Zpravodaj Nasavrk 3/2015

Transkript

Zpravodaj Nasavrk 3/2015
ZPRAVODAJ
Ročník: LVI
Číslo: 3/2015
NASAVRK
POZVÁNKA NA 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
KONANÉHO DNE 21. 9. 2015 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH
PROGRAM
1. Úvod – kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu,
schválení programu jednání
2. Zpráva o činnosti Rady města, komisí RM a výborů ZM, kontrola plnění usnesení minulého ZM
3. Plnění rozpočtu r. 2015
4. Rozpočtová opatření
5. Pozemky, nemovitosti – nákup, prodej
6. Vyhlášení výsledků 2. výběrového řízení pro rok 2015 na poskytnutí půjčky z FRB (Fondu rozvoje bydlení)
7. Návrhy, připomínky a podněty
8. Usnesení, závěr
Mgr. Milan Chvojka, starosta města Nasavrky
STARÁ ŠKOLA OMLÁDLA
V Nasavrkách, v budově stare školy, se od ledna tohoto roku opět schází děti k výuce, jedná se o výuku
výtvarného oboru. Každý čtvrtek se děti v předškolním i školním věku na necelé dvě hodiny ponoří do
světa fantazie a vytváří pak díla hodná obdivu.
Pod odborným vedením pedagoga si děti postupně osvojují dostupné výtvarné techniky, jako je malba, kresba, grafika, modelování s keramickou hlínou
a následné glazování nebo i objektová tvorba. Děti se
tak učí zacházet nejen se štětci nebo dláty, ale take se
svými dovednostmi, představami a se svým osobitým
výtvarným jazykem. Každé dítě se vyjadřuje nenapodobitelným způsobem, a to je, jak jistě divák uzná, právě ve výtvarném oboru nejvíce čitelné.
V současné době probíhá výstava některých těchto
prací v prostoře zdejšího zámku do 11. října 2015. Jste
všichni srdečně zváni.
Mgr. Jitka Mísařová
VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÝPIS Z USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA NASAVRKY
KONANÉHO DNE 15. 6. 2015
Usnesení č. ZM/1/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje návrhovou komisi
ve složení Bc. Petr Pára – předseda, Ing. Jan Sodomka – člen,
JUDr. Dobromila Marková – člen.
Usnesení č. ZM/2/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky určuje ověřovatele zápisu Aleše
Kroutila a Ivetu Jedličkovou.
Usnesení č. ZM/3/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Pudila na člena zastupitelstva města Nasavrky a složení slibu
nového zastupitele – Ing. Martina Vlasáka.
Usnesení č. ZM/4/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje následující program
zasedání:
1. Zahájení – přivítání, kontrola usnášeníschopnosti, určení zapisovatelky, složení slibu nového zastupitele
– Ing. Martina Vlasáka, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
2. Pověření Rady města k uzavírání dodatků k čl. III. písm.
f) a g) Smlouvy o provozování společného podniku
3. Návrh AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na odkup podílu města Nasavrky ve společnosti AVE Nasavrky a.s.
4. Zpráva o činnosti Rady města, komisí rady města a výborů zastupitelstva města, kontrola plnění usnesení minulého zastupitelstva města
5. Závěrečný účet města za rok 2014, zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření města Nasavrky za rok 2014
6. Účetní závěrka města Nasavrky za rok 2014
7. Plnění rozpočtu roku 2015
8. Rozpočtová opatření
9. Pozemky, nemovitosti – nákup, prodej
10. Vyhlášení výsledků výběrového řízení pro rok 2015 na
poskytnutí půjčky z FRB (Fond rozvoje bydlení) a vyhlášení 2. výběrového řízení pro rok 2015 na poskytnutí
půjčky z FRB
11. Informace o investičních akcích
12. Návrhy, připomínky a podněty
13. Závěr
Usnesení č. ZM/5/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky svěřuje radě města rozhodování
o dodatcích Smlouvy o provozování Společného podniku, uzavřené dne 30. 8. 2006, a to v rozsahu změn ustanovení čl. III.
písm. f) a g) této smlouvy.
Usnesení č. ZM/6/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje úpravu bodu 6.9
Smlouvy o úplatném převodu akcií takto: V případě, že by AVE
Nasavrky porušilo kteroukoli svoji povinnost vyplývající z odst.
6.3 bodu 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4 – 6.3.6, 6.3.8, 6.3.10 tohoto článku,
a tuto nesplnilo, ani na základě písemné výzvy Prodávajícího,
v náhradní dodatečné lhůtě 14 dnů, zavazuje se za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti uhradit Prodávajícímu
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč; za účelem odstranění jakýchkoli pochybností Strany výslovně uvádí, že jednotlivým
případem porušením povinností dle odst. 6.3 bodu 6.3.4 tohoto
článku je neoprávněné neumožnění uložení odpadu jednomu
občanovi města Nasavrky.
Usnesení č. ZM/7/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje jmenovité zaznamenání hlasujících zastupitelů při hlasování o prodeji 40 % podílu
města Nasavrky ve společnosti AVE Nasavrky a.s.
Usnesení č. ZM/8/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje prodej 40 % podílu
města Nasavrky ve společnosti AVE Nasavrky a.s. společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha. Zároveň Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úplatném převodu akcií mezi
obchodní společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Praha, městem Nasavrky a obchodní společností AVE Nasavrky a.s. a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení č. ZM/9/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Nasavrky.
Usnesení č. ZM/10/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky bere na vědomí zprávu o činnosti komisí Rady města Nasavrky.
Usnesení č. ZM/11/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky bere na vědomí zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva města Nasavrky.
Usnesení č. ZM/12/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky bere na vědomí informace o plnění usnesení minulého zastupitelstva.
Usnesení č. ZM/13/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje závěrečný účet města Nasavrky za rok 2014 – souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Usnesení č. ZM/14/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje účetní závěrku města
Nasavrky za rok 2014 sestavenou ke dni 31. 12. 2014.
Usnesení č. ZM/15/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky bere na vědomí plnění rozpočtu
roku 2015 ke dni 31. 5. 2015.
Usnesení č. ZM/16/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje rozpočtové opatření
č. 1 k rozpočtu pro rok 2015 s příjmy ve výši 469 000,- Kč, s výdaji ve výši 189 000,- Kč a financováním příjmů ve výši minus 280 000,- Kč, rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu pro rok
2015 s výdaji ve výši 8 000,- Kč a financováním příjmů ve výši
8 000,- Kč, rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu pro rok 2015
s příjmy ve výši 410 500,- Kč, s výdaji ve výši 2 091 700,- Kč
a financováním příjmů ve výši 1 681 200,- Kč.
Usnesení č. ZM/17/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje prodej části pozemku
parc. č. 643/3 o výměře 51 m 2 k.ú. Nasavrky panu Zbyňku Linhartovi za cenu 250,- Kč/m2.
VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Usnesení č. ZM/18/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje nákup části pozemku
parc. č. 29/1 o výměře 46 m2 k.ú. Nasavrky od pana Zbyňka
Linharta za cenu 250,- Kč/m2.
Usnesení č. ZM/19/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky neschvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu majetku a smlouvu o zřízení věcného práva
– pozemku parc. č. 492/11, k.ú. Nasavrky, obec Nasavrky.
Usnesení č. ZM/20/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje výsledek výběrového
řízení pro rok 2015 na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení dle předloženého návrhu.
Usnesení č. ZM/21/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje vyhlášení 2. výběrového
řízení pro rok 2015 na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Usnesení č. ZM/22/5/2015
Zastupitelstvo města Nasavrky bere na vědomí informace o investičních akcích.
Luboš Dostálek, místostarosta města
Mgr. Milan Chvojka, starosta města
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
✒
16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 28. 5. 2015
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim, kterým
se rozšiřuje odběr vzorků na jednotné kanalizaci o jedno odběrné místo, a pověřila starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada města schválila dohodu s paní Zdeňkou Michkovou
o skončení nájmu bytu v DPS Nasavrky k 31. 5. 2015 s tím,
že byt bude řádně předán a budou uhrazeny veškeré případné nedoplatky, a pověřila starostu podpisem této dohody.
Rada města schválila žádost Lucie Bártové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky
v Havlíčkově ul. č.p. 138 do 31. 5. 2017 a pověřuje starostu
podpisem nové nájemní smlouvy.
Rada města schválila žádost Petra Bárty o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky v Havlíčkově ul. č.p. 138 do 31. 5. 2016 a pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy.
Rada města schválila dle návrhu místostarosty udělení odměny ředitelce Základní školy, Nasavrky, okres Chrudim
Mgr. Daně Brázdové.
Rada města pověřuje odbor výstavby kontrolou projektantem předloženého návrhu projektové dokumentace na akci
„Nasavrky III. etapa, dostavba kanalizace“.
Rada města schválila program 5. zasedání zastupitelstva
města Nasavrky, které se bude konat dne 15. 6. 2015.
Rada města pověřuje vedoucího majetkového odboru vyvěšením záměru na prodej pozemků parc. č. st. 532-536,
k. ú. Nasavrky, na nichž stojí budovy č.p. 351 – 355 a záměr
prodeje nemovitostí – budov č.p. 351 – 355 v ulici Severní
v Nasavrkách.
Rada města pověřuje odbor výstavby vyvěšením záměru na
pronájem pozemku parc. č. 112/41, k. ú. Nasavrky o výměře
30 m2.
Rada města pověřuje místostarostu Luboše Dostálka projednáním možnosti rozšíření pracovní doby pobočky České
pošty s.p. v Nasavrkách s vedoucí této pobočky.
Rada města stanovila pořadí nabídek na zajištění činnosti
Technický dozor investora projektu „Havarijní stav jednotné
kanalizace v ulici Slatiňanská, Nasavrky“ přičemž hodnotila 3 nabídky, a to: 1. JKS SUBAX s.r.o., Pardubice – nabídková cena 26.340,- Kč (neplátce DPH), 2. Ing. Aleš Řada,
Rasošky – nabídková cena 35.332,- Kč vč. DPH, 3. PRODIN a.s., Pardubice – nabídková cena 42.350,- Kč vč. DPH.
Zároveň Rada města rozhodla o uzavření příkazní smlouvy
s vítězným uchazečem JKS SUBAX s.r.o., Pardubice. Rada
města tuto smlouvu schválila a pověřila starostu jejím podpisem.
✒ Rada města jmenuje komisi pro otvírání obálek a hodnotící
komisi projektu „Výstavba chodníku v Nové Vsi“ ve složení
člen Ing. Pavel Novák, náhradník Mgr. Milan Chvojka, člen
Jaromír Velehradský, náhradník Ing. Lukáš Krejza, člen
Bc. Veronika Šubotniková, náhradník Michaela Vaňková.
17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 4. 6. 2015
✒ Rada města stanovila pořadí nabídek na dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací na
akci „Rekonstrukce komunikace v ulici Strádovská, Nasavrky“ na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková
cena bez DPH takto: 1. KVIS Pardubice a.s. – nabídková
cena 984.967,- Kč, 2. PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč – nabídková cena 1.139.006,- Kč, 3. Silnice Čáslav – Holding, a.s.
– nabídková cena 1.182.242,30 Kč, 4. Chládek a Tintěra,
Pardubice a.s. – nabídková cena 1.285.000,- Kč. Zároveň
Rada města rozhodla o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem KVIS Pardubice a.s. Rada města současně schválila
smlouvu o dílo a pověřila starostu podpisem smlouvy.
✒ Rada města stanovila pořadí nabídek na zajištění činnosti
Technický dozor investora projektu „Rekonstrukce komunikace v ulici Strádovská, Nasavrky“ přičemž hodnotila
3 nabídky takto: 1. Ing. Jan Svoboda, Pardubice – nabídková cena 21.190,- Kč, 2. Ing. Aleš Řada, Rasošky – nabídková cena 29.403,- Kč vč. DPH, 3. PRODIN a.s., Pardubice
– nabídková cena 33.880,- Kč vč. DPH. Zároveň Rada města
rozhodla o uzavření příkazní smlouvy s vítězným uchazečem Ing. Jan Svoboda, Pardubice. Rada města tuto smlouvu
schválila a pověřila starostu jejím podpisem.
✒ Rada města stanovila pořadí nabídek na zajištění činnosti Technický dozor investora projektu „Výstavba chodníku v Nové
Vsi“ přičemž hodnotila 3 nabídky takto: 1. Ing. Jan Svoboda,
Pardubice – nabídková cena 28.460,- Kč, 2. Ing. Aleš Řada,
Rasošky – nabídková cena 36.058,- Kč vč. DPH, 3. PRODIN
a.s., Pardubice – nabídková cena 40.535,- Kč vč. DPH. Zároveň Rada města rozhodla o uzavření příkazní smlouvy s vítězným uchazečem Ing. Jan Svoboda, Pardubice. Rada města
tuto smlouvu schválila a pověřila starostu jejím podpisem.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
✒ Rada města schválila smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu provést
stavbu č. IE-12-2003955/VB/34 s firmou ČEZ Distribuce,
a.s. na akci: Kvítek u Nasavrk, rekonstrukce NN, KNN, TS
a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
✒ Rada města schválila znění odpovědi zastupiteli Radku Burešovi k jeho výzvě Radě města a pověřila starostu jejím zasláním panu zastupiteli Burešovi.
✒ Rada města schválila upravený program 5. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 15. 6. 2015 od 19.00
hodin.
18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 18. 6. 2015
✒ Rada města schválila smlouvu o poskytnutí dotace z POV
s Pardubickým krajem na akci „Rekonstrukce chodníku
v ulici Hradišťská“ a pověřila starostu podpisem smlouvy.
✒ Rada města schválila dodatek č. 8 k čl. III. písm. f) a g)
Smlouvy o provozování společného podniku s AVE Nasavrky a.s. a pověřila starostu jeho podpisem.
✒ Rada města schválila Nájemní smlouvu na pronájem prostor náměstí pro konání staročeské pouti 2015 panu Josefu
Spilkovi a Jaroslavu Spilkovi a pověřila starostu města jejím
podpisem.
✒ Rada města schválila smlouvu s Boii, z.s., Nasavrky na pronájem prostor využívaných při festivalu keltské kultury Lughnasad a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
✒ Rada města schválila žádost Boii, z.s. a rozhodla o poskytnutí slevy v ubytovacím zařízení pro organizátory, účinkující a dobrovolníky při festivalu Lughnasad tak, že v ubytovně U Lípy bude poskytnuta sleva ubytování ve výši 50%
a v ubytovně ve staré škole bude ubytovanými uhrazena
částka 500,- Kč/noc.
✒ Rada města rozhodla, že chodník u Kaštanky bude zhotoven ze žulových kostek drobných.
✒ Rada města schválila pronájem nebytových prostor v DPS
Kateřině Davidové.
✒ Rada města nesouhlasí s konáním Rallye Železné hory na
místních komunikacích ve vlastnictví města Nasavrky.
✒ Rada města schválila pořízení 10 ks skládacích dřevěných
prodejních stánků „Mobil“ šíře 1,9 m s roštovým rozvinovacím lamelovým pultem včetně obalů pro konání kulturních
akcí v Nasavrkách za cenu 5.762,- Kč stánek + 800,- Kč bez
DPH obal á 1 ks, tj. 65.620,- Kč bez DPH a 79.400,- Kč včetně DPH za 10 ks a pověřila tajemníka objednávkou stánků.
✒ Rada města souhlasí s uložením kanalizace do pozemků
ve vlastnictví města Nasavrky v rámci projektu „Nasavrky
III. etapa, dostavba kanalizace“.
✒ Rada města pověřuje starostu vypsat výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na akci „Nasavrky dostavba kanalizace,
V Průhonech“.
✒ Rada města souhlasí s omezením úředních hodin Úřadu
práce v době letních prázdnin na městském úřadě v Nasavrkách s tím, že pracovníci Úřadu práce budou přítomni v době letních prázdnin první úterý v měsíci, tj. 7. 7. 2015 a 4. 8.
2015, od září bude provoz opět ve stávajícím rozsahu.
✒ Rada města schválila nabídku firmy Dabona na zpracování
průběžných monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu akce „Vybudování nové ČOV a kanalizace v Nasavrkách“ a pověřila tajemníka dopracovat příkazní smlouvu.
✒ Rada města schválila rozmístění kontejnerů na bioodpady
v rámci projektu „Systém odděleného sběru bioodpadů ve
městě Nasavrky“ a pověřuje tajemníka ve spolupráci s místostarostou dopracovat informace pro občany, které jim budou distribuovány k využívání kontejnerů na bioodpady.
✒ Rada města schválila Smlouvu o nájmu pozemku v objektu bývalého pivovaru s panem Janem Hanušem, Šárovcova
736, Třebechovice pod Orebem a pověřila starostu města
jejím podpisem.
19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 2. 7. 2015
✒ Rada města potvrdila hodnotící komisí stanovené výsledné pořadí nabídek na dodavatele stavebních prací veřejné
zakázky malého rozsahu pro projekt „Výstavba chodníku
v Nové Vsi“ na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH: 1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
– nabídková cena 1.158.000,- Kč bez DPH, 2. MERIT BAU
CZ a.s., Pardubice – nabídková cena 1.183.686,- Kč bez
DPH, 3. SWIETELSKI Stavební s.r.o., Pelhřimov – nabídková cena 1.198.167,- Kč bez DPH, 4. INSTAV Hlinsko a.s.
– nabídková cena 1.260.632,- Kč bez DPH. Zároveň Rada
města rozhodla, na základě doporučení hodnotící komise,
o přidělení zakázky a uzavření smlouvy s uchazečem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361 a pověřila starostu podpisem smlouvy
o dílo.
✒ Rada města schválila smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje
a pověřila starostu jejím podpisem.
✒ Rada města schválila smlouvu o právu použití pozemku pro
stavbu s Pardubickým krajem – SÚS Pardubického kraje na
akci „Nasavrky III. etapa, dostavba kanalizace“ a pověřila
starostu města jejím podpisem.
✒ Rada města schválila smlouvu o právu provést stavbu „Nasavrky III. etapa, dostavba kanalizace“ a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s Ivanou
Bakešovou, Pavlem Bakešem, Jiřím Bobkem, Emilií Drobílkovou a Hanou Pilařovou a pověřila starostu podpisem
této smlouvy.
✒ Rada města schválila smlouvu o nájmu s Lesy ČR, s. p. na
akci „Nasavrky III. etapa, dostavba kanalizace“ a pověřila
starostu města jejím podpisem.
✒ Rada města stanovila pořadí nabídek na zpracovatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci
„Nasavrky dostavba kanalizace, V Průhonech“ na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH
a to: 1. Multiaqua s.r.o., Hradec Králové – nabídková cena
159.000,- Kč bez DPH, 2. VK PROJEKT, spol. s r.o., Pardubice – nabídková cena 198.000,- Kč bez DPH, 3. VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Hradec Králové – nabídková cena 220.000,- Kč bez DPH. Zároveň Rada
města rozhodla o uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
Multiaqua s.r.o., Hradec Králové. Rada města tuto smlouvu
schválila a pověřila starostu podpisem smlouvy.
INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
✒ Rada města rozhodla o podání inzerátu o pronájmu nebytových prostor restaurace Pod Lipou.
✒ Rada města schválila dle návrhu místostarosty udělení odměny ředitelce Mateřské školy, Nasavrky, okres Chrudim.
✒ Rada města schválila nájemní smlouvu s Danou Chvojkovou,
Nasavrky č.p. 110 na pronájem části pozemku parc. 112/41
o výměře 30 m2 a pověřila starostu jejím podpisem.
✒ Rada města schválila informační leták pro občany v rámci projektu „Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě
Nasavrky“ a pověřila tajemníka zajištěním jeho distribuce
mezi občany města.
20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 9. 7. 2015
✒ Rada města schválila nájemní smlouvu s paní Romanou
Binkovou a Zdenkou Havelkovou na byt v Ochozi č.p. 47
a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
21. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 16. 7. 2015
✒ Rada města stanovila pořadí nabídek na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Havlíčkova – u Kaštanky“ na
základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena včetně
DPH: 1. SK-EKO systems s.r.o., Pardubice – nabídková cena
296.342,- Kč včetně DPH, 2. KVIS Pardubice a.s. – nabídková 313.288,- Kč včetně DPH, 3. Agrostav Pardubice a.s.
– nabídková cena 325.319,- Kč včetně DPH. Zároveň Rada
města rozhodla o přidělení zakázky a uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem SK-EKO systems s.r.o., Semtín 134,
533 53 Pardubice, IČ 25283979, kterou Rada města schválila
a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
✒ Rada města stanovila pořadí nabídek na dodavatele stavebních prací veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce chodníku v ul. Hradišťská“ na základě
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena včetně DPH:
1. SK-EKO systems s.r.o., Pardubice – nabídková cena
175.820,- Kč včetně DPH, 2. KVIS Pardubice a.s. – nabídková 187.021,- Kč včetně DPH, 3. Agrostav Pardubice a.s.
– nabídková cena 192.459,- Kč včetně DPH. Zároveň Rada
města rozhodla o přidělení zakázky a uzavření smlouvy
o dílo s uchazečem SK-EKO systems s.r.o., Semtín 134,
533 53 Pardubice, IČ 25283979, kterou Rada města schválila a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
✒ Rada města neschválila žádost Domova U Fontány Přelouč
o finanční příspěvek.
✒ Rada města na základě změny trasy, která již nepovede přes
místní část Obořice, revokuje usnesení č. RM/8/18/15 ze
dne 18. 6. 2015 a souhlasí s konáním XIV. Rallye Železné
hory dne 15. 8. 2015 na místních komunikacích ve vlastnictví města Nasavrky.
✒ Rada města pověřuje stavební komisi projednat možnost
odkoupení pozemků v Ochozi parc. č. 913, parc. č. 916,
parc. č. 1016, všechny k.ú. Ochoz u Nasavrk o celkové výměře 24424 m 2.
✒ Rada města z důvodu sjednocení finální úpravy povrchu komunikace v části Slatiňanské ulice s úpravami povrchů po
splaškové kanalizaci schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Havarijní stav jednotné kanalizace v ulici Slatiňanská,
Nasavrky“, který se týká prodloužení termínu dokončení
díla.
22. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 30. 7. 2015
✒ Rada města v souladu s pravidly pro přidělování bytů v DPS
Nasavrky, s ohledem na volnou kapacitu a na základě doporučení sociálního odboru po provedeném šetření, schválila
žádost paní Marie Exnerové, Prosíčka o přidělení bytu 1+kk
v DPS Nasavrky. Smlouva o nájmu bytu v DPS bude uzavřena s účinností od 1. 8. 2015. Rada města pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
✒ Rada města rozhodla o vypracování projektové dokumentace k rozšíření osvětlení o 3 ks nových svítidel Ing. Jiřím
Polanským, Pardubice za cenu 5 tisíc Kč (neplátce DPH).
23. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA
KONANÉ DNE 12. 8. 2015
✒ Rada města po zhodnocení zájemců o provozování restaurace Pod Lipou rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s panem
Jovanem Tláskalem, U Svodnice 824, Hradec Králové. Současně Rada města schválila smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání a pověřila starostu jejím podpisem.
✒ Rada města schválila smlouvu č. 532/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2015 na akci
„Výstavba chodníku v Nové Vsi“ a pověřila starostu podpisem této smlouvy.
✒ Rada města pozastavila rozhodnutí o příkazní smlouvě s firmou Dabona s.r.o., Rychnov nad Kněžnou na zpracování
průběžných monitorovacích zpráv v době udržitelnosti projektu „Vybudování nové ČOV a kanalizace v Nasavrkách“.
✒ Rada města schválila smlouvu o poskytnutí práv a provozu
k užívání systému vismo s firmou Webhouse s.r.o. Jihlava
a pověřila starostu jejím podpisem.
✒ Rada města pozastavila rozhodnutí o žádosti Spolku pro
horní rybník o umístění sídla spolku s tím, že na další jednání Rady města budou přizváni zástupci spolku.
✒ Rada města schválila žádost Lenky Mrázkové o prodloužení nájemní smlouvy v bytě ve vlastnictví města Nasavrky ve
Školní ul. č.p. 361 do 30. 9. 2017 a pověřuje starostu podpisem nové nájemní smlouvy.
✒ Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, souhlas se zřízením stavby a souhlas
se vstupem na pozemek s Václavem Šmejkalem, Nasavrky
týkající se III. etapy dostavby kanalizace a pověřila starostu
jejím podpisem.
✒ Rada města souhlasí s odstoupením Tomáše Dostálka od
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na stavební parcelu
č. 493/29 k. ú. Nasavrky.
✒ Rada města přijala pozvání partnerské obce Nová Lesná
k návštěvě jejich obce a k účasti na akcích spojených s Bartolomějskými dny obce Nová Lesná ve dnech 21. 8. až 24. 8.
2015 v Nové Lesné u příležitosti 700. výročí založení obce
a pověřuje starostu, tajemníka, radní města Jana Kindlmana
a Vladimíra Kroutila zastupovat město Nasavrky na výše
uvedené akci.
ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
MĚSTA
Tak jako pro školáky je začátek
září dobou nových dojmů a výzev
v nové škole, třídě, vyšším ročníku,
tak je i pro město Nasavrky letošní září novým začátkem. Byl totiž
dokončen jeden z velkých projektů
zaměřený na rozšíření komunikačních možností mezi městským úřadem a veřejností.
Tímto projektem a příspěvkem
pro občany je spuštění nových
webových stránek města, které se
mohou pochlubit moderním designem, větší přehledností, snadnější komunikací s orgány města bez
nutnosti osobní návštěvy.
Ráda bych vás provedla prostředím nového webu i na stránkách tohoto zpravodaje.
Na titulní straně se seznámíte se základní charakteristikou města v jeho nejtypičtějších rysech – jako města Keltů, medu a jedlých kaštanů. Současně se můžete rozhodnout podle svého záměru návštěvy webu, v které ze tří oblastí budete vyhledávat informaci, kterou momentálně potřebujete.
Webové stránky jsou rozděleny
do tří sekcí: MĚSTO A ÚŘAD, ŽIVOT VE MĚSTĚ, VOLNÝ ČAS
A TURISMUS.
V každé této části je obsažen
jeden z hlavních informačních kanálů směrem k vám, občanům, a to
v části Město a úřad je to zveřejňování dokumentů na úřední desce,
v části Život ve městě jsou to aktuality a ve třetí části Volný čas a turismus je to kalendář akcí. Oku
zvídavého občana by tedy nemělo
nic z nově zveřejněných zpráv ujít.
Pokud se rozhodnete navštívit
červeně podbarvenou část Město
a úřad, rozbalí se vám po levé straně lišta s hlavním menu, uprostřed je jako první volba umístěn aktuální přehled dokumentů zveřejněných na úřední desce a v pravém sloupci najdete naši novinku – zpracovaný přehled nejčastěji žádaných úředních úkonů ze strany občanů na našem úřadě pod
názvem Chci zařídit.
Pokud se rozhodnete navštívit
oranžově podbarvenou část Život
ve městě, rozbalí se vám po levé
straně lišta s hlavním menu, uprostřed je jako první volba umístěný
seznam aktualit a v pravém sloupci
najdete naši další novinku - zpracovaný přehled nejčastěji žádaných
informací pod názvem Chci se dozvědět.
V zeleně podbarvené části s názvem Volný čas a turismus najdete
v levé liště výpis hlavního menu,
uprostřed pozvánky na nejrůznější
společenské akce a v pravém sloupci jsme pro vás připravili nejdůleži-
ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
tější informace, které by vám měly
usnadnit rozhodnutí v tom, co podniknete ve volných chvílích, pod
názvem Chci se bavit.
A nyní k těm novým komunikačním možnostem mezi občany
a úřadem. V zápatí ve spodní části
stránky najdete formulář k odběru novinek. Do něj stačí vyplnit
vaši e-mailovou adresu, na kterou
chcete, aby vám zprávy od nás přicházely, a přepsat ochranný kód,
poté budete zaregistrováni k odběru. Podle svého vlastního uvážení
si můžete navolit, z kterých oblastí
webu chcete přijímat novinky.
U původních stránek jsme měli sestavený seznam odběratelů aktualit, kteří se nám přihlásili na adresu [email protected]
na základě výzvy ve zpravodaji. Zasílali jsme jim zprávy kulturního i technického rázu. Tento systém spuštěním nových webových
stránek končí a všichni odběratelé aktualit byli vyzváni k přihlášení k odběru novinek přes připravený formulář na nových webových stránkách města.
Další možností komunikace
mezi občany a úřadem je modul
hlášení poruch. Jednoduše oznámíte závadu či poruchu, které jste si
všimli. K tomu je určený jednoduchý formulář, do kterého lze vložit
popis uvedené poruchy, popis lokality, je možné doplnit i fotografie.
K nám na úřad dojde zpráva o závadě, kterou obdrží pověřené osoby. Jakmile dojde k přijetí zprávy,
tak se na webu zveřejní daná zpráva o závadě. Ta bude již obsahovat
poznámku od pověřené osoby, jak
se s danou poruchou bude nakládat
a jak se bude řešit.
Jelikož dnešní doba zvyšuje tlak na rozvoj nejrůznějších zařízení, tak jsme pro Vás tyto webové stránky připravili jako responzivní. Tato vlastnost stránek zajišťuje vždy čitelnost na nejrůznějších zařízeních od velkých monitorů, tabletů, po mobilní telefony.
Všechny informace obsažené na nových stránkách budeme nepřetržitě aktualizovat a průběžně doplňovat. Pokud byste měli
sami nějaký návrh na doplnění nebo chtěli zveřejnit Vaši firmu v odkaze kontaktů na místní podnikatele nebo doplnit další údaje
u místních spolků, obraťte se se svým požadavkem k nám na úřad: Regina Losenická, 469 669 315, [email protected]
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě stránek podíleli. Fotografie pro zpracování grafického návrhu
poskytli p. Michal Bareš a p. Leoš Tlapák z Nasavrk. Dokumentární fotografie v největší míře průběžně dodává p. Milan Vaňkát.
Regina Losenická, vedoucí pracovní skupiny pro přípravu nových webových stránek
KULTURNÍ KOMISE INFORMUJE
V letošním roce připravujeme nejen adventní trh, ale rádi
bychom Vás pozvali i na první ročník „Nasavrckého kaštanobraní“, které se uskuteční v sobotu 17. 10. 2015.
Na rozdíl od trhu adventního, který chceme zaměřit na
prodej drobných dárků a výrobků spojených s Vánocemi,
chceme slavnosti kaštanů zaměřit samozřejmě na jedlé kaštany a dále pak na regionální potraviny.
Máte-li chuť a čas se zapojit do přípravy těchto akcí, neváhejte a přijďte mezi nás. Uvítáme jak pomoc s organizací, tak
i všechny, kteří mají co nabídnout ostatním. Domácí výrobky, dušičkové a adventní vazby, ovoce a zeleninu, dobroty pro
mlsné jazýčky a cokoliv dalšího, co by trhy mohlo obohatit
a nás všechny potěšit.
Kontakt:
Veronika Musilová
tel.: 469 669 316, e-mail: [email protected]
Radka Závorková
tel.: 469 677 566, e-mail: [email protected]
ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
NASAVRKY NAVŠTÍVILA MINISTRYNĚ
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
www.e-senior.cz
Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“
Vážení senioři,
Vzácná návštěva, paní ministryně Karla Šlechtová v diskuzi
se starostou města Nasavrky Milanem Chvojkou o tom, jakou
zvolit nejlepší strategii pro čerpání evropských peněz.
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem konzultačním středisku je možné studovat různá
témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří
mají - podobně jako Vy – zájem o plnohodnotně strávený čas
při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být
i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času. Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky
Univerzity třetího věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává
možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.
Neváhejte a přijďte mezi nás!
Místo výuky: Dům s pečovatelskou službou
Kontaktní osoba:
Veronika Musilová
telefon: 602 137 263
e-mail: [email protected]
V zimním semestru 2015/2016 jste si vybrali téma – Barokní architektura v Čechách, které přednáší doc. Mgr. Martin
Pavlíček, Ph.D.
Účastníci diskuze s paní ministryní Karlou Šlechtovou
Paní ministryně Ing. Karla Šlechtová si vybrala naše město
jako jedno z mála míst, kam zavítala v rámci návštěvy Pardubického kraje. Hlavními tématy, které nás zajímaly, byly možnosti
využívání evropských strukturálních fondů v novém programovém období, možnosti podpory cestovního ruchu, rozšíření kapacity mateřských škol, rekonstrukce, budování a opravy veřejných prostranství a náměstí, možnosti přeshraniční spolupráce,
podpora spolkové činnosti, ale také možnost navrácení agendy
vydávání občanských průkazů a pasů. Hovořili jsme rovněž
o novele stavebního zákona a zachování stavebních úřadů i na
menších obcích. Paní ministryně se rovněž zajímala o problematiku a stav keltského archeoskanzenu. Měli jsme příležitost
prodiskutovat s paní ministryní aktuální témata, která spojují
naše město s agendami Ministerstva pro místní rozvoj. Následně jsme obdrželi od paní ministryně dopis s poděkováním za
milé přijetí a možnost setkání a diskuse s mými kolegy nad aktuální problematikou v gesci ministerstva pro místní rozvoj.
Mgr. Milan Chvojka, starosta města
Termíny přednášek: 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11., 10. 12.,
vždy od 13.30 hodin.
Osnova přednášek: Přednášky představují nejvýznamnější
osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme
prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního
slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky
postupně věnovat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye,
Jan Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových.
1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách:
vývoj, osobnosti, styly
2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb
kolem r. 1700
5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace
pozdního baroka
ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PODĚKOVÁNÍ
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomáhali zmírnit velký stres rodiny Binkovy z Hodonína
po požáru jejich rodinného domu. Všichni víme, že dne
8. července shořel během dvou hodin jejich dům při bouřce po úderu blesku. Členové rodiny byli rádi, že si zachránili holé životy.
Ještě tentýž den bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo obce Hodonín, kde bylo rozhodnuto o první nutné
pomoci k zajištění jejich dalšího života. Nesmírně moc
si vážím pomoci všech sousedních obcí (Nasavrky, Horní Bradlo, České Lhotice), pomoci z farností (Hradiště,
Chrudim) a občanů, kteří se mnou spolupracovali a chtěli
pomoci v nouzi postižené rodině. Zejména však musím
poděkovat Radě města Nasavrky včetně pana starosty
Mgr. Milana Chvojky, který projevil lidský a citlivý přístup k celé události a pomáhal nám celou situaci zvládnout. Požádal jsem ho o možnost náhradního ubytování
v Nasavrkách, což bylo základní nutností v zajištění existence rodiny Binkových, což se také podařilo.
Dále jsme zveřejnili výzvu k pomoci ve sdělovacích
prostředcích včetně vyhlášení čísla bankovního účtu, který byl zřízen na pomoc postižené rodině. Účet je založen
výslovně na zajištění nového bydlení pro rodinu Binkovu – č. ú. 02871539123/0800 u České spořitelny. Zřízení účtu bylo schváleno Krajským úřadem v Pardubicích,
který jim poskytl také finanční pomoc.
Chtěl bych také poděkovat všem sedmi hasičským
sborům (Nasavrky, Horní Bradlo, dva sbory z Chrudimi,
Seč, Trhová Kamenice, Hlinsko), které pomohly dostat
ničivý požár pod kontrolu. Bylo od začátku jasné, že se
dům nedá zachránit, ale hrozilo bezprostřední ohrožení
zapálení lesa, který byl jen 10 metrů od požáru. Ničivý
účinek by požár neměl jen na les v Hodoníně, ale mohl
ohrozit podle směru větru les i v Nasavrkách. Patří zde
vyzvednout dobrou spolupráci mezi sbory. Zejména chci
poděkovat nasavrckým hasičům, kteří pod vedením Jaroslava Peciny ml. odvedli vysoce fyzicky náročný a profesionální zásah. Nejen, že byli u požáru první, ale zůstali
spolu se sborem z Bradla až do samého konce dohašení
požářiště.
Majetkový odbor města Nasavrky si tímto dovoluje poděkovat dobrovolníkům, jmenovitě Vladimíru Dostálkovi, Miroslavu Plíškovi, Milanu Chvojkovi, Vladimíru Kroutilovi, Michalu
Jelínkovi, Josefu Krejzovi, Jiřímu Pickovi, Michalu Dostálkovi
a Marku Havlovi za jejich čas a energii, které věnovali při opravách multifunkčního oranžového hřiště v areálu základní školy. Za jejich pomoci byla provedena oprava oplocení a natřeny
lajny na tenis.
Ing. Lukáš Krejza
vedoucí majetkového odboru
RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY
JAN BUDAŘ ZAHRAJE
PRO RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY
Obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy pořádá v Chrudimi v ponděli 19. řijna 2015 od 19:00 benefiční
koncert, na kterém vystoupí trio Jana Budaře ve složení Petry
Malíškové, Josefa Štěpánka a Jana Budaře. Koncert se uskuteční v divadle Karla Pippicha. Vstupenky na vystoupení jsou
v prodeji v pokladně divadla Karla Pippicha a v Informačním
centru v Chrudimi.
Koncert je pořádán za účelem podpory sociálních služeb,
které Rytmus Východní Čechy poskytuje lidem se znevýhodněním v celém Pardubickém kraji.
Obec Hodonín už sama zajistila úklid celého shořelého domku. Na dobrovolnou brigádu přišlo 27 lidí. Kromě
občanů Hodonína pomohlo také pět občanů z Libkova,
ZD Horní Bradlo a firma Švado, která pomohla se svou
technikou zbořit ohořelé zbytky stěn. Všem patří velký
dík.
Dnes je prostor téměř připraven pro první základní
stavební práce. Binkovi si zajišťují projekt na výstavbu
nového rodinného domku. Sledujeme i nadále jejich osud
a snažíme se jim pomáhat.
Věřte, že já i rodina Binkova si moc vážíme každé,
třeba jen malé, pomoci, které se jim dostává.
Solidarita vás všech je pomohla dostat z obrovské
beznaděje, která je bezprostředně po požáru pohltila.
S úctou Miroslav Blažek
Starosta obce Hodonín
Obecně prospěšná společnost Rytmus Východní Čechy podporuje lidi s různým typem zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Jednou z hlavních oblastí podpory je hledání vhodného zaměstnání. Od letošního roku organizace rozšířila služby
o podporu v oblasti samostatného bydlení. Více informací na
www.rytmusvychod.cz
Hana Kombercová
INFORMAČNÍ CENTRUM DOPORUČUJE NAVŠTÍVIT
Regionální pracoviště
východní Čechy
ŽELEZNÉ HORY – GEOLOGICKY VÝZNAMNÁ OBLAST
NEJSTARŠÍ HORNINY POCHÁZÍ OD LICHNICE
Železné hory jsou pro mnoho geologů neobyčejně zajímavou
oblastí. Rozlohou nevelké území v sobě skrývá téměř všechny
typy hornin Českého masivu. Projekt Železné hory - geologicky
významná oblast má poukázat na tento fenomén. V rámci projektu bylo vybráno 34 lokalit, na kterých byly instalovány informační tabule, které mají návštěvníka seznámit s geologickým
bohatstvím dané oblasti. Na některých místech byly v opuštěných lomech zpřístupněny reprezentativní skalní výchozy
a na několika význačných skalách byly instalovány nerezové
tabulky s názvem hornin. Kostrou projektu je pět bezobslužných informačních stanovišť v podobě vzdušných dřevostaveb
s tématickou náplní STAROHORY, PRVOHORY, DRUHOHORY, HLUBINNÉ VYVŘELINY a HYDROGEOLOGIE. Před
dřevostavbami je umístěna venkovní expozice tvořená horninovými bloky s vyleštěnou ploškou.
Z žulou prostoupené oblasti Nasavrk se přesuneme kousek na
jihozápad. Zavítáme do oblasti, kde se nacházejí nejstarší horniny Železných hor. Nedaleko zdejší dominanty, zříceniny hradu
Lichnice, bylo umístěno další bezobslužné informační stanoviště s tématem STAROHORY. Texty a fotografie na naučných tabulích Vás zavedou do doby, kdy vznikaly první organismy na
Zemi. Seznámíte se s nejstaršími horninami Železných hor, s rulami, z nichž byly postaveny zdi obou zdejších hradů Lichnice
a Ohebu. Dozvíte se o sopkách v blízkosti Sovolusk, ze kterých
se láva vylévala na mořské dno v podobě „polštářů“.
V blízkosti dřevostavby je umístěno „kamenné stádo“, které návštěvníkovi představí starohorní horniny ze zdejšího kraje.
Ať se již jedná o nejstarší ruly od Podhořan a Ohebu či křemen
ze Sovolusk, o jehož původu se vedou různé teorie. Drahokamy
v podobě červených granátů v sobě ukrývá jedna z nejtěžších
hornin - eklogit, která společně s hadcem, kamenem připomínajícím hadí kůži, vytváří stěny zatopeného lomu v Borku. „Kamenné stádo“ doplňuje slepenec z Litošic. Jedná se o kámen, který je
slepen z valounů hornin, které tehdy tvořily zemský povrch.
A nejen o horninách STAROHORY vypráví. Na informačních tabulích jednotlivých lokalit se dočtete, jak početná jsou
zde ložiska rudních i nerudních minerálů. Velká ložiska minerálu pyritu se nachází ve Chvaleticích, Litošicích a Sovoluskách.
Krásné zlatožluté či zelenavé krystaly minerálů fluoritu proslavily obec Běstvinu v Čechách i v Evropě. Neméně důležitá byla
těžba uranu. Známé je ložisko uranu Licoměřice – Březinka,
kde bylo vytěženo celkem 393 tun uranu. Vody z tohoto dolu
jsou dodnes čištěny v místní úpravně důlních vod.
Tak neváhejte a vyražte za nejstaršími kameny Železných
hor co nejdříve!
Mgr. Soňa Hospodková, AOPK ČR
Regionální pracoviště Východní Čechy
FARNÍ OKÉNKO
V současné době pociťujeme neklid spojený s globalizací,
imigrací, krizí na Ukrajině, válkou na Blízkém východě. Možná
nás to vede ke snaze poznat více vlastní kořeny a identitu.
Naše kultura v mnohém navazuje na středověk. Někteří spisovatelé jej nazývali dobou temna. Poukazovali na křížové výpravy a inkvizici. Odpovídá však tento pohled skutečnosti?
Období středověku je ovšem velmi dlouhé, trvá asi tisíc let.
Nejvíce literárních památek se zachovalo z doby vrcholného
středověku. Čechy v té době prožívaly značný hospodářský
i kulturní vzestup. V době Karla IV. nevstoupilo po dobu sedmdesáti let do Čech cizí vojsko. Ve 14. století architektuře vévodil
gotický sloh, v němž byly stavěny hrady i města, ale především
skvostné církevní stavby s vysokými věžemi a dlouhými okny,
takže Eneáš Sylvius Piccolomini, napsal: „Myslím, že žádné
království v celé Evropě nebylo nadáno za našich časů tak hojnými, tak vznešenými a tak ozdobnými chrámy, jako království
české…“ Četné kláštery, pražská univerzita – střediska křesťanské i světské vzdělanosti – udělaly z Prahy jedno z kulturních center Evropy. Vyučovacím jazykem na univerzitách byla
latina a tím také se také Evropa stávala jednotným prostorem
i po stránce rozvoje vědy. Gotická katedrála dává pocit jednoty
a ucelenosti, pevného řádu, který spojuje zemi a nebe. A možná
vyjadřovala i životní pocit tehdejšího člověka.
Jakákoli snaha narušit tento řád byla vnímána jako útok na
základy společnosti. Pocitem jistoty však otřásaly negativní
jevy v životě společnosi církve, nastalo trojpapežství. Jistě, objevilo se mnoho hlasů volajících po reformě církve. Středověk
hlásal a požadoval vysoce nastavený ideál křesťanského života.
A mnozí si uvědomovali, že lidé nejsou andělé, nýbrž podléhají pokušení a hříchu. Někdy bylo těžké rozlišit nositele úřadu
od instituce, kterou je třeba uznávat a ctít. Narůstající sociální
a společenské rozdíly v Čechách se začaly měnit ve výbušnou
směs, čekající jen na to, kdy přilétne jiskra… Požár husitských
válek vzplál i v našem kraji – klášter v Podlažicích, v Práčově,
Rychmburk.
To vše jsou staré dějiny, ale člověk je nejen bytostí společenskou, je také bytostí dějinnou. Neprožívá jen současnost, ale
má také minulost. A budoucnost. Protože identita člověka závisí
na tom, zda ví, kde je cíl jeho životní cesty nebo jej alespoň
hledá.
Pavel Čtvrtečka
OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
„V NOVÉM ROCE 2015 V NAŠÍ ŠKOLCE“
Přišla zima, celá bílá, komu by se nelíbila? Začal padat bílý
sníh, jezdili jsme na saních... A nejen to, stavěli jsme sněhuláky
a užívali si zimních radovánek.
Od začátku ledna měly děti možnost navštěvovat lyžařskou školičku Ski Klubu v Hlinsku, kde se naučily základům
sjezdového lyžování. Do MŠ za námi přijel cirkus se cvičenými pejsky a opičkou Terezkou. Předškoláci navštívili 1.třídu ZŠ
a následně bylo přijato 18 dětí ke školní docházce.
V únoru děti zhlédly „Muzikantskou pohádku“ a ve všech
třídách MŠ mohly ve vší parádě propuknout tradiční karnevaly.
Ke konci měsíce nám skončila lyžařská školička a nám víceméně ukončila i zimní radovánky.
V březnu začal plavecký kurz v Hlinsku. Předškoláci navštívili zámek a za výkladu paní Závorkové se dozvěděli o životě Keltů a o jejich kultuře. Proběhlo divadelní představení
o „Beránkovi z modrého nebe“ a děti ze Čtyřlístku dle staročeské tradice vynesly Moranu. Všichni jsme se začali těšit na
nadcházející jarní období. Zhlédli jsme již tradiční jarní a velikonoční výstavu ve včelařské škole, kde jsme načerpali inspiraci k výzdobě naší MŠ. Dále si děti poslechly velikonoční příběh
evangelické farářky paní R.Kučerové, který byl podán poutavým výkladem s obrázky.
V dubnu obohatila naši výchovně vzdělávací práci pohádka
o „Kocourovi v botách“. U příležitosti Dne Země jsme se vypravili na Kaštanku, kde byl ve spolupráci ZO ČSOP Nasavrky,
LČR, s.p., MěÚ Nasavrky a dětí ze ZŠ připraven doprovodný
program o třídění odpadu, ochraně přírody a její rozmanitosti s ukázkou dravců. V této době jsme navštívili i výstavu na
CHKO Nasavrky. K jarnímu období patří i delší vycházky do
okolí Nasavrk, kde děláme něco nejen pro své zdraví, ale i objevujeme krásy naší přírody. A tak se děti ze třídy Čtyřlístku
vydaly pěšky na farmu Bakešových v Bratroňově. Zvídálci se
setkali na školní zahradě s dětmi ze ŠD ZŠ a těšily se na další
setkání u příležitosti MDD. Ke konci měsíce jsme se setkali s 1.
a 2. třídou ZŠ v místní sokolovně u příležitosti hudebního programu „Roztančené čarodějnice“.
V květnu Sluníčka a Zvídálci oslavili svátek maminek společnými tvořivými hrátkami s výrobou mnoha dárků a krátkým
vystoupením. Předškoláci měli možnost pozorovat práci pana
kuchaře a paní servírky v místním hotelu a také práci zaměstnankyň Aksany. Děkujeme za možnost krátkého seznámení
s těmito profesemi. Výletem na zámek Potštejn se Zvídálci
a Čtyřlístek vrátili do dob minulých a časů pohádek. Zapojením
dětí do poutavé prohlídky komnat se skutečnými dobovými postavami nám byla hravým způsobem přiblížena doba baroka.
Zámecký park ověřil na šesti stanovištích zábavnou formou odvahu, obratnost a vědomosti našich dětí. Zhlédli jsme divadelní
představení o „Pekaři Vilémovi“a zazpívali jsme si a zatančili
s hudebním představením „Z pohádky do pohádky“.
V červnu jsme oslavili Den dětí sportovními aktivitami,
týdnem her a hledáním pokladu. Přijali jsme také pozvání na
taneční vystoupení ZUŠ Slatiňany, na které se každý rok moc
těšíme. Na „Rodinné odpoledne“ ve Čtyřlístku, plné rodinných
soutěží a překvapení se společným opékáním, nelze zapomenout. Posledním divadelním představením byla pohádka „Tři
čuníci a ostrov pokladů“. Tradičně jsme se účastnili vítání občánků. Vydařeným výletem celé MŠ do ZOO v Jihlavě vyvrcholily akce tohoto pololetí. 24. 6. se 18 předškoláků rozloučilo
s mateřskou školou v místním zámku za přítomnosti pana starosty a velkou účastí rodičů. Tím se uvolnila místa dětem, které
nastupují do MŠ 1. 9. 2015.
Na jaře bylo vyměněno oplocení školní zahrady, o prázdninách radiátory plynového topení v hlavní budově a podlahová
krytina ve třídě Sluníček. Rodičům a veřejnosti děkujeme za
sběr papíru a hliníku. Sbíráme stále!
Po prázdninách se už všichni těšíme na nový školní rok plný
radosti, očekávání, nových zážitků, ale i slziček našich nových
kamarádů – vždyť u nás budou poprvé a hlavně bez maminky!
Ivana Strouhalová a Tereza Kudynová, MŠ Nasavrky
KELTSKÉ OKÉNKO
OHLÉDNUTÍ ZA LUGHNASADEM
Devátý ročník festivalu Lughnasad je již minulostí a my
vám nabízíme krátké ohlédnutí za průběhem této akce.
Festival se konal ve dnech od 31. 7. do 2. 8. 2015 v Nasavrkách v okolí zámku. Ústředním tématem letošního ročníku bylo
motto „Krása a síla“, které symbolizovalo rozdíly světa mužů
a žen v pravěku. Na jedné straně estetika, zdobení a zkrášlování se. Na straně druhé drsný svět válečníků a siláckého soupeření mužů. Návštěvník tak mohl vidět na vlastní oči výrobu
vinutých skleněných perel, švartnových náramků a bronzových
litých ozdob. Tedy několik variant luxusních komodit, používaných v mladší době železné ke zdobení. V „bojovnické části“ programu dominovala ukázka výcviku římské legie, včetně
ukázky obléhacích strojů římské armády.
Obřad (Zahrada)
Obilná panna
foto Jaromír Zajíček
Nádvoří
foto Jaromír Zajíček
foto Jaromír Zajíček
Mezi další pilíře programu patřila keltská svatba, klání válečníků, irské tance, improvizační divadelní show a mnoho dalšího. V pátek a v sobotu večer vystoupily hudební kapely hrající irskou a skotskou hudbu. Největšími hvězdami byly kapely
Asonance, Navostro a Kukulín.
Bojovníci (Zahrada)
foto Jaromír Zajíček
Řečí čísel lze vyjádřit, že na festival dorazilo více než 4.100
návštěvníků, na akci se podílelo 234 účinkujících a dobrovolníků a účinkující přijeli ze sedmi cizích států (nově se zúčastnili
Slovinci).
Na závěr zbývá snad jen poděkovat všem, kteří pomohli při
přípravě festivalu a podíleli se na jeho úspěšném průběhu. Chtěli bychom poděkovat především všem obyvatelům Nasavrk za
to, že naše město může hostit takto významnou již celoevropskou akci. Také bychom chtěli poděkovat za vstřícnost, pochopení a trpělivost.
A poslední slova díku patří vám všem, kteří jste nám pomohli s přípravami nebo v průběhu samotné akce. Konkrétně
děkujeme dobrovolným hasičům za pomoc se zajištěním bezpečnosti akce a pracovníkům městského úřadu. Velmi si vaší
podpory a pomoci vážíme.
Obecenstvo na zámecké zahradě
foto Jaromír Zajíček
Boii, z.s.
KELTSKÉ OKÉNKO
STAVBA SKANZENU
V minulém roce náš spolek zahájil další fázi výstavby keltského skanzenu. Podařilo se nám zajistit dostatek finančních
prostředků a intenzivně stavět. Bohužel náš generální dodavatel se dostal do existenčních potíží a v letošním roce skončil
v konkurzu. Pro nás to znamenalo stavební práce na čas přerušit
a hledat další řešení. Také nás to připravilo o možnosti financovat projekt z evropských peněz.
Díky pomoci našich partnerů z řad zastupitelů Města Nasavrky, Ing. Petru Šilarovi a partnerům ze soukromého sektoru se
nám podařilo projekt skanzenu zachránit a připravit se na dostavbu mimo finance Evropské unie. V současné době dokončujeme přípravu aktualizovaného projektu a završujeme jednání
se stávajícími a novými partnery tak, abychom v době dvou až
tří měsíců mohli opět ve stavbě pokračovat.
Projekt výstavby skanzenu provází již od počátku řada
překážek a obtíží. Přesto jsme se jako spolek zatím nikdy nevzdali a učinili vše potřebné k tomu, abychom svým slibům, že
v Nasavrkách vyroste vzdělávací středisko, které bude dbát na
rozvoj kulturních tradic našich předků a ekologickou výchovu,
dostáli. Není to cesta snadná. Omlouváme se za dočasný ne příliš vzhledný stav a věříme, že v co nejbližší době se nám podaří
stavbu dokončit a uvést do provozu.
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pohřební služba Josef Vostrovský oznamuje,
že objednávky smutečních rozloučení a pohřbů
nesepisuje v obřadní síni v Chrudimi,
ale na těchto adresách:
Chrudim, Poděbradova 79 (naproti zdravotní škole)
p. Jana Honková, tel.: 469 630 029
Heřmanův Městec, Čáslavská 267
p. Veronika Stará, tel.: 469 315 911
Nepřetržitá služba:
tel.: 602 435 800, 603 515 756, 602 435 023
Rada spolku
SPORTOVNÍ OKÉNKO
90 LET NASAVRCKÉ SOKOLOVNY (1925 – 2015)
Tělocvičná jednota Sokol Nasavrky byla založena v roce
1906 a její činnost se úspěšně rozvíjela až do I. světové války.
Od ukončení I. světové války a od vzniku Československé republiky i obnovení činnosti Sokola uplynul teprve rok, když na
mimořádné valné hromadě jednoty 12. října 1919 přednesl bratr
Václav Černý, pozdější starosta T. J. Sokol Nasavrky, návrh na
stavbu sokolovny. Valná hromada pověřila výbor jednoty zabývat se tímto návrhem. Ve schůzích výboru v listopadu a prosinci téhož roku byl návrh projednáván. Po prověření situace bylo
konstatováno, že je nutno pomýšlet na rozsáhlejší pozemek pro
stavbu sokolovny a hřiště na veřejná cvičení. Protože však nebyl
vhodný pozemek v obci ke koupi, nezbylo nic jiného, než o pozemek požádat nasavrcký velkostatek. V prosinci se uskutečnilo jednání s majitelem velkostatku panem Františkem Josefem
Auerspergem (do roku 1918 kníže). Pan velkostatkář po tomto
jednání věnoval Sokolu dílec pozemku na Kaštance (sad jedlých kaštanů) a dále bylo přislíbeno stavební dříví se slevou. Na
Kaštance potom sokolští pracovníci vybudovali hřiště, kde bylo
17. července 1921 pořádáno veřejné cvičení se slavností na celé
ploše Kaštanky. K účasti byly pozvány okolní sokolské jednoty
a bratr župní starosta notář Eduard Pinz, bývalý starosta nasavrcké sokolské jednoty a její zakladatel.
Pro zajištění příprav na stavbu sokolovny byl v lednu 1920
ustaven šestičlenný stavební odbor. V listopadu 1921 byl ustaven
finanční odbor. Protože se ukázalo, že pozemek na Kaštance
pro stavbu sokolovny nebude stačit, byl majitel panství požádán
o výměnu za větší část louky u Matrasova hostince. Žádost byla
úspěšně vyřízena a T. J. Sokol byl přidělen pozemek o výměře
3122 m2. Následně bylo na mimořádné valné hromadě usneseno
koupit Matrasův hostinec pro vybudování sokolovny.
V roce 1923 bylo věnováno výstavbě sokolovny mnoho času
a hlavně v této věci se konala 30. září mimořádná valná hromada. Podle zprávy finanční se scházely dobře výpůjčky od členů
i nečlenů. Projektanti stavby, stavitelé Drobílek a Klein, ponechali jednotě jako dar svůj honorář 3 000,- Kč, který měli obdržet za vypracování stavebních plánů a rozpočtu. Rozpočtové
náklady činily 140 tis. Kč. K řízení stavby byl zvolen stavební
výbor.
Roky 1924 a 1925 byly náročné na členské pracovní povinnosti. Na den 25. srpna 1924 bylo určeno bourání koupeného
starého Matrasova hostince. Následkem bourání nemohly být
pořádány kulturní a společenské podniky a z větší části odpadla také tělocvičná činnost.
Stavba rychle pokračovala, a tak bylo možno svolat na
25. leden 1925 první řádnou valnou hromadu do nové sokolovny umělecky provedeným pozváním, s úvodními slovy:
„Bratři, sestry! Náš sen se stal skutkem, neboť máme
vlastní stánek. Přijďte všichni, aby tato valná hromada byla
mezníkem, kterým by počala nová, požehnaná doba naší
jednoty!“
Jednání zahájil starosta T. J. Sokol bratr Václav Černý a pak
zazněl mohutný zpěv státní hymny „Kde domov můj“. Přítomní
byli seznámeni s podrobnou zprávou finanční a byly schváleny
návrhy výboru na úhradu úroků a splátek výpůjček u Okresní hospodářské záložny v Nasavrkách a také od členů jednoty
i nečlenů na částečnou úhradu stavebních nákladů. Zároveň
byly schváleny povšechné směrnice k dalšímu hospodaření.
SPORTOVNÍ OKÉNKO
Slavnostní otevření dokončené sokolovny se uskutečnilo
25. června 1925.
Jednota získala také koncesi k provozování biografu a musela ještě
počítat s náklady na jeho potřebné technické vybavení.
Celkové stavební náklady byly vyčísleny v roce 1927 po provedení doplňkových stavebních prací a činily cca 423 tisíc Kč, náklady na
zařízení cca 16,7 tisíc Kč. Na základě toho byl stanoven finanční plán
na umoření dluhů. Řada členů ponechala jednotě své půjčky celé nebo
jejich části darem.
Činnost jednoty obdivuhodně pokračovala v roce 1925 i po slavnostním otevření sokolovny. Byl uspořádán koncert, divadelní představení, loutkové představení, členové se zúčastnili okrskových sletů
a cvičení ve Slatiňanech, Heřmanově Městci a na župním sletu žen
v Chrudimi.
V sokolovně se od jejího otevření provozovala nejen tělocvičná
a sportovní činnost, o kterou měli tehdy občané Nasavrk zájem, ale
konala se řada kulturních a společenských akcí – hrála se ochotnická
divadelní představení, loutková představení pro děti, pořádaly se koncerty, besídky, přednášky, plesy a taneční zábavy, provozovalo se kino
aj.
Bratři a sestry i za změněných společenských podmínek po roce
1948 se snažili udržovat sokolovnu jak pro tělocvičnou a sportovní činnost, tak pro kulturní a společenské akce.
Opět v ČOS
V roce 1990 se naše jednota přihlásila k obnovené
Československé obci sokolské a požádala ČSTV o navrácení sokolovny. To se uskutečnilo za pomoci ČOS až
v roce 1995!
Po tomto roce se dařilo T. J. Sokol udržovat sokolovnu v provozu díky finanční pomoci Sokolské župy
Východočeské – Pippichovy v Pardubicích a částečně
i z pronájmů na komerční akce.
Rekonstrukce sokolovny
V roce 2006 oslavila naše jednota 100 let od založení. Po oslavách začali bratři a sestry uvažovat o rozsáhlejší opravě sokolovny. Po vyhodnocení celkového stavu
sokolovny bylo rozhodnuto přistoupit k celkové rekonstrukci sokolovny a přilehlého sportovního areálu.
Po zpracování projektu byla podána žádost o finanční zajištění z Regionálního operačního programu NUTS
II Severovýchod. Projekt byl schválen v červnu 2009,
a tak se mohlo začít s realizací projektu. Finančně dále
přispěly: Česká obec sokolská, partner projektu Město
Nasavrky, T.J. Sokol Nasavrky a veřejná sbírka. Projet
byl také vybrán jako pilotní v rámci projektu PAAK
(posílení absorpční a administrativní kapacity). Po výběru stavení firmy byly zahájeny práce v říjnu 2009. Práce dobře pokračovaly, a tak se 25. března 2011, v roce
105. výročí založení naší jednoty, uskutečnilo slavnostní
otevření zrekonstruované sokolovny a přilehlého sportovního areálu za přítomnosti zástupce Pardubického
kraje, starosty Města Nasavrky, starosty Sokolské župy
Východočeské – Pippichovy, ředitele stavební firmy
a starosty Sokola Nasavrky.
V nové sokolovně pokračovali sokolové ve své hlavní
- pravidelné tělocvičné a sportovní činnosti. Sokolovna
je také využívána na kulturní a společenské akce.
Budeme rádi, když naše řady rozšíříte a budete areál
navštěvovat také. Sokolovna je otevřená všem aktivním!
Neseďte doma, ale hýbejte se v sokole!
za výbor TJ Sokol, Jan Jelínek
Sokolovna (rok 1925)
foto z archivu Sokola
8. ŘÍJEN – PAMÁTNÝ SOKOLSKÝ DEN
Tělocvičná jednota Sokol zve spoluobčany a členy Sokola dne 8. října v 17.00 hodin k sokolovně,
kde si připomeneme tragické výročí tzv. Sokolské
akce 7. – 8. října 1941 po nástupu Reinharda Heydricha, kdy došlo k likvidaci Sokola, zatýkání představitelů Ústředí ČOS, žup a tělocvičných jednot, jejich
věznění a popravám.
Téměř 93 % vedoucích sokolských pracovníků se
již na svá místa po skončení války nevrátilo. V tento
den si proto Sokolové připomínají tyto tragické události pietní vzpomínkou u pamětních desek nejen
v Tyršově domě, ale i na sokolovnách i na památných sokolských místech po celé republice.
Památný sokolský den by měl připomenout boj
za demokracii, národní samostatnost a svobodu
i oběti nejvyšší ve více jak 150 leté dramatické historii sokolského hnutí.
Sokolovna (rok 2015)
foto z archivu Sokola
SPORTOVNÍ OKÉNKO
SOKOLSKÉ LÉTO
Sokolský areál přes léto nezahálel. Děti a mládež využívaly
sokolský areál k prázdninovým hrám. Posilovna byla celé léto
v provozu, pokračovaly tréninky volejbalového a badmintonového oddílu. Plážové hřiště se plnilo milovníky beach volejbalu.
Areál využili ke svému soustředění volejbalistky z Nového Veselí a sokolovna se stala základnou pro týdenní cyklotábor. Dne
8. srpna proběhl na kurtech třetí ročník volejbalového turnaje
smíšených družstev – REPROF Cup. Zúčastnilo se 6 družstev.
Dík za organizaci patří Aničce a Milanovi Křivkovým.
V září zahajujeme pravidelné tréninky a cvičení v sokolovně (rozpis viz vývěsky a webové stránky). Mistrovské zápasy
dvou družstev žen a jednoho družstva mužů máte možnost
sledovat během víkendů. Zápasy okresních družstev budou
probíhat v pátky. Krajské volejbalistky máte možnost vidět
nejčastěji v soboty. Rozpis domácích zápasů bude vyvěšen na
vývěskách a na webu jednoty. A jaké akce chystají sokolové
na podzim? Dne 12. září závodní cyklovýlet K9. Dne 25. září
tradiční zahájení sezony – Nasavrcké sokolení, letos zařazené
do mezinárodního projektu MoveWeek. Akci zahájíme již po
15.30. Připraveny budou fit-testy pro každého, ruské kuželky,
HVĚZDY A HVĚZDIČKY NASAVRCKÉHO SPORTU
ČÁST OSMNÁCTÁ: KARLA A VIKTOR ČERNÍKOVI
Tak nám sluníčko řádně připaluje, láme teplotní rekordy, ale
je poslední den školních prázdnin. Pravidelné střídání našeho
povídání o sportu v Nasavrkách nám přesně vyšlo na sportující
školáky, kteří se do školy určitě moc těší (úsměvy).
Karla ČERNÍKOVÁ, 1999 – studentka II. ročníku Gymnázia J. Ressela v Chrudimi
Viktor ČERNÍK, 2006 – žák 4. třídy ZŠ v Nasavrkách
K9 2014
ping-pong, trampolína apod. V podvečer vyrazíme na tradiční
průvod s lampiony a po návratu k sokolovně posedíme u ohně,
případně opečeme buřty. V říjnu nás čeká Tradiční badmintonový turnaj mixů. Proběhne v sobotu 24. října od 9.00 hodin.
Výbor T. J. Sokol Nasavrky
KČ: Prázdniny jsem prožila tak rovnoměrně (úsměv). Polovinu prázdnin jsem prolenošila, ale taky jsem dost sportovala. Super dovolená s rodiči byla asi největším prázdninovým zážitkem. A škola? No celkem se těším, ale jak na
co...
VČ: Tak já jsem prázdniny asi víc prolenošil, sport tam ovšem
určitě také byl - kolo, plavání, fotbálek. Dovolená s rodiči byla super. Do školy se těším spíš na kámoše.
HR: V září již začnou naplno školní povinnosti, ale také pravidelná sportovní příprava. Kájo, u Tebe to vlastně byla po
celou docházku na ZŠ atletika a potom i volejbal, kterému se věnuješ v Sokole nyní.
KČ: Na atletiku jsem jezdila do Slatiňan prakticky od první
třídy. Bavily mě hlavně hody a vrhy. Běhy nejsou moje
hobby (úsměv). S volejbalem jsem začínala v Sokole asi
od 5. třídy, nebyla žádná žákovská družstva, tak jsme
potom postupně hrály za B a v současné době za A tým
žen.
HR: A to Tě již atletika přestala bavit? Vždyť jsi tam měla,
celkem ze zábavného tréninku solidní výsledky.
KČ: Ale to vůbec ne. Atletika by mě pořád bavila, jenom
tréninků by bylo daleko více a to bych asi nedokázala
skloubit se školou. Tak hraju doma volejbal, nyní jsou
to spíš jenom víkendové zápasy… A výsledky v atletice?
Celkem to šlo, mám v ruce „ránu“. V míčku myslím mám
stále rekord oddílu: 49,51 m, kouli jsem měla kolem 9 m
a oštěp kolem 21 m v žákovských kategoriích.
HR: Náš rozhovor probíhající ve stínu pergoly v dopoledních
hodinách je na závěr prázdnin solidně horký, teplota se
blíží ke třicítce, ale je také netradiční. Dnes si povídám se
sourozeneckou dvojicí, pro kterou slovo sport není jenom
fandění u televizní obrazovky. Jsou to úplně normální
mladí lidé, kteří si rádi zalenoší, ale také se do toho umějí
pořádně opřít.
Tak jak proběhly letošní horké prázdniny a jak se těšíte na
nový školní rok?
HR: A co Viktore Ty? V našem posledním povídání s trenérem Romanem Hronem jsme se dozvěděli, že patříš k velice tvrdým střelcům, že to dovedeš pořádně napálit! Pro
Tebe je asi fotbal číslo 1.
VČ: Já mám rád se tak trošku pohybovat, baví mě kolo, zaplavat si, ale fotbal jsem chtěl hrát hned od samého začátku.
Táta taky hrával, byla to smíšená družstva a prý měl také
dobrou ránu (šibalský úsměv). Proto jsem začal chodit
na fotbalové tréninky od 1. třídy a hrál jsem za mladší
přípravku.
SPORTOVNÍ OKÉNKO
HR: Bude nám začínat nová sezóna, první trénink a hned zápasy s novými soupeři?
VČ: Jako hráč FC Nasavrky se už na to těším, nyní budu hrát
ve starší přípravce a tam budou určitě silnější soupeři.
To budu asi muset i více běhat (povzdech).
HR: Takže Kájo atletika je nyní již trošku historie, i když to
jsou určitě dobré základy pro volejbal a další sporty. Přesto, nějaké úspěchy určitě byly, čeho si ceníš nejvíce v tom,
zatím krátkém, sportovním životě?
KČ: Určitě si cením toho rekordního míčku, bavilo mě to
a hod mně šel dost dobře (úsměv). Volejbal je kolektivní sport a je fajn vidět, jak se zlepšujeme každým rokem.
Jsem ráda, že hrajeme krajskou soutěž a tam je již potřeba trošku něco také umět.
HR: To zcela určitě. Tak porovnejme tréninky v atletice a volejbalu.
KČ: V atletice byly tréninky určitě náročnější. Pro volejbal
z nich mám větší sílu a pohyblivost. Při volejbalových
trénincích nás k všestrannosti vedla paní učitelka Pavlíková, při pátečních trénincích s Milanem Křivkou jsme si
zase „mákli“. Nyní, když hrajeme většinou jenom zápasy
a v zimě turnaje, tak je to dost málo...
HR: Viktore, Tebe čekají první zápasy za starší přípravku, jak budeš vzpomínat na trenéra a jaké byly Tvoje herní úspěchy?
VČ: Na Romana Hrona budu určitě vzpomínat, hodně nás
toho naučil. Museli jsme také dost běhat, to mě ale moc
nebavilo. Mě hlavně baví střílet na bránu!
HR: To jsem také slyšel (úsměv) a prý jsi výborný střelec, dovedeš již v tomto věku parádně trefit branku z velké vzdálenosti. Ale výborný fotbalista musí také umět výborně běhat!
Podívej se na Ronalda, který je Tvým vzorem (úsměv).
VČ: No asi jóó. V mladší přípravce jsem dal v jednom zápase
nějak přes 10 branek. Aleš Blažek snad dvojnásobek, ale
to jsme mu to tam všechno nahrávali a on to tam sólově
tlačil. Já hraju spíš v obraně, ale střelba bude pro mě
pořád číslo 1!
HR: S kým se Ti dobře hraje a s kým si nejlépe rozumíš?
VČ: Téměř se všemi, ale asi nejlépe s Pepou Švadlenkou a Jonášem Javůrkem. První zápasy nám začínají hned začátkem září, budou tam noví soupeři, tak uvidíme (úsměv).
HR: Kájo, jaký Ty očekáváš sportovní podzim a zimu?
KČ: Bez velkých tréninků to asi budou náročné zápasy každý
víkend. V zimě se těším na lyže, snowboard, na hory.
HR: A co Ty Viktore?
VČ: Já se těším na podzimní zápasy a nějaké parádní branky.
V zimě pak také na lyže (ne běžky).
HR: Jaké jsou vaše cíle do budoucna, sport, škola...?
KČ: Ráda bych si zahrála s volejbalem nějakou vyšší soutěž.
Byla jsem na kempu a holky, které hrají ligu, to je paráda
a dost velký rozdíl mezi tím, co umíme my. Jen nevím, zda
je tohle vůbec reálné. No, a když mně půjde škola, pak
mám takový odvážný sen, Policejní akademii (úsměv).
VČ: Bavilo by mě hrát fotbal a dostat se někam do vyšší soutěže. A škola? Zatím dobrý.
HR: A máme tu konec našeho letního povídání s mladými
lidmi, pro které není slovo SPORT nějakým neznámým
výrazem. Takže naše tradiční závěrečná otázka. Co vzkážete klukům a holkám (ale třeba i těm starším), pro které
je naopak slovo SPORT a kondice z říše snů?
KČ + VČ: Určitě si najít nějakou pohybovou aktivitu, která
Vás osloví. V dnešní době je jich mnoho, je potřeba
něco dělat a kompenzovat tak sedění ve škole, za
počítači, v autě. Věřte tomu, je to moc fajn a najdete třeba další bezva kamarády.
Děkuji našim mladým sportovcům za hezké a upřímné povídání. Jdeme si dát nějaké dobré vychlazené pití a budeme
se těšit na další rozhovor, který bude opět směřovat k té starší
sportovní generaci. To už ale budeme mít třeba půlmetrové sněhové závěje (smích).
Honza Rýdlo
MARTIN BABJAK A JEHO HOSTÉ
– SKVĚLÁ TRADICE POKRAČUJE 18. 12. 2015!
Skvělá tradice špičkového umění, která je věnována vyhlazení Ležáků, Lidic, Javoříčka, ale i nádherné atmosféře Vánoc,
bude pokračovat na našem zámku pátečním večerem 18. prosince v 19.00hodin za přítomnosti mnoha osobností společenského a politického života.
Město Nasavrky společně s agenturou JR RUNNING
SPORT-intersport připravuje opět velký kulturní zážitek světového umění. Na koncertu vystoupí umělci, kteří vystupují na
většině kontinentů.
Hosté skvělého MARTINA BABJAKA tentokrát budou:
Daniel BURANOVSKÝ, fenomenální klavírista
Jan BABJAK, tenor
Alfréd STREJČEK, skutečný mistr mluveného slova
Štěpán RAK, jeden z našich nejlepších kytaristů
Marta HANFOVÁ, vnučka lidického dítěte, pěvkyně známá v mnoha zemích Evropoy
Jana SYCHROVSKÁ, výborná pěvkyně, kterou známe
i z Nasavrckého hudebního léta
... a ještě i další překvapení.
Protože kapacita zámku je omezena, je nutné si co nejdříve
objednat a zakoupit vstupenky.
Honza Rýdlo: 603 513 297
Dejte svým blízkým v předstihu krásný vánoční dárek
zakoupením vstupenky na jedinečný koncert MARTINA
BABJAKA a jeho hostů.
Honza Rýdlo
SPORTOVNÍ OKÉNKO
27. ŠTAFETA 2015 DUKLA – BANSKÁ BYSTRICA
– JAVOŘÍČKO – LEŽÁKY – LIDICE
NEJDELŠÍ ROČNÍK HISTORIE 915KM
A SKVĚLÝ NASAVRCKÝ TÝM 10. – 13. 6.
Letošní štafetový ročník, který připomenul 70 let od konce II. světové války, Slovenské národní povstání a tragédii vyhlazených obcí, byl
organizačně náročný, ale za skvělá přijetí v obcích a městech (zvláště na
Slovensku) to pro všechny účastníky určitě stálo. Téměř 50 členů výpravy
(cyklisté, běžci a doprovod) muselo prakticky za 3 dny a jednu noc překonat vzdálenost 915 km, aby stuhami ověnčený štafetový kolík položila naše
děvčata na zahájení pietního aktu 13. 6. v Lidicích.
Skvělé bylo, že na celém průběhu akce se podílel výborný nasavrcký
realizační tým. Proto bych rád touto cestou poděkoval všem jeho členům.
Po mnoho let vedoucímu doprovodného vozidla Mirkovi Novákovi,
kterému výborně sekundovala manželka Hana. Skvělým řidičům doprovodných vozů Pavlu Blažkovi a Josefu Vondrovi. Našim „ceremoniářkám“,
které si zaběhli i několik úseků – Hance Peškové, Terce Němcové, Gabče
Lickové a Vendy Novákové. Stejně tak velké poděkování patří za výborné
občerstvení (zajišťovala i Cenu Nasavrk, běh na 10 km) naší bývalé sportující spoluobčance Daně Šťastné - Klusoňové (Zelený kruh zdraví).
27. štafeta 2015
foto Milan Vaňkát
27. štafeta 2015
foto Milan Vaňkát
Poděkování patří i všem, kteří vytvořili výborné sportovní prostředí při
nočním průběhu štafety naším městem. Pro všechny účastníky to bylo po
několika stovkách kilometrů skvělé „občerstvení“. Tradiční byla i podpora
Města Nasavrky.
Díky.
Honza Rýdlo
INZERCE
NÁVŠTĚVA U NAŠICH JUBILANTŮ
pan Otakar Ryčl z Nasavrk
foto Milan Vaňkát
paní Helena Vašková z Ochoze
foto Milan Vaňkát
paní Libuše Lukešová z Nasavrk
foto Milan Vaňkát
paní Marta Bohuňková z Nasavrk
foto Milan Vaňkát
MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOPORUČUJE
Sawyer, Robert
Flashforward
Fyzikální pokus s urychlovači částic se zvrtne a přenese lidstvo v čase na krátkou chvíli o dvacet let
dopředu. V tomto okénku do svého osudu zahlédne Dr. Theo Procopides, že bude zavražděn.
Palahniuk, Chuck
Zatracení
Třináctiletá Madison vidí a slyší vše, co si zamane, vše, co se na světě šustne. Tímhle způsobem se
vrací do vlastní minulosti. Jenže to má logický háček: pro živé je neviditelná.
Oksanen, Sofi
Baby Jane
Vypravěčkou románu je lesbička – ten typ, co nosí vysoké podpatky a lakuje si nehty na nohou.
Piki, její přítelkyně, patří do té druhé kategorie, jejíž příslušnice mají vyholené hlavy, oblékají se do
kapsáčů a obouvají do kanad.
Dušková, Vlasta
Kavky nad městem
Silný, drsný, přitom však jímavý příběh jedné „obyčejné“ německo-české rodiny s kořeny pevně zasazenými v Krumlovsku, v pohraniční oblasti, kde se nepokoje mezi obyvateli německé a české národnosti vyskytovaly už před vznikem Československé republiky, natož pak v létech, která následovala.
Murakami, Haruki
Kronika ptáčka na klíček
Tóru Okada žije s manželkou Kumiko na tokijském předměstí. Nedávno dal v docela dobrém zaměstnání výpověď – potřebuje si ujasnit, kudy se chce v životě vlastně ubírat. Jeho život náhle naruší
telefonát neznámé ženy...
Nepil, František
Hledání radosti
František Nepil patří k nejoblíbenějším vypravěčům druhé poloviny minulého století. Jeho drobné
i rozsáhlejší prózy spojoval jemný, moudrý, laskavý humor, s nímž nahlížel na okolní svět, na jeho
kladné i záporné stránky.
Zpravodaj Nasavrk - povoleno MK ČR E 14750, vydává Městský úřad Nasavrky, Náměstí 77, 538 25 Nasavrky
tel.: 469 669 315, fax: 469 669 313, e-mail: [email protected], [email protected]
Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2015, počet výtisků 800 ks, zdarma. Tisk: GRAFIES, a.s., tel.: 460 319 300, [email protected]
Podepsané články vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat.

Podobné dokumenty

pdf, 12 MB - Koalice nevládek Pardubicka

pdf, 12 MB - Koalice nevládek Pardubicka přesouvá z Pardubického kraje, kde je úspěšně realizována již od roku 2011. „Benešov je prvním místem mimo Pardubický kraj, kde se burza bude konat. Jde o vskutku unikátní událost. Přemýšleli jsme,...

Více

Zpravodaj Nasavrk 4/2015

Zpravodaj Nasavrk 4/2015 Zastupitelstvo města Nasavrky schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Martin Vlasák – předseda, RSDr. Jiří Šimek – člen, JUDr. Dobromila Marková – člen. Usnesení č. ZM/2/6/2015 Zastupitelstvo mě...

Více

Stáhnout ve formátu PDF

Stáhnout ve formátu PDF Fantastická fakta. Záhadný tvor byl nalezen zazděný v neobydleném domku, který si koupil jistý podnikatel z Tábora jako rekreační chalupu. Při rekonstrukci stavení byly nalezeny podivné věci a mezi...

Více

2013/7-8 - Městská část Brno

2013/7-8 - Městská část Brno přeložku nízkého napětí do země a kterou necháváme v provozu při výstavbě silnice Ostrovačické, aby se alespoň částečně dalo jezdit s mechanizací a byl zabezpečen provoz pro obyvatele těchto ulic. ...

Více

2011-02 Vánoce - Žďárské Farnosti

2011-02 Vánoce - Žďárské Farnosti Sobota 24. prosince v 17:00 hodin, věž kostela svatého Prokopa Troubení koled z věže kostela svatého Prokopa České koledy zazní v podání trubačů oděných v historických barvách města. Neděle 25. pr...

Více

kompletní noviny, verze PDF

kompletní noviny, verze PDF ve 21:30 hodin. V současné době, dle vyjádření provozovatele parkoviště, je prodáno všech 20 garáží a 49 parkovacích míst z 63. Bohužel obyvatelé sídliště, kteří si zaplatili parkování, zde zatím m...

Více