Vyjádření k podanému odvolání

Transkript

Vyjádření k podanému odvolání
MAGISTRÁT
st
\\'t,,BNt Lrlt.\t)
uĚsra
obecníuŤad
!'li
PARDUBI C
obec $tar#
Strossova 44, Pardubicc 53021
2 tr
-01- 20i2
Sp zn. LlSO .lt)i7ll l0 l0'llo
C .j : N'1rrl)
l7l5 l0ll
Vr iizrrjc: lJoblior'li .lana, tcl 4ll)1 8591
oprlir'nčtla [rt"-edni ostlba
-
;;si3:ť
( r \lrnP l7l) l() l
j'] l)t|dLIl)rcc l()
I'etl ŠirleČc|'tlll . ()1lrrzcllicc ].l.]. ()|lrluellrcc. 51() i.3 1l.'.1.'51." ,.,)
],clr ŠtllcčclijLltl. llrrclrŠl.s|'ii č p 2.i3. ()1lrazcnlce' .i.].] .\j llittclLtbtcc lt)
l-adisIar l]|aŽcL.,l.rlltlislii Č P ].l(] ()h|aZclricc..sjj 5.] Plrdt|blce |9
\'čra llIaŽlitlrlj. l ttlots|iii č p l.1{). ()|rrltzcnicc. ij.l 5.] l)ardLrilice |.]
l,atltsIar ]lLrrŠili'.l.lnotslia č p, l.1l ()hrrzcrricc. 5]] 'i] 1,arclubicc ]9
.lrtll SttllcČ]itlla. ()|lrrZť|]|cc ].1.] ()hrlucrlrcc. .]()
.]iiina|JLrrŠilioili. ]rtlors|iltč1l l1 l.()hrazcrlicc.5.].]5.] |rrrdublce ]9
.lrn I)rlseclč|..l.rntllská Čp' ].]9 ()llrrZcnrce.:] ].5] l'arclLt|lrcc |9
l:i'ltl)osctlč]or'li' lrtlots]iáČp 2)9'()hrrzcrlicc.5.]].5.] PitrclLrbjcc l9
.lall]itl]ltlLtleli. l.tnrlr's|iii čp ]4|.()hrazcnrcc..5j] j] |,alduLlIcc ]t)
StarlisIaraI\ohoL|t|.o\'ii..].rnor's]iliČp2:1l.|)hrazcrlicc.5.]j.5j Parclullicel9
I
i18.00 Arl0
-l.rtlor
llt tillil|
| tilitil
ill tilt ililil1
lil
SOOBXOOH E66X
Ii
l'ěšcnínl íri.ct|ní tlcsce:
t]iad Mčslskeh0 rlllrodu Pardrrbicc Vll. (icrl Srobodr č p l98'.i.]j 5l l)ardLtllrcc 17
t]iad Mčsts]icho ollrtlc]Lt ])arclLtlltce Il. (.llcrlilitL Č l] |]8 5.]() ()9 l)arr]LLbicc L)
()bccrliLtiacjStatcIlIa(liŠlč Str|cl||a(]iš1č.s]]j] SLl|cIlrac]lšlčil|,ltttlLt[lc
]V1ilgIS1l.ll rlčsla |)atc]LtLlic ui.cdlll dcs]ilt nilrtlŽi Sczellltcli.r Šl|()5\()\.1 L iter |'.LlJtL[l te
- \\\\'\\ pardubrcc.cu rrrad radnicc urcdrl-dasl\a sr hltrl
r'1
'
l)c1l liolllatl
s|ili Č p l.i9. ()hrazenice . 5]] 5] [,rrdLrbice l9
N'ltlcna I(tlInrltnilta. lrtlors|'ii č l) ].]t) ()lrryeIrce. ij] -l] l)atrlLtbicc lt)
.|.rlltlts|ilt
Itl.r \]tlrn l]tlspišl1
Č p 1.l|. ()|lrazcnicc. j.]] 5j ])lrrduhicc l()
Irlg lrrrIa lllspi(t1rlrr l rtlirrs|'li č p l11' |)|lrrzcllicc i].] j.] ]'rrc]Lrbtcc l()
.]aros]rla Ilršliril..].rlltlls|iii Č l) 2+(). ()]r|alcnicc. j.].] .l] l]ardrtbicc ]9
N4trosIar' llrŠarr'''l.rnorskii č p 24()' ()hrrzenicc. 5.]j j] Patclubrce l9
Zcicr'llia Schc1baIilili I rllotsklj Č p l''|l' ()|lrazcrricc' i.].] 5.] l'rrtlLllllce lil
lrarc1 Srl..j|.a1. JtniltsLit Č p l.}l ()hrrzcnicc. jj.] j] l'llri1Ltllicc l9
\4iIrlsIrr Siltlčck. l rntlrs|'l č p 2.1l. i)lltrzctliťc.5.].].i.] ])rrdLtlltce |.)
\1čreSoLrč]'orli. lrntlts|iit Č1l l.11.()hrrzcrlicť'.i.l] j] l'ltrclu1licc ].)
]|lq' ()t1o StoLt1la J rlltlts|'it Č ;l l.l(). ()iltlrzcrlice .S.].] 5] |Jltrc]Ltbtcc
Nlgr []lrnla S|tluporil. I rllorslili Č,p l.i() ()hrrucnicc. j]] 5] l)rrclullicc l9
.l.rlor
.Irlscl.Šr|illllciis|.á č 11 23(). ()llrazcrlrcc. -j.]l 5.] l)arc]Ltbice ] v
Vllrsta Šalrán|irlrli.,l.trlors|.li č p ?.i9. ()hrazellicc. j]] s] |:'ardttbicc l9
lng l)i.ctlrsl Brirjcl. T.rnorsJ.ll č'p 2.17 ()hrazcnicc..5jj .sj I'ardubjcc |9
Inl l lclena |3rrjcrllrá PllD . l rrltli s|'lt c. p 3'17. ()hrazcnicc. 5]] s] |:'rrtlubicc | 9
Martinn CrllicrIorlt. ].rntlt'slilt Č p J46. ()hrazcnicc. 5jj .ij l)lldrL]licc IL)
I,jbrtšc ]]ratlcortzotá.'I rnor'si'lt č p l'{7. ()hrazclliclc. 53.] .s.] ])arciubicc l9
]llg .lcrscl.Folirllcznr lrlltlrs|.ll č p 14ll. ()hrazcnicc. j.].].5.] ljardrrbice |()
Vliclltr I]ocii|'..fttl,.lrs|ili Čp ].1i]. ()hraZcrlicc' 5j() ()(] IJitrdrrbicc
Pru]itla .los1lilr ťL. l tntll's|iti č p ].1Ó. ( )hra7cnice. 5j] .s] ['ardulltcc l.]
,,\lnošl|ia l(atlrrl1irr'li ]rtlorsl'á t: p 2-{7. ()hrazerlIcc .i.].-] 5j ])rrclubice lt)
.l||i l r|la. l.rtrol's|ilL č p l'|7. ()hrazerrrcc..j]'] 5.] l]arc]Ltbicc 19
.].rtttlr's|.r
VIadisiar'a l-rnor li
č p 2.17. ()hrazcnicc. 5.].] .l.1 l)ardubice l9
Atllonitl ]\4akal l rrlor.s|iá Č p 2.lll' ( )Ilrlzenicc. :.].] .i.] l)ardubice l9
Šarlota |Vla]ialoia. l.rnols|ili č p 248- ()hrrrzenice.5]j 5-] lrardubicc |9
lrrc Etranucl Pilclr- |rnovsl'ii t'p 2-{(r. Ohrazcnicc. 5-l-l -ii PardLrbicc lt)
Marta l'i]cIlirr'á' ].rnllrs]iá č.1l 2.1(l ()1ltltzctlrcc. j.].] 5.] |)arr]rrbrcc ]9
lllg .1rn l)|išcL'.].ttltllslil č 11 2.1.S' ()Jlrrzcllrťc 5.].].5.] Prrcjulltcc |9
.I
]-ac]isIar.S|.Lrti|
rlltlts|iil Čp 2-18. ()llrazctljgg .i.3.i 5.3 ])arrlLtbicc l9
.].inot
A]crla Siár]|ior'á.
s]ili Č p l4(l. ( )hlrzcrlicc. j.].] .l.] ]hrc]Lrbicc l()
.l.rnollská
VIas1inriI S]ai,jk
č 11 2.{7. ()hrazcrlicc.5.]j.s] |'ardLrllice l9
Ni|'tlIa ŠJrplr|.rlr'á ].rtlrlis].ii Č p' ?.17. ()hrrzcrlicc. j.]j.5j ])lldullicc |9
L,t
VEREJNA VYHLASKA
VÝZ\'A
\'\'.|.(DŘENi K POD'{NÉ}l OD\ ()L-(Nl
SP()|ct.lloSt AL|k)iiontrol ])ardrt[licc.sro.lIrirc1išt.s]iii4()7.()hrazctlice.5.].]i.-] l)ardLr[licc
.]osel.Prci]ieŠ.Í|ladi.št.sliirČ,p,2l.()hrazcnicc.5j]5j PlrdLrbicc],)
BtlhurntIal]rol.ešcrrli. 11radiŠ1.sliaČp,2|.()hrazcnicc 5.1.]5.] |)arclLLlllccl()
Atlnr l-acintlr'it. Hrac]ršt.ská i' p 21. Ohrazerrice. 5] j .s] l'rrdubicc l9
.Iartlrlir KaŠ1lar. IIradišt.ská j . O5'u........ 5 j() 5.] l)ardubicc l9
.1iirna Záčkol'ti- llradišt.ská j9. (]hrlZenice. j]j 5] Paldrrbice ]9
Václal.Žái.e li. llradiŠt.slili .-]C)' ()hrazenice. 53 j 5] Parclubice l9
I)clr \,t11a. [)aštcliá č p l l99 BiIc |)r'edilčsti' j]1) ().] I)rrdubrcc ]
.]|i.lnr V()l1o\ii [)aštclili r. p l 199. l]iIc Picdrlčsti. j.](] (].] ])rtr]t|bicc.]
Marre ŠtrobIorii. llrtcjiŠt.s|ili č p
.19.
()hrazenicc. j].]
j.]
PrrdLrblcc
|(']
Sár|ia l(ubičkoi'ii. ] lradišt.slilr č p .1C). ()hrazcnicc. j-]j 5] ljardubicc lt)
Ši1rkaVa]cntoi'á' 1lradiŠt.s|.á Č p .l9. ()hrazenicC. j-].] -i.l l)ardL|l]lcc i()
()ndie1 Vr]c|la. llradišt.s|iá č p "l9. (]hrtZcnicc .l]] 5.] Prr.lL|blcc 9
l\|eŠ Slabí. l lladjŠl.Sl(li č'p 5() ()|1137gpi1c. 5.].] .i.l l)ll11Ltlltcc l 9
llorlatla SIabli Ilradlšt.s|ili č p' 5(). C)|lrazcnrcc. j]] 5.] |]rrtlLt[llcc l9
Věrr SIczalior ii. l lladlŠtS|'á č p 5(). ()hIazcnicc. 5.].] 5] ])rIclLlbtcc ] 9
.losct.ŠirlcČc|i. llradišt.skli č p 25C). ()Jlrlzenjce. l]-] 5] |'ardLrbicc ].)
()lga Širncčkor'á.]lradišt.Ská č.p 2.5C). ()hrazenicc. -l-]] j'] |'arr]LrLlicc lt)
.lan Šinlečeli.1 lradiŠt.sliá č,p, 259. ()|lrazcnicc. .5jj 5.] |'ardullicc l v
l'Lrctc Šinlcčlirlra'IIradiŠ|sl.á Č p 259. ()hrazenicc 5.].] 5.] ])ardLLllcc l.)
.|aroslar Slba. 1 lracjršt.sltti č p j.1. ()hrazcnicc. .5j.] j] |,lIdrtLlrcc l.)
.IartlsIar'lSrbolii.llraclrŠt.sliáČp.i.1.()hrazcrlicc 5.]()5.] lrardLtbtcc |(]
Zrtzana Burianor a Starc I IradrŠtč]4í). 5j() 5j |,arclubicc | 9
Ludč|i Burian. Stare HradiŠtě240' 5]0 j] Parciubice |9
Mgr Ilana Polílior'á. llradjŠl.s]ilr č p 30. ()hrazcnicc. jj0.sj PardLrbice l9
lr4aric Šinretlliorii. (]hrlzen jcc ].|-]. Ohrazcrricc. 5.]() .5.] ParduLlice l 9
l'ctr Šinrcčc|ist ()hrazcnicc ]]j' ()hÍalcníce.5]0 jj |)ardLrLlicc l9
.lindiiška VanŽLttllrr. I tnorslilj Č |) ]+6 ()h1rlťllIcc.5]-] i] ]]arc]uLlice
.llltl ljrllzclr. lrnorsLlj č p 1.il. ()hrazcrlrcc. j.l.] 5.] l)ardubice l(l
\,čla lJtiizcjorli. l rllots]'li č p ljl. ()Jlrazcrlicc j.].].5.] I)ardtll]ice ](]
'lii.illr |.a1l|iora I rllilrs]'ii č 1l l5l. ()lllazcllicc 5.]j 5j l)lirdLtllicc |.)
Věta L)rrlrtŠor'aIrtlor.q]iá č p l5l' ()hrrucrlicc..i].] 5.] l)ardubicc l9
.lti.j 1lokeŠ.-rtnorsllit ]j]' 5.l5 5.] lrart]Lrbice l9
.l
|t''1tl1tllir l<'ar an. rtlor sl'lt Č p J52. ( )hrrzcrliCc. 5].i .s] l)erdu1]icc ] |,
.lenr l(ni'anorr. Irror,slili i'p 152 ()1rr:rzcnicc. ,il-l il I'rtdubicc lt)
.Iirldiicll KraIičc1'' IrntlrsLii ]5]. ij.].i.] l)ardLrbicc l9
Soria KritIiČ|iovli. ] rtlor s|ili ] j]. .l]] j j ])lttclubrcc ]9
.lltna Ki.iŽ]ior'ii. Trrrtlr's|'lj ..p ].5]' ()hrlzcnice. jjj 5] Paltlubicc l9
. .rrlor
Statltslar a l -cll|ii'
slií ]5]. ()|lrrzcnicc. j].] 5.] Pardubice l 9
Z-clenlio M]ár]ck. | 'nor s|iá č 11 252. ()llrrzellrce 5]] 5] l)aldLlllioc ]t)
.]lna Patzáliovli. I r lor s|ili č p 2.52' ( )ilrazcnice- i]] 5.] l)ardubicc l 9
l()
C r l\'lnrP
(
lll5,'l0Ll
llcIctla Sortdrlá. Trnoi's|.a č.p 25l' ()hrazcnicc. .l.]j j] l,lLtclttbtcc ./
Zdcnč|' SoudnÝ. l.rnrll'sl'á Č p' 25l. ()hrazerricc. .i] j 's.] |)art]uilicc l.)
SttrnisIava Suror'á. l.nror'ská Č p 252' ()hrazctlicc. 5.].] -i.] l)arc]ubtce l(]
|)ctr Štěpánek. Trnor'sliá č.p' 252- ()hrazcnicc. 5j'] 5-] l)atc]ubtcc
"
l,jbLrŠc Drorálirlrll .lii.ihrl z |)odčbrild č p 75. j8() (]l L)ač.icc ]|1
]ralci.ina S]iaior li. l rtlor s|iil č p 252 ( )hrazcrlicc' 5.].] j.] l)ardLttlicc
podali orJl'ollini proti ro7hodnutí. ktcré rtdaI Magistrlit tnčsta l)alduLltc. stai.cllrli
l 201 l pod spis zn L-]S().30';13 261n l]o rra ziik]lrlč Žadosli. ]itcrot| dnc
dne ]5' l
Lri'ltc1
l7.l
l. {('J5'í7|], (.hor'IinLr l6íl.29{) (|I l,o(|ěl)rl(l.|.'
zastupu.ic,{RCIJtTEP HIi s'r.o., |(] 275122J8' llabrnranor'a J2J,
jako spriirn .lt':ril
11)l() poda|
Autosa|on l-out|a's r.o..
l{tcrÓho
r l\lnrP
Pitr|rněstí. 500 02 Hratlec Krá|ové 2
PraŽs|ré
8
od'st
]
'
.,1Í']
p9tgl6ri;*;
al]\'ste sC |i nčrnu vr.jaidŤil \'e lht]ltě 5 rinit ode citle dorLrčeni
$t*vebni rli:rr
tsp514pu.. ,,1
5.3t}
.'
?] Pilirllibicr'.
7'// '/
40bL'
'É'L
.lirna flobl.o\ a
rc].crclll star'c[ln iho ťtiitrlLt
Pi.í|oha:
-
stejnoprsv ptlclanéhoodr'rllťrni
()hrI rž i:
ťlčaStllicl (dodťjkv)
l]častrrici pod]c \ l{5 ocist
l star'ebniho zákona (docicilirl
ALLtosirlonl'orrdasro,'Chot.iin|ivčp. ]6 .2cX)0l Poděbradl,.t'zas1orLpctli s1loiečntlstt ARClI]l-EP1lK
sr,o,Habrtltulor,ač'p' j231l5.PraŽskéPicdrnčstí..50002llradecl(rálole]
N4ěstski obvod Pardubice V]]' Gcil Sr'obocit č p' l98. jj] 51 PardLtbicc |7
Mčstskr. oblod l)arclrtbtce Il. ChemjkLi č p l28 l)arr1ubicc ]l'l)olablrli. 5]() (]() PardLr|rlcc 9
C)bec Stare |IradiŠ1čStarÓ HradiŠtč.5j]52 Stare llradiŠtč
(l'eňe.trrlt i'lh|iiŠ|ia)
Dodle \ 85 (ffiona
StatLrtárni Inčsto l)ardrtbice, ZastoLlpe]]é vedortcitn odb0rL| |l]iljct|\Ll lt tnlestic Ml91strátLr lnčsta l)ardrtbic.
lrernštÝnslié nánrěst1 č.p l. 5j0 2 l l]ardLrllicc-51alé Město
.larl Šttlrel.. Na PěŠlnách č p, 68.l2. l(obvllsr. lll2 ()(] l,raha 82
Yr,ona Vali|ior'it. l-abs|rii Č.p l.+' Bi]é l)iednrčSti 5]0 0] [,arclLlbrce ]
]J!ětnici
Č.EZ Distriiluc.e' a's. IDl)S: v95uc1Í.1
l)ar'e| Louc]a. Puš]'irrova č.p l l0I]2.1.29()()l Poděbradv lIl
Vit Mara. Starc HraciiŠtčč p' 67.533 52 Stare llradiŠtčtl lrardubtc
Mirrtin Mllxil. S|aÍé IJÍadiŠtčc.'p' 2-37.533 -52 Stare IlradiŠtě tr Parc]ubic
Maric llokcŠor'ii.'Trrror's|iá č p, 252. ()hrazcrlice. 5jj 5] ]]ardubíce lt)
StztnisIal'a l-chká. Trnor,sl'á č'p 2.52. Ohrnzenicc. 5]] j] Pardullrce L9
StittlisIar'l SLjlor'á. Trrror,sliii č'p' 252. Ohrazenice' 53j 5j Plrdubicc l9
.|rnor'ská
Maric Mlár]lior'/r.
Č p 2.Sl' ()hrazcnice . 5-]] 5.] l)ardrtlljcc l9
.larr Briizda. Tnror'sliá č p, 252, Ohrazerrice. 53j 53 Parrlubicc l 9
Věra Brlrzdová..[nltlvs]iii č.p' 252. Ohrazerrice. 5j.] 5j ])ardubtce l9
()
V()jlčCh S|a\'i|i EIiášota č.p' .1li:l.13. l]ubcneč. l60 ()i) Praha
l)arr.lubicl* lilt j. I [)l)S: z]8bri'u9
Sprár.l a irdrŽba srlnic l)ardubic|iého |iraic. lDI)S ť|.llli8Íi1
N1icIracIa i\,'1usiIor.l..ljIátr|itll'a.''p ]()98. Zelené PŤeclllěsti' 53() ()] I,aldLrbjce ]
Sabina DoleŽllor.ir ]lě]obrirrrské nii|něsti č'p. ] j]. Zelene Piednlěstí. .530 |l l Pardubicc
AieŠBárta. ()lirajor,i Č p jí]7' I)olabjn\. 5j0 09 Pardubioe 9
Milcna|lrotlliorá.]]ortnánkorač,p,.l3
zá|iona č 500 ]00'1 Sb'. spriirni iác1. re zněrri pozdějšich piec1pisŮ
zasi|á ste1rropis podirncho odr'oIlrnj a sortčastlě Vás
:::'!Č
i}4;:. l-'
Spritrni tlrgán Viirl podle \
]
Včla DjlluŠorá. l.tllorslili č'p' l52. ()hrazenlcc.5]] j] ll!ldL|LlIcc Lt,)
.1incliich Adarlor's|í. ] rnors|'ll č'p' 252. ()hrazerlicc' 5j-] 5.-j ],ardubicc |9
RťrŽena Adallor ská. Trnol'.s]ia č.p 252- ()hrazenice- 5 j] 5] Prrdubicc lt)
.Ian SIalí|r I]1iiŠot'a č p .1|15 .1.3' ]Jrtbctleč | () (]() |)rrha 6
IlJ2.Nlorals]ié])iedměsti.500
ll]IradecKrá]orél]
llelerra DobriiŠor.á' Vlpenni' Podo| Čp' l . 5jlJ 09 Vá]]e]]n\' PodoI
.lii.i No\ o1rrV. slarc |Iradišlč č'p l 5(l .5.i3 5] Starc IlradiŠ|ču l)arclrtbic
.]osc].Ncr'olc. l)oilrlnor'siiá č p l 3. ()hrazcnicc. 53() 0] Parclrtllicc ]
Autoliontrol Pardubrce. s r o.. II)DS: hSrpkSl
.lIP rnajctlioi'á' s'r rl ' ]DDS .118clr'j8
Voclolodr a lianalrzacc ['ardubicc. a.s - IDDS: xsdgx3r
.lrroslrr Srba. llra(]íšt.s|iii č'p .]-+ ()h|aZcnicc..i.]() ()] |)arc]rtbicc ]
.]attlsIar,a SlL]()\r' l lIldišL.Sklr č p 3.l. ()ltiltzctlicc 5]() ()] PatdLLbrcc ]
.1rtlaS]iaIoi'a. lrllilts|illČp.3()3.()hrazcnicc.5jj.-sj Parr1Lrbiccl()
Zdeněk |JLrrda. I1rrdiŠt.ska č p .1. ()hrrzcrlicc 5.].] j.] l)rtdttbtcc tv
Vllrclirlir l)oIllli. Drl]allr Č.p 9. DtlIrnr'. 533 .{5 ()patill ice nlcj l-irbenr
] llllr PoIii]iot'li. l lradiŠ1.s]iá č p .3(). ()ilrazenicc. 5]() ()] |'aldrrbice ]
Strr.ebni llr.ltlre drlŽslr'o DrLrŽLla ]]rrdLLbicc lDL)S raa899r
.losel.Prtl|'c.(. ] lrad Št.s|iii č p J J' ()hrazcnicc. 5.]-] 5.] l)ardubice l9
L:]rlhurliIl PrtlkeŠorii. l lrrdiŠt.sliil č p ll. ()hrazcnicc. j.].] 5j l)ardubicc l9
MirtlsIai'l(aŠpar' lIradiŠ1.s|iirč.p 36. ()hlllzenicc.5]] .j] PardLrbice ].)
VácIav Žiičc]'. I ]raJrŠl.s]iá č p' j9. ()hrazcnrce. .5.3.] 53 l)artlLrbioe l 9
.Íi irla Záčlioia. l lradiŠt.ská č p .}() ()|lrazcrlicc. j]] 5'] Palclubicc l9
.l.rnor's|ilt
č p 2'1 |. ()hrazcnicc. j3j -5] |)irrdubice l 9
l Ielena Belálioví.
.|
lVlonilia |-iibrolá. rlroi sliá č.p 252 ()hrazcnicc. 5.].] j.] ]rrrdubtce ]9
l,arjislar |JlaŽel...Tlno\'s|'li č p' 2.{(]. ()hrezcnicc.5j] 5.] ])aldrtbtcc l9
Včrr l]laŽkoiá..fItlotsliii č p 2.l()' ()hrazcnrcc. 5.].] 5j I]ardubicc l9
-frnoi'skii
|t4arcc]a BozscnliIorii.
č p 239. ()hrazcnicc.5]j 5j l]ardubicc l9
|,Ťenrrsl Brirjer' l rrlol's]ili č,p 2.17. Ohlazcnice. 5jj 53 [,ardLLbice l9
llelena Brajeror.á' l.rnor's|ta č'p 2.17. Ohrazenice' 5]j 53 PardLLLIice I.)
.I.rllor'sIilt
f)agllaI BÍtl1aro\'ii'
č p 2'l0. ()hlazerlice.5]] 5] Pardubice I9
i'adisIar'l]LrrŠj]i..frnorsliá č p 211. ()hrazcnicc. j.]-] '5-] l:,arc]rr]lrce l9
.]irina []LrrŠiliolli..|rrlols|'ii č p 21l. ()hrrzcrlice.5]-] -s] |)ltrdulltce ](]
N4ilrlŠ []abiclr'.].rnols|'li č p ].1(.. ()hrazenicc. jl] 5] Pitrclrtlltce l(]
Mirr1ina Clllicarlll'li. J.rnols|ilt č'p, l.1 . Ohrazenicc. jj] jj l)rrdrrbtcc 19
.l.rntlr'sliii
Libor Čapc|i'
č'p' 252. ()hrazenice' 5j3 5j Pardubicc l 9
.liirrla Čap1ior'á. Trrlor s].á Čp 252. Ohrazcnicc. 5.]] 5] Pardubicc l9
l]lišlia Dtlbrol.s|iá l.rnorskil t.'p 2.1l. ()hllzerrice. 533.:j Pardubicc l9
()ldr".ich Dobrcr'slir
' |.rtlor.skil Čp 24l. ()hrazenice. j] 5] l)ardubicc |9
.lan Doseclčl' l.rnorskli Č.p 239. ()lrrazenjce.5]] -5j Prrdrrbrcc ]9
llva |)osedě1or'á' ] rnolsliá č,p, 2.39. ()hrazenice. 5]j jj PrrdLtbicc |9
V1as1a Drboulol'it. S|a]e ]IrirdjŠtě Č p. l80' jj 5] S1arc ll|adiŠtc
-frnor'skli p,
]]va ]]o]li.arczna'
č 248. Ohrazenice. 5]] 5j Plrdubice ]9
.IoscfFcl]tr.ltrcznr flnolsLá Čp 2'1.3. ()hrazcnjcc.5j] 5] ])ardubice l9
l,ibuŠc FratlcoLtztltá'.l.rtlor's|iá č'p 2.|7. ()hrllzcnlcc. 5j.] 5j PlrclLtbtc:c |9
Marie FIiijkor.á. l.rllor slilt č 1l' 239. ()hrlzenicc. 5]j .j.] ])arc]Ltbicc |.]
l)clra l lcrnlansliit. ])tlLtbrat icc č p 6Ó. .53.] 5.] |)arclubicc l 9
.5
.-5
l]cinlatrslii. l.tnor's|iá Čp' ]]9. ()|rrxlenicc.5jj.5.] ]]arc]trbicc l9
Václar' llor]iL' Ttn.li.s|'i ti p ?.1|i ()|lrazcnice ' 5]i|) 0t) Pardttlltce
.l
tnols|'ii Č.p l.l8. ()hrazcrricc. 5.]] 5] Parclrtllrce l9
] larra Hodi|ior.á.
.lan
str
(
5
.]rrl I Ior|'e].'l.rtltlrsliá č p ?.10. ()hrazcrrrce. 5j].:.] Plrc]Ltbtce l9
.]
]:r'a l]or|ilolli.
rnor sliá Č p 2:l(). ()hrazenIce' 5j.] 5j l)lrdrtbicc l |)
Nlilos]ar .|ahcllia. l rnor s|iá č.p' 2-{.S. ()hrazen]ce" 'i j j .s.] l)ardubicc |9
.Iiiina 'lahclIior'á. l ttltlvs|ii]t č p' 2.lS. ()hrazenice. .5j.] 5j PardLrbicc ].)
l)aulina.losililrá.Trntlr'skáčp 2.1Ó.()hrazcnlcc..5]-]l.] ],rtdLtbrccl.)
Ltttlt.ltlir l(allarlt. |.rtlors|.ii č'p l-{7. ()hrirzenICe. 5]] .5.] ])rrdrtbtcc l|)
.I
Arnilšt|ia Kanrrr1'|tlr'it rnor'skii i'p 2.i7. ()lrrazcrricc. ';]] j'i Prrtlullrcc l9
Mtlitlir l(at an l.rtlor,s]iij Č p, 252. ()hrlzenicc' ';]] 5] |,arclullrce li)
.|ana Kar'anor
l.
'Irií ](|cmr:nt.
]
l.rnclr s]'á č p 2.5l. ()hrazcnicc. .5]]
.-s
j
l)ltrcjttLllce
.)
()hrlzenice. j ]] i] |,rrdLrLlicc
"
lrcllitl(|clllctllor'it. Inltrrsliáčp 24().()hrauenice.5j.}5.} Parclubicc
.]-rnol'ská
.l
()hrazcnicc.
ltlg' .lan Klinla.
2-10.
5.].]
5]
I)ardu[licc
Č.p.
rnol s|iii č p
2.1().
].)
.Iartlslara ](|inlorir.'I.rnor'sliá c. p 2.1(). ()hIazerljcc. j]] jj I]arclLt.oicc l9
.lan l(ohoLrleli- frnor'sliir i' p. 241- Ohrlzentce. -5ii -sl l)ardtrbtcc ltl
.l.rnor.skít
č,p' 24 l. [)hrazenicc. 5-].] 5] |,ardubtcc l 9
S1irnisIar'r Kohorttkol'li'
.l.rnol'ská
])ctr KoImln.
č p' ?j9. L)llllzenlce. 5jj 5.] l]ardubjce t.l
Mi]ctll Kcllllantll ii. Trnor's|ia č.p' 2.i9' ()hrazcnicc .l j] 5.] l]arditbice |9
.Iindiich I(riiIičc|i. I rtltlr's|.lt č p 252. Ohrazcnrce. 5]] .s3 l,lrclubice l9
Soril |ilii]ic.Lol'ii. frnttisl'á Čp 252. Ohrezcnicc- 5.]j.-sj l]arc1Lrbtcc ]9
.|aros]ar'a Krli]or l. VarŠarsliii Č p l1 5. Po]abinr. .i j(] {)t) I)arr]Lrbicc 9
.Illrra KiiŽliorlr. I.rnor'slia č.p,2.l2 ()hrazerlicc. -i.]-] -5] l)atclubicc l9
Iladcli Kubc]lia. Pohrebac.l'a Č'p' 2' 5J3 45 ()patorice tlltcl ]-abenl
I:ril'a Kube1ltor.á' Pohi.cbačlia č'p' 2. .i3.3 .15 ()palor.icc nad I-abcrl
.lii.i Lana. l-rnor'sltá č p' 2.17. Ohrazeirice. 5j] 5] Pardrrllice ]9
VIadislar'a L'antlr'ii. Trrrorsl.í Č.p l47. ()hrazcntcc- 5.j.] 5j l]arr1ulltcc l9
Ant()nin l\1alial' l.nltllskli č'p 2.18. ()hrazcniCc..5.].].5.] l)rrdubIcť 9
ŠariolaMl|illilrá' l.rtlor'ská Čp 24ii. ()hrazcnicc..<.]] -;-] l)arduLlicc l9
5.].]
5']
|)ardLrllicc
S]ar í|i'
.].rnoi
l
rnol's|ilt Čp 2.10' ()hrazcnicc.
'i]
5]j 5.]
l)ardLtbicc I9
lhrclubrcc l9
5] |,aIdubtce l9
\1l.lslll Šllllln|io\l '].tnor.slilt c.11 1i9. ()hrazcrlice. 5]] 5] l'atc]ullicc ]C)
S1anislai.a ŠilnkorltIrllors|ili č p 2.-sl ()htnzcnicc. .i].i 5] l)ardLrbicc l.)
Nr|iilll Š|a1lii|itlrii..l.tnttr'ska r. p 2.|7' ()hlazenicc.5.].] 5.] |)i:irclullicc 19
l'ctrŠtčpiincli.lrtl.lt'sliačp15l.()hrrzcnicc.;.].]5.] l)ardrt[licc |9
l,ibtrŠcŠtčpitrl|iotlj.'l ttlor's]ill Č p 252. ()hrazcrlrcc. 's]l jl |,arrlLtbrcc l.)
.|.rt()\
Nlller .].|torand.
s|.l] č p ]-l6' ()hralenicc. 5.] j 'l.] ])ardLll]]cc |(')
VIllslll | |lttrlttldrlr'li I ttltlts|ili č p 2.1(l ()hrazcrlrcc 'i]] 'i] l)llrrlttlltcc l9
l)ctt VrlrŽutl.
l
rnilts|ilt Č'p ].1(l. ()]ltazcnrcc.
j]] 5j
I)aIc]ublce y
.IirrdiiŠ|ia VatlŽrtrot ii' '].rnol slili č p ].l . ( )hraze1rice. 5.]j .sj l)artlLLbicc
.Iosc|. Vrr'rLtŠ|.a. ].rtlor'skii č p 2.18. ( )hrazcnicc. l.].] l j |)at drtbicc l t)
7'cjenčli ZrlllIirl. l.lntlrs|itt Č p 2-l(l ()hrauenicc. j]j 53 ])ardrtlltce ]()
Čt-z tc.t.Scrr.iccs r.c II)L)S zb.sd|i9i
IlWl: l)istribuČni s]uŽbr'. s.r o. il)[)S:.jnnl'js(l
Vodoloclr a Llnalrzaoc Pardubicc, r s - IDDS: rsdgr-3r
]:lc|itrárnl Opatolice. a s,' lDDS: gt'jsp6t1
-l'elelihicr (izech IiepLrblic. a s. IDDS:tl79chlh
I
9
]t)
.|an
|9
IL)
.s.] j .-i.l I,nrtlirbicc ]()
skli č p 2.17. ()hrazcrlicc. .i.].] :.] ])a|dtIl)|cc ]9
I lcIcrla S]ar'ílior'li. ].rnor'sliil Č p' 2.l7. ()hrazellicc' 's']j 5j I)rrdLrllrcc ]()
KarcI SnrejLal' Trnorlsliá č p 2.} l ' ()hrazcnicc j.]j 5.] |)ardLt|licc |,)
l)ctrLtŠlia Stllcjlialtll'lt.,I lnor'sl'a č p 2.|l. ()hIazcnIcť' 5]j j] ]]lrrlLllliec l.)
MiIoslar SouČe|...].rrltlls|tá Č'p 2.ll. ()hrazeniCť 5.].].5.] l)rrt]Ltbtcc l.]
.]
Věra SoLrčkor'á rtlclrs|iá č p J4|' ()hrazcnicc. i.].].l.] |'aldUL)icc ].)
FlcIcna Sortrlná..l rnovsliii č'p 252. ()hrazenicc. 5]] 5.] |)lldLtbicc l9
Zclerrě|' SoudnÝ. Trnor's|ili č.p 2.5l ()hrazcnicc. 5.].] j j I)arr]ullicc |.]
()11o S1oLlpir. l.rnor.skli č p 2.l(). ()hrazcnicc.5].] l] l'artjLtbtcc l()
Viastirlil
N4ur Blrrl|ia StoLrporli.
.lltl S1rrtŽtns]ir.l.ltlorslilt č p 2.i9 ()hlazcrrice.5]]
.losc1.Slllárleli' l.ltlorsliil č 1l l39. ()hrazcnice. lj]
l|)
ZdcriLlr Sclrcj|lrltlrli |.rnors]ir Č 1l l.1l. ()1lrrzcllrcc i].l i.l ]'ltri]Ltll cc ].l
Krlcr rlr SLr]tlrli' l.ltltll,sliil Č p l:l' ()|lrazcllrcc..i.].] j1 l)rrt]trb ec ].)
I-adislltr S]iLrtil ] rtlors|'lt č 11 2.18 ()hrrzcllicc 5.l.l j] ])a|(l||l).c |(]
Allnlt S|iLrtilor lj ] rnor s]ili č. p 2.lll ( )hlazcrlrcc
.l.lnrri'skli
Alcna SIlidlitlr,li.
č p ?.{(l. ()Jrrrzcnicc.
llli l0l l
S]ttŽllr llčsll |,lrdrrbic ll s. lDDS: rc9gb95
Mi1an Iiá]iŠ..7'cIcnll č p .1]Ó |'rrdtrbit.|ir.. .i.]() ()-] ])art]Lrllicc ]
.l.rntlr'i. j() ()9
.5
PardLll)lce 9
.Ianl l laclror slill. i]LlIlc]allcČslili Č p l.i.
VIadinrira |litnttsot r. ])o|lrátlor'slra č,p' ll. ()hlazcnicc. 5.]-] 5j |'ardrrbrcc l 9
()l)ec ljlale l ltadtŠtč.1I)DS .jkbaje9
.l.rnor
l al.anl Stlchoror it' |Jtlhclanečsl'á č.p 7'
á. .5j() ()9 l)ardubicc 9
Mčstsltv obror1 ]rrtdLtbicc lI. 1L)I)S: hhrb.]6i
Mčst.s |il oill'od ])a rl rr bicc \' l l. l t)DS ltrti'ilr'.1z
l)ctr ŠitllcČck.l lrac]iŠt.s|'ii..p, ].1.]. ()hraZenicc. j.l.] 5'] l)a1dLlb1cc ]t,
Maric Širncč|iovir.l lrac1iŠt.sliá č'p 2.13. ()|rrazcnicc. 5]] 5-] l'ardubicc |9
Šárka lIerler|'or'ii' Nl Parohác]r č p t)2(l' Sr'itkilr- .5]() 06 Pardubicc 6
.lartl.sIal |)c|iareli. I ltloi's|ili č'p' 239. ()hri:rucnjcc. j.]j ';-] I'arclubice l.)
.l
EnlantteI I)ilcIl. ltlor s|'li č'p 2.1(l. ( )hrlzcrlice. .s]j 5j l]arciLtlltcc | 9
Maric l)iIchor'ii' Irnorsliit č p 1.16. ()hrazcnicc. .;].] j-] |'lrc,luLlicc l9
l)ctr Vtli1e. l)aŠic|ilr č p I l9t). i3iIc |,i.cdnlčstí. ).]() ().] |rrrdtIL)icc.]
.|iiirlr Vtljtorii Dri'ic|iij č p I lt)9 l]iIc |Jicrlnčsti. j-](] ().] l,arciubicc ]
.|osc|.\iašičcli. Nr Vrs]rtrll č'p' l23. Slch. j.]j j] StaIc llradiŠtčLr l,atdulllc
Rotlllrrla SiablL' llrlrdiŠt.skii č p .50. ()hrazcnice' .-sj] j j l)ardtlbjcc ]t)
Šárka Kutlič|ioi'li. ] ]rat]iŠl.slill č,p .19. ()llrrzcnicc. j']] 5] l,ardLtbice l9
Maric Šlrrllllor.1l. l ]rrdiit.S|(ij Čp .19. ()hrazcnicc' j]] l] l)rrdLtllrcc | |)
|'arc| 1'rnclc1s. |runitrc|.lr č 1l l().{' (.rhcIrrr j]() ()() l)rr(lt|1)rcť ()
\.Iltr]itlllrr l;itltle1st.ra l lrll(liŠ1.\|.rl č 1l 5l. ()llrrzctlicc. ).l.] 5.] l,rrt]trIlicc lt)
Zderrě|. Mladeli..l.rnorská č'p 251. ()hlazcrlicc. :-].] :] |)arclubrcc |9
Vlastinril li4LrličliIi^ DloLrhii č p' 5lJ(). |lorni Staré |V1ěS|(). l-l] ()] Trutnor .|
Sirnona Muljčlr|.ol'ii. DloLrlrá č'p 580' Iiclrrrl Starc N4čst().51] ()] ].rulrlor'.l
](ristí na Nor'otná' ].rnovs|iii č'p' 2"17. Ohrazenrce. 5 j] 5.] l,arcjubrce l 9
Ondic j Nor otni, l rnor'skii r'.p 247. Ohmuenicc. jii 5i l)arciLrbicc l()
.lana ])atzálior.ii. l rtlor'sltli č p' 252. Ohrazcnlce. --\]] 5 j l,lrrlLLilice l9
])ar'el ]reIt|ilill' 'I rntll'sliá č:'p, 252. ()hrazcnicc. l.]'] jj |,artlullrcc ] 9
Zrienka i)clikanovli l-rnovsliii c*.p. 252. Ohrazcrrrcc. jll rl l'lrclubicc l')
.laIl l]ctcIil.'I rtlor's|'á č p 2.|t). ()hllzcnice. j]] j.] ]'lrrdrrllice ]9
.[.moi
NadčŽdr Peterili ii.
sl'á č p 2-1(). ()llrazcnrcc 5.].] 5] ])arojLtLlicc l9
.].rllol'sklt
Č p 2.18. ()hrazcnicc. 5].j jj |'atclLtbrcc l()
.larl l)liŠcli
.|.rllor
lr'1arta ])|íšliolr.
s|ili č p 24S' ()|lrazcrlrcc' 51 ] 5] l)rtdtthtcc .]
\4i1llll l,ospiši|. |.ttltlls|ili č 1l l'{1' ()ilrazclllce. j.].l j] |,rrtlLrllrcc i()
l(rlla |\ls1lišiIrlrii..l.rnors|.lt č p l-{l ()1lrrzcrliee j.].l 5.l ],rtc]LLblec
VilcIar RirŽa'.fttltlrsl'it č p l.}(l. ()ltrazcnig1 .i.i.3 j.3 |)rrt]tl|ltcc "
.lattislitt.a Rršai'il. l-rnor'sIili č p J.l(). ()hrrzcrlicc.5].l 'i.] ],ltrrlLrLlrcc
MirilsIrr Rršari Trnolsliá č p 1.1(). ()htrzctl cc' j-]'] 5] |)aldtLl)]ce
r NlnrP
t
\'lrcIlt l:inclr:1s I l1](liŠ1.5kii i 1l 51 ()|lrrzcnrcť j.].].i.] ],rrc]Lr1licc l()
Širllcčc|']lraL] Št.s]ili č l ].it) ()llIrZť|lrcc.5.]] ii l)rrtlrtLltcc
.lilscl.Sillcčcl. llrlldiŠt.s|ir č p 2.S9. ( )|lrrzcnicc. l].] 5] l)artlLtbicc l 9
()|gr Šiltlcc.liolli | |rrdiŠt.slili č'p 25t) ()hrnzcnicc l.l.l 5] l)rrdLtLlicc |9
jj.l j] |,arditlltcc l9
'|rtLlškll lrrŠ|larillil | ||il(]iš1slill Č 1l i(' ()hrazenlce.
.lltrtlnlir KltŠlrar ]llrt]iŠl.s]'li Č1) .](. ()ll|rZť|l|ťc..j.].l 5.] ]'arr1Lt[lrcc |9
l'.11 liiiliŠ ]ro|'cŠo.'lt č p 1.15 StarÚ L. \icc 5.]() ()(l ],rrtlLtllicc 6
.lrrla S]irItlra. Slllcllntlra Č'1l lil' ()|lllzcllicc' j]] .rj lllrrlLtlljcc |9
l It 5lAR[ YRAIlŠIĚ
r. 'tiSi
: u[ it Jdi ,,
,ltiirt-: .-. -..;
,Lí"t
t,t 1- k41/
'htv
"'
i
/l
tt,/
1
t^v
i,' iil!
)j
t.
('r-
K podanÍ odvolání častrríky Ťízenívedla nezákorrná |orma a postupy vetlení správního
Ťízcní
stavebtrim ťlŤadem včetně zásadních nedostatk podkladťr pro vydání meritorního
rozhodnutí:
KrajskÝ riiad Pardubického kraje
odbor majetkovj a stavebního Ěádu, odd. stavebníhrr Ť
Komenského l25
532 l1 Pardubicc
D]e
86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (zák.č' 183/2006 Sb.) Žadatel kŽádosti
'\
piipojí doklad-v prokazujícíprávo nebo doklad o právu zaloŽenénl provést stavbu
k dotčen m pozemkiim' T1to smlour,1 s vlastrríky dolčerrych pozenlk (StatuÍírni
Krajsky iad Pk _ SÚS Pk. Zdeněk Bur<]a, I{raáišt'ská 3, Pariiubice,
Pave] I,ouda. Puškinova 110|l24, Poděbrady, Martin Maxa, Javorová 237' Staré
Hradiště' obec Sraré thadiště) odvolatcl ve spise a r' rozhodnulí postrádá.
V rozhodnutí ne.jsou stavby Ťáclně umístěny a popsánv (napĚ' poJem standardní
byl-ová
.jednotka. podkrovní podlaží' stavba umístěna v max. vzdálenosti pŤi uvedení dvou kot
od neznánréhcl bodu apod', jsou neslandar.dnÍ). Nem Žeme souhlasit se zmatečnÝ:n
popisern a p dorysnyrl a r'yškovym unrístěnim slaveb. ze kter1ich se nedá
zjistit, kde
stavby budou ncbo jak budou vysoké, protože rrapŤ. +0.000 neni v7'|ažena ke stavbě
(zda se jedná o urovei čistéporllahy l.PP, l'NP nebo terénu). Dále ch-vbí
zlÚiladil
ťtdaje o její kapacitě (napŤ. početjakych bytri, park.stání v 1.Pl). sklepních
k jí apoc|.)'
Paraclorem.je. Že stavba o ronněru 3x3 m je popsána t1o sebcnrenŠíchdctailŮ l,četně
město Pardubice'
cestou
Magistrát města Pardubic
i
ilu/Iil l/llllillll/llililll
stavební riňad' oddč|enízemně správní
Strossova 44
llliliill/ti llil/t l/lililllil/lllill1lil/
530 21 Pardubice
V ohrazenicíclr dne l2.
12' 20l
]
ptlpisu matcriálu lra zatepJení ajejí v1,'zbro.jenosti.
DalŠíncsrovna|osti v popisu star'eb spatiujeme napŤ. u So 05' ze kterého nerrí iasné.
zda se .jedná o dva ob.jekty nebo jeden, s kolika bytovÝmi či nebytovj'mi jednotkami
a
Včc
odvol ní
ke sp.zn.: tiSO 30578,/20l0iBo
dvakr
í
stIan 6 \'čet])ě podpisovÓ
listiny učastníkir iízení
Stavební uiad Magistrátu něsta Pardubic písemností ze dne 25' l1 2010 pod sp'zn. ÚSC)
]0578i2010iBo a č..1. MrnP 6482612011rozhodl v zemním iízenÍo urnístění stavb1',,obytny
soubor ohrazenice _ l. etapa'. na pozemcích p.č. 11li2' l11/4. 1ll/7. 111/8, 111/10,
i I li 12, 125. 134 1. t349, 134/10. 131/11, 151t24. 15127,151/29. 1511i2. 15t/i3. 151/37.
]51i-]8. 207i7' 225lI' 22512 vk.ij. okazenice. pozemku p'č' ,l236/1 r.k.íl. Pardubice a
pozcmku st.p'č' 408 a pozemcích p.č. 530/2l a964l] v k.Íi' Staré IkadiŠtě,
NíŽe uvedení ťlčastníciiízení. jako v]astníci sorrsedních pozemkťr s pozemky rlotčenyrni
piednlětrlou sta\'bou. podávají tímto spoIečné odvolání do r.1iŠeuvedenÓho ťrzemního
rozhodnuti o umístění piedmčtné stavby.jakojednirho celku, a navrliuiÍ. abv
odvolací orgán rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému pro.iednáni
pňed stavebnim riŤadem.
parkovacími místy, u So ]5-20 není .iasné jejich umístění, So 4l nabízí altenrativ.v
plovedení oplocení. SO 42 pro zmčnu nepočítás r'jezdor'ou hránou pro parkováni
u
dvojdonlu. ale So 5.l s parkováním počítá' u So 43 neni jasné, kde buc]e techrrická
místnost umíStěna a je.jí v.vškovt. usporádáni je jen |]a7neČeno. So 5 1 a 52 se navzájem
tak prolínají' Žc z nicl'l není patrné kde bude asfa]tovÝ či
.jin ' povrch. zda je obsluŽná
komunikace (5l) také stezkou plo pěší a cyklisty (52). pakje zmínČno kl.|tí ostatnich
liorrrulrikací z betonové dlaŽby' z čehoŽ není.jasné o'jaké komunikace tecl}, y1u,1n6.j6.'
So 53 v situaci PD obsahuje 8l venkovniclr parkovacích stání a 5 p.o osobv se
sníŽenou pohybllvostí zatímco popis vroáodnutí hovoĚí rr 84 stanich' Lrmíitěni
technické irrfraslruk1ur1'r'popisu rozl-rodnutíje zcela zmatečnéa neucelené (naoi. v TI
04 jsou uveden'v světlosti potrubí v roznrezí .j00. l000 mnr a nás]erlně bez urcdení
lelich svět]osti u kon}iretního potrubí. TI 05 světlostr potrubí ani h|oubku vťrbec neieší
apod')' v roz]iodnLttí schází popis piípojek inžen rsk]ich sítíatd. atd.
V rozhrldnrťí bodv J(i a dalši, které se zaměir"rjí na ochranu inženyrsk;Ích sítíspadají
dtl oblastj stavcbnč teohnickÓ, a proto by.jc mělo iešit aŽ nás]edné stavební novolení.
Bot].]] a 32 rozhodnutí.ic povŠeclurénic neiíkajícípopis zab1ilajlcí se zal.ladní,ni
problénr1' kaž,déstavby _ staveniště,.ieho zai.ízerría piístupy.
PŤedloŽen návrh ncní v souladu s poŽadavky vlastníkri a sprár,cri inŽen)irsk)i'oh sítí.
Napl'' v bodu č. 40 poŽaduje VaK a's' kanalizaci pi.ed napojenim na kmenol.ou stoku
..A..ve sr'čtlosti 1000 mm s regulačním pn'kem, PD uváclí 500 mm bez tohoto prvku'
VaK a's. poŽaduje min' světlost potrubí 400 mm (nlinro piípr1ek)' PI] ur'áclí sr'ttlosti
od ]00 nln. koncor,é Úseky mají b;-t ukončen1i h1'drantem, PD iešípouhé zaslepení
pro další .,moŽné..propojení nebo napojení atd.
Návrh není v sou]adu ani s podmínkami dotčenych orgánri' Napi' v bodě
4 vvpL1'vá potieba umístění nového chodníku'
Bod
5]
4j v odslavci
izo]ačni zelcii není obsaŽena vPD. ačkolir'nárnitka rra toto téma byla
'r1.Irlncrrl.iiŽ ]]' l' ]tr | 0'
Star'ební ťriad bodem 52
a 53 Ťeši rláslcdné stavebtrč technickÓ povolerrí určitrich
tlbjekt spcciálníni slavcbnínri riiady, ale jiŽ neicší$ l03 pro ptipoiky' inzcnyrsk1ich
si
ti.
9'
24l
V1irok č. lII. rozhoclnutí se zabyvá námitkami Llčastníkťliízeníod 21'
6' 2010, které
vŠechly zamítl a pňitom v odrivodnění na str' 36 některym nrímitkán l'yhovuje.
fímto
povaŽu.leme cely vyrok o iešení rránritek Za ZmatečnÝ'
]0. Stavební Ťad Llvedl ve r'íroku r()/hod]lUt uČrsiníky' Ťízenípodle
51 27 ocist. 1
Zu b.y'nt,i dlittt č.P, 239
-.
l2'Stavebni
Bozsenr'ikol,á N1arcela 8. l 0' l942. Tmovská 239 Pardubice. ohrazenice
53353
správního Ťádu. a]e bez ohledu na { 85 odst. l stavebního zákona.
1 1 ' odťrvoi]něním zamítnutí.námitek se
nárn zdá byt ncdostatečnéa nev1''stihující zák]adní
goblenratiku' Dopadjejich Zamítnutí na danou lokaljru rnťrŽc
nrít značnériisledky'
ťtiad
se
nezab1ival souladem sťtzemním plánem zhlediska pololene
patlo\'osti objekt v darré lokalitě. Poc]]e našeho názoru se
jasné s, patrove
'jedná o
dom}' zastŤešené sed|ovou stŤechou o mlnimálním sklonLr'
Pojmenr podioovního
podIaŽí. ktery neznají. právní pŤedpisy ani normv. se stavební
r|]Ťad Zie.jn-'ě chtěl
v-vlrriout piesné definici navr7erych'staveb a tak uvést na pťavou
nríru' Že obiekty jsou
o l.NP vyššíneŽ piipouštíL.PSU Pardubice' Norma uvádí. Že podkroví piístupnl'
ie
\'.nitiní prostoÍ nad posledním nac1zemním podlaŽím vymezerry
konstrutcí kovu a
daišímistavebními konstrukcemi. určeni,' k riče]or'ému vyuŽiti. Podkovi je
určeno
jaktl část stavby vyntezená dr'ěnra nacl seborr náslcdujícimi
vrchlimj ci nosr'e
konslÍukce stropu. Dle Ťezri stavbamj r. PD je jasné, Že ..potikrovní
por1laŽi..jc
Zastropeno a teprve nad nínlje osazena konstrukčníčás1 stiec}ry
ZastiešujícípŮctor1'sne
zuŽené 5.NP. Stavební riiad se také nezab1ival poŽadavkem so]itérnosti
roainnycir
domLt t' lokalitě BP'
]3'Vrozhodnutí by něIa byt Ťešena povinnost Žadatele'jak je vÚIrSl'l
Pardubicg
uvedeno' Žc má ve smyslu zákona o památkové peei zajisiit na
v|astní náklar]v
archeoiogicky prrizkum.
Nániitka tykajÍci se doprar'ní infiastruktury l. etapy nebyla iádnč v'viešena.
protoŽe Pl)
Ťešípouze vnithí pŤístrrp knavrŽenym stavbán a
1ejich obsluŽnosti. ttcr1imi se
nemúŽe doprava r' ul. Hradišt'ská a Tmovská zlepšit' jak tr'rdí stavební
taa' atc
naopak dojdc k nárťrstu vozidel na těchto Lr]icích vjíŽdějícícha vi,jíŽdějících
, nouer.'o
satťlilniho sídliště, protoŽe s nimi ajejich parametry se PD rrezab1ivá.
]5'Nánrjtku tykajícíse podzemních vod také nepovaŽujeme za vvňešenou,
plotoŽe
dochází k celorepublikovélrtu sniŽování kvality. a hladiny podzemních
vo<i' S o.hleden'
na právní piedpisy a vyhlášky ke stavebnimrr zákonu povaŽujeme
neŤešeníoclváděnl
dešt'ovych vod do země Íbmou zasakování či návratu do vojních tokťr. jako
zásadní
ch1'bu pii pclnrěru zastavenosti a rozsáhlosti zpevněn ch ploch.
ze kier.,-clr bude
].+'
deŠt.ová r'oda staŽena na
CoV,
kte
je pro čiŠtční
cldpadních vocl brána ja]ro
zcela nevhodná pro biologické procesy v
ČoV'
ialastní a
l(l' Stavebni iad nerespektovai právni názor otlr,olacího orgánu v.jeho
rozhodnuti
29.6.201]' (napi. srr. IJ na konci odst. 4, srr. l,+ odst. 4, str. 15 odsi. 1, i a 4,
str. 16
odst.lnako.ci,str.lTodst.rnakonci,odst.2a3bocl5a6.str.lgbocr2,j.s,oa
I
3, str. 19 bod 2, str. 2 bod 3.
NíŽc uvedení učas1nici čízenínavrhují odvolacímu orgánu, aby
rozhodnutí zrušil a věc vrtitil k novému projetlntiní
p
Íed stavebním žatlem.
Následují podpisy spoiuvlastník pozemk a staveb na palc. č. I42l|, l42l4
a I42l7 vše v k.L]i.
ohrazenice. k1ei.í .iako učastnici ťrzemního Ťízenío umístění piednrětnd
stavby, podávají
spoiečnérl<ivolání do rozhodnuti Stavebruho ťriadu N4agistrátu něsta
Pardubic,- ttere tyio
v.vdáno dne 25' l1.20l1 pod sp.zn. Úso:oslslzoto/Ďo a
čj. MmP 6.1li26/20ll, a táto
stvrztljí sv;imt podpisy na piiIoŽcne prezenční listinč.
ul. Trnovsktí, ohruunice;
Bctáková |leIena l4'
'\' l 945 Trnovská 24 l Pardubice' ohrazenioe .53]5j
DlaŽck J'adislav 7 2' l9.1?..fmovská 240 Partjubice, ohrazenice 53j.53
BlaŽková Věra 28' Ó']. l947' l.rnovská 240 Pardubice' ohrazenice
5]j53
Blurarová Dagnllr 6' l | ' l 939' .|novská 240 Pardubicc, O|u.azenice
53j5j
:7)
//')
',''-'/
7
Buršjk Liois]aV 22' l. l94]. Trnovská 24l Pardubice, ohrazenice
53353
Blršikovi J]iina l7. l I. l94j, Trnovská 241 Pardub]ce. ohrazenice 53353
Dobrovsk! Oldiich
.
. . .,"/.,a:7..L.:
j' 2' l942. Tnrovská 239 Pardubjce, ohlazenice
53353
Dosedě|ová Eva l8. ]2 l94I, Trnovská 2J9 Pardubjce. ohrazenice 53353
č/aí2,zd
Dosedě| Jan
'
Há ktlva |r,1arit
2] 9' l9]5.
Trnovská ]39 Pa|dubice' ohrazenicc
{.i.:/:.r);1 .1
i-)
Čepí2"1l, Čepi 53.lJ2
t2'Ú.'('.!'
L\'''|'''
5j]5]
Hcinrnská Pť1ra | 1' l2' ]9j]. Doubravice 66' Pardubice 5335j
llermltsk) Ja| 2]' l | ' 1970..|movská 2]9 Part]ubice' ohrazenice 53353
Jat Horkl
Horklová Era
Ing'
2]' l1' ]979' Trnovská240 Pardubice. ohrazenice 53353
DiS l 8. ]' l 980. Trnovská 240 Pardubice, ohrazenice 5]3.-sj
KIcment Jii'i 2t]'.1' l94l, Trnovská 240 Pardubicc' ohrazenjce 53J53
K|enentoVá |rena 26' .5 l 946. Trnovská 240 Parciubice, ohrazenice 5335]
Klínová ]artlslar'a ?.4.
19.1't,
Tmovská 240 Pardubjce. ohrazenice 533Jj
Kohoutek.lan |0 7' |944,"tnovská24t Pardubice' ohrazenice 53353
KohoUtliová StanisInva ]3' |0' 19'19'.fmovská 24l Pardubicc' C)hrazenicc
j
Ko]nran Pet| 5
l94'1. Trnovská ]39 Pardubice, ohrazenice 53353
Koltnanor'á MiIcna ]3. 5' ]947, Tmovská 2.]9 Pardubice, Ohrazenice 5335]
lng'.]a|oslav Pekáťek' l.movská 239 Pardubice' ohrazenice 53]
.53
lnr' PospršiI illilan 28. 7' ]g4.1, Trnovská 24l Pardubice' ohrazcnice 5]35j
ln.s- PoSpíšilová Kar]a lo. ]. l9.1'l,.].movská 2.1] Pardubice, ohrazenice
53]5]
frry4t,
h1't,l:ďll'
RvŠavá "]aroslava ]0' 5' l 94 , TInovská 240 Pardubicc, Ohrazenice 53353
Rvšav, Miroslav l 2- t ] . I 946. l.rnovská 240 Parclubice' ohrazcnice 53]5]
schejba|ová Zde ka 6. 5' l94.5. TInoVská 241 Pardubice'ohrazenice
53353
n/:l Lť.
SmejkaI Karel 2' 4. l9:t3' Trnovská 2,1l Pardubice'ohrazenice 53353
Sneikalová PeÍruška l. 7' 194],frnovská 24] Pardubice.ohrazenice 53j51]
SouČek lvli]oslav ]2. 9. 19.1l, Trnovská 241 Parrlubice. ohrazelice 5]35j
součková Věra ]4. 5' ] 945, Trnovskii 24 l Pardubice' ohrazcnice 53353
Ing' Stoupa otto 1 ] ' l 2' l 956, Trnovská ?40 Pariiubice, ohrazcnice 5]353
Mgt' Sloupová Blrnka 4' 6' l960, Trnovská 240 Pardubice. ohrazcnice 5]j5j
I l' l944, Tmovská 239 Parclubice, ohrazcnice 5]]53
safránková VIasta 26. 5' l916 '|.rnovská 239 Partlubice, Ohrazenice 5335]
Safiánek.losef8'
(r
7Í:1,.' +i[t..t
. |,ť,l
i.L''í'
Za b.ytlvj dtln č.P' 246 * 248 v ut. Trnot,skti, ohraienice:
g. Bra'jer Pienysl l 6' ]' l 94B, Trnovská 248 Paldubice'
ohrazen jce 533 J
Ing Brajerová Helena PhD- 6, 2. ] 944. Tmovská 252 Parrlubice'
ohrazenic.
ln
,>
/;y#_r,
j
Cabicar lr,Íiloš l.l' 1. l974. Trnovská 246 Pardubice, ohrazenice )335]
Cabicarulvá Martina 1 8' 5' 1 981 Tmovská 246 Pardubicc. ohrazenicc
5j35]
'
,f/L
..'
,-:='
vhfu
Zborovská 440. Lázně Bohdaneč 53]4
'
lng Foluarczna Eva
11
l
|
I3ibrová |v4ol)ika
.fnovská
2Í{
2'4*'
Pardubjcc' ohrazenicc 53353
26 8. l9ÓE. Trnovská 252 Pardubice. oluazcnice 5j.]5.j
Lrplur;.lrirn,r
194,/ Truovská 248 Pardubice' ohrazenice
53j5j
'
' l q45, Trnovská 248 Pardubice' ohrazenjce 5].]5 ]
]
: .'
|o.< lrnorski].)> Pardubi(e'ohIJ7eni.e5ll)J
l. lq'N. I r ov,l,J :j,) prrduoice, Ohrazenice 5lJij
Dinušová VÚra 25 2' l 974. Trnovská 252 Pardubjce' ohrazenice
5j353
Iiodík Vác]av2] ]0. ]946, Trnovská248 Pardubice, Ohrazenice 53353
Hodiková Hana 8' 5. l 95 l, Trnovská 248 Pardubice, ohrazerrice 53353
Hokeš Jii.i.
26' L',,/tl
to
.r1novska
Kavan Mojmír 2 5' l942. Trnovská 252 Pardubice. Ohrazenice
53353
KavanoVá Jana 2{) 3 I044',l.rnovskí 252 Pardubice. oirrazenice
5335]
Kamaryl Lubomir l8' 5. ]940. Trnovská 247 Pardubice, ohrazenice
5335j
Kan]arvtová A rnoštka 23 ' l 0 ' l 94.1. Trnovská 247 Pardubice. ohrazenice
5 3 3 5 3
KráliČek Jindiich 2l ' 1 1' ]946' Tmovská 252 Pr<lubice, ohruenice
5]]53
l{ráIjčkrlvá sor]a 22' 4' l 948' 'i.rnovská 252 Pardubice' ohrazenjce
53353
/
l-ehká Stanis]ava
Pa|Záková Jana
Novomá Kristyna j2. 4. l978, Tmovská 2.l7 Pardubioe' ohrazenicc 53]5]
Novotní,ondiej ]' l0' l969, Tmovská 247 Pardubjce' ohrazenice j335]
In{, PIiŠek jan 20' ]' l 944, I.nrovská 248 Pardubice, ohrazenice 5]]53
P|íšková lvÍafta 27 7' ]946. Trnovská 248 Pardubice, ohrazenjce 53]53
Sltidkovií Alena 8' 9' l 948' Tnrovská 2.16 Pardubice' ohrazcnice
5]j5j
s|avík Vlastjmil 9' 5' ] 945' Tmovská 247 Pardubice, ofuazenice 5]'l5]
Slavíková Helena 1. 2' 1949,Trnovská 247 Pardubice, ohrazenice 53353
Š|apáková Nikola
|
8.
8' ]974, Tmovská 247 Pardubice' ohrazenioe 5]]j3
Va|Žll|a Pctr 8' 3' l 944' Tmovská 246 Parclubice' ohruenice 5]j53
VanŽurová .]indiiška 24.2. |944' l.rnovská 246 Pardubice' ohrazenice
5335J
j]
1
j' 5'
]972' Tmovská252 Pardubice, ohrazenice 5335J
Pelikán Pave1 l 5' l ' t946' l.rnovská 252 Pardubice' ohrazenice 53]53
Peljkánová ZdeĎka l 9' -5. ] 9'1l]' Trnovská 2.52 Pardubict, ohrazerrjce
53353
{-.
=l\.l--. ///t1/1N
SkaIová Kate|ina 7 5' l 977. Tmovská 252 Parc]ubice, ohrazcnice 5]353
..
RriŽa Václav 27' 9' 1946' Trnovská 246 Pardubice, ohrazenice 5jj.53
Skutil LadisIav 9' l' 19]5. Trnovská ?48 Pardubice, ohrazenice 53353
Skutilová Anna l 7' 8. l 947, Tmovská 248 Pardubicc, ohrazenice .53]'5.j
,].ntovská 252, Pardubjce' ohrazenjce 533
Mládek Zdenko 5. 6' l 928, Trnovská 252 Pardubice, Ohrazenice 53353
]\,l|ádková MaIjc ].9. |952,].movská 252 Pardubice, ohrazenice
5335]
lvaka|
l ' 4. l942, 1 Ínovská 248 Pardubice, ohrazenice
53353
^ntonin
Maka]ová
Šarlota 6. 3' l94]' I.rnovská 248 Pardubice, ()hrazenice 53353
Tmovská 246 Pardubice. ohrazenice 53353
Tmovská 246 Pardubice. olTazenice 5335j
.*\..x''. :.-
KiíŽková Jana ]0 9' I 949, TInoVská 252 Parr]ubice. ohrazenjce 5j]5]
Lana Jiii 5' l. 194.1. Tmovská 2;l7 Pardubice, ohrazenjce 53353
Lanová V]adiSlava 27. 8. l9116, Tmovská 247 Pardubice. ohrazenice
5]35]
Pilchovii Marla
.....
252 Pardubice, oltrazenice 53353
Jositbvá Pau|Ína 24' 6' l949, Tmovská246 Pardubice' ohrazenice.5j353
Ing. Pllch Emanuel
^Ý#'#^l
?:7::.....
....
Dvoiáková LibuŠe 6. 6' ] 949, Jiiiho Z Poděbrad 7'5 Dačjce,
Dačice ll1 3800
Jahelka \4iloslav 25. 9. l948.,].movská 248 Prdubice, ohrazenice 53j53
Jahe]ková Jiiina 24' 3' ]950, '].movská 248 Pardubice' ohrazerrjce
5JJ5]
KubeIka Radek ]0' ], ]972' PohÍebačka 2 opatovice nad Labem 53]45
Mgr KubcIková Erika 25' 8' j973, Pohiebačka 2 opatovice nad Labem 5]]4.s
/
53j53
]nc ťanc| Lihor.
' 9,
']
l943,
Brázda Jan l 9' 9' l 940' Tmovská 252 Pardubjce. ohrazenice
53]53
BIáZdová Věra ]0' 5. ]948, Tnovská 252 Pardubice. ohlazenice
Francouzovál-ibttŠe22'5' |974.lrnovská2.17Pardubicc.Ohrazerrice5j].j.]
Jng' Folrvarcznv 'losef
9
Zil b.|lovij tli)n č,p' 252 v u!.!'rnol,sk(i, oltraienice:
Ailanor'skii Jindi.ich 24, 7' l 939. l.rnovská 252 Parclubicc, ohrazenice
5335.]
Adanlovská Rr]Žcna 29' 5' ] 94 l Tlnovská 252 Pardubice.
Ohrazenice 53j5.j
'
lng
])rbou:ová V]asta 9' 2' l95.j, Trnovská 247 Parilubice. ohrazenice
53]53
D,uo,oui
Vavruška Josef | 0'
Soudná HeIena
soudn\' Zdeněk
s
2
]0' l943' Trnovská252 Parc]ubice, ohrazcnice 53-:53
] l ] 942. Trnovská 252 Parc]ubice, ohrazcnice 53]53
]],
rcYa Stanis|ava ]' I0' ]950, Tmovská252 Pardubice' Oluazenice
5j]5]
Sinková sťaniSIava 7' 5' l 948, Tnovská 252 Pardubice, ohrazenice 5335]
k)l,i*,-e-,
'á::{E;[!
ŠtépánekPetr 22' 1. l 940, Trnovská 252 Pardubicc' ohrazenicc jj353
stěpánko\'á Libušc 2.1. 3' l949. .l.rnovská ?52 Pardubice' ohrazenice 53353
7rr/'-'4n
"
/
tj
Ilil||il]llíillt[||l|l||l|ll|ilil
il|il| |||lIll|lil||
ilnilililil
s00BP01H00u7
MÁGiSTAT Města Pardubice
Stavební riiad
Štrosova 44
Pardubice 53021
MAGISTÁT Města Pardubice
Krajsk!
Stavební ďad
Štrosova 44
Pardubice 53021
Pardubice dne 18.12.201j
uŤad
Pardubického kraje
Odbor majetkovj a stavebniho Íádu
oddělení stavebního Íádu
Komenského nám.č.p. l25
Pardubice
532
ll
Věc: odvolání do Rozhodnutí o umístění stavby
obyn;í soubor ohrazenice _ I.etapa.
V Pardubicích dne l 8.12.20i l
V piíloze Vám postupujeme odvoláni
souborolrazenice * I etapa v 6.
Pardubice, stavební uiad pod
25.11.2011.
do vydaného ,'Rozhodnutí o umístění stavby obytn!
ti vyhotoveních. Rozhodnutí rrydal Magistnít más,u
sp.zn.Úso:0sza D)|}lBo č'.i.MmP 64826/20l l ze dne
soubor
Věc: odvolríni do vydaného ,,Rozhodnutí . uzemní rozhodnutí k akci ,, obytn
otuazeniáce.I. etapa,, vedeného pod Sp.zn.ÚSo 3057812010Bo, čj.MnP 64826/20l
dne 25.1 1.201 I
Masistrát města Pardubice, stavební uÍad, Štrosova 44, Pardubice 532
š'i".Úšo30578/20l0/Bo,čj.MmP648262011zedne25.1t.201l
stavby na,, Obyni soubor Ohrazenice - I.etapa,,'
2l,
l
ze
vydal pod
rozhodnutíoumistění
šporcrno,iautotontrol Pardubice s.r'o', se sídlem Hradišťská č.p' 551' 533 53 Pardubice
podal dne 2l.6.2010 a 16.9.201 1 nížeuvedené nríunitky:
k.v'1še uvedenému záměru
Autokontrol Pardubice s.r.o.
Hradišťská 551 533 53 Pardubice
Pavel Klein a Milan Mrrázek
Jednatelé společnosti
/ll
4"(
Á \
l'
/ ll
L*
V
s.
,,i''
.p':{Ť":'},ť:}l
trÍ
:
1Ě.#d
o
Dne 7'6.20l0 bylo na riŤední desce Magistrátu města Pardubic vyvěšeno oznámení
o lrydání
věci
Žádosti
projednIíní
ve
rtstnímu
apozviníkveiéjnému
11zeni
zahájeni uzemniho
pozemcích v tomto
rozhodnutí na stavbu,,obyhrf soubor oluazenici.I. etapa', na
'r,'.Áxno
omátneníuveden;ichJakoričastníciuzemníhoŤízenipodávámeprotinavrženéstavbě
následující námitky:
piílohu' na které je vedle
Sho.ra uvedenáozruímení o zahájení uzemního iízeníobsahuje
Myslíme si, Že je
I.etapy vfstavby vyznačena i čtist dnrhé etapy záswby v t9t9 lokalitě'
záměr žadatele a ne
ce|koqÍ
situaci.iešící
nepiiložil
t
oznámení
.iraa
;
$aueuoi
;hy
', ca't' Vyšlo by tak jistě najevo, že je.v_druhé etapě pďítíno s napojenímpoL.j.t'o
plánu města Pardubic (
la,tuuáu-é lokaliiy na komunikaci, i<t.'á je dlě vI. Změny uzemního
aai"j"n,,vI' zmcny Úr.1 veiejně prospěšnou stavbou,Ťešící dopravní propojeni nově
nu-i"oé.,.u.,oui'cnoani tangěnry036) s ul. HÍadišťskáv Pardubicích ohrazenicích
(ivtatzrl' Tato komunikacele vVI. změně ÚP navržena tak' že v místě napojení na ul.
parcelu č. 8606 v
i{radisťsta protina pozemkové parcely č. 3651/l ' 365 1 12 a z.čáslii stavební
jsou součástí našeho a námi
p*aubi..,
a
které
společnost
naši
vlastní
kteri
t..u.
s kontrolní linkou měfuní emisí pro silniění motorová a'
|rovozovaného arerílu STK č. 36.lb
a pro zvláštní motorová
pŤípojná vozi<lla kategorie osobní automobily a nakladní automobily
a pfipojná
vozidla
a traktory.
uvedenÝch pozemcích
Po zjištěni, že má poŤizovatel VI. změny ÚP v irmyslu nav še
jsme zadali vypracovrání znaleckého
kaci,
pozemní
komuÍ
uvedenou
shora
nawhnout
' . . ',.
se ďe.zákona č. 56/2001 S., a rryb-lášky
jehož cílem bylo posoudit, jakÝm
fosudku,
"pfu9lT
jak
to
Ťeší
komunikace
po
lrybudovrání
Z. soztzoot Sb', změní podmínka k irovozovriní STK
V].zrrrěnaÚP. Zezávěruznaleckéhoposudkuč.72.03/2010,zedne15.4.2010rrypracovaného
vypljva' že
Znaleckjm futavem SERVIS STK, spol. s r.o', Kulkova 30' 6t4 00 Bmo
,.i
Zii.ahem plánované komunikace do pozemkové parcely
č. 365l/l v k. u. Pardubice se ziásadne
změní podminky pro provozováníareálu STK č.
36.l0 s íim' Žev takto upraveném areálu
nelze v souladu se zákonenr č.5612001 Sb.,č. 302/2001
Sb., a vytrláŠkou č. 302i200l sb.,
provozovat uvedenou STK. Z'tohoto'driyodu naše
společnost tuto část vI. změn Úl nupuotu
žalobou u Nejvyššíhosprávního soudu ČR.
Mríme za to, že z irlediska realizovatelnosti celého záměru je
nutné se uŽ pii posuzoviíní
l.etapy vÝstavby pŤedmětné lokatity zab;ivat podminkami
lro realizaci eápy.Il. Za sÁvajici
situace, podle našeho názoru není pochyb o tom,
že realizicett' etapy zasáíuy tét; iďJ1;;r
piinejmenšim nejistá' proto by stavební uiad měl
iízenípŤeruštt a počkat na rozhodnutí soudu
o osudu Vl'uměny ÚP.
Realizace I' etapy záměru žadatel vytváŤí piedpoklady
a podmínka pro rea|izaci II. etapy
proto.naše společnost vyjadiuje se zIíměrem nésouhlas,
a pokud se tjče jeho odwoa,'l.íi, tut.
*..
se odkazujeme na tu část tohoto podiíní, která objasĚuje
drivody podrini iurouy p.oiiÝ1..'
změně ÚP'
Pii konaném
stním jednání dne 22.7
'20|0 byl stavebnímu riŤadu piediín dodatek námitek
spotečnosti Autokontrol Pardubice, s.r.o.tjkající se zejména
komunikačního napojení lokality.
Pfi stním jednríní dne l6.9'201 l byly uplatněny dalši nrímitky častníkaŤizení
společnosti Autokontrol Pardubice s r.o. v tomto o6sahu:
l. obJtn;i souborjako celek je Ťešen v.rizemní studii
,,ob}.tny soubor obrazenic e,,, jejimž
poĚizovatelem byl Magistrát msta Pardubic, stavebni
riiad, oádělení uzemnih" pr'iJ"*i. r"
byla schválena dne i0.10.2008 a Ťešila mimijiné, ástavbu
v dané lokalitě včetrě uytuaoueni
dopravní a technické infrastnrktury' Jedním i návrhri dopravního
iešeni je
lokality z ulice hradišťská vjezdem pÍes stávající area| siK,
"upo;.ni,u'.a*nlkter! sebou pfine
,ai,,
pozemku avlrazně ovlivní provozování firmy eutokontrol
"L,',ut'g
p"z"a"i..,.
Pardubice
byla do podmínek vydaného rizemního rozhodnutí zapracováLrra podmínka,
' ']". t<tera uy resi ,
bezknnfliktní iešení vjezdu do
s ohledem na provoi firmy Auiokont,oi p*ouui,.
!éto lokallty
s r.o. Dopravní napojení v této lokalitě nesmí jakkoliv omezit
str{vající funkci areálu.
Dopravní.Ťešenínapojení poŽadujeme projedrrat se zástupcem
ťrrmy Autokontrol Pardubice s
r.o.' Hradišt'ská 55l, 533 53 Pardubice' PoŽadujeme, aby investor (stavebník)
tuto pod;ínk;
lyŤešil jak technicky tak majetkoprávně a to aďaouy vyitini
stavebního povál"nr px'rusny*
obecn1/m stavebním irňadem.
?1fu"aby v.další PD pŤed podrínírrr'žádostlinvestor projednal s firmou Autokontrol
Pardubice s r.o. p|iín organizace vfstavby, tzn. Príjezd na staveniště,
odjezd ze *tu.,,.Jstc,
skladovací plochy, skládka vytěženého materiálu, odvoz
omice, skládká stavebnich materiat
-
.lí
?
apod.
3. Projektová dokumentace k umístění stavby dále Ťešínapojení
ob1tného souboru na
elektrickou energii nov]fm podzemím kabelovjrn vedeníá iŤ'J
ze stávající trafostanice
ohrazenice, Hradišťská l l 1 9 a napojení na sdBlovací vedení novjm
sdělovacím kabelem s
mistem napojení pied areálem STK. Vzlrledem k tomu, že tÍasy
těchto kabelovÝch vedeni
jsou v těsné blízkosti pozemkri ve vlastnicwí
firmy Autokontrol s r.o., požadujeme, aby trasy
vedení ani jejich ochranná pásma ne'zasahovala do těchto pozemkrl.
up^"^.n.i:"Á.
pii realizaci těchto vedení nebylo poškozeno slávající oplocení
'"
ani .tui'lv u aai.
u.;eme na skutečnost, že trasa kabelov]/ch vedeníje
z čáiti umístěna do pozemkri, "po"o.*-",
[t*é j;."
zaÍazeny ve fimkčnímvyužití zeleů izolační.Umistěním kabelov/ch
vedení bud; lT'*íb;zeleně mačně omezena s ohledem na podminky stanovené pro
činnost v těchto octrrannjch
pásmech. V}Ťvoienibať'éry ze ze|eně je jedním z prvkri
odhlučnění o<1 nusí p,ono"o,,ny oJ
vnějších vlivu _ hluk z komunikace atd.
bl"iy
i"Ji!:HáTNi::Ji:".J,,;iiá:ha
č.I (nediInou součástí)
s nazvem .,Niímitka
ča.stníka
";";T'if
Í**l'.;;;g$..'é*i1mHiiiJ3.:.'.":ilÍff
fi"iffi
",
l*ď"'il*iiť't'i':l*Í,il::l,dÍ**liíiil*.trť."
;í*#r".ffi i113p1;1"i1;*l*;:nll*;"T'rffii::'J:;'Hii'
ff 1itípr,:""'':l'-ffii#t.J*H;llzr;
ť;n *';;'li,}i:.fu
Ť;,,'
*-*[**illé'i *'}; * -'i:;;;., *.
íitťfrillli$;i#'glffi l.ffi iilť''ffi lÍ''lffi
6rn;ť*ťť'rii#mfui,.'rl'.$*$ii,"lj;i"##rm.'
iii *il
..
.i..,i
il::ff H";T:é.f',i##'1T#iTít,lT7J*|lilt##*"Hr'-.'#":
ffi".'trr::trtr##'.é'{:trť;._,,ffi
:,,t jr'ť;ffi1:.,
tl"ffi{l*"ťfr:ffi
;:hTtrJl*i"":ffi ,oi,l'""^lTu-"-p"'a"rsrn"nilg""*l*,o#:m.Iffi,!',
rya'..119'*ii;il ,:Í"j''T.ílill;i'!l!,'i jl,ÍllfJl
.#;gil:il
tré:ť"iliÉi
jr*lt#nnllt#ť.*.*:l$tr'ff.lilil'
ff'iil:iftl1ffH;}jn':::.:'n
s tlm musíme upozomit
na to.
z. iiiisn
".*eJ"'ir,
;;il;;;'.'.YsteWJí
i tďová molofová
pro provoz na po'.'*.n
uoj1|-Y,|Y:dT9" "
zatÍŽíhlukem a emisemi
ďertl STK, a|e ijeho
z naurhovanych
nepochybně ledy i některé
po"uzuiiii;;l"o"I.']'aby se
dotčenéorgány uz
smvební
.ou.;.1l|.lí.l..o
'Íad i
",ni
rueoat;ejí iešení. které
o:"
".:.ÍTji:'Ť'ln*a
siá;;.,#'":T":"!
b), ,
on'llTií
""'iá'ío"ilffh.T T,J.]lJť*ffi'*l
-bt.ll. "i/'i
'-e.
;fr'Íil:l:ff J"T#'til|ff ti!!J*ilů:TJrlttr.iT#'iŤ#::T"'#.
,iJ"T::!:.'Wiiil'tffi Í1tilť:[Tj:iťjJ*i{J*^:ffi.,!:il,:l#ť"
*x#***Try,H'#tť*áťT''fr.ffi
1''g'-*i"1í{a;i;ťJ'lijilJ;;:]'J;ffi
fi ťfl ff
t*,jffi*.Íilh1iji#ť
!y;l.'",'#:'ravníatechnické
'i{i**iT#$g**'t*"*tffi
ť*iÍ:Íff.i';'Íi'H,?*-
Strvebník dostojí sq.fon slibrim. Stavebni uiad by tedy měl zvážit,
zda povolit I. etapu
\.Ístavby v této lokalitč, kdyŽ ta druhá etap a je zastáiající
situace min. z 1Íšeuveden;|ch
d vodri nereálná. Jistou ziírukou by síce mohla byt i smlouva či smlouuy
o qistauue,.íi.. uy
mohly některé zánrky pro komplcxní dokončeni zfuněru posk},hout,
Žádná taková se ale v
podkladech piiloŽen;/ch k žádosti o lydriní rizemniho
.o"hodouti n.nu. hini. Pouze za situace'
kdy až po vybudovríní staveb dÓpravní a technické infrastruktury,
;',,"u;;;;;"",.*..
lokalítě pokačovat, bude naše společnost mít jasnou piedstaw
o tom, zda a za jaklch
podmínek bude STJ( dál fungovat. Pokud však
bude realizována pouze část záměru bez
záruky, že bude dokončena tak, jak jej Ťešíuzemní studie
a v ,ouludu , ní i platn}' uze;ní
budeme
nepochybně po mnoho áalšich let podnikat v nejistotě, jak
Plrín,
to iude . p,ouo"..
STK do budoucna, navíc, aniŽ bychom mohli s naším majetkem
díky uplatrrěnému
pŤedkupnímu právu nakládat podle sv;/ch pŤedstav.
Za takovéto sttuace nemrjŽeme se stavbou
souhlasit.a trváme na tom, aby stavební uiad žádost zamirl.
il.
Ve svém odrivodnění se stavební uiad z
takto:
v
še uveden1nni piipomínkami a podměty vypoiádal
Námitky společnosti Autokontrol Pardubice, s.r.o., ze dne
21.6'2010 a ze dne 22.].2010
stavební Úiad posoudil takto:
StavebníÍŤad vede ňizení o podané žádosti, obsahem žádosti je
I. etapa qÍstavby ob}tného
'
souboru Ohrazenice. Dokumentace pro ruemní Ťízení
ňeší pouze v stavuu r. etapy
svém celku obsahuje veškerá platná stanoviska dotčenlch
orgánú, kie.e byly na
Y
zíkladě piedchozího projednríni s nimi vydány včetrrě dopravního
Ťešeni*u nupo.;.ni tÉtúiÁti
zifuněru od ulice Trnovská,v místě pŤed Zák|adni ško|ou
v olrrazenicích. Dopiavní iešeníje
navrŽeno jako trvalé a nikolivjako dočasné.
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhl'
501/2006 Sb', Z piedloŽené
dokumentace pro uzemní Ťízenívy'pljvá, že jedinou stavbou
umístěnou v sousedství areálu
je
STK
ňešena'pieložka podzemního vedení MÝ umístěná na pozemcich
| 1 1 l 4, | 1 | 7, 1 1 | / 8 v
k. ohraznice. Pro danou |okalitu byla zpracovrina rlzemni
stuáie, jejtz zadavatelem b;b
S qfirlární město Patdubice, která byla
|oiizovatelem schválena jďo rizemne ptanováci
':Y'i?
teío
nio'||a{ryo-zmen1 Územního p|ánu mtsta Pardubice. Územní'plan byl v souladu s touto
studii včetrrě navrhovaného zprisobu ástavby včetně regulativri
a dopravního iešeníschválen
a rozhodnuti o jeho změně nabylo právní moci'
Řešení j,opravruho piopojení nově
severov;Íchodní tangenty (V36) s.ul. Hradišťská' jakje z ptedlozenj
"*;';;
dokumentace .uia.ot,,l,
není piedmětem iešení této etapy vjstavby.
stavebni žad n mitku zamítl
K námitce společnosti Aurokontrol .,.á. ,yI.u.jí"í,, pňedevšímvyrešení
dopravní situaceStavební ďad k obsahu námitky-uvádj, Že dokumentace pro
zemní ňízení iešípouze
vystavbu I' etapy této lokality. Ve'svém celku obsahuje veškerá
platná stanovij<a dotčen]ich
orgán , které byly na zríkladě piedchozího projedrráni s nimi
vydány vč.tnc aop.unnlno
r"s.oi
a napojení této ěásti ziíměru od ulice Trnovská, v
místě poblíž2rikláani st.oty u ot'uonl.iď
Dopravní češeníje navrženo jako trva|é a nikoliv jako dočasné.
Projektoua aonm"oá"ep-..
zpť1c::ana souladu s vyhl. 50|12006 Sb., Z piedloženédoktrnrentace
pro ípemní íizeni
Y
vyplfvá' Žejedinou stavbou umístěoou u sou'id.tuí arailu STKje
ňeš.ná pŤ.ložku
podzemního vedeni V\I umístěná na pozemcích 11|14,
||17, l l l/8 v k. oirraznice.
Pro danou
lokalifu byla zpracoviína uzemní studie, jej1mžzadavaielenr
bylo Stafutámí město paraubi.".
*'
která byla poiizovatelem schválena jako uzemně plrínovací podklad
pro
plánu města Pardubice. Územní plrfu:r byl v souladu
s touto studii včetně navrhovaného
včetně regulativri a dopravního Ťešenj schválen a rozhodnutí
ojeho změně
1|l.'':^b:pravnt
1yT"by
na'ylo
mocl. ReŠenídopravního propojení nově naltžené severovlchodni
tangenty
zmil U'..J
(V36)
s
ul' t{radišt\ká jak je z pĚedloženédokumentace evidentní
neni pÍedmětem iešeni této
etapy vlistavby.
S takovym vyjádÍením stavební žad rujmitku zamítl'
Firma Autokontrol Pardubice s.r.o. se odvo|riYá
4o shora wdaného rozhodnutí do
r"Ýrokové části jak'. ,oo."
uu.o"no
souborObrazenice - I etapa.
oo*,
odrivodněni:
Stavební
u.Ťad se
v dostatečnémrozsahu nezabyvá plrínovanou
vystavbou jako celku v dané
lokalitěalejenomjejíjedinoučástí,kterríje*aio"á.,"t"
i.Lpa.'l.aktéžsenezab.ival
nofa1im'i námitkami do ÚR.iakjsou vjše uvedeny.í'o a** lokalitu je
nezb'.tně nutné
projekčně vytvofit podmínky pro vybuáováni
inná't"*tu'y napŤ.
dopravní nebo
vodohospodďské atd .
V o9'ju1lu qtavebního ďa<iu spatŤujeme pochybení
:
l .) Stavební uŤad blíženezkoumá pňípadnou
návaznost dalšíchetap vyslavby v dané
-*.'
|okalitč zab]^'á se porue I.etapou v1fstavby.Další
etapy inu..to., *juoísi
pravděpodobností ovlivní dění a život v dané
lokatiiě.
2.)
podminky ilané ÚP - VI změny _ napÍ. vFvorení
*P|ně.nerespektuje
izolačníze,leně.
Pokládkou plánované kabelríŽe bude z části znemožněna
v!'sadba izolačnízeleně která
je pfimknuta k našíprovozovně p.p.č.365l/l
k' .Pardubice.
3.) Jako nejhodnější Ťešenídané sifuace v dané lokalitě
se vyčka| na zpracování nového
uzemního plránu, kte4| se bude v rcce 2O],2 rea|izovat
nebo
totn
lokďitu riaemní studii dopravního Ťešení,
"r.'p"l "p*.""uip."
,která bude komplexně iešila
napojení dané
|okality z dopravně technického hlediska. Stávajicí
ÚP včetně Vl. Změn. É".er,"i'
z1t.racovány jsou z dnešního pohledu již piekonané
a bude nutné srrív;jl;i'i"!;
prenoonotlt.
-.
4') Nesouhlasíme
s uloženim sdělovacího kabelu pied p.p.č.365li
l v k.ri.Pardubice u
hlavního vjezdu do areálu Autokontrol Pardubi"e
1srrc) .Pfi realizaci této
stavby bude pierušen jedir.rf vjezd do areálu, ktery '.'o.
zajistqe technictJ t""o"ry:"t p.
osobní tak nákladni vozy o celkové hmohosti totem ccalo
t. PŤerušením
areá|u vzniká společnosti š[email protected] plánované
"j;;ilÁ.'vlstavby sdgtovactho
kabeleje dle našeho niízoru stavbou.)
5.) Ve vfrokové části ÚR nejsou správni uvedené pozemkové
parcely ve vlastnictví
finny Autokontol pardubice s-r.o.
ÁutokontroI Pardubice s.r.o.
PoŽadujeme, aby Krajskf uiad Pardubickébo kaje,
odbor majetkovf a stavebního Ťádu
oddělení stavebního iádu Rozhodnutí o umístění stavby .
ob}tÍly souior olrrazenice]ietapa
z q|še uveden]/ch drivod zruši| a pŤedal celou věc k novému
prqednání a rozhodnutí
Autokontrol Pardubice s.r.o.
Flradišťská 55t 533 53 Pardubice
Pavel Klein a Milan Mn{zek
KUPAPOOLRZCZ
I
I
I
I
Č.1.: ruml
Krajsky uiad
o+azo7zorr
-
z_
Pied zahájením 6. Územního p|ánu se uskutečniIo mnoho setkání
Pardubického kraje
2
odbor majetkouí a stavebního ňadu
3 -t2- 20tl
s
po|itiky'
Naše jediná chyba je, že jsme věĚiIi a uvěči|i s|ovrjm poIitikri minu|ého vo|ebního
období'
z2,7 '}OLOv 10.o0 by|o iniciováno setkánÍobčan|i, stavebního iadu a pana starostyTichého.
Pan
starosta Tich\i se na jednání raději nedostaviI a ani nepos|aI za sebe nějakého
zástupce.
odděleni stavebního iádu
Komenského nám' č.p.125
Jakoobčané-vo|ičidocházÍmekpoznání,žesestavebnírjiadnazab,/vá
53211 Pardubice
V Pardubicích 21.12.2011.
p|ánovanou\^i.stavboujako
ceIku v dané lokalitě, a|e jenom její jedinou částí,která je pojmenována jako
l. etapa.
U staVebního tiÍadu nacházíme mnoho pochybení.
Věc: odvo|ání do vydaného Rozhodnutí.Územní rozhodnutí vydané pod 5p: zn. ÚSo 3o578/2010/Bo.
č.,j' MmP
6a826/201].ze dne 25.11. 2011 občan
Ž
ohrazenic, (viz' pÍí|ohaseznam občan ohrazenic
s podpisy na str. č.3).
Pro danou oblast je zapotiebné vywoiit pÍojekčně pčedpok|ady pro
vybudování vodohospodáčské a
dopravní inÍrastruktury.
*l' etapa
VÝstavby není zkoumaná stavebním ňadem v návaznosti na
zpúsobem ovlivní bydlení stáva.iících obyvate|.
Je zde námitka k hydrologickému prrizkumu dané lokaIity. Nevíme, jakou oprávněnou
osobou by|
hydro|ogichí' prŮzkum zpracován, protože stavební iad neby| pÍi naší návštěvě schopen požadovan.i
doklad pňed|ožit, protože doklad neby| na|ezen -nic nám neby|o pied|oženo. Z tohoto drivodu jsme
nebyli s tÍmto dokumentem seznámeni.
||.
etapu, která zásadním
'Nemáme žádnou záruku, že žadateI dokončí jakouko|i část obytného souboru,(stezky, osvěr|enÍ,
komunikace pŽíjezdové i samotn'/'záměr postavení domr)). Nic ho nenutÍ k
tomu. abv dokončiI
iakoukoIi část jeho záměru.
* Nejsou
respektovány podmínky pro izo|ačnl ze|eri.
Námitka; NaVrhovaná komunikace pěší a o/klistická stezka snížífrekvenci a čétnost počtu cyk|istŮ a
iejich možného riziku v uIici Hradišťská 1ievedením z prostoru Hradiště do ško|y mimo rizikovou uIici
Hradišťská. ...........Kudy to povede, když se nehovoŤí o 2. etapě?..-.
Námitka: odhIučnění staveb od plánovaného obchvatu není dostatečně iešeno' občanénového
plánovaného obytného souboru |. etapy budou vystavěni nadměrnému hIuku a v|ivu exhaIací
plynri z plánovaného obchvatu, Je zdé rozpoÍ. neníjasnějmenován stavebník, kte4i
bude povínen protihIukové bariéry Vybudovat. ŽadateI bude požadovat, aby protihIukové bariéry
občanéohrazenic uvedeni
v pií|oze požadují, abY Krajskr!.rÍiad Pardubického kraje odbor
majetkov\i'a stavebního iádu oddě|ení stavebního čáduRozhodnutí o umístění
stavby -obytnli
soubor ohrazenice -|. etapa z \^/še uvedenr/ch drivodri zruši| a piedal ce|ou věc k
novému
projednání.
z vr/{ukovr/ch
postavil zhotoviteI obchvatu
a
zhotovitele obchvatu zase nezajímá stavba
|.
V Pardubicích 21. 12.2011
etapy a bude požadovat
postavenÍ protih|ukov ch barier od žadate|e Loudy. Tato prob|ematika Visí Ve Vzduchu.
(počet kusri 3x )
Námitka: stavební ňad se ňádně nezab'|va| otázkou ričastníkri Íízení,ačko|i by| na toto upozorněn pri
stním jednání. Bez da|šíhozkoumání tuto piipomínku automaticky zamít|.
Námitka: Není pravda, 'iak wrdí stavební iad, že by občané od samého počátku nedostatečně háií|i
sVá zákonem daná práva. od června 2009 podaIi občané Ve|ik'i počet piipomínek včetně petic' Postoj
bfva|'ich po|itikŮ a stavebního iadu by| spÍše v zájmu žadatele než v zájmu občanť| - vo|ičŮ.
Č'1-:tvtml 64826l2O7L
%
fo(.c.
t/
/
lY)
ll
_q
Lr
/t
1J
{
7
š7lt7ětrL7ěr2. lil/,,
J
meno
l4
i-rr,t
Cť,lt ,,z,u
rt., .,n,,,*4
&,-
>.G0Ž1 lda
l/03r4 PerL
,J2"/.,
./
t,
t' lTatlr
q' l/4,,'
Io,
il
/y
z.
/,o.2477s7r4 z72z<,1
l,,Eťť2"/"/u éfu2/žŽ
[+,er {i /]a.
u.^.
(/to13(t'
f:"Lzrazt,)ri)
ťti l,}'zt(r t44
,/zt l,ett&' tqt
/l/l/?2é./u/ lé/p2rzr'rž?>lzc,é'
4)
,íl4/,zz.r;v=:2,,7--,,
?r/ZAZz-7r,g42
)L,"ro.- fi)
v..".- (ť
(u
1(
Vi
/6
šiilĚč*r
tl,
š/ n5c|
4T
lirrsc^er<
JflrJ
fdRRYF\I[tr l.íq
t"ifieLrco
Luurs
nitP'rríĚutL.E ,,Š1
il9,
tcv,tl
Ól...
p ťr r.xlt..c1
,lCttE.
é,tíl,.a,t.,*t',', -!.í ?
<t>tt*),
ri
cL G/)
Lo, S the Ja to.t La r
lt
! R3r,to .7A poruq/A
8t pt Ýrttp t/,+' Zuzi
^/4
0 Áull t'ltt,ce ?t
0lpqŽE/y/LÉ g,
.f7 .r,e4Dze7g-ZSo
3r,tr,'n^,
L!/&
&- BrM;#
w
{r, ftr^^
[J/,.J|,on'
U/n 4/L
y't
Jl^!.1
|/4Gď
.("t|'|
E
,
L0,
ftl
E tuec.ťbu+t J4I/B
(_l//EéěL E..rZ /t
,--.-'---- ?'z
lrU
(.
,M{-t|
,2,
/////fu-c!-,/ ,///
,//+
'(-.\
Vďs
yt*
\
Jr/
7,7,
\\"J
J""-".J!\
,/rt-
(4Á,
Br*tl
lK
/d&*-
//"á'u*-3
4I t|4|tl7
ěra Tnz 9.
I
'J?.,*&
/4
4/
#,,^",>,,
,le {,,ÍI,,J,//fu48k44? .z.ož t'--
Ak,,*l^l-rit,
IL
t,|-Í)),1,
'-/rr.n
-
li L-r;
4r.
-
y,
\*.---'
ť/ť,,...'-,l--9'#/ ;UaX<A=-
,\1,-"ar^ i r--rzvvnwr,
lril? ol!\ 1.,71.-,,
/o z m
Podpis
,1 ':- 4La**,.,Ý/
// É,4'í,ur'u,fur.r
,/4
cep B^v,,/eÉ'1lJ
Adresa bydIiště
4
u4
/,J
J
Ý:
'Aa-a-
.hna-YF'l-
é),^x? -
1

Podobné dokumenty

přerušení ÚŘ - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka

přerušení ÚŘ - I/36 Pardubice, Trnová - Fáblovka Jiř.í Benda. třída Míru č.p. 71. Zeierré Fředměstí. 530 02 Paldubice 2 Bohunita Bendová. Em* K*šťr{lač.p.973. studánka" 530 l2 P*rdubice i2 Ánna Bendová' třída Míru č'p. 7l, Zelené Předrněsti 530 (...

Více

Upravovatelé vozidel pro zdravotně postižené

Upravovatelé vozidel pro zdravotně postižené Zvláštní a individuální úpravy aut. U vybraných typů aut montáže u zákazníka v autosalonech popř. u smluvních partnerů v Praze, Olomouci, Ostravě a Bratislavě. Zajišťují převoz vozů k úpravě. • Výb...

Více

výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK

výroční zpráva 2011 - Nadační fond dětské onkologie KRTEK RODINNÝ POBYT 27.6. – 3.7.2011; Sárospaták, Maïarsko; pobyt pro dvì rodiny pacientù KDO FN Brno zorganizovala a plnì hradila maïarská nadace.

Více