časopis SESTRA

Komentáře

Transkript

časopis SESTRA
9 771210 040001
02
Kc
(ena 60
www.sestra.cz
022012
~.
0'
,,
80
-<
-1
-1
'"
w
'"
en
--J
W
W
w
<P
f
odborny casopis pro nelekarske zdravotnicke pracovnrky
30/obory
48/TS337
Osetrovatelstvi
Perioperacni pece
Teorie a praxe
komunitniho
osetfovatelstvf
Prcke na operacnim
sale drive a dnes
I
Sa/relax
Ergoterapie,
fyzioterapie
Odpocinek,
zabava, insp,irace ...
Rehabilitace pacientek
po operaci karcinomu prsu
Ztraceny cas kavaren
na Montparnassu
I
IPVZ
,
Kurz pece 0 ne ocne
s ACH ve Zline
Kurz pece 0 nemocne s Alzheimerovou chorobou (ACH), ktery nab(zf
vseobecnym sestram Strednf zdravotnicka skola a Vyssf odborna skola
zdravotnicka ve Zlfne ve spolupraci s Krajskou nemocnid Tomase
Bati, a. s., ve ZUne, je jednfm ze vzdelavadch programu, ktere jsou
v ramci projektu ,,Prohlubovanf a zvysovanf urovne odbornych znalost(
nelekarskych zdravotnickych pracovniku a jinych odbornych pracovniku
ve zdravotnictvf se zamerenfm na odborne profesn( vzdelavanf a na
vzdelavaniv manazerskych dovednostech" financovany z prostredku ESF
prostrednictvfm Operacnfho programu Lidske zdroje a zamestnanost
a statnfho rozpoctu CR (CZ.1.04/1100/46.0000l\ a tedy jsou pro
sestry, ktere pracujf vetSinovym uvazkem v mimoprazskych zaf(zenich,
do ledna 2013 zdarma.
P
ac ientu, ktefi trpi Alzheimerovou eho­ robou, pfibyva. Pece 0 ne je ze jmena v pokrocilem s tadiu onemocne n i vel­ mi obtizna a vycerpivajici. Obvykle ji posky­
tuji ve spolupraei s rodinou praeovnici domo­ vu du chodcu , domovu pro senior y, domovu se zvW;tnim rezimem, leceben pro dlouhodob e nemocne. Zejmena pro pracovniky te ehto in­ stitucije urcen Kurz pece 0 nemoc ne s Alzhei­ m erovou ehorobou. Nabizi kompl ex ne poja ­
ty teoreticko - praktieky vzdelava ci program, jehoz odbornou lirove !'l garantuji speeialiste z Gerontologickeho centra Krajske nemoeni­ ce Tomas e Bati, a. s., ve Zline. Teoretieka cast probiha formou pfednasek a se ­
minafu lkra t tydne v odpolednieh hodinach . Zac ina se obtiznym an atomicko - fyziologie ­
ky m a patofy ziologick )I m uvodem, na kter y pak navazuji dal si diagnostic ko-terapeutieky zamefene pfednasky doplnene kazuistikami. Po tomto mozna " ne zazivl1E'm", ale velmi dll­ lezitem pfedpokladu nasleduji se min afe ori­ entovane na tem atiku psychosocialni a osetfo ­
vatelskou . Velka pozornost se venuje prevenci syndr01l1u vyhofeni, aktiv izacn im technikam a peei 0 rodiny nemoenych. '>rnktieka east kurzu v rozsahu 60 hodin probi­ \' Ge rontologiekem eentru Kraj ske nemoc-
Tom ase Bati , a. s. , ve Zline. Centrum rna
_ ilaci Ministerst va zdravotnictvi CRa je
nez ex ternim skoli ci m praeovistem IPVZ
_ ":1. tjcastniei certihkovaneho kurzu se zpo­
_ ..' sravi k odborne praxi rezervovane. Ma­
- _·r. .i.e odbornou praxi nepotfebuji, proto­
)'1 dostvlast nieh prak ti ckych zkusenosti,
'onec j ou spokojeni. Na odborne praxi
ickem centru maji moznost sezna ­
mit se s prosti'edim a peei na oddeleni akutni
geriatrie, odd eleni nasledne pece a rehabili ­
tace , oddeleni ose tfova telske pece , v ambu­
la nci soeialniho poradenstvi a v nutri cni a m ­
bula nei . Pro ucastniky kurzu je to jedinec na
pfileiitost , jak se mohou pod vedenim zku­
se nych ses ter specia listek seznamit s moder­
nimi trendy osetfovatelske peee , poznat praci
fyzioterapeutu, socialni pracovn ice i nu tri c­
ni terapeutky. Na odborne praxi je ve dou i le ­
kai'i, ktef i v ce rtihkovanem kurzu pred naseji
specialni problemati ku. Odborna praxe se tak
"-~ """,PO'
_I Y
stava velmi intenzivni vzdelavaci zkusen osti,
kd e Ize spolec ne disk utovat a nachazet fese ­
ni nebo stanov iska k pra kticky m problemu m
ose tfovani nemoc nych s Alzhei me rovou cho­
rob ou . Odborn a praxe je pak ses tra mi hodno­
cena jakovelmi poziti vnizkusenost, kterou by
bez eertiflkova neho kurzu ne byly sch opne ji­
nak ziskat.
Pro sestry praeujici ve zdravot ne socialni sfe ­
fe by va nejobtiznejsi casti celozivotniho vzde­
l:iva ni uvolnit se na v zdel::iva ci kurzy. Pfile ­
:litos t pros kolit zdarm a odborny pe rsonal
v oblastech, ktere jsou pro kvalitni oset fova­
telskou peei nez by tne, by si mel uve domit ze ­
jmena m a nagement techt o zafizeni a v y uz it
moznos ti, ktere se po lednu 2013 u z nebudou
opa kovat . Dillezita je i zprava, ze do kurzu se
mohou pfihlasit i ty ses try, kte n~ nejsou drz i­
telkami osvedceni k v ykonu zdravotnickeho
povolani bez odborn eho dohledu , to znam e ­
na, ze kurzu se mohou ucastnit i neregistro ­
vane ses try. Prave pro ne je kurzd uleiity, pro­
toze jeho absolvovanim mohou jednorazove
ziskat 48 kreditnich bodil,ktere jim pfipad­
ne registrac i umozni.
PhDr. Marie Zvon(ckova
absolw ntka eer Iftkovom!ho kll rzu Ku rz peee 0 nemocne
s ALzr.eimerovou chorobol.l
"'
Pi OPERACNr
PROGRAM
LlDSKI: ZDROJE
kind \' ~R evACJPSKA UNIF
A ZAMEsrN ANOST
MINISTERSTVO mAAVOT NICTVf
C£SK ~ ftE,PU8UKY
PODPORUJEME
VASI BUDOUCNOST
www.esfer.Cl
Nove knihy
Cloveka v lednotLli'{ch zivatnich etapach od narozenl do
konce zivota. VYklad Je do plnen radou piiklaou, ktere na·
vozuj! jejich praktickou aplikaei. Podstatna cast publikace
E. ZOChorovD. ). Simickoy,;·Lii'kov';
je venavana probtematlce nemocneho i'loveka, jeho sub·
jektlvite, potrebarn. postojum. chovani, ale I biopsycho·
Predlozena pubbkace ,e odborna celena u(ebnlce urrena
socialnlmu prozivani nemoci jako svizelne llvatni sltua·
studenturn nelekalsk'ich zdravotnickych oboru pflpravu­
ceo Virznamnou saucasti textu Ie I psychologle vzajemne·
jicim se na sve buoouci POvolanl ve vysokoskols' e forme
ho vztahu mezi zdravotnfkem a n e mocn~im, zamerena na
stu d~ a Sl;5 ram v ! Ie. e DraXi. Ma jim umozmt noznanl,
zvlastnosti v useK" soeiami komunikaee v os etrovatelske
pachopenl a porozumenl psych,t~emu st.vu nemocneho
pee;. Vedle poskytnutl orrentace v psycho·
clove ,a Publlkace obsahu)e zakladnf tem;.ltlku.
I.agickych tematech dutezltych pro studen ty
se kterou se setkilVall ph swdlu plVC ologie
a zdravotnlky se publikace snazi'/zbudit za jem
nen·ocneho a take v kliricke praxi. Text je
--~
Zeiklady psychologie
o slrsl problematiku psychologie s cilem vyu­
uS Dar<tdan t~ k. aby stLdullcf uvedl do proble·
pro zdravotnicke
obory
tival11 psychologickych znalosti v kaidodenni
matlky klasicke 1odbarne psycnologie. je;ll DO,
klinicke praxi Publikace Ie ucelenym textem
zllalky mohou ,/\,uzlt v pro,,1'Ie zdravotnlctvi.
z obla sti apUkovane psychologie, ktera ma vy·
;o"'~{ ~;l s t poJ~dn~va 0 dusevnfch vtas nostec',
ullti pro vsechnl' for my studla v oblasti vzde·
a procEsech, v niLhi sl cJ.olJek uv~do m uje sebe
li""ini 'Ie zdravotnictvi.
a SVOL Zivoml situac" jak jedna a I~ k zvla a sve
l lvatn' likoly. Oats! tematicky celek s~ zabyva
Nok ladotelstvi' Grado Publrsfllng, rozsoh;
vyvoJem pomavanl. prozlvanl a jednaPi
288 sIron ceno: 329 Kc. ISBN 978-80 ·24r4062-1
Zaklady psychologie
pro zdravotnicke obory
..
Sestra
I
17

Podobné dokumenty