1 Jan 3,16 - Farnost Strážnice

Komentáře

Transkript

1 Jan 3,16 - Farnost Strážnice
ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., leden 2014
U maminky na klíně
-
Maminko, prodala bys mě za milion?
To víš, že ne!
A za deset milionů?
Také ne!
A za sto milionů?
Ani milion milionů by nestačilo! Ty jsi můj poklad, co není na prodej. Pamatuj si, že to,
co je skutečně vzácné, nejde koupit.
Opravdu? Opravdu si
myslíš, že ta
nejvzácnější věc se nedá
vůbec ničím zaplatit?
Opravdu.
Ale jak to tedy můžeš
získat?
- Hm, snad jedině darem...
Někdo by tě musel mít
tolik rád, že by se rozhodl
dát to nejvzácnější právě
tobě. Prostě zdarma.
Z lásky.
Neboť Bůh
tak miloval svět,
že dal
svého jediného Syna,
aby žádný,
kdo v něho věří,
nezahynul,
ale měl život věčný.
Jan 3,16
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
1
Duchovní slovo
Pán Bůh nám znova dopřál milost vánočních svátků.
S vděčností v srdci:
-
prožíváme den Božího narozeni,
-
mysleme na všechny dary a milosti, které nám Pán Bůh dopřával po
celý rok,
-
myslíme na to všechno, co jsme s Boží pomocí udělali pro své
rodiny, přátele a farní společenství,
-
myslíme na dar Božího milosrdenství, které dokáže odpustit každou naši chybu a hřích,
-
myslíme na všechny, kteří se těchto letošních svátku nedožili,
-
myslíme na všechny, kteří letošní svátky prožívají s pocitem křivdy nebo bolesti v srdci.
Všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a nadějný vstup do nového roku – vaši piaristé.
Úmysly apoštolátu – leden 2014
Všeobecný: Aby byl podporován opravdový hospodářský rozvoj, který respektuje důstojnost
každého člověka.
Evangelizační: Aby křesťané různých vyznání směřovali k jednotě, po které toužil Kristus.
Národní: Aby Pán svou mocí přivedl k naplnění každé dobré rozhodnutí a dílo víry.
Cestujeme (také) duchovně
Svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII.
Vážení farníci,
pro všechny, kteří se chtějí zúčastnit svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII. o
svátku Božího milosrdenství 27. dubna 2014, přináším nabídku společného
cestování:
25. dubna v pátek odletíme nízkonákladovými aerolinkami z Bratislavy do
Říma, přesuneme se do ***** hotelu, kde budeme ubytováni ve dvojlůžkových
pokojích; večer zahájíme procházku městem.
V sobotu po hotelové snídani si prohlédneme Řím a jeho památky podrobněji
(po městě se budeme pohybovat prostředky MHD).
V neděli dopoledne se zúčastníme obřadu svatořečení. Ve večerních hodinách vyrazíme vlakem do
Milána (cca 3 hodinová cesta), kde se v noci přesuneme na letiště v Bergamu. Odsud budeme
v pondělí 28. dubna ráno (v 6:55) odlétat zpět do Bratislavy.
Předběžná odhadovaná cena na osobu je 6 586,- Kč. Maximální kapacita je 15 osob!
Podrobnosti naleznete na www.pedrita.cz/svatoreceni ; bližší informace o cestování
s nízkonákladovými aerolinkami: www.pedrita.cz/nizkonakladove.
Pro případné dotazy a přihlášky využijte kontakt:
Renata Petříková
777 12 18 27
[email protected]
Růžová 284, Strážnice
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
2
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
3
Bible a my
O účast v biblické soutěži byl rekordní zájem
V 21. ročníku soutěže Bible a my, vyhlášené Základní školou M. Kudeříkové, se
uskutečnilo ve středu 27. listopadu okresní kolo. Ze školních kol, jež proběhla
celkem na 28 středních nebo základních školách a do nichž se zapojilo 816 žáků a
studentů, postoupilo do okresního kola 65 žáků nebo studentů, což je rekordní počet.
Klubovna nad tělocvičnou ZŠ M. K. praskala ve švech, ale díky dobré náladě a ohleduplnosti všech
zúčastněných jsme se do ní vešli. Na zahájení jsme měli vzácného hosta – sv. Josefa Kalazanského,
jehož ostatky přinesl otec Jiří (člen poroty). Pod patronací tohoto svatého si všichni soutěžící napsali
test. Témata pro své kategorie věděli dopředu a všichni se poctivě připravili. I. kategorie měla téma
ABRAHÁM, II. Kategorie JÁKOBA, III. kategorie APOŠTOLY PETRA, JAKUBA A JANA a IV.
kategorie MATOUŠOVO EVANGELIUM. Pro postup do finále byl rozhodující počet bodů v testu,
v případě bodové shody rychlost odevzdání. Zatímco porota opravovala, soutěžící i jejich doprovod
si v aule školy vyslechli poutavou přednášku Renaty Petříkové o Haiti. Děkujeme Renči, že si našla
ve všední den dopoledne čas (koho to zajímá blíž, tak víc se dozvíte na jejích webových stránkách
www.pedrita.cz). Následovalo dramatické finále, kdy šest nejlepších z každé kategorie zodpovídalo
otázky a bojovalo o první tři místa.
Nejúspěšnější byli: v I. kategorii Vojtěch Přidal (ZŠ Mutěnice); ve II. kategorii Jošua Křišťan
Blažek (Purkyňovo gymnázium Strážnice); ve III. kategorii Karel Bačík (ZŠ Školní Strážnice); a ve
IV. kategorii Jordana Blažková (Purkyňovo gymnázium Strážnice). Všem upřímně gratulujeme a
těšíme se na setkání s nimi v celostátním kole 12. února 2014 v Olomouci.
Na podporu zpřístupnění Bible do čtyř afrických zemí: Eritreje, Libérie, Botswany a Malawi bylo v
dobrovolné sbírce vybráno a odesláno 400 Kč na konto České biblické společnosti.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří na organizaci soutěže a odměny pro
účastníky přispěli: AC LESIA s. r. o., pobočka Strážnice, Elizabeth móda, Českomoravská
provincie piaristů a Římskokatolické farnosti ve Strážnici, Veselí nad Moravou a v Hodoníně.
Za přípravný tým Dagmar Mlýnková
Příspěvky farníků
Advent ještě i trochu jinak
Během prosince jsme se z plakátků a pozvánek dozvěděli, že ve středu dne 11.12. pořádá Rodinné
centrum Adventní koncert strážnické ZUŠ, a to v kostele Panny Marie v 18 hodin.
Lákavé pozvání. A věru jsme se nezklamali...
Více než hodinové vystoupení žáků i učitelů zaujalo už od prvních tónů plně obsazený kostel. Na
velkou účast už na Piaristickém náměstí upozorňovalo množství osobních automobilů. Krásná
akustika tohoto chrámu plně umožnila pravou oslavu naší Strážnické Panny Marie – patronky
našeho města.
Program byl velmi bohatý a měl spád. Zejména závěrečná čísla celého souboru tak zaujala
posluchače, že normální potlesk se vystupňoval v tleskání „vestoje“.
Závěrečná čísla známých melodií, jako je E. Presleyho Pár havraních copánků, Osamělý pastevec J.
Lasta a také melodie Šťastných Vánoc J. Lennona byly důstojným zakončením programu.
Děkujeme za tolik krásy v krásném prostředí. Bylo to pohlazením duší. Nezapomínáme ani na
známou melodii Ave Maria – Ch. Gounoda.
Pod celý tento krásný podvečer se samozřejmě podepisuje ředitel ZUŠ Petr Jandásek, který svým
zanícením pro hudbu dokázal zvládnout mistrovsky celé vystoupení.
Děkujeme.
J. Lenzová
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
4
Legenda o čtvrtém králi
Jedna ne příliš stará legenda, kterou zpracoval Henry van Dyke, vypráví o tom, že tři mudrci
měli být vlastně čtyři. Se známou trojicí měl putovat ještě Artaban, mudrc z Ekbatanu.
Artaban prodal dokonce všechen svůj majetek a koupil za něj rubín, safír a perlu, aby
jimi uctil Krále králů. Potom vyjel na koni k místu, odkud se měl vydat na společnou
pouť s Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Čekalo na něj deset dní cesty. Jenže
kousek před cílem, právě poslední den, nalezl umírajícího vyhnance, Žida.
Rozhodl se, že se o něj postará – donesl mu vodu, dal mu své zásoby jídla, a tak se stalo, že kvůli
tomu promeškal společný začátek cesty. Na místě setkání našel jen vzkaz tří mudrců, že už nemohli
čekat a že se do pouště vydali bez něj. Artaban tedy musel rychle prodat koně,
koupit velbloudy a vybavit se na cestu pouští. Stálo ho to safír, který střežil jako
dar pro Krále králů. Jedinou výhodou pro něj byla slova umírajícího Žida, že
Mesiáše má hledat ne v Jeruzalémě, ale v Betlémě.
Do Betléma dorazil o tři dny později než jeho kolegové. Matka
malého chlapce, která jej přijala, mu prozradila, že mladá rodina,
kterou hledá, odešla ve spěchu do Egypta. Vzápětí vtrhla do Betléma
Herodova garda a zabíjela všechny malé chlapce. Artaban podplatil svým rubínem
kapitána a zachránil tak před jistou smrtí synka ženy, která mu poradila, kudy dál.
Přemýšlel při tom, že pro člověka obětoval to, co bylo určeno Bohu.
V Egyptě Artaban pátral po stopách rodiny z Betléma. Dostal se do Alexandrie,
kde jej jeden Žid poučil, že podle proroka Izaiáše bude narozený Král králů mužem bolesti a že jej
nenajde mezi bohatými a mocnými.
Plynula léta a Artaban stále hledal. Navštěvoval utlačované, pronásledované, nemocné, trpící, ale
stále jej nemohl najít.
A tak uplynulo třiatřicet let.
Artaban vyčerpaný hledáním, v té době už kmet s bílými vlasy, se rozhodl ještě jednou vrátit se do
Jeruzaléma. Už dávno nevěděl, jak dál. Cíl se mu ztratil, i když věděl, že celý život den po dni dělal
to nejlepší, co mohl. A něco mu říkalo, že tentokrát nebude cesta zbytečná.
Když vstoupil do Jeruzaléma, cítil všude kolem zvláštní napětí.
Kolemjdoucí mu řekli, že jdou na Golgotu. Mají tam být popraveni dva zločinci a
s nimi nějaký Ježíš Nazaretský, který však vykonal mezi lidmi mnoho dobrého.
Artaban najednou věděl, že to je on. Že Ježíš je ten, za kterým se vydal před třiatřiceti
lety do Betléma.
Řekl si: „Půjdu a nabídnu za jeho život drahocennou perlu, to nejcennější, co mi
zbylo.“ Nedbal na stáří a únavu, která ho svírala, a spěchal na místo popravy. V tu chvíli kolem něj
vlekla skupina vojáků mladou dívku, aby ji prodali do otroctví a tak splatili dluhy jejího otce. Dívka
se na Artabana obrátila a se slzami prosila: „Zachraň mě...“
Artaban se zachvěl: Je to pokušení? Ale pak cítil, že stejně jako u umírajícího vyhnance, stejně jako
u matky v Betlémě, jde i tentokrát o skutek lásky, která má své kořeny v Bohu. A tak vyňal perlu,
kterou střežil jako poslední poklad pro Krále, a vložil ji do rukou otrokyni, aby se mohla vykoupit.
Když to udělal, nastalo velké zemětřesení a Artaban věděl, že Ježíš Nazaretský umírá.
V duchu si s bolestí posteskl: „Třicet tři let jsem tě hledal, a nikdy jsem nespatřil tvou tvář ani ti
nemohl prokázat žádnou službu.“
Vtom uslyšel konejšivá slova: „Amen, pravím ti, cokoliv jsi učinil jednomu z těchto nepatrných,
mně jsi učinil....“
Artabanovu tváři rozjasnila tichá záře údivu, kterou vystřídala radost. Jeho cesta končila. Jeho
klenoty byly přijaty. I čtvrtý z mudrců nalezl Krále.
Kdo tohoto Krále hledá s vytrvalostí a celým srdcem, vždy ho nalezne.
A co já?
Z knihy Vánoční inspirace, Vojtěch Cikrle, Karmelitánské nakladatelství 2007
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
5
Programové tipy z televize Noe
Hod Boží vánoční – 25. prosince
10.00 Mše svatá z kostela sv. Jana a Pavla v Místku: přímý přenos slavností bohoslužby.
11.55 Požehnání Urbi et Orbi: Tradiční požehnání a pozdrav papeže.
20.00 Poklady pod sněhem : půvabný filmový příběh o přátelství a síle odpuštění
podle knižní předlohy Patricie St. John.
22.05 Pro vita mundi: Vánoční speciál – Mons. Jan Graubner: Vánoce bez
Krista jsou pohanským svátkem.
Svátek sv. Štěpána – 26. prosince
10.25 Národní pouť do Svaté země: Mše svatá z Pole pastýřů v Betlémě: záznam bohoslužby
12.05 Má vlast: Svatý Hostýn: záznam slavnostního koncertu Václava Hudečka a jeho hostů k 100.
výročí korunovace sochy Panny Marie
13.35 film Ježíš: Nezdálo se, že by měl nějaké mimořádné předpoklady. Pocházel ze zastrčeného
městečka v malé zemi okupované nepřátelskými vojsky. Nedostalo se mu univerzitního vzdělání,
nikdy nenapsal žádnou knihu, nestýkal se s bohatými a mocnými tehdejší doby, ani neměl žádnou
armádu. A kromě krátké doby po svém narození, kdy pobýval jako uprchlík v Egyptě, nikdy nebyl
dál než sto kilometrů od místa, kde se narodil. Ale ještě dnes, dva tisíce let po jeho smrti, se k němu
hlásí každý třetí člověk na této planetě. Film JEŽÍŠ je dvouhodinový film natočený podle Lukášova
evangelia a je považován za nejpřesnější filmové zobrazení Kristova života. Film JEŽÍŠ je
pozoruhodný a dramatický film, kladoucí nesmírný důraz na přesnost a věrnost záznamu Bible.
Přenese váš zpět do času Ježíšova života a stanete se spoluúčastníky nejdůležitějších událostí v
dějinách lidstva — budete se procházet po stejných historických ulicích, prožijete úžasné zázraky a
dotkne se vás Boží moc. Připojte se k milionům lidí, kteří již díky filmu poznali Ježíše a jejichž
životy se navždy změnily. Film JEŽÍŠ se natáčel výhradně v Izraeli, a proto díky němu můžete cítit,
že jste součástí dějin v okamžiku, kdy se vytvářely. Film JEŽÍŠ je více než pouhý příběh. Prakticky
každé slovo, které Kristus říká, je vzato z Bible, z Lukášova evangelia. Tento dvouhodinový epos
hluboce ovlivní váš život.
20.00 Jan Pavel II. – hledal jsem vás: Polský dokumentární film. Nový polský dokumentární film
věnovaný Janu Pavlu II. nazvaný „Jan Pavel II. - hledal jsem vás“ vznikal čtyři roky. Natáčen byl ve
třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je film vystavěn na
rozhovorech s padesáti osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském papeži
vyprávějí např. tenorista Placido Domingo, bývalý italský prezident Francesco Cossiga, módní
návrhářka Luara Biagiotti, Dalajlama, někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo
bývalý polský prezident Lech Wałęsa.
Pátek 27. prosince
12.05 Mše svatá z kaple Telepace: přímý přenos děkovné bohoslužby
13.10 Jan Pavel II. – hledal jsem vás
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
6
15.25 Náš dům v kosmu – ekologie a bioetika (38. díl): autor a průvodce Marek Orko Vácha (Konec
života, Euthanásie – dříve vyslovená přání - ano či ne)
19.05 Putování po evropských klášterech: Trapistický klášter v Diepenveen, Nizozemí:
dokumentární holandský seriál o klášterním životě v Evropě
20.00 Blahoslavený Duns Scotus – italský životopisný film o skotském františkánovi
Sobota 28.12.
11.55 Z pokladů duše: P. ThLic. Lukasz Karpinski, SP – Boží pokora: krátké zamyšlení o
neobyčejně obyčejném narození Spasitele
15.50 Jesličky svatého Františka: vánoční hra se zpěvy o sv. Františku a jeho bratřích pro malé i
velké diváky.
17.00 Národní pouť do Svaté země: Mše sv. z chrámu Sv. Anny v Jeruzalémě – záznam
19.05 Noční univerzita: P. Vojtěch Kodet – Marnotratný Otec – duchovní přednáška pronesená
v rámci Katolické charismatické konference 2012
Neděle 29.12.
10.00 Mše svatá z farnosti sv. Vavřince v Hodoníně – přímý přenos
12.00 Polední modlitba Sv. otce Františka
12.45 Noční univerzita: Viola a Augustin Svobodovi – Může věřit celá
rodina? Přednáška pronesená v rámci konference Víra ve víru rodiny,
která byla uspořádána při příležitosti vyhlášeného roku víry Centrem pro rodinný život
Arcibiskupství olomouckého.
20.00 In nomine patris: Viktor Preiss v roli faráře Toufara ve fiktivní rekonstrukci pozadí tzv.
Čihošťského zázraku.
Pondělí 30.12.
20.00 Quo vadis: děj jednoho z nejznámějších historických románů Henryka Sienkiewicze se
odehrává za vlády císaře Nera.
Úterý 31.12.
9.15 Chůvičky: divadelní spolek Hrozen – záznam divad. Představení ochotníků z Hroznové Lhoty
17.00 První nešpory ze slavnosti Matky Boží Panny Marie a Te Deum na poděkování za rok 2013
s papežem Františkem – přímý přenos z Vatikánu
00.05 Taková léčivá romance: divadelní spolek Hrozen – záznam
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
7
Nový rok 1. ledna
10.00 Mše svatá ze slavnosti Matky Boží Panny Marie z Baziliky sv. Petra v Římě – přímý přenos
bohoslužby se Sv. Otcem Františkem.
20.00 Kdo je papež František? 45 minutový španělský dokument obsahuje dosud nevydané
nahrávky ze života kardinála Bergoglia. Ukazují výjimečné charisma nového argentinského papeže.
Součástí dokumentu jsou názory provincie Tovaryšstva Ježíšova v Argentině a Španělsku, také
výpovědi novinářů a učitelů papežských univerzit. Španělský biskup líčí své dojmy z duchovních
cvičení, kde kázal kardinál Bergoglio. Dokument přibližuje nejpůsobivější obrazy konkláve a
prvního vystoupení papeže Františka, které svět oslovilo blízkostí, laskavostí, jednoduchostí a
humorem.
23.10. Klauzura: život a řehole sester Klarisek – kapucínek ve Šternberku: Kdo poprvé uslyší o
Klariskách a jejich přísné řeholi, může mít pocit, že jde o něco divného, něco, co už do dnešního
světa nepatří. Jaký smysl má zavřít za sebou bránu, vzdát se majetku, moci, rodiny, všeho, co
modernímu člověku přináší štěstí. Jaký smysl má přijmout život v modlitbě, osamocení, v práci,
půstu, tichu, zimě a chudobě. Je rozumné brát si jako životní program opak toho, co většina lidí
považuje za cíl svého života, kvůli čemu mohou vznikat války, ty mezi lidmi i ty světové? Jak
dlouho může žít žena bez štěstí a bez pocitu užitečnosti, Mnoho otázek projde člověku hlavou,
dokud neuvidí, neuslyší, dokud v šternberském klášteře nepobude. Patnáct sestřiček tady ve dne v
noci myslí na Boha a prosí nejvyšší Lásku o pomoc pro člověka i osudy národů. „Nejvyšší chudoba,
přísnost života, čistota a poslušnost, papežská klauzura, prostota v sesterském životě, domácí a ruční
práce v hodinách tomu vyhrazených, ale především - ve dne, v noci život modlitby“. To jsou hlavní
znaky života řádu Klarisek - kapucínek ve Šternberku.
Čtvrtek 2. ledna
11.40 Sedmihlásky: Já malý přicházím koledovat: dětská koleda rozšířená po celém území naší
země. Zpívají děti z Dubňan, doprovází je CM Strážničan.
Babička
Předvánoční návštěvy u babičky.
Nač myslíš, babičko?
Na to, jak vzduchem tančil sníh
a zachytil se tiše na větvích
a jak se rychle v bílý šat
každý strom začal oblékat.
To byla zima, babičko, viď?
Ano, po stráních děti na saních – sněhulák – teplý čaj.
Okénka svítila v zimní kraj – kapr a ořechy v talíři –
koledy – Betlém a pastýři.
Moc vzpomínáš, babičko!
Ano. To vždy kolem Vánoc zaletím zpět na chviličku.
Čas změnit nemůžeme, jen někdy ve stáří si vzpomeneme.
Ale ty pláčeš, babičko!
Ano. To v očích mi teď roztál sníh,
co ještě z mládí zůstal v nich.
Ale život plyne dál.
Jen Vánoce, Vánoce,
vrací se stejně rok po roce.
Josef Suchý
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
8
Farní kalendář na rok 2014
Rok rodiny a 230. výročí založení piaristické farnosti Panny Marie
Letošní rok budeme prožívat ve znamení celostátního Roku rodiny a pro naše farní společenství je
to jubilejní rok 230. výročí založení farnosti Panny Marie, která je druhou nejstarší na světě
fungující piaristickou farností; čestný titul nejstarší piaristické farnosti má „sousední“ piaristická
farnost Maria Treu ve Vídni (tato farnost byla založena 5 let před farností P. Marie).
Poznámka: tento kalendář obsahuje POUZE důležité události, které máme už naplánované a které
nás čekají po celý nový rok; nejsou tady akce, které teprve řešíme a domlouváme podrobnosti.
5.ledna (neděle) – zahájení Jubilejního roku farnosti Panny Marie; na „hrubé“ mši sv. posvěcení
fotokopie obrazu P. M. Strážnické; obraz bude po celý rok putovat po rodinách farnosti
(podrobnosti budou v ohláškách na Svátek Sv. Rodiny v neděli 29. prosince 2013)
11.ledna (sobota) - Tříkrálová sbírka na Charitu
11.února (úterý) – Světový den nemocných – pouť nemocných
22.února (sobota) – Orelsko - farní fašankový ples
5.března (středa) – Popelec – zahájení Postní doby
24-25. března (pond. – úterý) – naši komunitu a farnost navštíví generální představený piaristů O.
Pedro Aguado z Říma
29.března – 6.dubna – Farní misie které povedou Otcové redemptoristé
20.dubna (neděle) – Boží hod velikonoční
1.května (čtvrtek) – pouť k ostatkům Jana Pavla II. – díkuvzdání za jeho svatořečení
5.května (pondělí) – adorační den farnosti P. Marie
11.května (neděle) – 1. sv. přijímání v Petrově
18.května (neděle) – 1. sv. přijímání ve Strážnici
Svátost biřmování: buď poslední květnová sobota, nebo první červnová sobota
7.června (sobota) – adorační den u sv. Martina
14.června (sobota) – pouť veselského děkanátu na Velehrad
19.června (čtvrtek) – Boží Tělo – průvod z kostela P. Marie do kostela sv. Martina
2.července (středa) – adorační den u sv. Václava v Petrově
5.července (sobota) – Cyrilometodějská pouť v Radějově
15-17.srpna (pátek – neděle) – Strážnická pouť a doprovodný program
14.září (neděle) – farní pouť na Blatnickou horu
28.září (neděle) – Svatováclavské hody v Petrově
22.října (středa) – svátek sv. Jana Pavla II. – podzimní pouť k jeho ostatkům v kostele P.M.
2.listopadu (neděle) – Dušičkové mše sv. a pobožnosti na hřbitovech ve Strážnici a v Petrově
9.listopadu (neděle) – Svatomartinské hody ve Strážnici
23.listopadu (neděle) – Slav. Ježíše Krista Krále – obnova ministrantských a akolytských slibů
30.listopadu (neděle) – začátek adventu a žehnání adventních věnců
Informace
Poděkování
Rády bychom poděkovaly všem, kteří se zapojili během roku do úklidu kostelů, prací spojených
s údržbou a také těm, kteří pro nemocné děvčátko sbírají uzávěry od PET lahví. Nacpané pytle
barevnými vršky už čekají na odvoz – a další prázdné pytle čekají na naplnění . Víčka od PET
lahví můžete i nadále přinášet do sakristie.
Přejeme všem požehnané vánoce!
Kostelnice ze Strážnice a z Petrova
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
9
Rodinné centrum Vás zve
MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK- středa 9,00-12.00 hod
16,00-18,00 hod
pátek 9,00-12.00hod
JOGA PRO DĚTI /možno i s rodiči/ čtvrtek 16,00 hod
ZAČÍNÁME V PÁTEK 10.1.2014!!!!!
Čtvrtek 23.1. od 16,30 hod
ZDRAVÉ VAŘENÍ - tentokrát VŠE O CHLEBU A PEČIVU
DĚKUJEME VŠEM ZA POMOC PŘI NAŠICH AKTIVITÁCH S PŘÁNÍM BOŽÍHO
POŽEHNÁNÍ DO VŠECH DNŮ ROKU 2014!
Knihovna křesťanské literatury
Spolkový dům – Masarykova 370
Vám nabízí z nových knih:
František – Papež z druhého konce světa
Kniha německého novináře Simona Biallowonse je portrétem buenosaireského arcibiskupa,
apoštola chudých a přítele lidí na okraji. Obsahuje období od Jorgeova dětství až po současnost.
Shrnuje také odkaz Františkova předchůdce, papeže Benedikta XVI. a zamýšlí se nad přítomností i
budoucností katolické církve a výzvami, které před novým papežem stojí.
Zuzana Roithová – Vidět srdcem
Knižní rozhovor Zdeňka Jančaříka, šéfredaktora nakladatelství Portál s kandidátkou na prezidentku
ČR mapuje životní cesty a události známé poslankyně Evropského parlamentu a významné
představitelky KDU-ČSL. MUDr. Zuzana Roithová je v EU aktivní především na poli občanských a
lidských práv.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Provozní doba: pondělí a středa 9,30 – 11,00
úterý
16,00 – 17,00
Úklid kostela Panny Marie - leden 2014
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
4.1. - skupina č. 2 - Blatová A.
11.1. - skupina č. 3 - Sochorová E.
18.1. - skupina č. 4 - Svobodová M.
25.1. - skupina č. 5 - Stehlíková J.
Úklid je každou sobotu od 8:00 hod.
Milí farníci,
Jeden člověk na otázku „Jak se daří?“ odpovídal: „Díky Bohu – lépe, než si
zasloužím.“ 
Nejsme na tom stejně? S radostí, že nás Bůh miluje a neopustí, (přestože si to vlastně
vůbec nezasloužíme), vstupme do Nového roku.
A pokud se někdo z nás cítí smutně, spojujeme se s ním v modlitbě:
„Pane, svou minulost svěřuji tvému milosrdenství. Svou přítomnost tvé lásce. A svou
budoucnost tvé prozřetelnosti.“
Krásné Vánoční svátky a odvahu namáhat se pro dobro
přeje každému z Vás redakce
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
1
0
OKÉNKO DO FARNÍ CHARITY
Informace
k Tříkrálové
sbírce 2014
KDY se bude chodit?
V sobotu 11. ledna 2014
ve Strážnici a v Petrově
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
PRO VEDOUCÍ SKUPINEK:
ve čtvrtek 8. ledna 2014
od 16,00 hodin v Charitě
Strážnice, Kovářská 396,
I. poschodí. Vedoucí skupinek
koledníků si vyzvednou
materiály k zajištění Tříkrálové
sbírky a budou jim předány
informace týkající se průběhu
sbírky.
OBLEČENÍ
PRO KOLEDNÍKY
si můžete vyzvednout:
v Charitě Strážnice,
Kovářská 396,
dne 9. a 10. ledna 2014
od 8.00 – 16.30 hodin
u p. Čajkové v šicí dílně
/I. poschodí/
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
SRAZ
vedoucích skupinek a
koledníků ve Strážnici je
ve 13,30 hodin
v kostele Panny Marie, kde
proběhne požehnání.
V Petrově ve 13,00 hodin
v kostele sv. Václava.
Po požehnání se vedoucí se svými
skupinkami rozejdou po koledě ve
Strážnici i v Petrově.
ODMĚNA KOLEDNÍKŮM:
Kino „Kung Fu Panda 2“
Kulturní dům,
středa 22. 1. 2014 v 17 hod.,
ZDARMA
Již teď Vám všem děkujeme
a doufáme ve Vaši pomoc!
Děkujeme tímto všem, kteří přispěli
v rámci sbírek na pomoc obětem tajfunu
na Filipínách (výtěžek 14.775 Kč) a na
pomoc uprchlíkům ze Sýrie (výtěžek ve
Strážnici 5.120 Kč a v rámci děkanátu
55.715 Kč).
1
1
Nejen pro děti
Řešení přines do sakristie před první lednovou dětskou mší svatou. Bude se losovat výherce..
Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Redakce si
vyhrazuje právo příspěvky zkrátit.
Vychází 22.12.2013, náklad 650 kusů
Tisk: Tiskárna Sukupovi.
Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele.
nebo zaslat na e-mail : [email protected]
webové stránky farnosti: www.straznice.farnost.cz
Děkujeme všem přispěvatelům
Časopis farnosti Strážnice – Na cestu
1
2

Podobné dokumenty

Ètvrtý z mudrcù - Harmonie těla i ducha

Ètvrtý z mudrcù - Harmonie těla i ducha To, co Artaban řekl vojákům, řekl on sám, jelikož tomu nemohl zabránit. Je lež někdy ospravedlnitelná? Možná, že ne. Ale nemůže být občas nevyhnutelná? A pokud by byla hříchem, nemohl by se z něho ...

Více

Čtvrtek - 24.12.2015

Čtvrtek - 24.12.2015 stále hledal. Navštěvoval utlačované, pronásledované, nemocné, trpící, ale stále jej nemohl najít. A tak uplynulo třiatřicet let. Artaban, vyčerpaný hledáním, v té době už kmet s bílými vlasy, se r...

Více

Tisková zpráva

Tisková zpráva stech letech. Jeho nástupcem se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio. Připsal si tak hned několik prvenství: je  prvním  Jihoameričanem  na  Petrově  stolci,  prvním  jezuitou  v  roli  Svatého  otc...

Více

List vlastnictví

List vlastnictví Tibetská 807/11, Vokovice, 16000 Praha 6

Více

Kde jsou dva nebo tři aneb cestou dvou bratří

Kde jsou dva nebo tři aneb cestou dvou bratří CO SE STANE S DONESENÝMI KNIHAMI? V loňském roce jste na setkání na Prašivé přinesli nejrůznější trvanlivé potraviny, které zaplnily na 35 krabic. Pracovníci opavské Charity je odvezli pro své klie...

Více

čtvrtý z mudrců - Metodika katecheze dětí

čtvrtý z mudrců - Metodika katecheze dětí Proto jsme zkoumali oblohu a představte si, viděli jsme dvě hvězdy, jak se přibližují k sobě – tvořily znamení Ryby, které je právě znakem Židů! A to není všechno – viděli jsme také zcela novou hvě...

Více