září 2011 - Město Mimoň

Komentáře

Transkript

září 2011 - Město Mimoň
288 Vydává město Mimoň
Měsíčník
Z činnosti odboru rozvoje města
Babí léto máme v plném proudu a mnozí z Vás odpočívají
na dovolené a čerpají novou energii, pracovníci odboru
rozvoje města nezahálejí. Letošní léto je stejně jako to loňské velmi hektické. V červnu byla dokončena rekonstrukce
Zámeckého mostu, kdy došlo k dokončení II. etapy
- úpravy nátoku vodního toku. Realizací této stavby došlo
ke zlepšení vzhledu v okolí mostu a hlavně došlo ke
zlepšení průtoku velkých vod na další dva mostní oblouky.
Tím došlo ke zvýšení protipovodňové ochrany objektů
proti proudu Panenského potoka a Ploučnice. Mnozí z Vás
možná namítnou, proč nebyl opraven i pravý břeh. Je to
z toho důvodu, že tato úprava je ve správě Povodí Ohře
s.p., které se v současné době snaží jednat o reklamaci
s polským dodavatelem, který úpravy provedl.
Neodpustím si jednu nemilou záležitost, která mě odrazuje
od další práce a to je vandalismus. Než došlo k dokončení
II. etapy rekonstrukce, stihl nějaký nenechavec poničit pamětní desku u Zámeckého mostu. Nevím, komu překážela.
Pro tyto nenechavce mám zprávu, až se příště rozhodnete
něco ničit, usmívejte se, natáčí vás kamera. Město Mimoň
získalo v rámci projektu realizovaného Mikroregionem
Podralsko dohledový kamerový systém.
Projekt Varovný systém obyvatelstva v Mikroregionu
Podralsko je dokončen a město Mimoň v rámci tohoto projektu získalo nejen dohledový kamerový systém, ale i bezdrátový rozhlas a digitální povodňový plán. Smyslem
projektu je systém včasného varování obyvatel před krizovými situacemi. Pro varování bude využíván bezdrátový
rozhlas, který jste již zajisté slyšeli. Rozhlas vás bude
upozorňovat i na přerušení dodávek vody, elektřiny
a plynu. Vedle těchto výstražných informací uslyšíte
i pozvánky na připravované kulturní akce. Systém
varování má ještě jednu funkci, a to zasílání hromadných
SMS zpráv. Tato funkce bude využita při varování osob
bezprostředně ohrožených povodní. Jedná se cca o 50
obytných domů v Mimoni, které byly poškozeny loňskou
povodní. Z tohoto důvodu dotčené žádáme, aby předali svá
mobilní telefonní čísla, pokud tak ještě neučinili, odboru
zemědělství a životního prostředí MěÚ.
Další dobrou zprávou je zahájení realizace cyklostezky
v úseku Zámecký most – ul. Potoční. Stavba v nákladu cca
4 mil. Kč je prováděna na hranici Zámeckého parku a je
vedena podél Ploučnice ke Křížové lávce u jatek. Délka
cyklostezky je 1,1 km a šířka 3 m. V úseku od Zámeckého
mostu k lávce bude provedena s asfaltovým povrchem.
Stavba je spolufinancována z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Pavel Škubal, vedoucí odboru rozvoje města
ZÁŘÍ 2011
7,- Kč
ZÁŘÍ 2011
Podíleli jste se na výrobě ptačích
budek?
Pak vás srdečně zveme např. do Zámeckého parku!
Všechny budky vyrobené u příležitosti Dne dětí v květnu
letošního roku našly na sklonku prázdnin svá místa na
stromech v Zámeckém parku, ve Vranovské aleji, v lipové
aleji u ZŠ Mírová a na Sokolce. Souběžně s instalací
budek byly zpracovány mapové podklady, které jsou k nahlédnutí na odboru zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň a na
webových stránkách města. Každý z tvůrců si tak může
zjistit, kde byla ta „jeho“ budka instalována a pozorovat,
kdy a kým bude obydlena.
Jsme rádi, že se tak naplňuje hlavní cíl projektu, podpořený z Grantového fondu Libereckého kraje na podporu
ekologické výchovy a osvěty, který má naučit děti již od
nejútlejšího věku všímat si a pečovat o životní prostředí
kolem sebe.
Závěrem nám dovolte jménem odboru zemědělství a ŽP
MěÚ Mimoň poděkovat za dobrou spolupráci panu Luďku
Vlčkovi a panu Ing. Zdeňku Veselému, pod jejíchž odborným vedením byly všechny budky instalovány.
Odbor zemědělství a ŽP
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Dny města 2011 ve fotografii
Odhalení pamětní desky Rudolfa Sergeje Řehounka
Dostihová klání
ROCKFEST v Domě kultury Ralsko
Ocenění nejhezčích klobouků na dostizích
Část nové expozice v městském muzeu
Nedělní koncert italské barokní hudby v kostele sv. Petra a Pavla
-2-
ZÁŘÍ 2011
CO VÁS ZAJÍMÁ...
Z jednání Rady města Mimoně
• Rada města Mimoň, na základě doporučení hodnotící
komise rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu: Město Mimoň – stavební úpravy ZŠP na MŠ firmě
Josef Štípák, V Lukách 150, 471 24 Mimoň, IČO 445 49
083. Celková cena díla je 1 855 556 Kč vč. DPH.
• Rada města Mimoň schvaluje návrh dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR na projekt
„Sloup s Matkou Boží v Mimoni“ a ukládá starostovi
města podepsat tuto dohodu.
• Rada města Mimoň ukládá Odboru rozvoje města ve
spolupráci s Odborem výstavby, územního plánování a dopravy informovat vlastníky dotčených nemovitostí o záměru rekonstrukce chodníku ulice Nádražní ve vztahu ke
kanalizačním a vodovodním přípojkám.
• Rada města Mimoň ukládá Odboru rozvoje města
předložit cenové nabídky na projektovou dokumentaci k územnímu řízení pro umístění stavby hygienického zázemí
koupaliště v Mimoni.
• Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního daru a darovací smlouvu na poskytnutí
neinvestičního finančního daru ve výši 15 tis. Kč občanskému sdružení Unie rodičů Gymnázia Mimoň, se sídlem
Letná 236, Mimoň, IČ 27021475 na podporu rozvoje
vzdělávání jako příspěvek do Fondu pro zvýšení kvality
vzdělávání.
• Rada města Mimoň schvaluje poskytnutí neinvestičního finančního daru a darovací smlouvu na poskytnutí
neinvestičního finančního daru ve výši 20 tis. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň, se
sídlem Letná 284, Mimoň, IČ 46750657, na činnost
sdružení.
• Rada města Mimoň odkládá projednání smlouvy o dílo
s firmou Projektový atelier HBV s.r.o., Hrnčířská 859, 470
01 Česká Lípa na pořízení studie revitalizace Letního kina
v Mimoni.
• Rada města Mimoň schvaluje v souladu s usneseními
Z 10/112 ze dne 24.6.2010, Z 10/155 ze dne 23.9. 2010
a Z11/78 ze dne 19.5. 2011, Dodatek č.1 ke Smlouvě
o smlouvě budoucí kupní a o budoucím zřízení věcného
předkupního práva uzavřené dne 7.12. 2010, se společností JTH Horova s.r.o., IČ 28377591, sídlem Krupská 33/20,
415 01 Teplice.
• Rada města Mimoň v souladu s usnesením Z11/104 ze
dne 23.6. 2011 schvaluje návrh znění budoucí kupní
smlouvy k odkoupení pozemků v k.ú. Mimoň parc.č. 206,
zastavěná plocha o výměře 71m 2, a části parc.č. 205,
ostatní plocha o výměře 77m2, od Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje, IČ 72050501, za kupní cenu ve
výši 49 389,- Kč, a ukládá starostovi podepsat smlouvu,
která je přílohou usnesení.
• Rada města Mimoň v souladu s usnesením Z11/105 ze
dne 23.6. 2011 schvaluje návrh znění kupní smlouvy k odkoupení domu Lužická č.p. 102, Mimoň IV, a pozemků
v k.ú. Mimoň parc.č. 1485, zastavěná plocha o výměře 193
m2, parc.č. 1483, zahrada o výměře 913 m2, parc.č. 1484,
zahrada o výměře 83m2, od společnosti Mimoňská komunální a.s., IČ 25009133, za kupní cenu ve výši 395 000 Kč.
• Rada města Mimoň schvaluje umístění 4 ks reklamních
poutačů družstva Jednota spotřební družstvo v Nymburce,
IČ 00031801, na sloupech veřejného osvětlení č. 427, 430,
433 a 435, za celkové roční nájemné ve výši 6000,- Kč.
• Rada města Mimoň schvaluje v souladu Z11/99 ze dne
23.6. 2011 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající v právu chůze a jízdy přes
část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 520, v souvislosti se
strpěním umístění a zřízením plynovodní přípojky, ve prospěch nemovitosti Příkop č.p. 32, 471 24 Mimoň II, na
pozemku parc. č. 557, vše v k.ú. Mimoň.
Z jednání Zastupitelstva města Mimoně
• Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odkoupení domu Lužická č.p. 102, Mimoň IV, a pozemků v k.ú. Mimoň
parc.č. 1485, zastavěná plocha o výměře 193 m2, parc.č.
1483, zahrada o výměře 913 m2, parc.č. 1484, zahrada o
výměře 83 m2, od společnosti Mimoňská komunální a.s.,
IČ 25009133, za kupní cenu ve výši 395 000 Kč.
• Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje prodej pozemku v k.ú. Vranov pod Ralskem, pozemek parc.č. 56, ostatní
plocha o výměře 258 m2, s příslušenstvím (sklepní prostor), do vlastnictví Ing. Petera Valapky za kupní cenu ve
výši 54 100,- Kč.
• Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtovou
změnu č. 15 navýšení kapitálových výdajů Cyklostezka
Mimoň – Zámecký most Potoční ulice o 1,2 mil Kč
z rezervy města.
ZÁŘÍ 2011
• Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 18 - navýšení příjmů ze správních poplatků o 6.000,-Kč
a navýšení výdajů na zajištění vydávání rybářských lístků
o 6.000,- Kč dle přílohy důvodové zprávy.
• Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 22 – navýšení příjmů o 100 tis. Kč na základě poskytnutí
daru od ENERGIE Holding a. s., Kutvirtova 339/5,
Praha 5, IČ 275 94 301 a navýšení výdajů o 100 tis. Kč dle
přílohy důvodové zprávy.
• Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dodatek č. 2
k Partnerské smlouvě o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Varovný systém ochrany před
povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko,
dle přílohy k tomuto materiálu.
-3-
CO VÁS ZAJÍMÁ...
PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz
evropský
sociální
Vzděláváním k vyšší profesionalitě úřadu
Město Mimoň uspělo se svou žádostí o poskytnutí dotace
ze strukturálních fondů EU, konkrétně se jednalo u výzvu
č. 69: Vzdělávání pro územní veřejnou správu, a to v rámci
operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Očekáváme, že přiznaná dotace ve výši 1.085.010,00 Kč
(s předpokládaným podílem žadatele - Města Mimoň ve
výši 162.751,50 Kč) přispěje ke zlepšení odborné úrovně
zaměstnanců a celkově tak k větší profesionalizaci celého
úřadu.
Rámcovým cílem projektu, jemuž předcházela analýza
aktuálního stavu vzdělávání úředníků, je zavést komplexní
systém vzdělávání pracovníků ve veřejné správě a současně
dosáhnout zlepšení ,,kvality řízení lidských zdrojů“ na
úřadě.
Primárně bude při seminářích věnována pozornost tématům, která byla často opomíjena či jejichž prezentace
v rámci vzdělávání probíhala jen ve velmi obecné rovině.
Důraz bude kladen také na zařazení témat dotčených aktuálními legislativními změnami. Z rámcových témat jmenuji
např. finanční plánování a kontrola, veřejné zakázky, právo
na informace a ochrana osobních údajů, bezpečnost informačních systémů, pracovně právní vztahy, projektové řízení, odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné
moci apod. Některá školení jsou navržena etapově tak, aby
v první etapě proběhla teoretická přednáška, následně pak
praktický diskusní workshop. Každý účastník semináře
obdrží certifikát o absolvování akreditovaného školení.
Jistě nezanedbatelným přínosem projektu bude i úspora
celkových nákladů na vzdělávání zaměstnanců úřadu.
Finanční efekt bude vyšší i o povinný podíl žadatele, který
chceme zajistit výhradně dosaženými úsporami ve výdajích
úřadu.
Zbývá ještě připomenout, že úspěšný projekt nabízí bezplatnou účast na vzdělávání i zastupitelům, členům výborů
při zastupitelstvu města, ředitelům organizací zřízených či
založených naším městem apod. Protože dvoustranné
smlouvy o bezplatném přistoupení k projektu s námi uzavřelo i 7 okolních obcí, věříme, že se stejným dopadem jako pro nás bude projekt zajímavou příležitostí i jim.
Mgr. Bronislava Tvrzníková, tajemnice úřadu
Obec přátelská rodině
Letos poprvé se naše město zúčastnilo soutěže vyhlášené
Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) ,,Obec
přátelská rodině“. Cílem této zajímavé celorepublikové
soutěže, jejíž už 4. ročník právě probíhá, je vyvolat zájem
obcí a měst o realizaci prorodinných aktivit, finančně je
motivovat k podpoře rodin s dětmi a nabídnout jim inovativním metody práce s dětmi, mladými rodinami i seniory.
Hodnotící komise, složená ze zástupců MPSV, Stálé komise
pro rodinu a rovné příležitosti při Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR, Sítě mateřských center, Asociace center
pro rodinu a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí
vybere v každé velikostní kategorii měst a obcí (na základě
vyplněného soutěžního formuláře) několik nejlepších obcí,
které hodnotitelé následně osobně navštíví a přesvědčí se
o kvalitě a rozsahu prezentovaných aktivit. Obce, které se
umístí na prvním, druhém a třetím místě mohou získat ne-
investiční dotaci až do výše 600.000,- Kč. Na dotace
vyčlenilo v tomto roce MPSV téměř 7 milionů Kč.
Stejně jako v minulých letech se bude posuzovat bezpečnost prostředí pro rodiny, služby zaměřené především na
rodiny, přímá finanční podpora, institucionální, personální
a koncepční zajištění rodinné politiky na místní úrovni
a další aspekty.
Účast v této soutěži, spojená se sběrem informací nezbytných k vyplnění velmi podrobného formuláře, byla pro nás
zajímavou příležitostí k ohlédnutí se za dosavadními aktivitami města zaměřenými tímto směrem a současně inspirativní výzvou, příkladem dobré praxe, o jehož naplnění se
rádi pokusíme i u nás. (Úplné znění vyplněného soutěžního
formuláře je zveřejněno na webových stránkách města,
v sekci aktualit.)
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice
Co nejvíce stromů v jeden den
O co jde? Lidé po celé republice mají příležitost zapojit se
do jedinečného pokusu o český rekord v sázení stromů.
Nadace Partnerství totiž 28. října letošního roku pořádá
happening v sázení stromů, do kterého se mohou zapojit
všichni, od jednotlivců, škol, firem až po celé obce. Rekord
spočívá v celkovém množství vysazených stromů a lidí zapojených do sázení v tomto konkrétním dni po celé České
republice.
Přihlásit se k pokusu o rekord mohou lidé i s výsadbou jediného stromu. Cílem akce, jejímž je Deník mediálním
partnerem, je připomenout důležitost a význam stromů, zažít něco výjimečného a oslavit Den stromů. Rekord bude
v České republice zaregistrován Agenturou Dobrý den,
s.r.o. Pelhřimov, která jej zanese do České databanky rekordů a zapíše do dalšího vydání České knihy rekordů. Každý
účastník rekordu pak obdrží naskenovaný certifikát o uskutečnění rekordu. Rekord spočívá v celkovém množství
vysazených stromů a zapojených lidí po celé republice.
Přesná pravidla registrace rekordu jsou ke stažení webu
Nadace partnerství. Zájemci se mohou přihlásit až do
20. října na adrese [email protected] Do e-mailu pod
heslem „REKORD“ je potřeba uvést kontaktní údaje, místo
výsadby, plánovaný počet vysazených stromů a jejich druh
a množství zapojených lidí.
Více informací na www.nadacepartnerstvi.cz
ZÁŘÍ 2011
Mimoňské trhy
Informace o sběrném dvoře
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek 16. září
na nám. 1.máje.
Již osmým rokem slouží mimoňským občanům sběrný
dvůr v ulici Pod Křížových vrchem. Na základě předložení
občanského průkazu a dokladu o úhradě známky za svoz
a likvidaci komunálního odpadu zde mohou občané
bezplatně odevzdat následující odpady:
• Velkoobjemový odpad z domácností (nábytek, koberce,
matrace, hadry, staré boty apod.), max. 500 kg na osobu
a rok
• Nebezpečné složky komunálního odpadu (barvy, oleje
apod.)
• Pneumatiky, max. 5 ks na osobu a rok
Bez předložení dokladu a rovněž bezplatně zde mohou
občané odevzdat:
• Lednice, mrazáky, televize, monitory, drobné elektro,
zářivky a úsporné žárovky (nerozbité, vcelku).
Zelený odpad ze zahrad (trávu, listí, plevel) na sběrný dvůr
nepatří. Občané jej mohou ukládat do kontejneru ve Skřivánčí ulici před Zahradnictvím Mijana a do poloviny října
i do kontejnerů přistavených ve třech vybraných lokalitách
(sudé týdny Jiráskova - proluka u Dušků, liché týdny
Hraničářská v parčíku a křižovatka ulic Smetanova
a Hvězdovská).
Větve ze stromů a keřů na sběrný dvůr také nepatří.
Občané je mohou odevzdat na určené místo výhradně po
dohodě s odborem ZŽP ( 487 805 020, 487 805 071).
Sběrný dvůr je pro veřejnost otevřen v těchto dnech:
Pondělí
10:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Úterý
10:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Středa
10:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Čtvrtek
10:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Pátek
10:00 – 12:00 12:30 – 15:00
Sobota
8:00 – 11:00
Telefon do sběrného dvora: 487 864 723
Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 22. září
2011 v Domě kultury Ralsko od 16,30 hod.
Narozené děti
Michaela Vlková
Natálie Maternová
Eliška Tvarohová
Dominik Cina
Nikol Müllerová
Lucie Kochtíková
Marian Šťastný
Anna Skálová
Martina Mahdalová
Sofie Otavová
Poděkování
Rádi bychom veřejně poděkovali SDH z Mimoně, konkrétně Janu Zítkovi, Martinu Dejdarovi, Karlu Bartůňkovi
ml., Martinu Antochovi a Jiřímu Beranovi za dokonale
připravenou exkurzi pro žáky 2. tříd ze Základní školy Pod
Ralskem v Mimoni.
Žáci byli poučeni o náročných situacích SDH během
požárů a různých výjezdů a byli vtaženi do ukázky první
pomoci s vybavením, které mají hasiči k dispozici.
Dále si sledováním výukového materiálu děti procvičily
základní znalosti, jak se zachovat v problémových
situacích, které mohou nastat nejen v domácím, ale i školním prostředí.
Mohly si samy pod odborným dozorem vyzkoušet práci se
zařízením, které se používá při vyprošťování osob během
nehody, měly možnost se po skupinkách projet v hasičském vozidle a v neposlední řadě si na vlastní kůži vyzkoušely stříkání vody, které je samozřejmě upoutalo
nejvíc.
Všem těmto dobrovolníkům patří za děti velké poděkování, protože v dětech takoví lidé, se kterými jsme měli
možnost se potkat, vyvolávají nejen krásné vzpomínky, ale
i jistou představu jejich náročné a nebezpečné práce.
Děkujeme celému sboru dobrovolných hasičů a těšíme se
na další spolupráci, s pozdravem žáci 2.A. a 2.B. a třídní
učitelky Mgr. Jaroslava Bobčíková a Věra Slánská.
Městský úřad informuje o možnosti
vyřizování některých záležitostí v
bytech občanů
Touto nabídkou se snažíme vyjít vstříc našim starším
spoluobčanům (nad 75 let), občanům se sníženou pohyblivostí a občanům dlouhodobě nemocným, pro které
návštěva úřadu představuje značný problém. Jedná se o některé úkony v kompetenci Správního odboru, Odborů
sociálních věcí a Finančního odboru, a to:
• ověření podpisu, doručení občanského průkaz
vyřizuje správní odbor, kontakt p. Alena Štréblová, telefon
487 805 056
• přihlášení, odhlášení psa - vyřizuje finanční odbor,
kontakt p. Michaela Janů, telefon 487 805 061
Občané se sníženou pohyblivostí nebo občané dlouhodobě
nemocní mohou takto požádat o pomoc s vyplněním
žádosti o dávku pomoci v hmotné nouzi – Odbor sociálních věcí, kontakt: p. Lenkou Dzurovou, tel. 487 805 057
Mgr. B.Tvrzníková, tajemnice
Odbor ZŽP
Podnikatelé pozor!
Užíváte kontejnery na separovaný odpad na území města
Mimoně a nemáte platnou smlouvu s městem? Pak jsou
další řádky určeny právě vám.
Zastupitelstvo Města Mimoně schválilo na svém zasedání
dne 23.06.2011 cenu za využití kontejnerů na separovaný
odpad právnickými a fyzickými osobami podnikajícími.
Jednotná cena je stanovena ve výši 500,00 Kč na rok za
každou provozovnu, pro letošní rok bude výše úhrady
odpovídat poměrné částce za využívání kontejnerů v přepočtu na celé měsíce.
Co to znamená? Podnikatelé mohou po uzavření písemné
smlouvy s městem využívat nádoby na tříděný odpad
(papír, sklo, plasty).
Proč musí být uzavřená smlouva? Podle zákona o odpadech (185/2001 Sb.) musí mít podnikatel, který chce využívat systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním
odpadem, písemnou smlouvu s obcí.
Co když smlouvu neuzavřu? Podnikatel smlouvu s
městem uzavírat nemusí, ale musí mít zajištěno využití
nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem (např.
mít uzavřenou smlouvu s oprávněnou firmou, která papír,
sklo, plasty převezme) a to na požádání prokázat. Pokud
podnikatel využívá nádoby na tříděný odpad bez smlouvy
s městem nebo nemá zajištěno využití nebo odstraňování
vytříděných odpadů v souladu se zákonem, hrozí mu
pokuta až ve výši 300 000,00 Kč.
Kde smlouvu uzavřít? Na městském úřadě v Mimoni,
odbor zemědělství a ŽP.
Co s sebou? Přesný název firmy, sídlo firmy, sídlo
provozovny, IČO, číslo telefonu či mobilu, razítko.
Odbor zemědělství a ŽP
ZÁŘÍ 2011
-5-
KULTURA
KINO RALSKO - MIMOŇ
Dům kultury Ralsko
Nám. ČSL armády 173, 471 24 Mimoň,
pokladna tel.: 739 474 355, vedoucí 603 788 898
E-mail: [email protected] www.kinoralsko.cz
Taneční zábava pro seniory
Program kina
na září 2011
6.9.Út – pouze v 19.00/125 min./69+1/titulky/příst. 15+/
HANNA
USA. Akční thriller. Hanně (Saoirse Ronan) je šestnáct let. Je výjimečná
svou silou, vytrvalostí a zkušenostmi vojáka – to proto, že vyrůstala
v divočině na severu Finska, kde ji vychoval bývalý agent CIA. Ale Hannina
rodina má ve světě nevyřízené účty a Erik si se smíšenými pocity hrdosti
a obav uvědomuje, že už svou dceru nemůže dále držet na jednom místě...
9.9.Pá – pouze v 19.00 /150 min/79+1/dabing/příst./
TRANSFORMERS 3
USA. Mimozemští roboti, maskovaní za pozemská auta. K tomu navrch
nejkrásnější žena světa Shia LaBeouf (podle prestižního pánského
časopisu) v hlavní ženské roli.
11.9.Ne – pouze v 15.00 /90 min/69+1/dabing/příst./
KUNG FU PANDA 2
USA. Nejlínější tvor pod sluncem chlupatý pandí chlapík Po, překonal sám
sebe, naučil se kung fu a zachránil rodné údolí před zlosynem Taj Langem.
Pokračování úspěšné animované komedie...
16.9.Pá – pouze v 19.00 /138 min./79+1/dabing/příst./
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH PODIVNA
USA. Johnny Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve
filmu nabitém akcí a dobrodružstvím.
20.9.Út – pouze v 19.00 /138 min./79+1/titulky/příst.12+/
STROM ŽIVOTA
USA. Drama Terrence Malicka s Bradem Pittem a Seanem Pennem v
hlavních rolích.Texas, 50. léta 20. stol. Snímek je poctou životu, přírodě a
světu kolem nás. Postupně, obraz po obrazu nám přináší epický a dokonalý
příběh, který je aktuální dnes stejně jako před více než půl stoletím.
23.9.Pá – pouze ve 20.00 /128 min./79+1/česky/příst.12+/
Středa 14. září od 15,00 hod.
K tanci i poslechu hraje VIVASONG Víti Vávry
Vstupné 30 Kč.
LEKCE SMÍCHU a ZPĚVU
aneb HUMOR a MUZIKÁL
Sobota 24. září 2011 od 20,00 hod.
Vstupné 90 Kč
Předprodej v městské knihovně od 5. září
Celovečerní hudebně-zábavný pořad Petra Martináka
Bavič předvede celou plejádu kulturních a politických
osobností. Skvělé skeče Petra Martináka doplní zpěvačky
Lucka Nováková a Katka Kenardžievová. Obě prošly legendárním Hudebním divadlem v Karlíně a spolu s nimi
zabrousíme do světa muzikálu.
THE BACKWARDS - Beatles revival
Sobota 15. října 2011 od 20,00 hod.
Vstupné 150 Kč
Předprodej v městské knihovně od 5. září
Kapela The Backwards je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě. Několikrát vystoupila v Liverpoolu v slavném Cavern clubu, kolébce Beatles.
Upozornění
Na poštou roznesených letáčcích s kulturním programem
na podzim bylo uvedeno, že divadelní představení „Hodně
smíchu a pár slz“ je naplánováno na 12. listopadu. Kvůli
nenadálému pracovnímu zaneprázdnění herečky T. Kostkové jsme však byli nuceni jej přesunout na pátek 11. listopadu. Děkujeme za pochopení.
P.S. Na začátku měsíce srpna byl u České pošty objednán
roznos 2200 ks letáčků s kulturními podzimními akcemi
po celé Mimoni. Pokud jste letáček ve schránce nenašli,
tak nás to mrzí. Je však možné, že jste jej vyhodili s ostatními tiskovinami…
LIDICE
Malé ohlédnutí
ČR. Karel Roden, Zuzana Bydžovská a Zuzana Fialová ve válečném dramatu
Petra Nikolaeva. Tvůrci nejdou cestou klasického válečného filmu, tragédii
přiblíží skrz mezilidské vztahy, a to zejména lásku, která stojí na počátku
celého příběhu.
Tak jsme se propršeli ke konci prázdnin. I když
posledních deset dní se počasí umoudřilo, takže nám
vyšlo i na Dny města. Myslím, že se podařily. Jen
škoda, že nemohl přijet pan prezident, který potvrdil
účast, ale zánět achilovky mu to nedovolil. Chtěl bych
poděkovat paní Jarmile Folprechtové z firmy Améba,
panu Benešovi (prádelna v areálu kasáren), ing.
Jiřímu Tichému ze Sociálních služeb města Mimoň,
panu Ladislavu Samkovi, mimoňským hasičům,
Mijaně s.r.o., panu Röslerovi a pracovníkům veřejně
prospěšných prací, ing. Františku Jungmannovi z pivovaru Rohozec, Stanislavu Vášovi z Jatek Mimoň, ing.
Jiřímu Šťastnému, odboru kultury, kanceláři starosty a
odboru životního prostředí za to, s jakou pečlivostí
připravili program a město k těmto oslavám. Děkuji.
25.9.Ne – pouze v 15.00 /100 min./69+1/dabing/příst./
PAN PROPPER A JEHO TUČŇÁCI
USA. Hřejivá rodinná komedie vypráví příběh pana Poppera (Jim Carrey),
který je úspěšným newyorským podnikatelem, ale s problémy v rodině.
Jednoho dne mu ale pošta doručí neočekávanou a hodně podivnou zásilku.
30.9.Pá – pouze v 19.00 /92 min./74+1/titulky/příst.12+/
ZKAŽENÁ ÚČA
USA. Cameron Diaz a Justin Timberlake v bláznivé komedii. Elizabeth
Halseyová je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je
sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Když se s ní rozejde její snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka.
František Kaiser, starosta
-6-
ZÁŘÍ 2011
KULTURA
Městské muzeum Mimoň
„Krajka je nic lapené do nití” (výstava Kytice nitěných kouzel)
Paličkovaná krajka je zhotovována na herduli (podušce,
válci), která je vyplněná slámou nebo například pilinami.
Vzniká vhodným přehazováním dřevěných paliček, na kterých je namotaná příze. Krajkářka paličkuje podle podvinku, což je vlastně technický nákres, návod, jak postupovat.
Tento podvinek si může zakoupit od jiné krajkářky nebo si
jej sama zhotoví podle vlastní fantazie. Krajka se paličkuje
po rubové straně, její líc je tedy zrcadlovým obrazem
podvinku.
V první části výstavy je umístěna zajímavá kolekce historických, zrekonstruovaných krajek z archivu Ivy Proškové
a Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel. Dále jsou
k vidění drobné krajky krajkářek regionálního spolku
Česká Krajka.cz, mezi nimi šest obrazů z uceleného díla
Anny Borůvkové. Obrazy jsou zhotoveny dle knihy Čarovné bylinky s laskavým svolením autorů M. Knauerové,
V. Štěpánského a A. Wöröse. Přáníčka a obálky jsou zhotoveny z ručního papíru a twistartového provázku. Všechna
dílka jsou originálem.
Vidět můžete pátou výstavu krajek z dlouhodobého projektu Pohádky motýlích domečků, kdy dle vlastní fantazie
každá krajkářka vypráví pohádku. Zapojit se do vyprávění
krajkou mohou všichni lidé z celého světa. Výstava je
putovní a připojují se další a další pohádkové domečky.
Krajky pro Červený kostel jsou jedinečnou kolekcí krajek
vytvořených jako charitativní projekt pro záchranu Červeného kostela ve Varnsdorfu. Nejprve vznikly fotografie
kostela, které poté inspirovaly krajkářky k tvorbě krajek
a jejich následnému umístění přímo na fotografii. Všechny
návrhy i realizace krajek jsou autorskými díly krajkářek
a po ukončení výstavy je možno je zakoupit. Minimální
cena jednoho obrázku je 500 Kč. K výstavě Krajek pro
Červený kostel byl vydán Katalog v omezeném počtu, který je k zakoupení za 150 Kč a má 16 celobarevných stran
formátu A5. Naleznete v něm fotografie originálních
krajkářských děl inspirovaných Červeným kostelem ve
Varnsdorfu. Cena obsahuje náklady na vydání Katalogu
a finanční částku pro Občanské sdružení Červený kostel
Varnsdorf, které iniciuje záchranu památky.
Spolek Česká Krajka.cz je neformální regionální skupina
krajkářek z regionu Šluknovského výběžku, Českolipska
i Liberecka, které spojuje stejný zájem a velké nadšení pro
ručně zhotovovanou krajku paličkováním. Cílem spolku je
popularizovat krajkářské řemeslo v naší oblasti, seznamovat s ním širokou veřejnost, aktivně provozovat řemeslo
a získávat řemeslnou zručnost. Spolek existuje od března
2009 a schází se každý čtvrtek v organizaci Na Křižovatce,
Národní 499 ve Varnsdorfu. Kdo je zdaleka, může s námi
komunikovat např. elektronicky, sejít se můžeme při nějaké prima krajkářské akci nejen ve Varnsdorfu. Připojit se
může kdokoliv, kdo má zájem o toto řemeslo (zájem poznat nejen českou krajku, krajkářské řemeslo, naučit se paličkovat, poznat historii, rekonstruovat krajky a aplikovat
své poznatky v současnosti např. vlastní tvorbou) nebo
o ruční práce jakéhokoliv zaměření a souzní s cílem
spolku. Vítáme i spolupráci s výtvarníky a ostatními umělZÁŘÍ 2011
ci na společných projektech a výstavách. Pořádáme kurzy
paličkování, víkendové i týdenní, pro začátečníky i pokročilé. Připravujeme výstavy ručně zhotovované krajky
technikou paličkování, předvádění paličkování na trzích
a při veřejných akcích. Sbíráme staré krajky a podvinky
a tradiční vzory pro paličkování. Máme zájem rekonstruovat staré vzory dochovaných částí krajek a podvinků,
studovat historické materiály dochované v muzeích či
rodinných archivech. Vlastní tvorbu podporujeme publikováním a vydáváním metodických materiálů. Více informací na www.ceskakrajka.cz a na telefonu 723 567 202.
Touto cestou vás srdečně zveme na premiérovou výstavu
paličkovaných krajek v mimoňském muzeu, která pobude
v Mimoni do konce měsíce září. Každou sobotu odpoledne
si můžete přijít zapaličkovat nebo porozprávět s paličkářkou.
Borůvka
-7-
KULTURA
-8-
ZÁŘÍ 2011
KNIHOVNA
Nové klubíčko přátel knížek
a knihovny
100. výročí narození Václava
Čtvrtka (4.4.1911 – 6.11.1976)
Od září začínáme v naší knihovně s motáním nového
„Klubíčka přátel knížek a knihovny“. Ten, kdo se bude
chtít této akce zúčastnit a považuje se za přítele knížek
a knihovny, přinese do knihovny cca půl metru provázku,
pletací příze, stuhy apod.
Na konci školního roku 2011/2012 v červnu se provede
měření a budeme Vás informovat o tom, jak velké klubíčko se nám v letošním roce povedlo namotat a také ho
porovnáme s klubkem ze školního roku 2008/2009, kdy se
toto „motání“ uskutečnilo poprvé. Těšíme se na všechny
naše přátele!
Letošní rok je významný tím, že na jaře jsme oslavili
100. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka a na podzim tomu bude 35 let, kdy nás navždy opustil. Proto bychom si jeho tvorbu pro děti chtěli připomenout i v naší
knihovně a v říjnu vyhlásíme velkou čtenářskou soutěž
o hodnotné ceny. Termín ukončení soutěže bude 31.1.
2012. Vyhlášení vítězů proběhne v měsíci březnu 2012.
Dny otevřených dveří v dětském
oddělení knihovny
První týden v říjnu 2011 v rámci celostátního Týdne knihoven se uskuteční Dny otevřených dveří v dětském
oddělení mimoňské knihovny. 4.10. a 6.10. mimořádně už
od 8,00 hodin do 18,00 hodin budou mít zájemci možnost
prohlédnout si naše dětské oddělení, prohlédnout si knihy
pro děti, pohovořit s paní knihovnicí o tom, jak to u nás v
knihovně chodí a co je potřeba k přihlášení dítka mezi naše
dětské čtenáře. Srdečně Vás zveme na prohlídku!
Nové knihy
Deprese a jak ji zvládat: stop zoufalství
a beznaději (Praško, Ján) - Příručka pro
postižené, jejich blízké a pomáhající profese. Autoři uvádějí
základní informace o depresích a příbuzných poruchách,
jejich příčinách a projevech. Představují různé typy léčby.
Důraz je kladen na to, co pacient může pro překonání
deprese dělat sám a jak mu může pomáhat jeho rodina
a okolí.
Hvězdy svítí z výšky (Sheldon, Sidney) - Lara je krásná,
mladá a bohatá. Podařilo se jí udržet se na předním místě v
oboru, kterému vládnou muži, a každodenně odolává náporu
konkurence a závisti. Je zvyklá vyhrávat, ale dokáže čelit ...
Malináda (Petráková, Monika) - Začínající autorka ve své
prvotině píše o vztazích a o tom, co vše přinášejí a jakou daň
si berou v životě dnešní ženy na prahu třicítky. Hlavní
hrdinka se vyrovnává s několika prohrami svého života,
bezvýhradná oddanost partnerovi ji zavedla na šikmou
plochu špatných rozhodnutí. Začala hromadit jednu chybu
za druhou. Vzdala se vlastního života a žila jen jako doplněk
svého muže. Naivní přesvědčení o síle citů je záhy vystřídáno
krutým vystřízlivěním. Emoce se stávají přítěží a přichází
poznání - cestou pro přežití v bezohledném světě je přijmout
odpovědnost za svůj život a rozhodnutí. S nadhledem a nadsázkou se stává samostatnou a silnou osobností.
Psí život na sídlišti: příběhy psů a jejich kamarádů
(Sypal, Jaromír) - Příběhy pejsků a jejich dvounohých
přátel z jednoho sídliště vyprávějí o tom, jak krásné vztahy
mohou mezi lidmi a psy vzniknout. Kniha určená především
dětem, ale také všem milovníkům psů, ať jsou jakéhokoliv
věku, je vyzdobena obrázky Zdeňky Študlarové.
Ve stínu mafie (Karika, Jozef) - Románový debut Jozefa
Kariky situovaný do prostředí současného Slovenska přináší
drsný příběh příslušníků generace dospívající na sklonku
20. století v době vzniku nové, svobodné společnosti, nových
příležitostí, jak uspět, ale i jak ztroskotat.
Vzala jste si psychopata? (Bismuth, Nadine) - Je-li pravda,
že knihy jsou rentgenem společnosti, pak na tom nejsou
krásné, inteligentní, svobodné třicátnice zrovna nejlépe. Tak
to alespoň vyznívá z povídek kanadské spisovatelky
vyprávějících příběhy o osamění a složitém navazování
vztahů svobodných třicátnic úporně hledajících muže, který
by neměl hrůzu ze dvou slov: trvalý vztah. Není proto divu, že
se krásné, osamělé třicátnice vydávají do barů a na internetové společenské sítě a hledají citlivého a věrného muže,
tvora na pokraji vyhynutí, o kterém sní a za něhož jsou
připraveny padnout. Ukazuje se však, že takoví muži zřejmě
již neexistují. Nebo snad ano?
ZÁŘÍ 2011
-9-
HISTORIE
Rudolf Sergej Řehounek a ostatní
Město Mimoň odhalilo 20. srpna pamětní desku v Březinově ulici čp. 97/V svému dlouholetému občanovi, ruskému legionáři Řehounkovi. Je to příkladný čin v mnoha
ohledech napomáhající odstranit nánosy zapomnění
a předsudky devastující v minulosti pravdu o dějinách
20. století.
Při pátrání po legionářích Českolipska byly odhaleny tři
skupiny původních vojáků z první světové války z řad
Čechů, kteří přešli na druhou stranu fronty a zapojili se do
budování zahraničního vojska. První z nich je nejmenší,
místní čeští rodáci. Prožili dětství mezi Němci, neznali
často dobře vlastní jazyk, protože v těch časech mezi
Labem a Ještědem nebylo českých škol. Měli problém se
zařazením k vlastnímu národu. Častěji se s jejich jmény
setkáváme na pomnících z první světové války. Mezi
německými padlými na památníku v Mimoni je přibližně
10% vojáků českého původu.
Druhá skupina je početnější. Legionáři z vnitrozemí, kteří
přišli v prvních letech mladé republiky a využili zákonem
stanovených výhod, příslušející jim za služby vlasti. Přišli
na místa na dráze, poště nebo ve státní správě. Další nastoupili do podniků zakládaných českými podnikateli. Tak
se dostala řada legionářů do České Lípy a Nového Boru
a patrně někteří i do Mimoně, ale jejich počet byl právě
zde malý, takže nevytvořili samostatnou Jednotu Čs. obce
legionářské, nýbrž působili ve společné organizaci s legionáři v Zákupech.
Poslední složkou byli legionáři přicházející do našeho
kraje s osídlenci po roce 1945. Pro Mimoň je to nejtypičtější skupina. Vedle úředníků jde o vojáky z povolání, část
starších důstojníků účastnících se budování vojenského
statku a hospodářského aparátu armády.
Sem náleží také Rudolf Sergej Řehounek narozený v roce
1890 v Rožďalovicích na Jičínsku. Vyučil se truhlářem
a měl jasné ambice stát se samostatným podnikatelem. Po
vandru, kdy se dostal do Maďarska a Turecka, pracoval
u truhlářské firmy v Praze a externě studoval obchodní
akademii. Působil v Sokole a v politické organizaci Národně socialistické strany.
Do jeho života zasáhla první světová válka. Narukoval k
74. pěšímu pluku do Jičína a po výcviku v Žatci byl odvelen na ruskou frontu v Karpatech. V listopadu 1915 přešel
s několika dalšími muži k Rusům. Internován byl v obřím
zajateckém táboře v Dárnici nedaleko Kyjeva. 13. srpna
1916 vstoupil do legií a byl odvelen na frontu k 1. střeleckému pluku Jana Husi. Bojoval u Zborova, kde byl zraněn
a později ještě dvakrát. Při jednom zranění mu v těle zůstal
kus železa a to tak blízko páteře, že tuto střepinu nebylo
možné vyoperovat. Občasné bolesti ho trápily do konce života. Za činnost v legiích dostal řadu vyznamenání, na
prvním místě Československý válečný kříž. V Rusku přešel na pravoslavnou víru a přijal jméno Sergej. Domů se
vracel z Vladivostoku v hodnosti podporučíka přes Japonsko a Spojené státy. Svou mimořádnou anabázi od zajetí až
po cestu domů zaznamenal ve svých denících, které se mu
později staly základem pro vypracování pamětí.
Po návratu domů absolvoval půlroční kurz a stal se
poštmistrem v Mělnické Vtelně. Na Mělnicku se také
účastnil pohnutých událostí v květnu 1945 při samostatném vystoupení partyzánů proti okupantům. Odešel záhy
do Mimoně, kde převzal poštovní úřad a po Ladislavu Pechovi, železničním zřízenci v Zákupech, také vedení samostatné legionářské jednoty. Stal se zakladatelem nové
místní organizace strany národních socialistů.
Po válce vznikly organizace druhého odboje: Svaz bojo-
-10-
vníků za svobodu a Svaz osvobozených politických vězňů.
Snahou, i většiny odbojářů, bylo sjednotit odbojové složky
do jednoho sdružení. Problémem bylo, že ve skupině legionářů, kterých na začátku roku 1948 bylo v Mimoni 22,
převažovaly národně demokratické tendence, zatímco v obou početnějších sdruženích z druhého odboje měla
převahu komunistická ideologie. Během první fáze sjednocování vznikl Svaz národní revoluce a Řehounek byl jednatelem celé organizace. 26. února 1948 se proti němu
postavila komunisticky smýšlející většina usilující o jeho
odvolání „pro postoj ke stávajícímu politickému vývoji
v republice.“ Mimoňský akční výbor Národní fronty
později sankce proti Řehounkovi zmírnil, takže v organizaci mohl jako řadový člen zůstat a na poště se udržel až
do penze. Zemřel v roce 1962.
Jeho prasynovec, spisovatel Jan Řehounek, nalezl jeho
paměti a dle těchto zápisků vydal knihu Příběh legionáře.
Ladislav Smejkal
Akce VMG Česká Lípa
• 3. 9. - 20. 11. 2011 - Historické kolébky a kočárky
1890-1980 ze sbírky Miloslavy Šormové
• 8. 9. - 10. 9. 2011 - XXVI. Řezbářské sympozium
(Památník K.H. Máchy v Doksech)
• 10. 9. - 11. 9. 2011 - IX. ročník Kravařské paličkyády
(Vísecká rychta v Kravařích)
• 10. 9. - 18. 9. 2011 - Dny Evropského kulturního
dědictví
Akce Vlastivědného spolku
Českolipska – Klubu přátel muzea
Výlet do Žitavy
Neděle 11. září. Návštěva výstavy Ve znamení kalicha,
slunce a soli v Městských muzeích. Procházka po památkách otevřených v rámci Dne evropského kulturního dědictví. Jejich výběr bude zveřejněn po vydání oficiálního
programu. Odjezd z České Lípy vlakem v 6:36 hodin směr
Jedlová. Doporučujeme jízdenku Libnet+. Platí i jako
zpáteční pro 5 osob za 320 Kč. Návrat s odjezdem ze Žitavy v 15:44 hodin a návratem do České Lípy 17:24 hodin.
Výlet do Kamenického Šenova
Sobota 17. září. Křížová cesta v dolním Kamenickém Šenově a její obnova. Cesta vlakem s odjezdem z České Lípy
v 11:41 hod. přes Jedlovou do Horní Kamenice. Návrat
autobusem ze zastávky v dolním Šenově do České Lípy
v 15:50 hodin.
Zájezd KPM Umělecké a historické Mělnicko
Středa 28. září, státní svátek, Trasa: Česká Lípa – Dubá Horní Vidim (nádvoří zámku, malíř Ivan Mrkvička) –
Tupadly (torzo Slavína, myšlenka oslavy Slovanstva) –
Želízy (Čertovy hlavy, největší evropské plastiky pod
širým nebem) – Liběchov (zámecká zahrada, umělecký a
společenský okruh Antonína Veitha) - Obříství, Lamberk
(památník Bedřicha Smetany) – Libiš (gotický kostel sv.
Jakuba) – Lobkovice (hrobka Františka Palackého) –
Mšeno (muzejní výstava Archeologové středních Čech).
Odjezd autobusem od muzea v České Lípě v 7:00 hodin.
Návrat do České Lípy asi v 17 hodin. Cena zájezdu 180
Kč. Přihlášky na vrátnici muzea od pondělí 5. září.
www.vsc-kpm.cz
ZÁŘÍ 2011
HISTORIE
Proč se nemůžu zúčastnit odhalení pamětní desky ruského legionáře
Od pana starosty jsem obdržel pozvánku na slavnostní
odhalení pamětní desky ruského legionáře Rudolfa Sergeje
Řehounka. Nikdy jsem o něm neslyšel, a proto jsem si
otevřel internet a našel základní informace o jeho osobě.
Rudolf Sergej Řehounek byl legionářem a autorem válečných zápisků. Narodil se 6. 4. 1890 v Rožďalovicích
a zemřel 31. 7. 1962 v Mimoni. Jeho prasynovec Jan napsal knihu Příběh legionáře, kterou jsem si v knihovně
zapůjčil a přečetl.
Osobně nic nemám proti člověku, který strávil ve válce
roky, které pro něho měly být nejlepší. Nemám proti němu
nic ani proto, že bojoval proti ruským bolševikům v občanské válce. Byl to obyčejný voják, jeden ze 47.000 legionářů, kteří v rámci vojenské intervence bojovali proti
revoluci v Rusku. Zrovna tak nemůžu mít nic osobního
proti obyčejnému německému vojákovi, který bojoval ve
Wehrmachtu proti Sovětskému svazu. I on bojoval za
vlast, alespoň si to myslel. V současnosti naši chrabří vojáci po vzoru československých legií bojují v cizích službách v různých koutech světa a opět tak šíří americkou
demokracii.
Odhalení desky je pouze jedním z opatření, která se chystají při příležitosti stého výročí vzniku Československých
legií v Rusku a je tedy třeba být připraven na manipulaci
s fakty a třídní přístup současné pravice, pro kterou je i fašista generál Radola Gajda k potřebě. Stačí se podívat na
naše ministerstvo školství. Důvod mé neúčasti na slavnostním odhalení pamětní desky by měl vyplynout z následujících řádků.
Staré carské Rusko skončilo 16. března 1917. Do Washingtonu se dostaly první informace o revoluci v Rusku 8. listopadu 1917, zveřejněním dekretu o míru prolamující mír
bez anexí a kontribucí. Světem byla bolševická revoluce
vnímána jako dočasná krize Ruska a čekalo se, že brzy
skončí. Americké vládní kruhy, právě tak jako vlády
Spojenců, v jednání sovětů viděly důkazy, že bolševická
vláda je placena Němci, aby vyloučila Rusko z války.
Koncem roku 1917, po zahájení mírových jednání mezi
bolševickou vládou a centrálními mocnostmi, se Spojenci
začali zabývat možnou společnou intervencí v Rusku, pomocí níž by zabránili rozpadu východní fronty a přesunu
značné německé vojenské síly z východní na západní frontu. Ze strany Ruska byl vyvíjen tlak, aby Brestlitevské mírové jednání bylo rozšířeno na všeobecné mírové jednání,
avšak to centrální mocnosti i Spojenci odmítli, a tudíž
s centrálními mocnostmi uzavřela 15. prosince 1917 příměří pouze sovětská vláda.
Intervence v Rusku byla dle Spojenců nutná, avšak problémem bylo, kdo by měl intervenovat. Japonsko se k intervenci nabízelo, avšak názor Spojenců a americké vlády na to
byl pesimistický. Pramenilo to z dřívějších sporů mezi
Japonskem a Ruskem. Spojenci se v souladu s vyjádřením
amerického prezidenta pokoušeli přimět bolševickou vládu
požádat o intervenci. Počátkem roku 1918 bylo celkem
reálné tento projekt realizovat. 3. března 1918 byl uzavřen
Brestlitevský mír, avšak 5. března Trocký předal americkému velvyslanci dokument s návrhem pro americkou vládu,
ve kterém se bolševická vláda zavazovala: „…, že kongres
sovětů, svolaný na 12., resp. 16. března 1918, nebude ratifikovati mír s Německem v tom případě, když Spojenci a
Amerika poskytnou velkorysou pomoc sovětskému Rusku
proti útoku Německa, který by jistě následoval po takovém
ZÁŘÍ 2011
rozhodnutí sovětů.“ Ani jedna vláda na tento návrh neodpověděla.
Nejvíce rozčílila bolševická vláda Spojence, když 3. února
1918 vydala manifest, jímž zavrhla přebírání jakýchkoli
závazků za dluhy carského Ruska. To mělo za následek, že
finanční odbor mezispojenecké rady vydal usnesení, že je
nežádoucí uznat jakýkoli stát vzniklý na území dřívějšího
carského Ruska, aniž by tento stát přijal závazky alespoň
za část dluhů. Vždyť války se vedou kvůli kšeftům bank.
Poté, co Němci uzavřeli mír s bolševickou vládou a Rumunskem, se zhroutila východní fronta, z které se uvolnila
silná vojska centrálních mocností, které se začali přesouvat na západní a italskou frontu. Po uzavření Brestlitevského míru byla Francie ochotná spolupracovat s kýmkoli
a přislíbit mu cokoli za obnovení východní fronty proti
Německu a za boj proti bolševické vládě.
Na Wilsona byl vyvíjen velký tlak, aby souhlasil s intervencí proti bolševikům v Rusku, avšak jeho rozhodnutím
6. července 1918 nebyl masivní zásah, nýbrž pouze vyjádřil souhlas s pomocí Čechoslovákům. Nepochybně „…se
osud československých legií stal předmětem zájmu politických a vojenských špiček Dohody a USA. Také Británie
považovala československé legie v Rusku jako silný prostředek, jak svrhnout bolševickou vládu, která spolupracovala s Němci. Masarykovo doporučení Spojencům uznat
bolševickou vládu a spolupracovat s ní bylo přijímáno odmítavě a jeho rozkaz nevměšovat se do ruských záležitostí,
byl považován za projev probolševické orientace.
Velký posun v československé revoluci a ve vnímání
československého národa se udál v létě roku 1918, kdy se
také díky účasti československých legií částečně obnovila
východní fronta. Díky možnosti, že Spojenci mohly využít
československá zahraniční vojska k intervenci v Rusku a
k obnově východní fronty, došlo k obratu spojenecké politiky ve prospěch československého revolučního hnutí.
Přes Masarykův pokyn o nevměšování se do ruských vnitřních záležitostí a dodržování striktní neutrality se československé legie v Rusku vzbouřily proti bolševikům, což
bylo v dohodových státech přijato s nadšením. Bylo „štěstím“, že představitelé československé národní rady nakonec přehodnotili svůj původní úmysl o přesunutí vojsk
z východní na západní frontu a uvědomili si, že československé legie mohou vykonat pro Dohodu značnou službu
při intervenci v Rusku. Právě nasazení československých
legií proti bolševikům byl krok, který vedl k uznání Československé Národní rady za vládu de facto postupně všemi
Spojenci a československý národ byl definitivně uznán za
národ bojující na straně Spojenců.
Československé legie ochotně sloužily v boji proti bolševikům. Jedině boje jako Zborov, nebo Bachmač si zaslouží
pozornost a úctu. Přes počáteční úspěchy velice konsolidované a vycvičené československé legie i přes posttraumatické stresy, kterým vojáci začali pro dlouhodobé bojové
nasazení trpět, se legie dostala až do Kazaně, kde utrpěla
největší porážku od bolševických vojsk, která se začala
nově formovat a kterým zde velel pozdější maršál Tuchačevský. Bolševické jednotky se od československých legií
naučily bojovat. Poté se legiím podařilo uzavřít s bolševiky příměří a dokončily přesun do Vladivostoku.
Předpokládám, že čtenář pochopil, že nemůžu u takové
záslužné akce figurovat.
Miroslav Schleier
-11-
RŮZNÉ
Tip na výlet
Výlet do Jeřmanic za adrenalinovými zážitky a výhledy do kraje
protože v jarních měsících zde dochází k prudkému tání
Chcete-li si výlet zpestřit trochou adrenalinu, doporučujesněhu a příroda ožívá dříve než v okolí. Po vystoupání 61
me se vydat do všesportovního areálu Javorník, který byl
schodů budete odměněni výhledem na východní straně na
otevřen v loňském roce v obci Jeřmanice nedaleko LiKrkonoše, na západní na Bezděz a České středohoří a na
berce.
jižní uvidíte Trosky. Pokud by se vám procházka zdála
Čeká tu na vás 1 100 metrů dlouhá bobová dráha, která je
krátká, můžete pokračovat až na vrchol Ještědu.
jednak jednou z nejnovějších ale také nejdelší trubkovou
zdroj: www.liberecky-kraj.cz
bobovou dráhou v České republice. Těšit se můžete na dráhu s jednou spirálou, 13 velkými zatáčkami a množstvím
dalších menších zatáček a umělých vln. Převýšení bobové
dráhy je 80,5 m. Součástí areálu jsou také atrakce pro malé
návštěvníky, občerstvení a čtyřsedačková lanová dráha,
která vás vyveze až skoro na vrchol Javorníku, kde byla
koncem léta slavnostně otevřena restaurace s penzionem
Obří Sud. Penzion stojí na místě dřívějšího obřího sudu,
který v roce 1974 shořel, a je jeho nepřímou replikou.
Pokud se z Javorníku vydáte směrem k Ještědu, dojdete po
dvou kilometrech k rozhledně Rašovka. Kamenná rozhledna byla otevřena v roce 2006 a její 19,5m vysoká vyhlídková věž je součástí restaurace „V Trnčí“, která byla postavena na místě bývalé stejnojmenné restaurace. Ta zde
stávala od roku 1898 do 1962, kdy objekt vyhořel. Název
rozhledny i celého vrcholu je odvozen od slova rašiti,
OKOLNÍ AKCE
XV. Zákupské slavnosti
Výhled z Ralska stále láká
470. výročí povýšení Zákup na město a udělení městských
práv proběhne ve dnech 9. – 10. 9. 2011.
O tom, jak je zdejší krajina Podralska a jeho okolí krásná
a zajímavá, se dá jistě dlouho povídat, ale já bych chtěla
inspirovat ty, kteří ještě nezakusili zajímavý výstup na vrchol zdejší dominanty Ralska. Příjemná a dobře značená
cesta přijde vhod (doporučuji z Vranova po červené) a celý
fyzický výkon pro vás bude nakonec balzámem na tělo i
duši. Třešničkou na dortu vám bude pak samotný pohled
na panorama zdejší krajiny, kterou máte rázem jako na
dlani. Krom blízkého okolí se zmíním třeba o Milešovce,
Řípu, Krkonoších, Lužických a Jizerských horách. Pokud
jste si vybrali den kdy je jasné počasí a dobrá viditelnost,
věřte, že opravdu je na co dívat. Vždyť za tímto pohledem
k nám jezdí i turisté až z dalekých Beskyd!
Pátek 9. 9. 2011:
19:00 koncert v kostele sv. Fabiána a Šebestiána –
Cansoneta
Sobota 10. 9. 2011:
9:30
dobová hudba, šermíři, kejklíři, historické
tance, stánky – do 13,00 hod.
10:00 historický průvod, předání městských práv
11:00 Furianti – soubor Baráčníků
13:00 Vosa jede – dětský program,
ukázka bojového umění Taiji quan
15:00 Jan Bendik + autogramiáda,
ukázka bojového umění Taiji quan
15:30 Holywood revival
16:30 Richard Nedvěd
17:00 Holywood revival
19:00 Kabát revival + ohňová show
21:00 ohňostroj
9:00 –16:00 výstava zahrádkářských výpěstků v radničním
sklípku, výstava krojů baráčníků na MěÚ Zákupy.
Změna programu vyhrazena.
50 Cyklorájem Podralsko
Ve Stráži pod Ralskem se dne 1. 10. 2011 odstartuje
podzimní verze závodu 50 Cyklorájem Podralsko, která
vás zavede na konci sezóny i do bývalého vojenského
prostoru.
Více informací na webových stránkách:
http://www.spinfit.cz/cs/podralsko-a-spinfit
-12-
Příjemnou procházku a pěkné zážitky přeje Gabriela
Nováková
ZÁŘÍ 2011
RŮZNÉ
Cyklovýlety
Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí připravilo
další podzimní cyklovýlety za poznáním zajímavých míst
v okolí našeho města:
Společenství historie Mimoně, Ralska a okolí
sobota 10.9.2011
Jablonné v Podještědí – Lada – Lückendorf (asi 40 km)
nice - Kuřívody - židlovská obora - Hvězdov - Mimoň
Odjezd ve 13 hod. od Božího hrobu, návrat v 18 hodin.
Prohlídka historických památek ve středu města a železniční muzeum, Lada - ruský a ukrajinský hřbitov obětem
1. svět války. Trasa výletu: Mimoň - Brniště - Velký Valtinov - Jablonné v Podještědí - Lada - Lückendorf
Odjezd v 10 hod. z náměstí 1.máje, návrat asi v 17 hodin.
Možnost oběda v Jablonném v Podještědí
sobota 24.9.2011
Kuřívody - Židlovská obora (asi 40 km)
Prohlídka Božího hrobu v Mimoni, v Kuřívodech prohlídka stálé expozice pyrotechnické asanace Ralska, dále pak
pomník srážky u Kuřívod v r. 1866 a do zaniklých obcí
Židlov, Kracmanov, Okna Trasa výletu: Mimoň - Plouž-
sobota 8.10.2011
Osečná - prameny Ploučnice (asi 40 km)
Prohlídka středu městečka, pramenu Ploučnice, návštěva
pomníku střelce France Volandy/1866/ a Lázní Kundratic.
Trasa výletu: Mimoň, Noviny p.R., Stráž pod R., Hamr na
Jezeře, Břevniště, Osečná - pramen Ploučnice, cyklostezka
Lázně Kundratice, Podvrší, Děvín - Sochorův pomník,
Nový Dvůr - Mimoň
Odjezd ve 13 hod. z náměstí 1máje, návrat v 18 hodin.
Srdečně Vás zveme. Průvodcem bude zkušený cykloturista
pan Luboš Hynek
Společnost EVERESTA, s.r.o. Česká Lípa pořádá ZDARMA v rámci projektu
"Tvorba a ověření IT kurzů na open source aplikacích v Libereckém kraji",
CZ.1.07/3.2.01/01.0012 následující kurzy Linux (Ubuntu):
Délka kurzu: 1 den
Popis kurzu: Linux je nejčastější alternativou vůči
nejznámějšímu a nejpoužívanějšímu operačnímu systému
Windows od firmy Microsoft. V případě použití jiného
systému jsou znalosti z tohoto kurzu přenositelné, neboť
drtivá většina linuxových operačních systémů je postavena
na stejném základu grafického prostředí KDE nebo
GNOME (ovládání je velmi podobné jako mezi systémy
Win 95 – XP).
Kurz určen: Zaměstnancům, kteří ke své každodenní
práci využívají počítač s tímto operačním systémem a potřebují se zdokonalit v jeho ovládání (varianta pro pokročilé). Případně pracovníkům firem, které zavedení tohoto
operačního systému silně zvažují nebo osoby, které se na
práci s těmito aplikacemi připravují (varianta pro začátečníky). Kurz je určen zaměstnancům s výkonem práce na
území Libereckého kraje.
Kapacita kurzu: každá úroveň 15 osob
Data realizace jednotlivých modulů:
Č. Lípa: začátečníci - 8. 9. 2011 pokročilí - 10. 10. 2011
Liberec: začátečníci - 9. 9. 2011 pokročilí - 17. 10. 2011
Semily: začátečníci - 26. 9. 2011 pokročilí - 24. 10. 2011
Obsah kurzu: Kurz bude ve dvou úrovních, začátečníci
a pokročilí. Záleží na Vás, jakou úroveň zvolíte. Seznámíte se s rozdíly mezi Linuxem a MS Windows, naučíte se
základní práci se složkami a soubory, práci se správcem
souborů, naučíte se pracovat s podporou v případě potíží
a celou řadu dalšího.
Přihlásit se na tyto kurzy je možné telefonicky u Kateřiny
Další informace na http://www.everesta.cz/
ZÁŘÍ 2011
Začátečníci:
- Filosofie GNU/Linuxu (rozdíly oproti MS Windows,
výhody Linuxu, základní distribuce Linuxu,…)
- Základy práce s Linuxem (popis hlavní obrazovky, práce
se základním panelem, práce s okny, práce se složkami
a soubory, …)
- Základní nastavení (klávesnice, plocha, spouštěč
programů, tiskárny)
- Práce s programy (instalace programů, přidání a odebrání
programů, nautilus – správce souborů, alternativy programů v MS Windows,…)
- Podpora uživatelů (Wiki – základy Linuxu, hledání dle
témat)
Pokročilí:
- Filosofie GNU/Linuxu (rozdíly oproti MS Windows,
grafická prostředí GNOME, KDE,…)
- Práce s Linuxem (přizpůsobení hlavní obrazovky,
přizpůsobení základního panelu, práce s okny, práce se
složkami a soubory,…)
- Práce s programy (zdroje balíků, přidání a odebrání
programů, Nautilus – správce souborů, alternativy programů v MS Windows)
- Pokročilé funkce a nastavení (terminál, Root SUDO,
základní příkazy, klávesové zkratky)
- Podpora uživatelů (Wiki, fórum uživatelů, hledání dle
témat, jak zadávat dotazy)
Mrkosové, telefon 481 130 410, nebo mobil 734 579 095.
-13-
RŮZNÉ
Novinky v DDM Vážka
Vážení rodiče a ostatní příznivci a přátelé DDM Vážka,
chtěla bych vám jménem naší organizace oznámit, že
vzhledem k našemu stěhování (brzy již budeme sídlit
v nových prostorách v Nádražní ulici, v bývalé MŠ) se
bohužel posune začátek naší činnosti. Nejspíše budeme
začínat na konci října 2011, o všem budete řádně předem
informováni. Zápis dětí do našich kroužků bude probíhat
celé září 2011 a to především elektronicky (na adresu
[email protected]). Dále pak můžete využít našeho
kontaktního místa v Mimoňské komunální u paní Jany
Votavové a paní Blanky Marčokové – tam si můžete
vyzvednout i odevzdat přihlášku do našich kroužků.
Velice se omlouváme za způsobené komplikace a doufáme, že nám zachováte i nadále svou přízeň.
Mgr. Kristýna Králíčková, ředitelka DDM Vážka
Nabídka zájmových útvarů DDM Vážka pro školní rok 2011 – 2012
Název zájmového útvaru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Dětský cirkus
Mladí hasiči
Gymball aerobic
Mažoretky
Volejbal
Basketbal
Fotbal mladší žáci
Fotbal starší žáci
Florbal pro nejmenší
Cykloturistika
Karate
Disco školka
Disco škola
Country tance pro děti
Country tance pro dospělé
Aerobik
Street dance (zatím s otazníkem)
Keramická dílna pro děti
Pedagogické
a odborné vedení
J. Králíček
J. Zítka
V. Špetlová
N. Kudrnáčová
J. Králíček
B. Kalová
M. Steinfest
M. Vocásek
J. Králíček
K. Králíčková
J. Polák
K. Králíčková
K. Králíčková
K. Králíčková
K. Králíčková
K. Pobudová
D. Kučerová
K. Králíčková
Název zájmového útvaru
19. Keramická dílna pro
dospělé
20. Digitální fotografie
21. Výtvarná dílna
22. Hudební dílna
23. Textilní dílna
24. Kuchařská dílna
25. Divadelní kroužek
26. Mediální tvořivost
27. Chovatelský kroužek
28. Mladý zdravotník
29. Klub Cvrček
30. Stolní fotbal
31. Deskové hry
32. Eko - klub
33. PC klub
34. Klub Hawai
Pedagogické
a odborné vedení
K. Králíčková
J. Králíček
V. Špetlová
K. Králíčková
V. Špetlová
V. Špetlová
K. Králíčková
D. Heráková
V. Špetlová
K. Králíčková
L. Jarošová
Služba v DDM
Služba v DDM
K. Králíčková
Služba v DDM
Služba v DDM
Fotosoutěž
Sdružení Českolipsko vypisuje fotosoutěž na téma:
„Českolipsko …. zážitky ve čtyřech ročních obdobích“
Podmínky soutěže:
1) Fotosoutěž je veřejná a lze soutěžit pouze prostřednictvím internetu.
2) Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie
odpovídající hlavnímu tématu. Vyhlašovatel může vyřadit
ze soutěže fotografie nesouvisející s vypsaným tématem či
porušující autorská práva.
3) Podmínkou zařazení do soutěže je zaslání max. 3 fotografií prostřednictvím e-mailové adresy s uvedením názvu
fotografie, místo pořízení a údaje o autorovi vč. kontaktních údajů ( jméno a příjmení, adresa, telefon )
4) Termín soutěže: Soutěž probíhá v období od 1. 8. 2011
do 20. 11. 2011. Po uzávěrce příjmu fotografií bude
vybráno 20 nejhezčích fotografií, od 20. 10. 2011 budou
zveřejněny na portálu www.ceskolipsko.info a bude
zahájeno veřejné hlasování. Hlasovat lze do 10. 11. 2011.
Vyhlášení výsledků soutěže a zveřejnění vítězných
fotografií proběhne 20. 11. 2011.
Ostatní ujednání:
• Fotografie ve formátu JPEG o min. rozlišení 300 dpi
musí být zaslány e-mailem na adresu
[email protected]
v termínu uvedeném v podmínkách soutěže.
• Zasláním fotografie dává soutěžící vyhlašovateli pro
účely této soutěže souhlas se zpracováním osobních
údajů, ve smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
• Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje
pořadateli soutěže bezúplatně nevýhradní licenci k užití
této fotografie ke všem způsobům jejího užití, a to
v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat
podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou
dodatečnou odměnu.
Hodnocení fotografií:
Po uzávěrce došlých fotografií 15. 10. 2011 vybere porota
složená ze zástupců informačních center regionu 20
nejvíce povedených fotografií. O konečném pořadí
rozhodnou uživatelé internetu v období od 20. 10. 2011 do
10. 11. 2011 na webu www.ceskolipsko.info.
Ceny:
1. Autoři tří nejlepších fotografií obdrží hodnotné ceny.
2. Všichni autoři 20 nejpovedenějších zveřejněných
fotografií obdrží balíček dárkových předmětů turistického
regionu Českolipsko.
Tento projekt „Rozvoj turistického regionu Českolipsko“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
-14-
ZÁŘÍ 2011
RŮZNÉ
ZÁŘÍ 2011
-15-
RŮZNÉ
Cyklostezka Zámecký most – Potoční ulice
V březnu letošního roku byla podána žádost o vybudování
první části cyklomagistrály Ploučnice na území města
Mimoň z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
Projekt je zaměřen na zvýšení bezpečnosti cyklistů
s návazností na další záměry na území města Mimoně.
Cyklostezka je položena na důležité komunikační trase
spojující centrum města, Sídliště pod Ralskem, sídliště
Letná, obchodní centrum v ulici Husova a napojuje se na
komunikační trasu k průmyslové oblasti města - dnes
zejména k podnikům Jatka Váša, Silo, Zimpel s.r.o.,
Velkovýkrmna prasat Solany, areál bývalých kasáren,
Hřebčín Pulec. V centru města cyklostezka navazuje na
stávající trasy vedené k budovám veřejného charakteru
a občanské vybavenosti a rovněž na navrhované budoucí
cyklotrasy podle generelu cyklotras, které vedou k veřejným budovám. V rámci Náměstí 1. Máje se jedná o GE
MONEY BANK a.s. a lékárnu. V rámci ulice Malá
a Mírová se jedná o služebnu PČR, Městskou Policii,
Městský úřad Mimoň, Českou spořitelnu a.s., poštu,
Základní uměleckou školu. Mezi další budovy patří
nádraží ČD a Základní škola Mírová. Dále cyklostezka
umožňuje napojení Sídliště pod Ralskem a Letná se
školami - Základní škola Ralsko, Praktická škola Letná,
Dům dětí a mládeže Letná a Gymnázium Mimoň
a s tělovýchovnými zařízeními - stadiony TJ Jiskra Mimoň
a Tenisový klub Mimoň. V ulici Husova se napojuje na
budoucí obchodní centrum se stávajícími markety Tesco
-16-
a Penny (v přípravě je dostavba obchodního centra, které
realizuje fy JTH Teplice).
Stavba je rovněž první etapou realizace záměru odvést
v části Mikroregionu Podralsko cyklisty z komunikace
II/268 (v současné době je největší zatížení v centru Mimoně a v úseku Mimoň – Ralsko Ploužnice) a motivovat
občany dojíždějící do zaměstnání k přechodu od automobilové přepravy na přepravu na kole. Ve směru na Ralsko
navazuje cyklostezka na záměr obce realizovat podél komunikace II/268 smíšený chodník (cyklisté + pěší) pro
občany bydlící na Sídlišti Ploužnice (cca 900 obyvatel),
které má vysokou spádovost do Mimoně. Ve směru na
Stráž pod Ralskem navazuje stavba na připravovanou
cyklostezku – tzv. magistrála Ploučnice. Stavba přispěje
v současné době ke zvýšení bezpečnosti cyklistů pohybujících se v centru města Mimoň, zejména po ul. Husova,
kterou je vedena komunikace II/268 a přispěje k pokračování záměru odvedení cyklistů z komunikace II/268.
V rámci akce dojde k vytvoření úseku v délce 1,1 km,
přičemž 970 m bude provedeno s asfaltovým krytem
a zbývajících 130 m bude provedeno jako nezpevněná
komunikace v úseku Křížová lávka – Jatka Váša. Šířka
bude 3 m a na trase vzniknou 4 odpočívadla. Celkové náklady na realizaci této akce jsou bezmála 4,0 mil. Kč
a z této částky 1,7 mil. jsou prostředky města a zbývající
část je dotace SFDI.
Pavel Škubal, vedoucí odboru ORM
ZÁŘÍ 2011
RŮZNÉ
Pečujte, fotografujte, soutěžte
- uzávěrka IV. ročníku soutěže o nejkrásnější rozkvetlé
okno, či balkon se blíží!
Pondělí 26. září 2011 je posledním dnem, kdy do 17.00
hod. můžete na Městský úřad v Mimoni doručit přihlášku
spolu s fotografiemi do soutěže o nejkrásnější rozkvetlé
okno či balkon. Na rozdíl let minulých lze v letošním roce
přihlásit do soutěže pouze rozkvetlé okno či balkon viditelný z místních komunikací a veřejných prostranství.
Přihlášky jsou k dispozici na odboru zemědělství a ŽP
MěÚ Mimoń, nebo na webových stránkách města. Soutěžit
může každý občan starší 15-ti let, pečující o rozkvetlé
okno či balkon na území města Mimoně (k.ú.Mimoň,
k.ú.Vranov), bez ohledu na to, zda se v minulých letech
soutěže zúčastnil či nikoliv. Každý účastník může prezentovat své okno či balkon maximálně na třech fotografiích.
I letos jsou pro všechny soutěžící připraveny hodnotné
ceny.
Odbor zemědělství a ŽP
Soutěž v Městském muzeu
Zúčastněte se nové soutěže, kterou vyhlásilo Městské
muzeum v Mimoni. Akce probíhá od září 2011 do konce
června 2012. Podmínky soutěže spočívají ve sběru kartiček, které návštěvníci obdrží při návštěvě každé výstavy.
Kartičky budou vždy tematicky zaměřené na danou výstavu a naleznete na nich základní informace o výstavě i zajímavosti týkající se tématu výstavy. Na konci června 2012
proběhne vyhodnocení. Soutěžící, kteří navštíví nejvíce
výstav a nasbírají největší množství kartiček, obdrží zajímavé ceny.
Fotografie Wolmanovy vily
V současné době připravuje Gymnázium Mimoň projekt
Uličník Mimoně. Jedná se o publikaci, která zajímavým
způsobem srovnává historické obrázky Mimoně s fotografiemi dnešní doby pořízené na těch samých místech.
Prosíme čtenáře zpravodaje, pokud mají fotografii Wolmanovy vily, aby kontaktovali TV Mitel na e-mail
[email protected] Předem děkujeme za pomoc.
Řádková inzerce
Přenechám za odstupné zahradu s chatkou v zahrádkářské kolonii, 2,5 km od Mimoně. Roční
nájem: 1 100,- Kč.
Tel.: 737 666 491
ZÁŘÍ 2011
VI. VÝSTAVA HUB
Chanos, Okružní 636 (dolní sídliště - Jednota),
Mimoň
25. 9. - 26. 9. 2011 od 8 do 18 hod.
Odborné posouzení přinesených
hub mykologem Josefem Slavíčkem.
Uvidíte houby živé, fotografované
i kreslené.
Výstavu doplní doprovodný program pro děti.
Na vaši účast se těší pořadatelé. Případné
dotazy na telefonu 602 315 885 nebo e-mailu
[email protected]
Poděkování chovatelům
a majitelům psů v Mimoni!
V souladu s obecně závaznou vyhláškou města (dále jen
OZV) č.6/2010 k trvalému označování psů elektronickým
čipem a vedení evidence jejich chovatelů a OZV č.2/2011,
kterou se mění citovaná vyhláška, mají chovatelé a majitelé psů od 4. července letošního roku povinnost mít svého
psa staršího tří měsíců trvale označeného mikročipem či
čitelným tetováním a toto označení nahlásit finančnímu
odboru Městského úřadu v Mimoni. Poděkování patří
všem, kteří tuto povinnost již splnili! Ostatní chceme
požádat, aby tak v co nejkratší době učinili a vyvarovali se
případného finančního postihu ze strany města.
V souladu s OZV č. 10/2005 o pravidlech pro pobyt psů na
veřejném prostranství a vymezení prostor pro volné pobíhání psů a OZV č.3/2007, kterou se mění citovaná vyhláška, mají chovatelé a majitelé psů povinnost mít svého psa
na území města Mimoně, mimo prostory vymezené pro
volné pobíhání psů, na vodítku. Poděkování patří všem,
kteří vodí své psy mimo vymezené prostory na vodítku a
neobtěžují ostatní obyvatele našeho města! Těm, kteří tak
dosud nečiní a nechávají své pejsky volně pobíhat, si
dovolujeme tuto povinnost připomenout. S úplným zněním
citovaných vyhlášek (včetně vymezených prostor pro
volné pobíhání psů) se můžete seznámit na webových
stránkách města Mimoně www.mestomimon.cz, na odboru
zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň nebo v pokladně MK a.s.
Děkujeme všem chovatelům a majitelům pejsků, kteří po
svých psech celoročně uklízí! Ty, kteří dosud tak nečiní,
chceme o tuto činnost požádat. Sáčky na psí exkrementy
jsou i v letošním roce zdarma k dispozici na 25 stojanech,
umístěných převážně u prostor vymezených pro venčení
a volné pobíhání psů.
Závěrem pár čísel:
- v roce 2010 přispěli chovatelé a majitelé pejsků do
městské pokladny částkou 137.000,-Kč
- v roce 2010 bylo na území města Mimoně odchyceno
a městskou policií do útulku v Dobranově převezeno
celkem 33 psů, náklady na jejich vyšetření, krmení a pobyt v útulku zatížily pokladnu města částkou 90.544,-Kč
- v roce 2010 vynaložilo město Mimoň prostřednictvím
svozové firmy 31.050 Kč na nákup sáčků na psí exkrementy. Celkem 27.000 ks papírových sáčků bylo po celý
rok k dispozici v přízemí budovy Mírová 78 a na 25
stojanech na odpadky rozmístěných po městě
- v roce 2010 bylo vynaloženo 159.408,-Kč na údržbu
části ploch o výměře 24.600 m2 vymezených pro volné
pobíhání psů
Odbor zemědělství a ŽP
-17-
HASIČI
Nejmladší dobrovolní mimoňští hasiči jsou předškoláci
Sbor dobrovolných hasičů je organizací v našem městě,
která byla založena v Mimoni před 146 lety. Sbor sdružuje
kolem sedmdesáti členů. Z toho je čtyřicet mužů, patnáct
žen a kolem dvaceti dětí, s kterými se pracuje v kroužku
mladých hasičů, pod vedením vedoucí pí. Zítkové. Kroužek mladých hasičů pracuje s dětmi předškolního věku,
což je kategorie přípravky. Pak jsou děti školního věku do
15 let a poté dorostenecká kategorie od 15 do 18 let. Kroužek našich mladých hasičů se velmi dobře umisťuje každý
rok v celorepublikové hře Plamen, která se člení na postupová kola dle okresů, krajů a mistrovství republiky. Několikráte se naši mladí hasiči vybojovali postup z okresního
kola na krajské kolo a v kategorii dorostu jsme měli i
úspěch, že se probojovali až na mistrovství republiky.
S mladou generací se ve sboru pracuje už dlouhé roky,
vždyť si přeci vychováváme své nástupce, nikdo tu nebude
věčně. V letošním roce se našim mladým moc nevedlo, byla obměna dětí, protože dovršili věk pro odchod do dorostu
a začínali jsme opět s nováčky. I přesto jsme na okrese
obsadili 5 místo z 12 kolektivů na okrese.
Největší radost jsme měli z Honzíka Zavřela, který obhájil
první místo v kategorii přípravky na okrese. Za tuto jejich
snahu a aktivní činnost po celý rok v kroužku jsme pro ně
uspořádali letní soustředění v Novém městě pod Smrkem
na deset dní, za toto bych chtěl poděkovat městu Mimoň
a Krajskému úřadu Libereckého kraje, který nám tuto akcí
pomohli uskutečnit formou finančního příspěvku.
V září opět začínáme náborem do kroužku mladých hasičů,
první schůzka spojená s náborem nových dětí bude
5.9.2011 od 15 hodin. Chtěl bych ještě upozornit, že 18.9.
pořádá Dům dětí a mládeže Vážka ve spolupráci s naším
hasičským sborem akci Putování za pohádkou, start bude
od 9.30 do 12 hodin v areálu místního koupaliště.
Závěrem bych chtěl poděkovat městu Mimoň a panu starostovi Františkovi Kaiserovi za udělení Ceny města Mimoně našemu sboru a do budoucnosti plnou další spolupráci
mezi městem Mimoň a sborem dobrovolných hasičů
v Mimoni.
Za SDH Mimoň Zítka Jan starosta SDH Mimoň
Z činnosti SDH Mimoň
• 12.07.2011 ve 13:25 hodin vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN v počtu 1+5 k ohlášenému požáru elektrického
rozvaděče v areálu fotovoltaické elektrárny ve Hvězdovské ulici v Mimoni. Po příjezdu na místo události byl
proveden průzkum, kterým byl zjištěn požár el. rozvaděče
pod napětím. Na místo byl povolán technik, který odpojil
vysoké napětí v rozvodně elektrárny. Byl proveden hasební zásah práškovým a sněhovým ručním hasicím přístrojem. Proud vyráběný z fotovoltaických panelů neustále
proudil v elektrickém vedení, proto bylo nutné celý obvod
elektrárny odpojit. To se podařilo po cca hodině a půl. Poté
byl požár zcela zlikvidován. U tohoto zásahu nedošlo k
žádnému zranění zasahujících hasičů. Na místě zásahu
spolupracoval hasičský vyšetřovatel a místní elektro firma.
• 17.07.2011 ve 14:19 hodin vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN v počtu 1+5, k požáru sklepní kóje ve Stráži pod
Ralskem. Po příjezdu na místo události byla jednotka
informována velitelem zásahu o situaci na místě události.
Družstvo SDH Mimoň se vystrojilo vzduchovou dýchací
technikou Pluto 300 Comfort a vystřídalo již zasahující hasiče. Požár se likvidoval vysokotlakým proudem. V průběhu zásahu byla jednotce z Mimoně oznámena další událost.
• 17.07.2011 ve 14:45 hodin vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN v počtu 1+2 k dopravní nehodě osobního automobilu VW Golf Variant a silničního motocyklu Honda
1000, na silniční komunikaci II/278 ze Stráže pod Ralskem
na Hamr na Jezeře. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum dopravní nehody, při kterém nebyl zjištěn
žádný únik provozních náplní vozidel. Řidič silničního
motocyklu byl v péči ZZS z Jablonného v Podještědí, která
požádala jednotku z Mimoně o asistenci při ošetřování
a následném transportu pacienta do vozidla ZZS. Provoz
v místě nehody řídila hlídka policie ČR ze Stráže pod
Ralskem. Po ukončení tohoto zásahu se jednotka s technikou přemístila zpět do Stráže pod Ralskem, k požáru
sklepní kóje.
-18-
• 20.07.2011 v 16:21 hodin, vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN v počtu 1+4 k dopravní nehodě, nedaleko obce
Srní Potok. Po příjezdu na místo události, byl proveden
průzkum, kterým byla zjištěna jedna zraněná osoba. Na
místo se dostavila ZZS z Doks, která požádala výjezdové
družstvo o pomoc při ošetřování zraněné osoby, která byla
následně transportována do nemocnice v České Lípě. Na
místě události dále zasahovala jednotka HZS ze stanice
Jablonné v Podještědí a hlídka policie ČR z Mimoně.
• 27.07.2011 ve 14:25 hodin, vyjížděla jednotka s CAS
15/MAN v počtu 1+3 k technické pomoci na Sídliště pod
Ralskem v Mimoni. Jednalo se o otevření vchodových
dveří do bytu, za kterými se nacházela zraněná osoba. Jednotka provedla opatrné vypáčení zámku dveří, vnikla do
bytu a provedla předlékařskou pomoc zraněné osobě. Po
příjezdu ZZS a pana doktora, byla osoba předána. Jednotka
po celou dobu zásahu spolupracovala s hlídkou policie ČR
z Mimoně.
• 27.07.2011 ve 22:47 hodin vyjížděla s CAS 15/MAN
a s CAS 32/TATRA 148 v celkovém počtu 1+8 k požáru
sklepa na Sídlišti pod Ralskem v Mimoni. Po příjezdu na
místo události byl proveden průzkum sklepních prostorů.
V místě, kde byl požár zpozorován, byly uzamčené dveře.
Jednotka provedla vypáčení dveří a provedla hasební zásah
vysokotlakým proudem. Z důvodu silného zadýmení probíhal zásah v dýchací technice. Dále bylo provedeno přirozené odvětrání prostorů. Na místě zásahu spolupracovala
jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještědí a hlídka
policie ČR z Mimoně.
• 17.08.2011 v 10:25 hodin vyjížděla jednotka z Mimoně
k technické pomoci do obce Ralsko - Kuřívody. Po příjezdu na místo události byla jednotka požádána zdravotníky
o pomoc při transportu pacienta z 2. nadzemního podlaží
do vozidla Zdravotnické záchranné služby. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
ZÁŘÍ 2011
POLICIE
Konečně se dočkáme rekonstrukce Pátrání po osobách
Databáze obsahuje záznamy z aktivní pátrací evidence
silnice II/270
Policie České republiky. Zpřístupněné záznamy jsou
Hlavní silnice II/270 spojující města Mimoň a Jablonné
v Podještědí, která je zároveň jednou z hlavních přístupových komunikací do našeho města, se konečně dočká
opravy! Tato silnice je už dlouhodobě ve velmi špatném technickém stavu, především v úseku od Novin pod Ralskem na Postřelnou vč. Luhovské křižovatky. Na základě
vyžádaných informací od vlastníka komunikace, kterým je
Liberecký kraj, Vám rádi sdělujeme, že rekonstrukce této
silnice II/270 v úseku Luhov – Postřelná bude konečně
zahájena dne 8. 8. 2011 s předpokládaným termínem
dokončení v listopadu tohoto roku. Je plánováno provedení odfrézování stávajícího krytu vozovky a provedení
nového krytu v tloušťce 100 mm. Zároveň bude provedena
úprava krajnic a osazeno vodorovné a svislé dopravní značení. Dále má Liberecký kraj ještě v letošním roce
naplánovanou celoplošnou výměnu krytu vozovky na této
silnici v Novinách pod Ralskem. Konkrétní termín bude
znám na přelomu srpna a září letošního roku. Jakmile
obdržíme další informace, sdělíme je na našich webových
stránkách i v časopisu Varta.
Věříme, že touto zprávou potěšíme všechny řidiče i neřidiče, kteří musí využívat při svých cestách tuto silnici.
Zdroj: www.strazpr.cz
platné k termínu aktualizace databáze na internetu.
Služba kriminální policie a vyšetřování ÚO Česká Lípa
vyhlašuje pátrání po 36letém Alexandru Křížkovi z Mimoně. Na hledaného muže vydal Okresní soud v České
Lípě příkaz k zatčení pro trestné činy řízení motorového
vozidla bez řidičského oprávnění a maření výkonu úředního rozhodnutí. Informace vedoucí k vypátrání Alexandra
Křížka přijme každá služebna Policie ČR nebo známá
linka 158.
KŘÍŽEK ALEXANDR
Datum narození: 18. 2. 1975
Pátrání vyhlášeno: 22. 4. 2010
Bydliště - okres ČESKÁ LÍPA
Nebezpečný - NE
Ozbrojený - NE
Nakažlivá nemoc - NE
Státní příslušnost: Česká republika
Výška:185-195 cm
Zdánlivé stáří: 30-35 let
Popis osoby:
POSTAVA: hubená
BARVA VLASŮ: hnědočerné
BARVA OČÍ: hnědá
Další údaje k popisu osoby se v databázi nevyskytují.
Ministerstvo vnitra spustilo nový
webový portál
Nový webový portál týkající se oblasti kybernetické bezpečnosti www.govcert.cz spustilo tento týden Ministerstvo vnitra. Portál je službou, jejímž hlavním cílem je
zajištění spolehlivosti a bezpečnosti internetu.
Tento portál je jednotným komunikačním uzlem pro hlášení kybernetických incidentů na vládní úrovni a je jedním
z prvních částí mozaiky, která po dokončení doplní prostor
svobody o nezbytnou bezpečnost a spolehlivost.
Uživatelé tak mohou na těchto webových stránkách nalézt
veškeré aktuální informace týkající se oblasti kybernetické
bezpečnosti. Součástí portálu je také varování před případnými kybernetickými hrozbami pro kritickou infrastrukturu.
Ministerstvo vnitra také v souvislosti s problematikou
kybernetické bezpečnosti dokončilo Strategii pro oblast
kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011
- 2015. Dokument nyní čeká na projednání ve vládě.
Strategie je koncepčním a komplexním materiálem, jehož
finální verze byla diskutována jak se státními institucemi,
tak s akademickou obcí i se soukromým sektorem. Přijetí
tohoto dokumentu zajistí koordinovanost, aktuálnost
a komplexnost řešení kyberbezpečnostních otázek.
Markéta Matlochová
zástupkyně ředitele odboru tisku a public relations
ZÁŘÍ 2011
-19-
INZERCE
-20-
ZÁŘÍ 2011
INZERCE
Rozpis stomatologické
pohotovostní služby
na českolipském okrese
soboty, neděle, svátky od 8.00 – 12.00 hodin
sobota 3.9. MUDr. Eva Konopiská
Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
neděle 4.9. MUDr. Ivana Adamcová
Markvartice 98, Jablonné v Podj., tel. 487 762 223
sobota 10.9. MUDr. Pavla Antošová
Bendlova 2236, Česká Lípa, tel. 487 832 131
neděle 11.9. MUDr. Ilona Tulisová
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 360
sobota 17.9. MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa, tel. 487 834 603
neděle 18.9. MUDr. Pavel Klíma
Smetanova 372, Nový Bor, tel. 487 722 591
sobota 24.9. MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod Ralskem, tel. 487 851 705
neděle 25.9. MUDr. Ladislav Záruba
Jižní 1903, Česká Lípa, tel. 487 871 429
středa 28.9. MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa, tel. 487 954 901
sobota 1.10. MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň, tel. 487 862 176
neděle 2.10. MUDr. Eva Jiřinská
Havlíčkova 443, Česká Lípa, tel. 487 723 127
ZÁŘÍ 2011
-21-
SPORT
Hvězda stoupá vzhůru, aneb ZUZKA a MÁJA
Vážení čtenáři,
v některém z předcházejících vydání tohoto zpravodaje
jsem se snažila seznámit vás s kynologickou disciplínou
AGILITY. Tak jako v ostatních sportech, i zde vždy začínáme od toho nejnižšího stupínku, což v tomto případě
znamená začít výcvikem psa, seznamovat jej s pravidly
a záludnostmi parkuru, aby po zvládnutí základů mohl
začít závodit v neoficiálních závodech. Čím více se tým,
pán a pes zdokonalují, tím postupují výše. Dalším krokem
po neoficiálním závodění je žádost o výkonnostní průkaz
a už jde do tuhého. Nejdříve mnohdy několikanásobný pokus o složení zkoušek do kategorie A1, což se některému
týmu nepodaří ani za rok, dále pak složení zkoušek do
kategorie A2 /to už jsou borci/ a po dalším a dalším
snažení a trápení vrchol, zkoušky do kategorie A3!
To jen tak na úvod, aby si laik nemyslel, že agility je jen
hopsání s pejskem po parkuru. Do tohoto cíle se někteří
naši členové dostali, někteří stále s parkurem zápasí, ale
nevzdávají to. V dnešním článku bych ale chtěla vyzdvihnout nejmladší členku našeho sdružení a její čtyřnohou
kamarádku. ZUZKU ŠŤASTNOU a kokršpanělku MÁJU.
Dnes téměř čtrnáctiletá dívka začínala v osmi letech, kdy jí
rodiče koupili malé štěňátko. Po velmi krátké době se obě
na parkuru zabydlely a tak doslova proletěly "neoficiálním
obdobím". Po dvou letech, kdy si na sebe Zuzka s Májou
hlavně zvykaly, se již postavily na start prvních závodů
oficiálních. To již obě tvořily nerozlučný tým, Zuzka v tuto
dobu začala Máje plně důvěřovat a Mája, ta byla agility
a svojí Zuzkou přímo posedlá. Však se to také začalo
projevovat na výsledcích, řadou vítězství na závodech
v celé republice. Splnění předepsaných jedničkových
i dvojkových zkoušek nedalo na sebe dlouho čekat.
V letošním roce, po krátkém zvažování, pokročily do kategorie A3.
Opět zabodovaly v červnu v Mostě, kde svým bezchybným
během zvítězily a tím splnily první zkoušku pro získání
titulu A3 šampion. Velká radost všech, zvláště rodičů,
kterým je Zuzka vděčná za jejich obětavost a podporu.
Vždyť taťka obětuje každoročně velkou část své dovolené,
aby mohl obě tyto šikulky dovézt, kam je právě třeba.
A nejsou to jen oficiální závody. ZUZKA a Mája mají za
sebou již řadu startů na závodech vyšší kategorie.
Zde jsou jejich největší úspěchy:
ROK 2010
• Mistrovství Evropy, kategorie dětí - 4. místo
• Mistrovství kokršpanělů Soběslav spolu s
juniory 2. místo
• MČR mládeže Třebíč, kategorie děti 2. místo
• TOP CUP kat. junioři do 18ti let, kde závodí od
r.2009 získala za trojnásobné umístění do
třetího místa titul: JUNIOR TOP TEAM 2010 a
na další tituly má slušně rozběhnuto
ROK 2011
• MČR plemen kokršpanělů Praha, získává
suverénním vítězstvím titul Mistryně ČR a to v
konkurenci všech věkových kategorií.
BRAVO ZUZKO!!!! BRAVO MÁJO!!!
Co dodat nakonec? Při pohledu do jejího výkonnostního
průkazu zjišťuji, že se tato úspěšná dívka za svoji krátkou
kariéru zúčastnila zatím šedesáti šesti závodů, získala, jak
výše uvádím, řadu vynikajících úspěchů a přitom zůstala
naprosto skromnou. A to i přes to, že dnes již zaujímá mezi
agiliťáckými týmy přední postavení a to není ještě zdaleka
všem úspěchům konec. Přejeme vám oběma, Zuzko i Májo
hodně síly a odhodlání na cestě k metám nejvyšším.
Za občanské sdružení Agility Mimoň
Eva Mužíková
Nabízím
pronájem
zarízené garsonky
pro 1 osobu.
Tel.: 724 076 058
-22-
ZÁŘÍ 2011
SPORT
Triatlonová premiéra v Mimoni
V sobotu 20.srpna 2011, v rámci dne města, proběhl
triatlonový open amatérský závod v terénním triatlonu.
Triatlonovou premiéru v Mimoni uspořádala Tělovýchovná jednota Jiskra Mimoň ve spolupráci s Tomášem
Slavatou, českým triatlonovým reprezentantem. Start a organizační zázemí závodu bylo zajištěno na mimoňském
koupališti, přičemž technické zázemí pro závod zajistil
Tomáš Slavata v patronaci nadačního fondu Albert a firmy
Author. Dopoledne probíhaly v areálu koupaliště duatlonové závody dětí od 5 do 15 let, což byl jeden z hlavních
cílů této akce. Celkem čtyřicet dětí rozdělených do pěti
věkových kategorií si mohlo vyzkoušet v opravdovém závodě úskalí kombinace jízdy na kole v terénu a následného
běhu. Závodů se účastnily taktéž děti z dětských domovů
Hamr na Jezeře a Česká Lípa.
V pravé poledne byl odstartován triatlonový závod dospělých s plaveckou částí na koupališti (cca 600 m), následovalo 15 km v terénu Podralska na kole a 4 km běhu
v zámeckém parku s cílem opět na koupališti. „Závodu se
zúčastnilo 33 sportovců, včetně sedmi žen. Nutno podotknout, že nás maličko zaskočila na první ročník hojná
účast a velmi kvalitní triatlonisté na startu. V dramatickém
závodě nakonec zvítězil domácí borec Marek Knejzlík
a mezi ženami Ivana Loubková, přední česká triatlonistka.
Pochopitelně jsme se nevyhnuli začátečnickým organizačním chybám, ale i podle ohlasů účastníků se závody
povedly a do budoucna máme snad založeno na další
pevnou sportovní tradici v Mimoni,“ uvádí Václav
Konopiský, hlavní organizátor Mimoňského triatlonu.
Před závěrečným vyhlašováním proběhlo losování o jízdní
kolo Author. Z účastníků dětského duatlonu vylosoval
Tomáš Slavata dvanáctiletého Michala Friče, šťastného
výherce z dětského domova Hamr na Jezeře. Při vyhlašování výsledků dospělých sklidila velký aplaus domácí
Simona Sukovatá, jediná účastnice v kategorii žen nad
čtyřicet let, jež si díky svému heroickému sportovnímu
výkonu odvezla také nové horské kolo. Kompletní
výsledky a další informace k Mimoňskému triatlonu lze
získat na webových stránkách www.triatlonmimon.ic.cz.
Výsledky dětských duatlonů :
Ročník narození 2004-06:
1.Teršl Anna, 2.Perutková Hana, 3.Hlaváček Šimon
Ročník narození 2002-03:
1.Perutková Mirka, 2.Černý Dominik 3.Oswald Jan
Ročník narození 2000-01:
1.Ponikelský Ondřej, 2.Kica Jan, 3.Bradlová Kateřina
Ročník narození 1998-99:
1.Gorol Pavel, 2.Vohradský Filip, 3.Pobuda Josef
Ročník narození 1997-96:
1.Turánský Jiří, 2.Šimice Patrik, 3.Botoš Ludvík
Výsledky Mimoňského triatlonu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Knejzlík Marek
Kesler Josef
Suchý Pavel
Zemler Václav
Krásný Pavel
Slavata Tomáš
Loubková Ivana
Charousek Petr
Krchňák Roman
Malý Jiří
Jíra Jaroslav
Pešík Michal
Seidl Robert
Sluková Jindřiška
Fuksa Ladislav
57:06
57:32
58:38
59:10
1:01:07
1:03:16
1:03:32
1:03:34
1:03:45
1:06:02
1:06:22
1:07:54
1:08:14
1:08:19
1:08:40
Mimoňský míčový sedmiboj ovládli Švecovi
Dvanáctý ročník míčového sedmiboje dvojic proběhnul
o uplynulém víkendu tradičně na mimoňských sportovištích. Pro velký zájem byl systém sedmiboje letos rozšířen
na 20 dvojic a po dvou dnech lítých sportovních duelů
zvedli nad hlavu pohár pro vítěze sedmibojařští specialisté
Radek a Jakub Švecovi z Telče. Stejný počet bodů nasbírali Tomáš Kuchař a Michal Glasser, ale díky kritériu menšího počtu vítězství v jednotlivých disciplínách se museli
spokojit se stříbrnou pozicí. Až závěrečné tenisové čtyřhry
rozhodly o tom, že celkově třetí skončí mimoňská dvojice
Martin Židlický a David Drahota, kteří měli celkové
prvenství nadosah, přičemž na třetí pozici zaostali za vítězi
o pouhý bodík. „Sedmiboj byl letos napínavý do posledního zápasu a potvrdila se tak velká vyrovnanost všech dvaceti dvojic, které se letošního ročníku zúčastnili. Myslím,
že se všichni dobře pobavili a zasportovali. Chtěl bych
určitě poděkovat našim dlouholetým rozhodčím Martině
Kabešové a Luboši Krejčímu“, uvádí Václav Konopiský,
který společně s Pavlem Slejškou sedmibojařskou akci
ZÁŘÍ 2011
v Mimoni každoročně organizují. Více informací lze získat
na stránkách míčového sedmiboje - www.sedmiboj.ic.cz.
Celkové pořadí: 1. Švecovi 86 bodů, 2. Glasser, Kuchař
86, 3. Drahota, Židlický 85, 4. Kvapil, Suryn 74, 5.
Pavelkovci 70, 6. Křenek, Šteffl 63, 7. Krejčík, Šámal 62, 8.
Krejčí, Sukovatý 62, 9. Motl, Pobuda 59, 10. Maslen,
Najman 56.
Velké poděkování patří všem sponzorům sedmiboje:
Město Mimoň, C.Bau s.r.o., Hospůdka na hřišti, Buldog
beer - Aleš Pavelka, MuDr. Eva Frýdová, Husquarna Kadavý, Pizzerie Brucione, Josef Štípák - stavební práce,
Jaromír Plíva - restaurace Dřevěnka, SAP s.r.o., ALBI
s.r.o. Praha, „Klubovna, Kasínko 20“, K2B s.r.o.
stavebniny, SPORT Mimoň, Jan Oswald - topenářské práce, Stavební práce Honza Kasinec, Taxi služba - Michal
Horáček, Dřevovýroba Selinger (Mirek Feher), Archa
s.r.o. - vzdělávací centrum, Radek Sikmund - stavební
práce, Restaurace Český Lev
(vek)
-23-
INZERCE
Uzávěrka pro zasílání příspěvků
do říjnového čísla je 16. září 2011!
Vydává: jako měsíčník Město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260746
Náklad: 900 ks
Ročník: XXXIII, č. 9, poř. číslo 288/2011 září
Datum vytištění:
Vychází dne:
Cena:
Registrační číslo:
Šéfredaktorka:
1. září 2011
2. září 2011
7,- Kč.
MK ČR E 12212
Ing. Helena Jakešová,
[email protected],
tel.: 487 805 003
Redakční rada: Mgr. Ilona Zavřelová, Ing. Jiří Šťastný,
Pavlína Pelcová, Bc. Petr Slavík.
Redakce si vyhrazuje právo zaslané příspěvky zkrátit či upravit.
Tisk: Reklama Klapka, s.r.o., Česká Lípa
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány (na žádost nebude zveřejněno).
ZÁŘÍ 2011

Podobné dokumenty

únor 2014 - Město Mimoň

únor 2014 - Město Mimoň na obnovu kulturních památek Opravit střechu, fasádu nebo zrestaurovat vzácné historické prvky může být pro majitele kulturních památek po finanční stránce opět jednodušší. S financováním opravy ji...

Více

zpravodaj_1107 - Jablonné v Podještědí

zpravodaj_1107 - Jablonné v Podještědí U s n e s e n í z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva města Jablonné v Podještědí ze dne 1. 6. 2011 Usnesení ZM č. 85/2011 Zastupitelstvo města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje nabytí...

Více

TUI unor:Sestava 1.qxd

TUI unor:Sestava 1.qxd nesou poselství svých předků dál. Udržují a zvelebují své životní prostředí a v neposlední řadě přidávají svůj kamínek k pomyslné stavbě. Třeba výstavbou nové firmy, obchodu, podniku,

Více

Problém časové aklimatizace ve sportu Problém časové

Problém časové aklimatizace ve sportu Problém časové S ohledem na svůj věk začínali dotazovaní (všichni starší 30 let) první informace k této problematice sbírat v polovině devadesátých let. Podnětem pro vyhledání relevantních informací byla příprava...

Více