14-GMO a legislativa - farmaceuticka

Komentáře

Transkript

14-GMO a legislativa - farmaceuticka
Obsah přednášky
1) Právní předpisy, Zákon č. 78/2004
2) GMO ve světě
3) GMO v EU
4) Situace s nakládáním v ČR
5) Potraviny a krmiva jako produkty GMO
6) Reakce zájmových skupin
7) Česká komise pro nakládání s GMO
2
Směrnice 2001/18 o záměrném uvolňování geneticky
modifikovaných organismů do životního prostředí a
o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS
Nařízení 1829/2003 o geneticky modifikovaných
potravinách a krmivech
Nařízení 1830/2003 o sledovatelnosti a označování
geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti
potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných
organismů a o změně směrnice 2001/18/ES
Nařízení 1946/2003 o přeshraničních pohybech geneticky
modifikovaných organismů
Úřední věstník EU - http://eur-lex.europa.eu/
Zákon č. 78/2004 Sb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/18/ES ze dne 12.3. 2001
Směrnice Rady 90/219/EHS ze dne 23. dubna 1990
Směrnice Rady 98/81/ES ze dne 26. října 1998
Geneticky modifikovaný organismus
Zákon č. 78/2004 Sb.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2001/18/ES ze dne 12.3. 2001
Organismus, kromě člověka, jehož dědičný
materiál byl změněn genetickou
modifikací provedenou některým
z technických postupů stanovených
v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto zákonu
Genetický produkt
Jakákoli věc obsahující jeden nebo více
geneticky modifikovaných organismů,
která byla vyrobena nebo jinak získána
bez ohledu na stupeň jejího zpracování a
je určena k uvedení do oběhu
S GMO se nakládá
1) Uzavřené nakládání = v uzavřeném
prostoru, např. v laboratořích
2) Uvádění do životního prostředí = mimo
uzavřený prostor, např. polní pokusy
3) Uvádění do oběhu = úplatné nebo
bezúplatné předání nebo nabídnutí jiné
osobě, např. prodej v supermarketu
Pro nakládání s GMO platí
1) Princip předběžné opatrnosti = chránit
zdraví lidí, zvířat, složky životního
prostředí a biologickou rozmanitost
2) Nutno dodržovat podmínky uvedené na
obalu nebo průvodním listu
3) Kdo chce s GMO nakládat, musí získat
povolení MŽP, vyjadřuje se i MZd
Kategorie rizika
1. kategorie
 bez rizika nebo riziko zanedbatelné pro zdraví
nebo životní prostředí (většina laboratoří)
2. kategorie
 nízké riziko snadno odstranitelné (laboratoře
s produkcí rekombinantních proteinů)
3. kategorie
 riziko odstranitelné jen náročnými zásahy
4. kategorie
 vysoké riziko
GMO ve světě
Aktuální informace o množstvích pěstovaných GM
plodin najdete např. v příručce na adrese
http://www.europabio.org/positions/GBE/pocket_guide
_GMcrops_policy.pdf
V roce 2014 byl GM plodiny pěstovány na ploše
180Mha
Celá EU má cca 150 Mha orné půdy
 98% této výměry tvoří 4 plodiny a 2 vlastnosti
(rezistence k herbicidu a k hmyzu)
 většina ne pro lidskou spotřebu, ale jako krmivo
nebo surovina
GM plodiny ve světě v roce 2014
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/pptslide
s/pdf/B49-Slides-English.pdf
Vzestup ploch GM plodin
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/
Vzestup ploch GM plodin
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/
Prvních 30 let transgenních rostlin
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/
Hlavní pěstitelé
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/pptslides/pd
f/B49-Slides-English.pdf/
Podíl hlavních plodin
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/
Celková plocha transgenních plodin
Rok
Plocha
(mil. ha)
Meziroční přírůstek
2008
125
9,4 %
2009
134
7,2 %
2010
148
10,4%
2011
160
8,1%
2012
170
6,3%
2013
175
2,9%
2014
182
4,0%
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/16/
Plochy GM plodin 2014
Země
Plocha
(mil. ha)
Plodiny
USA
73,1
sója, kukuřice, bavlník, řepka,
tykev, papája, vojtěška
Brazílie
42,2
sója, bavlník
Argentina
24,3
sója, kukuřice, bavlník
Kanada
11,6
řepka, kukuřice, sója
Indie
11,6
bavlník
Čína
3,9
bavlník, rajče, topol, petúnie,
papája, paprika
EU (5)
0,1
kukuřice
Celkem 28 zemí, plocha 181,5 milionů ha
Sklizňové plochy hlavních GM
a konvenčních plodin (mil. ha)
Plodina
GM 1996
GM 2004
KON2004
GM/KON
Sója
0,5
48,4
91,6
53%
Kukuřice
0,3
19,3
145,1
13%
Bavlník
0,8
9,0
34,9
26%
Canola
0,1
4,3
26,2
16%
CELKEM
1,7
81,0
297,8
27%
Zdroj: FAO 2004
Sklizňové plochy GM (mil. ha)
Plocha v
roce 2004
%
Round-up Ready sója
48,4
60
Bt kukuřice
11,2
14
Bt bavlník
4,5
6
Herbicid-tolerantní kukuřice
4,3
5
Herbicid-tolerantní canola
4,3
5
Bt/herbicid-tolerantní kukuřice
3,8
4
Bt/herbicid-tolerantní bavlník
3,0
4
Herbicid-tolerantní bavlník
1,5
2
CELKEM
81,0
100
Plodina
Zdroj: James 2004
Co se děje v Číně?
1) Kukuřice s fytázou
 Enzym štěpí fytáty
 Prasata tento enzym nemají, z nerozštěpených
fytátů z kejdy vznikají činností mikroorganismů
fosfáty, které znečišťují vodní toky
 GM kukuřice je lepším krmivem pro prasata
2) Schválení Bt rýže
Průlomová událost pro celou Asii
GM rýže svědčí Číňanům
Ukazatel
GM rýže
Konvenční rýže
Počet ošetření
pesticidy
0,5x
3,7x
Výdaje za pesticidy
juan/ha
31
243
Množství pesticidů
(kg/ha)
2,0
21,2
Práce na postřiky
(dny/ha)
0,73
9,1
Výnos (kg/ha)
6 364
6 151
Počet farmářů
123
224
Huang et al. (2005): Science 308, 688-690
23
Onemocnění farmářů
Procenta farmářů, kteří v daném roce utrpěli újmu na
zdraví v důsledku používání pesticidů (bez
trvalých následků)
Rok
Pěstitelé obou typů
Pěstitelé
Pěstitelé
jen
na
na
jen GM
konvenční
pozemcích
konvenční
rýže
rýže
s GM
ch
2002
0
0
7,7
8,3
2003
0
0
10,9
3,0
Huang et al. (2005): Science 308, 688-690
24
GMO v EU?
„Směrnice EP a Rady, kterým se mění směrnice
2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států
zakázat či omezit pěstování GMO na jejich území“
Byla přijata Evropským parlamentem 13. 1. 2015
 Členské státy mohou zakázat či omezit pěstování
GMO na části nebo celém jejich zemí
 nesmí být omezen volný oběh v EU povoleného GM
osiva,
sadby a
rozmnožovacího
materiálu,
ovlivňovat postup povolování a hodnocení rizik
prováděný EFSA
ke GM potravinám a krmivům, stav v roce 2015
Česká republika
Estonsko
Finsko
Nizozemsko
Španělsko
Portugalsko
Rumunsko
Švédsko
Belgie
Kypr
Lucembursko
Maďarsko
Polsko
Rakousko
Řecko
Slovinsko
Lotyšsko
Malta
Litva
Irsko
Velká Británie
Německo
Itálie
Dánsko
Bulharsko
Francie
Slovensko
Chorvatsko
Ke dni 6. 5. 2015 bylo v EU schváleno 57 druhů GM
rostlin, bakterie a kvasinka pro dovoz a použití:
 30x kukuřice
 10x bavlník
 12x sója
 4x řepka olejka
 1x řepa
 1x bakterie
 1x kvasinka
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm
 konvenční
krmiva tvoří v EU
pouze 15 %
 EU je závislá
především na
krmivech
bohatých na
proteiny – dovoz
až 75 %
Zdroj: www.fefac.org
Jednou z nejdůležitějších komodit v krmivářství je sója.
 82 % celosvětově
vyprodukované
sóji je GM sója
 EU vyprodukuje
ročně necelé 2 %
sóji!!!
Dovozy sóji a sójové moučky
 13 mil. tun sóji
 18 mil. tun sójové
moučky
Zdroj: www.fefac.org
Žádosti o nakládání s GM kukuřicí
Plodina
Vlastnost
Dovoz a
zpracování
Pěstování
NK 603
Glyfosát
ANO
ANO
59122
Bázlivec +
glufosinát
ANO
ANO
GA21
Glyfosát
ANO
ANO
T25
Glufosinát
ANO
ANO
1507
Zavíječ +
glufosinát
ANO
NE
MIR604
Bázlivec +
glufosinát
ANO
NE
Žádosti o nakládání s hybridy
Plodina
Vlastnost
Dovoz a
zpracování
Pěstování
NK 603 x MON
810
Zavíječ +
glyfosát
ANO
ANO
1507 x 59122
Zavíječ +
glufosinát
ANO
ANO
NK 603 x 1507
Bázlivec +
glufosinát
ANO
ANO
MON89034 x
MON88017
Bázlivec +
glyfosát
ANO
ANO
59122 x 1507 x
NK 603
Bázlivec +
glufosinát +
glyfosát
ANO
ANO
Bt11 x MIR162
x GA21
Bázlivec +
glufosinát +
glyfosát
ANO
ANO
Další GM plodiny v EU – 03/2010
Plodina
Vlastnost
Režim
Použití
Sója
Glyfosát
pěstování
-
Cukrovka
Glyfosát
pěstování
-
Brambor
složení škrobu
pěstování
průmysl
Řepka
Glyfosát
dovoz
krmiva,
průmysl
Rýže
Glufosinát
dovoz
krmivo,
průmysl
Bavlník
Lepitoptera +
glufosinát
dovoz
-
Karafiát
barva květu +
rezistence k
herbicidu
dovoz
řezané květy
Pěstování GMO v ČR v roce 2009
Popůvky
kukuřice
Vikýřovice
len
Ivanovice na Hané
kukuřice
Humpolec
brambory
kukuřice
brambory
len
slivoň
tabák
Pohořelice
kukuřice
Výměry ploch jednotlivých plodin
Firma
Výměra
brambory
BASF, UEB
11,33 ha
150 ha v roce 2010
kukuřice
Monsanto,
Pioneer,
Syngenta
11,91 ha
slivoň
VÚRV
0,09 ha
len
Agritec
0,03 ha
tabák
UK Praha
0,002 ha
Plodina
Výměry ploch GM kukuřice v ČR
ha
9000
8380
8000
7000
6480
6000
5000
5090
5000
4680
4000
3050
3000
2560
2000
1000
1290
0 150
2005 2006
2007
1754
2008
2009
2010
2011
2012
Zdroj: statistiky Ministerstva zemědělství ČR
2013
2014
GM potraviny a krmiva
 Nařízení EP a Rady č. 1829/2003 –
označování
 Nařízení EP a Rady č. 1830/2003 –
označování a sledovatelnost
K uvedení na evropský trh bylo ke 30.6.2014
povoleno 50 druhů GM rostlin, bakterií a
kvasinek:
29x kukuřice, 8x bavlník, 7x sója, 3x řepka
olejka, 1x cukrová řepa, 1x kvasinka,
1x bakterie
Značení potravin a krmiv z GM
Produkty sestávající z GMO nebo je
obsahující, potraviny vyrobené z GMO nebo
krmiva vyrobená z GMO musí mít na etiketě
napsáno (1829/2003):
„Tento produkt obsahuje geneticky
modifikované organismy”
To se nevztahuje na potraviny obsahující GMO,
jehož podíl v jednotlivých složkách nebo
v jednosložkové potravině není vyšší než 0,9% za
předpokladu, že přítomnost tohoto materiálu je
náhodná nebo technicky nevyhnutelná.
Značení potravin a krmiv z GM
Jsou v ČR a v EU
správně značeny léky
obsahující produkty GM
organismů?
Značení v jiných zemích (2014)
 Produkty s obsahem GMO jsou povinni
označit výrobci v EU, Japonsku, Malajsii a
Austrálii
 V USA a Kanadě se označovat nemusí,
protože neohrožují lidské zdraví, zdraví
zvířat a nezpůsobují škody na životním
prostředí. Považují se za běžné potraviny.
Přístup podle vlastností konečného
produktu nikoliv podle techniky, kterou je
získán!
Hospodářská zvířata krmená GM
krmivy (2014)
Maso, mléko, vejce a další produkty
živočichů, kteří jsou krmeni GM krmivy,
nemusí být označeny, protože produkty jsou
nerozeznatelné od běžných potravin
Zvíře (nebo člověk) při požití
GM krmiva (potraviny) přece
rozloží DNA na základní báze
a ty využije pro vlastní
potřebu
Co určitě najdete na trhu ČR?
 Jedlý olej vyrobený z GM sóji
 Importovanou i pěstovanou GM kukuřici (různé
variety) pro účely potravinářské i jako krmivo
Dal bych si GM
popcorn!
Ne vše modifikované je GM!
A co ve světě?
 GM řepka na výrobu margarínu a jedlých olejů
 GM kukuřice – kukuřičná mouka, škrob, popcorn,
rostlinné oleje, sladidla
 GM sója – pekárenské a masné výrobky, tofu,
tempeh, sójový olej, emulgátor v čokoládě
 V USA dále GM vojtěška, cukrová řepa, řepka, papája,
dýně
 V Číně GM rajčata a GM paprika
 V roce 2014 byla Kuba jedinou zemí na světě, kde
jsou v distribuční síti produkty z GM živočichů –
tilápie nilská
Společnost Agritech, Šumperk
Požádala v roce 2009 o uvádění GM hrachu do
životního prostředí
Realizace polních pokusů za účelem ověření
biologických charakteristik a šlechtitelských parametrů
vybraných transgenních linií hrachu získaných
agrobakteriální transformací:
a) vnesením genů pro inhibitory proteáz SPI s cílem
zvýšit odolnost rostlin hrachu k houbovým chorobám a
škůdcům
b) vnesením genů ovlivňujících ukládání zásobních
proteinů do semen (DOF – DNA binding with one finger)
nebo regulujících vývoj embrya (L1L – leafy cotyledon like).
Pravidla koexistence
Zemědělská půda má v ČR plochu 4 264 000 ha
8%
0%
Konvenční 91,76%
Ekozemědělství 8,04%
GMO 0,2%
92%
Izolační vzdálenosti
Závislé na „křížitelnosti” dané plodiny
200 metrů
„Eko“
kukuřice
70 metrů
GMO
kukuřice
konvenční
kukuřice
Obsev snižuje požadovanou vzdálenost
Deklarace Sdružení
biotechnologických zemědělců
„My, zemědělci z celé Evropy požadujeme
svobodu volby mezi hospodařením tradičním,
ekologickým nebo biotechnologickým
způsobem.
Zemědělci musí mít přístup technologickým
nástrojům, aby se mohli vyrovnat
s požadavky udržitelné produkce potravin,
před kterými Evropa stojí.
4.12. 2009
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=4833
49
Požehnané GMO
Papežská akademie věd
V roce 2009 na svém květnovém zasedání
překvapivě požehnala GMO jako možnému řešení
problémů hladovění, bezpečnosti a trvalé
udržitelnosti života v rozvojových zemích.
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=444950
A co OSN?
Zpráva IAASTD (International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science and Technology for
Development) z roku 2008
GMO v řešení problémů spojených se změnami
klimatu, biodiverzitou, hladem a chudobou
nemohou sehrát významnější roli.
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=444951
Počty GM živočichů v ČR
Druh
2012
2013
13 898
20 847
143
364
Prase
0
6
Králík
0
13
Drápatka
20
20
Kuře (embryo)
547
278
Danio rerio
706
840
Halančík (Medaka)
8
6
Bourec morušový
100
50
Ploštice (Pyrrhocoris apterus)
120
305
Háďátko
140
100
Myš
Potkan
Zdroj: ČIŽP
52
Nezávislé hodnocení rizik GMO
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Nezávislý poradní orgán Evropské komise v odborných
záležitostech spojených s problematikou GMO
 Poskytovat objektivní, vědecky podložené poradenství
 Poskytovat jasné informace založené na
nejaktuálnějších vědeckých poznatcích a údajích
GMO panel EFSA
 Hodnocení rizik GMO
 Vytváření pokynů pro zpracování žádostí
o povolení GMO
 Posuzování žádosti o povolení GM potravin a
krmiv na trh
53
Příznivé a nepříznivé perspektivy
GMO
Viz samostatný letáček z publikace
Stratilová Z. (2014): GMO bez obalu,
Ministerstvo zemědělství, Praha
54
Zřízená podle zákona č. 78/2004 Sb.,
příkazem ministra životního prostředí:
poradní orgán MŽP
počet členů: 17
vybrané odborné profese
+ skupina externích spolupracovníků ČK
GMO
2. 2. 2015 byla jmenovaná komise na další
období 2015 - 2017
55










botanika, molekulární genetika rostlin
zoologie, molekulární genetika živočichů
mikrobiologie, molekulární genetika mikroorganismů
biodiverzita, ekologie obecně
hodnocení bezpečnosti potravin a krmiv, označování
potravin a krmiv, ochrana spotřebitele a související
předpisy
registrace odrůd zemědělských plodin a související
předpisy
ekologické zemědělství
léčiva a související předpisy, včetně genové terapie
laboratorní detekce GMO
kontrola nakládání s GMO
 Vypracovávání odborných posudků k Oznámením
o nakládání (desítky ročně) a Žádostem o uvádění do
životního prostředí (jednotky ročně) i jiným odborným
záležitostem
 Spolupráce při tvorbě právních předpisů, metodických
pokynů a doporučení MŽP
 Vypracování stanovisek k žádostem o uvedení GMO na
trh v EU a k dalším dokumentům EU
 Poradní a konzultační
s oznamovateli a žadateli
činnost
při
komunikaci
 Aktivní účast na spolupráci s ostatními úřady ČR – ČIŽP,
MZd, MZe, SÚJB, SÚKL a mezinárodními organizacemi –
ENGL, EFSA, OECD, kontakty s obdobnými komisemi
v jiných státech
 Přímá spolupráce s oddělením GMO MŽP: konzultace
ad hoc, odborná stanoviska k řešení otázek, účast na
monitoringu, apod.
 Dbá o nejvyšší odbornost - pořádá odborné přednášky,
členové a spolupracovníci informují o účasti na
seminářích a konferencích, monitorují nejnovější vědecké
poznatky v oblasti genetických modifikacích – www
stránky
 Informuje
veřejnost:
pořádání
veřejné
schůze,
zveřejňování zápisů ze schůzí a stanovisek k aktuálním
materiálům na veřejných stránkách MŽP - GMO
Proběhla 19. 5. 2015 pod patronací rektora VFU FaF,
organizoval ÚMBFB
http://www.vfu.cz/informace-o-univerzite/vita-universitatis/pdf/vu_2015_4.pdf
250
200
150
1. kategorie
2. kategorie
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Prohlédněte si www
stránky ČK GMO
www.mzp.cz/cz/ceska_komise_pro_nakladani_gmo
Kde se dozvím víc?
Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz/cz/ceska_komise_pro_nakladani_gmo
http://www.mzp.cz/cz/geneticky_modifikovane_organismy
Czech Biosafety Clearing House
Legislativa, kontakty, schvalovací proces v ČR
http://www.mzp.cz/biosafety
62
Shrnutí přednášky
1) Právní předpisy, Zákon č. 78/2004
2) GMO ve světě
3) GMO v EU
4) Situace s nakládáním v ČR
5) Potraviny a krmiva jako produkty GMO
6) Reakce zájmových skupin
7) Česká komise pro nakládání s GMO
63

Podobné dokumenty

(MZSO) - 2012 - Centrum zdraví, výživy a potravin

(MZSO) - 2012 - Centrum zdraví, výživy a potravin vzorky 4 druhů potravin - sójové boby, sójové výrobky, kukuřičná mouka a rýže. Celkem bylo za rok odebráno a analyzováno 192 vzorků. K detekci GMO a potravin na bázi GMO byla využita screeningová a...

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec Pøedbìžné výsledky rozsáhlé studie o významu fytázy v krmných dávkách prasat, která probíhá na univerzitì v Iowì, uvádìjí u pokusných zvíøat 15–20% snížení obsahu fosforu ve výkalech. Podle vìdcù u...

Více

32 NAŠE POLE NAŠE POLE 33

32 NAŠE POLE NAŠE POLE 33 • DLF TRIFOLIUM Hladké Životice, s. r. o. • Dow AgroSciences, s. r. o. • Chemtura Europe Ltd., org. složka • KWS OSIVA, s. r. o. • Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. • Limagrain Central Eur...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ORGANIZACE ISAAA Zpráva amerického

TISKOVÁ ZPRÁVA ORGANIZACE ISAAA Zpráva amerického dosahuje 99,5 %. Jak se očekávalo, podobný trend lze u hlavních biotechnologických plodin spatřovat i v hlavních rozvojových zemích, což opět potvrzuje již zmíněnou důvěru zemědělců v technologie. ...

Více