Bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list
Bezpečnostní list
Podle nařízení Komise (EU) 2015/830
Datum revize:06/07/2016
www.restek.com
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1. identifikace látky nebo přípravku
30471 / Glycols Standard
1.2. Použití látky nebo přípravku
Doporučené Použití
Pro použití v laboratořích
Nedoporučená
Jiná použití než doporučený použití.
1.3. Identifikace společnosti nebo podniku
1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace
Výrobce
Dodavatel
Restek Corporation
110 Benner Circle
Bellefonte, Pa. 16823
USA
00 1 814-353-1300
00 1 814-353-1309
[email protected]
Chromservis s.r.o.
Jakobiho 327
Petrovice
Czech Republic 109 00
Praha 10
+420 274 021 222
+420 274 021 211
[email protected]
00 1 800-424-9300
(CHEMTREC within the US)
+(420)-228880039
(CHEMTREC V České
Republice)
00 1 703-741-5970
(Outside USA)
+1 703-741-5970
(CHEMTREC Mezinárodní)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1. Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]
Akutní toxicita - orálně, kategorie 4
2.2. Údaje na štítku
Značení podle Nařízení (ES) č.1272/2008
GHS Symboly
nebezpečí
Signání slovo
Upozornění
Rizikove vety
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
H302- Zdraví škodlivý při požití.
Odpověď
Likvidace
Doplňkové
informace o
nebezpečnosti (EU)
P264 Umyjte si ruce a pokožku důkladně po manipulaci.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301 + P312 - Při požití: volejte lékaře, pokud se necítíte dobře.
P330 Vypláchněte ústa.
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
Nevztahuje se
2.3. Další nebezpečí
Glycols Standard
Page 1 of 6
Má daná látka nebo směs
Látka nebo směs nesplňuje požadovaná kritéria
splňuje kritéria pro látky PBT
nebo vPvB v souladu s přílohou
XIII (nebo zacházet jako kdyby
byly PBT / vPvB)
Trída ohrození vody
ID Number 280, hazard class 1 - low hazard to waters
ID Number 105, hazard class 1 - low hazard to waters (footnote 11)
ODDÍL 3: Složení / informace o složkách
3.1. látky
Nevztahuje se
3.2. směsi
Chemický název
%
číslo CAS
(EC) No 1272/208
Ethylene glycol
5.000000
107-21-1
Akutní toxicitu - Orální
Kategorie 4
M-faktor, jak je
uveden v příloze
VI
údaje nejsou k
dispozici.
SCL jak bylo
uvedeno v
příloze VI
údaje nejsou k
dispozici.
Non nebezpečné složky mohou být přítomny v této tabulce kvůli jejich klasifikaci jako "non-látka vPvB" nebo "látky s expozičními limity
Unie".
Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc
4.1. Popis první pomoci
Při vdechnutí
Při zasažení očí:
Při styku s kůží
Při požití
Přemístěte poškozeného na čerstvý vzduch. Vyškolený personál podává kyslík pokud je
dýchání obtížné. Pokud postižený nedýchá, zaveďte umělé dýchání a vyškolený
personál podává kyslík. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc
Vypláchněte oči velkým množstvím vody po dobu nejméně 20 minut. Nakloňte hlavu tak,
aby se zabránilo přechodu chemické látky do nekontaminovaného oka. Okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc
Omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte potřísněný oděv a vyperte ho. Vyhledejte lékařskou
pomoc, pokud podráždění přetrvává.
Nevyvolávejte zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Vypijte dvě sklenice
vody nebo mléka pro zředění. Poskytněte lékařskému personálu tento bezpečnostní list.
4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Příznaky
viz sekce 4.1
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Poznámka pro
Žádné další informace o první pomoci nejsou k dispozici.
lékaře
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1. Vhodna hasiva
Vhodná hasiva
Nevhodná hasiva
Použijte pěnu odolnou vůči alkoholům, oxid uhličitý, nebo práškový
hasicí prostředek v boji proti požárů. Voda nebo pěna může
způsobit napěnění kapaliny, pokud hoří může být stále užitečná jako
hasicí prostředek, jestliže je pečlivě aplikován na povrch ohně.
Nemiřte proud vody do horké hořící kapaliny.
Nejsou známy
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Zvláštní nebezpečí
Nebezpečné produkty hoření
Data nejsou k dispozici
oxid uhličitý, oxid uhelnatý
5.3. Pokyny pro hasiče
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče Nevstupujte do prostoru požáru bez řádné ochrany, včetně
dýchacího přístroje a kompletního ochranného vybavení.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Glycols Standard
Page 2 of 6
Pro non-zasahujících v případě nouze
Pro pohotovostní
6.2. Opatření na ochranu životního
prostředí
Izolujte prostor. Odveďte všechny nepovolané osoby.
Expozice rozlitého materiálu může být dráždivá nebo škodlivá.
Dodržujte osobní ochranné vybavení doporučené v kapitole VIII
tohoto bezpečnostního listu. Další opatření mohou být nezbytná na
základě zvláštních okolností vytvořených únikem. Osobní ochranné
pomůcky musí být hodnoceny na základě informací uvedených v
tomto listu a na zvláštních okolnostech vytvořených únikem včetně
rozlití materiálu, množství úniku, oblast v níž k úniku došlo a
odborné znalosti zaměstnanců v oblasti reakcí na únik.
údaje nejsou k dispozici.
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zabraňte šíření jakéhokoli úniku, aby se minimalizovalo poškození
lidského zdraví a životního prostředí, není-li tak učiněno. Používejte
úplné osobní ochranné pracovní prostředky v návaznosti na
doporučení v oddílu VIII. Použijte hráz s vhodným absorbujícím
materiálem jako je granulovaná hlína. Shromažděte a uchovávejte v
uzavřeném obalu, dokud nedojde k likvidaci odpadu.
Viz oddíl 8 o osobních ochranných prostředcích a oddíl 13 o likvidaci
informace.
6.4. Odkaz na jiné oddíly
ODDÍL 7.Zacházení a skladování
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení
Škodlivé nebo dráždivé materiály. Vyhněte se kontaktu a zabráňte
vdechnutí materiálu. Používejte pouze v dobře větraných
prostorách.
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně
neslučitelných látek a směsí
Skladujte na chladném a suchém větraném místě. Izolujtet od
neslučitelných materiálů a podmínek. Udržujte kontejner(y)
uzavřen(y).
7.3. Specifické použití
Pro použití v laboratořích
ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1. kontrolní parametry
Limitní hodnoty expozice na pracovišti:
Chemický název
číslo CAS
EINECS
Ethylene glycol
107-21-1
203-473-3
Informace o kontrolních postupů
8.2. Omezování expozice
Technická opatření
Osobní ochranné pomůcky
Ochrana očí
Ochrana kůže
Rukavice
Jiná ochrana kůže
Ochrana dýchacích cest
Typy respirátorů
Tepelné nebezpečí
Glycols Standard
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - TWA
50 mg/m3 TWA
Česká republika Limity expozice na
pracovišti - Stropy
100 mg/m3 Ceiling
údaje nejsou k dispozici.
Lokální ventilace nebo jiná technická opatření jsou obvykle vyžadována při
nakládání nebo při používání tohoto produktu, aby se zabránilo přeexponování.
Při manipulaci s tímto produktem používejte chemicky odolné ochranné brýle s
boční ochranou. Nenoste kontaktní čočky.
Údaje nejsou k dispozici
Používejte ochranné rukavice. Zkontrolujte rukavice kvůli chemickému průniku a
vyměňujte je v pravidelných intervalech. Čistěte ochranné pomůcky pravidelně.
Umyjte si ruce a další ohrožené oblasti vodou a jemným mýdlem před jídlem, pitím
a při odchodu z práce.
Za normálních podmínek není nutná žádná ochrana dýchacích cest. Pokud
dochází k příznakům nadměrné expozice, jak je vysvětleno oddíl III použijte
všeobecnou ventilaci místnosti. Respirátor není obvykle vyžadován.
Není požadováno, pokud je zajištěno dostatečné větrání. Pokud jsou koncentrace
prachu nad příslušnými stanovenými expozičními limity, použijte NIOSH / MSHA
ochranu dýchacích cest.
údaje nejsou k dispozici.
Page 3 of 6
Kontrola expozice
životního prostředí
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 9.Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství pri 20 °C
Barva
Zápach
Prahová hodnota zápachu
Hodnota pH
Bod tání °C °C
Bod varu °C °C
Bod vzplanutí °C °C
Rychlost odpařování
Hořlavost (pevné látky plyny)
horní mez (% obj.) výbušnosti
dolní mez (% obj.) výbušnosti
Tlak páry
Hustota páry pri 20 °C
Měrná hmotnost
Rozpustnost ve vodě
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda
Teplota samovznícení °C °C
Teplota rozkladu °C °C
Viskozita pri 20 °C
Výbušné vlastnosti
Oxidační vlastnosti
9.2. další informace
Těkavé látky, % hmot.
Organické těkavé látky
Hustota pri 20 °C
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
žádný
ND
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
188
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
12,6
2,6
0.00
0.00
1
Kompletní, 100%
1.41
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
0
údaje nejsou k dispozici.
8,345
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1. Reaktivita
údaje nejsou k dispozici.
10.2. Chemická stabilita
Stabilní za normálních podmínek
10.3. Možnost nebezpečných reakcí
silná oxidační činidla
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit
údaje nejsou k dispozici. kontaminace
10.5. Neslučitelné materiály
silná oxidační činidla
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
oxid uhličitý oxid uhelnatý
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Chemický název
Water
1,2-Propanediol
číslo CAS
7732-18-5
57-55-6
Ethylene glycol
107-21-1
LD50/LC50
ORAL LD50 krysa > 90 ml/kg
DERMAL LD50 králík 20800 mg/kg ORAL
LD50 krysa 20 g/kg
ORAL LD50 krysa 4700 mg/kg
Klasifikace je založena na toxikologických informací jednotlivých složek v kapitole 3.
Žíravost/dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Vážné poškození očí / podráždění očí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Glycols Standard
Page 4 of 6
Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1. toxicita
Žádné ekologické informace
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Data nejsou k dispozici
Data nejsou k dispozici
12.3. Bioakumulační potenciál
údaje nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v půdě
Data nejsou k dispozici
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
údaje nejsou k dispozici.
12.6. Jiné nepříznivé účinky
údaje nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1. Metody nakládání s odpady
Způsoby zneškodňování látky/přípravku
Pokyny pro odstraňování
Použitý nebo vyřazený materiál může být nebezpečný odpad.
Prosím, poraďte se státními a místními předpisy před likvidací
tohoto výrobku.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1. UN kód
ADR - UN kód
IATA - UN kód
Not regulated
Not regulated.
14.2. Název látky pro přepravu
ADR - Název látky pro přepravu
IATA - Název látky pro přepravu
IATA Not Regulated
IATA Not Regulated
14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
ADR - Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
IATA -Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu
Nevztahuje se
Nevztahuje se
14.4. Obalová skupina
ADR - Obalová skupina
IATA - Obalová skupina
Nevztahuje se
Nevztahuje se
14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
ZnecišTuje
Ne
14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro
uživatele
údaje nejsou k dispozici.
14.7. Hromadná přeprava
údaje nejsou k dispozici.
Glycols Standard
Page 5 of 6
podle přílohy II a MARPOL73/78 předpisu
IBC
ODDÍL 15: Informace o předpisech
Tento bezpečnostní list je v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) 2015/830
15.1. Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek
EINECS
Chemický název
Číslo EINECS pokud je přítomen
Water
Ethane-1,2-diol
Propane-1,2-diol
231-791-2
203-473-3
200-338-0
SVHC - látky vzbuzující velmi velké obavy
Chemický název
Údaje jsou uvedeny na LVVVO
Nevztahuje se
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti
No Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro tuto látku / směs ze strany dodavatele.
ODDÍL 16: Další informace
Datum revize:
06/07/2016
Indikace změn:
Jakékoli změny pro udržitelný rozvoj ve srovnání s předchozími verzemi jsou označeny svislou čarou
před daného odstavce.
Zkratky:
Reference:
údaje nejsou k dispozici.
údaje nejsou k dispozici.
Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a / nebo pokynů pro bezpečné zacházení použitých v oddíle 2
a 3:
Bezpečnostni
oznamení
Prevence
P264 Umyjte si ruce a pokožku důkladně po manipulaci.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
Odpověď
P301 + P312 - Při požití: volejte lékaře, pokud se necítíte dobře.
P330 Vypláchněte ústa.
Likvidace
P501 Odstraňte obsah / obal podle bodu 13 bezpečnostního listu.
Zřeknutí se
odpovědnosti:
Glycols Standard
Látka nesmí být použita pro žádný jiný účel, než pro který je určena. Bezpečnostní
list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje
uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na
důvěryhodných technických údajích. Jsou určeny pouze pro osoby, mající nezbytné
technické znalosti a na jejich vlasní nebezpečí. Protože podmínky a způsob použití
jsou mimo naše možnosti a kontrolu, zříkáme se veškerých záruk, vyjádření a
předpokladů, nebo obchodovatelnosti, vhodnosti a pod.
Page 6 of 6

Podobné dokumenty

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list list byl zpracován hlavně na základě Bezpečnostního listu výrobce. Všechny údaje uváděné v tomto dokumentu jsou určeny pouze jako informativní a jsou založeny na důvěryhodných technických údajích. ...

Více