bezpečnostní list

Transkript

bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST
ATTN: Bezpečnostní technik
V souladu s předpisy OSHA a v úseku 1910.1200 hlavě 29CFR není následující produkt považován za
nebezpečný a nevyžaduje bezpečnostní list (MSDS).
Chemické, fyzikální a toxikologické vlastnosti tohoto produktu nemusí být uvedena, protože ještě
nebyla důkladně prošetřena. Proto doporučujeme používat rukavice, laboratorní pláště a
ochranné brýle při práci s tímto nebo jakýmkoli jiným chemickým činidlem.
Produkty, kterých se tento list týká:
BioMarker® MT, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, MX, MXP, M10KB
BioTracker™ Dye
MapMarker®
GeneReleaser®
JumpStart™
PowerPrep™
EnZap™
CloneCheck™
CustomCut™
Věříme, že informace obsažené v bezpečnostním listu jsou správné a úplné. Všechny chemické látky
mohou představovat neznámé nebezpečí a je třeba je používat s opatrností. BioVentures, Inc. nenese
žádnou odpovědnost za škody vyplývající z manipulace nebo kontaktu s těmito produkty.
PO Box 2561, Murfreesboro, TN 37133
Tel.: (800) 235-8938