících osob při
odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost
za jejich porušení
– koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu) – předpoklady, důsledky, úskalí
– náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami
– nástroje ochrany mimostojících společníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro
nový občanský zákoník
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 9. 2015
15311
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 15 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
AKCIOVÁ SPOLEČNOST A S.R.O.
PO REKODIFIKACI
AKTUÁLNĚ K HLAVNÍM ZMĚNÁM, MÝTŮM A NEJASNOSTEM
■ 5. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Nové civilní právo přineslo ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
mnoho nejasností. Odborné práce nabízejí možná řešení, často bohužel rozporná. Již nyní je zřejmé,
že některé z těchto závěrů nemají dobré šance na prosazení, praxe by je tudíž měla přijímat s opatrností. V reakci na potíže, jimž teorie i praxe čelí, finišují práce na rozsáhlejší novele zákona o
obchodních korporacích; její návrh by měl být předložen během podzimu 2015. Cílem semináře je
zmapovat maximum z uvedených výkladových a aplikačních nesnází, podrobně zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi, kriticky zhodnotit dosud nabízená řešení, včetně přijaté
judikatury, a referovat o připravovaných legislativních změnách. Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném však doplní a aktualizuje dřívější poznatky a informace.
Odborný program semináře:
■ obchodní rejstřík
povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti ●
dokumenty povinně zakládané do sbírky listin ●
zápis notářem – předpoklady, praktické zkušenosti ● účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí
spojená se zveřejněním
■ zakladatelská právní jednání
společenská smlouva / zakladatelská listina, její
úplné znění a změny (včetně otázek formy) ●
možnosti (i jejich limity) v úpravě práv a povinností společníků
■ orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, napadení platnosti
usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti,
zdánlivá usnesení) ● postavení více jednatelů
(kolektivní orgán ano či ne – praktické dopady)
● dualistická / monistická AS ● právnická osoba
coby člen voleného orgánu a její zástupce
■ postavení člena voleného orgánu
funkční období a jeho délka ● vznik a zánik funkce
(s důrazem na odstoupení z funkce) ● smlouva
o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro
osoby blízké členům orgánů) ● souběhy funkcí
■ podíl / akcie a dispozice s nimi
praktické problémy při převodech podílů / kmenových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních
listů ● druhý manžel / svěřenský správce jako
společník ● zástavní právo k podílu ● zánik
účasti v SRO jinak než převodem, uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl
■ majetková a finanční struktura společnosti
vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků) ● rozdělování zisku
a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení) ●
výplata záloh a navazující praktické nesnáze
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
informace o lektorovi viz na straně 15
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
5. 10. 2015
15312
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 16 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PROMLČENÍ PRÁVA
PO REKODIFIKACI
■ 12. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají promlčení práva. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté
za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci
nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace.
Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se
sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné
i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat,
že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi.
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
■ pojem a podstata promlčení v novém právu (včetně otázky, kdy může dlužník požadovat
zpět, co plnil na promlčený dluh, nebo důsledků promlčení pro právo zapsané ve veřejném seznamu),
■ která práva (ne)podléhají promlčení,
■ obecná promlčecí lhůta (subjektivní, objektivní) a její počátek,
■ zvláštní promlčecí lhůty v novém civilním právu a jejich počátek,
■ podrobně k promlčení práv ze smlouvy (zvláště u nesjednané ani jinak nestanovené splatnosti), včetně příslušenství či práva na smluvní pokutu,
■ zvláštnosti promlčení u zajištění (promlčení vůči ručiteli, zástavnímu dlužníku, promlčení
práv ze subrogačního regresu apod.),
■ přetržení běhu promlčecí lhůty (uznání dluhu – jeho náležitosti, důsledky),
■ stavění běhu promlčecí lhůty (např. souhlas s jednáním o právu a praktická rizika s ním
spojená),
■ kolize mezi jednotlivými případy stavění a přetržení promlčecí lhůty,
■ meze smluvní volnosti v oblasti promlčení,
■ praktická úskalí spojená se vzdáním se námitky promlčení.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
informace o lektorovi viz na straně 15
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
12. 10. 2015
15313
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 17 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ DLUHU
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 19. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Cílem semináře je podrobně rozebrat novou úpravu vybraných (kvazi)zajišťovacích a utvrzovacích nástrojů, ať již závazkového, či věcněprávního charakteru, a provést účastníky jejími četnými
výhodami i výkladovými úskalími. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti
nového práva i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných ustanovení
a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě,
panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.
Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:
■ vybrané obecné otázky
– zvláštnosti promlčení práv ze zajišťovacích / utvrzovacích nástrojů
– regres plnivšího poskytovatele zajištění proti dlužníkovi / poskytovatelům alternativních zajištění
– důsledky novace / narovnání / odstoupení od smlouvy pro zajištění
■ podrobně k vybraným (kvasi)zajišťovacím nástrojům
– ručení / finanční záruka / garance v režimu smlouvy o plnění třetí osoby / přistoupení k dluhu
– zástavní právo
– zajišťovací převod práva
– finanční zajištění
– výhrada vlastnictví a její limity v novém právu
■ podrobně k vybraným utvrzovacím nástrojům
– smluvní pokuta, závdavek
– uznání dluhu
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro
nový občanský zákoník
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
19. 10. 2015
15314
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 18 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SMLOUVA A DALŠÍ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
VZNIK, PLATNOST, ÚČINNOST A VÝKLAD
■ 9. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového
civilního práva, které se týkají uzavírání, existence, platnosti, účinnosti a výkladu smluv, ale i dalších právních jednání, k nimž dochází mezi stranami smlouvy. Výklad zprostředkuje poznatky
nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci
nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží
ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti
nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou
výkladovou praxi.
Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:
■ právní jednání (smlouva i jiná)
– zdánlivost právního jednání a její význam /
důsledky v právu
– úskalí spojená s dodatečným (ex tunc) zhojením neurčitosti a nesrozumitelnosti
– relativní / absolutní neplatnost, její důvody
a důsledky
– forma právního jednání (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení),
včetně formy změny v osobě či obsahu závazku
– příklady často judikovaných vad právních jednání (neurčitost, nesvoboda, omyl aj.)
– účinnost právního jednání (úskalí spojená
s doručováním)
– podmínky a časová určení, jejich vady a důsledky
– relativní neúčinnost právního jednání
– výklad právního jednání
■ uzavírání smlouvy
– možná dohoda o způsobu kontraktace
– nabídka a její přijetí
– reklama, výloha či katalog jako nabídka
smlouvy vs. veřejná nabídka
– smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
– kdy mlčení znamená souhlas
– smlouva o smlouvě budoucí
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro
nový občanský zákoník
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 11. 2015
15315
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 19 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
OBSAH SMLOUVY / ZÁVAZKU
A JEHO ZMĚNY
PO REKODIFIKACI
■ 23. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady
nového civilního práva, které se týkají obsahu smlouvy, respektive závazku z ní vzešlého,
a jeho změn. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne
též informace o záměru a stavu příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou
ani významná soudní rozhodnutí z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva.
U ustanovení převzatých ze zahraničních úprav (německé, rakouské) lektor představí též
klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi.
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
všeobecné obchodní podmínky, jejich kolize a následné změny a kontrola jejich obsahu
adhesní smlouvy a jejich důsledky pro obsah závazku
význam a režim rámcových smluv
důsledky ochrany spotřebitele / slabší strany pro obsah smlouvy
mimosmluvní zdroje obsahu závazku (včetně významu obchodních zvyklostí)
lichva, neúměrné zkrácení, podstatná změna okolností
doplnění / nahrazení části obsahu smlouvy soudem
privativní / kumulativní novace / narovnání / jiné změny v obsahu závazku
prodlení dlužníka / věřitele / vady plnění
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro
nový občanský zákoník
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
23. 11. 2015
15316
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 20 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY A JINÉ ZMĚNY
V OSOBĚ VĚŘITELE ČI DLUŽNÍKA
PO REKODIFIKACI
■ 30. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář si klade za cíl podrobně provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady
nového civilního práva, které se týkají změny v osobě věřitele nebo dlužníka závazku. Výklad
zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy i momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel a zahrne též informace o záměru a stavu
příprav jejich novelizace. Stranou pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí
z poslední doby, která se sice váží ještě k dřívější úpravě, panuje nicméně shoda, že jejich
závěry budou použitelné i za účinnosti nového práva. U ustanovení převzatých ze zahraničních
úprav (německé, rakouské) lektor představí též klíčová rozhodnutí z tamní judikatury, o nichž
lze předpokládat, že ovlivní i tuzemskou výkladovou praxi.
Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:
■ forma změny v osobě věřitele či dlužníka
(u závazků – povinně – vzniklých písemně
apod.)
■ postoupení pohledávky / souboru pohledávek
– které pohledávky (ne)lze postoupit
– specifické modality postoupení
– dohoda o postoupení, její náležitosti a vady
(neurčitost, omyl, neexistence postupované pohledávky aj.)
– právní účinky postoupení (co /ne/přechází s pohledávkou)
– bona fide nabytí pohledávky od neoprávněného postupitele
– postavení / námitky dlužníka před / po účin-
■
■
■
■
nosti cesse (včetně započtení)
– uznání postoupené pohledávky jako pravé – náležitosti, účinky
– odstoupení / změna / výpověď / zrušení
smlouvy po postoupení
– odpovědnost postupitele za pravost / dobytnost postoupené pohledávky
– subrogace, výkup pohledávek
– další praktické otázky
postoupení smlouvy
převzetí dluhu / převzetí dluhu s jistotou
přistoupení k dluhu / převzetí majetku
prodej / pacht závodu, přeměna právnické
osoby (s důrazem na ochranu věřitelů)
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro
nový občanský zákoník
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
30. 11. 2015
15317
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 21 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
čtyřdenní seminář
PRÁVO KAPITÁLOVÝCH
OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
DVA ROKY POTÉ
■ 3. – 6. prosinec 2015 ■ čtvrtek až neděle ■ Hotel Bezděz, Staré Splavy
Cílem semináře je zmapovat maximum výkladových a aplikačních nesnází, s nimiž se potýkají
zakladatelé, společníci, členové orgánů kapitálových obchodních korporací (SRO a AS), jejich
právní a ekonomičtí poradci, ale třeba i notáři (zvláště v rámci své nové zápisové agendy), podrobně zrekapitulovat dosavadní stav odborné diskuse nad nimi, předložit analýzu dosud nabízených řešení, včetně doposud přijaté judikatury (či případných stanovisek) nejen Nejvyššího
soudu, ale taktéž soudů nižších stupňů, a referovat o připravovaných legislativních změnách. Lektoři kriticky zhodnotí dosud publikované názory a na pozadí posledních výsledků diskuse v odborných, justičních i legislativních kruzích se pokusí nastínit úskalí takových výkladů i jejich
naděje na prosazení.
Seminář naváže na podobná úspěšná školení v minulosti, v podstatném rozsahu však doplní
a aktualizuje dřívější poznatky a informace, aby odpovídaly poslednímu stavu (překotného) vývoje v odborné literatuře, judikatuře, ale i legislativě, a umožnily tak jeho účastníkům lépe čelit
výzvám třetího roku účinnosti nové úpravy obchodních korporací.
Lektoři se zaměří zejména na následující okruhy:
■ obchodní rejstřík
● povinně / dobrovolně zapisované skutečnosti ● dokumenty povinně zakládané do sbírky
listin ● zápis notářem – předpoklady, praktické zkušenosti ● účinnost zápisu a jeho okamžik, úskalí spojená se zveřejněním
■ jednání za společnost
● rozsah zástupčího oprávnění člena statutárního orgánu ● způsob zastupování a jeho
nedodržení ● plné moci udělené členem statutárního orgánu navenek či jinému členovi ●
jednání bez souhlasu (vědomí) zbytku orgánu či bez zákonem předepsaného souhlasu
jiného orgánu společnosti ● vnitřní omezení a jejich nedodržení ● zastupování v zájmové
kolizi / při vnitřním obchodování ● zastupování vůči zaměstnancům / v řízení před soudem
● zastupování při výkonu práv společníka (na valné hromadě, při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady) ● prokura ● úskalí spojená s jednáním zástupce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu
■ orgány společnosti, jejich složení a rozhodování
● valná hromada (působnost, svolání, orgány, průběh, zápis, protest a jeho náležitosti, rozhodování mimo zasedání – per rollam, napadení platnosti usnesení u soudu, rejstříkový přezkum platnosti, zdánlivá usnesení) ● pravidla pro rozhodování dalších orgánů společnosti
● postavení více jednatelů (kolektivní orgán ano či ne – praktické dopady) ● předseda voleného orgánu (též individuálního?), jeho působnost, práva ● dualistická / monistická AS ●
právnická osoba coby člen voleného orgánu a její zástupce
■ postavení člena voleného orgánu
● předpoklady pro výkon funkce, diskvalifikace ● funkční období a jeho délka ● vznik a zánik funkce (s důrazem na odstoupení z funkce) ● praktická úskalí týkající se volby a odvolání
● smlouva o výkonu funkce a odměňování (včetně odměn pro osoby blízké členům orgánů)
● souběhy funkcí ● péče řádného hospodáře ● (závazné) pokyny k obchodnímu vedení
– 22 –
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
■
■
■
■
čtyřdenní seminář
a důsledky jejich (ne)dodržení ● odpovědnost za škodu a ručení za dluhy společnosti, insolvenční delikty ● přímá odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu funkce třetím osobám
● specifika postavení zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu, vůči společnosti / členovi, tj. zastoupené osobě / třetím osobám
vliv / ovládání / koncern / ručení společníků a dalších osob za dluhy
● zákonné ručení společníků za dluhy společnosti ● vlivná, ovládající, řídící osoba – vymezení, důsledky, možnosti, rizika ● diskvalifikace osob vlivných a ovládajících z funkce ●
povinnosti vlivných a ovládajících osob při odvracení hrozícího úpadku a odpovědnost za
jejich porušení ● koncernové „privilegium“ (francouzská doktrína Rozenblum v českém právu)
– předpoklady, důsledky, úskalí ● náležitosti a přezkum zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami ● nástroje ochrany mimostojících společníků
zakladatelská právní jednání
● společenská smlouva / zakladatelská listina, její úplné znění a změny (včetně otázek formy)
● náležitosti i možnosti pro úpravu ve společenské smlouvě ● možnosti (i jejich limity) v úpravě
práv a povinností společníků ● stanovy AS a jejich nové povinné / doporučené náležitosti
podíl / akcie a dispozice s nimi
● druhy podílů / akcií ● vznik / zánik účasti ● praktické problémy při převodech podílů /
kmenových listů / nevydaných akcií / akcií / zatímních listů ● samostatně převoditelná práva
a úskalí spojená s jejich převodem / cenné papíry na tato práva (kupón / další?) ● druhý
manžel / svěřenský správce / obec / stát / kraj jako společník / specifika jediného společníka
● zástavní právo k podílu / kmenovému listu / akcii / zatímnímu listu, finanční zajištění ● zánik
účasti v SRO jinak než převodem, uvolněný podíl a naložení s ním, vypořádací podíl ●
vytěsnění v AS
majetková a finanční struktura společnosti
● základní kapitál a jeho změny ● vlastní kapitál a jeho změny (včetně dobrovolných a nepeněžitých příplatků) ● rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů (včetně zásadní povinnosti rozdělit zisk a materiálního soudního přezkumu důvodnosti usnesení o nerozdělení) ●
výplata záloh a navazující praktické nesnáze
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro
nový občanský zákoník
JUDr. Petr ŠUK
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného
na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci,
lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona
o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
3. – 6. 12. 2015
15318
Hotel Bezděz
Staré Splavy
Cena semináře
VLOŽNÉ: 9 980 Kč za osobu (vč. DPH) UBYTOVÁNÍ: 1 800 (2 640) Kč za osobu/3 noci (vč. DPH)
STRAVNÉ: 1 745 Kč za osobu (3× snídaně, 4× oběd, 3× večeře [vč. DPH])
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 23 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NÁHRADA ŠKODY V PODNIKÁNÍ
PO REKODIFIKACI
■ 14. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Nový občanský zákoník zásadně změnil právní úpravu náhrady škody / nemajetkové újmy. Cílem
semináře je podrobně vyložit změny, které rekodifikace přinesla v této oblasti a které mají dopady
do právní praxe podnikatelů. Podrobně se bude věnovat (před)smluvní odpovědnosti, ale také
vybraným skutkovým podstatám typickým pro podnikání. Lektor upozorní na hlavní výkladové problémy, s nimiž se praxe potýká, a nastíní jejich možná řešení, i na pozadí komparace s unijní či
zahraničními úpravami, z nichž zákonodárce čerpal při tvorbě textu nového zákoníku. Výklad zprostředkuje poznatky nabyté za dobu účinnosti nového práva i momentální stav odborné diskuse
o interpretaci nejvíce sporných ustanovení a zahrne též informace o záměru a stavu příprav jejich
novelizace.
Seminář se postupně zaměří na následující okruhy:
■ relevantní obecné otázky
– pojetí škody / újmy / škody na věci / ušlého
zisku, předvídatelnost škody
– objektivní vs. subjektivní odpovědnost
– příčinná souvislost
– rozsah a způsob náhrady
– meze dovolenosti (předem) vyloučit / limitovat právo na náhradu újmy
– promlčení práva na náhradu škody / újmy
■ kontraktní vs. deliktní odpovědnost
– vymezení, předpoklady, důsledky
– čistě majetková újma v podnikání (reiner Vermögensschaden, pure economic loss) a její
náhrada
– náhrada škody způsobené porušením smluvní povinnosti třetí osobě, která není stranou
smlouvy
– náhrada škody způsobené osobou, kterou
smluvní strana použila k plnění svých povinností (subdodavatelem)
■ podrobně ke škodě způsobené
– nepoctivostí při jednání o smlouvě (culpa in
contrahendo)
– vadou výrobku (product liability)
– věcí použitou při plnění závazku
– provozní činností / provozem zvláště nebezpečným
– informací či radou
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M.
odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., poradce ministra spravedlnosti, byl členem expertní skupiny pro
nový občanský zákoník
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
14. 12. 2015
15319
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 24 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PODNIKATELSKÁ SESKUPENÍ
A ZPRÁVA O VZTAZÍCH
PO REKODIFIKACI
■ 13. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Zákon o obchodních korporacích je již téměř dva roky účinný. Aplikace nové právní úpravy se neobešla bez celé řady interpretačních otázek, na něž jsou v praxi předkládány různé odpovědi. Účelem semináře je podrobný rozbor právní úpravy podnikatelských seskupení, seznámení účastníků
s výkladovými problémy a jejich řešením problémů a možným nástinem jejich případného legislativního řešení.
Program semináře:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
účel koncernového práva a druhy vlivu v úpravě zákona o obchodních korporacích,
ovládání a domněnky ovládání,
jednání ve shodě a domněnky jednání ve shodě,
přiznaný a nepřiznaný koncern,
pokyny k obchodnímu vedení v koncernu,
povinnost uhradit újmu ovlivněné osobě a její modifikace v koncernu,
povinnost nahradit reflexní újmu,
ručení za dluhy ovlivněné osoby,
aplikace ustanovení o konfliktu zájmů,
aplikace ustanovení o vyloučení z výkonu funkce,
povinnost zpracovat zprávu o vztazích,
přezkoumání zprávy o vztazích kontrolním orgánem,
informační povinnosti ve vztahu ke zprávě o vztazích,
obsah zprávy o vztazích,
důsledky neúplnosti nebo nezpracování zprávy o vztazích,
přezkum zprávy o vztazích soudem jmenovaným znalcem,
právo společníků ovládané osoby na odkup podílů,
další důsledky ovlivnění nebo ovládání podle jednotlivých ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích,
■ diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Prof. JUDr. Jan DĚDIČ
společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
13. 10. 2015
15266
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 25 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
■ 3. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Stanovy představují cum grano salis „ústavu“ akciové společnosti, základní právní nástroj, vymezující nejen
vnitřní strukturu společnosti, ale taktéž vzájemné vztahy mezi společností, jejími akcionáři a členy jejích
orgánů. Dobře sepsané stanovy dokážou předejít mnoha problémům a sporům, které jinak uvnitř společnosti mohou vznikat. Sepisování či změny stanov však komplikují jak výkladové nejasnosti právní úpravy,
tak i skutečnost, že úprava stanov je „rozeseta“ do mnoha ustanovení (nejen) zákona o obchodních korporacích. Obtížné bývá i posouzení, zda se lze ve stanovách v konkrétních otázkách odchýlit od zákonné
úpravy či nikoliv (tedy zda je úprava kogentní či dispozitivní). Cílem semináře je „pohlédnout“ na akciovou
společnost „očima“ stanov, rozebrat jejich povinné i možné (doporučené) náležitosti, vyložit, co a jak do
stanov napsat a nabídnout řešení těch otázek, jejichž dosavadní výklad zůstává sporný. Lektoři se zaměří
zejména na následující otázky:
■ Přijetí stanov zakladateli
■ Forma stanov a důsledky jejího nedodržení
■ Jak lze stanovy měnit ● dohoda všech akcionářů ● usnesení valné hromady (předpoklady, hlasovací většina, formální a obsahové náležitosti
pozvánky na valnou hromadu i usnesení valné hromady, účinnost změny stanov)
■ Obsahové náležitosti stanov a důsledky jejich
rozporu se zákonem
■ Od jakých ustanovení zákona se lze ve stanovách odchýlit
■ Co lze a nelze upravovat stanovami
■ Povinné (minimální) náležitosti stanov a důsledky toho, když taková náležitost chybí ● podle občanského zákoníku ● podle zákona o obchodních
korporacích
■ Ostatní náležitosti stanov (aneb na co při jejich
sepisování či změně myslet) ● při volbě systému vnitřní struktury ● ve vztahu k voleným orgánům společnosti a jejich členům (působnost, vznik
a zánik funkce, dobrovolné orgány, problematika
výboru pro audit) ● ve vztahu k valné hromadě
(zejména svolávání, účast, hlasování, působnost)
● jak upravit způsob zastupování členy statutárního orgánu ● jak upravit práva a povinnosti
akcionářů (● právo na podíl na zisku a jiných
vlastních zdrojích ● právo podávat návrhy a protinávrhy ● právo na vysvětlení ● povinnost splatit
emisní kurs ● práva kvalifikovaných akcionářů) ●
náležitosti týkající se akcií ● problematika nových
druhů akcií a možné limity pro práva, které lze
s druhy akcií spojit ● jak upravit zvyšování a snižování základního kapitálu akciové společnosti ●
případné další obsahové náležitosti stanov….
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Prof. JUDr. Jan DĚDIČ
Informace o lektorovi viz na straně 25
JUDr. Petr ŠUK
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci,
lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
3. 11. 2015
15286
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 26 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SPORY S CIZÍM PRVKEM
(MEZINÁRODNÍ) PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ
PODLE NAŘÍZENÍ BRUSEL I BIS
■ 3. září 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Právní úpravu (mezinárodní) příslušnosti soudů nalézáme nejen ve vnitrostátních právních předpisech (zejm.
v zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém), ale především v předpisech práva Evropské unie
a v mezinárodních smlouvách, zejména pak v nařízení EP a Rady (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I bis), které s účinností
od 10. ledna 2015 nahradilo nařízení Rady (ES) č. 44/2001 (Brusel I). Jde přitom o nařízení, které představuje
„úhelný kámen“ evropského mezinárodního práva soukromého; bez znalosti jeho pojmů, institutů a systematiky
lze jen obtížně porozumět ostatním nařízením z této oblasti.
Seminář bude zaměřen zejména na:
■ působnost nařízení
– věcná působnost (výklad pojmů „mezinárodní prvek“,
„věci občanské a obchodní“, výluky z působnosti)
– časová působnost
– teritoriální působnost
– vztah k jiným předpisům a mezinárodním smlouvám
■ struktura pravidel příslušnosti
■ výlučná příslušnost (článek 24)
– věcná práva a nájem nemovitostí
– statusové věci obchodních společností a dalších právnických osob
– průmyslová práva
– „výkon rozhodnutí“
■ příslušnost založená bezpodmínečným podrobením se jurisdikci procesního soudu (článek 26)
– způsob a forma založení příslušnosti
– vztah k ostatním pravidlům příslušnosti a dalším nařízením (např. nařízení o evropském platebním rozkazu)
– možná obrana žalovaného proti založení příslušnosti podle článku 26
■ prorogace (dohoda o volbě soudu) – článek 25
– formální požadavky na dohodu
– materiální platnost dohody
– důsledky volby soudu, vztah ke třetím osobám
■ obecná příslušnost (články 4 až 6)
– pojem bydliště fyzické a právnické osoby
– určení příslušnosti při neznámém bydlišti žalovaného
■ příslušnost na výběr daná (články 7 a 8)
– smluvní nároky (pojem, určení příslušnosti ve sporech z prodeje zboží a z poskytování služeb, určení
příslušnosti u ostatních smluvních nároků)
– mimosmluvní nároky (pojem, určení místa, kde došlo
ke škodné události, včetně škod způsobených prostřednictvím internetu)
– spory z provozování poboček
– spojené nároky (výklad pojmu se zdůrazněním judikaturního posunu v posuzování předpokladů pro aplikaci článku 8 odst. 1)
– intervence, vzájemná žaloba
■ obligatorní příslušnost
– účel úpravy obligatorní příslušnosti (ochrana slabší
strany)
– pojistné věci
– spotřebitelské smlouvy (včetně příslušnosti ve sporech ze smluv uzavřených na dálku, a to i prostřednictvím internetu)
– individuální pracovní smlouvy
■ překážka litispendence, závislá řízení
■ předběžná a zajišťovací opatření
■ přezkum příslušnosti
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ŠUK
Informace o lektorovi viz na straně 26
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
3. 9. 2015
15271
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 27 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ÚČAST V OBCHODNÍ KORPORACI
A NAKLÁDÁNÍ S NÍ
■ 8. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
■ Pojetí podílu v zákoně o obchodních korporacích
■ Nabytí účasti
● zakladatelským právním jednáním
● smlouvou o převodu nevtěleného podílu ve společnosti s ručením omezeným (formální i obsahové náležitosti smlouvy, podmínky převoditelnosti,
včetně úpravy souhlasu valné hromady, účinnost
smlouvy, význam zápisu do obchodního rejstříku)
● smlouvou o převodu kmenového listu/akcie
● možná rizika stíhající nabyvatele podílu (povinnosti plynoucí z nabyté účasti)
● nabytí od neoprávněného
● vydržení
■ Ukončení účasti (zejména) ve společnosti s ručením omezeným
● vystoupení
● kaduční řízení (obdobné užití ustanovení občanského zákoníku o vyloučení člena spolku?)
● vyloučení rozhodnutím soudu (aktivní legitimace,
procesní úprava, předpoklady vyloučení)
● postižení podílu výkonem rozhodnutí či exekucí
(včetně úpravy předpokladů obnovení účasti)
● konkurs na majetek společníka
● dohoda společníků
● prohlášení kmenových listů/akcií za neplatné
● nakládání s uvolněným podílem
● vypořádací podíl
■ Podíl/akcie ve spoluvlastnictví
● podílové spoluvlastnictví
● podíl ve společném jmění manželů (jsou manželé
bez dalšího společnými společníky?)
■ Zastavení podílu/akcie
● zastavitelnost podílu
● zástavní smlouva (forma, účinnost)
● modus (zápis do obchodního rejstříku v. zápis do
rejstříku zástav)
● co zapsat do obchodního rejstříku?
● realizace zástavního práva (výkon práv společníka
zástavním věřitelem, propadná zástava, pořadí
zástavních věřitelů)
● negative pledge (zřízení, vznik, zápis do obchodního rejstříku či rejstříku zástav?)
■ Podíl vtělený do cenného papíru
● kmenové listy (předpoklady a důsledky vydání kmenových listů, vliv na nakládání s podílem, zápis do
obchodního rejstříku)
● akcie (forma, „podoba“, nesplacená akcie, nevtělená akcie)
■ Druhy podílů/akcií
● co lze vtělit do podílu/akcie?
● hlasovací podíly/akcie
● prioritní akcie
● podíly/akcie s pevným podílem na zisku
● důsledky zřízení více druhů podílů/akcií
● zápis do obchodního rejstříku
■ Práva a povinnosti plynoucí z účasti
● podíl na zisku (včetně záloh na podíl na zisku
a důsledků jejich vyplacení)
● právo podílet se na řízení společnosti ● právo na
informace/vysvětlení ● právo účastnit se valné
hromady ● právo hlasovat (včetně úpravy kumulativního hlasování) ● právo podávat návrhy a protinávrhy ● právo svolat valnou hromadu ● právo
podat žalobu jménem společnosti (actio pro socio) ● reflexní škoda
● vkladová povinnost
● příplatková povinnost
● povinnost loajality
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ŠUK
Informace o lektorovi viz na straně 26
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
8. 10. 2015
15272
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 28 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
■ 14. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Společenská smlouva představuje cum grano salis „ústavu“ společnosti s ručením omezeným, základní právní
nástroj, vymezující nejen vnitřní strukturu společnosti, ale taktéž vzájemné vztahy mezi společností, jejími společníky a členy jejích orgánů. Dobře sepsaná společenská smlouva dokáže předejít mnoha problémům a sporům, které jinak uvnitř společnosti mohou vznikat. Sepisování a změny společenských smluv však komplikují
jak výkladové nejasnosti právní úpravy, tak i skutečnost, že úprava společenské smlouvy je „rozeseta“ do mnoha
ustanovení (nejen) zákona o obchodních korporacích. Obtížné bývá i posouzení, zda se lze ve společenské smlouvě v konkrétních otázkách odchýlit od zákonné úpravy či nikoliv (tedy zda je úprava kogentní či dispozitivní).
Lektor se zaměří zejména na následující otázky:
■ Přijetí společenské smlouvy zakladateli
■ Forma společenské smlouvy a důsledky jejího nedodržení
■ Jak lze společenskou smlouvu měnit
● dohoda všech akcionářů
● usnesení valné hromady (předpoklady, hlasovací
většina, formální a obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu i usnesení valné hromady,
účinnost změny stanov) ● na jednání valné hromady ● per rollam (lze změnit společenskou smlouvu „bez notáře“?)
■ Obsahové náležitosti společenské smlouvy a důsledky jejich rozporu se zákonem
■ Od jakých ustanovení zákona se lze ve společenské smlouvě odchýlit
■ Co lze a nelze upravovat společenskou smlouvou
■ Povinné (minimální) náležitosti společenské smlouvy a důsledky toho, když taková náležitost chybí
● podle občanského zákoníku
● podle zákona o obchodních korporacích
■ Ostatní náležitosti společenské smlouvy (aneb na
co při jejím sepisování či změně myslet)
● ve vztahu k voleným orgánům společnosti a jejich
členům
● ve vztahu k valné hromadě (zejména svolávání,
účast, hlasování, působnost)
● jak upravit způsob zastupování jednateli
● jak upravit práva a povinnosti společníků ● právo
na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích ● právo svolat valnou hromadu ● právo na informace
● vkladová povinnost ● příplatková povinnost
● problematika druhů podílů a možné limity pro práva, které lze s druhy podílů spojit
● mnohost podílů
● kmenové listy
● převod podílů
● ukončení účasti ve společnosti, včetně naložení
s uvolněným podílem
● úprava vypořádacího podílu
● a případné další obsahové náležitosti společenské smlouvy
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr ŠUK
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu, specializovaného na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci,
lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona
o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
14. 12. 2015
15287
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 29 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
V PODNIKATELSKÝCH VZTAZÍCH
■ 6. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Využívání právní úpravy náhrady škody v podnikatelských vztazích je jednou z nejsložitějších
oblastí aplikace úpravy civilního práva. Je tomu tak nejen proto, že předpokladem vymožení
práva na náhradu škody je (často obtížné) posouzení splnění zákonem stanovených předpokladů této povinnosti, ale i proto, že jde o oblast, kde se kromě obecné úpravy uplatní i celá řada
úprav speciálních. Cílem semináře je podat přehled o praktických problémech uplatňování práva na náhradu škody v obchodních vztazích a o významných soudních rozhodnutích v této
oblasti, aplikovatelných i po rekodifikaci.
Seminář se zaměří zejména na:
■ Obecnou úpravu povinnosti k náhradě
škody, a to na
– majetkovou újmu (škodu) a nemajetkovou
újmu,
– podmínky vzniku povinnosti k náhradě škody a nemajetkové újmy,
– objektivní a subjektivní odpovědnost,
– liberační důvody,
– spoluzpůsobení škody,
– oznamovací povinnost,
– preventivní povinnost,
– způsob a rozsah náhrady škody,
– společný závazek k náhradě škody,
– vzdání se práva na náhradu škody a její limitace.
■ Zvláštní případy povinnosti hradit škodu
způsobenou při podnikatelské činnosti,
a to na
– škodu z provozní činnosti,
– škodu způsobenou provozem zvláště nebezpečným,
– škodu z provozu dopravních prostředků,
– škodu způsobenou věcí,
– škodu způsobenou vadou výrobku,
– škodu na převzaté věci,
– škodu na odložené věci,
– škodu na vnesené věci,
– škodu způsobenou informací či radou.
■ Povinnost k náhradě škody způsobené
porušením jiné zákonné povinnosti, a to
na
– škodu vzniklou neoprávněným užíváním obchodní firmy,
– škodu vzniklou nekalosoutěžním jednáním,
– škodu vzniklou porušením předsmluvní povinnosti (culpa in contrahendo),
– škodu vzniklou porušením povinnosti ve společenstevních a družstevních vztazích.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Doc. JUDr. Ivana ŠTENGLOVÁ
docentka Právnické fakulty UK, členka Legislativní rady vlády, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
6. 10. 2015
15204
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 30 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SMLOUVA O DÍLO
VE VÝSTAVBĚ
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 24. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Smlouva o dílo je jedním z nejfrekventovanějších a také nejsložitějších smluvních typů upravených občanským zákoníkem. Je také jedním ze smluvních typů, ze kterého vzniká velký počet
soudních sporů. Právní úprava smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku sice v mnohém
vychází z dřívější úpravy v obchodním, popřípadě občanském zákoníku, přesto však přináší
řadu nových prvků a k velmi zásadním změnám dochází v navazujících právních úpravách. Lze
proto očekávat, že postupně budou objevovat nové, dosud neřešené problémy v podnikatelské
praxi. Některé z těchto problémů lze dokonce předvídat. Seminář bude věnován komplexnímu
výkladu právní úpravy vztahů ze smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku, včetně jejího
uzavření, problémů vznikajících v průběhu plnění a důsledků jejího porušení. Výklad bude doplněn příklady z judikatury použitelné i po rekodifikaci.
Pozornost bude věnována zejména problematice:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
uzavírání smlouvy o dílo ve výstavbě,
jednání podnikatelů při jejím uzavírání a změně,
všeobecných obchodních podmínek,
změn uzavřené smlouvy,
vlastnického práva k předmětu díla,
nesení nebezpečí škody,
provedení díla,
odpovědnosti za vady díla,
doby plnění, včetně zvláštní úpravy doby plnění mezi podnikateli a orgány veřejné moci,
odpovědnosti za prodlení,
povinnosti k náhradě škody,
zániku závazků ze smlouvy o dílo ve výstavbě,
zvláštní úpravy stavby jako předmětu díla.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Doc. JUDr. Ivana ŠTENGLOVÁ
docentka Právnické fakulty UK, členka Legislativní rady vlády, byla členkou komise pro rekodifikaci občanského zákoníku a komise pro zpracování zákona o obchodních korporacích
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 11. 2015
15205
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 31 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
A JUDIKATUŘE
■ 10. září 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Cílem semináře je detailně seznámit účastníky s novou úpravou společného jmění manželů, ale také s novými riziky a výkladovými nejasnostmi, které praxe přináší. Lektor výklad obohatí řadou praktických příkladů a nabídne řešení sporných ustanovení. Stranou
pozornosti nezůstanou ani významná soudní rozhodnutí, která se sice váží převážně
ještě k předchozí právní úpravě, nicméně jejich závěry jsou použitelné i za účinnosti nového občanského zákoníku.
Odborný program semináře:
■
■
■
■
■
■
systematika společného jmění v novém občanském zákoníku,
zákonný režim společného jmění manželů (rozsah, aktiva, pasiva),
přechodná ustanovení týkající se společného jmění manželů,
superficiální zásada a společné jmění manželů (i z pohledu přechodných ustanovení),
správa majetku ve společném jmění manželů,
společné jmění manželů, nabývání od neoprávněného a problematika veřejných seznamů,
■ vypořádání společného jmění manželů (výchozí principy, dohoda o vypořádání společného jmění, vypořádání společného jmění rozhodnutím soudu, pravidla vypořádání
společného jmění rozhodnutím soudu, valorizace a redukce vnosů, nevyvratitelná domněnka vypořádání),
■ režim společného jmění manželů modifikovaný rozhodnutím soudu (předpoklady, odlišnost nové právní úpravy, konkrétní podoby modifikace),
■ diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Michal KRÁLÍK, Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky specializovaného na oblast věcných práv,
lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
10. 9. 2015
15326
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 32 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 1. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Cílem semináře je detailně provést účastníky úpravou omezení vlastnického práva
v novém občanském zákoníku, a to jak z pohledu hmotněprávních, tak procesních
souvislostí, ale upozornit je také na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe
přináší. Lektor výklad tradičně obohatí řadou praktických příkladů, vysvětlí konkrétní
dopady právní úpravy a nabídne řešení sporných ustanovení. Stranou pozornosti nezůstanou ani aktuální soudní rozhodnutí, která se již váží k výkladu nového občanského zákoníku, případně soudní rozhodnutí vydaná v poměrech zákona č. 40/1964
Sb., použitelná i v režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Obsah semináře:
■ sousedská práva v novém občanském zákoníku (pojetí, rozsah právní úpravy, kategorizace, přechodná ustanovení, aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
České republiky)
■ určování hranic pozemků (hmotněprávní a procesní souvislosti, aktuální judikatura)
■ právo nezbytné cesty (pojetí, podmínky vzniku, hmotněprávní a procesní souvislosti, srovnání předchozí a současné právní úpravy)
■ vybrané základní otázky služebností v novém občanském zákoníku (komparace
s předchozí právní úpravou, zdůraznění zákonných změn)
■ diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Michal KRÁLÍK, Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční
akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje
v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
1. 10. 2015
15327
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 33 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ
A OCHRANA VLASTNICKÉHO PRÁVA
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 13. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.30 – cca 16.30 hod.
Cílem semináře je detailně provést účastníky úpravou podílového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a ochranou vlastnického práva v novém občanském zákoníku a upozornit je
také na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Lektor výklad tradičně obohatí
řadou praktických příkladů, vysvětlí konkrétní dopady právní úpravy a nabídne řešení sporných
ustanovení v kontextu dosud existujících soudních rozhodnutí vztahujících se k aplikaci nového
občanského zákoníku. Z obsahu semináře:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
pojetí a koncepce podílového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku,
rozsah a vymezení právní úpravy spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku,
základní ustanovení spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku,
spoluvlastnický podíl a práva a povinnosti s ním spojená,
předkupní právo v novém občanském zákoníku a novelizace občanského zákoníku,
přechodná ustanovení ke spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a k superficiální zásadě,
správa majetku ve spoluvlastnictví,
likvidace spoluvlastnického vztahu – oddělení ze spoluvlastnictví (předpoklady a podmínky),
likvidace spoluvlastnického vztahu – zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (předpoklady a způsoby vypořádání),
■ odklad zrušení spoluvlastnictví (předpoklady a podmínky, dohoda a soudní rozhodnutí),
■ změna odkladu zrušení spoluvlastnictví,
■ ochrana vlastnického práva v novém občanském zákoníku – vlastnické žaloby a určovací žaloba
(obecná charakteristika a uplatnitelnost jednotlivých typů žalob),
■
■
■
■
■
vindikační žaloba (předpoklady a podmínky jejího uplatnění),
negatorní žaloba (předpoklady a podmínky jejího uplatnění),
žaloba z obligační ochrany,
určovací žaloba podle občanského soudního řádu,
diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Michal KRÁLÍK, Ph.D.
Informace o lektorovi viz na straně 33
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
13. 10. 2015
15328
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 34 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ROZHODOVACÍ ČINNOST SOUDŮ
V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
ZMĚNY A HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNÍ SOUVISLOSTI
■ 26. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Na semináři lektor – předseda senátu Nejvyššího soudu, který se na oblast věcných práv specializuje – provede účastníky vybranými oblastmi věcných práv a shrne jejich procesní a hmotněprávní aspekty ve vazbě na změny v NOZ a na judikaturu Nejvyššího soudu. Jedná se o průřezový seminář s výkladem aspektů věcných práv a s provázaností hmotného práva s procesním
se zdůrazněním komplexního přístupu k věci. Jedná se o témata, v nichž se v právní praxi stále
objevují nedostatky, chyby a problémy, a to jak ze strany účastníků, jejich zástupců, tak také
soudů. Lektor výklad tradičně obohatí řadou praktických příkladů, vysvětlí konkrétní dopady
právní úpravy a nabídne řešení sporných ustanovení.
Odborný program semináře
■ Společné jmění manželů
– řízení o určení spoluvlastnického práva
– řízení o rozhodování v tzv. neběžných záležitostech
– rozhodování o modifikaci zákonného režimu společného jmění manželů
– rozhodování o vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů u dohody uzavřené v jiné než písemné podobě
– řízení o vypořádání společného jmění manželů
■ Podílové spoluvlastnictví
– realizace práva na vyúčtování nakládání se společnou věcí
– soudní úprava poměrů spoluvlastníků
– řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
– řízení o oddělení ze spoluvlastnictví
– řízení o změnu odkladu zrušení spoluvlastnictví
■ Řízení o určování hranic pozemků
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Michal KRÁLÍK, Ph.D.
Informace o lektorovi viz na straně 33
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
26. 11. 2015
15329
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 35 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
STAVBY A NEMOVITOSTI
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 17. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Cílem semináře je provést účastníky právní úpravou staveb a nemovitostí v novém občanském zákoníku a upozornit je také na aplikační rizika a výkladové nejasnosti, které praxe
přináší, neboť v této oblasti nový občanský zákoník přinesl řadu zásadních změn, které doposud nepronikly do povědomí, ačkoliv mají zcela zásadní dopad. Lektor výklad tradičně
obohatí řadou praktických příkladů, vysvětlí konkrétní dopady právní úpravy a nabídne řešení sporných ustanovení. Výklad bude proveden vždy na konkrétních případech, prostřednictvím kterých budou vysvětleny principy nové právní úpravy a důvody vedoucí k jejímu přijetí, což je přínosné zejména v období, kdy dosud absentuje rozhodovací sjednocující praxe
Nejvyššího soudu České republiky, jejíž existenci lze předpokládat až s určitým časovým
odstupem.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
Nové pojetí věci v novém občanském zákoníku
Superficiální zásada (principy a výjimky)
Přechodná ustanovení ke stavbám a pozemkům
Veřejné seznamy – pojetí, význam, důvody přijetí
Nabývání od neoprávněného ve vztahu k veřejným seznamům (právní úpravy, vývojové
tendence, aktuální judikatura Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky)
■ Neoprávněné stavby na cizích pozemcích – komparace a vysvětlení předchozí a současné právní úpravy
■ Oprávněné stavby na cizích pozemcích – komparace a vysvětlení předchozí a současné
právní úpravy
■ Institut přestavku a jeho aplikace v právních vztazích
■ Základní otázky práva stavby v novém občanském zákoníku
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Michal KRÁLÍK, Ph.D.
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční
akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje
v odborných periodikách; je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
17. 12. 2015
15330
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 36 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NÁHRADA ÚJMY
PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
■ 9. září 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Náhrada škody i nemajetkové újmy je v novém občanském zákoníku upravena koncepčně jiným způsobem, než tomu bylo doposud. Lze mluvit o zásadních změnách,
proto je třeba této části závazkového práva věnovat zvýšenou pozornost. Jiná pravidla
jsou nastavena pro náhradu újmy způsobené porušením zákona a jiná při porušení
smlouvy. Dále je třeba znát změny v konkrétních skutkových podstatách a to, jaký
dopad mají nové skutkové podstaty (např. škoda způsobená nesprávnou informací či
radou). Při výkladu bude zohledněna i dosavadní judikatura.
Během semináře bude vyložena zejména tato problematika:
■
■
■
■
■
■
■
co je to újma, co škoda a co nemajetková újma,
jaké předpoklady musejí být splněny, aby byl někdo povinen nahradit jinému újmu,
jak se mění prevenční povinnost,
náhrada újmy při zásahu do absolutních práv,
náhrada újmy při porušení ochranného účelu normy,
náhrada újmy při porušení smlouvy,
rozbor změn v jednotlivých skutkových podstatách (např. škoda způsobená provozní činností, škoda způsobená provozem dopravního prostředku apod.),
■ nové skutkové podstaty (škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi,
škoda způsobená informací nebo radou, škoda způsobená zvířetem),
■ způsob a rozsah náhrady škody i nemajetkové újmy,
■ diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 9. 2015
15331
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 37 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
UZAVÍRÁNÍ SMLUV
ANEB JAK PRAKTICKY POUŽÍVAT
NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
■ 14. září 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
■ Co jsme si to vlastně ujednali?
● co všechno si ve smlouvě mohu ujednat, kde jsou
hranice smluvní svobody? ● vyplatí se opisovat do
smlouvy ustanovení zákona? ● jaká jsou pravidla
pro výklad smluvních ujednání?
■ Jaké vady vedou k neplatnosti smlouvy?
● jaké jsou případy neurčitých a nesrozumitelných
ujednání a co je to zdánlivost? ● kdy soud přihlédne k neplatnosti z úřední povinnosti? ● vede každé
porušení zákona k neplatnosti smlouvy? ● uzavřel
jsem smlouvu v omylu, co mám dělat? ● může být
neplatnou jen část smlouvy? ● jak mohu využít salvátorské klauzule? ● mohu se vzdát práva namítnout neplatnost smlouvy?
■ Co se stane, když druhá strana poruší smlouvu?
● k čemu vede prodlení dlužníka nebo věřitele? ●
mohu si sjednat výši úroků z prodlení? ● jaká mám
práva, když mi druhá strana plní vadně? ● existuje
záruka při prodeji zboží v obchodě? ● jak lze limitovat náhradu škody a jaký je vztah náhrady škody
a smluvní pokuty?
■ Kdy mohu od smlouvy odstoupit?
● lze odstoupit od jakékoli smlouvy? ● jaké důvody
stanoví zákoník pro odstoupení od smlouvy? ● co
se považuje za podstatné a za nepodstatné porušení smlouvy? ● lze uzavřít smlouvu na 70 let (pravidlo o šněrovacích smlouvách)? ● jaký vliv má odstoupení od smlouvy na smluvní pokutu?
■ Na co pamatovat v závěrečných ustanoveních?
● která dispozitivní pravidla je dobré ve smlouvě
vyloučit nebo změnit (postoupení pohledávky, započtení, promlčení apod.)?
Odborný program semináře
■ Jaká práva a povinnosti mají strany před uzavřením smlouvy?
● mohu při vyjednávání smlouvy sledovat jen svůj
vlastní zájem? ● musím dávat pozor na e-mailovou
komunikaci zaměstnanců? ● co všechno musím druhé straně sdělit? ● je druhá strana povinna zjišťovat
si nějaké informace sama? ● co se stane, když některé podstatné informace zamlčím? ● mohu kdykoliv ukončit vyjednávání smlouvy?
■ Kdy vzniká smlouva? Odkdy jsem zavázán chovat se podle smlouvy?
● co vše je nabídkou na uzavření smlouvy – jakou
povahu má reklama, letáky? ● musí být přijetí smlouvy obsahově absolutně totožné s nabídkou? ● ve kterých případech vstupuje do uzavírání smlouvy soud?
● může mít smlouva zpětné účinky? ● jak se uzavírání smlouva na internetu (co musí znát provozovatel e-shopu)? ● jak správně používat obchodní podmínky? ● co se změnilo v regulaci smlouvy o smlouvě budoucí?
■ Jak je při uzavírání smlouvy chráněna slabší
strana?
● koho právo považuje za slabšího, je slabší stranou
i podnikatel? ● jaký následek mají nečitelné nebo
nesrozumitelné doložky?
■ Kdy musí mít smlouva písemnou formu?
● kdy zákon stanoví povinnost písemné formy a jaké
jsou následky, když to nedodržím? ● opravdu mohu
písemnou smlouvu měnit jen písemně? ● když uzavřu smlouvu přes e-mail, je to písemně? ● co je to
potvrzovací dopis?
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D.
informace o lektorech viz na straně 42
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
14. 9. 2015
15332
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 38 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PRÁVA K NEMOVITOSTEM
V SOUVISLOSTECH
PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
A KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
■ 30. září 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Rekodifikace soukromého práva výrazně zasáhla právní úpravu nemovitostí. Novou regulaci nacházíme nejen v občanském zákoníku, ale zcela nově byl zpracován i katastrální
zákon s prováděcími předpisy. Většina novinek je účinných více než rok, jsou nasbírány
první zkušenosti z praxe. Od 1. 1. 2015 však nastala druhá fáze – důsledné prosazení
principu materiální publicity katastru nemovitostí. Dá se tedy říci, že teprve tímto dochází
k završení všech změn.
Lektoři se při výkladu soustředí především na problematiku nabývání vlastnického (a jiných věcných práv) k nemovitostem, ilustrativně a na příkladech bude představeno působení zásady materiální publicity a pravidel pro zápis údajů do katastru nemovitostí.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
■
■
■
Superficiální zásada, nemovitost
Předmět evidence katastru nemovitostí podle nového katastrálního zákona
Smluvní nabývání vlastnického práva k nemovitosti
Ochrana nabyvatele nemovitosti evidované v katastru nemovitostí
Účinky materiální publicity katastru nemovitostí
Poznámka spornosti
Nová práva zapisovaná do katastru nemovitostí, druhy zápisů
Zápis právních vztahů do katastru nemovitostí – soukromé a veřejné listiny a jejich přezkum
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády
JUDr. Daniela ŠUSTROVÁ
vedoucí kanceláře Katastrálního úřadu hl. m. Prahy
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
30. 9. 2015
15333
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 39 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SMLUVNÍ ZÁVAZKY – JAK VZNIKAJÍ,
JAK JE ŘÁDNĚ PLNIT, ZMĚNIT A RUŠIT
■ 14. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Seminář určen advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů
obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů a dalším zájemcům,
kteří ve své praxi používají občanský zákoník.
■ Kdy vzniká smlouva? Od kdy jsem zavázán
chovat se podle smlouvy?
– co vše je nabídkou na uzavření smlouvy – jakou povahu má reklama, letáky?
– musí být přijetí smlouvy obsahově absolutně totožné s nabídkou?
– může mít smlouva zpětné účinky?
– jak se uzavírá smlouva na internetu?
– jak správně používat obchodní podmínky?
– co se změnilo v regulaci smlouvy o smlouvě budoucí?
■ Kdy zaniká závazek splněním?
– jaké následky má opožděné a předčasné plnění?
– co je to řádné plnění a jaké následky má vadné
plnění?
– jaký je zákonný rozsah odpovědnosti za řádné
plnění (práv z vadného plnění)?
– co je to záruka za jakost?
– může za dlužníka plnit někdo jiný a co je to subrogace?
– jaká jsou úskalí kvitance?
– jaký je rozdíl mezi splnitelností a splatností dluhu a jaký to má význam?
– k čemu vede prodlení dlužníka?
■ Jaké změny nastaly v právní úpravě započtení?
– jaké jsou základní rozdíly mezi jednostranným
a smluvním započtením?
– jakou pohledávku lze použít k započtení?
– co je to pohledávka nejistá a neurčitá?
– proti jaké pohledávce lze započíst?
– lze započíst proti mzdě či platu?
■ Jak jinak zaniká závazek než splněním?
– co lze považovat za prominutí dluhu?
– jaký je rozdíl mezi výpovědí závazku a odstoupením od smlouvy?
– musejí být důvody pro odstoupení a pro výpověď
uvedeny v samotném oznámení?
– jaký vliv má odstoupení od smlouvy na vlastnické právo třetí osoby?
– jak zákoník brání šněrovacím smlouvám?
■ Jaké instituty vedou ke změně v závazcích?
– které pohledávky lze postoupit?
– jaký následek má porušení smluvního zákazu
postoupit pohledávku?
– pozor na koupi zastavené nemovitosti!
– koho chrání institut převzetí majetku?
– jak mohu postoupit smlouvu?
■ K některým (staro)novým institutům závazkového práva
– jaký význam má pro závazek změna okolností?
– co je to neúměrné zkrácení a jaké jsou podmínky jeho uplatnění?
– jak občanský zákoník chrání proti lichvě?
– lze si ujednat úroky z úroků?
– co je to závdavek a k čemu se používá?
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Mgr. et Mgr. Jan PETROV, LL.M.
odborný asistent na katedře soukromého práva Právnické fakulty UPOL a advokát
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
14. 10. 2015
15334
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 40 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
POSTAVENÍ A OCHRANA VĚŘITELE
V NOVÉM SOUKROMÉM PRÁVU
(S DŮRAZEM NA ZAJIŠTĚNÍ DLUHU)
■ 21. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Nová regulace soukromého práva přináší nejen změny, o kterých se hodně píše a hodně mluví, ale také mnoho
změn, které jsou skryté nebo nenápadné. Významně se např. mění pravidla pro zajištění dluhu, pro promlčení,
relativní neúčinnost nebo dobytnost dluhů, které přecházejí na dědice. Seminář se proto snaží postavení věřitele
a jeho ochranu sledovat průřezově v celém textu občanského zákoníku tak, aby si posluchač udělal obrázek jak
o celku, tak detailu. Bude diskutována zejména problematika zajištění, ale též změn v oblasti závazkového práva
(zápůjčka, úvěr apod.).
1. Základní pojmy závazkového práva
– Co je to závazek, dluh, pohledávka a jak vznikají?
2. Postavení věřitele, který poskytuje finanční služby („půjčuje peníze“)
– Co je to zápůjčka a jak se mění právní regulace
úvěru?
– Jaký je vztah občanského zákoníku k zákonu o spotřebitelských úvěrech?
– Co obsahují nová právní pravidla o úrocích?
– Jaká práva má věřitel, když je dlužník v prodlení?
3. Postavení věřitele vůči specifickým dlužníkům
– Které dluhy patří do společného jmění manželů?
– Jakou roli hraje okamžik vzniku pohledávky vůči
jednomu z manželů?
– Lze se „hojit“ na majetku ve společném jmění manželů, když dluh vznikl jen jednomu z manželů?
– Hradí dědici všechny dluhy zůstavitele?
– Co je to výhrada soupisu?
– Co je to relativní neúčinnost?
– K čemu slouží výhrada relativní neúčinnosti?
4. Změna v osobě věřitele a její vliv na různé instituty
– K jakým změnám dochází při postoupení pohledávky?
– Jaký vliv má změna věřitele na dosavadní zajištění?
– Lze postoupit celou smlouvu?
5. Věřitel a započtení
– Jaké jsou rozdíly mezi splatností a splnitelností
dluhu a jaký význam má toto pro započtení?
– Rozšiřují se možnosti pro započtení pohledávek?
6. Pasivita věřitele a její následky
– Jaké jsou zásadní změny v právní úpravě promlčení?
– Je věřitel lépe chráněn při smrti dlužníka krátce
před uplynutím promlčecí lhůty?
– Ve kterých případech se místo promlčení uplatní
prekluze věřitelova práva?
– K čemu vede prodlení věřitele?
7. Zajištění co nejlepší dobytnosti pohledávky věřitele
– Jaké změny nastávají v právní úpravě zástavního
práva?
– Lze nadále využívat zajišťovací převod práva?
– Jaké změny se dotýkají ručení a finanční záruky?
– Je nový občanský zákoník vstřícný k zajištění syndikovaných úvěrů?
8. Utvrzení věřitelových práv
– K jakým změnám dochází v právní úpravě smluvní pokuty?
– Lze smluvní pokutu sjednat v rámci každého závazku?
– Mění se právní úprava uznání dluhu?
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
21. 10. 2015
15335
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 41 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
VĚCNÁ PRÁVA
JEJICH VÝKON A OCHRANA
■ 4. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Seminář je určen advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních
orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů a dalším
zájemcům, kteří vlastní majetek, starají se o něj, případně různá věcná práva využívají ve svém podnikání.
Výklad se soustředí především na změny, které jsou podstatné z hlediska nového občanského zákoníku, na to, jaké mají dopady do praxe. Zmíněna budou též pravidla, u nichž není jednotný výklad
(v takových případech lektoři navrhnou rozumná řešení). Problematika věcných práv je jednou z těch,
která byla v dosavadní právní úpravě velmi podceněna a která byla velmi široce budována judikaturou
Nejvyššího soudu. Proto se výklad soustředí nejen na vyložení koncepčních změn (např. v držbě),
nových institutů (např. právo stavby), ale též na to, jakým způsobem nová právní úprava navazuje na
dosavadní judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.
Odborný program semináře
■ Co je to věc? Co je to nemovitá věc?
■ Jak se v praxi projevuje, že stavba je součástí
pozemku? Co je to dočasná stavba?
■ Jak se změnila pravidla pro vydržení a jak je
chráněna držba?
■ Čím vším je omezen vlastník nemovitosti?
■ Jak se mohu bránit proti imisím? Co je to privilegovaná imise?
■ Jaké formulovat petit vlastnické žaloby a co
musím při jejich uplatnění prokazovat?
■ Jak lze stavět na cizím pozemku?
■ K čemu lze využít právo stavby a na co by se
mělo pamatovat ve smlouvě o jeho zřízení?
■ K jakým změnám dochází v zástavním právu?
Je možné sjednat si propadnou zástavu?
■ Jaká negativní ujednání jsou připuštěna?
■ Jak se zastavuje pohledávka, obchodní závod
nebo podíl v obchodní korporaci?
■ Jaký nejvhodnější výkon zástavního práva zvolit?
■ Jak se liší služebnosti od reálných břemen
a kde hledat jejich praktické využití v moderní
společnosti?
■ Jak se mění předkupní právo a jaká nová věcná práva se v občanském zákoníku objevují?
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D.
byl členem rekodifikační komise k novému občanskému zákoníku, hlavní zpracovatel
nového zákona o obchodních korporacích, člen Legislativní rady vlády, výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV, of counsel PRK Partners
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
4. 11. 2015
15336
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 42 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PRAKTICKÁ APLIKACE OBECNÝCH ZÁSAD
NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
ANEB „JAK ČÍST A POUŽÍVAT PRVNÍCH ČTRNÁCT PARAGRAFŮ“
■ 11. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Seminář je určen advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí
a krajů a dalším zájemcům, kteří ve své praxi používají občanský zákoník.
Výklad se soustředí na prvních čtrnáct paragrafů nového občanského zákoníku a na jejich
praktickou použitelnost: jaké mají dopady do praxe, jak byly tyto zásady používány v dosavadní
judikatuře, jak ovlivňují výklad a použití takových institutů, jako je např. nabytí vlastnického
práva, kontraktační proces, nájemní smlouva apod.
Odborný program semináře
■ V čem se projevuje nezávislost uplatnění soukromého práva?
■ Ve kterých případech je třeba brát ohled na správní rozhodnutí a kdy nejsou pro soukromé
právo důležitá?
■ Jak poznám, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní? Kde je hranice smluvních
ujednání?
■
■
■
■
■
■
Co je to veřejný pořádek a jak se liší od dobrých mravů?
Koho občanský zákoník považuje za slabší stranu a jak ji konkrétně chrání?
Kdo je průměrně rozumný člověk?
Jak ovlivňuje nedostatek podnikatelského oprávnění smluvní závazky?
Jak se princip poctivosti uplatňuje ve smluvních závazcích a v soudním rozhodování?
Proč je tak důležitá dobrá víra, jak je v zákoně vyjádřena a kde všude se konkrétně projevuje (nabytí od neoprávněného, veřejná víra v katastr nemovitostí, vydržení apod.)?
■ Kdy mohu použít analogii a co je to teleologická redukce?
■ Jak občanský zákoník prosazuje jednotu v rozhodování soudů, aneb musí soud v Chebu
sledovat rozhodovací činnosti soudu ve Znojmě?
■ Co je to svépomoc, aneb může ostraha v supermarketu zadržet zloděje?
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
11. 11. 2015
15337
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 43 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM VĚCEM
PODROBNĚ A V SOUVISLOSTECH
(PRÁVO STAVBY, VĚCNÁ BŘEMENA, ZÁSTAVNÍ PRÁVO)
■ 25. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Seminář je určen advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních
orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů a dalším
zájemcům, kteří vlastní majetek, starají se o něj, případně různá věcná práva využívají ve svém podnikání. Výklad se soustředí nejen na změny, které jsou podstatné z hlediska nového občanského zákoníku (včetně toho, jaké mají dopady do praxe), ale představuje komplexní pohled na danou problematiku. Zmíněna budou též pravidla, u nichž není jednotný výklad (v takových případech lektor navrhne
rozumné řešení).
Problematika věcných práv je jednou z těch, jež byla v dosavadní právní úpravě velmi podceněna a byla
velmi široce budována judikaturou Nejvyššího soudu. Proto se výklad soustředí nejen na vyložení koncepčních změn (např. v zástavním právu), nových institutů (např. právo stavby), ale též na to, jakým
způsobem nová právní úprava navazuje na dosavadní judikaturu. V průběhu i na konci semináře bude
poskytnut prostor pro dotazy účastníků.
Odborný program semináře
■ Právo stavby
– Jak lze stavět na cizím pozemku?
– K čemu lze využít právo stavby a na co by se mělo pamatovat ve smlouvě o jeho zřízení?
■ Věcná břemena
– Jak se liší služebnosti od reálných břemen a kde hledat jejich praktické využití v moderní společnosti?
– Lze zřídit pozemkovou služebnost ve prospěch určité osoby?
– Jak se věcná břemena promlčují?
■ Zástavní právo
– K jakým změnám dochází v zástavním právu? Je možné sjednat si propadnou zástavu?
– Jaká negativní ujednání jsou připuštěna?
– Jak se zastavuje pohledávka, obchodní závod nebo podíl v obchodní korporaci?
– Jaký nejvhodnější výkon zástavního práva zvolit?
■ Další věcná práva zřizovaná podle NOZ
– Jak se mění předkupní právo a jaká nová věcná práva se v občanském zákoníku objevují?
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
25. 11. 2015
15338
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 44 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NÁJEM
(A ZEJMÉNA NÁJEM BYTU)
PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
■ 2. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi střetávají s nájemní problematikou – ať již jde o pronajímatele bytů, pozemků, nebytových prostor, tedy obce, developery, soukromníky apod., anebo
o nájemce téhož.
Právní úprava nájemní smlouvy prošla v novém občanském zákoníku zřejmě tou největší změnou ze všech smluvních typů. Konkrétně u nájmu bytu se to projevuje nejen zcela jiným pojetím ochrany nájemce, ale též podstatnou změnou či zrušením celé řady institutů. Při výkladu
bude zohledněna i dosavadní judikatura.
Během semináře bude vyložena zejména tato problematika:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
podstata nájmu (jeho odlišení zejména od pachtu),
vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ,
podstatné náležitosti nájemní smlouvy,
účinky zápisu nájmu do veřejného seznamu (např. katastru nemovitostí),
práva a povinnosti pronajímatele a nájemce,
skončení nájmu,
podstata nájmu bytu a domu,
ochrana nájemce bytu,
stavební úpravy v bytě a nový institut dočasného vyklizení bytu,
problematika přijímání nových členů do domácnosti a podnájem bytu,
určování výše nájemného a možnosti jeho změny,
pravidla pro přechod nájmu bytu,
skončení nájmu bytu výpovědí (s důrazem na nové výpovědní důvody),
diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
2. 12. 2015
15339
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 45 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZAJIŠTĚNÍ DLUHU
(S DŮRAZEM NA ZÁSTAVNÍ PRÁVO)
■ 16. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Seminář je určen advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních
orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů a dalším
zájemcům, kteří ve své praxi potřebují smluvně zajistit dlužníkovo plnění.
Výklad se soustředí především na změny, které jsou podstatné z hlediska nového občanského zákoníku,
na to, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. Zajištění
dluhu představuje pro věřitele nástroj, jak dlužníka motivovat k plnění, a rovněž nástroj vedoucí k náhradnímu uspokojení, pokud dlužník neplní. Nový občanský zákoník v této oblasti obsahuje celou řadu
novinek, s nimiž je důležité se seznámit. Na semináři je věnována pozornost všem zajišťovacím institutům upraveným v občanském zákoníku s tím, že zvláštní důraz je kladen na výklad pravidel o zástavním právu. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.
Odborný program semináře:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
jak si různá zajišťovací práva konkurují?
co vše může být předmětem zástavního práva?
jak se sjednává smluvní zákaz zastavení (negative pledge)?
co je to budoucí zástavní právo a v čem je výhodné?
jaká jsou zakázaná ujednání v rámci zástavní smlouvy?
lze si sjednat propadnou zástavu?
jak se zastavuje pohledávka (smlouva vs. Rejstřík zástav)?
jaká jsou specifika zástavy hromadné věci?
jaké různé způsoby výkonu zástavního práva si lze sjednat?
lze obchodovat s pořadím zástavních práv?
co je to uvolněná zástava a k čemu ji lze využít?
jak vzniká ručení a jaké postavení nabývá ručitel po splnění za dlužníka?
jaké jsou novinky v bankovní (finanční) záruce?
připouští občanský zákoník fiduciární zajišťovací převod práva?
obstojí dosavadní judikatura k zajišťovacímu převodu práva?
jak se rozšiřuje použitelnost pravidel o dohodě o srážkách ze mzdy?
lze k zajištění použít též reálné břemeno?
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr BEZOUŠKA, Ph.D.
PRK Partners, člen Legislativní rady vlády, byl členem rekodifikační komise k NOZ
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
16. 12. 2015
15340
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 46 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
A V JUDIKATUŘE
■ 7. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Bezdůvodné obohacení je pravidelně používaný právní institut, k němuž se vztahují stovky
podstatných rozhodnutí Nejvyššího soudu. Obsahem semináře je jejich propracované shrnutí
a detailní a příklady podložený výklad k jednotlivým ustanovením nového občanského zákoníku.
Ambicí je nabídnout nejpodrobnější praktický seminář k bezdůvodnému obohacení, který je
v České republice dostupný. Seminář je zaměřen na úplný a detailní výklad praktických problému, které vyplývají z dosavadní judikatury i nové úpravy, a to na řadě příkladů.
Během semináře bude dostatečný prostor pro diskuzi a odpovědi na Vaše otázky.
Seminář se zaměří na následující okruhy
■ Detailně projdeme dosavadní judikaturu
Bezhotovostní platby a bankovní převody. Vypořádání neplatné smlouvy. Investice do cizího.
Užívání cizí nemovitosti, zastavěný pozemek a veřejná prostranství. Vztah k náhradě škody.
Zásah do osobnostních práv. Vztahy mezi spoluvlastníky. Oceňování obohacení. Plnění dle
zrušeného rozhodnutí. Důkazní břemeno a procesní souvislosti.
■ Podrobně rozebereme a okomentujeme každé z ustanovení § 2991–§ 3005
Výše zmíněné okruhy. Plnění na závazek a obohacení a ochuzení třetí osoby. Ochrana dobré
víry a odpadnutí obohacení. Povinnost nepoctivého obohaceného vydat veškerý prospěch.
Povinnost neoprávněného nájemce vydat obohacení přímo vlastníku. Použití v souvislosti
s ustanoveními o držbě a dalšími instituty. Vyčíslení peněžité náhrady obvyklou cenou služby
a cenou sjednanou. Odepření práva na vydání či náhradu.
■ Podrobně rozebereme a okomentujeme § 3012–§ 3014 a § 1936–§ 1937
Možnost plnit z jiného, subrogace pohledávky, osud zajištění, nároky z bezdůvodného obohacení.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. et Mgr. Jan PETROV, LL.M.
Spoluautor komentáře C. H. Beck k ObčZ (svazky k závazkovému právu), dříve ředitel Justiční akademie a člen rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti k novému občanskému zákoníku.
Odborný asistent na katedře soukromého práva Právnické fakulty UPOL a advokát.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
7. 12. 2015
15321
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 47 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NEMAJETKOVÁ ÚJMA
PODLE
NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
■ 2. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
V obecném pojetí se za nemajetkovou újmu považuje jakákoliv újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Zpravidla se jedná o zásah do zdraví, cti,
soukromí osoby apod. Následky takové újmy bývají velmi závažné a v konečném důsledku se mohou projevit i v majetkových poměrech poškozeného. Cílem semináře je provést
účastníky základními východisky tohoto relativně nového právního institutu a pokusit se
vyložit, jakými pravidly se bude řídit právní praxe při stanovení podmínek a rozsahu odčinění různých typů nemajetkové újmy. Stranou nezůstane ani metodika Nejvyššího soudu
a již vznikající aktuální judikatura, zejména k náhradě za usmrcení či závažné zdravotní
postižení osoby blízké.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
■
■
■
Pojem nemajetkové újmy
Forma a rozsah odčinění
Tzv. druhotná oběť (§ 2971 o. z.)
Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.)
Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.)
Metodika Nejvyššího soudu k § 2958 o. z.
Aktuální judikatura
Diskuze
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Petr VOJTEK
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
2. 11. 2015
15288
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 48 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SMLUVNÍ POKUTA
V NOVÉ ÚPRAVĚ SOUKROMÉHO PRÁVA
■ 9. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář bude věnován smluvní pokutě v novém občanském zákoníku. Bude zaměřen na komplexní výklad tohoto utvrzovacího prostředku od možností jejího sjednávání po konfrontaci s dosavadními závěry judikatury a hledání odpovědí na otázky
v jakém rozsahu tato judikatury bude nadále použitelná. Půjde zejména o následující okruhy otázek:
■
■
■
■
■
■
Principy nové úpravy
Ujednání o smluvní pokutě
Forma smluvní pokuty
Třetí osoby oprávněné nebo zavázané ze smluvní pokuty
Určitost vymezení zajišťované povinnosti.
Limity autonomie vůle při vymezení zajišťované povinnosti a označení ujednání
o smluvní pokutě, např. lze-li ji sjednat pro případ odstoupení nebo výpovědi
■
■
■
■
Způsob určení smluvní pokuty
Výše smluvní pokuty
Smluvní pokuta ve vztahu k jiným institutům, např. úrokům z prodlení
Vztah smluvní pokuty a právní úpravy na ochranu spotřebitele
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Ing. Pavel HORÁK, Ph.D.
předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
JUDr. Milan HULMÁK, Ph.D.
advokát, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, vyučuje na katedře občanského
práva a pracovního práva PF UP, byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti
k novému občanskému zákoníku, působí v AK Havel, Holásek & Partners
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 11. 2015
15345
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 49 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZÁSTAVNÍ PRÁVO
A VÝKLAD JEHO INSTITUTŮ
V ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM
■ 25. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Zástavní právo prošlo po roce 1990 pozvolným vývojem, který prozatím uzavřel nový
občanský zákoník. Při semináři budou vyloženy jeho základní instituty a jejich užití
v řízení před soudem.
Odborný program semináře:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
vývoj zástavního práva po roce 1990 a přechodná ustanovení k nim přijatá,
účel zástavního práva,
zástava,
vznik zástavního práva,
rozsah zástavního práva,
výkon zástavního práva,
zánik zástavního práva,
záměna zástavního práva,
podzástavní právo,
řízení o soudním prodeji zástavy,
zástavní právo ve veřejné dražbě,
zástavní právo v exekučním řízení,
zástavní právo v insolvenčním řízení,
zástavní právo v likvidaci pozůstalosti.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ljubomír DRÁPAL
předseda senátu Nejvyššího soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
25. 11. 2015
15270
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 50 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
dvoudenní seminář
NOVÉ DĚDICKÉ PRÁVO
VÝKLAD ÚPRAVY
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
I V ZÁKONĚ O ZVLÁŠTNÍCH ŘÍZENÍCH SOUDNÍCH
■ 5. – 6. listopad 2015 ■ čtvrtek + pátek ■ 9.00 – cca 16.00 hod. po oba dny
Seminář o dědickém právu bude věnován výkladu nového dědického hmotného práva a dědického procesu účinného od 1. 1. 2014.
■ Právo na pozůstalost
■ Dědický nápad
■ Dědická nezpůsobilost
■ Zřeknutí se dědického práva
■ Odmítnutí dědictví a vzdání se dědictví
■ Pořízení pro případ smrti
■ Závěť a dovětek
■ Vydědění
■ Náhradnictví a svěřenecké nástupnictví
■ Úlevy při pořizování závěti
■ Vedlejší doložky v závěti
■ Vykonavatel závěti a správce pozůstalosti
■ Dědická smlouva
■ Odkaz
■ Zákonná dědická posloupnost
■ Právo na zaopatření
■ Činnost notářů v dědickém řízení (soudní komisariát)
■ Zahájení dědického řízení
■ Vztah dědického řízení a jiných soudních řízení, zejména insolvenčního řízení
■ Účastenství v dědickém řízení
■ Příprava jednání v řízení o dědictví a vedení
tohoto jednání
■ Spory o dědické právo
■ Zjišťování majetku patřícího do dědictví a vypořádání společného jmění manželů (soupis aktiv
a pasiv)
■ Správa dědictví a jiná opatření k zajištění dědictví
■ Správa pozůstalosti a její soupis
■ Obvyklá cena majetku patřícího do dědictví
■ Zastavení dědického řízení
■ Vypořádání dědictví a usnesení o dědictví
■ Zcizení dědictví
■ Odpovědnost za zůstavitelovy dluhy a účast věřitelů v řízení o dědictví
■ Přenechání předluženého dědictví věřitelům
■ Nařízení likvidace dědictví
■ Zpeněžování zůstavitelova majetku při likvidaci
dědictví
■ Rozvrh výtěžku ze zpeněžení zůstavitelova
majetku v rámci likvidace dědictví
■ Dodatečné projednání dědictví
■ Spory vyvolané dědictvím
■ Ochrana oprávněného dědice
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Ljubomír DRÁPAL
JUDr. Roman FIALA
předseda senátu Nejvyššího soudu
místopředseda Nejvyššího soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
5. – 6. 11. 2015
15294
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 5 680 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚDY: 220 Kč za osobu (vč. DPH)
Obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 51 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY
UPLATŇOVANÉ VŮČI SPOTŘEBITELŮM
■ 8. září 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář přináší výklad o právní úpravě nekalých obchodních praktik uplatňovaných vůči spotřebitelům (v České republice a na vnitřním trhu EU) včetně právních prostředků ochrany proti
nim. Výklad bude doplněn o bohatý přehled příkladů z praxe a aktuální judikaturu českých
soudů (zejména Nejvyššího správního soudu) a Soudního dvora EU.
Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, podnikové právníky, reklamní
agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele, orgány veřejné správy, studenty
právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou (právnickou i neprávnickou)
veřejnost.
Z odborného programu semináře:
■ nekalé obchodní praktiky – podstata, generální klauzule (výkladové otázky),
■ tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU, tzv. zvlášť zranitelný spotřebitel,
■
■
■
■
■
■
■
■
klamavé obchodní praktiky (včetně příkladů),
agresivní obchodní praktiky (včetně příkladů),
tzv. černá listina nekalých obchodních praktik (její aplikace, rozbor jednotlivých praktik),
odvětvová specifika posuzování nekalých obchodních praktik,
vztah nekalých obchodních praktik k právní úpravě nekalé soutěže,
právní prostředky ochrany proti nekalým obchodním praktikám,
sankce udělované za nekalé obchodní praktiky,
podrobný rozbor judikatury Nejvyššího správního soudu ve věcech nekalých obchodních
praktik,
■ podrobný rozbor judikatury Soudního dvora EU ve věcech nekalých obchodních praktik,
■ příklady z praxe.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.,
odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka
a rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
8. 9. 2015
15320
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 52 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK
VČETNĚ PREVENCE JEJICH VZNIKU
PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA
■ 1. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
1. Fáze uzavírání smlouvy
■ předcházení vzniku problematické pohledávky (vymezení základních pojmů a problémových oblastí –
pohledávka, příslušenství pohledávky, splatnost,
prodlení dlužníka a věřitele, informace o smluvním
partnerovi atd.),
■ kvalitní smlouva – smluvní ošetření ceny, způsobu
jejího placení a splatnosti, vztah k fakturaci, vhodné stanovení termínu dodání zboží, okamžik přechodu vlastnického práva, kumulace smluvních sankcí
(úroky, úroky z prodlení, úroky pro případ odstoupení
od smlouvy, poplatek z prodlení, smluvní pokuta, závdavek) a jejich vzájemné vztahy, zajištění a utvrzení závazků (kdy zvolit jaký zajišťovací či utvrzovací
institut, výhody a nevýhody jednotlivých institutů),
výhody využití (blanko)směnek,
■ notářský zápis s doložkou vykonatelnosti,
■ doložka o řešení sporů, volbě práva, sudiště a další.
2. Fáze po uzavření smlouvy – snahy o mimosoudní řešení sporu
■ kvalifikace tzv. problematické pohledávky
■ možné způsoby řešení problematické pohledávky
■ kdy zaniká závazek dlužníka? (je výhodnější odstoupit od smlouvy nebo vymáhat smluvní závazek
dlužníka?),
■ důsledky nikoliv včasného a/nebo řádného splnění
závazku,
■ změny v subjektech (na straně dlužníka a věřitele)
■ odpovědnost za škodu včetně její limitace, dílčí případy odpovědnosti za škodu, odpovědnost státu za
škodu způsobenou při výkonu veřejné moci,
■ kvitance o zaplacení dluhu, předání dlužního úpisu,
tzv. náhradní splnění,
■ upomínka pro neplnění závazku, návrh splátkového
kalendáře, předžalobní upomínka s výpočtem náro-
ků věřitele (včetně problémových otázek),
■ ověření dodržení lhůt stanovených pro přihlášení pohledávek a vymáhání pohledávek (lhůty promlčecí,
prekluzivní, lhůty v rámci likvidace, insolvence apod.),
■ zvláštní povinnosti organizačních složek státu při vymáhání pohledávek,
■ tzv. alternativní způsoby řešení sporu (se zaměřením
na mediaci v netrestních věcech),
■ tzv. Solvit systém.
3. Fáze soudního řešení sporu (řešení sporu cestou
rozhodčího řízení)
■ relativní neúčinnost právních úkonů dlužníka (zmenšování majetku dlužníka s úmyslem zkrátit věřitele),
■ srovnání (ne)výhod různých forem řešení sporů,
■ řešení sporu před rozhodcem/rozhodčím soudem/senátem ad hoc – výhody, nevýhody, úloha obecných
soudů v rozhodčím řízení, problematické otázky spojené s rozhodčími doložkami/smlouvami (zejména formulační), zvláštnosti rozhodčího řízení u spotřebitelských sporů, aktuální judikatura,
■ řešení sporu před obecnými soudy (příslušnost soudů, předběžné opatření, žaloba × návrh na vydání platebního rozkazu, směnečného platebního rozkazu,
elektronického platebního rozkazu, poučovací povinnost soudu, koncentrace řízení, dokazování – zejména
znalecké posudky, nahrávky na telefonech či diktafonech, odklony od judikatury, petit, náklady řízení – soudní poplatek, náklady právního zastoupení, paušální částka 1 200 Kč, náklady na vymáhací agentury apod.),
■ výkon rozhodnutí (exekuce),
■ specifika řešení sporů s mezinárodním prvkem,
■ a další související otázky,
to vše pohledem aktuální judikatury a nové právní úpravy po rekodifikaci a dalších novelách k podzimu 2015.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
Informace o lektorce viz na straně 52
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
1. 10. 2015
15289
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 53 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
UZAVÍRÁNÍ SMLUV
PODLE
NOVÉHO) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
■ 7. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář se věnuje nejvýznamnějším oblastem smluvního (závazkového) práva, které byly „zasaženy“ právní úpravou obsaženou v novém občanském zákoníku. Seminář se zaměřuje na změny a novinky v oblasti
uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, přičemž stranou nezůstane ani srovnání nejzásadnějších změn s dřívější právní úpravou.
Na tento seminář volně navazuje seminář „Nad výkladovými problémy vybraných institutů (a smluvních typů) závazkového práva podle nového občanského zákoníku“, který se koná 3. prosince 2015.
Z odborného programu semináře:
■ základní přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku v oblasti závazkového práva,
■ základní zásady nového občanského zákoníku aplikovatelné pro oblast smluvního práva,
■ kogentní vs. dispozitivní normy,
■ neplatnost a neúčinnost právního jednání,
■ podnikatel, jednání podnikatele a jeho zastoupení
■ novinky v procesu uzavírání smlouvy (reklama či katalog jako návrh na uzavření smlouvy, modifikované
přijetí, formální a obsahové nedostatky a jejich důsledky, okamžik uzavření smlouvy atd.),
■ forma smlouvy a jejích změn,
■ předsmluvní odpovědnost (důsledky nepoctivého vedení kontraktace),
■ podstatná změna okolností a její vliv na trvání smlouvy,
■ smlouvy uzavírané adhezním způsobem – limity,
■ obchodní podmínky a jejich nová koncepce (tzv. překvapivá ujednání),
■ smlouva o plnění třetí osoby,
■ některá specifika v postavení podnikatele v oblasti
závazkového práva a ochrana slabší smluvní strany
a spotřebitele (včetně tzv. spotřebitelských smluv),
■ smlouva o smlouvě budoucí,
■ důvěrné informace,
■ konkurenční doložka,
■ úrok z prodlení (výše, vztah k jiným institutům, důsledky otálení věřitele s uplatněním práva na narůstání úroku z prodlení, úroky z úroků a jiné otázky),
■ utvrzení dluhu (smluvní pokuta, uznání dluhu),
■ vybrané zajišťovací instituty (zajišťovací převod práva,
ručení, finanční záruka, dohoda o srážkách ze mzdy,
zástavní právo),
■ výhrada vlastnického práva,
■ prodlení dlužníka × věřitele,
■ vybrané instituty zániku závazků a novinky v jejich
uplatnění (postoupení pohledávky, započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď atd.), dlužní úpis, kvitance, náhradní splnění, tzv. šněrovací smlouvy,
■ běh času (počítání času, promlčení – nové možnosti
dispozice s promlčecí dobou, prekluze atd.),
■ nové instituty závazkového práva (závdavek, lichva,
neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení
smlouvy atd.),
■ a další okruhy závazkového práva zasažené změnou právní úpravy,
■ diskuze.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.,
odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
samostatná advokátka, rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
7. 10. 2015
15341
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč.
DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 54 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PRÁVNÍ ASPEKTY REKLAMY
S DŮRAZEM
NA AKTUÁLNÍ JUDIKATURU A PRAXI
■ 4. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář pro omezený počet posluchačů přináší výklad o právních mantinelech reklamy (v oblasti veřejnoprávní
i soukromoprávní) doplněný širokou škálou příkladů právně či eticky sporných reklam z praxe (českých i světových) a aktuální judikaturou českých soudů (zejména Vrchního soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR) a
Soudního dvora EU, to vše podle stavu k listopadu 2015. Stranou nebudou ponechány ani legislativní změny
dané problematiky vyplývající z nového občanského zákoníku a novelizací příslušných právních předpisů.
Seminář je určen zejména pro reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podniky, advokáty,
advokátní koncipienty, podnikové právníky, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult, orgány veřejné správy a širokou odbornou veřejnost.
Z odborného programu semináře:
■ tzv. obvyklé reklamní přehánění a superlativní reklama – kdy jde o přípustnou nadsázku v reklamě a kdy
o nedovolené klamání?,
■ reklama a nový občanský zákoník (nekalá reklama
podle generální klauzule nekalé soutěže, zákonné
skutkové podstaty nekalé reklamy – klamavá reklama, srovnávací reklama, dotěrné obtěžování, reklama
a ochrana osobnosti fyzických osob, názvu a dobré
pověsti právnických osob, důsledky reklamních sdělení v oblasti smluvního práva),
■ reklama a autorský zákon (ochrana reklamy jakožto
autorského díla),
■ reklama a zákon o regulaci reklamy – obecné a zvláštní restrikce na reklamu (např. reklama na alkohol,
tabákové výrobky, humánní léčivé prostředky, potraviny, doplňky stravy, zbraně, pohřební služby atd.),
■ reklama a zákon o ochraně spotřebitele – tzv. nekalé
obchodní praktiky (klamavé a agresivní obchodní
praktiky včetně tzv. černé listiny),
■ další veřejnoprávní předpisy vztahující se na reklamu
(tiskový zákon, zákon o provozování rozhlasového
■
■
■
■
■
■
■
a televizního vysílání, zákon o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích atd.),
zvláštní případy nedovolené reklamy – reklama skrytá (včetně problematiky tzv. product placement),
podprahová reklama, nevyžádaná reklama, reklama
operující s nedovolenými motivy (motiv strachu, národnostní, rasové, erotické, náboženské prvky v reklamě, násilí, diskriminace apod.), specifika reklamy zaměřené na děti,
tzv. sociální (nekomerční) reklama – její limity a právní regulace,
tzv. Etický kodex reklamy (jeho specifika a rozpory
ve vztahu k právní úpravě), rozhodovací praxe Arbitrážní komise Rady pro reklamu a její význam,
příklady (videa) z praxe – diskuse nad právně a eticky kontroverzními reklamami z České republiky i ze
světa,
aktuální judikatura českých soudů v oblasti reklamy,
právní aspekty reklamy v EU včetně rozhodovací
praxe Soudního dvora EU,
diskuze.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, samostatná advokátka a rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
4. 11. 2015
15290
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč.
DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 55 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SMĚNKA
(BLANKOSMĚNKA) JAKO NÁSTROJ
ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK ANEB
JAK ÚSPĚŠNĚ VY(ZNE)UŽÍVAT SMĚNKU?
S DŮRAZEM NA AKTUÁLNÍ JUDIKATURU
■ 11. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Cílem semináře určeného pro omezený počet posluchačů je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak
efektivně a správně (zne)využít směnku (blankosměnku) jako nástroj zajištění pohledávek a jak se proti tomu
bránit (při vystavování směnky i v rámci námitkového řízení). Výklad bude doplněn o rozbor aktuální rozhodovací praxe českých soudů, zejména podstatných náležitostí směnek, námitek v rámci směnečného řízení,
převodů směnek, směnečného rukojemství, ale i jiných oblastí směnečného práva.
Z obsahu semináře
■ Proč je pro věřitele výhodné nechat si vystavit (blanko)směnku (zejména zajišťovací) a proč je to pro
dlužníka „čertovský úpis“?
■ Jak napsat platnou směnku (s výhodami pro věřitele/dlužníka) – podstatné náležitosti směnky pohledem aktuální judikatury včetně poukázání na
kontradiktornost rozhodovací praxe českých soudů
a některá kontroverzní rozhodnutí (je neplatná směnka, když na směnce chybí některý zákonem stanovený údaj?) s rozborem různých možností využití
směnečných doložek (jejich přínosy)
■ Lze zhojit neplatnost směnky? Co dělat s neplatnou směnkou?
■ Jak poznat neplatnou směnku na rozdíl od blankosměnky?
■ Význam změn textu směnky a škrtání údajů ve
směnce
■ Použití rámečků ve směnce a důsledky podle aktuální judikatury
■ Převody směnek – doporučení pro věřitele/dlužníky
■ Směnka jako prostředek zajištění (či znásobení)
smluvních závazků (jak se může dlužník ochránit
před podpisem takové směnky a jak může věřitel posílit svoje již tak silné postavení?).
■ Směnky u spotřebitelských úvěrů
■ Blankosměnka (biancosměnka) a možnosti jejího využití (zneužití) – jak co nejlépe formulovat dohodu
o vyplnění blankosměnky (z pohledu dlužníka/ z pohledu věřitele). Nesprávné vyplnění blankosměnky
– důsledky pro dlužníka i věřitele, jak moc a od jakých
náležitostí ve vztahu k vyplňovacímu oprávnění se
může věřitel odchýlit? Jak správně postavit námitky
dlužníka?
■ Jak úspěšně zažalovat směnečného dlužníka vs.
jak se úspěšně ubránit směnečnému platebnímu
rozkazu (námitky směnečných dlužníků proti směnečnému platebnímu rozkazu a pravděpodobnost
jejich úspěchu – podrobný přehled, jejich výklad
včetně aktuální judikatury)
■ Promlčení a zánik práv ze směnky
■ Jak lze „znovu získat“ práva ze zničené či ztracené
směnky?
■ Celkově možnosti ochrany směnečného dlužníka
a zlepšení postavení směnečného věřitele
■ Specifika směnečného řízení
■ Směnka a nový občanský zákoník
■ vše doplněno o aktuální judikaturu českých soudů
(včetně Ústavního soudu ČR)
■ Diskuze
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
Informace o lektorce viz na straně 55
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
11. 11. 2015
15291
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč.
DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 56 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
JAK SPRÁVNĚ UZAVÍRAT SMLOUVY
(OD NADPISU SMLOUVY AŽ PO JEJÍ PODPIS)
PRO NEPRÁVNÍKY
■ 12. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Na tento seminář volně navazuje vysoce prakticky zaměřený seminář k obecným otázkám problematických aspektů
uzavírání smluv a možnostem výkladů různých smluvních ustanovení, který proběhne 3. prosince 2015 a seminář
věnující se problémovým a výkladovým otázkám závazkového práva podle NOZ, který proběhne 4. prosince 2015.
Z obsahu semináře:
■ kdo je oprávněn jednat za podnikatele a zastupovat jej při
uzavírání smluv (zákonné a smluvní zastoupení podnikatele – jak správně napsat plnou moc, jednání statutárních orgánů – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním
rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení
souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v hlavičkách smluv)
■ právní režim smlouvy – do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014
(představuje závazkové právo podle nového občanského zákoníku skutečně jednotné smluvní právo?)
■ lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo?
■ jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované – inominátní, limity při jejich uzavírání)
■ předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení
kontraktace
■ jak (ne)správně označit smluvní strany
■ nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné
jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
■ jakým způsobem lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně,
e-mailem, konkludentně), v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)
■ kontraktační proces a dispozice s jeho právní úpravou
(odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky)
■ lze smlouvu dodatečně měnit a v jaké formě?
■ obchodní podmínky (jejich obsah, co když jsou v rozporu se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé
smluvní strany?, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky), obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?),
vykládací pravidla (Incoterms 2010)
■ jak do smlouvy správně začlenit přílohy
■ zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
■ podmínky ve smlouvě a jejich význam
■ tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy
■ smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?)
■ lze odstoupit od smlouvy z důvodu tzv. finanční či jiné krize?
■ je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší
řešení, jak sankcionovat dlužníka?
■ úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah
ke smluvní pokutě a náhradě škody
■ způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména
limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.)
■ optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)
■ zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky,
uznání závazku apod.)
■ technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám
■ podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran
a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či
označení funkce?)
■ doložka o řešení sporů
■ promlčecí lhůta a dispozice s ní
■ další otázky
■ jednotlivá témata budou doplněna o aktuální judikaturu a praktická doporučení
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, samostatná
advokátka, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
12. 11. 2015
15293
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 57 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NAD VÝKLADOVÝMI PROBLÉMY
VYBRANÝCH INSTITUTŮ (A SMLUVNÍCH TYPŮ)
ZÁVAZKOVÉHO PRÁVA
PODLE (NOVÉHO) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
■ 3. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
■ Přechodná ustanovení k novému občanskému zákoníku
– velmi podrobný rozbor různých situací v oblasti závazkového práva. Jaký je právní režim dodatků ke smlouvám podléhajícím starému právnímu režimu učiněných
po nabytí účinnosti NOZ? Jaký je právní režim smlouvy o smlouvě budoucí a následné realizační smlouvy?
Jaký je právní režim rámcové smlouvy a na ni navazujících dílčích např. kupních smluv? Jaký je právní režim
smluv uzavíraných na základě zákona o veřejných zakázkách? Právní režim vybraných smluvních typů podle
NOZ. Právní režim lhůt, náhrady škody, zajišťovacích
institutů, započtení, postoupení pohledávek apod. Jsou
přechodná ustanovení kogentní a lze se nějak „vyhnout“
režimu NOZ po nabytí jeho účinnosti?
■ Nad některými aplikačními problémy zásad nového
občanského zákoníku v oblasti smluvního práva (pozor
na přechodná ustanovení – aplikují se i na posuzování
kogentnosti a dispozitivnosti?)
■ Je zcela jisté, které normy jsou kogentní a které dispozitivní? Lze se odchýlit od podstatných náležitostí smluvního typu? Lze smluvně modifikovat moderační právo
soudu? Lze se odchýlit (vyloučit) od některých závazkových institutů, ačkoliv to zákon výslovně nezakazuje?
■ Oprávnění soudu doplnit/změnit text smlouvy
■ Univerzální moderační právo soudu podle § 577 NOZ?
Na jaké situace toto ustanovení dopadá?
■ Aplikační otazníky § 1726 NOZ
■ Zvláštnosti právního styku podnikatelů mezi sebou, ve
vztahu k podnikatelům, s malým a středním podnikatelem, s jinými odborníky, se slabší smluvní stranou, se
spotřebitelem, s člověkem, s právnickou osobou
■ Některá specifika kontraktačního procesu
■ Možnosti zhojení vad obsahu a formy smlouvy
■ Absence obecného zákazu vzdání se práv předem – ale
některé zákazy vzdání se práv × kdy se lze vzdát svých
práv
■ Předsmluvní odpovědnost a možné výkladové problémy, vymezení ukončení smlouvy „bez spravedlivého důvodu“, vyčíslení nároku na náhradu škody, pojetí odpovědnosti – deliktní či smluvní?
■ Smlouvy uzavírané adhezním způsobem – výkladové
otázky (např. co to jsou tzv. těžce čitelné či nesrozumitelné doložky?)
■ Tzv. překvapivá ujednání obchodních podmínek – důsledky a jak se jim lze vyhnout?
■ Specifika tzv. šněrovacích smluv (uzavřených na dobu
delší než 10 let či do konce života člověka) a možnosti
jejich ukončení
■ Podstatná změna okolností po uzavření smlouvy – kdy
se uplatní?
■ Úrok z prodlení a zastavení jeho narůstání dle § 1806
NOZ (a co smluvní pokuta?)
■ Úrok z prodlení – rozdíly mezi § 1964 a 1972
■ Řádné splnění × vadné splnění (vazba na odpovědnost
za vady a prodlení)
■ Odstoupení od smlouvy – při prodlení a v jiných případech – problémové otázky
■ Některé výkladové problémy nových institutů závazkového práva (závdavek – výrazné výkladové problémy,
lichva, neúměrné zkrácení, převzetí majetku, postoupení smlouvy – možnosti uzavření tzv. blankosmlouvy,
smlouvy na řad atd.)
■ Konkurenční doložka a možnosti smluvní dispozice
■ Nové možnosti dispozice s promlčecí dobou – jejich
limity, novinky ve stavení promlčecí lhůty a výkladové
otazníky
■ Výkladové problémy u vybraných smluvních typů podle
nového občanského zákoníku
■ a řada dalších problémových otázek, které se objevily v teorii i praxi po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku
■ diskuze
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
Informace o lektorce viz na straně 57
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
3. 12. 2015
15342
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč.
DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 58 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
POKROČILÉ PRAKTIKUM UZAVÍRÁNÍ SMLUV
SEMINÁŘ VOLNĚ NAVAZUJÍCÍ NA SEMINÁŘE
ZABÝVAJÍCÍ SE UZAVÍRÁNÍM SMLUV (NEJEN PODLE NOZ)
■ 4. prosinec 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
■ Nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení
(konkrétní znění problémových smluvních ustanovení
vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových
ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní
strany, skryté výhody a nebezpečí),
■ problémové oblasti závazkového práva neřešené
českou judikaturou x významná a méně známá
judikatura x sporná místa rozhodovací praxe,
■ na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb
presumpce budoucích problémů,
■ výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy × odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe
a nového občanského zákoníku,
■ tzv. minimalistická a maximalistická smlouva – výhody
a nevýhody,
■ tzv. „vzorová“ smlouva – doporučený obsah,
■ preambule smlouvy a její význam,
■ různé jazykové verze smluv a jejich relevance,
■ smlouva o smlouvě budoucí × rezervační smlouva
(realitní obchody) × kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) × rámcová
smlouva × smlouva, jejímž předmětem je neexistující
věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem,
■ problémové otázky obchodních podmínek (způsoby
odkazů, kolize, použití internetu, překvapivá ujednání
× nesrozumitelné a těžko čitelné doložky, specifika
vůči spotřebiteli),
■ různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného
sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení (hotovost, splátky, dokumentární akreditiv × notářská x advokátní úschova a další) a splatnosti ve
smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě
a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení
DPH atd.),
■ termín dodání – možné dispozice s ním,
■ jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální
a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá
smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich
sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury,
■ odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po
odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice,
vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) × výpověď
smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic),
■ tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností,
podstatná změna okolností,
■ lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání
závazku?,
■ výhrada vlastnického práva – co v případě odstoupení
od smlouvy?,
■ vybrané otázky z oblasti zajišťovacích a utvrzovacích
institutů pohledem aktuální judikatury,
■ smluvní ošetření odpovědnosti za vady × záruka,
■ fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní
smluvní fikce a domněnky a jejich účinky),
■ zpětná účinnost smlouvy (judikatura × nový občanský
zákoník),
■ vybrané otázky některých smluvních typů (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo a tzv. realitních smluv),
■ formulace uznání závazku (dluhu), dohody o splátkovém kalendáři, výzvy k úhradě dluhu, předžalobní upomínky s vyúčtováním smluvních sankcí,
■ řada dalších problémových otázek…,
■ jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR a změny
vyplývající z nového občanského zákoníku,
■ praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv,
■ diskuze.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
informace o lektorce viz na straně 57
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
4. 12. 2015
15343
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč.
DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 59 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NEKALÁ SOUTĚŽ
PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU,
AKTUÁLNÍ JUDIKATURY A PRAXE
■ 16. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář přináší výklad o hmotněprávní regulaci nekalé soutěže v České republice obsažené v zákoně
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (včetně zdůraznění rozdílů této úpravy ve vztahu k zákonu č. 513/1992
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů), ale také o právních prostředcích ochrany proti
nekalé soutěži včetně procesních specifik. Výklad bude doplněn o bohatý přehled příkladů z praxe a aktuální judikaturu českých soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR a Vrchního soudu v Praze) a Soudního dvora EU podle stavu k prosinci 2015.
Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, podnikové právníky, reklamní
agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele, orgány veřejné správy, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou veřejnost.
Z odborného programu semináře:
■ tzv. průměrný spotřebitel v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU,
■ subjekty právních vztahů nekalé soutěže (soutěžitelé, zákazníci, právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo zákazníků, tzv. jiné osoby dotčené nekalou soutěží),
■ podmínky generální klauzule nekalé soutěže a jejich podrobný rozbor,
■ aktuální soudcovské skutkové podstaty nekalé soutěže – změny v postojích soudů (zákonem neupravené případy nekalosoutěžního jednání): ● porušení norem veřejného nebo soukromého práva se
soutěžním dopadem (např. skrytá reklama včetně tzv. product placementu, reklama operující s nedovolenými motivy, nekalé obchodní praktiky a řada dalších) ● jednání nenaplňující znaky zákonných
(pojmenovaných) skutkových podstat nekalé soutěže, ale těmto se blížící (např. různé formy parazitování – free riding, nedovolené, napodobování a blokování doménových jmen, katalogové podvody atd.)
● ostatní jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže (guerilla marketing a jiné formy agresivního marketingu, zabraňovací soutěž, přetahování zákazníků a zaměstnanců od konkurence, zneužití vnitřních
informací apod.),
■ jednotlivé zákonné skutkové podstaty nekalé soutěže (včetně nové skutkové podstaty dotěrného obtěžování),
■ aktivní a pasivní legitimace ve sporech z nekalé soutěže,
■ právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (včetně promlčení jednotlivých nároků),
■ procesní specifika nekalosoutěžních sporů,
■ vše doplněno o: ● příklady nekalosoutěžního jednání v České republice i ve světě ● aktuální judikaturu
vrchních soudů, Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora EU ● specifika právní úpravy nekalé soutěže
(nekalých obchodních praktik) v EU.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.,
odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka
a rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
16. 12. 2015
15292
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 60 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY
PODLE (NOVÉHO) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
■ 17. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář se podrobně věnuje možným důsledkům porušení smlouvy v režimu (nového) občanského zákoníku, a to jak zákonným, tak smluvním (s využitím možných odchylek od zákona) včetně jejich vzájemných kombinací. Seminář poskytne doporučení oběma smluvním stranám (v pozici dlužníka i věřitele),
jak se smluvně ochránit proti porušení smlouvy druhou smluvní stranou (fáze prevenční) a jak co nejlépe
absolvovat fázi následující po porušení smlouvy (fáze postkontraktační). Výklad bude doplněn o použitelnou judikaturu českých soudů i SD EU, praktické tipy a rady související s možnostmi smluvní modifikace
důsledků porušení smlouvy.
Z odborného programu semináře:
■ rozdílné důsledky porušení peněžitých / nepeněžitých závazků – typologie,
■ důsledky prodlení dlužníka / věřitele,
■ důsledky vadného splnění (odpovědnost za vady – proces uplatnění práv z vadného plnění, specifika
u smlouvy o dílo i u smlouvy kupní),
■ aktivace zajišťovacích institutů,
■ aktivace smluvní pokuty – podrobný výklad, (ne)určitost vymezení utvrzované povinnosti, způsoby stanovení její výše, (ne)přiměřenost výše, vazby k ostatním institutům (úrokům z prodlení, náhradě škody,
závdavku, odstupnému), možnosti smluvní modifikace, pohled judikatury,
■ úroky z prodlení – podrobný výklad, předpoklady uplatnění, (ne)přiměřenost výše, vazby k ostatním
sankčním institutům, poplatek z prodlení, rozdíly mezi § 1964 a 1972, pohled judikatury,
■ „penále“, „sankce“ a jiné sankční mechanismy včetně aktuálního pojetí judikatury,
■ specifika při využití závdavku (jeho vztah k ostatním sankčním institutům, problémové otázky nové právní úpravy apod.),
■ aktivace jiných smluvně předvídaných důsledků (výpověď, odstoupení, odstupné apod.),
■ možnosti smluvní modifikace důsledků porušení smlouvy (možné způsoby limitace náhrady škody, vyloučení odpovědnosti za vady, vyloučení úroků z prodlení?, vyloučení práva na odstoupení od smlouvy? apod.),
■ další důsledky porušení smlouvy a další související otázky,
■ aktuální judikatura českých soudů, výkladové otazníky, zohlednění aktuální praxe i odborné literatury,
■ diskuze.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
samostatná advokátka, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
17. 12. 2015
15344
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 61 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
POZEMKOVÉ KNIHY
A JEJICH VÝZNAM V SOUČASNÉM
KATASTRU NEMOVITOSTÍ
■ 15. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář k pozemkovým (a dalším veřejným) knihám, který Vás podrobně provede složitostmi a pravidly evidence vlastnických vztahů a všech dalších práv k nemovitostem od r. 1871 až do současnosti. Získáte cenné
rady jak postupovat při hledání historického majetku obcí, církve, státu i své rodiny. Seminář je obohacen o rady
při vyhledávání neznámých vlastníků v seznamu UZSVM a zároveň Vás bude informovat o problematice
nových zápisů do Katastru nemovitostí, vysvětlí pojmy např. výměnek, pacht, fidejkomisární substituce, svěřenský fond, zákaz zcizení a zatížení, přídatné spoluvlastnictví apod. a přinese Vám další cenné poznatky.
Je určen zejména zaměstnancům krajských, městských a obecních úřadů, pozemkových úřadů a pozemkových fondů, realitních kanceláří, advokátům a notářům, zaměstnancům v bankovním sektoru, zaměstnancům
Lesů ČR, pracovníkům církevních řádů a dalším zájemcům o právní vztahy k nemovitostem.
Odborný program semináře:
■ Zemské desky ● Historie a vývoj ● Ukázky zápisů
■ Železniční knihy ● Význam a rozdělení ● Ukázky zápisů
■ Horní a vodní knihy ● Ukázky jednotlivých vložek
■ Pozemkové knihy ● Jejich vznik a současný význam ● Evidence předcházející pozemkovým
knihám ● Struktura zápisů do pozemkových knih
● Orientace v knihovní vložce ● Analogie LV ke
knihovní vložce ● Seznamy k pozemkovým knihám ● Soudní mapy, sbírka listin ● Přídělové
řízení v I. a II. pozemkové reformě
■ Zákony k pozemkovým knihám ● Seznam nejčastěji se vyskytujících zákonů v pozemkových
knihách
■ Obecní majetek ● Historie – první zápisy
■ Církevní majetek ● Historie – první zápisy
■ Seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků na UZSVM ● Postup při vyhledávání opomenutých pozemků na internetu ● Co musíte znát,
než se vydáte na katastr ● Neznámí vlastníci
■ Evidence nemovitostí 1964-92 ● Zakládání KZEN,
vedení EN ● Příklady LV, pol.v.z.
■ Smlouvy z let 1951–1992, jejich náležitosti a podmínky platnosti
■ Nové zápisy v KN, vklady a poznámky – jejich
analogie v pozemkových knihách
■ Příklady a ukázky ● právo stavby ● výměnek,
užívání a požívání ● přídatné spoluvlastnictví ●
svěřenské fondy ● výhrada vlastnického práva
a výhrada zpětné koupě ● zákaz zcizení a zatížení
● nájem a pacht ● vzdání se práva na náhradu
škody ● svěřenské nástupnictví (fidejkomisární substituce) ● ujednání o pořadí zástavních práv
■ Historický vývoj Prahy a její rozšiřování
Účastníci mají možnost předem zaslat elektronickou poštou na adresu pořadatele [email protected]
do 7. října 2015 své dotazy k uvedeným bodům programu.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Jana BRANTOVÁ
vedoucí oddělení veřejných knih a informací z Katastru nemovitostí, Katastrální úřad pro hlavní
město Prahu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 10. 2015
15169
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 62 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
KATASTR NEMOVITOSTÍ
AKTUÁLNĚ A V PRAXI
■ 1. termín: 6. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
■ 2. termín: 10. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
K 1. lednu loňského roku nabyly účinnosti nové katastrální předpisy – tedy nový katastrální zákon č.
256/2013 Sb. a tři zcela nové prováděcí předpisy. Za dobu jejich účinnosti se objevuje řada problémů
a nejasností, vyvstává množství otázek.
Obsahem semináře bude tedy již vyhodnocení zkušeností, upozornění na problémy praxe spojené s novým katastrem nemovitostí, odpovědi na složité otázky a objasnění sporných a často
diskutovaných okruhů v souvislosti s novou právní úpravou katastru nemovitostí.
Odborný program semináře:
■ katastr nemovitostí v občanském zákoníku a v katastrálním zákoně
■ změna pojmů pozemek a budova
■ zápis údajů o budově, která je samostatnou nemovitostí vkladem
■ zápis údajů o budově, který je součástí pozemku, zápisem jiných údajů
■ rozestavěné budovy, dočasné budovy, jednotky,
funkčně související pozemky
■ předmět evidence katastru nemovitostí v důsledku uplatnění zásady, že stavba je součástí pozemku
■ obsah katastru nemovitostí, ukázky způsobu zápisu (např. stavba součástí pozemku, přídatné
spoluvlastnictví, právo stavby, svěřenský fond)
■ druhy zápisů práv (vklad, záznam a poznámka),
zápisy jiných údajů
■ vkladové řízení, náležitosti návrhu na vklad (i elektronického), přílohy návrhu, zahájení vkladového
řízení bez návrhu
■ přezkum soukromé listiny a veřejné listiny ve
vkladovém řízení
■ „hybridní“ sbírka listin v roce 2016, skenování
listin pro účely sbírky listin
■ vyrozumění o provedeném vkladu (důkazní hodnota)
■ poznámka spornosti zápisu a zásada materiální
publicity
■ zjišťování cenových údajů v katastrální mapě, poskytnutí údaje o ceně nemovitosti
■ koupě výpisu z katastru nemovitostí prostřednictvím nahlížení
■ rozdíl mezi přehledem vlastnictví a evidencí práv
pro osobu
■ odstraňování zápisů na nežijící nebo neznámé
vlastníky
■ diskuse a odpovědi na dotazy
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Eva BAREŠOVÁ
vedoucí Samostatného oddělení legislativy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
podílela se na přípravě nového katastrálního zákona
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
6. 10. 2015
15237
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
10. 12. 2015
15238
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 63 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NÁJEM BYTU A DOMU
A PROSTOR ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 22. září 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části
upravující nájem. Cílem je poukázat jak na změny, jež s novou úpravou přicházejí, tak
i na judikaturu vyšších soudů, jež bude využitelná i při výkladu nové právní úpravy.
Odborný program semináře:
■ Nájem bytu a domu
● předmět a účel nájmu
● kogentnost úpravy
● nájemné, úhrada za služby
– výše
– prodlení
– zvyšování
– jistota
● práva a povinnosti stran
– podnikání v bytě
– chování v domě
– chov zvířat
– úpravy v bytě
– vady v bytě
– podnájem
● skončení nájmu (na dobu určitou, na
dobu neurčitou)
– prolongace
– přechod nájmu
– výpověď (náležitosti, výpovědní doba,
●
●
●
●
důvody, přezkum oprávněnosti, odevzdání bytu)
společný nájem
družstevní byt
služební byt
přechodná ustanovení
■ Nájem prostor za účelem podnikání
● účel nájmu
● práva a povinnosti stran
● skončení nájmu
– převod nájmu
– na dobu určitou
– na dobu neurčitou
– výpověď
● náhrada za převzetí zákaznické základny
● přechodná ustanovení
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Pavlína BRZOBOHATÁ
předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech
společenství vlastníků bytových jednotek apod.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
22. 9. 2015
15301
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 64 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ
A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
■ 23. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části
upravující bytové spoluvlastnictví. Cílem je poukázat jak na změny, jež s novou úpravou přicházejí, tak i na judikaturu vyšších soudů, jež bude využitelná i při výkladu
nové právní úpravy.
Odborný program semináře:
■ Bytové spoluvlastnictví
● základní změny nové úpravy
● jednotka
– způsoby vzniku
– prohlášení a jeho změny
– převod jednotek
● společné části
– pojetí
– určení velikosti podílu na společných
částech nemovité věci
● smlouva o výstavbě
● práva a povinnosti vlastníka jednotky
● zánik bytového spoluvlastnictví
■ Správa domu a pozemku
● bez vzniku společenství vlastníků
● společenství vlastníků
– založení
– stanovy
– vznik
– orgány společenství vlastníků
– shromáždění
– rozhodování shromáždění (přezkum
těchto rozhodnutí soudem)
– zánik společenství
■ Přechodná ustanovení
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Pavlína BRZOBOHATÁ
předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech
společenství vlastníků bytových jednotek apod.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
23. 11. 2015
15302
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 65 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
BYTOVÉ DRUŽSTVO
A JEHO SPECIFIKA
V NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
■ 22. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Připravili jsme pro Vás pod vedením předsedy senátu Nejvyššího soudu, který rozhoduje
ve věcech týkajících se družstev, seminář, jenž Vás seznámí se specifikami právní úpravy
bytových družstev (jeho vymezením, členstvím, nájmem apod.), aktuálními výkladovými
problémy v této oblasti a nabídne účastníkům jejich řešení.
Seminář je určen členům a funkcionářům bytových družstev, správcovským firmám, advokátům, podnikovým právníkům a dalším specialistům, kteří se zajímají o tuto oblast.
Obsah semináře:
■ vymezení bytového družstva
– omezení hospodaření bytového družstva
– členská schůze a samospráva bytového družstva
■ členství v bytovém družstvu
– vyloučení bydlícího člena
– převod a přechod družstevního podílu v bytovém družstvu
– společné členství manželů v bytovém družstvu
– vypořádací podíl v bytovém družstvu
■ nájem družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru podle ZOK
– pojem družstevního bytu (nebytového prostoru)
– pravidla družstevního nájmu
■ diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Účastníci mohou předem zaslat dotazy do (19. října 2015) k přednášené problematice (v elektronické podobě na adresu pořadatele: [email protected]).
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Filip CILEČEK
předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhodující ve věcech týkajících se obchodních korporací a družstev
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
22. 10. 2015
15273
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 66 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
VLASTNICTVÍ BYTŮ
A NEBYTOVÝCH PROSTOR
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 9. říjen 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
■ Právní úprava bytového spoluvlastnictví – právní
předpisy
■ Zákon o převodech některých družstevních
bytů č. 311/1013 Sb.
■ Prováděcí právní předpis č. 366/2013 Sb.,
stanovující způsob výpočtu podlahové plochy
jednotky, podrobnosti o správě společných částí
a vymezení společných částí
■ Zrušovací a přechodná ustanovení
■ Nové pojetí bytového spoluvlastnictví
■ Nové pojetí jednotky v rámci bytového spoluvlastnictví, porovnání s původní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 SB., rozdíly
■ Bytové spoluvlastnictví a pozemky, promítnutí
zásady superficies solo cedit
■ Pojetí společných částí jednotky v kodexu a prováděcím předpise
■ Zásadní změny v určení velikosti podílu na společných částech domu a dopady těchto změn
(výpočet podlahové plochy jednotky podle prováděcího předpisu)
■ Způsoby vzniku vlastnictví jednotky
■ Prohlášení vlastníka
■ Převody vlastnictví jednotek a smlouvy o převodu
■ Ochrana nájemce při převodu jednotky
■ Kompetence SVJ, správa společných částí domu podle kodexu a prováděcího právního předpisu
■ Správa domu institucionálně – bez založení
SVJ, institut správce a jeho kompetence
■ Správa domu se založením SVJ a bez jeho
vzniku
■ Správa domu v případě vzniku SVJ
■ Vznik společenství vlastníků – proces vzniku
SVJ, zásadní změny týkající se vzniku společenství v kodexu
■ Povinná forma notářského zápisu a forma plné
moci při zakládání SVJ
■ Orgány společenství
■ Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich
přijímání a změny, přizpůsobení „starých stanov“ nové právní úpravě
■ Náležitosti stanov společenství vlastníků jednotek
■ Orgány společenství vlastníků, jejich kompetence, způsob jejich jednání a rozhodování,
rozhodování shromáždění a rozhodování per
rollam – zásadní změny v kodexu, statutární
a další volitelné orgány, zastupování vlastníků
jednotek na jednání shromáždění a při spoluvlastnictví jednotky
■ Práva a povinnosti vlastníků jednotek
■ Zánik společenství a zánik bytového spoluvlastnictví
■ Diskuze, zodpovězení dotazů
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ
Informoce o lektorce viz na straně 68
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 10. 2015
15299
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 67 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
NÁJEM BYTŮ
A DALŠÍCH PROSTOR
V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
■ 12. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Odborný program semináře
■ Obecná ustanovení, týkající se závazků v občanského zákoníku, která se použijí i v případě nájmu bytu
■ Obecná ustanovení o nájmu
■ Zrušovací a přechodná ustanovení týkající se
nájmu bytů
■ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu
a jejich pojetí, ochrana nájemce – zakázaná
ujednání, předmět nájmu, příslušenství,
■ nezávislost uplatňování soukromého práva na
právu veřejném, srovnání s původní právní
úpravou
■ Zvláštní druhy nájmu (nájem bytu družstevního, zvláštního určení a bytu služebního
■ Doba nájmu (určitá, neurčitá, dobrá víra a její
vliv na vznik nájemní smlouvy)
■ Obnovování nájmu
■ Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele
týkající se úprav bytu, jeho poškození a odstraňování vad (odevzdací povinnost, drobné opravy a běžná údržba, stavební úpravy,
poškození a vady předmětu nájmu)
■ Pravidla pro užívání společných prostor v domě
■ Podnikání v bytě
■ Kauce
■ Domácnost nájemce, příslušníci domácnosti,
oznamovací povinnost nájemce
■ Nájemné, jeho druhy a způsob určení a sjednávání změn nájemného
■ Prováděcí předpis ke srovnatelnému nájemnému
■ Úhrada za služby podle zákona č. 67/2013
Sb., novela zákona č. 104/2015 Sb.
■ Podnájem
■ Společný nájem bytu, společný nájem bytu
manžely
■ Následky smrti nájemce, přechod nájmu, dědění nájmu v nové právní úpravě
■ Způsoby skončení nájmu, ze strany nájemce
a ze strany pronajímatele, výpovědní důvody,
výpovědní doba
■ Postup při realizaci výpovědi
■ Vyklizení a předání bytu
■ Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
■ Vzory – konzultace
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ
vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala
na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském
zákoníku a je hlavní autorkou zvláštního zákona a prováděcího předpisu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
12. 11. 2015
15298
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 68 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
A JEHO STANOVY
■ 15. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 17.00 hod.
Odborný program semináře
■ Zařazení společenství vlastníků jednotek do
systému právní úpravy právnických osob
■ Ustanovení obecné části o právnických osobách a ustanovení týkající se spolku, která se
použijí podpůrně pro společenství vlastníků
● Úprava obecných ustanovení o právnických
osobách (§ 118–§ 209 o. z.)
● Úprava spolku (§ 214–§ 254, § 258–§ 302 o. z.)
vzhledem k přiměřenému použití ustanovení
o spolku v případě, že z ustanovení o společenství vlastníků nevyplývá něco jiného (§ 1221
o. z.)
■ Zvláštní ustanovení týkající se společenství
vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158–§ 1222 o. z.)
● Přechodná ustanovení týkající se společenství
vlastníků jednotek
● Správa nemovité věci bez vzniku společenství
a s jeho vznikem
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Založení a vznik společenství vlastníků jednotek
Kompetence společenství vlastníků jednotek
Orgány společenství a jejich kompetence
Rozhodování společenství vlastníků jednotek
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou
společné a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku
Vznik společenství vlastníků podle zákona č.
311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva
k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich
náležitosti a jejich změny
Zrušení společenství vlastníků jednotek
Vzor Stanov
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Pavla SCHÖDELBAUEROVÁ
vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka
zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení
JUDr. Jiří ČÁP
advokát, spolupracovník Ministerstva pro místní rozvoj ČR, místopředseda představenstva a předseda
Legislativně právní komise Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, sekretář Koordinačního fóra pro bytové a družstevně bytové právo při SMBD ČR, autor a spoluautor publikací z oblasti
bydlení a z oblasti družstev
Oba přednášející spolupracovali na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví
v novém občanském zákoníku a jsou hlavními autory zvláštního zákona a prováděcího předpisu.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 12. 2015
15300
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 69 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
(PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM,
VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK)
■ 20. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář je zaměřen na výklad obecné části insolvenčního zákona. Cílem je seznámit
účastníky s takřka dvouletými zkušenostmi získanými při aplikaci novelizovaného insolvenčního zákona a při aplikaci nového občanského zákoníku v rámci insolvenčního řízení,
zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou.
Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy
a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Insolvenční návrh a jeho projednání
Účinky zahájení insolvenčního řízení a účinky rozhodnutí o úpadku
Způsob uplatňování a uspokojování jednotlivých druhů pohledávek v insolvenčním řízení
Problematika zajištěných věřitelů
Příprava podkladů pro přezkumné jednání insolvenčním správcem
Problematika popření vykonatelné pohledávky
Rozhodčí doložky a smluvní pokuty ve spotřebitelských smlouvách
Incidenční spory z popření pohledávky
Střet exekučního a insolvenčního řízení
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Na tento seminář volně navazuje seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ VE
SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY – MAJETKOVÁ PODSTATA A ZPŮSOBY
ŘEŠENÍ ÚPADKU“, který se koná v úterý 24. listopadu 2015.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ
místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech; publikuje na téma insolvenční právo
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
20. 10. 2015
15191
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 70 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ
VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
(MAJETKOVÁ PODSTATA A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU)
■ 24. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář je zaměřen zejména na výklad části insolvenčního zákona upravující jednotlivé
způsoby řešení úpadku. Cílem je seznámit účastníky s takřka dvouletými zkušenostmi
získanými při aplikaci novelizovaného insolvenčního zákona a při aplikaci nového občanského zákoníku v rámci insolvenčního řízení, zejména pak s aktuálními výkladovými problémy a s aktuální judikaturou.
Seminář je určen odborné právnické veřejnosti – zejména insolvenčním správcům, advokátům, podnikovým právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pracovníkům státní správy
a dalším zájemcům o tuto problematiku.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Majetková podstata a její soupis
Odporovatelnost v insolvenčním řízení
Konkurs a účinky jeho prohlášení
Správa a zpeněžování majetkové podstaty
Konečná zpráva a uspokojení věřitelů v rozvrhu
Podmínky pro povolení oddlužení
Rozsah majetkové podstaty při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
Zabavitelné příjmy v oddlužení splátkovým kalendářem
Neplnění oddlužení, nové dluhy
Problematika osvobození dlužníka od dluhů
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Seminář volně navazuje na seminář „INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ VE SVĚTLE AKTUÁLNÍ JUDIKATURY – PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM, VĚŘITELÉ
A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK, který se koná v úterý 20. října 2015.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Jolana MARŠÍKOVÁ
místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech; publikuje na téma insolvenční právo
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 11. 2015
15196
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 71 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
INCIDENČNÍ SPORY V INSOLVENCI
SE ZVLÁŠTNÍM ZAMĚŘENÍM NA
NEÚČINNÁ A ODPOROVATELNÁ PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
■ 29. září 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
■ Charakteristika incidenčních sporů a vymezení jejich účelu.
■ Druhy incidenčních sporů podle českého
úpadkového práva. Základní charakteristika.
● Odporové spory.
● Excindační spory.
● Odpůrčí spory.
● Spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela.
● Spory o náhradu škody na majetkové podstatě.
● Spory o platnost smluv, kterými došlo ke zpeněžení majetkové podstaty prodejem mimo dražbu.
● Určovací spory.
● Jiné incidenční spory.
■ Zahájení a vedení incidenčních sporů (vyjma
odpůrčích sporů). Podmínky řízení.
● Pravomoc českých soudů u incidenčních sporů se zahraničním prvkem.
● Účastenství v incidenčních sporech.
● Místní příslušnost soudu.
● Věcná příslušnost soudu.
● Poplatková povinnost.
● Žalobní návrhy (podoba rozsudečných výroků).
● Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení.
● Typové dokazování. Důkazní břemeno.
■ Vedení incidenčních sporů (vyjma odpůrčích
sporů) po skončení insolvenčního řízení.
■ Odpůrčí spory.
● Srovnání odporovatelných a neúčinných právních jednání podle insolvenčního zákona a podle
občanského zákoníku.
● Vliv insolvenčního řízení na možnost vedení odpůrčích sporů podle obecné právní úpravy.
● Vztah neplatných a neúčinných právních jednání.
● Zahájení a vedení odpůrčích sporů. Podmínky
řízení.
■ Pravomoc českých soudů u odpůrčích sporů
se zahraničním prvkem ■ Účastenství v odpůrčích sporech ■ Místní příslušnost soudu ■ Věcná příslušnost soudu ■ Poplatková povinnost
■ Žalobní návrhy v odpůrčích sporech (podoba
rozsudečných výroků) ■ Účinky zahájení odpůrčího sporu na dispoziční oprávnění žalovaného.
● Zákonná neúčinnost právních jednání v insolvenci.
● Odporovatelná právní jednání v insolvenci. Typové členění.
● Skutkové podstaty odporovatelných právních
jednání v insolvenci
■ Právní jednání bez přiměřeného protiplnění.
Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno ■ Zvýhodňující právní jednání. Typová žalobní tvrzení.
Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní
břemeno ■ Úmyslně zkracující právní jednání.
Typová žalobní tvrzení. Břemeno tvrzení. Typové dokazování. Důkazní břemeno.
● Důsledky pravomocně skončeného odpůrčího
sporu. Vzájemné nároky.
● Vedení odpůrčích sporů po skončení insolvenčního řízení.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Zdeněk KRČMÁŘ
předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního
zákona
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
29. 9. 2015
15324
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 72 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK
V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ
A SPORY VZEŠLÉ Z POPĚRNÉHO PRÁVA
■ 7. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
■ Členění pohledávek v českém úpadkovém právu.
● Vylučovací nároky
● Pohledávky, které se uspokojují v rámci insolvenčního řízení.
● Pohledávky, které se (podle své povahy) uspokojují v rámci insolvenčního řízení omezeně.
● Pohledávky, které se v insolvenčním řízení
neuspokojují.
● Pořadí pohledávek.
■ Možnost vedení nalézacích sporů a exekučních
řízení ohledně pohledávek věřitelů proti dlužníku v průběhu insolvenčního řízení.
■ Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenčním řízení. Jiné pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují.
■ Pohledávky, které se neuplatňují přihláškou.
● Pohledávky za majetkovou podstatou. Členění.
Charakteristika. Způsob uplatnění.
● Pohledávky postavené na roveň pohledávkám
za majetkovou podstatou. Členění. Charakteristika. Způsob uplatnění.
■ Pohledávky, které se uplatňují přihláškou.
● Pohledávky, které se podle své povahy považují za přihlášené.
● Pohledávky, které se přihlašují.
● Podřízené pohledávky.
● Zajištěné pohledávky.
■ Přihláška pohledávky.
● Náležitosti přihlášky a jejich příloh. Odstraňování vad přihlášky. Podmínky řízení o přihlášce.
● Změny v osobě přihlašovatele. Změny přihlášky
a její zpětvzetí.
● Včasnost přihlášky. Spory o včasnost přihlášky.
● Přihlášky pohledávek náležejících více věřitelům. Spory o vlastnictví pohledávky.
● Splatnost přihlašovaných pohledávek.
● Přihlašování pohledávek vázaných na podmínku.
● Postavení dlužníkových spoludlužníků a osob
zajišťujících pohledávky vůči dlužníku.
■ Popěrné právo.
● Popěrné právo dlužníka.
● Popěrné právo insolvenčního správce.
● Popěrné právo věřitele.
● Podoba popěrného úkonu.
● Vyrozumění o popření.
■ Odporové spory.
● Zahájení a vedení odporového sporu. Podmínky
řízení ■ Pravomoc českých soudů u odporových sporů se zahraničním prvkem ■ Účastenství v odporových sporech ■ Místní příslušnost
soudu ■ Věcná příslušnost soudu ■ Poplatková povinnost ■ Jistota na náklady odporového
sporu ■ Žalobní návrhy v odpůrčích sporech
(podoba rozsudečných výroků) ● Spory o pravost pohledávky ● Spory o výši pohledávky ●
Spory o pořadí pohledávky ■ Typová žalobní
tvrzení. Břemeno tvrzení ■ Typové dokazování.
Důkazní břemeno ■ Důsledky pravomocně
skončeného odporového sporu. Vzájemné nároky ■ Vedení odporových sporů po skončení
insolvenčního řízení.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Zdeněk KRČMÁŘ
předseda senátu Nejvyššího soudu, hlavní zpracovatel velké systémové novely insolvenčního
zákona
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
7. 12. 2015
15325
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 73 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PŘEVRAT V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
KAPITÁLOVÉHO TRHU JE TU (MIFID2/MIFIR),
UNIKNE MU VAŠE PODNIKÁNÍ?
PŮSOBNOST A JEDNÁNÍ VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM
■ 27. listopad 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Nové evropské předpisy v oblasti kapitálového trhu, tzv. MIFID2 (směrnice o trzích s finančními nástroji)
a MIFIR (nařízení o trzích s finančními nástroji) přinesou doslova převratné změny. Změny se dotknou
každého subjektu, který se podnikatelsky na tomto úseku pohybuje – bank, obchodníků s cennými
papíry, investičních zprostředkovatelů. Regulatorní dopad se dokonce ještě rozšíří a zpozornět by měli
všichni, kteří kupříkladu obchodují s komoditami nebo s investičními nástroji na vlastní účet.
Cílem semináře je podat systematický výklad hlavních novinek a to již ve světle prvních legislativních
návrhů. S ohledem na obrovskou šíři materie je problematika rozdělena do dvou seminářů (druhý seminář se koná 9. prosince 2015). Semináře na sebe věcně nenavazují, není tedy nutné je absolvovat oba.
Odborný program semináře
■ Úvod – role unijního práva
■ Působnost – vymezení regulatorní oblasti
– Osobní působnost
– Věcná působnost
■ Kategorizace zákazníků
■ Způsobilé protistrany
■ Tvorba a distribuce finančních produktů
■ Vyžadování informací
■ Investiční poradenství
■ Pobídky a zákaz pobídek třetích stran
■ Provádění pokynů za nejlepších podmínek
■ Vázané služby
■ Informování zákazníků
■ Ochrana zákaznického majetku
■ Produktová intervence
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Vlastimil PIHERA, Ph.D.
advokát AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o., zaměřuje se především na cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci
finančních institucí, byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona
o obchodních korporacích
Mgr. Ing. Jan ŠOVAR
AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o., léta vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu
financí, kde se návrh zákona o investičních společnost a investičních fondech zpracovával; dříve
působil také v Komisi pro cenné papíry, ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně; zaměřuje se zejména na právo finančního trhu, vč. souvisejících otázek mezinárodního práva soukromého
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
27. 11. 2015
15346
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚDY: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 74 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
PŘEVRAT V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ
KAPITÁLOVÉHO TRHU JE TU (MIFID2/MIFIR),
UNIKNE MU VAŠE PODNIKÁNÍ?
DARK POOLS A ALGORITMICKÉ OBCHODOVÁNÍ
■ 9. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.30 hod.
Nové evropské předpisy v oblasti kapitálového trhu, tzv. MIFID2 (směrnice o trzích s finančními nástroji)
a MIFIR (nařízení o trzích s finančními nástroji) přinesou doslova převratné změny. Změny se dotknou
každého subjektu, který se podnikatelsky na tomto úseku pohybuje – bank, obchodníků s cennými
papíry, investičních zprostředkovatelů. Regulatorní dopad se dokonce ještě rozšíří a zpozornět by měli
všichni, kteří kupříkladu obchodují s komoditami nebo s investičními nástroji na vlastní účet.
Cílem semináře je podat systematický výklad hlavních novinek a to již ve světle prvních legislativních návrhů.
S ohledem na obrovskou šíři materie je problematika rozdělena do dvou seminářů (první seminář se
koná 27. listopadu 2015). Semináře na sebe věcně nenavazují, není tedy nutné je absolvovat oba.
Odborný program semináře
■ Vysvětlení základních pojmů – vysokofrekvenční obchodování, dark pools, hybridní voice broking, obchodní platformy, rozumíte jim?
■ Transparence obchodů (před uzavřením obchodu, po uzavření obchodu, ochrana investora)
■ Tržní infrastruktura (regulovaný trh, OTF a jiná
převodní místa, systematická internalizace)
■ Před-obchodní transparence
■ Obchody s deriváty a dluhovými nástroji
■
■
■
■
■
■
■
Po-obchodní transparence
Zvláštní oznamování obchodů
OTF a systematická internalizace
Obchodování na vlastní účet
Hybridní a voice broking platformy
Algoritmické obchodování
Trading obligation
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Vlastimil PIHERA, Ph.D.
advokát AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o., zaměřuje se především na cenné papíry a kapitálové trhy, investiční fondy a společnosti a kolektivní investování či veřejnoprávní regulaci
finančních institucí, byl členem odborné komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu zákona
o obchodních korporacích
Mgr. Ing. Jan ŠOVAR
AK KOCIÁN, ŠOLC, BALAŠTÍK, s.r.o., léta vedl legislativu kapitálového trhu na Ministerstvu
financí, kde se návrh zákona o investičních společnost a investičních fondech zpracovával; dříve
působil také v Komisi pro cenné papíry, ve Výboru evropských regulátorů cenných papírů v Paříži a v Deutsche Bank v Londýně; zaměřuje se zejména na právo finančního trhu, vč. souvisejících otázek mezinárodního práva soukromého
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 12. 2015
15347
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚDY: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 75 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ROZHODOVACÍ PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY
A MODELOVÉ SITUACE K OTÁZKÁM:
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JEHO VYMEZOVÁNÍ,
DĚLENÍ A SLUČOVÁNÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DODATEČNÁ PLNĚNÍ A PODMÍNKY
JEDNACÍCH ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
■ 22. září 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Výklad a diskuse se zaměří na praktický rozbor aktuální rozhodovací praxe v České republice a na úrovni
Soudního dvora Evropské unie a na řešení sporných výkladových a aplikačních otázek každodenní reality zadávání veřejných zakázek týkajících se především problematiky:
■ vymezení předmětu veřejné zakázky, jeho dělení a slučování,
■ předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pravidel pro její stanovení v jednotlivých případech
a důsledků jejího (ne)správného stanovení do dalších fází zadávacích řízení,
■ dodatečných plnění navazujících na předmět původní veřejné zakázky,
■ podmínek použití jednacích řízení bez uveřejnění.
Cílem semináře je usnadnit orientaci v problematice zadávání veřejných zakázek a pomoci při řešení
konkrétních praktických problémů v rámci jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu povinností všech
účastníků zadávacích řízení, tj. jak zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky. Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy,
budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a české i unijní rozhodovací
praxe. Zvolený model semináře umožní na úvodní výklad k jednotlivým dílčím podtématům navázat modelovými postřehy z praxe, dotazy účastníků a dostatečnou diskusí, v rámci které se předpokládá širší rozbor problematiky a řešení souvisejících otázek.
Na tento seminář volně navazují semináře ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ROZHODOVACÍ PRAXE,
VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám: KVALIFIKACE DODAVATELŮ A PRAVIDLA JEJÍHO PROKAZOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ, SOUVISLOST POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI
A SMLUVNÍCH PODMÍNEK, PROBLEMATIKA SUBDODAVATELŮ A PRAVIDLA IN-HOUSE KONTRAKTŮ (proběhne 20. října) a ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ROZHODOVACÍ PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám: HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ
NABÍDEK, MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA, KOMUNIKACE ZADAVATELE A DODAVATELE (NEJEN) V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ZMĚNY SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU (proběhne
24. listopadu).
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. David RAUS, Ph.D.
předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
22. 9. 2015
15217
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 76 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ROZHODOVACÍ PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY
A MODELOVÉ SITUACE K OTÁZKÁM:
KVALIFIKACE DODAVATELŮ A PRAVIDLA JEJÍHO PROKAZOVÁNÍ
A POSUZOVÁNÍ, SOUVISLOST POŽADAVKŮ NA KVALIFIKACI
A SMLUVNÍCH PODMÍNEK, PROBLEMATIKA SUBDODAVATELŮ
A PRAVIDLA IN-HOUSE KONTRAKTŮ
■ 20. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Výklad a diskuse se zaměří na praktický rozbor aktuální rozhodovací praxe v České republice a na úrovni
Soudního dvora Evropské unie a na řešení sporných výkladových a aplikačních otázek každodenní reality zadávání veřejných zakázek týkajících se především problematiky:
■ stanovení požadavků na prokázání kvalifikace dodavatelů, limitů zadavatelů v případech jednotlivých kvalifikačních předpokladů, doby a způsobu prokazování splnění kvalifikace a důsledků
nesplnění,
■ přiměřenosti požadavků na prokázání kvalifikace, jejích promítnutí do smluvních podmínek
a jejich vymáhání v průběhu zadávacího řízení a po jeho skončení (po uzavření smlouvy),
■ prokazování kvalifikace pomocí subdodavatelů, subdodavatelských smluv z pohledu práva zakázkového i práva závazkového a postavení subdodavatelů v průběhu zadávacích řízení a po
uzavření smlouvy,
■ výjimek z povinností zadavatelů při uzavírání smluv na veřejné zakázky s dodavateli v postavení in-house dodavatelů.
Cílem semináře je usnadnit orientaci v problematice zadávání veřejných zakázek a pomoci při řešení konkrétních praktických problémů v rámci jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu povinností všech
účastníků zadávacích řízení, tj. jak zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů ucházejících se o získání
veřejné zakázky. Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy, budou
řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a české i unijní rozhodovací praxe.
Na tento seminář volně navazuje seminář ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ROZHODOVACÍ PRAXE,
VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám: HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ
NABÍDEK, MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA, KOMUNIKACE ZADAVATELE A DODAVATELE
(NEJEN) V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A ZMĚNY SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU (proběhne 24. listopadu) a předchází mu seminář na téma ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ROZHODOVACÍ PRAXE,
VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám: PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JEHO
VYMEZOVÁNÍ, DĚLENÍ A SLUČOVÁNÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DODATEČNÁ PLNĚNÍ A PODMÍNKY JEDNACÍCH ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ (v termínu 22. září).
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. David RAUS, Ph.D.
předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
20. 10. 2015
15218
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 77 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
ROZHODOVACÍ PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY
A MODELOVÉ SITUACE K OTÁZKÁM:
HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK,
MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA, KOMUNIKACE
ZADAVATELE A DODAVATELE (NEJEN) V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
A ZMĚNY SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
■ 24. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Výklad a diskuse se zaměří na praktický rozbor aktuální rozhodovací praxe v České republice a na úrovni
Soudního dvora Evropské unie a na řešení sporných výkladových a aplikačních otázek každodenní reality zadávání veřejných zakázek týkajících se především problematiky:
■ stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií pro hodnocení nabídek, limitů pro volbu mezi
objektivními a subjektivními dílčími hodnotícími kritérii, zakázaných a nevhodných hodnotících
kritérií, podávání nabídek na pevnou cenu stanovenou zadavatelem, pravidel hodnocení a důsledků do smluv na veřejné zakázky,
■ identifikace a postupu hodnotící komise při posuzování mimořádně nízké nabídkové ceny v závislosti na druzích veřejné zakázky a předmětu plnění,
■ vzájemné komunikace zadavatele a dodavatelů před zahájením zadávacích řízení, v jejich průběhu a po jejich skončení,
■ změn smluvních podmínek v průběhu zadávacích řízení a po uzavření smlouvy.
Cílem semináře je usnadnit orientaci v problematice zadávání veřejných zakázek a pomoci při řešení konkrétních praktických problémů v rámci jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu povinností všech
účastníků zadávacích řízení, tj. jak zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů ucházejících se o získání
veřejné zakázky. Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a české i unijní rozhodovací praxe.
Tomuto semináři předcházejí volně na sebe navazující semináře na téma ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ROZHODOVACÍ PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám:
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JEHO VYMEZOVÁNÍ, DĚLENÍ A SLUČOVÁNÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, DODATEČNÁ PLNĚNÍ A PODMÍNKY JEDNACÍCH ŘÍZENÍ BEZ
UVEŘEJNĚNÍ (v termínu 22. září) a seminář ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – ROZHODOVACÍ
PRAXE, VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A MODELOVÉ SITUACE k otázkám: KVALIFIKACE DODAVATELŮ A PRAVIDLA JEJÍHO PROKAZOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ, SOUVISLOST POŽADAVKŮ NA
KVALIFIKACI A SMLUVNÍCH PODMÍNEK, PROBLEMATIKA SUBDODAVATELŮ A PRAVIDLA INHOUSE KONTRAKTŮ (v termínu 20. října).
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. David RAUS, Ph.D.
předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 11. 2015
15219
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 78 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK:
„KROK ZA KROKEM A PRAKTICKY“
■ 10. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Vysoce interaktivní seminář se bude zaměřovat na praktické řešení konkrétních problémů v rámci
jednotlivých fází zadávacích řízení z pohledu povinností všech účastníků zadávacích řízení, tj. jak
zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky. Výklad
bude zaměřen především na vysvětlení sporných pravidel vyplývajících pro zadavatele ze zákona
o veřejných zakázkách, na povinnosti zadavatelů, na možnosti obrany dodavatelů a na důsledky
chyb z pohledu práva veřejných zakázek i z pohledu soukromého práva. Formou a obsahem půjde
o výklad určený jak začátečníkům v oblasti zadávání veřejných zakázek, tak těm, kdo se v této oblasti
orientují, avšak dosud nenalezli na své otázky týkající se aplikace zákona o veřejných zakázkách dostatečné odpovědi.
Jednotlivé modelové situace, na nichž budou vysvětlovány „správné“ postupy, budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a české i unijní rozhodovací praxe.
Základní tématické okruhy
■ Veřejná zakázka – vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
■ Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná
pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
■ Oznamovací povinnosti zadavatelů před zahájením zadávacího řízení, v jeho průběhu a po jeho
skončení
■ Zadavatelé a jejich zvláštní kategorie – podnikatelé coby zadavatelé, modelové případy subjektů,
kteří se stávají zadavateli ad hoc
■ Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika
zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů
■ Druhy zadávacích řízení a základní pravidla
■ Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
■ Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
■ Námitkové řízení před zadavatelem – pravidla a chyby
■ Řízení před orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
■ Správní delikty zadavatelů a dodavatelů a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. David RAUS, Ph.D.
předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
10. 11. 2015
15215
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 79 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
POHLEDEM AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
K PROSINCI 2015
■ 15. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Posluchači opakovaně vyžadovaný model semináře se zaměří na informačně hodnotný přehled nejaktuálnější tuzemské soudní rozhodovací praxe. Výklad zákona založený na aktuální judikatuře bude doplněn
o komentáře a úvahy o možných důsledcích do budoucí aplikační praxe.
Náplní semináře bude více než 150 případových studií založených na závěrech plynoucích z klíčové
judikatury Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Důraz bude kladen na postupný vývoj judikovaných názorů, posluchačům budou prezentovány i zobecněné závěry a poskytnut související výklad problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
V rámci semináře budou řešeny též modelové situace, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet.
Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři
do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.
Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů věnujícím se problematice zadávání
veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.
Z obsahu semináře
■ Zásady zadávacího řízení a jejich význam z pohledu dodržení postupů podle zákona o veřejných zakázkách – vývoj judikatury a aktuality
■ „Veřejná zakázka“ – definiční znaky a jejich vývoj; specifické případy naplnění znaků veřejné zakázky;
jedna zakázka nebo více dílčích zakázek?
■ „Zadavatel“ – definiční znaky podle aktuálního stavu judikatury, problémové okruhy a vývoj rozhodovací praxe
■ Zadávací podmínky a požadavky na jejich určitost a srozumitelnost, judikovaná pochybení zadavatelů
■ Pravidla pro stanovení kvalifikace, způsoby a alternativy prokazování uchazečem, posuzování splnění
kvalifikace zadavatelem
■
■
■
■
■
Problémy při posuzování nabídek a při hodnocení nabídek
Námitky a řízení o nich
Specifika jednacích řízení bez uveřejnění a pravidla pro jejich použití
Správní delikty podle zákona o veřejných zakázkách, pokuty a opatření k nápravě
Právo na informace ze zadávacích řízení
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. David RAUS, Ph.D.
předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 12. 2015
15216
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 80 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
NOVÝ ZÁKON
O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
■ 16. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Unijní zadávací směrnice z roku 2014 uložily České republice přijmout novou právní úpravu
zadávání veřejných zakázek a výkonu dohledu nad ním. Na jaře roku 2016 proto nabude
účinnosti zcela nový zákon o veřejných zakázkách. Seminář se zaměří na nová pravidla v postupech zadavatelů, dodavatelů i orgánu dohledu, na jejich vzájemné souvislosti a možné výkladové problémy. Formou a obsahovou náplní půjde o praktický výklad
zaměřený na každodenní aplikaci nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek
a koncesí, na možnosti využití dosavadní výkladové i aplikační praxe a na odhalení
sporných otázek, které zřejmě teprve praxe bude muset vyřešit.
Základní tématické okruhy
■ Základní pojmy a změny v jejich obsahové náplni oproti dosavadnímu stavu
■ Nová procedurální pravidla pro zadávání veřejných zakázek v jednotlivých zadávacích řízeních
■ Nové požadavky na uzavírání, uveřejňování, obsahovou stránku a ukončování účinnosti
smluv na veřejné zakázky a koncese
■ Nová pravidla horizontální kooperace zadavatelů
■ Nabídky – postupy při jejich sestavování a hodnocení, kritéria hodnocení
■ Zvláštní postupy zadávání a možnosti jejich využití
■ Nová pravidla ochrany proti postupu zadavatelů
■ Pravidla řízení před orgánem dohledu, správní delikty
■ Přechodná (temporální) pravidla
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. David RAUS, Ph.D.
předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
16. 12. 2015
15309
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 81 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
VEŘEJNÁ PODPORA OD A DO Z
OBECNÁ ČÁST
■ 17. září 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Pravidla v oblasti veřejné podpory prošly zásadními změnami a novelizacemi, které se dotkly prakticky všech
oblastí. Nabízíme Vám dva navazující semináře (které lze samozřejmě absolvovat i samostatně), jejichž
cílem je komplexně probrat problematiku veřejné podpory.
Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností
pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální
rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za podporu sportu a cestovního ruchu, zaměstnancům odpovědným za problematiku Strukturálních fondů, interním auditorům a pracovníkům kontroly,
podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.
Obsah semináře
■ Základní východiska a principy pro poskytování a regulaci veřejné podpory.
■ Vymezení pojmu "veřejná podpora". Rozbor jednotlivých definičních znaků s přihlédnutím k rozhodovací
praxi orgánů EU. Aktuální rozhodovací praxe. Vymezení lokálního účinku veřejného financování s přihlédnutím k nejnovějším rozhodnutím Evropské komise.
■ Opatření veřejnou podporu nezakládající. Praktické příklady.
■ Výjimky umožňující poskytování veřejné podpory. Aplikace, způsoby a možnosti, jak výjimky využívat při
poskytování veřejné podpory.
■ Systém pravidel veřejné podpory.
■ Role Evropské komise, soudů EU, koordinačních orgánů (ÚOHS, MZE) a vnitrostátních soudů při poskytování veřejné podpory.
■ Rizika při poskytování veřejné podpory. Obrana a argumentace v případě vyšetřování protiprávní veřejné
podpory.
■ Navracení veřejné podpory.
■ Dotazy, diskuse.
Na tento seminář volně navazuje seminář, který se koná 26. listopadu 2015, proto doporučujeme
absolvovat i druhý seminář.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Michael KINCL
Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele
odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Soudní znalec se specializací na veřejnou podporu.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
17. 9. 2015
15187
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 82 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
VEŘEJNÁ PODPORA OD A DO Z
SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU
A FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
■ 26. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 13.30 hod.
Pravidla v oblasti veřejné podpory prošly zásadními změnami a novelizacemi, které se dotkly prakticky všech
oblastí. Nabízíme Vám dva navazující semináře (které lze samozřejmě absolvovat i samostatně), jejichž
cílem je komplexně probrat problematiku veřejné podpory.
Seminář je určen vedoucím představitelům územních samospráv, pracovníkům a představitelům organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referentům majetkových odborů, představitelům společností
pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za regionální
rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnancům odpovědným za podporu sportu a cestovního ruchu, zaměstnancům odpovědným za problematiku Strukturálních fondů, interním auditorům a pracovníkům kontroly,
podnikatelům, právníkům, advokátům, ekonomům, všem co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemcům těchto zdrojů a dalším zájemcům o tuto oblast.
Obsah semináře
■ Vymezení pojmu „služba obecného hospodářského zájmu“. Příklady služeb, které lze v tomto režimu financovat. Kdy je financování služeb obecného hospodářského zájmu veřejnou podporu a kdy nikoliv.
■ Relevantní právní předpisy, vztahy mezi nimi.
■ Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu. Právní forma, obsahové náležitosti. Způsob
výběru poskytovatele služeb.
■ Vyrovnávací platba. Výše, výpočet.
■ Jak postupovat v případě nadměrné vyrovnávací platby, kontrola.
■ Financování infrastruktury z pohledu pravidel veřejné podpory.
■ Vyhrazená infrastruktura (na míru) a obecné infrastruktura. Příklady z rozhodovací praxe orgánů EU.
■ Infrastruktura určená k ekonomickému využití. Rozhodnutí v případě Leipzig/Halle.
■ Předpisy umožňující poskytování veřejné podpory v souvislosti s infrastrukturou.
■ Dotazy, diskuse.
Tento seminář volně navazuje na seminář ze 17. září 2015, lze jej však samozřejmě absolvovat
i samostatně.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Michael KINCL
Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele
odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Soudní znalec se specializací na veřejnou podporu.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
26. 11. 2015
15188
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 83 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
ZÁKON O MAJETKU STÁTU
Z HLEDISKA ZMĚN NAVRŽENÝCH
S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2016
■ 8. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Seminář se zaměří na podrobné seznámení se změnami v zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, které dle vládního návrhu zákona projednávaného Poslaneckou sněmovnou jako
sn. tisk č. 460 mají nabýt účinnosti od 1. ledna 2016. Výklad bude doplněn o vybrané informace k dílčím změnám v prováděcí vyhlášce č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění vyhlášky č. 569/2006 Sb.
Seminář je určen zejména pracovníkům státních orgánů a organizací a dalším subjektům, jež
se zajímají o právní úpravu vlastnického práva státu.
Odborný program semináře
■ Změny navazující na rekodifikaci soukromého práva
– specifika přizpůsobení terminologie
– sjednocení příslušnosti hospodařit u pozemků a staveb ve vlastnictví státu
– úprava reagující na vybrané nové instituty občanského zákoníku
■ Výklad dílčích změn v nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu
a státními organizacemi
– centrální registr administrativních budov
– nakládání s nepotřebným majetkem v rámci státu
■ Změny v podmínkách majetkoprávních dispozic uskutečňovaných s nestátními subjekty
– nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem
– převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Renata VILHELMOVÁ
zástupkyně ředitelky odboru hospodaření s majetkem státu Ministerstva financí, vedoucí oddělení
majetkového
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
8. 12. 2015
15348
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 84 –
Objednat na Internetu...
OBCHODNÍ, OBČANSKÉ A AUTORSKÉ PRÁVO
seminář
AUTORSKÝ ZÁKON
A NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA
(NOVELY A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK)
■ 5. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Autorský zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, obsahuje v zásadě komplexní úpravu
práva autorského a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze
(od účinnosti nového občanského zákoníku s výjimkou úpravy licenční smlouvy). Nabyl účinnosti 1. prosince
2000, dosud byl devatenáctkrát novelizován.
V rámci výkladu budou zohledněny v době konání semináře aktuální legislativní změny ve vztahu
k tématu a relevantní ustanovení občanského zákoníku.
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou autorského práva, jeho aktuálními novelizacemi
a dopady občanského zákoníku ve vztahu k tématu, včetně aktuálních otázek vyplývajících z aplikační
praxe a judikatury, též s přihlédnutím k právní úpravě evropské a aktuálním otázkám autorského práva
v rámci Evropské unie.
Obsahové zaměření
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Úvod do problematiky autorského práva
Obsah poslední novely autorského zákona
Dopady občanského zákoníku (v rámci dalšího výkladu zejména smluvní vztahy autorské)
Vznik práva autorského
Obsah práv autorského (osobnostní a majetková práva)
Trvání majetkových autorských práv
Užití díla a licence (licenční smlouva) podle občanského zákoníku
Omezení práva autorského (volné užití, zákonné licence)
Zaměstnanecká díla
Počítačové programy
Ochrana práva autorského s přihlédnutím k úpravě občanského zákoníku
Aktuální otázky autorského práva
Diskuze
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Irena HOLCOVÁ
advokátka se specializací zejména na autorské právo – i ve vztahu k oblasti IT, působí též jako
odborná asistentka Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního Právnické fakulty UK; publikuje v oboru autorského práva (zejm. komentář Autorský zákon a předpisy souvisící, Komentář k novému občanskému zákoníku – část Licence), podílela se aktivně
též na přípravě autorského zákona a jeho novel a přípravě úpravy licence v novém OZ
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
5. 11. 2015
15176
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 85 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
CIVILNÍ PROCES
ZÁKLADNÍ INSTITUTY
OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ
A JEJICH VÝKLAD V SOUDNÍ PRAXI
■ 22. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Od 1. 1. 2014 platí v občanském soudním řízení dualismus jeho právní úpravy. Cílem
semináře je ozřejmit jeho základní instituty s akcentem na jejich výklad v soudní praxi.
Odborný program semináře:
■ úprava civilního procesu v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a v zákoně
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
■ vztah občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních,
■ zahájení řízení – žaloba a její náležitosti,
■ vady žaloby a jejich odstraňování,
■ pravomoc a příslušnost soudů,
■ vystupování před soudem,
■ příprava jednání,
■ jednání a rozhodnutí,
■ procesní nástupnictví,
■ opravné prostředky a jejich náležitosti – odvolání,
■ dovolání,
■ žaloba na obnovu řízení,
■ žaloba pro zmatečnost.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ljubomír DRÁPAL
předseda senátu Nejvyššího soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
22. 10. 2015
15269
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 86 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
EXEKUCE
STÁLE NOVELIZOVANÉ
■ 1. termín: 21. září 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
■ 2. termín: 9. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Přednáška bude zaměřena zejména na aktuální problémy praxe spojené s aplikací novel exekučního řádu
i občanského soudního řádu včetně nejnovějších novel schválených Poslaneckou sněmovnou. Diskutovány budou i změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva a změnami
v insolvenčním řízení.
Podrobně budou probrány nejenom dopady změn do exekučního řízení, ale i nově upravené způsoby provedení exekuce. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu, Nejvyššího soudu ČR a krajských soudů v oblasti exekučního řízení.
Hlavní změny
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Změna terminologie a nové instituty
Manžel povinného v exekuci a postižení jeho účtu
Postih SJM
Přechodná ustanovení
Střet exekuce a insolvence
Změny v exekutorském zástavním právu
Zastavení exekuce jako jediný prostředek obrany povinného
Střet exekucí
Postih smlouvy o penzijním připojištění, životní pojistky apod.
Postižení jiných majetkových práv včetně účasti povinného v obchodní společnosti či družstvu v dražbě
Prodej movitých věcí
Exekuce správou nemovité věci
Výrazné změny v prodeji nemovité věci
Postižení podniku povinného
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Martina KASÍKOVÁ
Místopředsedkyně Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech exekucí a výkonu rozhodnutí, mezinárodní justiční spolupráce a práva Evropské unie. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční
akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK.
V roce 2006 získala bronzovou Randovu medaili za přínos právu a za rok 2007 získala titul právník
roku v oboru občanského práva. Vedle toho se věnuje publikační činnosti.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
21. 9. 2015
15220
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
9. 12. 2015
15221
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 87 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ODPOVĚDNOST STÁTU, KRAJŮ, OBCÍ
ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU
SPRÁVNÍM ORGÁNEM
■ 15. září 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář je konkrétně zaměřen na možné škody (újmy) způsobované správními orgány. Předmětem zájmu budou
obě odpovědnostní formy, tj. odpovědnost za nezákonné rozhodnutí a odpovědnost za nesprávný úřední postup.
Přednášející vysvětlí a podrobně popíše rovněž oba základní druhy nároků: nárok na náhradu škody (majetkové) a nárok na přiměřené zadostiučinění (náhrada nemajetkové újmy). Všechna témata budou představena
s pomocí praktických příkladů a ve světle velmi obsáhlé judikatury nejen českých soudů. Předmětem zájmu
budou rovněž regresní vztahy mezi státem a územními samosprávami (či jinými vykonavateli veřejné správy)
a mezi těmito subjekty a konkrétními zaměstnanci za škodu odpovídajícími.
Seminář je určen advokátům (popř. podnikovým právníkům), kteří se s přednášenou agendou setkávají čím dál
častěji, a rovněž úředním osobám, které se tímto tématem zabývají. Nejde přitom jen o pracovníky ministerstev,
nýbrž rovněž o úředníky (právníky) obcí a krajů, kteří se s odškodňovací agendou musí vyrovnat jednak z titulů
přímé odpovědnosti samospráv za škodu jimi způsobenou, dále pak rovněž z hlediska řešení regresních nároků
uplatňovaných státem vůči obcím a krajům vzhledem k předchozímu nesprávnému výkonu přenesené státní
správy.
Z obsahu semináře
■ Podmínky odpovědnosti státu, krajů a obcí. Za co odpovídají dle zákona č. 82/1998 (= výkon veřejné moci)
a za co jinak (= jiná činnost)?
■ Nezákonné rozhodnutí. Podmínka „zrušeného rozhodnutí“ (platí vždy?). Správní trestání a zátěž jednotlivce
v podobě „správně-trestního“ řízení (přestupky, jiné správní delikty).
■ Nesprávný úřední postup – příklady. Problém chyb v řízení, které se promítají do výsledného rozhodnutí.
■ Nepřiměřená délka správního řízení. Její vztah k „průtahům“ a k „nečinnosti“. Kritéria hodnocení přiměřenosti
délky řízení. Vyhodnocení konkrétního modelového případu.
■ Škoda a nárok na její náhradu. Co je škoda a její formy? Náklady řízení (např. náklady advokáta) jako škoda.
■ Nemajetková újma a nárok na přiměřené zadostiučinění. Výše nároků za nepřiměřenou délku řízení. Kritéria
ESLP a Nejvyššího soudu.
■ Předběžné projednání nároku u ministerstva. Úřední pravidla pro projednání nároku (desatero).
■ Vybrané procesní otázky uplatnění nároku u soudu (příslušnost, označení žalovaného).
■ Promlčecí lhůty (speciální úprava).
■ Regresy. Přenesení náhrady škody na úřady nižších instancí (stát na kraje, obce, jiné vykonavatele veřejné
správy). Přenesení náhrady škody na skutečné viníky. Za co skutečně odpovídá úředník?
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. David SLOVÁČEK
právník Kanceláře veřejného ochránce práv
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 9. 2015
15307
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 88 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
NEJNOVĚJŠÍ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU
A JUDIKATORNÍ TRENDY V OBLASTI
ODPOVĚDNOSTI STÁTU ZA ÚJMU
ZPŮSOBENOU PŘI VÝKONU VEŘEJNÉ MOCI
■ 10. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Díky praktickému zaměření semináře budou účastníci po jeho absolvování znát nejnovější přístupy
k odpovědnosti státu za újmu způsobenou výkonem veřejné moci, jak se projevují v judikatuře specializovaného senátu Nejvyššího soudu, jehož je přednášející předsedou.
Seminář bude zaměřen na odpovědnost státu za újmu způsobenou jak nezákonným rozhodnutím, tak nesprávným úředním postupem a budou představeny i další situace, mimo uvedených, které mohou odpovědnost státu za újmu způsobenou výkonem veřejné moci zakládat. Zároveň budou účastníci semináře upozorněni na změny, které do výkladu zák. č. 82/1998 Sb. přinesl nový občanský zákoník.
Seminář je určen úředníkům veřejné správy, advokátům a dalším právním specialistům.
Odborný program semináře
■ Nezákonná rozhodnutí
– která rozhodnutí lze považovat za nezákonná
– v jakých případech lze upustit od splnění podmínky podání opravných prostředků proti nim
– smysl a rozsah omezení práva na náhradu škody jen na účastníky řízení, ve kterém bylo nezákonné
rozhodnutí vydáno
– jaká jsou kritéria pro odškodnění nezákonného trestního stíhání a vazby, a to jak v rovině škody (zejména ušlého zisku a nákladů řízení), tak nemajetkové újmy
■ Nesprávný úřední postup
– problematika nepřiměřené délky správních a soudních řízení a kritéria pro stanovení přiměřeného zadostiučinění za takto vzniklou újmu
– rozdíl mezi podmínkami pro založení odpovědnosti státu za škodu způsobenou průtahy v řízení a nemajetkovou újmou způsobenou nepřiměřenou délkou řízení
– rozhodnutí NS týkající se problematiky nesprávného úředního postupu při činnosti Policie ČR, orgánů
sociálního zabezpečení a při dohledu nad činností finančních institucí
■ Problematika předběžného projednání a promlčení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy
■ Procesní otázky uplatnění nároků z odpovědnosti státu v soudním řízení se zvláštním důrazem na
správnou formulaci dovolání tak, aby vyhovovalo požadavkům občanského soudního řádu, účinného od
1. 1. 2013 a nebylo při jejich nesplnění odmítnuto pro vady
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Pavel SIMON
předseda senátu Nejvyššího soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
10. 12. 2015
15303
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 89 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
SPRÁVNÍ ŘÁD
Z POHLEDU JUDIKATURY
NEJVYŠŠÍHO SPRÁVNÍHO SOUDU
■ 8. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9,00 – cca 16.00 hod.
Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální judikaturou Nejvyššího
správního soudu vztahující se k zákonu č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Seminář je určen pro všechny zájemce o správní řízení, zejména advokáty,
popřípadě jiné osoby, které vykonávají specializované právní poradenství podle
zvláštních zákonů, a pracovníky správních orgánů rozhodujících o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy.
Program semináře
■ Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu ke správnímu řádu (zákonu
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Eliška CIHLÁŘOVÁ
předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
8. 12. 2015
15170
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 90 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
PROCES PŘED SPRÁVNÍMI SOUDY
A JEHO ODRAZ V JUDIKATUŘE NEJVYŠŠÍHO
SPRÁVNÍHO SOUDU A KRAJSKÝCH SOUDŮ
■ 1. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Novela soudního řádu správního, provedená zákonem č. 303/2011 Sb., s účinností od
1. 1. 2012, přinesla mnoho nového a výrazněji změnila technická pravidla procesu již zažitá.
Změna ustanovení o věcné i místní příslušnosti soudů, o žalobní legitimaci, o odkladných
účincích žalob a rozhodování o předběžných opatřeních, o řízeních ve věcech opatření obecné povahy atd. vyvolala bohatou reflexi v judikatuře.
Účastníci budou v přednášce seznámeni s klíčovými instituty procesu před správními soudy,
s jejich doktrinální podstatou i praktickou současnou aplikací, vlastním průběhem soudního
řízení, jakož i problematickými místy. Výklad průběžně odkazuje na aktuální judikaturu a soustřeďuje se na problémy procesu před soudy a správními orgány; poskytuje tak cenné praktické
vodítko pro účastníky soudních i správních řízení.
Základní téma semináře
■ Proces před správními soudy a jeho odraz v judikatuře
■ V souvislosti s tím se seminář zaměří dále na:
– ústavní a mezinárodně právní základy české právní úpravy správního soudnictví
– organizační a institucionální uspořádání soudní soustavy
– vzájemný vztah správního soudnictví a správní řízení obecného s přihlédnutím ke speciálním
úpravám
– pojem kompetenčních konfliktů při dělbě státní moci, mezi správními orgány a mezi nimi a soudy,
a právní úpravy jejich řešení v současném právu
– rozhodování správních orgánů o věcech soukromého práva, střety pravomocí mezi soudy
civilními a správními
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Michal MAZANEC
místopředseda Nejvyššího správního soudu, editor „červené sbírky“ judikátů správních soudů
(1992–2002) a člen redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, autor článků
a publikací o správním soudnictví, rozsáhlou autorskou měrou se podílel na přípravě reformy
správního soudnictví.
JUDr. Jan M. PASSER, Ph.D., LL.M.
předseda senátu Nejvyššího správního soudu, přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Justiční akademii, zakládající člen České společnosti pro evropské a srovnávací právo,
věnuje se také publikační činnosti
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
1. 12. 2015
15232
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 91 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
■ 9. říjen 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Obsahem přednášky je podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opatření obecné
povahy počínaje přípravou a projednáváním jeho návrhu jak v rámci veřejné správy, tak i s dotčenými osobami a konče přezkumem jeho zákonnosti v přezkumném řízení. Přednáška zohledňuje
dosavadní judikaturu a v rámci obecně pojatého tématu přednášky i některé úpravy opatření
obecné povahy ve zvláštních zákonech, zejména stavebním zákoně.
Přednáška je určena pro úředníky správních orgánů, které mají pravomoc vydávat opatření
obecné povahy v jednotlivých oblastech veřejné správy, jakož i správních orgánů, které mají jako
nadřízené orgány pravomoc přezkoumávat zákonnost opatření obecné povahy v přezkumném
řízení. Výklad je orientován obecně na ustanovení správního řádu, příklady ze zvláštních zákonů
slouží jen k praktickému dokreslení obecných institutů.
Program semináře
■ Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům
■ Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí)
■ Projednávání návrhu opatření obecné povahy
– s dotčenými orgány
– s dotčenými osobami
■ Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy
■ Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání
■ Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy
■ Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy
■ Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako
průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, člen Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě UK
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 10. 2015
15209
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 92 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
V PODMÍNKÁCH ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ
■ 16. říjen 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Účelem semináře je seznámit jeho účastníky podrobně se vzájemným vztahem zákona o státní
službě a správního řádu a s uplatněním příslušných ustanovení správního řádu v jednotlivých veřejnoprávních postupech odehrávajících se podle zákona o státní službě. Výklad bude zaměřen
zejména na zvláštnosti správního řízení ve věcech služebního poměru, zvláštní pozornost bude
věnována především výběrovému řízení a kárnému řízení. Pozornost bude věnována rovněž
veřejnoprávním smlouvám uzavíraným na základě zákona o státní službě a dalším úkonům prováděným podle tohoto zákona (služební hodnocení, úřednická zkouška, náhrada škody, stížnosti) a jejich vztahu ke správnímu řádu.
Program semináře
■ Služební poměr státních zaměstnanců jako
veřejnoprávní vztah
■ Rozhodování služebních orgánů ve věcech
služebního poměru jako výkon působnosti
v oblasti veřejné správy
■ Způsoby rozhodování a předmět řízení ve
věcech služebního poměru
■ Služební orgány jako správní orgány
■ Účastníci řízení ve věcech služebního poměru
■ Zahájení řízení (na žádost a z moci úřední)
■ Úkony správních orgánů, vč. doručování
■ Úkony účastníků řízení
■ Průběh řízení na prvním stupni
■ Rozhodnutí (náležitosti, oznamování, právní
moc a vykonatelnost)
■ Výběrové řízení jako zvláštní druh řízení ve
věcech služebního poměru
■ Kárné komise jako správní orgány
■ Kárné řízení jako zvláštní druh řízení ve věcech služebního poměru
■ Odvolací řízení
■ Přezkumné řízení
■ Obnova řízení
■ Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech služebního poměru
■ Veřejnoprávní smlouvy ve věcech služebního poměru
■ Další úkony ve věcech služebního poměru
a jejich vztah ke správnímu řádu (stížnosti,
služební hodnocení, náhrada škody, úřednická zkouška)
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012; je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University
Karlovy; spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
16. 10. 2015
15214
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 93 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
dvoudenní seminář
SPRÁVNÍ ŘÁD
SE ZAMĚŘENÍM NA SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
NA PRVNÍM A DRUHÉM STUPNI
■ 5. – 6. listopad 2015 ■ čtvrtek a pátek ■ 9.00 – cca 16.00 hod. po oba dny
Obsahem semináře bude podrobný výklad ustanovení správního řádu upravujících správní řízení na prvním
a druhém stupni, a to ve vazbě na dosavadní zkušenosti z aplikace této právní normy v praxi a na judikaturu.
Program semináře
■ Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika ● správní řád a veřejná správa ● správní řízení, vč. exekuce ● jiné úkony správních orgánů
(vyjádření, osvědčení, sdělení) ● veřejnoprávní
smlouvy ● opatření obecné povahy ● vztah správního řádu ke zvláštním zákonům
■ Základní zásady činnosti správních orgánů
■ Správní řízení a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů podle správního řádu
■ Správní orgány ● správní orgány podle správního řádu ● příslušnost a její změny ● úřední osoby
a posuzování podjatosti ● doručování písemností,
včetně datových schránek
■ Účastníci řízení ● vymezení a kategorizace účastníků řízení ● spory o účastenství ● procesní způsobilost a zastoupení ● podání ● nahlížení do spisu
■ Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
■ Postup správních orgánů před zahájením řízení ● vyřizování podnětů ● vysvětlení ● zajištění
důkazu ● předběžná informace
■ Průběh řízení na prvním stupni ● zahájení řízení ● shromažďování podkladů rozhodnutí a doka-
zování ● zajišťovací prostředky ● přerušení a zastavení řízení ● zvláštní typy správního řízení
■ Rozhodnutí ● druhy rozhodnutí ● náležitosti rozhodnutí ● lhůty pro vydání rozhodnutí ● ochrana
proti nečinnosti ● oznamování rozhodnutí ● právní
moc a vykonatelnost ● náklady řízení ● nicotnost
rozhodnutí
■ Odvolací řízení ● odvolání a jeho náležitosti ●
odvolací lhůta ● účinky odvolání ● průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem, autoremedura ● průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí ● rozklad
■ Přezkumné řízení ● předmět a výjimky z přezkumného řízení ● podmínky a průběh přezkumného
řízení ● rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho
účinky
■ Obnova řízení ● podmínky obnovy řízení ● obnova řízení na žádost a z moci úřední
■ Nové rozhodnutí ve věci
■ Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby
ve správním soudnictví
Jednotlivé instituty zákona jsou vykládány ve vazbě na judikaturu i metodickou činnost Ministerstva
vnitra. Po každém bloku následují odpovědi na písemné dotazy.
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné
vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání:
Polygon, 2012; člen Legislativní rady vlády, Právnická fakulta University Karlovy
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
5. – 6. 11. 2015
15211
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 5 280 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚDY: 220 Kč za osobu (vč. DPH)
Obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 94 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
■ 4. prosinec 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Obsahem semináře bude podrobný výklad k ustanovením správního řádu týkajícím se opravných
prostředků, tzn. odvolacího řízení, přezkumného řízení a obnovy řízení, vedle toho rovněž nového
rozhodnutí ve věci a uspokojení navrhovatele po podání žaloby ve správním soudnictví, a to ve
vazbě na dosavadní zkušenosti s jejich aplikací v praxi a související judikaturu.
Program semináře
■ Odvolací řízení
– odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání,
koncentrace řízení
– odvolací lhůta
– odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení
– průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem
– autoremedura
– průběh odvolacího řízení před odvolacím
orgánem
– rozhodnutí odvolacího orgánu
– rozklad a zvláštnosti řízení o rozkladu
– odpor proti příkazu
■ Přezkumné řízení
– předmět přezkumného řízení
– výjimky z přezkumného řízení
– zahájení přezkumného řízení
– průběh přezkumného řízení
– zastavení přezkumného řízení
– rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky
– zkrácené přezkumné řízení
■ Obnova řízení
– důvody a další podmínky (zejm. lhůty) pro
obnovu řízení
– obnova řízení na žádost
– obnova řízení z moci úřední
– nové řízení ve věci po povolení nebo nařízení obnovy
■ Nové rozhodnutí ve věci
– důvody pro vydání nového rozhodnutí
– zvláštnosti nového řízení ve věci
■ Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
– podmínky spokojení účastníka po podání
žaloby
– vztah k soudnímu řádu správnímu
■ Přezkum jiných správních úkonů podle
čtvrté části správního řádu
■ Nicotnost rozhodnutí a její prohlašování
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné
vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání:
Polygon, 2012; člen Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
4. 12. 2015
15210
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 95 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ZÁKON O STÁTNÍ SLUŽBĚ
■ 27. listopad 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Účelem semináře je seznámit jeho účastníky se stále ještě poměrně novou právní úpravou
státní služby a jejími základními charakteristikami. Nový zákon o státní službě nabyl účinnosti 1. ledna 2015, v plném rozsahu se však začne uplatňovat až ve druhé polovině
roku 2015, kdy bude docházet k přechodu dosavadních zaměstnanců státu, na které se
bude tento zákon vztahovat, z pracovního do služebního poměru. Výklad se zaměří především na rozsah působnosti zákona, tzn. na jaké osoby a v jakých institucích (zejm. správní
úřady) se zákon vztahuje, na organizaci státní služby, na právní úpravu služebního poměru, zejména jmenování do služebního poměru, výběrové řízení na místo představeného, další změny
služebního poměru a zánik služebního poměru, práva a povinnosti státních zaměstnanců,
kárnou odpovědnost, správní řízení ve věcech služební poměru a přechodná ustanovení upravující přechod dosavadních zaměstnanců státu, na které se bude tento zákon vztahovat, z pracovního do služebního poměru.
Program semináře
■ Rozsah působnosti zákona
■ Služební poměr, jeho povaha, vznik, změny a zánik
■ Přechod mezi dosavadním a novým právním postavením státních zaměstnanců
■ Organizace státní služby, služební orgány, služební předpisy
■ Práva a povinnosti státních zaměstnanců
■ Správní řízení ve věcech služební poměru
■ Kárná odpovědnost a kárné řízení
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012; je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University
Karlovy; spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
27. 11. 2015
15213
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 96 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
●
KROK ZA KROKEM VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
●
■ 3. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář provede účastníky po jednotlivých krocích správním řízením podle správního řádu. Výklad
bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků a zaměstnanců správních úřadů s důrazem na řízení v prvním stupni.
Východiska správního řízení
■ základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků,
■ definice správních orgánů,
■ zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika).
Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení
■ Řízení před orgánem prvního stupně
– úkony před zahájením řízení
– zajištění průběhu řízení
– zjišťování podkladů pro rozhodnutí
– rozhodnutí (usnesení)
– zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení
■ Náprava vadných rozhodnutí
– přezkoumávání rozhodnutí
– prohlášení nicotnosti
– uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
■ Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení)
■ Exekuce
– definice exekučních správních orgánů
– formy exekuce
Shrnutí
Diskuse, dotazy
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Myron ZAJONC
dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra, působí ve státní správě v odboru
všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového
práva a řízení o přestupcích
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
3. 12. 2015
15230
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 97 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
VČETNĚ NOVELY ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH
A PŘIPRAVOVANÉHO NOVÉHO ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH
■ 15. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků, členů komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů rozhodujících v prvním stupni. Účastníci budou také informování o konkrétním znění textů novely zákona o přestupcích a nového zákona o přestupcích.
■ Informace o konkrétním stavu textu projednávaného nového zákona o přestupcích
■ Informace o projednávané novele zákona o přestupcích
■ Úvod
– vztah zákona o přestupcích ke správnímu řádu
– zásady činnosti správních orgánů
■ Fáze přestupkového řízení
I. Řízení před orgánem prvního stupně
● úkony před zahájením řízení: ● příslušnost správních orgánů (změny příslušnosti, spory o příslušnost)
● orgány příslušné k projednávání přestupků ● (komise k projednávání přestupků ● veřejnoprávní
smlouvy ● podání, podání vysvětlení, zajištění důkazů ● odložení věci
● průběh řízení ● zahájení řízení ● účastníci řízení a jejich zastupování ● společné řízení ● součinnost
● zjišťování podkladů pro rozhodnutí ● ústní jednání ● dokazování
● zajištění průběhu řízení ● předvolání ● předvedení ● předběžné opatření ● pořádková pokuta ●
vykázání z místa konání úkonu
● rozhodnutí ● lhůty pro vydání rozhodnutí a ochrana proti nečinnosti ● náležitosti rozhodnutí (výrokové
části) ● náležitosti odůvodnění rozhodnutí ● oznámení rozhodnutí ● zastavení řízení
● zvláštnosti blokového a příkazního řízení
II. Náprava vadných rozhodnutí (informativně)
● přezkoumávání rozhodnutí (odvolací řízení, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení) ● jejich aplikace
na řízení o přestupcích
● uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
III. Exekuce (informativně)
● právní moc a vykonatelnost rozhodnutí ● exekuční správní orgány ● podmínky pro exekuci ● exekuce na peněžitá plnění ● exekuce na nepeněžitá plnění
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné
vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Myron ZAJONC
dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra, působí ve státní správě v odboru
všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového
práva a řízení o přestupcích
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 10. 2015
15229
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 98 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ZÁKON O KONTROLE
(KONTROLNÍ ŘÁD)
■ 23. říjen 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Cílem semináře je seznámit účastníky s obecnou právní úpravou kontroly vykonávanou v rámci veřejné správy, obsaženou v zákoně č. 255/2012 Sb. Výklad je zaměřen na rozsah působnosti zákona
o kontrole, a to jak z hlediska okruhu orgánů veřejné správy, na které se vztahuje, tak z hlediska rozsahu kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí, dále na zahájení a průběh kontroly,
na pravomoci kontrolních orgánů vykonávané prostřednictvím kontrolujících, a na práva a povinnosti
kontrolovaných osob, na výstupy z kontroly (protokol o kontrole) a rámcově též na možné postupy
navazující na provedenou kontrolu (zejm. správní řízení o uložení sankcí nebo opatření k nápravě)
a na to, jak v nich využít skutečností zjištěných při kontrole. Pozornost bude rovněž věnována vztahu
kontrolního řádu a správního řádu, a to jak při samotném výkonu kontroly, tak i z hlediska správních
řízení navazujících na kontrolu. Výklad je doplněn odkazy na použitelnou judikaturu vztahující se
zatím jen k předchozí úpravě a reaguje i na dosavadní zkušenosti s aplikací kontrolního řádu v praxi.
■ Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí)
■ Průběh kontroly
– pověření ke kontrole,
– zahájení kontroly,
– práva a povinnosti kontrolujících,
– protokol o kontrole a námitky proti němu,
– ukončení kontroly a došetření,
– správní delikty.
■ Vztah kontrolního řádu ke správnímu řádu
■ Postupy správních orgánů navazující na výkon kontroly
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako
průběžné vzdělávání
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Josef VEDRAL, Ph.D.
spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor připravovaného komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, vyjde počátkem roku 2016, člen Legislativní rady vlády, Právnická fakulta University Karlovy
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
23. 10. 2015
15212
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 99 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ZÁKON O KONTROLE
(KONTROLNÍ ŘÁD)
■ 24. září 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), který nabyl účinnosti v loňském roce. Výklad se zaměří jak na postavení kontrolních
orgánů a kontrolujících úředních osob, tak na postavení kontrolovaných osob. Jeho předmětem budou rovněž zkušenosti z dosavadní aplikace zákona. V závislosti na stavu
přípravy zákona o vnitřním řízení a kontrole ve veřejné správě bude věnována pozornost
i rozdílům mezi kontrolním řádem a touto novou úpravou.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu.
Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu.
Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob).
Aplikace kontrolního řádu při provádění kontroly územních samosprávných celků.
Aplikace kontrolního řádu při provádění vnitřní kontroly, resp. kontroly výkonu státní
správy.
■ Kontrolní řád a finanční kontrola.
■ Dopad kontrolního řádu na vybrané zvláštní úpravy kontrolních postupů podle předem
projeveného zájmu účastníků.
■ Správní řízení a faktická činnost navazující na postup podle kontrolního řádu.
■ Právní ochrana před nezákonným prováděním kontroly a navazujícími správními úkony.
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Poznámka: Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat na e-mailovou adresu: [email protected] do 17. září.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ing. Josef STAŠA, CSc.
Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy, člen Legislativní
rady vlády
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 9. 2015
15322
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 100 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ZÁKON O KONTROLE
V PRAXI
■ 15. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Na základě požadavků účastníků zařazujeme praktický seminář, který provede účastníky krok
za krokem, jak postupovat při kontrole ve veřejné správě.
Obsah semináře bude se zaměřením na kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky.
Účastníci semináře budou seznámeni s postupem kontroly a získají praktický návod jak obstát v roli
finančního kontrolora ve veřejné správě při své každodenní práci.
Účastníci získají ucelený pohled v praxi na procedurální zákon o kontrole (kontrolní řád) č.
255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který je účinný od 1. 1. 2014 a zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., včetně novely č. 24/2015 Sb., a další související
legislativu.
Seminář je určen nejen začínajícím kontrolorům ve veřejné správě, ale i všem ostatním zaměstnancům, kteří plní roli např. interního auditora, kontrolním zaměstnancům, zaměstnancům finančních odborů, zvláště těm, kteří provádějí kontrolu u zřízených příspěvkových organizací, u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, ale i členům kontrolních a finančních výborů zastupitelstev obcí.
Tematické okruhy:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
pověření ke kontrole,
plán a zahájení kontroly,
vyrozumění, program,
pracovní a spisová dokumentace,
přizvané osoby, součinnost,
výstupní protokol o kontrole,
námitky a jejich vyřizování,
kontrola hospodaření příspěvkových organizací ÚSC,
diskuse a vzájemné předání příkladů tzv. dobré praxe.
Účastníci semináře obdrží vzory některých dokumentů kontroly.
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Anna VELÍŠKOVÁ
interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 10. 2015
15223
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 101 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
STAVEBNÍ ZÁKON
A PŘEDPISY SOUVISÍCÍ
V AKTUÁLNÍ JUDIKATUŘE SPRÁVNÍCH SOUDŮ
■ 8. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Několik novelizací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) z let 2009 a následujících, jakož i změny předpisů souvisících a prováděcích změnily tento právní předpis a jeho výklad dosti značnou měrou. Vyvolaly také
dosti bohatou judikaturu soudů rozhodujících ve správním soudnictví.
Účastníci budou v přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů
rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky
seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.
Základní téma semináře
■ Stavební zákon v judikatuře správních soudů
■ V souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na:
– výklad základních institutů stavebního práva
– otázky územního plánování
– vybrané otázky územního a stavebního řízení – účastníci a jejich postavení, koncentrace
řízení, kritéria rozhodování, …
– dodatečné povolování staveb a další řízení podle stavebního řádu – vybrané otázky
– otázky vyvlastnění a jiných omezení práv ke stavbě
– typy staveb
– ochranu zvláštních zájmů
– otázky správních deliktů
– zvláštnosti řízení před soudem ve stavebních věcech atd.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Michal MAZANEC
místopředseda Nejvyššího správního soudu, editor „červené sbírky“ judikátů správních soudů
(1992–2002) a člen redakční rady Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, autor článků
a publikací o správním soudnictví
JUDr. Ing. Filip DIENSTBIER, Ph.D.
soudce Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě UP
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
8. 10. 2015
15231
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 102 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI
STAVEBNÍHO ÚŘADU,
VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ
A DOKUMENTACE STAVEB
■ 1. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář bude zaměřen na rozhodovací praxi stavebních úřadů v souvislosti s jejich zvláštními pravomocemi, dále na vybrané činnosti ve výstavbě a náležitosti dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Účastníci budou rovněž informováni o projednávané významné novele stavebního zákona.
Odborný program semináře
■ Aktuální informace o projednávané významné novele stavebního zákona
■ Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
– kontrolní prohlídky
– neodkladné odstranění stavby
– nutné zabezpečovací práce
– nezbytné úpravy, stavební příspěvek
– údržba stavby
– vyklizení stavby
– výkony rozhodnutí
– povinnost a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb
■ Obecné požadavky na výstavbu, povolování výjimek
■ Vybrané činnosti ve výstavbě
■ Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Marcela PAVLOVÁ
ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní
část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
1. 10. 2015
15306
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 103 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
STAVEBNÍ ZÁKON
NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ
I VE VAZBĚ NA PROJEDNÁVANOU NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA
■ 22. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Seminář bude zaměřen i na změny stavebního zákona v souvislosti se zákonem, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související
zákony. Obsahem budou (podle stavu legislativního procesu k datu konání semináře) i informace o v současné době projednávané významné novele stavebního zákona.
Odborný program semináře
■ Informace o připravovaných legislativních změnách v předpisech stavebního práva, zejména o významné novele stavebního zákona
■ Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
– druhy územních rozhodnutí
– územní řízení
– zjednodušené územní řízení
– veřejnoprávní smlouva
– společné územní a stavební řízení
– územní souhlas
– společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
– výjimky z obecných požadavků na výstavbu
■ Náležitosti dokumentací k žádosti o územní rozhodnutí
■ Obecné požadavky na stavby; povolování výjimek
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Marcela PAVLOVÁ
ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní
část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
22. 10. 2015
15305
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 104 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
STAVEBNÍ ZÁKON
NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU
I VE VAZBĚ NA PROJEDNÁVANOU NOVELU STAVEBNÍHO ZÁKONA
■ 26. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Seminář bude zaměřen i na změny stavebního zákona v souvislosti se zákonem, kterým se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a další související
zákony. Obsahem budou (podle stavu legislativního procesu k datu konání semináře) i informace o v současné době projednávané významné novele stavebního zákona.
Odborný program semináře
■ Informace o připravovaných legislativních změnách v předpisech stavebního práva, zejména o významné novele stavebního zákona
■ Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu:
– stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
– ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
– stavební řízení
– veřejnoprávní smlouva
– oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
– změna stavby před jejím dokončením
– užívání stavby
– předčasné užívání
– zkušební provoz
– změna v účelu užívání stavby
– povolení odstranění stavby
– nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Marcela PAVLOVÁ
ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisařka pro zvláštní
část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
26. 11. 2015
15304
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 105 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ (EIA)
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PO NOVELE
■ 15. září 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Významná novela zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ZPV), a dalších souvisejících zákonů nabyla účinnosti 1. dubna 2015. Tato novela zavedla do jednotlivých
postupů EIA novinky, které mají dopad nejen na povinnosti příslušných úřadů EIA a oznamovatelů záměrů, ale i na povinnosti úřadů zajišťujících vedení navazujících řízení a na možnosti
veřejnosti se těchto řízení účastnit.
Seminář je určen zejména pracovníkům příslušných úřadů EIA, investorům, pracovníkům úřadů,
které vedou navazující řízení, dotčeným orgánům a inženýrským organizacím a autorizovaným
osobám v oblasti EIA.
Odborný program semináře
■ Důvody změn v oblasti EIA
■ Problematika EIA:
– základní pojmy
– příslušné úřady
– předmět posuzování
– oznámení záměru
– zjišťovací řízení
– závěr zjišťovacího řízení
– dokumentace EIA
– posudek EIA
– veřejné projednání
– závazné stanovisko EIA
– navazující řízení
– závazné stanovisko k ověření změn záměru
– závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska EIA s aktuálními právními předpisy
– specifika mezistátního posuzování
– změny souvisejících zákonů
– a další
■ Další připravované změny v oblasti EIA
a povolování záměrů
■ Dotazy
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné
vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Petr SLEZÁK
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Ministerstva životního prostředí
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 9. 2015
15208
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 106 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
VČETNĚ INFORMACÍ O PŘIPRAVOVANÉ
NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
■ 3. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovací dokumentace, dotčeným orgánům
a pracovníkům stavebních úřadů, kteří na základě této dokumentace vydávají rozhodnutí.
Obsahem semináře budou aktuální problémy územního plánování a jejich řešení, zejména:
■
■
■
■
možnosti využití fondů EU na financování územně plánovací činnosti,
vznikne již pro rok 2016 český fond na financování ÚPD a ÚPP obcí, které nejsou ORP?,
územní studie pořizované z fondů EU (obsah zadání, pořizování, schválení využití),
informace o projednávané novele stavebního zákona, hlavní nové úkoly a jak se na ně připravit (např. právní stav po změně podmiňující její účinnost, zohledňování dosavadních
i nových cílů a úkolů územního plánování, uplatňování závazných stanovisek orgány územního plánování),
■ poznatky ze soudních přezkumů týkajících se územního plánování, jak na ně reagovat v činnosti
pořizovatele a projektanta,
■ koncepce veřejné infrastruktury v územním plánu (požadavky ze zákona a vyhlášek, z ÚAP, PÚR,
ZÚR a Politiky architektury, odraz v zadání, obsah v územním plánu, koordinace s ostatními obcemi),
■ blok dotazů a odpovědí.
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.
jako průběžné vzdělávání. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Tomáš SKLENÁŘ
spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, člen předsednictva Asociace pro urbanismus
a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro
ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování
Ing. arch. Martin TUNKA, CSc.
spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, člen autorizační rady
ČKA, člen České společnosti pro stavební právo, člen zkušební komise pro ověřování zvláštní
odborné způsobilosti na úseku územního plánování
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
3. 12. 2015
15181
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 107 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY REALIZACE
SPRÁVNÍCH POSTUPŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
S OHLEDEM NA PŘÍPRAVU JEHO DALŠÍ TZV. VELKÉ NOVELY
■ 19. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Obsahem semináře budou vybrané aktuální problémy realizace správních postupů podle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zřetelem na zkušenosti
z aplikace poslední nové právní úpravy. Součástí výkladu budou poznámky k ustanovením zákona a k publikovaným výkladům, jakož i doporučení a úvahy o možném dalším vývoji veřejného stavebního práva, včetně reakcí
na obsah připravované další tzv. velké novely stavebního zákona.
■ Charakteristika správních postupů podle stavebního
zákona
■ Vykonavatelé veřejné správy v oblasti výstavby, role
dotčených orgánů
■ Soustřeďování a poskytování informací o území
■ Opatření obecné povahy jako forma územně plánovací dokumentace a územních opatření
■ Integrace postupů na úsecích územního rozhodování
a stavebního řádu
■ Rozhodování v souvislosti s obecnými požadavky na
výstavbu
■ Povolování umísťování staveb a jiných změn ve využití
území (územní rozhodnutí)
■ Modifikace ve zjednodušeném územním řízení
■ Modifikace v území vyhrazeném zadáním regulačního
plánu
■ Náhrada územního rozhodnutí veřejnoprávní smlouvou
■ Správní postupy týkající se vydání územního souhlasu
■ Tzv. volný režim změn ve využití území
■ Vazby mezi územním rozhodováním a úkony předcházející provádění stavby na úseku stavebního řádu
■ Povolování staveb a jejich změn
■ Náhrada stavebního povolení posouzením stavby
autorizovaným inspektorem
■ Náhrada stavebního povolení veřejnoprávní smlouvou
■ Správní postupy navazující na ohlášení stavebnímu
úřadu
■ Tzv. volný režim provádění staveb
■ Správní řízení navazující na zjištění tzv. černé stavby
■ Vazby mezi úkony předcházející provádění stavby
a úkony předcházející užívání stavby na úseku stavebního řádu
■ Správní postupy navazující na oznámení záměru užívat stavbu nebo změnit užívání stavby a na žádost
o kolaudační souhlas
■ Správní postupy navazující na ohlášení záměru odstranit stavbu
■ Nařizování některých činností vlastníku stavby
■ Výkon správního dozoru v oblasti výstavby
■ Zajišťovací instituty podle stavebního zákona
■ Správní trestání v oblasti výstavby
■ Správní řád a revize postupů podle stavebního zákona (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení)
■ Soudní kontrola správních postupů podle stavebního
zákona
■ Správní a soudní postupy navazující na soudní rozhodnutí
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání
a byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.
Požadavky na bližší zaměření semináře a dotazy k uvedeným bodům programu lze zasílat do 11. listopadu
2015 na e-mailovou adresu: [email protected]
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ing. Josef STAŠA,CSc.
Právnická fakulta University Karlovy, katedra správního práva a správní vědy, člen České společnosti pro stavební právo, člen Legislativní rady vlády
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
19. 11. 2015
15323
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 108 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ODSTRAŇOVÁNÍ
ČERNÝCH STAVEB
■ 6. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Obsahem semináře bude podrobné seznámení s tématem, které prochází celým stavebním právem, totiž
s problematikou staveb vybudovaných bez potřebného povolení, případně staveb, u nichž bylo takové povolení zrušeno. Seminář představí jednotlivé situace na modelových případech. Účastníci se seznámí s možnými postupy stavebního úřadu, a to od okamžiku zjištění černé stavby až po konečné vyřešení věci vydáním
dodatečného stavebního povolení nebo výkonem rozhodnutí, kterým bylo nařízeno odstranění stavby. Zdůrazněna bude snaha o faktické vyřešení situace v terénu, včetně problematiky výkonu rozhodnutí a jeho
finančního zajištění. Cílem semináře je pochopení a zvládnutí základních procesů, a to jak z pohledu veřejné
správy, tak z pohledu účastníků správních řízení.
Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo
speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením,
na něž se účastníci řízení dotčení nepovolenou stavbou nejčastěji obracejí.
Z obsahu semináře
■
■
■
■
Rozlišení nepovolené a neoprávněné stavby
Stručný přehled povolovacích procesů ke stavbě, od územního rozhodnutí ke kolaudaci
Základní typy nepovolených staveb (stavby od počátku nepovolené a stavby, které povolení pozbyly)
Speciální případy (terénní úpravy, stavby dočasné, stavby, u nichž se povolení nedochovalo, stavby s „vadným“ certifikátem autorizovaného inspektora)
■ Zjištění nepovolené stavby a zákaz pokračovat ve stavbě
■ Oprávnění stavebního úřadu k zajištění důkazů
■ Nejčastější procesní otázky v řízení o odstranění stavby (např. neúplná žádost o dodatečné povolení, popírání vlastnického práva ke stavbě)
■ Možné výsledky řízení (dodatečné stavební povolení nebo rozhodnutí o odstranění stavby)
■ Nejčastější potíže s výkonem pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby
■ Nepovolené stavby v judikatuře českých soudů
■ Nepovolené stavby v praxi veřejného ochránce práv
■ Diskuze nad problémy vznesenými účastníky semináře
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné
vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Mgr. Karel ČERNÍN
Mgr. Eva VÁVROVÁ
asistent soudce Nejvyššího správního soudu
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
6. 10. 2015
15228
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 109 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
NÁMITKY SOUSEDŮ PROTI STAVBĚ
■ 1. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Obsahem semináře bude podrobné seznámení se s problematikou námitek, které vlastníci sousedních pozemků
uplatňují v územním a stavebním řízení. Každá nová stavba s sebou přináší změnu poměrů v území, na což vlastníci
okolních nemovitostí přirozeně reagují. Kromě toho, že mohou stavební úřad upozornit na možný rozpor navržené
stavby s veřejnoprávními předpisy, uplatňují v podaných námitkách zejména své soukromé zájmy. Některé z nich
jsou částečně regulovány veřejným právem (např. zájem na oslunění obytných místností, možnosti zastavět svůj pozemek apod.). Jiné se však opírají výhradně jen o právo soukromé (např. zájem na zachování soukromí, výhledu,
hodnoty nemovitosti apod.). Kdo je oprávněn takové námitky vznášet? Má je stavební úřad hodnotit výhradně jen
podle norem veřejného práva nebo je povinen přihlédnout i k právní úpravě v novém občanském zákoníku? Kdy je
třeba námitky vznést a jak se lze proti závěrům stavebního úřadu bránit? Jedná se o problémy, u nichž se občané
a jejich právní zástupci střetávají se státní správou poměrně často. Přesto je tento seminář jedním z prvních pokusů
zpracovat tuto problematiku systematicky a uceleně, a to včetně soudní judikatury.
Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného nebo speciálního
stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským sdružením, na něž se účastníci
územních a stavebních řízení nejčastěji obracejí.
Na tento seminář přímo navazuje část II. „Námitky sousedů proti stavbě – příklady a cvičení“ (která se koná
15. prosince 2015), proto doporučujeme po tomto semináři absolvovat i část II.
■ Rozlišení námitek veřejnoprávních a soukromoprávních
(alias občanskoprávních), rozsah působnosti stavebního úřadu
■ Neurčité právní pojmy v prováděcích předpisech (kvalita
prostředí, pohoda bydlení, přípustná míra, architektonické a urbanistické hodnoty)
■ Námitky existence práva či rozsahu vlastnických práv
(hranice pozemků, věcná břemena, nájemní smlouvy,
vydržení apod.) – význam a rozsah zákazu činit si o nich
úsudek
■ Námitky proti umístění stavby (např. znemožnění zástavby, zastínění, narušení soukromí, ztráta výhledu, snížení ceny nemovitosti, narušení statiky sousední stavby)
■ Námitky proti užívání stavby (např. hluk a vibrace, znečištění ovzduší, prach, kouř a zápach, podmáčení, pevné a tekuté odpady, obtěžování světlem)
■ Kdo může námitky uplatňovat (účastníci územního a stavebního řízení)
■ Kdy vznášet jaké námitky (územní plánování, doručování v územním řízení, informační povinnost stavebníka,
nahlížení do spisu, pravidla koncentrace řízení, zjednodušené procesy)
■ Co lze namítat (obsahové omezení námitek)
■ Jak a proti čemu lze námitky uplatnit (podklady pro rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů, předběžné otázky a přerušení řízení)
■ Odraz námitek ve výsledku povolovacího procesu (podmínky v rozhodnutí a ve zjednodušených procesech,
dohoda účastníků)
■ Opravné prostředky proti rozhodnutí stavebního úřadu
■ Jak řešit obtěžování prováděním stavby
■ Námitky sousedů v judikatuře českých soudů
■ Námitky sousedů v praxi veřejného ochránce práv
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Mgr. Karel ČERNÍN
Mgr. Eva VÁVROVÁ
asistent soudce Nejvyššího správního soudu
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
1. 12. 2015
15226
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 110 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
NÁMITKY SOUSEDŮ PROTI STAVBĚ
ČÁST II. – PŘÍKLADY A CVIČENÍ
■ 15. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Obsahem semináře je praktické procvičení teoretických poznatků získaných na semináři Námitky
sousedů proti stavbě I. pokrývajícím problematiku uplatňování sousedských práv v procesu povolování stavby. Semináře se mohou účastnit jak absolventi některého z minulých teoretických seminářů,
tak také osoby obeznámené s tématem jiným způsobem.
Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy obecného
nebo speciálního stavebního úřadu, a dále advokátům (popř. podnikovým právníkům) a občanským
sdružením, na něž se účastníci územních a stavebních řízení nejčastěji obracejí.
Z obsahu semináře
■ Krátké shrnutí a opakování tématu (druhy sousedských námitek, hlediska jejich posuzování, vybrané procesní otázky)
■ Procvičování látky na příkladech připravených lektory
■ Příklady jsou zpracovány jako modelové, nicméně vychází ze skutečných životních situací
■ Seminář je koncipován formou: zadání příkladu, čas k promyšlení účastníky, společné nalezení řešení
■ Příklady by měly pokrýt základní praktické situace (vyhodnocení námitky regulované veřejným i soukromým právem (např. zastínění), námitka vznesená proti závaznému stanovisku, změna projektové dokumentace během řízení, opomenutí souseda autorizovaným inspektorem apod.)
■ V odpolední části semináře bude ponechán prostor pro diskuzi nad příklady z praxe účastníků semináře
Prosíme, aby zájemci zaslali své dotazy a příklady z praxe předem v elektronické podobě na
adresu pořadatele ([email protected]) do úterý 8. prosince.
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Mgr. Karel ČERNÍN
Mgr. Eva VÁVROVÁ
asistent soudce Nejvyššího správního soudu
právnička Kanceláře veřejného ochránce práv
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 12. 2015
15227
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 111 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE I.
VZNIK A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH CEST
■ 3. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Téma veřejných cest, úspěšně přednášené lektory již řadu let, doznalo v poslední době řady změn vyplývajících z vývoje soudní judikatury (civilní i správní) na straně jedné, na straně druhé pak ze změn právní
úpravy (zejména přijetí nového občanského zákoníku). Tento seminář se věnuje představení problematiky
vzniku a užívání účelových a místních komunikací, a to jak z pohledu veřejného, tak i soukromého práva.
Vybraná témata lektoři prezentují vždy teoretickým úvodem a následně ve spolupráci s účastníky procvičují na praktických příkladech z reálného života. Nové zpracování tématu zdůrazňuje aktuální trendy
práva pozemních komunikací a opírá se zejména o nejnovější soudní judikaturu, odborné publikace a stanoviska veřejného ochránce práv. Interaktivní prvky kurzu navíc pomohou účastníkům důkladněji pochopit
a lépe si zapamatovat probíranou látku.
Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního
úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu
osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání
cest nejčastěji obracejí.
Z obsahu semináře
■ Pojmy práva pozemních komunikací, příslušnost a pravomoci soudů a správních úřadů.
■ Vlastnictví pozemních komunikací. (Kdy je komunikace samostatnou věcí a kdy pouhou součástí pozemku? Stav před a po účinnosti nového občanského zákoníku. Rizika investiční výstavby.)
■ Místní komunikace. (Znaky místních komunikací vybudovaných před účinností současného zákona o pozemních komunikacích a vybudovaných za účinnosti tohoto zákona.)
■ Účelová komunikace. (Znaky veřejně přístupné účelové komunikace. Jak vyjadřuje vlastník souhlas se
vznikem veřejné cesty? Kolik uživatelů už je veřejnost? Kdy plní cesta nutnou komunikační potřebu?)
■ Stezky a cyklostezky. (Pozemní komunikace nebo volný průchod krajinou? Turistika a nutná komunikační
potřeba.)
■ Parkoviště. (Místní nebo účelové komunikace? Legálnost zpoplatňování parkování na parkovišti.)
■ Procesní aspekty posuzování existence pozemní komunikace. (Kdy se vede deklaratorní správní řízení, kdy
se vydává osvědčení a kdy podat negatorní žalobu?)
■ Připojování nemovitostí na místní a účelové komunikace. (Kdy je třeba vést řízení dle § 10 zákona o pozemních komunikacích? Jaké podmínky může na žadatele klást obce či kraj jako vlastník místní komunikace či silnice?)
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Mgr. Karel ČERNÍN
Mgr. David SLOVÁČEK
asistent soudce Nejvyššího správního soudu
právník Kanceláře veřejného ochránce práv
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
3. 11. 2015
15241
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 112 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE II.
OCHRANA A ÚDRŽBA VEŘEJNÝCH CEST
■ 10. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Na základě opakujících se dotazů právní praxe předkládají lektoři seminář věnovaný doplňujícím otázkám
k tématu místních a účelových komunikací. Tyto okruhy zahrnují zejména ochranu a údržbu veřejných cest.
Účastníci se dozvědí, jak řešit umisťování nejrůznějších překážek a jiné způsoby rušení obecného užívání
pozemních komunikací, včetně jejich poškozování a znečišťování, jaké jsou úkoly stavebních úřadů a speciálních stavebních úřadů při ochraně veřejných cest a jak lze legálně v zájmu vlastníka přístup na pozemní
komunikace omezit. Předmětem semináře bude též rozsah údržby místních a účelových komunikací a otázka,
kdo je zodpovědný za škody vzniklé na majetku či zdraví uživatelů veřejných cest či vlastníků nemovitostí
v jejich sousedství.
Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního
úřadu nebo vykonávajících majetkovou správu pozemních komunikací ve vlastnictví obce či kraje, dále pak
starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední
řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o ochranu či údržbu cest nejčastěji obracejí.
Z obsahu semináře
■ Veřejné cesty a stavební právo. (Povolování staveb komunikací speciálním stavebním úřadem, jejich
stavební úpravy a údržba. Ochrana veřejných cest při umisťování a povolování ostatních staveb obecnými
stavebními úřady. Obecné požadavky na využívání území – dopravní napojení pozemku a stavby.)
■ Překážky na místních a účelových komunikacích (hromady materiálů, jámy, přírodní překážky, stavby,
vraky).
■ Ničení a znečišťování místních a účelových komunikací.
■ Údržba místních a účelových komunikací (Kam až sahá povinnost údržby veřejných cest? Odpovědnost
vlastníka cesty za škodu vůči uživatelům a vlastníkům sousedních nemovitostí. Styk veřejných cest s železničními dráhami a vodními toky.)
■ Veřejné cesty s omezeným režimem užívání. (Uzavřené prostory a objekty. Lesní cesty. Ochranná pásma
vodního zdroje. Omezení přístupu ve správním řízení. Umisťování dopravních značek.)
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Mgr. Karel ČERNÍN
Mgr. David SLOVÁČEK
asistent soudce Nejvyššího správního soudu
právník Kanceláře veřejného ochránce práv
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
10. 11. 2015
15242
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 113 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ
■ 29. září 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Lektor, který již řadu let úspěšně přednáší pro agenturu BOVA téma veřejných cest a je spoluautorem komentáře k zákonu o pozemních komunikacích, se v novém semináři zaměří na právní problémy spojené s veřejnými prostranstvími ve městech a obcích. Veřejné prostory v posledních letech neobyčejně nabírají na významu – lidé si začínají
uvědomovat jejich přínos pro kvalitu života v obci a zároveň se obcím nabízí řada zdrojů, z nichž mohou získat
finanční podporu, pokud se rozhodnou svá veřejná prostranství zvelebovat. Překážkou pro úspěšné čerpání dotací
však mohou být neujasněné právní otázky spojené s tím, které prostory lze ještě považovat za veřejná prostranství,
se zásadami jejich zřizování či s výkonem vlastnických práv k pozemkům pod nimi. Tato problematika tíží nejen
města a obce, ale i občany, neboť řada veřejných prostranství se nachází na soukromých pozemcích a omezuje tak
jejich využití. Soudní spory mezi vlastníky pozemků a obcemi jsou proto stále častější. Právní úprava veřejných prostranství je přitom kusá, soudní judikatura značně rozkolísaná a odborné publikace k tématu prakticky neexistují. Na
tomto semináři se účastníkům dostane základního seznámení s problematikou veřejných prostranství, a to jak z pohledu práva veřejného, tak i soukromého. Vybraná témata bude lektor prezentovat teoretickým úvodem a následně
je ve spolupráci s účastníky procvičí na praktických příkladech z reálného života. Opírat se přitom bude zejména
o aktuální soudní judikaturu.
Seminář je určen úředníkům obecních a městských úřadů, kteří řeší problematiku dopravy, veřejné zeleně nebo vykonávají majetkovou správu veřejných prostorů, dále pak starostům malých obcí, kteří vykonávají uvedenou agendu
osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů týkajících se veřejných prostranství nejčastěji obracejí. Přínosný může být i pro členy nevládních organizací zabývajících se kultivací
veřejného prostoru. Z obsahu semináře:
■ Pojem veřejného prostranství. (Jaké jsou definiční znaky veřejného prostranství? Kde se tento pojem vyskytuje v právních předpisech?)
■ Veřejné prostranství na soukromém pozemku. (Může vůbec existovat proti vůli vlastníka? Jak je vlastník veřejným
prostranstvím omezen ve využití svého pozemku? Má právo na nějakou finanční kompenzaci za toto omezení? A kdo
má povinnost o veřejné prostranství na soukromém pozemku pečovat?)
■ Inventarizace stávajících veřejných prostranství v obci. (Jaké právní nástroje lze využít pro evidenci veřejných prostranství? Jaké jsou výhody a slabiny územního plánu, obecně závazné vyhlášky, usnesení zastupitelstva, deklaratorního správního rozhodnutí a neformálního pasportu veřejných prostranství?)
■ Plánování nových veřejných prostranství. (Koncepce veřejných prostranství jako strategický dokument obce. Jaká je
role a využití územního plánu, regulačního plánu, územní studie?)
■ Budování veřejných prostranství. (Má veřejnou infrastrukturu zřizovat obec nebo soukromý investor? Jaká je role a využití plánovací smlouvy a dohody o parcelaci?)
■ Veřejná prostranství a aktuální judikatura
Poznámka: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení Ministerstva vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako
průběžné vzdělávání
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Karel ČERNÍN
asistent soudce Nejvyššího správního soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
29. 9. 2015
15244
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 114 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ, ELEKTRONICKÁ
KOMUNIKACE, POVINNÉ DATOVÉ SCHRÁNKY
VE VEŘEJNÉ I SOUKROMÉ SFÉŘE
■ 20. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Seminář podává podrobný výklad otázek doručování a e-Governmentu po reformě doručování v justici i ve
veřejné správě. Zohledňuje poslední stav právních předpisů a jejich novelizace po nabytí účinnosti nového
občanského zákoníku a aktuální judikaturu. Pozornost bude věnována novým elektronickým systémům v justici a veřejné správě. Představeny budou zkušenosti z praktického fungování datových schránek a hybridní
pošty, problémy, s nimiž se praxe potýká a jejich řešení judikaturou.
■ Základní principy a zásady právní úpravy doručování v právním řádu ČR a jejich judikaturní výklad
■ Vývoj a nedostatky právní úpravy doručování a elektronizace veřejné správy, popis změn doručování
– novely občanského soudního řádu a správního
řádu, nový daňový řád, zákon o datových schránkách, jejich nejnovější novely a prováděcí předpisy,
nástup e-Governmentu
■ Způsoby doručování – doručení prostřednictvím
datové schránky, doručení účastníkem řízení nebo
jeho zástupcem, pořadí způsobů doručování, priorita elektronické formy
■ Adresa pro doručování a princip tzv. „povinné doručovací adresy“
■ Konkrétní postupy při doručování, obálky, uložení
zásilek, náhradní doručení (doručení fikcí), vyloučení náhradního doručení, vyslovení neúčinnosti
doručení, prominutí zmeškání lhůty
■ Vztahy zákona o datových schránkách k občanskému zákoníku, procesním předpisům, zákonu o základních registrech, zákonu o elektronickém podpisu
■ Datové schránky – zřízení, přístup a aktivace datové schránky, povinní a dobrovolní uživatelé datových schránek, oprávněné a pověřené osoby
k přístupu do datové schránky, administrátor, funk-
ce, obsluha a údržba datové schránky, vytváření
a podepisování datových zpráv, písemnosti, které
lze zasílat do datové schránky, účinky doručení
do datové schránky, druhy a rozdíly jednotlivých
datových schránek
■ Elektronické písemnosti, konverze písemností, stejnopisy, opisy, repliky a kopie dokumentů, jejich
vzájemné vztahy, využití a právní síla
■ Vztah elektronických forem komunikace k vedení
správních a soudních spisů, přijímání podání, vydávání listinných a elektronických rozhodnutí a jiných
aktů, vedení spisu, práce s ním a archivace
■ Využití elektronického podpisu, elektronické značky
a časového razítka
■ Doručování v soukromé sféře
■ Aktuální judikatura k otázkám e-Governmentu
■ Možné návrhy na rozvoj e-Governmentu a novelizaci právních předpisů
■ Dotazy, diskuse, praktická doporučení a příklady
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem
vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb.
jako průběžné vzdělávání
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. František KORBEL, Ph.D.
Advokát, partner AK Havel, Holásek & Partners, je členem Legislativní rady vlády. Vysokoškolský
učitel na Právnické fakultě UK. Podílel se na tvorbě a prosazování předpisů, které zásadně reformují doručování v českém právním řádu.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
20. 10. 2015
15189
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 115 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
PRÁVO NA INFORMACE
VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
A SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VČETNĚ JUDIKATURY
■ 10. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Seminář se věnuje problematice práva na informace ve veřejné správě podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Na semináři je kladen důraz nejen na klasický výklad právní úpravy, ale i na
příklady z praxe, nejčastější spory, ochranu informací, proces vyřizování žádostí o informace a judikaturu
správních soudů a Ústavního soudu. Pozornost je věnována i vzájemnému vztahu zákona o svobodném přístupu k informacím a dalších zákonů, zejména zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, správního řádu aj. Seminář reaguje na nejnovější
judikaturu a novelizační záměry Ministerstva vnitra.
■ Úvod do práva na informace ● stručný vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní
východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny
■ Rozsah působnosti informačního zákona, okruh povinných a oprávněných subjektů, judikatura
■ Vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům ● správní řád a další procesní řády ● zákon o ochraně osobních údajů ● zákon o katastru nemovitostí ● zákon o evidenci obyvatel ● zákon o právu na informace
o životním prostředí ● zákon o přestupcích ● stavební zákon ● zákon o veřejných zakázkách aj.
■ Zvláštní případy poskytování informací ● nahlížení do spisu ● pořizování výpisů, opisů a kopií listin a elektronických záznamů ● zvláštní informační práva některých osob (účastníci řízení, právní zástupci, občané
obce, města a kraje, osoby s právním zájmem) ● veřejnost a neveřejnost jednání ● informační součinnost
s jinými orgány
■ Právo na informace hmotné ● právo na informace a právo na ochranu informací ● ochrana utajovaných informací ● ochrana informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních
údajů ● ochrana obchodního tajemství, hospodářského tajemství, důvěrných informací, know-how podnikatelů a sjednané povinnosti mlčenlivosti ● ochrana důvěrnosti majetkových poměrů ● zvláštní případy prolomení ochrany osobních údajů a obchodního tajemství ve veřejném zájmu ● interní a nové informace ●
informace chráněné právem autorským a právy duševního vlastnictví ● informace získané od třetích osob
a v průběhu kontrol ● další omezení práva na informace ● vztah k povinnosti mlčenlivosti
■ Právo na informace procesní ● způsob poskytování informací a jiné způsoby vyřízení žádosti ● rozhodování o odepření informací v prvním stupni ● opravné prostředky a rozhodování v druhém stupni ● ochrana
proti nečinnosti ● soudní ochrana ● vztah ke správnímu řádu a soudnímu řádu správnímu ● zpoplatnění
informací
■ Aktuální návrhy Ministerstva vnitra na novelizaci
■ Diskuse, rady, praktické příklady a doporučení
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné
vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. František KORBEL, Ph.D.
Informace o lektorovi viz str. 115
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
10. 11. 2015
15190
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 116 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
SPISOVÁ SLUŽBA
V ELEKTRONICKÉ A LISTINNÉ PODOBĚ
PODLE
NOVELIZOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY
■ 24. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Odborný program semináře
■ Základní pojmy spisové služby a archivnictví
■ Zdrojové právní předpisy a jejich aktuální novinky
■ Soukromoprávní a veřejnoprávní původci a jejich povinnosti při ukládání dokumentů
■ Výkon spisové služby v elektronické a listinné podobě u veřejnoprávních původců
■ Skartační řízení a výběr dokumentů za archiválie mimo skartační řízení u veřejnoprávních a soukromoprávních původců (elektronické a analogové dokumenty)
■ Ochrana osobních údajů, bankovního a dalších tajemství při výkonu spisové služby
■ Státní kontrola
■ Sankce za porušení povinností podle zákona o archivnictví a spisové službě a zákonů souvisejících
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Karolína ŠIMŮNKOVÁ
metodik spisové služby
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 11. 2015
15180
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 117 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
ŘÍZENÍ O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH
■ 2. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář si klade za cíl detailně provést účastníky řízením o ochranných známkách, zejména
se zohledněním specifik příznačných pouze pro toto správní řízení. Častým problémem praxe
je, že se běžně setkáváme s ochrannými známkami, málokdo však zná správný postup a ví,
čemu se při jejím podávání vyhnout. Seminář poskytne doporučení, jak co nejlépe absolvovat
zápisné řízení ochranné známky a upozorní na problémy praxe. Pozornost bude věnována rovněž vlastníkům ochranných známek se zdůrazněním, jaké povinnosti pro ně ze zákona o ochranných známkách vyplývají. Na teoretickou část budou navazovat praktické případy z praxe. Je
určen pro odbornou veřejnost, podnikové právníky, advokáty se všeobecnou praxí, marketingové manažery, zaměstnance společností spravující známková portfolia, designéry ale i pro
ostatní osoby zabývající touto problematikou.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Co může být ochrannou známkou?
Jak podat přihlášku ochranné známky?
Ochranná známka – národní, mezinárodní, ochranná známka Společenství (EU).
Námitky i připomínky třetích stran proti zápisu ochranné známky do rejstříku.
Zápis ochranné známky do rejstříku ochranných známek.
Zrušení ochranné známky a prohlášení ochranné známky za neplatnou.
Práva a povinnosti vlastníka ochranné známky, omezení práv vlastníka ochranné známky.
Odlišnosti v řízení o rozkladu.
Příklady z praxe.
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Mgr. Zuzana DE KORVER
Působí na Úřadě průmyslového vlastnictví, kde se dlouhodobě se specializuje se na oblast práv
na označení, dvoustranná řízení v oblasti ochranných známek. Je předsedkyní rozkladového
senátu se zaměřením na práva na označení Úřadu průmyslového vlastnictví, zastupuje Úřad
průmyslového vlastnictví v projektech Konvergenčního programu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, které se týkají sbližování praxe v Evropské unii.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
2. 11. 2015
15183
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 118 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V PRAXI
■ 21. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Cílem semináře je provést jeho účastníky problematikou zpracování osobních údajů
v podmínkách současné i budoucí právní úpravy ve vazbě na nový evropský právní
rámec a jeho aktuální stav přípravy.
Seminář se zaměří vedle obecného výkladu některých problematických ustanovení
zákona č. 101/2000 Sb. na aktuální témata a úskalí jeho aplikace v praxi a poskytne
prostor pro diskusi jeho účastníků.
Součástí semináře jsou vždy informace o aktuální judikatuře v této oblasti a dalších významných dokumentech, které se problematiky zpracování osobních údajů dotýkají.
Odborný program semináře
■ Základní právní rámec oblasti ochrany osobních údajů.
■ Výklad základních ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve světle probíhajících změn právních podmínek pro
zpracování osobních dat.
■ Výklad speciálních právních podmínek pro zpracování osobních údajů podle
zvláštních právních přepisů.
■ Praktické příklady řešení častých otázek týkajících se povinností správce nebo
zpracovatele při zpracování osobních údajů (právo na ochranu osobních údajů ve
vztahu k právu na informace; používání sledovacích systémů; aplikovatelné právo
při přenosu dat do jiných států apod.).
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Alena KUČEROVÁ
náměstkyně předsedy – Úřad pro ochranu osobních údajů, spoluautorka publikací „Ochrana
osobních údajů v otázkách a odpovědích“ (Polygon, 2010) a „Ochrana osobních údajů v praktických příkladech“ (Polygon, 2013)
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
21. 10. 2015
15263
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 119 –
Objednat na Internetu...
PROCESNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO
seminář
OBČANSKÉ PRŮKAZY
A CESTOVNÍ DOKLADY V PRAXI
A PŘIPRAVOVANÉ NOVELY ZÁKONŮ
■ 8. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Seminář je zaměřen zejména na aktuální právní úpravu občanských průkazů a cestovních dokladů a na
jejich realizaci v praxi, zároveň budou účastníci informováni o připravovaných novelách (k datu konání
semináře pravděpodobně přijatých), jejichž účinnost se předpokládá k 1. 1. 2016.
Seminář je určen převážně pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů, popř.
matričních úřadů, kteří zajišťují výkon státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů.
■ OBČANSKÉ PRŮKAZY
Právní úprava problematiky občanských průkazů, informace o připravované novele na úseku občanských průkazů, s předpokládanou účinností od 1. 1. 2016.
– Charakteristika občanského průkazu a údaje zapisované do občanského průkazu
– Doklady potřebné pro vydání občanského průkazu
– Příslušnost úřadu pro vydání občanského průkazu, příslušnost úřadu pro zpracování (nabírání) žádostí o vydání OP, kdo může žádat o vydání OP, kdo OP přebírá
– Platnost občanského průkazu (doba platnosti), skončení platnosti OP, význam a platnost potvrzení o občanském průkazu
– Povinnosti občanů a jiných subjektů na úseku občanských průkazů, přestupky
– Informační systém evidence občanských průkazů, jaké obsahuje údaje, podmínky pro poskytnutí údajů
z informačního systému evidence občanských průkazů
■ CESTOVNÍ DOKLADY
Právní úprava dané problematiky. Informace o připravované novele zákona o cestovních dokladech,
s předpokládanou účinností od 1. 1. 2016.
– Pojem a použití cestovního dokladu, údaje zapisované do cestovního dokladu včetně problematiky zápisu dětí
– Příslušnost pro vydání cestovního dokladu, příslušnost pro nabírání žádostí o vydání cestovního dokladu včetně připravovaného návrhu na změnu místní příslušnosti pro podání žádosti o vydání e-pasu
a vydávání e-pasů ve zkrácené lhůtě, kdo může žádat o vydání cestovního dokladu, kdo cestovní doklad přebírá
– Lhůta pro vydání cestovních dokladů, prokazování údajů v žádosti o vydání cestovních dokladů
– Povinnosti občanů a jiných subjektů na úseku cestovních dokladů, přestupkové řízení, správní poplatky
– Informační systém evidence cestovních dokladů a údaje v něm vedené, podmínky pro poskytnutí údajů
z informačního systému evidence cestovních dokladů
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné
vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Zdeňka TOMÁŠOVÁ, CSc.
dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
8. 10. 2015
15206
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 290 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 120 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
A PRACOVNÍ POMĚR
V PRAXI A V JUDIKATUŘE
■ 19. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Výklad bude zaměřen na problematiku pracovněprávních vztahů, pracovního poměru
a na seznámení s aktuální judikaturou v této oblasti.
Odborný program semináře:
■ pracovní vztahy
● právní jednání v pracovněprávních
vztazích
● základní zásady pracovněprávních
vztahů
● vztah k občanskému zákoníku
● vady pracovněprávních jednání (nicotnost, neplatnost, neúčinnost)
● doručování
● promlčení a prekluze
■ pracovní poměr
● vznik a změna
● konkurenční doložka
● skončení pracovního poměru
– dohodou
– výpovědí
– okamžitým zrušením
– zrušením ve zkušební době
● pracovní poměr jmenovaných zaměstnanců
● odstupné
● nároky z tzv. faktického pracovního poměru
■ nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
● spory z neplatného rozvázání pracovního poměru
– náležitosti žaloby
– procesní obrana zaměstnavatele
● náhrada mzdy a umožnění pokračování v práci
■ přechodná ustanovení
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ljubomír DRÁPAL
předseda senátu Nejvyššího soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
19. 10. 2015
15267
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 121 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
NÁHRADA ŠKODY
V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
V PRAXI A V JUDIKATUŘE
■ 7. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Výklad bude zaměřen na podrobné seznámení s instituty náhrady škody v pracovněprávních vztazích a na zásadní judikaturu soudů v této oblasti a přihlédnuto bude též k zamýšlené (připravované) novelizaci zákoníku práce v oblasti náhrady škody.
Program semináře:
■ vztah právní úpravy náhrady škody v občanském zákoníku a v zákoníku práce,
■ principy pracovněprávní odpovědnosti za škodu,
■ plnění pracovních úkolů a přímá souvislost s ním,
■ odpovědnost zaměstnance za škodu:
– obecná odpovědnost,
– odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách,
– odpovědnost za ztrátu svěřených věcí,
– rozsah odpovědnosti,
■ odpovědnost zaměstnavatele za škodu:
– obecná odpovědnost,
– odpovědnost za odložených věcech,
– odpovědnost při odvracení škody,
– odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání,
– rozsah náhrady,
■ přechodná ustanovení.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ljubomír DRÁPAL
předseda senátu Nejvyššího soudu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
7. 12. 2015
15268
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 890 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 122 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY
ZAMĚSTNANCŮ
A PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY
■ 16. září 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Cílem semináře je seznámit účastníky s právní problematikou související se zdravotními problémy zaměstnanců a z nich vyplývajícími právy a povinnostmi zaměstnavatelů.
Dle zkušeností lektora se takové situace objevují stále častěji a zaměstnavatelé si nejsou vždy jisti, jak
mají postupovat. V rámci semináři budou probrány zejména otázky týkající se povinnosti zaměstnavatelů platit zaměstnanci náhradu mzdy, právo zaměstnance odmítnout výkon práce, povinnost či právo
zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci nebo oprávnění zaměstnavatele skončit pracovní
poměr výpovědí.
V dané souvislosti se výklad zaměří i na spolupráci s poskytovateli pracovnělékařských služeb, kteří v této
oblasti hrají klíčovou roli, ať již jde o jejich povinnosti související s prováděním preventivních prohlídek
a vydáváním lékařských posudků.
Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:
■ Právní úprava zdravotních problémů zaměstnanců, tedy jejich ošetření či vyšetření, dočasná pracovní neschopnost a dlouhodobá ztráty zdravotní způsobilosti (zdravotní nezpůsobilost).
■ Převedení na jinou práci při zdravotních problémech zaměstnanců a jeho vazba na propuštění výpovědí.
■ Finanční nároky zaměstnanců, kteří mají zdravotní problémy.
■ Právní úprava a soudní judikatura ohledně vydávání lékařských posudků a jejich použití pro propuštění zaměstnance ze zdravotních důvodů.
■ Úhrada nákladů souvisejících s pracovnělékařskými službami, zejména prováděním preventivních prohlídek (náhrada mzdy, plnění poskytovatelům lékařských služeb, další související náklady zaměstnanců).
■ Stručný exkurz do problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání.
■ Možné sankce pro zaměstnavatele při porušení povinností v dané oblasti.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Jaroslav ŠKUBAL
Advokát, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích,
nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
16. 9. 2015
15202
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 123 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
JAK NA PROBLEMATICKÉHO
ZAMĚSTNANCE
PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
■ 14. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi, které zákoník práce dává zaměstnavatelům
při řešení problémů se zaměstnanci. Kromě samotného propuštění bude seminář zaměřen i na jiné
způsoby řešení problémů, například na možnost snížit či nepřiznat zaměstnancům variabilní složky
mezd nebo možnost převedení zaměstnanců na jinou práci, respektive i na možnost prevence
budoucích problémů, zejména prostřednictvím řádného hodnocení a odměňování zaměstnanců.
Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným sankcím ať již ze strany samotných zaměstnanců (včetně
prohry v soudním řízení o určení neplatnosti výpovědi), tak i kontrolních orgánů.
Seminář se zaměří zejména na následující okruhy
■ Možnosti prevence budoucích problémů se zaměstnanci, pokud jde o přijímání zaměstnanců
a sjednávání obsahu pracovní smlouvy
■ Možnosti řešení existujících problémů („fáze před propuštěním“), například možností postihnout
zaměstnance snížením mzdy, přeřazením na jinou práci apod.
■ Propuštění – vysvětlení jednotlivých výpovědních důvodů (a vazeb mezi nimi navzájem), a to:
– výpověď z důvodu nesplňování předpokladů/požadavků a neuspokojivých pracovních výsledků
– výpověď a okamžité zrušení pro porušení pracovní kázně (méně závažné, závažné či zvlášť
hrubé porušení)
– výpověď pro porušení léčebného režimu
– výpověď z organizačních důvodů
■ Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků
s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Jaroslav ŠKUBAL
Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní
dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
14. 10. 2015
15203
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 124 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
OSOBNÍ ÚDAJE
V PERSONALISTICE
A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ
■ 25. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci
a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále by měli účastníci dostat návod,
jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy.
Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:
■ 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců
– zhodnocení právní úpravy v ČR
– provádění kontrol Úřadem pro ochranu osobních údajů
– rizika porušení zákona
■ 2. Výklad úpravy zákona o ochraně osobních údajů
– základní principy zákona o ochraně osobních údajů
– informační povinnost vůči zaměstnancům, potřeba jejich souhlasu
– informační povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů (registrace)
– povinnost zabezpečit osobní údaje
■ 3. Praktické nakládání s údaji zaměstnanců – typické případy zpracování údajů zaměstnanců
– nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení)
– vedení osobního spisu zaměstnance
– používání fotografií zaměstnanců (internet/intranet, zaměstnanecké průkazy)
– implementace whistleblowing policy
– monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS ve služebních autech
– předávání osobních údajů do cizích zemí
– uchovávání osobních údajů po skončení pracovního poměru
■ 4. Závěr a diskuse
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Jaroslav ŠKUBAL
Advokát, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích,
nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
25. 11. 2015
15201
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 125 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
ODMĚŇOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ BENEFITŮ
ZAMĚSTNANCŮM SOUKROMÉ SFÉRY
■ 16. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Cílem semináře je seznámit účastníky s právní úpravou odměňování a poskytování benefitů v zákoníku práce, která je relativně stručná a obecná, což v praxi může vést k tomu, že zaměstnavatelům
schází jistota, zda postupují v souladu se zákonem. Účastníci budou seznámeni s nejčastějšími chybami, které se v praxi vyskytují, ať již jde o formulaci pracovních smluv či vnitřních mzdových předpisů, nebo následné odměňování zaměstnanců. V rámci semináře budou prezentována i soudní rozhodnutí vydaná v této oblasti. Seminář bude zaměřen na problematiku odměňování a benefitů z pohledu
pracovního práva, nikoliv daňových předpisů nebo z personalistického pohledu. Seminář bude zaměřen na zaměstnance podnikatelské sféry odměňované mzdou.
Seminář se zaměří zejména na následující okruhy
■ Úprava zákoníku práce ohledně sjednání či určení mzdy (smluvní ujednání ca. mzdový výměr).
■ Další principy právní úpravy, zejména princip stejné odměny za stejnou práci a jeho odpady na
praxi a otázky minimální a zaručené mzdy.
■ Právní úprava poskytování mzdy (způsoby jejího vyplácení, definování měny, ve které se mzda poskytuje, výplatní termín ca. splatnost mzdy, poskytování (elektronické) výplatní pásky).
■ Poskytování variabilních složek mzdy – nárokové ca. nenárokové bonusy, možnost odebrání/nepřiznání bonusů, například při skončení pracovního poměru nebo při porušení pracovní kázně.
■ Vysvětlení, jaká ustanovení zákoníku práce dopadají na poskytování benefitů.
■ Odměňování práce přesčas; další povinné příplatky dle zákoníku práce.
■ Má zaměstnanec povinnost mlčenlivosti ohledně výše mzdy?
■ Další plnění poskytovaná v souvislosti s pracovním poměrem, například odstupné, odchodné, věrnostní plnění či náhrada mzdy.
■ Právní úprava odměny z dohod (DPP a DPČ).
■ Možnosti započtení na mzdu či provedení srážek ze mzdy.
■ Právní úprava průměrného výdělku.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Jaroslav ŠKUBAL
Advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní
dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
16. 12. 2015
15200
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 126 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
TVORBA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ
ZAMĚSTNAVATELE
■ 21. září 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Na semináři by se účastníci seznámí s nejčastěji používanými vnitrofiremními předpisy a se zásadami
jejich tvorby. Seminář by měl rovněž napomoci k řešení problémů, s nimiž se zaměstnavatelé v této
oblasti nejčastěji setkávají.
Z obsahu semináře
■ Legislativní aktuality ke dni konání semináře
■ Společné zásady pro tvorbu vlastních předpisů
a opatření (povinnosti a možnosti zaměstnavatele při tvorbě předpisů a opatření, použití
nového občanského zákoníku – zásada podpůrnosti, možnost odchýlení se od zákoníku práce,
navýšení práv, forma předpisů a opatření)
■ Zákon podniku (zaměstnavatele): vnitřní předpis podle § 305 ZP (rozsah působnosti, úprava
práv a jejich navýšení, rozdílné pojetí práv a nároků, kontrola inspektorátem práce, uplaťňování práv a jejich promlčení, zrušení vnitřního
předpisu na práva zaměstnanců)
■ Pracovní řád (úprava povinností zaměstnanců,
aplikace ZP na vlastní pracoviště, vymezení
pojmů ze ZP, sankce za porušení)
■ Organizační řád
■ Kolektivní smlouva (platnost a účinnost, rozsah působnosti, individuální a kolektivní práva,
benefity v kolektivní smlouvě, uplatňování práv,
kolektivní smlouva pracoviště a smlouva vyššího stupně)
■ Předpis k pracovnímu poměru na dobu určitou
(vymezení vážných provozních důvodů a zvláštní povahy práce, rozsah působnosti)
■ Předpis (opatření) ke kontrole soukromé elektronické pošty (postup zaměstnavatele k vymezení vážných důvodů, kontrola kamerovými
systémy, kontrola telefonických hovorů)
■ Předpis k poskytování ochranných pracovních
prostředků (vlastní seznam zaměstnavatele
podle nařízení vlády, poskytování čistících a mycích prostředků)
■ Předpis k rozvrhu pracovní doby (rovnoměrný
a nerovnoměrný rozvrh pracovní doby, pružná
pracovní doba, konto pracovní doby)
■ Opatření k započítávání bezpečnostních přestávek do pracovní doby (přestávky při práci
s počítačem, při těžké a namáhavé práci, při práci ve vnuceném a monotonním tempu, při práci,
kterou nelze přerušit – aplikace nařízení vlády
na podmínky vlastního pracoviště)
■ Předpisy k poskytování cestovních náhrad
■ Opatření zaměstnavatele pro práci mimo pracoviště (pravidla pro práci doma)
■ Pravidla pro sjednání kratší nebo jiné úpravy
pracovní doby (vymezení důvodů, postup zaměstnance a zaměstnavatele)
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ladislav JOUZA
advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovně právních předpisů, autor
řady publikací z oblasti pracovního práva
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
21. 9. 2015
15274
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 127 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
SPRÁVNÉ SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
VČETNĚ SOUDNÍ JUDIKATURY
■ 12. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Z obsahu semináře
■ Legislativní aktuality ke dni konání semináře
■ Nový občanský zákoník – uplatňování v pracovněprávních vztazích při skončení pracovního
poměru
■ Pojem právní jednání obecně
■ Právní jednání, k němuž se nepřihlíží – uplatňování při skončení pracovního poměru
■ Obecná informace o ZP pro rok 2016
■ Formy skončení pracovního poměru
■ Dohoda a výpověď – možnost prodloužení výpovědní doby
■ Výpovědní doba při přechodu práv a povinností, její zkrácení
■ Výpovědní důvody (společné zásady pro výpověď – je ústní příkaz právním předpisem?, zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a posudek
pracovnělékařské péče, doručování výpovědi/
změny, jednotlivé výpovědní důvody)
■ Organizační změny, nadbytečnost zaměstnance při zvyšování počtu zaměstnanců
■ Odvolání z vedoucího místa
■ Částečná nezaměstnanost může vyloučit skončení pracovního poměru (náhrada mzdy při částečné nezaměstnanosti, zkrácení pracovní doby,
změny v podnikatelském programu a předmětu
činnosti, příspěvek od úřadu práce)
■ Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon, nekvalitní
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
práce, rozdíly od porušení pracovních povinností
Manažerské selhání – důsledky pro skončení
pracovního poměru
Rozdíly mezi předpoklady k práci a požadavky
na výkon práce
Soudní rozhodnutí (judikáty) ke skončení pracovního poměru a k jednotlivým výpovědním důvodům
Neplatné skončení pracovního poměru – náhrada škody – nejdůležitější soudní rozhodnutí
Hromadné propouštění
Skončení pracovního poměru na dobu určitou,
jeho pokračování
Skončení pracovního poměru seniorů – pokračování pracovní smlouvy
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Skončení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Účast odborů při skončení pracovního poměru
– součinnost se zaměstnavatelem, výpověď odborovému funkcionáři
Povinnosti zaměstnavatele po skončení pracovního poměru (zápočtový list, posudek o pracovní činnosti, evidenční list důchodového zabezpečení, uschovávání mzdových dokladů aj.)
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ladislav JOUZA
advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovně právních předpisů, autor
řady publikací z oblasti pracovního práva
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
12. 10. 2015
15275
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 128 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
ZÁKONÍK PRÁCE AKTUÁLNĚ
Z POHLEDU PERSONALISTY A MZDOVÉ ÚČETNÍ
■ 2. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
■ Legislativní aktuality v době konání semináře
■ Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy
po novele od roku 2016
■ Chyby při uplatňování nového občanského zákoníku, obecná působnost zaměstnavatele (aplikace zásady „co není zakázáno, je dovoleno“, použití ustanovení občanského zákoníku v personální
praxi), zkušenosti a problémy (výkladové přístupy,
princip delegace a podpůrnosti NOZ, zvyšování
práv podle ZP, závaznost smluv a dohoda)
■ Právní jednání podle NOZ, závaznost, důsledky
neplatného jednání a jednání, k němuž se nepřihlíží
■ Co vyplývá z právního jednání, práva a nároky
vyplývající ze zavedené praxe stran, zvyklostí
a dobrých mravů
■ Zastupování a právní jednání za zaměstnavatele
■ Rodinné vztahy na pracovišti – rodinný závod,
povinnosti manželů jako zaměstnanců a zaměstnavatele vůči zaměstnanci
■ Oblast vzniku pracovněprávního vztahu (předsmluvní právní jednání, příslib zaměstnání, forma pracovní smlouvy, faktický pracovní poměr,
pracovní smlouva založená konkludentním jednáním, obsah pracovní smlouvy, adhézní smlouva)
■ Pracovní poměr na dobu určitou
■ Povinnost zaměstnavatele k zaměstnávání osob
se zdravotním postižením
■ Lékařské prohlídky, smluvní lékař
■ Výklad závislé práce a nelegální práce s dopady
do oblasti zaměstnanosti, práce načerno, kontrola inspektorátu práce
■ Právní úprava dohod o pracovní činnosti a o provedení práce
■ Oblast skončení pracovního poměru
– skončení pracovního poměru, delší a kratší výpovědní doba, nové výpovědní důvody, dohoda,
vyšší odstupné, odchodné, zákaz výpovědi, nejdůležitější judikáty
– povinnosti při skončení pracovního poměru,
pravidla pro smluvní odstupné
– posuzování neplatnosti skončení pracovního
poměru a skončení, k němuž se nepřihlíží
■ Pracovní doba (konto pracovní doby, rovnoměrný a nerovnoměrný rozvrh, přestávky v práci, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby
a jejich charakteristika a výčet, pružná pracovní
doba, pracovní volno – překážky v práci, náhrada mzdy místo nemocenských dávek)
■ Dovolená – nástup (automatický) dovolené, náhrada mzdy za dovolenou, převod do dalšího roku,
účetní problémy s rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem apod.
■ Mzdové a platové předpisy – zaručená a minimální mzda, sjednávání a stanovení mzdy a platu,
příplatky
■ Kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců – možnosti zaměstnavatele, kvalifikační dohody
■ Doručování písemností v pracovněprávních
vztazích
■ Diskuse, odpovědi na dotazy
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ladislav JOUZA
informace o lektorovi viz na straně 128
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
2. 11. 2015
15276
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 129 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY
A NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE OD ROKU 2016
■ 9. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
■ Uplatňování nového občanského zákoníku v personální činnosti, změny v občanském zákoníku –
jejich uplatnění v zákoníku práce
■ Činnost zaměstnavatele před vznikem pracovního
poměru: sjednání příslibu zaměstnání, výběrové
řízení, důležité osobní údaje, seznámení budoucího zaměstnance s bezpečnostmi a dalšími předpisy
■ Adhezní způsob uzavírání pracovních smluv (pracovní smlouvy na předtištěném formuláři)
■ Faktický pracovní poměr, pracovní pomět uzavřený konkludentním jednáním
■ Minimální a zaručená mzda, vliv na příspěvky od
úřadu práce v roce 2016
■ Příplatky za práci ve zdraví obtížném prostředí od
roku 2016
■ Změny v zákoně o zaměstnanosti
■ Personální agenda k zajištění pracovnělékařské
péče, změny ve výkladu
■ Pracovní poměr na dobu určitou (využití dohod pro
časově neomezený termínovaný pracovní poměr)
■ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – odvody pojištění, evidence odpracované
doby, cestovní náhrady
■ Personální agenda po vzniku pracovního poměru:
pracovní doba (evidence, rozvržení, přesčasy,
nařizování, pružná pracovní doba)
■ Dovolená (výpočet poměrné části, dovolená a mateřství), změna pracovní smlouvy, překážky v práci
(částečná nezaměstnanost a ekonomická stagnace, příspěvky od úřadu práce – aktuální úprava
apod.)
■ Vedení agendy v oblasti důchodového pojištění,
evidenční list důchodového zabezpečení, pracovní činnost vedle důchodu
■ Nové povinnosti zaměstnavatele ke správním úřadům, vztah k úřadu práce
■ Skončení pracovního poměru a personální agenda: způsoby skončení pracovního poměru, uzavření osobního spisu zaměstnance, zápočtový list,
posudek o pracovní činnosti
■ Aktuální judikatura ke skončení pracovního poměru
■ Vnitřní předpis zaměstnavatele pro rok 2016
■ Práva a závazky v kolektivních smlouvách pro rok
2016
■ Aktuální mzdové otázky
● Sjednávání mzdy
● Stanovení platu, smluvní plat
● Katalog prací
● Proč mají ženy nižší mzdu než muži
● Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
● Příplatky ke mzdě a platu
● Změny v osobním příplatku platné pro rok 2016
● Srážky ze mzdy v roce 2016 – nová úprava podle
občanského zákoníku, vliv osobního oddlužení
na srážky
● Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
● Odměny z dohody o pracovní činnosti a o provedení práce
● Průměrný výdělek
● Formy odměňování (skupiny prací, odměny, zaručená mzda, snižování mzdy apod.)
■ Diskuse, dotazy
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ladislav JOUZA
advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovně právních předpisů, autor
řady publikací z oblasti pracovního práva
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 12. 2015
15277
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 130 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
PRACOVNÍ DOBA, PŘEKÁŽKY
V PRÁCI A DOVOLENÁ
V PRAXI
■ 30. září 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Pracovní doba a inspekce práce = téma věčně zelené. Co s přesčasy? Kdy zaměstnance musíme
uvolnit z práce a kdy můžeme? Jak nařizovat dovolenou? Jak vést evidenci pracovní doby? Jak je to
s pracovní dobou na pracovní cestě… na tyto a mnoho dalších otázek naleznete odpověď na našem
semináři. Seminář je určen personalistům, účetním, vedoucím zaměstnancům, asistentkám, majitelům firem a všem, kdo přichází do styku s plánováním a vykazováním pracovního času zaměstnanců. (Studijní materiál obsahuje řadu konkrétních příkladů.)
Program semináře:
■ pracovní doba a pracovní smlouva
■ základní pojmy z pracovní doby, směnné režimy, vyrovnávací období
■ rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, pružná pracovní doba, konto pracovní doby
■ přestávka na jídlo a oddech + bezpečnostní
přestávka
■ nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v rámci
týdne
■ práce přesčas, práce ve svátek, v noci, o víkendech, náhradní volna
■ pracovní pohotovost
■ pracovní doba a pracovní cesta
■ evidence pracovní doby a časté chyby na straně zaměstnavatelů (co a jak kontroluje inspekce práce)
■ odchylky pracovní doby u některých profesí
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
(doprava, zdravotnictví, pedagogové, hasiči,
práce z domova)
překážky v práci na straně zaměstnance (náhrada mzdy při nemoci a karanténě, mateřská, rodičovská dovolená, návštěvy lékařů…)
překážky v práci na straně zaměstnavatele
(prostoje, částečná nezaměstnanost…)
výměra dovolené, dovolená za kalendářní rok
a za odpracované dny
dodatková dovolená
plánování a nařizování dovolené
hromadné čerpání dovolené
převádění dovolené do dalších let a omezené
možnosti proplácení
dovolená při změně pracovního poměru
krácení dovolené
srovnání právní úpravy platné před velkou novelou zákoníku práce a aktuální stav a další
Přednáší a na dotazy odpovídá
Dana BLAŽKOVÁ
poradce v oblasti pracovního práva a zákoníku práce, lektorka kurzů v oblasti pracovněprávní
legislativy s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky na straně zaměstnavatelů, ve volném čase vede zdarma nejčtenější pracovněprávním poradnu na českém
internetu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
30. 9. 2015
15278
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 131 –
Objednat na Internetu...
PRACOVNÍ PRÁVO
seminář
ZÁKONÍK PRÁCE
A PRACOVNÍ PRÁVO PRAKTICKY
■ 11. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Zákoník práce je kodex, který upravuje vztahy zaměstnanců a zaměstnavatelů bez ohledu na velikost
zaměstnavatele, obor činnosti či právní formu. Ať má zaměstnavatel jednoho zaměstnance nebo tisíc,
znamená to pro něj identické povinnosti a ty je třeba zvládnout. V rámci celodenního semináře projdeme
problematiku od vzniku pracovního poměru, přes změny až ke skončení. Nevynecháme ani dohody
konané mimo pracovní poměr. Budeme se věnovat odměňování, pracovní době, dovolené, překážkám
v práci, náhradě škod, osobním údajům, doručování písemností. Vysvětlíme si také způsob použití nového občanského zákoníku na pracovní vztahy, srovnáme původní a stávající právní úpravu. To vše živou
formou s mnoha příklady z praxe a dostatečným prostorem pro Vaše dotazy.
Odborný program semináře:
■ závislá práce a tzv. „švarcsystém“
■ možnost odchýlení od ZP, zákaz použití úpravy
OZ na pracovní vztahy
■ zákaz diskriminace
■ právní jednání podle OZ a ZP (neplatná a zdánlivá jednání – rozdíl, výčet zdánlivých jednání podle
ZP)
■ vznik pracovního poměru – zkušební doba, doba
určitá, informování o obsahu pracovního poměru
■ změny pracovního poměru – převedení na jinou
práci, dočasné přidělení, pracovní cesta
■ ukončování pracovních poměrů – dohoda, výpověď, okamžité zrušení, zrušení ve zkušební
době, odstupné (+ zajímavé judikáty týkající se
ukončování pracovních poměrů)
■ dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ)
■ pracovní doba – typy rozvržení, pružná pracovní
doba, konto pracovní doby, přestávky, odpočinky, evidence pracovní doby (nejčastější problé-
my), vyrovnávací období, správně vedená evidence pro kontrolu a další
■ základy bezpečnosti práce – povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti zaměstnanců, zdravotní prohlídky
■ mzda – rozdíly mezi určením a sjednáním mezd,
povinné mzdové složky, zaručená mzda, přesčasy
■ překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele
■ dovolená – plánování, určování, čerpání, krácení, převádění…
■ náhrada škody, dohody o odpovědnosti (hmotná
odpovědnost, odpovědnost za svěřenou věc, uznání dluhu, dohoda o srážce ze mzdy)
■ informování a projednávání se zaměstnanci
■ vnitřní předpisy
■ konkurenční chování a konkurenční doložka
(zakázaná konkurence dle OZ)
■ osobní spisy, potvrzení o zaměstnání
■ doručování písemností a další…
Přednáší a na dotazy odpovídá
Dana BLAŽKOVÁ
poradce v oblasti pracovního práva a zákoníku práce, lektorka kurzů v oblasti pracovněprávní
legislativy s dlouholetou praxí v oblasti řízení lidských zdrojů a personalistiky na straně zaměstnavatelů, vede nejčtenější pracovněprávním poradnu na českém internetu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
11. 11. 2015
15279
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 132 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
seminář
NOVELA ZÁKONA
O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ
V PRAXI – PROBLÉMY, OTÁZKY, NEJASNOSTI
■ 17. září 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Dne 5. února 2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabyla novela dnem 20. února 2015, s výjimkou ustanovení § 10d), který nabývá účinnosti dnem
1. 7. 2015. Nová právní úprava přináší mnoho novinek a změn v realizaci dotační politiky územních samosprávných celků, tj. obcí, krajů.
Odborný program semináře bude zaměřen na výklad problémových oblastí zákona o rozpočtových
pravidlech č. 250/2000 Sb., po novele. Máme maximální zájem Vás seznámit s aktuální novelou zákona. Zastáváme názor, že „Štěstí přeje připraveným“.
Seminář je určen všem, kteří se při své práci řídí základním zákonem pro finanční hospodaření – rozpočtovými pravidly územních rozpočtů, ale i kontroluje a přezkoumává jejich dodržování.
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci finančních a kontrolních odborů, interní auditoři obcí, krajů, dobrovolných svazků obcí a jimi zřízené příspěvkové organizace, dále členové finančních a kontrolních výborů. Semináře se může zúčastnit každý, kdo se setkává s touto problematikou
v praxi.
Odborný program semináře:
■ hospodaření podle rozpočtu a kontrola,
■ proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
■ zveřejňování smluv o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci,
■ změny rozpočtu,
■ závěrečný účet,
■ hospodaření a kontrola příspěvkových organizací,
■ porušení rozpočtové kázně u územních samosprávných celků a příspěvkové sféry,
■ pojem a základní znaky správních deliktů,
■ diskuse, předání zkušeností.
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako
průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Anna VELÍŠKOVÁ
interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
17. 9. 2015
15222
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 133 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
seminář
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
A JEJICH NÁLEŽITOSTI V NÁVAZNOSTI NA
NOVELU ZÁKONA ÚČINNOU OD 1. 1. 2016
■ 1. termín: 24. září 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
■ 2. termín: 3. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků, kteří zajišťují správu místních poplatků
a podílejí se na obsahové úpravě obecně závazných vyhlášek vydávaných v samostatné působnosti
obce. Vydání nových vyhlášek se předpokládá i v souvislosti s poslední novelou zákona o místních poplatcích, která se týká především místního poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. S náležitostmi obecně závazné vyhlášky budou probrány jednotlivé místní poplatky s upozorněním na rozhodnutí soudů týkající se dané
problematiky. Součástí semináře bude i zaměření na procesní ustanovení obsažená v zákoně o místních
poplatcích a také daňového řádu s důrazem na poslední legislativní úpravy..
Odborný program semináře
1. Náležitosti a obsah obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích – s důrazem na novou právní
úpravu místního poplatku za „provoz systému nakládání s komunálním odpadem“, na zákaz diskriminace při stanovení osvobození a úlev, stanovení povinnosti prokazování nároku na osvobození a úlevu,
na možnost zapracovat do vyhlášky ustanovení procesního charakteru, stanovení způsobu placení poplatku apod.
2. Dodržování základních zásad daňového řízení při stanovení a placení místních poplatků
3. Nová úprava sankčních opatření v daňovém řádu za nesplnění povinnosti nepeněžitého charakteru
4. Postavení nezletilých poplatníků z hlediska stanovení poplatkové povinnosti a vymáhání místních
poplatků – rozbor minulé, stávající a nové právní úpravy
5. Promíjení místních poplatků
6. Otázky a odpovědi, možnost individuální konzultace
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Zdeňka JIRÁSKOVÁ
ředitelka odboru správních činností Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 9. 2015
15185
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
3. 11. 2015
15186
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 290 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 134 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
seminář
PREFERENČNÍ OBCHOD
ČESKÉ REPUBLIKY (EU)
■ 15. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Oblast preferenčního obchodu je pro dovozce, výrobce a vývozce zboží zajímavá
zejména proto, že představuje významnou možnost úspory nákladů na clo. Každý,
kdo v rámci svého podnikání obchoduje se zbožím přes hranice České republiky, by
se měl orientovat v preferenčních vztazích se třetími zeměmi a v principech uplatňování zvýhodněných celních sazeb v rámci zón volného obchodu, celních unií a autonomních opatření. Během semináře, který je určen zejména pro začátečníky, ale
také pro pokročilé, kteří si chtějí osvěžit a zaktualizovat své znalosti, získají posluchači přehled o těchto oblastech preferenčního obchodu EU:
■ preferenční celní tarif a podmínky pro jeho využití,
■ přehled preferenčních dohod a opatření (zóny volného obchodu, celní unie, autonomní opatření),
■ zdroje informací o preferenčním obchodu,
■ pravidla určení preferenčního původu a příklady jejich praktického použití,
■ způsoby prokazování původu při dovozu a vývozu zboží,
■ zjednodušené postupy prokazování původu, schválený vývozce,
■ dodavatelská prohlášení v rámci Evropské unie,
■ závazné informace o původu zboží.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ivona KLABOUCHOVÁ
celní poradce
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
15. 10. 2015
15175
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 135 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
seminář
CELNÍ KODEX UNIE
OD ROKU 2016
■ 1. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Celní kodex Unie změní od května 2016 pravidla dovozu a vývozu zboží v Evropské
unii. Bude se týkat každého dovozce, vývozce i celního zástupce, nejvíce však držitelů povolení celních režimů a zjednodušených postupů. Cílem semináře je upozornit
na nejdůležitější novinky a připravit ty, kteří mají co do činění s celními předpisy, zejména na následující změny:
■ nakládání se zbožím, celní režimy, dočasné uskladnění (s důrazem na zvláštní
celní režimy),
■ možnosti zjednodušení celních formalit,
■ výhody podmíněné certifikátem AEO,
■ zastupování v celním řízení,
■ faktory ovlivňující celní zacházení, se zaměřením na celní hodnotu a původ zboží,
■ celní dluh, jeho vznik a zajištění,
■ závazné informace,
■ další změny pravidel a postupů při celním řízení.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ivona KLABOUCHOVÁ
celní poradce
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
1. 12. 2015
15178
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 136 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
konzultační seminář
CELNÍ PROBLEMATIKA
A PROVÁDĚNÍ INTRASTATU
V ROCE 2016
■ 14. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Konzultační seminář je určen pro každého, kdo obchoduje se zbožím přes hranice České
republiky i Evropské unie a kdo si chce udržovat aktuální přehled o vývoji celní legislativy,
obchodně-politických opatření a vykazovací povinnosti Intrastat. V úvodu získají účastníci
semináře základní informace o změnách očekávaných v roce 2016, poté bude dán prostor k diskusi o praktických problémech z každodenní praxe dovozu a vývozu i přijetí a odeslání zboží. Seminář je zaměřen zejména na tyto oblasti:
■ Celní kodex Unie a jeho praktické dopady
■ Aktuální novely celních předpisů a obchodně-politických opatření
■ Novinky v oblasti preferenčního obchodu
■ Konzultace k provádění Intrastatu (statistice obchodu a pohybu zboží mezi členskými státy EU) s výkladem základních ustanovení předpisů EU o provádění Intrastatu i vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy
Evropských společenství, která se k 1. 1. 2016 nemění. Zvláštní pozornost bude věnována zejména kódům povahy transakcí, trojstrannému obchodu, vykazované hodnotě a nomenklatuře zboží a dalším pravidlům pro provádění Intrastatu, která v praxi
působí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům nejvíce problémů a často nejsou
jednotně vykládána a uplatňována.
■ Diskuse, odpovědi na dotazy posluchačů
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Ivona KLABOUCHOVÁ
celní poradce
JUDr. Otakar KRÁTKÝ
spoluautor vyhlášek i příruček pro provádění Intrastatu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
14. 12. 2015
15236
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 137 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
konzultační seminář
PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ
INTRASTATU
■ 4. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s prováděním Intrastatu, protože s ním začínají
nebo by brzy mohli začít, stejně jako je vhodný pro získání odpovědí na otázky těch, kteří Intrastat již zajišťují.
Využít ho tak mohou všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je
vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.
V průběhu semináře bude podán ucelený výklad o všech základních ustanoveních příslušných předpisů Evropské unie o provádění Intrastatu a vyhlášky č. 201/2005 Sb.,
o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi
Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.
Cílem semináře je hlavně umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, získání všech potřebných informací a pramenů k nim o vykazování údajů do Intrastatu. Současně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy
pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám
a jejich zástupcům největší potíže. Seminář bude konkrétně zaměřen na:
■
■
■
■
ustanovení vyhlášky č. 201/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu,
způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům,
obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, dodací podmínky, povahy transakcí, třístranný obchod a kombinovanou nomenklaturu zboží,
■ opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat,
■ informace o kontrolách správného provádění Intrastatu, požadované dokumentaci při těchto
kontrolách a sankcích za zjištěné chyby,
■ dotazy účastníků k provádění Intrastatu a odpovědi na ně.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Otakar KRÁTKÝ
spoluautor vyhlášek i příruček pro provádění Intrastatu
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
4. 11. 2015
15235
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 138 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
seminář
ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ
A OSTATNÍ KONTROLNÍ REŽIMY
■ 21. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – do cca 14.00
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních kontrolních režimů v průběhu celního řízení, zejména s ohledem na problematiku zboží dvojího užití, jeho identifikace a problematiku mezinárodních sankcí. Seminář by měl poskytnout odpovědi na základní otázky plynoucí z celního řízení a podat základní informace vývozcům, dovozcům, nebo deklarantům projednávajícím předmětné komodity
jako jsou např. identifikace zboží, kontrolní orgány, průběh celního řízení, licence a povolení, problematika
kontroly v oblasti mezinárodních sankcí apod.
Seminář je určen pracovníkům, kteří se věnují celnímu řízení u zboží, jež může být zbožím dvojího užití,
nebo vojenským materiálem, a dále pracovníkům věnujícím se celnímu řízení, které může podléhat omezením z pohledu mezinárodních sankcí (např. vývoz a dovoz z/do Ukrajiny, KLDR, aj.).
■ Úvod do problematiky
– Co jsou mezinárodní kontrolní režimy
– Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy
– Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití
– Problematika vojenského materiálu
– Problematika mezinárodních sankcí
■ Problematika vojenského materiálu
– Co je vojenským materiálem
– Spolupráce s orgány dozoru
– Procedura celního řízení
■ Problematika mezinárodních sankcí
– Co jsou mezinárodní sankce
– Uplatňování mezinárodních sankcí s ohledem
na aktuální politickou situaci ve světě
– Spolupráce s orgány dozoru
– Procedura celního řízení
■ Zboží dvojího užití
– Co je zbožím dvojího užití
– Legislativní rámec problematiky zboží dvojího užití
– Spolupráce s orgány dozoru
– Úvod do NR č. 428/2009
■ Identifikace zboží dvojího užití
– Jak identifikovat zboží dvojího užití
– Možné cesty k identifikaci zboží dvojího užití
– Práce s NR č. 428/2009 včetně přílohy I: seznamu zboží dvojího užití
■ Praktické příklady identifikace zboží dvojího
užití
■ Vysvětlení některých způsobů identifikace zboží dvojího užití
■ Práce s otevřenými zdroji: TARIC, EUR-lex,
internetové stránky státních orgánů atd.
■ Shrnutí problematiky mezinárodních sankcí
z pohledu celního řízení
■ Shrnutí problematiky mezinárodních kontrolních režimů s ohledem na problematiku zboží dvojího užití a vojenského materiálu při celním řízení
■ Prostor pro diskuzi
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Mgr. Dušan ERNEST
Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření
Mgr. Josef KOBSINEK
Generální ředitelství cel, celní odbor, vedoucí oddělení netarifních opatření
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
21. 10. 2015
15173
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 139 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
seminář
CELNÍ KLASIFIKACE ZBOŽÍ
V ROCE 2016 PRAKTICKY
STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ,
VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ
■ 11. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář je určen zejména pro dovozce a vývozce, kteří pochopili, že znalost pravidel celní klasifikace zboží,
tedy sazebního zařazení zboží, je klíčovou podmínkou pro správné uplatnění celních sazeb a obchodněpolitických opatření a také pro snížení rizika následného doměření cla a ostatních poplatků. Vzhledem k šíři
této problematiky bude seminář zaměřen na oblast, s níž se setkává většina firem a v níž se také nejvíce chybuje – na celní klasifikaci strojů, přístrojů, zařízení, vozidel a jejich částí, součástí a příslušenství.
Účastníci semináře budou také seznámeni s připravovanými změnami ve vydávání závazných
informací o sazebním zařazení zboží (tzv. ZISZ) v souvislosti s novým unijním celním kodexem (tzv.
UCC) a jeho prováděcími předpisy (tzv. UCC-IA a UCC-DA), změnami společného celního sazebníku EU (tzv. kombinovaná nomenklatura) a změnami Harmonizovaného systému popisu a číselného
označovaní zboží (tzv. harmonizovaný systém), které mají pro tuto problematiku zásadní význam.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Stručný přehled celních předpisů a zdrojů informací týkajících se celního tarifu a celní klasifikace zboží
Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury
ZISZ a nezávazná vyjádření k sazebnímu zařazení zboží
Informace o změnách ve vydávání ZISZ v souvislosti s UCC, UCC-IA a UCC-DA
Informace o změnách kombinované nomenklatury od 1. 1. 2016
Základní informace o připravovaných změnách harmonizovaného systému od 1. 1. 2017
Specifická pravidla platná pro celní klasifikaci strojů, přístrojů, zařízení a vozidel, praktické příklady
Pravidla pro celní klasifikaci částí, součástí a příslušenství, praktické příklady
Aktuální příklady z praxe a z jednání o sjednocení výkladu kombinované nomenklatury v rámci EU
Diskuse
Přednášejí a na dotazy odpovídají
plk. Mgr. Petr MAREŠ
vedoucí pracovník na Generálním ředitelství cel; specialista na společný celní sazebník EU,
sazební zařazování zboží a zbožíznalství; odborný garant a lektor celního specializačního kurzu
v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi a Světové celní organizaci, kde
podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku; autor a spoluautor předpisů upravujících danou problematiku na národní úrovni
pplk. Mgr. Petr TOMAN
specialista na společný celní sazebník EU, sazební zařazování zboží a zbožíznalství na Generálním ředitelství cel; lektor celního specializačního kurzu v celní škole; zástupce ČR při jednáních v Evropské komisi, kde podílí se na tvorbě předpisů upravujících danou problematiku
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
11. 11. 2015
15174
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 140 –
Objednat na Internetu...
FINANČNÍ PRÁVO
seminář
DODACÍ DOLOŽKY
INCOTERMS 2010
A JINÁ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ
A JEJICH VLIV NA UPLATŇOVÁNÍ DPH A CELNÍCH PŘEDPISŮ
PŘI REALIZACI ZAHRANIČNÍHO OBCHODU
■ 9. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Pracovní seminář k problematice provádění zahraničního obchodu se zbožím (vnitrounijní i mimounijní obchod)
se zaměřením na praktické využití dodacích doložek INCOTERMS 2010, které jsou účinné od 1. 1. 2011.
Cílem semináře je přinést účastníkům:
● definici jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010 s vymezením hlavních odlišností proti dodacím
doložkám 2000,
● schopnost správně používat dodací doložky INCOTERMS 2010 a identifikovat obchodně-právní rizika při
jejich použití,
● přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí ve
vazbě na sjednanou dodací doložku.
Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.
Obsah semináře:
■ dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím, zejména
pak v kupní smlouvě,
■ důležité aspekty dodacích doložek INCOTERMS 2010 – balení zboží, kontrola zboží, smlouvy o přepravě
apod.,
■ charakteristika jednotlivých dodacích doložek INCOTERMS 2010, jejich využití a hlavní odlišnosti od dodacích doložek 2000,
■ vliv smluvních ujednání a dodacích doložek INCOTERMS 2010 na uplatňování DPH, příp. celních předpisů:
– při vnitrounijním obchodu se zbožím,
– při dovozu a vývozu zboží,
■ praktické příklady obchodních operací,
■ diskuse a odpovědi na dotazy účastníků.
Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, jež jsou předmětem semináře.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Marek REINOHA
poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován Mezinárodní obchodní komorou (ICC)
jako lektor dodacích doložek INCOTERMS 2010
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 11. 2015
15179
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 141 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
dvoudenní seminář
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
PRO DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SPECIALISTY
■ 16. – 17. září 2015 ■ středa a čtvrtek ■ 9.00 – 17.00 hod. (čtvrtek do 14.00 hod.)
Na dvoudenním semináři se budeme věnovat dani z příjmů právnických osob – výkladu i souvisejícím příkladům.
Podrobně rozebereme následující oblasti:
■ Terminologie daně z příjmů ve vazbě na soukromé právo
■ Poplatníci DPPO
– veřejně prospěšní poplatníci a stanovení
jejich základu daně
– SVJ a jeho postavení v DPPO
– svěřenské fondy ve vztahu k jejich zdaňování
■ Vazba účetního a zdaňovacího období ve vztahu k základu daně
■ Transformace účetního výsledku hospodaření
na základ daně tak, jak je realizován v daňovém přiznání. V této souvislosti se zaměříme
na:
– zaúčtované daňově neúčinné náklady,
– položky zvyšující mimoúčetně základ daně,
– zaúčtované nezdanitelné výnosy včetně důvodů jejich nezahrnutí do základu daně,
– položky snižující mimoúčetně základ daně.
■ Vzájemná vazba § 24 a 25, základní zásady
daňové účinnosti nákladů
■ Podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově účinných výdajů podle § 24, a to i na příkladech a v souvislostech s Pokynem D – 22,
ve vazbě na účetnictví
■ Podrobný rozbor a výklad jednotlivých daňově neúčinných výdajů podle § 25, a to i na
příkladech a v souvislostech s Pokynem D –
22, ve vazbě na účetnictví.
■ Aktuální a složité otázky daňových odpisů
dlouhodobého majetku.
■ Otázky přijetí a vyplácení podílů na zisku a
jejich daňové posouzení, daňové dopady příplatku mimo základní kapitál, daňové dopady vrácení ažia, otázky likvidace povinného
rezervního fondu v rekodifikovaných obchodních korporacích. Tato oblast bude vyložena
pomocí řešených účetně – daňových příkladů.
■ Odčitatelné položky od základu daně a to ve
vazbě na veřejně prospěšné poplatníky, přičemž bude položen důraz na odpočet daňové
ztráty a souvislost s § 38na ZDP a to v souvislostech s Pokynem D – 22.
■ Podrobný rozbor otázek tvorby zákonných
opravných položek a rezerv podle zákona o rezervách a jejich návaznost na odpisy pohledávek.
Obsahem přednášky nebudou daňové souvislosti přeměn společností a mezinárodního zdanění.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ivana PILAŘOVÁ
auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
16.–17. 9. 2015
15192
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 5 180 Kč za osobu (vč. DPH)
1× OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 142 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DAŇOVÉ A ÚČETNÍ NOVINKY
ROKU 2015 A ROKU 2016
KOMPLEXNÍ POHLED
■ 1. termín: 25. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – 14.00 hod.
■ 2. termín: 10. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – 14.00 hod.
Seminář bude zaměřen na novinky v účetní a daňové legislativě roku 2015 a výhledy na změny platné pro rok 2016 (předpokládáme, že změny od roku 2016 budou
k datu konání semináře přijaty). Výklad bude doplněn o aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a zajímavé judikáty.
Seminář je určen daňovým poradcům, auditorům, ekonomům, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům.
Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu:
■ výklad Pokynu D – 22 k dani z příjmů,
■ novela zákona o DPH pro rok 2015 zejména ve vztahu k přenesení daňové povinnosti,
■ novela zákona o DPH pro rok 2016 – změny v převodu vybraných nemovitých
věcí a problematika zavedení kontrolního hlášení,
■ změny v účetnictví (plánovaná novela zákona o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016),
■ aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a zajímavé judikáty.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ivana PILAŘOVÁ
auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
25. 11. 2015
15193
10. 12. 2015
15194
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 143 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
UZNATELNÉ A NEUZNATELNÉ VÝDAJE
(NÁKLADY)
U PRÁVNICKÝCH OSOB
■ 12. říjen 2014 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Seminář je zaměřen na aplikaci zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2015
u obchodních společností a družstev. Zdůrazněny budou zejména jeho poslední změny. Tento seminář
je určen zejména pro ekonomické a daňové poradce, ekonomy a účetní.
■ Obecné principy transformace výsledku hospodaření na základ daně
■ Základní charakteristika daňových připočitatelných a odčitatelných položek
■ Daňově účinné náklady:
● výdaje (náklady) související s podnikáním dle § 24 odst. 1 ZDP
● výdaje (náklady) speciálně definované v § 24 odst. 2 ZDP ● náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance ● náklady vynaložené na základě závazného právního předpisu ● náklady
podle § 24odst. 2 písm. zc) ZDP (nedaňové náklady související se zdaňovanými příjmy) ● náklady
s limitovanou daňovou uznatelností – zaplacením, prodejní cenou, částkou evidovanou u vkladatele ● náklady limitované absolutní částkou, výší procenta ze stanovené základny či jiným omezením ● další daňové náklady – pojištění, daně, členské příspěvky, úroky, cenné papíry, reklama, nájemné, smluvní sankce ● finanční leasing – náklady vynaložené na naleasovaný majetek, předčasné
ukončení leasingové smlouvy, cese leasingové smlouvy ● účetní a daňové odpisy majetku, zůstatková cena majetku prodaného, zlikvidovaného, vyřazeného
■ Problematika pohledávek, opravných položek a rezerv
■ Daňově neúčinné náklady
● pokuty, penále, úroky z prodlení, manka, škody
● finanční náklady – finanční úvěrové nástroje, nízká kapitalizace
● reprezentace, pohoštění, dary, umělecké předměty
● náklady na příjmy, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozené
■ Problematika bezúplatných příjmů a s nimi souvisejících nákladů
■ Ve výkladu bude věnován prostor na uvedení maximálního množství praktických příkladů
■ Další aktuální otázky v oblasti daně z příjmů
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ilona SOUČKOVÁ
vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se
na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů
právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje
výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
12. 10. 2014
15245
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 144 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
VE SMYSLU
DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
■ 9. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Odborný program semináře
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů
■ Dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu účetních předpisů ● Definice jednotlivých pojmů – software,
výsledy výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise
■ Dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu účetních předpisů ● Pozemky, stavby, byty, jednotky, nebytové
prostory ● Samostatné movité věci a soubory hmotných movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů,
zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobá hmotný majetek, oceňovací rozdíly k nabytému majetku
■ Způsoby oceňování dlouhodobého majetku, součást ocenění dlouhodobého majetku, technické zhodnocení
■ Odpisování dlouhodobého majetku, účetní odpisový plán, majetek neodpisovaný
Hmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
■ Vymezení hmotného majetku pro účely zákona daních z příjmů: samostatné movité věci, samostatné movité věci pevně spojené s nemovitostí, soubory movitých věcí, nedílná součást budovy a stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, zvířata, jiný hmotný majetek,
■ Nehmotný majetek ve smyslu zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ● vymezení nehmotného majetku, odpisování ● technické zhodnocení nehmotného majetku,
■ Vymezení poplatníka, který je oprávněn uplatňovat daňové odpisy – odpisovatel
■ Daňové odpisování majetku ● stanovení vstupní ceny hmotného a nehmotného majetku, vliv technického
zhodnocení na vstupní cenu, vliv poskytnuté dotace na vstupní cenu, majetek ve spoluvlastnictví, vyvolaná investice ● postup při stanovení vstupní ceny u nájemce po ukončení operativního nájmu a po ukončení smlouvy o finančním leasingu, stanovení vstupní ceny u majetku nabytém vkladem, aplikace změněné
vstupní ceny)
■ Metody uplatňování daňových odpisů ● odpisy rovnoměrné, zrychlené,„ časové měsíční odpisy“, polovina ročního odpisu, pokračování v odpisování započatém původním vlastníkem, odpisování majetku nabytého vkladem ● fakultativnost při uplatňování daňových odpisů, přerušení daňových odpisů
■ Hmotný majetek vyloučený z daňového z odpisování
■ Vyřazení majetku a uplatnění daňové zůstatkové ceny do základu daně – vyřazení majetku v důsledku prodeje, likvidace, škody
■ Finanční leasing – minimální doba nájmu, předčasné ukončení nájemní smlouvy, zkrácený finanční leasing
■ „Podlimitní hmotný a nehmotný majetek“ – majetek, který nedosahuje vstupní ceny stanovené zákonem o daních z příjmů, o kterém účetní jednotka účtuje na úč. tř. 01,02 ● účetní odpisy a uplatňování daňových odpisů, technické zhodnocení „podlimitního hmotného a nehmotného majetku“
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ilona SOUČKOVÁ
Informace o lektorce viz na straně 144
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 11. 2015
15246
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 145 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU
Z POHLEDU
DAŇOVÝCH A ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
■ 19. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
■
■
Právní předpisy, pomůcky a další zdroje k čerpání informací
Definice opravy hmotného a nehmotného majetku
Opravy na majetku vlastním, opravy na majetku pronajatém
Tvorba a čerpání rezervy na opravy HM
Technické zhodnocení majetku ve světle účetních předpisů
Technické zhodnocení na majetku vlastním – definice
Technické zhodnocení, které lze zahrnout do daňových nákladů ve smyslu ustanovení § 24
odst. 2 písm. zb) ZDP
■ Technické zhodnocení provedené nájemcem nad rámec nájemného, odpisování technického
zhodnocení provedeného nájemcem
■ Nájemné hrazené formou oprav či technického zhodnocení provedeného nájemcem
■ Odkoupení majetku, na kterém nájemce provedl technické zhodnocení
■ Opravy a technické zhodnocení provedené na nehmotném majetku
■ Technické zhodnocení provedené na solárních zařízeních
■ Nástavby, přístavby, stavební úpravy
■ Rekonstrukce, modernizace
■ Nedílná součást budov a staveb, samostatná movitá věc
■ Judikatura Nejvyššího správního soudu
Přednáška je postavena na maximálním množství konkrétních případů a jejich variant s rozšířeným prostorem pro problematiku různých zásahů na nemovitostech.
Výklad bude podán ve znění aktuálních právních předpisů.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ilona SOUČKOVÁ
vedoucí oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se
na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů
právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
19. 11. 2015
15247
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 146 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
V ROCE 2015
■ 8. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové
povinnosti. Ve výkladu budou zdůrazněny změny účinné od 1. 1. 2015 (popřípadě i významné změny v roce
2014) včetně praktických příkladů. V případě přijetí dalších změn od roku 2016 budou tyto změny ve
výkladu zdůrazněny.
■ STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ – výsledek hospodaření před zdaněním
■ POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – změna v povinnosti dodanění neuhrazených závazků, zkrácení lhůty pro dodanění neuhrazených závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody na základ daně apod.
■ POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je
podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek atd.
■ ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – zdanění příjmů z dědění a darování, příjmy získané převodem podle
zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, daňové dopady převodních cen
■ DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY – příspěvky poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci, motivační
příspěvek, příspěvky právnickým osobám s povinným, nepovinným členstvím, příspěvky na různé typy pojištění, odměny statutárních orgánů, cenné papíry, pohledávky, závazky, zásadní změny v odpisu pohledávek
a v tvorbě daňových opravných položek k pohledávkám, finanční i operativní leasing, zajištění závazku
převodem práva, propagační předměty, dary, reprezentace, úroky z úvěrového finančního nástroje, smluvní
sankce, pokuty, penále, likvidace nepotřebných zásob, škody, náhrady škod, výdaje související s držbou
dceřiné společnosti, limitace daňové zůstatkové ceny majetku v případě jeho prodeje nebo vyřazení, nedaňové náklady související se zdaňovaným i příjmy, zásadní změny v uplatňování § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP
■ DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
■ OSVOBOZENÍ PŘÍJMŮ
■ NEDAŇOVÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
■ ZMĚNY VE SFÉŘE NEZISKOVÉHO SEKTORU
■ HMOTNÝ MAJETEK – odpisování hmotného majetku, stanovení vstupní ceny pro odpisování majetku,
vyřazení majetku, likvidace majetku, škody na majetku, odpisování budov a staveb, vyvolané investice,
nehmotný majetek (software), problematika fotovoltaických elektráren, vymezení odpisovatele, vymezení
neodpisovaného majetku, režim majetku nabytého bezúplatně, pozemky, stavby, jednotky, majetek vyloučený z odpisování
■ SNIŽUJÍCÍ POLOŽKY, POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
■ ZMĚNY VE ZDANĚNÍ SRÁŽKOVOU DANÍ, PLACENÍ ZÁLOH NA DAŇ Z PŘÍJMŮ
■ DALŠÍ AKTUÁLNÍ OTÁZKY V OBLASTI DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Ilona SOUČKOVÁ
Informace o lektorce viz na straně 146
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
8. 12. 2015
15248
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 147 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
konzultační seminář
K UPLATŇOVÁNÍ A VZÁJEMNÝM VAZBÁM PŘEDPISŮ
O DPH, DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
A ÚČETNICTVÍ V ROCE 2015 A V ROCE 2016
■ 12. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 17.00 hod.
■ ZÁKON O DPH – bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny od roku 2016. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejm. těchto oblastí:
● základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH ● vymezení místa plnění
u služeb od 1. 1. 2016 ● zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015 ● praktické
problémy při uplatňování daně na výstupu ● praktické problémy při opravě základu daně a výše daně, včetně
vystavování příslušných dokladů ● aktuální problémy při vystavování daňových dokladů ● aktuální problémy při
stanovení sazeb daně a změna sazeb daně od 1. 1. 2015 a od roku 2016 ● osvobození od daně bez nároku
na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2016 ● trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2015 a změny od
roku 2016 ● praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ● kontrolní hlášení
od 1. 1. 2016.
■ ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob
(obchodních společností a družstev) a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2016,
zejména:
● Daňový režim dílčích příspěvků/plateb na likvidaci solárních panelů ● Zdanění bezúplatných příjmů/darů
a příjmů v podobě majetkového prospěchu ● Podpora odborného vzdělávání zavedením nových odpočtů od
základu daně ● Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám ● Z vybraných judikátů ● Daňový
režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu – snižování základního kapitálu, výplaty rezervního fondu,
zdaňování dividend ● Aktualizace pokynů ke správné aplikaci ZDP – vybrané otázky k uplatňování odpočtu na
výzkum a vývoj ● Informace o schválených novelách ZDP v roce 2015.
■ PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným
otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2015 a problematice podvojného účetnictví od roku 2016 (změny
zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům
upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
● změny v zákonu o účetnictví od roku 2016 (významná novela z důvodu transpozice Směrnice EU) ● změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2016 ● změny v Českých účetních standardech platných pro
rok 2016 ● vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek ● další účetní aktuality a informace
ke změnám v účetní legislativě.
Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentací k semináři v tištěné formě, podle níž budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Václav BENDA (specialista na oblast DPH) – DPH
Ing. Vlastimil BACHOR (ved. odd. legislativy daně z příjmů práv. osob MF) – daň z příjmů
Ing. Petr RYNEŠ (vedoucí pracovník EURO-Trend Audit, a. s.) – účetnictví
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
12. 11. 2015
15281
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 990 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 148 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
třídenní seminář
DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OTÁZKY,
JEJICH ŘEŠENÍ A VZÁJEMNÉ VAZBY Z HLEDISKA ZÁKONŮ
O DPH, DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ÚČETNICTVÍ
V ROCE 2015 A V ROCE 2016
■ 11.–13. prosinec 2015 ■ pátek, sobota, neděle ■ Hotel Bezděz, Staré Splavy
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY
Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH
od 1. 1. 2016. Výklad bude zaměřen zejména na:
● základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH ● vymezení obratu, osob povinných k dani a jejich registraci jako plátců daně a identifikovaných osob v roce 2015 a 2016 ● aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb ● vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb ● zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb v roce 2015 a 2016 ●
aktuální problémy při vystavování daňových dokladů ● aktuální problémy při stanovení sazeb daně v roce 2015 a 2016
● osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn
od 1. 1. 2016 ● trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce
2015 a změny od roku 2016 ● praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ve vazbě
na kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb ● kontrolní hlášení od 1. 1. 2016.
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
Obsahem budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (obchodních společností a družstev) v roce 2015
a informace o změnách od roku 2016, a to zejména:
■ Daňový režim dílčích příspěvků/plateb na likvidaci solárních panelů ■ Zdanění bezúplatných příjmů/darů a příjmů
v podobě majetkového prospěchu ■ Podpora odborného vzdělávání zavedením nových odpočtů od základu daně ■
Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám ■ Z vybraných judikátů ■ Aktualizace pokynů ke správné
aplikaci ZDP ● úprava pokynu D-6 = nový pokyn D-22 ● změny v pokynu D-288 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj a vybrané otázky pro správné uplatnění odpočtu ■ Aktuálně z KV KDP – daňový režim naturální mzdy
■ Daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu ● snižování základního kapitálu, výplaty rezervního fondu,
zdaňování dividend ■ Vybrané otázky k hmotnému majetku a jeho užívání ■ Schválené doprovodné novely ZDP 2015
k novele zákona o ● investičních pobídkách č. 84/2015 Sb. ● poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ● účetnictví ● o mezinárodní spolupráci při správě daní.
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE
Výklad se bude věnovat problematice podvojného účetnictví za rok 2015 a změnám v účetní legislativě od roku 2016.
Výklad bude zaměřen zejména na:
■ velkou novelu zákona o účetnictví v souvislosti s transpozicí Směrnice EU do českého účetního práva s účinností od
1. 1. 2016 ■ změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví v roce 2015 a změny pro rok 2016, zejména v souvislosti
s novelou zákona o účetnictví ■ informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2015, například: ● vykazování
srovnatelných údajů v účetní závěrce ● vyplňování účetních výkazů ● sestavení přílohy k účetní závěrce ● cash flow
a přehled o změnách ve vlastním kapitálu ■ výklad k českým účetním standardům platným v roce 2015 a změny pro
rok 2016 včetně nových interpretací ke standardům ■ další aktuální informace k legislativním změnám v účetnictví.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Václav BENDA (specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH) – DPH
Ing. Vlastimil BACHOR (ved. odd. legislativy daně z příjmů práv. osob MF) – daň z příjmů
Ing. Petr RYNEŠ (vedoucí pracovník EURO-Trend Audit, a. s.) – účetnictví
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
11.–13. 12. 2015
15282
Hotel BEZDĚZ
Staré Splavy
Cena semináře
VLOŽNÉ: 8 890 Kč za osobu (vč. DPH) UBYTOVÁNÍ: 1 200 (1 760) Kč za osobu/2 noci (vč. DPH)
STRAVNÉ: 1 060 Kč za osobu (2× snídaně, 3× oběd, 2× večeře [vč. DPH])
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 149 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB
VE VAZBĚ NA ÚČETNICTVÍ V ROCE 2015 A 2016
■ 23. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
PRO PODNIKATELE
Výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice při sestavení účetní závěrky za rok 2015
a vybraných otázek podvojného účetnictví, změnám zákona o účetnictví od roku 2016, změnám
vyhlášky a účetních standardů pro podnikatele od
roku 2016 s přihlédnutím ke změnám v dani z příjmů a v obchodním právu. Výklad bude zaměřen
zejména na:
■ výklad k novele zákona o účetnictví od roku
2016 v souvislosti s transpozicí Směrnice EU do
českého účetního práva,
■ změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro
rok 2015 a od roku 2016,
■ změny v Českých účetních standardech platných
pro rok 2015 a v roce 2016,
■ vybrané problémy účetní závěrky za rok 2015,
■ další účetní aktuality a informace.
ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ
PRÁVNICKÝCH OSOB
Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (obchodních společností a družstev) v roce 2015 a informace o změnách od roku 2016, a to zejména:
■ Daňový režim dílčích příspěvků/plateb na likvi-
daci solárních panelů
■ Zdanění bezúplatných příjmů/darů a příjmů v podobě majetkového prospěchu
■ Podpora odborného vzdělávání zavedením
nových odpočtů od základu daně
■ Zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám
■ Z vybraných judikátů
■ Aktualizace pokynů ke správné aplikaci ZDP
– úprava pokynu D-6 = nový pokyn D-22
– změny v pokynu D-288 k uplatňování odpočtu
výdajů na výzkum a vývoj a vybrané otázky pro
správné uplatnění odpočtu
■ Aktuálně z KV KDP – daňový režim naturální mzdy
■ Daňový režim distribuce vybraných složek vlastního kapitálu
– snižování základního kapitálu, výplaty rezervního fondu, zdaňování dividend
■ Vybrané otázky k hmotnému majetku a jeho užívání
■ Schválené doprovodné novely ZDP 2015 k novele zákona o
– investičních pobídkách č. 84/2015 Sb.
– poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
– účetnictví
– o mezinárodní spolupráci při správě daní
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Vlastimil BACHOR – daň z příjmů
vedoucí oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na
legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev
Ing. Petr RYNEŠ – účetnictví
auditor, vedoucí pracovník firmy EURO – Trend Audit, a. s.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
23. 11. 2015
15280
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 150 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
VAZBY
ZÁKONA O DPH NA ÚČETNICTVÍ
V ROCE 2015 A V ROCE 2016
■ 21. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Výklad bude věnován návaznostem některých ustanovení zákona o DPH v platném znění
na účetnictví plátců DPH. Praktické dopady budou vysvětlovány využitím příkladů, včetně
jejich promítnutí do účetnictví. Dostatečný časový prostor bude vyhrazen na dotazy účastníků semináře.
Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:
■ vymezení základních pojmů v zákoně o DPH v návaznosti na účetnictví (např. obchodní
majetek, dlouhodobý majetek, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností, obrat),
■ zdaňování dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností ve vazbě na jeho uvedení
do užívání a dopady na účetnictví,
■ pravidla pro fakturaci a vystavování daňových dokladů a vazby na účetnictví,
■ oprava základu daně a výše daně, včetně skont a bonusů,
■ pravidla pro opravu výše daně v jiných případech,
■ oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
■ pravidla pro uplatňování odpočtu daně z časového hlediska a jeho prokazování daňovými doklady,
■ pravidla pro uplatňování odpočtu daně v částečné výši, a to zejména u dlouhodobého
majetku (např. u osobních automobilů využívaných pro služební i osobní potřebu),
■ pravidla pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku,
■ zvláštní režim přenesení daňové povinnosti, včetně změn od 1. 1. 2015 a od 1. 1. 2016
a jeho promítnutí do účetnictví a evidence pro účely DPH,
■ vedení evidence pro účely DPH a změny od roku 2016,
■ přiznání k DPH a kontrolní hlášení od 1. 1. 2016,
■ ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění
daně.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Václav BENDA – DPH
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Ing. Petr RYNEŠ – účetnictví
auditor, vedoucí pracovník firmy EURO – Trend Audit, a. s.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
21. 10. 2015
15255
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 151 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
dvoudenní seminář
DPH OD A DO Z
PRO DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SPECIALISTY
■ 9.–10. září 2015 ■ středa, čtvrtek ■ 9.00–cca16.30 hod. (čtvrtek 9.00–14.00)
Při výkladu bude probrána komplexně podle jednotlivých oblastí problematika uplatňování DPH, včetně
změn, které nabyly účinnosti od 1. 1. 2015. Účastníci budou informování také o změnách zákona o DPH
s účinností od 1. 1. 2016. Výklad budou prováděn s využitím příkladů, judikátů Evropského soudního dvora
dalších metodických pomůcek i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor
bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům. Výklad bude zaměřen
zejména na:
specifických postupů u přemístění zboží, call-off
■ základní informace o aktuálním stavu národní a evskladů, třístranného obchodu, zasílání zboží a noropské legislativy v oblasti DPH,
vých dopravních prostředků,
■ vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2015,
■ základní pravidla uplatňování daně u služeb mezi
plátci z různých členských zemí se zaměřením na
■ vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení
praktické problémy,
zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
■ vymezení místa plnění při poskytování služeb od ■ přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí,
včetně osvobození od daně při dovozu zboží,
1. 1. 2015,
■ vymezení telekomunikačních služeb, služeb roz- ■ vývoz zboží a praktické postupy při vykazování
osvobození od daně při vývozu zboží v daňovém
hlasového a televizního vysílání a elektronicky popřiznání,
skytovaných služeb,
■ zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných ■ základní pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně,
služeb od 1. 1. 2015,
■ vznik povinnosti přiznat daň a stanovení data usku- ■ platňování nároku na odpočet daně v poměrné
a krácené výši a promítání těchto nároků do přitečnění zdanitelného plnění,
znání k DPH,
■ praktické problémy při vystavování daňových do■ úprava odpočtu daně a vyrovnání odpočtu daně
kladů v roce 2015,
a jejich promítání do přiznání k DPH,
■ stanovení základu daně, opravu základu daně a
výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů, ■ zvláštní režimy, se zaměřením na cestovní službu
a prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběra■ sazby daně v roce 2015 a změny od roku 2016 v nátelských předmětů a starožitností,
vaznosti ne elektronickou evidenci tržeb,
■ osvobození od daně bez nároku na odpočet daně ■ trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové
povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce
v roce 2015,
2015 a změny od roku 2016,
■ osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých
■ správu DPH v tuzemsku a změny od roku 2016
věcí od 1. 1. 2016,
v návaznosti na elektronickou evidenci tržeb,
■ základní pravidla uplatňování DPH u dodávek zboží
mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně ■ kontrolní hlášení od 1. 1. 2016.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Václav BENDA
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9.–10. 9. 2015
15251
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 5 180 Kč za osobu (vč. DPH) 1× OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 152 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DPH V ROCE 2015
A ZMĚNY OD ROKU 2016
■ 1. termín: 21. září 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – do cca 16.00
■ 2. termín: 3. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – do cca 16.00
Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách
zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2016.
Výklad bude zaměřen zejména na:
■ základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
■ vymezení obratu, osob povinných k dani a jejich registraci jako plátců daně a identifikovaných osob,
■ vymezení místa plnění u služeb v roce 2015,
■ vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb,
■ zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015,
■ aktuální problémy při vystavování daňových dokladů,
■ aktuální problémy při stanovení sazeb daně a změna sazeb daně od 1. 1. 2015 a od roku 2016,
■ osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2016,
■ trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného
plnění v roce 2015 a změny od roku 2016,
■ praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 a změny od roku 2016,
■ kontrolní hlášení od 1. 1. 2016.
Při výkladu aplikace zákona o DPH bude postupováno podle prezentace, která bude posluchačům promítána pomocí dataprojektoru. Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
Poznámka: Odborný program obou termínů je totožný.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Václav BENDA
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
21. 9. 2015
3. 11. 2015
15252
15253
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 153 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ZMĚNY V UPLATŇOVÁNÍ DPH
OD ROKU 2016
■ 1. termín: 2. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – do cca 16.00
■ 2. termín: 17. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – do cca 16.00
Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od 1. 1. 2016 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH
podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:
■ základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
■ vymezení obratu, osob povinných k dani a jejich registraci jako plátců daně a identifikovaných osob v roce 2015 a 2016,
■ aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb,
■ vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb,
■ zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb v roce 2015 a v roce 2016,
■ aktuální problémy při vystavování daňových dokladů,
■ aktuální problémy při stanovení sazeb daně v roce 2015 a v roce 2016,
■ osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2016,
■ trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění
v roce 2015 a změny od roku 2016,
■ praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ve vazbě na
kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb,
■ kontrolní hlášení od 1. 1. 2016.
Při výkladu aplikace zákona o DPH bude postupováno podle prezentace, která bude posluchačům promítána pomocí dataprojektoru. Výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.
Poznámka: Odborný program obou termínů je totožný.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Václav BENDA
BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
2. 12. 2015
17. 12. 2015
15257
15258
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 690 Kč za osobu (vč. DPH) OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 154 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
třídenní seminář
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
S UPLATŇOVÁNÍM DPH V ROCE 2015
A ZMĚNY OD ROKU 2016
■ 27. – 29. listopad 2015 ■ pátek – neděle ■ Hotel Bezděz, Staré Splavy
Na třídenním semináři bude podrobný výklad zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH
podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a metodických informací a výkladů vydaných
Ministerstvem financí a na změny od roku 2016. Výklad bude zaměřen zejména na:
■ základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
■ vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2015,
■ vymezení místa plnění při dodání zboží, pořízení
zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
■ vymezení místa plnění při poskytování služeb od
1. 1. 2015,
■ vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb,
■ zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných
služeb od 1. 1. 2015,
■ vznik povinnosti přiznat daň a stanovení data
uskutečnění zdanitelného plnění,
■ praktické problémy při vystavování daňových
dokladů v roce 2015,
■ stanovení základu daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
■ sazby daně v roce 2015 a změny od roku 2016
v návaznosti ne elektronickou evidenci tržeb,
■ osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
v roce 2015,
■ osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2016,
■ základní pravidla uplatňování DPH u dodávek zboží
mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně
specifických postupů u přemístění zboží, call-off
skladů, třístranného obchodu, zasílání zboží a nových dopravních prostředků,
■ základní pravidla uplatňování daně u služeb mezi
plátci z různých členských zemí se zaměřením na
praktické problémy,
■ přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí,
včetně osvobození od daně při dovozu zboží,
■ vývoz zboží a praktické postupy při vykazování
osvobození od daně při vývozu zboží v daňovém
přiznání,
■ základní pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně,
■ uplatňování nároku na odpočet daně v poměrné
a krácené výši a promítání těchto nároků do přiznání k DPH,
■ úprava odpočtu daně a vyrovnání odpočtu daně
a jejich promítání do přiznání k DPH,
■ základní pravidla pro vracení daně,
■ zvláštní režimy, se zaměřením na cestovní službu
a prodej použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností,
■ trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové
povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce
2015 a změny od roku 2016,
■ správu DPH v tuzemsku a změny od roku 2016
v návaznosti na elektronickou evidenci tržeb,
■ kontrolní hlášení od 1. 1. 2016.
Účastníci semináře obdrží podkladové materiály, včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které
bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH v uvedené oblasti.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Václav BENDA
BVO.CZ s. r. o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
27. – 29. 11. 2015
15256
Hotel Bezděz
Staré Splavy
Cena semináře
VLOŽNÉ: 7 970 Kč za osobu (vč. DPH) UBYTOVÁNÍ: 1 200 (1 760) Kč za osobu/2 noci (vč. DPH)
STRAVNÉ: 1 060 Kč za osobu (2× snídaně, 3× oběd, 2× večeře [vč. DPH])
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 155 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DPH
U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ
A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SUBJEKTY Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH
STÁTŮ A ZE TŘETÍCH ZEMÍ
■ 7. říjen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Výklad bude zaměřen na uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při
poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí podle aktuální právní
úpravy platné k datu konání semináře. Seminář bude zaměřen na aplikační problémy, včetně praktických
příkladů a dostatečný časový prostor bude věnován diskusi a dotazům posluchačů.
Výklad bude zaměřen zejména na:
■
■
■
■
základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
vymezení místa plnění při dodání a pořízení zboží,
vymezení místa plnění u služeb se zaměřením na změny od 1. 1. 2015,
vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb,
■ zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015,
■ základní pravidla při přiznávání daně při pořízení zboží z jiného členského státu podle aktuální právní
úpravy,
■ základní pravidla pro dodání zboží do jiného členského státu,
■ specifická pravidla při uplatňování DPH při pořízení zboží a dodání zboží do jiného členského státu
(přemístění zboží, dodání zboží v systému call-off stock, pořízení zboží včetně montáže nebo instalace
z jiného členského státu, zjednodušený postup v třístranném obchodu a další specifické postupy),
■ přiznávání daně a odpočet daně při dovozu zboží podle aktuální právní úpravy,
■ základní pravidla pro uplatňování daně při vývozu zboží,
■ uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění v tuzemsku osobami neusazenými v tuzemsku,
■ uplatňování daně při poskytování služeb s místem plnění mimo tuzemsko plátci daně, včetně předkládání souhrnných hlášení,
■ vykazování pořízení zboží a služeb přijatých od osob neusazených v tuzemsku v kontrolním hlášení
od 1. 1. 2016.
Účastníci semináře obdrží podkladové materiály, včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle níž
bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH v uvedené oblasti.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Václav BENDA
BVO.CZ s. r. o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH
Mgr. Milan TOMÍČEK
Staněk, Tomíček & Partners, s. r. o., daňový poradce
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
7. 10. 2015
15254
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 156 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ZMĚNY ZÁKONA O DPH OD ROKU 2016
VE VAZBĚ NA PŘEDPISY EU
A DALŠÍ ZMĚNY ZÁKONA O DPH
■ 9. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář bude zaměřen na změny při uplatňování DPH od 1. 1. 2016 a další praktické problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. Posluchači budou informováni
také o připravovaných změnách předpisů EU.
Výklad bude zaměřen zejména na:
■ základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
■ vymezení obratu, osob povinných k dani a jejich registraci jako plátců daně a identifikovaných osob v roce 2015 a 2016,
■ aktuální problémy při stanovení místa plnění u služeb,
■ vymezení telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky
poskytovaných služeb,
■ zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb v roce 2015 a 2016,
■ aktuální problémy při vystavování daňových dokladů,
■ aktuální problémy při stanovení sazeb daně v roce 2015 a 2016,
■ osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2016,
■ trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění
v roce 2015 a změny od roku 2016,
■ praktické problémy v oblasti správy DPH v roce 2015 a změny od roku 2016 ve vazbě na
kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb,
■ kontrolní hlášení od 1. 1. 2016,
■ informace o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Václav BENDA
BVO.CZ s. r. o., specialista na oblast DPH
Ing. Růžena HRŮŠOVÁ
odbor Nepřímých daní Ministerstva financí
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 12. 2015
15308
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 157 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
Z POHLEDU ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
U ZAMĚSTNANCE A U ZAMĚSTNAVATELE
A ZMĚNY V TÉTO OBLASTI
■ 20. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Seminář je zaměřen na hlavní druhy zaměstnaneckých výhod (benefitů) a jejich posuzování z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele.
Komentář bude zaměřen zejména na tyto okruhy problémů:
■ Mzda, naturální mzda a odměna z dohody
– Roční odměny a bonusy
■ Benefity, definice, členění
– Legislativní úprava
■ Daňové výhody na děti v předškolní věku – změny schválené novelou zákona
o dětské skupině
■ Nejdůležitější daňové změny v novele ZDP od roku 2015
– Problematika zápůjček a stanovení nepeněžního příjmu
– Změny u soukromého životního pojištění, mezinárodního pronájmu pracovní síly,
poskytnutí motorových vozidel
– Daňový režim ostatních benefitů u zaměstnance
■ Daňový režim benefitů u
– zaměstnavatele z hlediska dopadu na cash flow
– zaměstnance a dopad na jeho čistý příjem
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Katarína DOBEŠOVÁ
pracovnice oddělení Daně z příjmů fyzických osob Ministerstva financí, podílí se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti
Ing. Vlastimil BACHOR
vedoucí oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na
daň z příjmů právnických osob, který se podílí na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní
přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
20. 10. 2015
15240
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 158 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
NOVINKY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD
OD 1. 1. 2016
A AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V DANÉ OBLASTI
■ 1. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – do cca 13.00
Cílem semináře je informovat účastníky o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti a novelách
zákona o daních z příjmů.
Program semináře
■ Aktuální novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů
■ Školkovné v roce 2015 a změny pro rok 2016
■ Další očekávané změny ve zdanění mezd v roce 2016 (zvýšení daňového zvýhodnění, atd.)
■ Informace o ukončení důchodového spoření
■ Výklad k novému pokynu GFŘ D-22
■ Problémy ve zdaňování mezd v roce 2015 a nejčastější chyby v této oblasti:
– daňové zvýhodnění v diferencované výši podle počtu dětí, děti svěřené do střídavé péče, společně hospodařící domácnost, zdaňování mezd u daňových nerezidentů,
– soukromé životní pojištění,
– mezinárodní pronájem pracovní síly,
– daňový režim zaměstnaneckých zápůjček,
– postup při opravě chyb ve zdanění mezd vzniklých zaviněním poplatníka,
– vybírání srážkové daně zvláštní sazbou z příjmů ze závislé činnosti,
– nejčastější chyby u úroků z úvěrů na bydlení,
– solidární zvýšení daně.
■ Aktuální problémy při poskytování některých zaměstnaneckých benefitů (rekreace, dary, sociální výpomoci, vzdělávání, vozidlo, mobily)
■ Informace o změnách v nových daňových tiskopisech
■ Pracovní pomůcka a diskuse
Účastníci semináře obdrží pracovní pomůcku k dané problematice zpracovanou lektorkou semináře.
Upozornění: Program semináře bude aktualizován podle platné legislativy.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Katarína DOBEŠOVÁ
odbor legislativy daně z příjmů ze závislé činnosti Ministerstva financí, specialistka v oblasti daně
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
1. 12. 2015
15239
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 159 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
JAK ZÍSKAT
DAŇOVOU ÚSPORU
PŘI VÝZKUMU A VÝVOJI
■ 12. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 12.00 hod.
Odpočet na položky při výzkumu a vývoji lze využít od roku 2005. Díky této odčitatelné položce mohou společnosti až 100 % nákladů, spojených s výzkumem a vývojem, ještě jednou odečíst ze základu daně. Seminář Vás seznámí prakticky, v jakých
případech lze podporu využít a jakým způsobem.
Seminář je určen: pro majitele a jednatele společností, pro finanční ředitele, účetní,
apod., pro technické společnosti, ve kterých se vymýšlí stále něco nového, pro společnosti, které neznají odčitatelnou položku na VaV nebo ji znají omezeně, pro společnosti, které odčitatelnou položku využívají a chtějí se dozvědět více informací, pro
daňové poradce a auditory.
Program semináře:
■
■
■
■
■
■
■
představení možnosti ušetřit na daních ve výzkumu a vývoji,
jakým způsobem lze získat peníze,
které firmy mohou získat úsporu,
jaké projekty mohou být podpořeny,
jak lze plánovat projekty s předpokladem úspory,
příležitosti / rizika,
debata / příklady.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Martin ŠEMINSKÝ
problematikou se zabývá již 5 let jako odborný konzultant, sám byl členem vývojového týmu
jako softwarový inženýr, spoluzaložil společnost SmarTech Solutions, s.r.o., která se zabývá
hodnocením projektů VaV, pořádá časté školení problematiky výzkumu a vývoje pro finanční
úřady
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
12. 10. 2015
15285
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 290 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 160 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ
A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD 1. 1. 2016
■ 1. termín: 26. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
■ 2. termín: 15. prosinec 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Seminář je určen mzdovým účetním, personalistům a ostatním zaměstnancům, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2016.
■ Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní,
pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další
změny ve mzdové oblasti
■ Změny v dani z příjmů fyzických osob
■ Změny v nemocenském pojištění
– nové redukční hranice pro rok 2016
– další změny v nemocenském pojištění
■ Změny ve zdravotním pojištění
– snížení vyměřovacího základu u poživatelů invalidních důchodů pracujících v tzv. chráněných
dílnách
– odvod pojistného u OSVČ, OBZP
– ohlašovací povinnosti – nástup, výstup zaměstnance, vznik kategorie pojištěnce státu, změna
zdravotní pojišťovny
■ Změny v sociálním zabezpečení
– maximální vyměřovací základ
– odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění
– parametrické změny – minimální vyměřovací základ, minimální pojistné, atd.
■ Příprava na budoucí povolání
■ Důchodové pojištění
■ Důchodové spoření
■ Doplňkové penzijní spoření – pojem předdůchod
■ Změny v provádění srážek ze mzdy od 1. 1. 2016
– provádění srážek ze mzdy – nezabavitelná částka pro rok 2016
– pojem čistá mzda, daňový bonus, přeplatek
z ročního zúčtování
– součinnost plátců
– souběh exekucí a uplatnění nezabavitelné částky
– postup při insolvenci zaměstnance – insolvenční řízení a povinnosti zaměstnavatel
– posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se
srážkami ze mzdy
– exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
■ Zaměstnávání cizinců a občanů EU
■ Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
■ Vstupní lékařské prohlídky a jejich úhrada, upozornění na nejdůležitější povinnosti v pracovnělékařské péči
■ Zákonné pojištění zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání, nárok na
bolestné a způsob proplacení bolestného
■ Povinnosti zaměstnavatele na úseku zaměstnanosti
■ Další změny od roku 2016 (např. zvýšení stravného)
■ Dotazy a diskuse
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Růžena KLÍMOVÁ
metodik zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, zkušená lektorka mzdového účetnictví a personalistiky
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
26. 11. 2015
15224
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
15. 12. 2015
15225
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 161 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DŮCHODOVÉ A NEMOCENSKÉ
POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016
■ 23. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Seminář pro mzdové účetní zaměřený na aktuální praktické otázky týkající se pojistného na sociální zabezpečení, dávek nemocenského pojištění a důchodového pojištění podle právního stavu platného v roce 2016.
Výklad bude směřovat k prohloubení znalostí o povinnostech zaměstnavatelů na tomto úseku jejich činnosti
a o základních podmínkách nároku a výše dávek.
Program semináře
■ Nemocenské pojištění a pojistné
– Připravované změny (např. slevy na pojistném)
– Nové redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění
– Nová výše maximálního vyměřovacího základu
– Rušení II. pilíře (důchodového spoření) – dopad
do sociálního pojištění
– Účast na nemocenském pojištění v příkladech
(malý rozsah, DPP, sčítání a přesouvání příjmů);
rozdíly v zaměstnancích jako poplatnících pojistného na sociální a zdravotní pojištění
– Jak správně vyplnit přílohu k žádosti o dávku (rozhodné období, pravděpodobná výše pojistného,
vyměřovací základy u DPP a malého rozsahu,
vyplňování 2. stránky tiskopisu)
– Odvod pojistného – započitatelné příjmy, maximální vyměřovací základ, nový tiskopis „Přehled
o výši pojistného“
– Povinnosti zaměstnanců – sdělovat zaměstnavateli potřebné údaje, předkládat „neschopenku“,
sankce za neplnění povinností
– Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců do
ciziny – příslušnost k právním předpisům, povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, tiskopis A1
– Odpovědi na dotazy
■ Důchodové pojištění
– Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
podle aktuálního stavu právní úpravy
● Agenda vedení ELDP – vzorové příklady – nejčastější závady ve vedení podkladové evidence
● Součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost
upřednostnění vyloučené doby před příjmem
● Ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
● Možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ
● Využívané tiskopisy
– Starobní důchod a jeho výše – vzorový příklad
výpočtu důchodu roku 2016
– Další aktuality
– Odpovědi na dotazy
Účastníci semináře obdrží podkladové materiály k přednášené problematice.
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Helena PELIKÁNOVÁ
specialistka advokátní kanceláře v oblasti důchodového pojištění
Ing. Marta ŽENÍŠKOVÁ
odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
23. 11. 2015
15243
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 162 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
NEMOCENSKÉ, DŮCHODOVÉ
A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2016
■ 11. prosinec 2015 ■ pátek ■ 9.00 – do cca 15.00 hod.
■ Nemocenské pojištění a pojistné v roce 2016
– Připravované změny
– Nové redukční hranice pro náhradu mzdy a nemocenské pojištění
– Nová výše maximálního vyměřovacího základu
– Změny v sazbě pojistného na sociální zabezpečení
– Rušení II. pilíře (důchodového spoření) – dopad do sociálního pojištění
– Aktuality ve výkladech předpisů
– Odpovědi na dotazy
■ Důchodové pojištění v roce 2016
– Druhy dávek důchodového pojištění a jejich výše – vzorový příklad výpočtu důchodu roku
2015 a 2016
– Možnosti zvyšování starobního důchodu při jeho pobírání nebo bez jeho pobírání
– Připravovaný způsob ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. důchodového pilíře), jak
ovlivňuje tzv. „předdůchod“ nároky z důchodového pojištění
– Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění – nejčastější závady
– Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění
– Další aktuality, prognóza
– Odpovědi na dotazy
■ Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2016
– Informace o případných změnách v oblasti zdravotního pojištění
– Okruh osob, které se pro účely zdravotního pojištění považují za zaměstnance
– Oznamovací a další povinnosti zaměstnavatelů
– Vyměřovací základ – zahrnované a nezahrnované příjmy, minimální vyměřovací základ
– Odvody pojistného, podávání přehledů o platbách pojistného
– Odpovědi na dotazy
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Marta ŽENÍŠKOVÁ
odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí
JUDr. Helena PELIKÁNOVÁ
specialistka advokátní kanceláře pro oblast důchodového pojištění
JUDr. Ludmila TRNKOVÁ
legislativní odbor Ministerstva zdravotnictví
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
11. 12. 2015
15249
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 163 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2015 A 2016
V PRAXI
ANEB
CO SE NEDOZVÍTE O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ
NA SOUHRNNÉM SEMINÁŘI KE ZMĚNÁM VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ
■ 23. říjen 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca13.30 hod.
Seminář je speciálně zaměřen na podrobné informace o zdravotním pojištění, včetně řady příkladů z praxe,
výpočtů, specifických problémů a otázek. Lektor vychází ze svých více než dvacetiletých zkušeností v oboru
včetně dlouholeté praxe kontrolního pracovníka a metodika VZP ČR a samozřejmě z permanentních kontaktů s praxí. Upozorní také na nejčastější chyby i na změny ve zdravotním pojištění od roku 2016. Individuální konzultace po skončení semináře jsou možné. Účastníci semináře obdrží pracovní materiál s kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli
v dalším období.
Program semináře:
■
■
■
■
Změny v soukromém právu a jejich dopady do zdravotního pojištění – příklady.
Podrobná analýza změn ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2015 a k 1. 1. 2016 včetně příkladů.
Aktuality ze zdravotního pojištění s ohledem na vývoj legislativy.
Vliv zvýšení minimální mzdy na placení pojistného zaměstnavatelem s příklady: souběžné příjmy, poměrná
část minima, přečerpaná dovolená, neplatné rozvázání pracovního poměru, částečná nezaměstnanost,
nekolidující zaměstnání aj.
■ Důsledky zásadních změn ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2015 v postupech zaměstnavatele v různých situacích s příklady – neplacené volno, dohody apod.
■ Pracovněprávní vztahy a výpočty ve zdravotním pojištění na přelomu let 2015/2016 a v roce 2016.
■ Rozbor různých problémových případů a situací na základě dotazů mzdových účetních, vznesených v uplynulém období – souběžné kategorie, osoby bez zdanitelných příjmů, změna zdravotní pojišťovny, konkurenční doložka, oznamovací povinnost – přihlašování a odhlašování zaměstnanců, proč zdravotní pojišťovny
kontrolují, nemoc v ochranné lhůtě aj.
■ Významné číselné hodnoty platné v roce 2016.
■ Příjmy, ze kterých se v roce 2016 zdravotní pojištění neplatí.
■ Specifika účasti cizinců ve veřejném zdravotním pojištění v návaznosti na koordinační nařízení Evropské
unie.
■ A mnoho dalších užitečných informací.
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Antonín DANĚK
Lektor má dlouholetou praxi kontrolního pracovníka a metodika Všeobecné zdravotní pojišťovny. Hojně publikuje o problematice zdravotního pojištění pro odbornou veřejnost, například
je autorem oblasti zdravotního pojištění v Abecedě mzdové účetní (nakladatelství ANAG).
O zdravotním pojištění přednáší pro odbornou i laickou veřejnost.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
23. 10. 2015
15172
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 164 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
konzultační seminář
POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD
CESTOVNÍCH VÝDAJŮ V PRAXI
■ 1. termín: 19. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
■ 2. termín: 30. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů je zahrnuta do zákoníku práce (zákon č. 262/2006
Sb.). Výklad bude proto zaměřen především na ty okruhy, které stále způsobují problémy a nejasnosti v poskytování cestovních náhrad a na vysvětlení praktických komplikací, které vyplývají ze samotného zákonného znění. Výklad na semináři je vždy plně aktuální – reaguje na všechny změny, které jsou přijaty či
známy do data konání semináře.
V průběhu semináře bude mimo jiné poukázáno na nejčastěji se vyskytující chyby a omyly při poskytování
náhrad cestovních výdajů, zejména při jejich výpočtech. Budou zodpovězeny všechny dotazy a reagováno
na připomínky z praxe, vysvětleny nejasnosti ze strany posluchačů i v provázanosti na související předpisy
(zejména na zákon o daních z příjmů a další související právní předpisy).
Základní osnova seminíáře
■ Zásady a principy zákoníku práce v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad
■ Personální rozsah k poskytování náhrad cestovních výdajů
■ Poskytování náhrad cestovních výdajů u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků
a jednatelů společností s ručením omezeným, členů kolektivních statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimopracovněprávních vztazích
■ Rozdíly v poskytování cestovních náhrad v podnikatelské a rozpočtové sféře
■ Významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
■ Principy poskytování cestovních náhrad a právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
■ Výklad způsobu sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
■ Jednotlivé druhy cestovních náhrad
■ Problematika poskytování a snižování (krácení) tuzemského i zahraničního stravného
■ Poskytování kapesného při zahraničních pracovních cestách
■ Nejčastější problémy a chyby spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.)
■ Paušalizace cestovních náhrad
■ Další důležité související otázky a nejasnosti
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Poznámka: Odborný program obou termínů je totožný.
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Marie SALAČOVÁ
specialistka na problematiku poskytování cestovních výdajů, autorka a spoluautorka řady publikací
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
19. 10. 2015
15233
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
30. 11. 2015
15234
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 165 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DANĚ Z PŘÍJMŮ
U NEMOCNIC, LÉKÁREN A LÉKAŘŮ
■ 4. listopad 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Připravili jsme pro Vás seminář, který se bude zabývat otázkami daně z příjmů právnických
osob u nemocnic a lékáren a daně z příjmů fyzických osob u lékařů, kteří provozují svoji činnost jako OSVČ. Daňové otázky v této sféře vykazují řadu specifik, objevuje se mnoho nejasností a problémů.
Odborný program semináře
■ Část pro právnické osoby – daň z příjmů
právnických osob
● Rozdělení zdravotnických zařízení (nově
poskytovatelů zdravotních služeb) z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p.
– Podnikatelský subjekt
– Veřejně prospěšný poplatník
● Příjmy osvobozené od daně, příjmy, které
nejsou předmětem daně, a s nimi související výdaje (náklady)
● Stanovení základu daně z příjmů právnických osob
● Položky odčitatelné od základu daně
● Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
■ Část pro fyzické osoby
● Otázky daňových aspektů eventuálního
„přechodu“ soukromé praxe lékaře na obchodní korporaci
● Daňový režim darů – bezúplatných příjmů
z pohledu příjemce
● Uplatnění daňově účinných výdajů u daro-
vaného majetku
● Vymezení výdajů spojených s pracovními
cestami
● Osvobození příjmů z prodeje majetku, včet-
ně CP a podílů na spol.
● Současné možnosti rozdělení příjmů a vý-
●
●
●
●
dajů na spolupracující osoby, vč. rodinného závodu
Nezdanitelné části základu daně
Výdaje na údržbu, standardní a rozsáhlé
opravy majetku, vč. rekonstrukce a technického zhodnocení vlastního a pronajatého
majetku
Slevy na dani
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Marie HRONOVÁ
Finanční úřad pro hl. m. Prahu
JUDr. Ing. Lubomír JANOUŠEK
Specializovaný finanční úřad
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
4. 11. 2015
15184
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 166 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FYZICKÝCH OSOB
ZA ROK 2015
A NOVINKY V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ
OD ROKU 2016
■ 9. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Odborný program semináře
■ Praktické příklady řešení bezúplatných
příjmů – darů mezi osobami příbuznými –
přesné vymezení, dále mezi osobami „spojených“ domácností, a další případy spřízněných, resp. nespřízněných osob
■ Daňový režim důchodů v kombinaci s dalšími příjmy v roce 2015 a 2016
■ Daňový režim bezúročných „půjček“
■ Příjmy z prodeje majetku, náhrad škod, úplatného převodu podílu v obchodní korporaci,
cenných papírů, náhrad za zřízení služebnosti, odstupného za uvolnění bytu, jednotky, apod.
■ Zdanění dohod o provedení práce, přechod
na srážkovou daň – daňové důsledky, dále
daňový režim jednatelů rezidentů a nerezidentů, daňový režim u „agenturních zaměstnavatelů“
■ K některým daňovým benefitům zaměstnanců – např. bezúročné „půjčky“ a „půjčky s nízkým úrokem“, vzdělání – odborný rozvoj,
doprava do zaměstnání, pojištění, připojištění, přechodné ubytování – příspěvky na
bydlení, kultura a sport, dary – sociální výpomoci, apod.
■ Nerezidenti a specifické podmínky pro uplatnění slev na dani
■ Solidární daň a otázky možné kompenzace
ztráty při výpočtu
■ Podnikatelské příjmy, jejich posouzení, uplatnění procentních výdajů a související daňové návaznosti
■ Příjmy a výdaje spolupracujících osob, resp.
rodinné závody, možnosti a povinnosti při
rozdělení příjmů a výdajů
■ Přiřazení nedaňových výdajů k daňovým příjmům – zúžení možností
■ Slevy za umístění dítěte v různých případech a dále daňové zvýhodnění na vyživované děti, vlastní, nevlastní manželů a druhů,
družek v rámci a mimo společnou domácnost, v kombinacích dvou a více dětí, resp.
měnících se počtů
■ Nová povinnost oznamovat vymezené případy osvobozených příjmů
■ Informace o návrhu zákona o prokazování
majetku apod.
■ Příklad daňového přiznání včetně aktuálních příloh
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Ing. Lubomír JANOUŠEK
Specializovaný finanční úřad
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
9. 12. 2015
15182
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 167 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
V ROCE 2016
S KONKRÉTNÍMI PŘÍKLADY ZDANĚNÍ
■ 20. listopad 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 15.00 hod.
Cílem semináře je informovat účastníky o aktuální právní úpravě daně z nemovitých věcí a její
aplikaci do praxe v roce 2016. Výklad o změnách zákona bude doplněn praktickými příklady.
Seminář je určen pro účetní, daňové poradce, pracovníky v oblasti daní a ostatní, kteří chtějí
získat ucelený přehled o dani z nemovitých věcí v roce 2016. Doporučena je základní znalost
zákona o dani z nemovitých věcí.
Účastníci semináře obdrží materiály zahrnující prezentaci k semináři (v tištěné formě) včetně
příkladů na zdanění nemovitých věcí v roce 2016. Příklady včetně výpočtu daně jsou zpracovány lektorkou.
Odborný program semináře
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Aktuální stav právní úpravy daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016.
Změny předmětu daně z pozemků a vybraných osvobození dopadající na daň od roku 2016.
Příklady zdanění pozemků z praxe.
Změny předmětu daně ze staveb a jednotek a vybraných osvobození dopadající na daň od
roku 2016.
Konkrétní příklady zdanění zdanitelných staveb z praxe.
Změny ve zdanění zdanitelných jednotek na základě novelizace zákona.
Příklady zdanění jednotek v roce 2016 – od LV až po přiznání k dani z nemovitých věcí.
Aktuální informace o změnách v tiskopisech k dani z nemovitých věcí na rok 2016. Upozornění na chyby při vyplňování daňového přiznání.
Další důležité změny správy této daně od roku 2016.
Závěrečný komplexní příklad na daň z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016.
Odpovědi na dotazy, diskuze.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Jana PROCHÁZKOVÁ
metodik majetkových daní, zaměstnanec Generálního finančního ředitelství (pracoviště FÚ pro
Královéhradecký kraj), lektor, člen zkušební komise Komory daňových poradců ČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
20. 11. 2015
15195
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 168 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
PRÁVNÍ ÚPRAVA
PO NOVELÁCH PRO ROK 2016
VČETNĚ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
■ 7. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 13.00 hod.
Odborný program semináře
■ Právní úprava pro rok 2016 a struktura zákona
■ Výklad k dani z pozemků – předmět a sazby daně, poplatníci, osvobození, příklady výpočtů a jejich vyplnění v daňovém přiznání
■ Výklad k dani ze staveb a jednotek – předmět a sazby daně, poplatníci, osvobození, příklady výpočtů a jejich vyplnění v daňovém přiznání
■ Správa daně
■ Diskuse
■ Odpovědi na dotazy
Přednášejí a na dotazy odpovídají
JUDr. Alena HOLMES
ředitelka odboru – Majetkové daně, daň silniční a oceňování Ministerstva financí
Dr. Jindřich KLESTIL
pracovník Generálního finančního ředitelství – oddělení majetkových daní a daně silniční
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
7. 12. 2015
15177
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu
(vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 169 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
dvoudenní seminář
VYBRANÉ PROBLÉMY Z ÚČETNICTVÍ
V NÁVAZNOSTI NA ZDP A DPH
VČETNĚ PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ A NOVINEK
OD ROKU 2016 PRO DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SPECIALISTY
■ 13.–14. říjen 2015 ■ úterý + středa ■ 9.00 – cca 17.00 hod. (středa do 14.00 hod.)
■ 1. část – zaměření na problémové oblasti ZDP
z praxe daňového poradce a auditora 2015
– hmotný a nehmotný majetek – nejčastější chyby
– technické zhodnocení 2015 účetně, daňově, technické zhodnocení u nájemce
– praktické problémy z osvobozením cenných papírů
a podílů u právnické i fyzické osoby v návaznosti na
rekodifikaci a novelu ZDP
– co patří a nepatří do základu daně v návaznosti na
správně vedené účetnictví – rezervy, dohadné účty,
časové rozlišení
– opravné položky – opakování není nikdy dost – § 8, §
8a, § 8c ZoR – chyby z praxe
– majetek používaný pro soukromé účely, krácení DPH
§ 75 např. u automobilů, pohled ZDP, ZDPH a účetnictví
■ 2. část – vybrané důležité interpretace NÚR – vybrané informace a upozornění na důležité skutečnosti, které Vám mohly uniknout, v návaznosti na
praxi a příklady
– I-3 Rezerva na splatnou daň
– I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dl. majetku
– I-7 Komisionářské smlouvy
– I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele
– I-12 Faktoring
– I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek
– I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace
– I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na
zisku
– I-17 Pobídky v nájemních vztazích
– I-18 Dohadné položky v cizí měně
– I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu
– I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů
– I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku
– I-22 Dotace v cizí měně
– I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky
– I-24 Události po rozvahovém dni
– I-26 Slevy z pořizovací ceny dl. hm. majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání
– I–27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek
– I–28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek
– I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách
– I–30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikatele
– I–31 Mezitímní účetní výkaznictví
– A všechny nové významné k tomu.
■ 3. část – novinky z evropské směrnice a vše nové
v zákoně o účetnictví a vyhláškách pro podnikatele 2016
– Základní přehled novinek, aktualit a praktické návody
na porozumění novinkám a vše, co budeme muset
udělat od 1. 1. 2016 v oblasti účetnictví v praxi
Bonus k semináři (pro všechny účastníky): 1 měsíc vstup do VIP registrace www.ucetni-portal.cz v hodnotě 460 Kč
bez DPH (verze s Měsíčním Newsletterem a videosemináři zdarma).
Dárek k semináři: překvapení lektorky ing. Pěvy Čoukové až na místě!
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Pěva ČOUKOVÁ
auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP, zakladatelka Účetního a mzdového por tálu www.ucetni-portal.cz, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce DPH KDP ČR, Neziskové
sekce KDP ČR, členka Výboru pro účetní výkaznictví KAČR a Výboru pro veřejný sektor KAČR
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
13.–14. 10. 2015
15171
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 5 180 Kč za osobu (vč. DPH) 1× OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 170 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
FÚZE A ROZDĚLENÍ
ANEB
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN
■ 19. říjen 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Cílem semináře je na praktických příkladech seznámit účastníky s možnostmi řešení některých specifických případů fúzí, rozdělení a odštěpení. Použité příklady budou zaměřeny
na praktické řešení některých účetních a daňových otázek při realizaci přeměn.
FÚZE – SLOUČENÍ A SPLYNUTÍ
■ Možné přeměny dle zákona o přeměnách – fúze a rozdělení, změna právní formy, přemístění sídla
■ Základní pojmy používané při přípravě přeměny – konečná účetní závěrka, zahajovací
rozvaha, rozhodný den, projekt přeměny.
■ Alternativy realizace fúze dle stanovení rozhodného dne
– Rozhodný den je stanoven na počátku procesu přípravy
– Rozhodný den je stanoven na konci procesu, spojen s právními účinky
■ Povinnost ocenění jmění a jeho promítnutí do účetnictví zanikající nebo nástupnické společnosti
■ Sloučení mateřské a dceřiné společnosti – vliv na vlastní kapitál nástupnické společnosti
ROZDĚLENÍ – ROZŠTĚPĚNÍ A ODŠTĚPENÍ
■
■
■
■
Rozdělení a rozdělení sloučením, povinnost ocenit jmění rozdělované společnosti
Vhodné stanovení rozhodného dne
Struktura vlastního kapitálu nové společnosti vzniklé rozdělením
Vztahy mezi původní společností a nově vzniklou pro účetní a daňové účely
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Jana SKÁLOVÁ, Ph.D.
partner TPA Horwath, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí na VŠE v Praze
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
19. 10. 2015
15197
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 171 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI
ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
SE ZAMĚŘENÍM NA KAPITÁLOVÉ KORPORACE
■ 10. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Seminář je určen všem pracovníkům v oblasti účetnictví, daní, auditingu a práva, kteří se
zajímají o účetní a daňové souvislosti vybraných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Je vhodný tedy zejména pro účetní, daňové poradce, auditory, majitele firem,
statutární zástupce, jednatele a prokuristy a odborníky v obdobných manažerských pozicích. Výklad bude zaměřen na vliv jednotlivých ustanovení zákona o obchodních korporacích do účetních souvislostí, problematika bude doplněna o dopady do daně z příjmů
fyzických a právnických osob.
Obsah semináře
■ Základní kapitál. Vklady do základního kapitálu, oceňování a splácení nepeněžitých
vkladů.
■ Sestavení zahajovací rozvahy, účetní a daňové souvislosti majetku nabytého vkladem,
výpočet a zaúčtování odložené daně.
■ Podíl společníka, převod podílu, zvyšování či snižování podílu v obchodní korporaci.
■ Příplatky do vlastního kapitálu.
■ Rozdělování zisku, zálohy na podíl na zisku. Rozdělování ostatních vlastních zdrojů.
Jiný výsledek hospodaření, jeho místo ve vlastním kapitálu, důvody vzniku, rozhodnutí
o rozdělení.
■ Vlastní akcie. Snižování základního kapitálu o vlastní akcie. Podíly na zisku na vlastní
akcie.
■ Vypořádací podíl.
■ Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Jana SKÁLOVÁ, Ph.D.
partner TPA Horwath, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí na VŠE v Praze
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
10. 11. 2015
15198
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 172 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
POHLEDÁVKY
ÚČETNÍ A DAŇOVÁ PŘÍPRAVA
NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU
■ 14. prosinec 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Cílem semináře je seznámit účastníky s účetními postupy týkajícími se pohledávek
a zákonných opravných položek podle platné daňové legislativy, včetně návazností
na judikaturu Nejvyššího správního soudu a interpretace Národní účetní rady.
Obsah semináře
■ Vznik a zánik pohledávky
– Vznik a účetní zachycení pohledávek.
– Nová pravidla pro promlčení pohledávek dle občanského zákoníku.
– Možnosti daňového odpisu pohledávek a tvorby zákonných opravných položek.
– Postoupení pohledávek před splatností i po splatnosti.
– Zápočty pohledávek a závazků.
■ Cizoměnové operace
– Používání cizí měny v účetnictví podnikatelů.
– Kursové rozdíly při operacích s pohledávkami.
– Odpis cizoměnové pohledávky.
– Nákup pohledávky v cizí měně (dle interpretace Národní účetní rady).
– Dohadné účty v cizí měně.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Jana SKÁLOVÁ, Ph.D.
partner TPA Horwath, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí na VŠE v Praze
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
14. 12. 2015
15199
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 173 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
MEZINÁRODNÍ STANDARDY
ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)
I. část
■ 6. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 17.00 hod.
Seminář je vhodný zejména pro odborné pracovníky, kteří se chtějí seznámit s problematikou
účetního výkaznictví podle IFRS tak, jak bylo implementováno v EU a v České republice zvlášť.
Seminář poskytuje základní přehled o historii tvorby a implementace IFRS a zaměřuje se zejména na podstatu IFRS, jejich koncepční rámec, strukturu účetní závěrky a jejích jednotlivých částí
podle aktuálně platného znění IFRS. Zvláštní pozornost je věnována rozdílům mezi IFRS českými účetními předpisy a vztahu účetního výsledku hospodaření k daňovému základu. V průběhu
semináře jsou řešeny rovněž možnosti jak prakticky řešit konverze českých účetních závěrek na
závěrky sestavené v souladu s IFRS či naopak.
Na tento seminář navazuje přímo část II., se kterou tvoří dohromady celek certifikovaný
IES, proto doporučujeme po části I. absolvovat i část II.
Obsah semináře
■ Principy regulace a harmonizace účetnictví v celosvětovém měřítku; možné přístupy k regulaci
účetnictví. Vztah IFRS, US GAAP, směrnic EU a české právní úpravy účetnictví. Implementace
IFRS do právní úpravy účetnictví a daní v ČR.
■ Výbor pro mezinárodní účetní standardy. Nadace IFRS a IASB – organizační struktura, pracovní postupy. Proces vývoje nových standardů. Stálý interpretační výbor IFRIC. Aktuální projekty IASB. Konvergence IFRS a US GAAP.
■ Koncepční rámec IFRS pro sestavování a předkládání účetní závěrky. Cíl účetní závěrky.
Základní předpoklady. Kvalitativní charakteristiky účetní závěrky.
■ Základní položky účetních výkazů, možnosti volby jejich struktury. Pojetí kapitálu a zachování
majetkové podstaty. Struktura a jednotlivé části účetní závěrky podle IAS 1. Nová terminologie
účetních výkazů podle novely IAS 1 a Koncept úplného výsledku hospodaření včetně srovnání
se strukturou české účetní závěrky.
■ Přechod na IFRS podle IFRS 1. Problematika konverze účetních závěrek sestavených podle
českých účetních pravidel na závěrky v souladu s IFRS a naopak.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.
informace o lektorovi viz strana 175
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
6. 10. 2015
15259
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 174 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
MEZINÁRODNÍ STANDARDY
ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)
II. část
■ 13. říjen 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 17.00 hod.
Seminář je vhodný zejména pro odborné pracovníky, kteří se chtějí seznámit uceleně s obsahem
IFRS. Seminář poskytuje na jednom místě základní přehled o všech IFRS, se zaměřením na jejich
zásadní rozdíly oproti českým účetním předpisům. V průběhu výkladu nebudou vybírány jen jednotlivé dílčí oblasti nebo standardy, ale bude provedeno srovnání všech stávajících IAS a IFRS
s platnou českou účetní legislativou tak, aby získal účastník celkový přehled o zvláštnostech IFRS.
Předmětem semináře jsou rovněž jednotlivé kroky a rizika při převodu české účetní závěrky na
závěrku sestavenou v souladu s IFRS včetně možností jak řešit konverze českých závěrek na závěrky v souladu s IFRS v informačních systémech účetních jednotek. Výklad je průběžně ilustrován praktickými příklady.
Seminář přímo navazuje na část I., se kterou tvoří dohromady jeden celek certifikovaný IES,
proto doporučujeme absolvování části I. před částí II.
Obsah semináře
■ Obsah všech existujících standardů IAS 1–41 a IFRS 1–14 a jejich srovnání s českými účetními předpisy včetně ilustrativních příkladů a vazeb na interpretace IFRIC.
■ Postup implementace IFRS při přechodu na IFRS podle standardu IFRS 1.
■ Aktuální informace o nových standardech IFRS a nových interpretacích IFRIC.
■ Problematika konverze účetních závěrek sestavených podle českých účetních pravidel na závěrky v souladu s IFRS (nezbytné předpoklady a hlavní rizika, možné přístupy ke konverzi
účetní závěrky).
Přednáší a na dotazy odpovídá
Doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.
Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, auditor, v letech 2010–2014 byl dvakrát zvolen
prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004–2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku
a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem poradní komise
Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem
vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
13. 10. 2015
15260
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 790 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd neníu povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 175 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
dvoudenní seminář
ÚČETNICTVÍ PRO NEÚČETNÍ
ANEB JAK ČÍST INFORMACE Z ÚČETNICTVÍ?
■ 13. + 20. listopad 2015 ■ pátek + pátek ■ 9.00 – cca 17.00 hod. po oba dny
Seminář je určen všem pracovníkům, kteří při výkonu svých manažerských funkcí pracují s výstupy
z účetnictví, účetními knihami, účetními výkazy a účetní závěrkou (rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu a příloha), výročními a auditorskými zprávami. Zejména se jedná o majitele firem, statutární zástupce, jednatele a prokuristy, právníky, obchodní a technické ředitele a odborníky v obdobných manažerských pozicích, kteří nemají účetní vzdělání, ale jsou
uživateli účetních informací nebo z titulu své pozice musí komunikovat s účetními a auditory. Seminář
poskytuje základní přehled o celé šíři problematiky finančního účetnictví a využívání informací z účetnictví pro rozhodování.
Obsah semináře zohledňuje také dopady rekodifikace občanského a daňového práva do účetnictví a porovnává hlavní rozdíly mezi českým účetnictvím a Mezinárodními účetními standardy (IFRS). U účastníků semináře se nepředpokládají žádné předchozí znalosti z oblasti účetnictví.
1. den
■ Koncepce moderního účetního výkaznictví, principy a zásady finančního účetnictví, regulace a harmonizace účetnictví, IFRS, odlišnosti manažerského a finančního účetnictví. Vztah účetnictví a daní.
■ Právní a technická stránka vedení účetnictví, zákon o účetnictví včetně navazujících vyhlášek a českých účetních standardů, vliv mezinárodních účetních standardů (IFRS). Organizace účetních prací ve
firmě, inventarizace, oběh účetních dokladů, archivace apod.
■ Audit účetní závěrky a auditorská zpráva, význam a účel auditu, průběh auditu ve firmě, informace podávané auditorem a jejich využití. Výroční zpráva společnosti, její účel, struktura a obsah, zveřejňování
výroční zprávy.
2. den
■ Účetní závěrka (rozvaha, výsledovka, výkaz peněžních toků /cash-flow/, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, příloha k účetním výkazům), struktura, obsah a význam jednotlivých účetních výkazů
a vazby mezi nimi.
■ Jednotlivé položky všech účetních výkazů, jejich obsah, význam pravidla vykázání a využitelnost při
zjišťování informací o účetní jednotce.
■ Analýza účetní závěrky, základní metody finanční analýzy, účel, možnosti a omezení. Základy finančního řízení podniku.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.
informace o lektorovi viz strana 177
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
13. + 20. 11. 2015
15262
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 5 580 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚDY: 220 Kč za osobu (vč. DPH)
Obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 176 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ELEKTRONICKÁ FAKTURACE
A VYUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PODPISU
V ÚČETNICTVÍ
■ 30. listopad 2015 ■ pondělí ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Seminář je vhodný pro odborné pracovníky jak z oblasti účetnictví, tak i z oblasti informačních technologií, implementátory a tvůrce programového vybavení a pracovníky managementu určující taktické a strategické postupy v oblasti zpracování a komunikace účetních dat prostřednictvím ICT, kteří
se chtějí seznámit souhrnně s hlavními otázkami digitalizace účetních záznamů, elektronické fakturace, využívání elektronického podpisu v účetnictví, daních a při komunikaci mezi účetními jednotkami a s orgány veřejné moci.
Obsah semináře
■ Právní regulace využití ICT v účetnictví v zákoně o účetnictví – účetní záznamy, jejich formy a převody mezi nimi. Průkaznost a archivace účetních záznamů. Podpisový a identifikační záznam.
■ Podstata fungování elektronického podpisu z pohledu uživatele, nezbytné předpoklady pro jeho
využívání. Zákon o elektronickém podpisu – formy elektronického podpisu, poskytovatelé certifikačních služeb, certifikáty. Uznávání elektronického podpisu.
■ Využití elektronického podpisu při elektronické fakturaci a v účetnictví. Oběh a archivace elektronických účetních záznamů. EDI, možnosti, výhody, rizika; možné přístupy k řešení v informačních
systémech podniků, legislativní požadavky.
■ Průkazné doručení elektronické faktury. Datové schránky, elektronická komunikace s úřady, elektronická daňová přiznání, elektronické dokumenty pro sbírku listin obchodních rejstříků apod.
■ Počítačová čitelnost elektronických faktur – formáty XML pro výměnu elektronických dat.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.
Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je auditorem a společníkem auditorské společnosti Od roku 2004 je jedním ze tří zástupců VŠE v Praze v Národní účetní radě.
Byl koordinátorem prvního oficiálního překladu IFRS do češtiny a současně i překladatelem
jejich významné části. Pro Nejvyšší kontrolní úřad překládal také významnou část Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS). V roce 2007 byl zvolen členem Výkonného
výboru Komory auditorů ČR a stal se předsedou Výboru pro vnější vztahy KAČR. V roce 2010
a v roce 2012 byl zvolen prvním viceprezidentem KAČR. Je členem redakčních rad odborných
časopisů a členem vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Známa je jeho publikační a přednášková činnost pro širokou odbornou veřejnost.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
30. 11. 2015
15261
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 177 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
NOVELA
ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ
■ 4. prosinec 2015 ■ pátek ■ 9.00 – cca 14.30 hod.
Program semináře bude zaměřen zejména na rozsáhlou změnu zákona o účetnictví (účinnou od
1. 1. 2016) vyvolanou implementací nové směrnice EU o účetních závěrkách, včetně souvisejících
novel prováděcích vyhlášek o účetnictví a okrajově také na hlavní body novely zákona o auditorech
v důsledku novely směrnice EU o statutárním auditu a souvisejícího nařízení EU.
Seminář je určen všem odborným pracovníkům v oblasti účetnictví, auditu, daní a práva, kteří si
chtějí udržovat vysokou kvalifikaci prostřednictvím informací o nejaktuálnějším vývoji v oblasti právní
úpravy účetnictví.
Obsah semináře
■ Nová směrnice EU o účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách – spojení dosavadní 4. a 7. směrnice EU.
■ Jednotlivé části novely zákona o účetnictví – jejich podstata a zdůvodnění, dopady, možná rizika
pro účetní jednotky, příklady a nezbytné kroky k jejich implementaci v účetní jednotce. Mezi hlavní
body bude patřit:
● nová kategorizace účetních jednotek – sestavování závěrky a její audit, nové povinné součásti
závěrky, zveřejňování,
● pravidla kalkulace nákladů vlastní výroby,
● vykazování rezerv a událostí po rozvahovém dni,
● omezení výplaty dividend v důsledku vykazování výsledků vlastního výzkumu a vývoje,
● úpravy v oblasti sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky,
● reálná hodnota, její stanovení a používání,
● zpráva o platbách vládám a zavedení jednoduchého účetnictví.
■ Navazující novela vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví.
■ Předpokládané hlavní body novely zákona o auditorech.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Doc. Ing. Ladislav MEJZLÍK, Ph.D.
Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, dříve vedoucí katedry finančního účetnictví a
auditingu. V letech 2010–2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů
ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě.
Je dlouholetým členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví.
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
4. 12. 2015
15284
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 178 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
JAK PROVÉST ŘÁDNĚ INVENTARIZACE
MAJETKU A ZÁVAZKŮ JAKO SOUČÁST PŘÍPRAVY
NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU K 31. 12. 2015
■ 24. listopad 2015 ■ úterý ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
■ Požadované cíle – priorita vlastnického přístupu k majetku ● Formální a věcné přístupy k provádění inventarizace dříve a dnes ● Zvýšení jistoty vlastníků o stavu a pohybu majetku – reakce na potřeby vlastníka (varianty
a možnosti/nutnosti mimořádné inventarizace ● Ostatní nepřímé vazby z obchodních vztahů – podmínka správnosti nabytí (pozbytí) majetku správně provedenou inventarizací ● Vlivy nového občanského zákoníku (NOZ) a zákona o obchodních korporacích (ZOK) s účinností od 1. 1. 2014 („péče řádného hospodáře“: §159 NOZ) ● Příklady z praxe k provedení inventarizací (krádeže a vloupání, nákup podniku, přeměny, prodej, převody/vypořádání
obchodního podílu, apod.)
■ Vymezení zákonných povinností v aktuálním znění zákona/prováděcích předpisech ● Výchozí požadavky
dle zákona o účetnictví ● Rozšíření požadavků na provedení inventarizací ● Vyhláška o inventarizaci majetku
a závazků – č. 270/2010 Sb. (vymezení účetních jednotek, kterých se tato vyhláška týká, případné využití pro metodickou podporu i u podnikatelů) ● Prováděcí předpisy (vyhláška – pro různé typy účetních jednotek, české účetní
standardy – pro různé typy účetních jednotek) ● Aplikace v praxi – viz vyjmenované předpisy (různé přístupy
vlastníků)
■ Obsah a forma vnitřní normy na provádění inventarizací ● Návod jak jednoduše a prakticky připravit vnitřní
postupy – možné podklady: Vyhláška č. 155/1971 Sb., Vyhláška č. 270/2010 Sb. ● Reakce na rozvoj informačních
technologií a výpočetní techniky ve vazbě na pořizování fyzických soupisů a výsledků vypořádání inventarizací ●
Návaznosti na harmonogram roční účetní závěrky ● Přípravné práce ● Průběh inventarizací ● Vyhodnocení a proúčtování inventarizačních rozdílů
■ Proúčtování inventarizačních rozdílů – praktické příklady ● Účetní a daňové dopady při zúčtování inventarizačních rozdílů ● Proúčtování záměn – správná dokumentace a proúčtování ● Problematika přirozených úbytků
zásob (sestavení speciální normy) ● ZDP v platném znění, pokyn GFŘ č. 22 k dani z příjmů ● Věcné a formální
náležitosti – průkaznost celkové dokumentace
■ Návody postupů inventarizací u jednotlivých okruhů majetku ● Specifika u aktiv (odepisovaná, neodepisovaná)
● Specifika u pasiv ● Majetek cizí – v podrozvahové evidenci (viz novela § 30, odst. 8 zákona o účetnictví) ●
Majetek zapůjčený a vypůjčený – příklady z praxe
■ Auditor – vymezení práv a povinností k problematice inventarizace ● Povinnosti vyplývající ze zákona č.
93/2009 ● Obecné přístupy auditora ● Pravidla, podle kterých auditor ověřuje správnost postupů při inventarizacích ● Vazby na výrok auditora z hledisek úplnosti, správnosti a průkaznosti provedených inventarizací
■ Nedostatky zjišťované při provádění a vypořádání výsledků inventarizací ● Nedostatečná připravenost ●
Neprůkaznost inventarizací ● Neúplnost inventarizací ● Proúčtování inventarizací – úroveň celkové dokumentace
a průkaznost účetních záznamů ● Možné trestněprávní důsledky nedostatečné dokumentace (účetního záznamu) v souvislosti s proúčtováním výsledků inventarizací
■ Diskuse a závěr ● Praktické příklady z praxe ● Jednotlivé typy odpovědností za škodu vyplývající ze zákoníku
práce ● Možnosti vymáhání mank a škod ● Stanovení správné ceny pro vymáhání mank a škod ● Případy soudních vymáhání schodků na svěřených hodnotách ● Judikát: inventurní manko a DPH
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Jiří VRBA
člen rady Komory auditorů, auditor, soudní znalec
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
24. 11. 2015
15250
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč.
DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 179 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ
seminář
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
BYTOVÝCH DRUŽSTEV
A PŘÍPRAVA NA NI
■ 2. prosinec 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 14.00 hod.
Odborný program semináře
■ Příprava na účetní závěrku
■ Majetek BD – pořízení, vedení a vyřazení
■ Investiční okruh
■ Způsoby účtování nájemného v bytovém domě
■ Účtování v domě s nájemci a vlastníky
■ Účtování mezi dvěma právnickými osobami BD a SVJ
■ Opravy a technické zhodnocení
■ Účtování dotací (v rámci programu zelená úsporám, IPRM, v rámci programu Panel)
■ Insolvenční řízení a práce s pohledávkami
■ Účetní závěrka a její provedení
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Alena VYŠTEJNOVÁ
Metodička pro účetnictví Svazu českých a moravských bytových družstev
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
2. 12. 2015
15207
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 390 Kč za osobu (vč.
DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 180 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ – nezisková sféra
seminář
HMOTNÝ MAJETEK
KOMPLEXNĚ V ROCE 2015
PRO VEŘEJNÝ SEKTOR
(OBCE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A DSO)
ANEB CO NA PODZIM NEPŘEHLÉDNOUT
■ 5. listopad 2015 ■ čtvrtek ■ 9,00 – cca 15.00 hod.
Na semináři se budeme věnovat výkladu vybraných účetních standardů včetně změn v roce 2015
s odkazem na prováděcí vyhlášku č. 410/2009 Sb. a zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. – tedy problematice hmotného majetku u veřejného sektoru (zejména obcí, příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí). Účastníci budou informováni také o vývoji účetnictví v roce 2016.
Lektorky obohatí výklad zkušenostmi z praxe auditora provádějícího přezkumy obcí a audity obcí
včetně příspěvkových organizací, dále také z pohledu daňových poradců v návaznosti na problematiku přiznání k dani z příjmů právnických osob a v návaznosti na problematiku DPH, dále také
zkušenostmi z veřejnosprávních kontrol. Výklad lektorek bude doplněn praktickými příklady, účastníci
budou upozorněni na časté chyby z praxe. Součástí přednášky bude i návaznost na rozpočtovou
skladbu, aktuální zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a další právní předpisy.
Program semináře
■ Vybraná specifika účetních standardů
● Výklad vybraných účetních standardů včetně změn v roce 2015 s odkazem na prováděcí vyhlášku č. 410/2009 Sb. a zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.:
– Standard č. 703 - Transfery
– Standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku
– Standard č. 710 - Dlouhodobý majetek
■ Informace k vývoji účetnictví v roce 2016
Dárek pro účastníky semináře: vstup na www.ucetni-portal.cz na jeden měsíc (VIP registrace s videosemináři a tištěným Měsíčním newsletterem).
Přednášejí a na dotazy odpovídají
Ing. Pěva ČOUKOVÁ
auditorka, daňová poradkyně, zkušební komisař KDP, zakladatelka Účetního a mzdového por tálu www.ucetni-portal.cz, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Sekce DPH KDP ČR, Neziskové
sekce KDP ČR, členka Výboru pro účetní výkaznictví KAČR a Výboru pro veřejný sektor KAČR
Ing. Bc. Lenka ZÁBOJOVÁ
daňová poradkyně, asistentka auditora, členka neziskové a DPH sekce odborného kolegia
Komory daňových poradců
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
5. 11. 2015
15283
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 590 Kč za osobu (vč. DPH)
Na tomto semináři není pro účastníky zajišťován oběd
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 181 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ – nezisková sféra
seminář
ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ
V ÚČETNICTVÍ
VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK
■ 22. říjen 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Cílem semináře je propojení obecných pravidel akruálního účetnictví s praktickými postupy
použitím modelových číselných příkladů, a to s důrazem na princip časového rozlišování ve
všech jeho formách používaných vybranými účetními jednotkami (to je zejména územními
samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami státu). Seminář
také klade důraz na zlepšení interpretačních dovedností účastníků.
Seminář je určen jak účetním, tak neúčetním pracovníkům, například ze sféry rozpočtu
a financování, tedy všem, kteří mají zájem podívat se na účetnictví jako na provázaný systém
a zdroj ekonomických informací a kteří chtějí zlepšit své interpretační dovednosti v oblasti
účetnictví a účetní závěrky.
Osnova
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Základní předpoklady a zásady sestavování účetní závěrky
Účty „příštích období“ a dohadné účty
Některé účetní metody z pohledu aplikace principu časového rozlišování
Odpisování DM
Opravné položky
Rezervy
Časové rozlišování přijatých investičních transferů
Problematika vnitřních předpisů v souvislosti s časovým rozlišováním
Příklady, dotazy, diskuse
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Michal SVOBODA, Ph.D.
spoluautor účetní legislativy, působí jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví
a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
22. 10. 2015
15295
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 182 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ – nezisková sféra
dvoudenní seminář
ÚČETNICTVÍ
VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK
ANEB ÚČETNÍ REFORMA OD „A“ DO „Z“
VČETNĚ NOVINEK OD ROKU 2015
■ 26. listopad a 3. prosinec 2015 ■ čtvrtek + čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod. po oba dny
Seminář je určen účetním a majetkovým pracovníkům vybraných účetních jednotek – zejména územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a organizačních složek státu, dále auditorům,
kontrolorům, ekonomům, účetním poradcům, metodikům a dalším osobám, kteří pracují s informacemi v účetnictví vybraných účetních jednotek.
Seminář si klade za cíl vysvětlit široké spektrum účetní problematiky včetně novinek účinných od
1. ledna 2015, s důrazem na souvislosti s účetní závěrkou za rok 2015, a to s dostatečným časovým prostorem pro vyzkoušení pravidel, metod a postupů na konkrétních modelových příkladech.
Odborný program semináře
■ Teoretická východiska moderního účetnictví (kvalitativní charakteristiky a předpoklady účetní závěrky), uživatelé informací z účetní závěrky
■ Zákon o účetnictví a jeho aktuální stav
■ Vyhláška č. 410/2009 Sb. s důrazem na nová a novelizovaná ustanovení s účinností od 1. ledna 2015,
především v oblasti transferů
■ České účetní standardy č. 701 až 710, s důrazem na ČÚS 709 – Vlastní zdroje, ČÚS 710 – DNM
a DHM, ČÚS 708 – Odpisování DM a ČÚS 703 – Transfery, včetně novelizovaných znění
■ Zaměření na některé problematické a méně frekventované oblasti účetní legislativy v praxi (princip
časového rozlišování, výkonové a komponentní odpisování, opravné položky k dlouhodobému majetku)
■ Vnitřní předpisy vybraných účetních jednotek
■ Další oblasti v závislosti na aktuálních úpravách účetní legislativy
■ Dotazy a diskuze
Pro hladký průběh se doporučuje účastníkům vlastní jednoduchá kalkulačka.
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Michal SVOBODA, Ph.D.
spoluautor účetní legislativy, působí jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví
a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
26. 11. + 3. 12. 2015
15296
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 4 980 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚDY: 220 Kč za osobu (vč. DPH)
Obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 183 –
Objednat na Internetu...
DANĚ, ÚČETNICTVÍ – nezisková sféra
seminář
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2015
S DŮRAZEM NA OBLAST
DLOUHODOBÉHO MAJETKU A VLASTNÍCH ZDROJŮ
U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK
■ 17. prosinec 2015 ■ čtvrtek ■ 9.00 – cca 16.00 hod.
Cílem semináře je vysvětlení a osvojení účetních postupů v souvislosti s dlouhodobým majetkem a vlastními zdroji v rámci přípravy účetní závěrky u vybraných účetních jednotek (to
je zejména územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a organizačních složek státu). Seminář také klade důraz na zlepšení interpretačních dovedností účastníků.
Seminář je určen především účetním pracovníkům, kteří mají zájem zlepšit své znalosti
aplikace některých českých účetních standardů při přípravě účetní závěrky, především ČÚS
709 a ČÚS 710.
Osnova
■ Základní předpoklady a zásady sestavování účetní závěrky – krátké zopakování
■ Některá ustanovení zákona o účetnictví upravující oblast DM a vlastních zdrojů
■ Některá ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. upravující oblast DM a vlastních zdrojů s důrazem na závěrkové operace (sestavování účetní závěrky)
■
■
■
■
ČÚS 709 – Vlastní zdroje s důrazem na účetní závěrku
ČÚS 710 – DNM a DHM s důrazem na účetní závěrku
Krátce ke schvalování účetní závěrky VÚJ
Dotazy, diskuse
Poznámka: Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.
Přednáší a na dotazy odpovídá
Ing. Michal SVOBODA, Ph.D.
spoluautor účetní legislativy, působí jako odborný asistent na Katedře finančního účetnictví
a auditingu na Vysoké škole ekonomické v Praze
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
17. 12. 2015
15297
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 2 490 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 184 –
Objednat na Internetu...
MĚKKÉ DOVEDNOSTI
seminář
POTĚŠENÍ NEBO NUTNÉ ZLO?
■ 26. srpen 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 17.00 hod.
Řada z vás, špičkových odborníků, zažívá situaci, kdy vás vaše organizace vyšle na odborný seminář. Zároveň ale zároveň očekává, že získané znalosti předáte svým kolegyním a kolegům.
Na první pohled jednoduchá úloha. Kdo ji zažil, jistě poznal, že může skrývat řadu úskalí. Jak si
takový interní seminář připravit? Jakou mu dát strukturu, jak připravit podklady pro účastníky? Jak
vést výklad, prezentaci a diskusi tak, abyste účastníky zaujali a předali jim co nejvíce znalostí?
Přebíráte tím vlastně roli interního lektora. Aby vaše semináře byly zajímavé a žádané, je dobré
o tomto „řemesle“ něco vědět a držet se osvědčených zásad. Získáte tím pevnou půdu pod nohama a příjemný pocit z pozitivních reakcí účastníků.
Obsah kurzu:
■ krátký exkurz do andragogiky, jaké zásady je dobré dodržet při vzdělávání dospělých lidí,
■ co chcete seminářem dosáhnout, pro koho je určen (charakteristika cílové skupiny), jak si stanovit jeho cíle,
■ osobnost lektora – v čem jsou vaše silné a slabé stránky a co s tím,
■ role lektora a jak si nastavit „pravidla hry“,
■ struktura a časový rozvrh semináře,
■ přednáška nebo interaktivní pojetí (výhody/nevýhody),
■ prostory pro váš seminář,
■ jak připravit příklady, modelové situace a cvičení,
■ didaktické pomůcky, výukové materiály a práce s nimi,
■ zásady efektivní prezentace informací,
■ moderování diskuse, reakce na otázky, co dělat když nevíte,
■ jak pracovat s problematickými účastníky semináře,
■ tréma – jak ji dostat pod kontrolu,
■ zpětná vazba pro vás a účastníky,
■ tipy a triky z lektorského řemesla.
Lektor kurzu
Ivan CELIZNA
kouč, akreditovaný lektor ILM, senior konzultant
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
26. 8. 2015
15264
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 3 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 185 –
Objednat na Internetu...
MĚKKÉ DOVEDNOSTI
seminář
OD PRVNÍHO JSEM MANAŽER
■ 23. září 2015 ■ středa ■ 9.00 – cca 17.00 hod.
„Dobrý den Petře/Kláro. Už mnohokrát jsem se přesvědčil, že patříte mezi nejlepší odborníky na
xxx, které u nás máme. Navíc máte dobré komunikační schopnosti a lidi Vás berou. Proto jsem se
rozhodl, že Vám nabídnu pozici manažera útvaru yyy. Nejlépe od prvního. Samozřejmě můžete
počítat s mojí plnou podporou. Jo, a HR Vám nabídne nějaký kurz o vedení lidí. Co Vy na to?“
Tak nějak, s různými obměnami, vypadá začátek manažerské kariéry řady specialistů. Někteří
měli to štěstí, že byli na vedení týmu lidí systematicky připravováni, jiní jsou tak říkající „hozeni do
vody“. Nicméně v obou případech nastal den „D“ a je potřeba začít.
Těm z vás, kteří prožívají podobnou situaci je určen náš kurz. Jeho cílem je poskytnout vám návody,
postupy a zkušenosti, které vám pomohou zvládnout první měsíce na manažerské pozici a vyvarovat se zásadních chyb.
Obsah kurzu:
■ role nastupujícího manažera – co od vás
očekává organizace a váš šéf,
■ výhody a rizika dvou základních situací – povedu útvar, ve kterém pracuji / povedu jiný útvar,
■ vyjednávání o vašich odpovědnostech a pravomocích,
■ cíle organizace, útvaru, moje cíle – jak je popsat, měřit a vyhodnocovat,
■ váš osobní harmonogram,
■ co řeknete svým lidem na prvním setkání,
■ spolupráce s HR,
■ jak poznat lidi ve vašem útvaru – Who is Who
pomocí strukturovaných rozhovorů,
■ jak se dostat „do obrazu“ – briefingy, porady,
rituály,
■ co už dělat nebudete – delegování, vytvoření
si prostoru na vedení lidí,
■ základní techniky vedení porad a řešitelských
schůzek,
■ způsoby zadávání úkolů a cílů,
■ pravidelné rozhovory se členy útvaru (zpětná
vazba a hodnocení),
■ prezentace výsledků práce vašeho útvaru,
■ co všechno se budete muset ještě naučit …,
■ jak se z toho nezbláznit – vaše zázemí, relaxace, kondice.
OSOBNÍ PRŮVODCE
Po absolvování kurzu je pro vás připravena služba osobního průvodce. Můžete mít k dispozici
5 hodinových konzultací, zaměřených na řešení konkrétních otázek a problémů spojených se
startem manažerské kariéry.
Lektor kurzu
Ivan CELIZNA
kouč, akreditovaný lektor ILM, senior konzultant
Termín konání
Číslo semináře
Místo konání
23. 9. 2015
15265
ČS VTS
Novotného lávka 5, Praha 1
Cena semináře
VLOŽNÉ: 3 890 Kč za osobu (vč. DPH)
OBĚD: 110 Kč za osobu (vč. DPH)
Oběd není povinnou součástí účastnického poplatku
Přihlášky na semináře naleznete na stranách 187–192, informace o platbě na str. 12, bod 4.
– 186 –
Objednat na Internetu...
✂
RNDr. Ivana Hexnerová
Agentura BOVA
Platónova 11, 143 00 PRAHA 4
tel.: 241 774 196, 244 402 232
fax: 244 402 279, 244 403 972
bezplatná linka: 800 100 539
Závaznou přihlášku na seminář (semináře)
zašlete obratem na adresu:
Agentura BOVA, Platónova 11, 143 00 Praha 4
nejpozději do 3 pracovních dnů
před termínem konání semináře!
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ / SEMINÁŘE
1. strana
Doplňte název semináře
(stačí část názvu)
Termín
konání
Číslo
semináře
1
2
3
4
Příjmení, jméno /titul/ – možno přihlásit více účastníků
Název a adresa firmy (organizace)
PSČ
Korespondenční (doručovací) adresa (příp. s uvedením kontaktní osoby)
PSČ
IČ
DIČ
e-mail
✂
Telefon
Razítko a podpis firmy (org.)
Fax
Podpis účastníka (-ů)
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ / SEMINÁŘE
2. strana
číslo semináře
vložné
Kč, tj. za
osobu (osob)
obědy
Kč, tj. za
osobu (osob)
vložné
Kč, tj. za
osobu (osob)
obědy
Kč, tj. za
osobu (osob)
vložné
Kč, tj. za
osobu (osob)
obědy
Kč, tj. za
osobu (osob)
vložné
Kč, tj. za
osobu (osob)
obědy
Kč, tj. za
osobu (osob)
1
číslo semináře
2
číslo semináře
3
číslo semináře
4
Pouze u mimopražských seminářů (Staré Splavy)
UBYTOVÁNÍ
ve dvoulůžkovém pokoji
Kč tj. za
osobu (osob)
UBYTOVÁNÍ
v samostatném pokoji
Kč tj. za
osobu (osob)
STRAVNÉ
Kč tj. za
osobu (osob)
Potvrzujeme, že účastnický poplatek uhradíme z našeho účtu číslo:
Platbu poukážete až na základě naší výzvy k platbě
(výzvu Vám zašleme obratem po obdržení Vaší přihlášky)
na naše číslo účtu a s námi přiděleným variabilním symbolem.
V mimořádných případech lze platit na místě v hotovosti.
Podrobnější informace o platbě viz bod 4 na straně 12.
Razítko a podpis plátce
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON
Datum
IČ: 11213175
DIČ: CZ5651091028

Podobné dokumenty

komparativní analýza

komparativní analýza Evropské unie a komparací řešení v rámci členských států EU, dále

Více

2. Rovnosť a nerovnosť pred zákonom vo vzťahu

2. Rovnosť a nerovnosť pred zákonom vo vzťahu Kľúčové slová: Výživné, dítě, nezletilý, úročení výživného ÚVOD Dítě, zejména nezletilé, je ve většině právních řádů považováno za slabší subjekt a jako takovému by mu měla být poskytována odpovída...

Více

Zde - Moravská vysoká škola Olomouc

Zde - Moravská vysoká škola Olomouc finanční krize a z ní plynoucích problémů zajištění dalšího rozvoje společnosti zejména z hlediska možností a potřeb státu a jeho zdrojů. K překotnému vývoji však dochází nejen na poli vrcholovém, ...

Více

Generováno 2. 6. 2015

Generováno 2. 6. 2015 • společenská úsluha - není právním jednáním, nezakládá žádný právní vztah • smlouva je ve společenské praxi hlavním a velmi frekventovaným typem vzniku závazků • ustanovení o závazcích, které vzni...

Více

Finanční trh

Finanční trh o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES;

Více

1 | 14 - Účetní kavárna

1 | 14 - Účetní kavárna předpisů. Vedle toho dochází ke zrušení daně dědické a daně darovací při současném převedení darů a dědictví do předmětu daní z příjmů a k nahrazení daně z převodu nemovitostí novou daní z nabytí n...

Více