výroční zpráva 2012

Transkript

výroční zpráva 2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012
Obecně prospěšná společnost
OPONA
PROJEKTY 2012
LUCERNA PROTI RASISMU
V roce 2011 jsme byli požádáni, abychom
uspořádali premiéru filmu Poslední let Petra
Ginze. Film nás natolik oslovit, že jsme se
rozhodli kromě premiéry uspořádat i celý
projekt inspirovaný tímto filmem resp.
příběhem českého chlapce Petra Ginze.
LUCERNA PROTI RASISMU připomněla důležité
historické události a upozornila na jejich
souvislost se současností, s růstem extremismu a
s nebezpečím stereotypního uvažování. Celý projekt byl symbolicky zahájen v mezinárodní
den proti rasismu.
PROGRAM ZAHAJOVACÍHO DNE - MEZINÁRODNÍ DEN PROTI RASISMU 21. 3. 2012
15:00
17:00
18:00
19:00
21:00
předpremiéra filmu POSLEDNÍ LET PETRA GINZE, kino Lucerna
předpremiéra filmu POSLEDNÍ LET PETRA GINZE, kino Lucerna
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY PROTI RASISMU, pasáž Paláce Lucerna (do 30. 4. 2012)
evropská premiéra filmu POSLEDNÍ LET PETRA GINZE, kino Lucerna
KONCERT PROTI RASISMU: The Tap Tap & hosté + afterparty: GADJO.CZ &
LIVE: JAM SOUND SYSTEM
Film POSLEDNÍ LET PETRA GINZE
Film Poslední let Petra Ginze pochází z dílny dvou amerických režisérů Sandry Dickson z
Wake Forrest University a Churchilla Roberts z University of Florida. Autoři se ve filmu
věnují Petrovu životu, jeho rodinným vazbám a uměleckým počátkům. Všímají si jeho díla
z doby před nástupem do transportu do Terezína až do odjezdu do Osvětimi. Ukazují
dochované deníky a výtvarná díla, mluví s lidmi, kteří jej znali, a také s jeho sestrou, s níž
byl nějakou dobu v Terezíně. Film se skládá z klasických dokumentárních prvků, původních
animací zobrazujících Petrův život a zanimovaných kreseb Petra Ginze.
Více informací o filmu: www.petrginz.com
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
KONCERT PROTI RASISMU
The Tap Tap & hosté
Afterparty: Gadjo.cz & live: Jam Sound System
S The Tap Tap na koncertě proti rasismu vystoupila Ester Kočičková, Tonya Graves, Jarda
Svoboda (Traband) a Markéta Krausová (Láska vole). Dalším hostem koncertu byl svým
způsobem i Xindl X.
Večer moderovala Ester Kočičková a Láďa Angelovič z The Tap Tap.
Ester Kočičková zazpívala s Tap Tapem svou „Árijskou lidovou“ s chytlavým refrénem
„Ještěže nám blondýnám vždycky nalejou“. Poprvé si The Tap Tap zahráli song od kapely
„Láska vole“ s názvem „Kdybych byla mrcha“. Song je „archetypickým“ povzdechem všech
žen, které trpí nepochopením ze strany mužů. K této písničce vznikla zhudebněná reakce
nepochopených mužů, kterou zazpívá Jarda Svoboda ze skupiny Traband spolu s
frontmanem Tap Tapu Jiřím Holzmannem. Píseň se jmenuje „Kdybych já byl xindl“ a jejím
autorem je Xindl X.
Jarda Svoboda si s Tap Tapem zazpíval i vlastní hit „Černej pasažér“, který svým názvem
výborně ladí k tématu večera. Zazní také populární „Známka punku“ nejen pro punkovou
menšinu obyvatelstva. S tématem rasismu a černobílým vnímáním světa si báječně pohrál
král popu Michael Jackson ve svém slavném hitu „Black or White“. Na koncertě jej v
originální aranži zazpívala Tonya Graves.
VÝSTAVA PROTI RASISMU
Propojovacím článkem mezi koncertem a filmem byla VÝSTAVA PROTI RASISMU. Ve své první
části připomíná historii židovské a romské menšiny od první republiky až do současnosti, v
druhé se zabývá mediálním obrazem romské menšiny. Cílem výstavy bylo a je (výstavu dále
půjčujeme různým subjektům) upozornit na to, kam až může vést tzv. sociální inženýrství,
o které se v minulosti snažili jak nacisté tak komunisté, a zároveň také na to, kam mohou
vést stereotypy v uvažování každého jednotlivce a neopatrné zacházení se slovy a fakty.
Jaký je skutečný význam vyjádření jako např. „Etnická menšina znásilnila dívku v Novém
Bydžově“ nebo „Tisícovka lidí ve Varnsdorfu protestovala proti Romům a vysoké
kriminalitě“, která běžně čteme a slýcháme v médiích? Co tím média způsobují, jedná o
záměr nebo nevědomost či lehkovážnost? A nejdůležitější otázka: co to způsobuje nám,
čtenářům a uvědomujeme si, jak moc se sebou necháváme manipulovat? Výstava
nepředkládá jednoznačné odpovědi, ale historická i současná fakta, na jejichž základě si
každý může vytvořit vlastní názor.
Na výstavě spolupracovalo Muzeum romské kultury, Agentura pro sociální začleňování a
zpravodajský server Romea.cz.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
PROGRAM PRO ŠKOLY
Promítání filmu a doprovodný program pro žáky 2. stupňů základních škol a studenty
středních škol. Připravujeme ve spolupráci s Kulturně-vzdělávacím centrem Židovského
muzea v Praze, gymnáziem Přírodní škola, které pořádá soutěž Vedem - Terezín, a
Informačním centrem OSN v Praze.
Pilotní programy se uskutečnily v době od 26. 3. do 30. 4. 2012. Díky grantu od MŠMT bylo
možné programy evaluovat a ve zdokonalené formě viz dále
Součástí program měla být také výstava originálních prací Petra Ginze, které jsou v
majetku památníku Yad Vashem. Památník se bohužel rozhodl neudělat ani v tomto případě
výjimku a originály zapůjčit, zůstanou tak bohužel pravděpodobně už navždy v Izraeli.
LUCERNA PROTI RASISMU - PROGRAMY PRO ŠKOLY PODROBNĚ
Přípravná fáze I. a realizace pilotních programů
V rámci přípravné fázi vznikl program pro žáky druhého stupně základních škol, který byl
srozumitelný i pro lektory, kteří se přímo nepodíleli na jeho přípravě. Lektoři nicméně musí
mít znalosti týkající holokaustu a také multikulturní výchovy, nezbytná je rovněž znalost
filmu Poslední let Petra Ginze či případně jiného příběhu mladistvého člověka, do nějž se
účastníci programu mohou vžít.
Program vznikl ve verzi pro mladší a pro starší žáky, aby zohlednil jinou úroveň jejich
znalostí historických faktů o 2. světové válce a holokaustu.
1. V úvodní části byly ujasněny pojmy „předsudek“ a „stereotyp“ za aktivní účasti žáků a
bylo představeno schéma, které spojuje nejen etnické spory, přestavení jeho jednotlivých
rolí - viníka, oběti, přihlížejícího a zachránce.
2. Následovalo promítání filmu Poslední let Petra Ginze.
3. Diskuze o filmu a kreativní dílna: „Jak předsudky ovlivnily život Petra Ginze a jaký by
mohl být jeho život dnes, kdyby nezemřel, čím by se stal. Žáci nejdříve pracovali ve
skupinách a následně výsledky své práce prezentovali ostatním, což přispělo k další širší
diskuzi zaměřené zejména na problém diskriminace v současnosti.
4. Zpětná vazba vyučujících, lektorů a žáků.
Časová dotace: 155 minut.
Počet uskutečněných workshopů: 8
Počet účastníků: 205 žáků
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
Aktivita žáků byla závislá na několika faktorech, zejména na konkrétní škole a věku (mladší
žáci byli aktivnější). Celkově byla lektory aktivita hodnocena jako dobrá, děti byly filmem
zaujaty, pokoušely se vžít do role hlavní postavy filmu a aktivně hledaly paralely s dnešní
dobou a diskutovaly.
Hlavním výstupem byly plakáty o Petru Ginzovi, které žáci vytvářely po skupinách po
zhlédnutí filmu. Jejich ukázky uvádíme ve fotodokumentaci projektu. Některé byly
opravdu kvalitně zpracované, v některých se odrazil nezájem žáků o téma.
Časová dotace programu se až na výjimku jednoho programu ukázala jako nedostatečná
pro zpětnou vazbu, která byla zjišťována až po skončení osobním rozhovorem s
pedagogickým doprovodem žáků případně emailem.
Přípravná fáze II.
A. V druhé přípravné fázi byly evaluovány pilotní programy na základě zkušeností a zpětné
vazby od všech zúčastněných kantorů a lektorů. Na základě této evaluace byly v
programech učiněny následující úpravy:
1. V obou verzích programu (pro mladší i starší žáky) byly doplněny informace o holokaustu
a 2. sv. v. s cílem zjistit a ověřit znalosti žáků o těchto tématech a tím se ujistit, že
porozumí filmu a budou schopni následné diskuze. Při evaluaci se ukázalo, že není
dostatečné spoléhat se na vyjádření kantorů o úrovni znalostí jejich žáků.
Časová dotace úvodní části se tak měnila dle úrovně znalosti žáků. Při nabízení programu
školám byl zároveň uveden požadavek, aby žáci byli seznámeni se základy událostí 2. sv. v.
a holokaustu, aby měl program dostatečný efekt a mohl se zaměřit zejm. na prevenci
rasismu, xenofobie a intolerance a nikoliv na problematiku 2. sv. v.
2. Po filmu následovala skupinová práce studentů, která byla omezena na 10 minut s
předpokladem, že omezený čas dokáží žáci efektivněji využít.
3. Stejně tak došlo k urychlení představení skupinové práce, které bylo věnováno dalších
max. 10 minut.
4. Zbývající čas byl naplánován k diskuzi o problémech současnosti.
B. V rámci přípravy výstavy o Petru Ginzovi se uskutečňovaly setkání realizačního týmu studenty gymnázia Přírodní škola, zástupci Židovského muzea v Praze, o.p.s. Opona a
grafičky. Již na jaře se začaly upravovat dobové obrazové materiály a připravovat grafický
vzhled výstavy.
Realizace
Počet uskutečněných workshopů: 17
Počet účastníků: 481 žáků
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
Úpravy dle evaluace se při realizaci programů velmi osvědčily a díky nim bylo dosaženo
efektivnější realizace, pestřejších výstupů, aktivnějšího zapojení žáků a poskytnutí více
podnětů k přemýšlení.
V době konání programů se v místě (Vzdělávací centrum Židovského muzea v Praze) konaly
dvě výstavy - první výstava Holokaust Romů přiblížila žákům málo známé události 2. sv. v.,
druhá výstava s názvem VEDEM - cesta terezínských hochů pokračuje se zaměřila na Petra
Ginze, jeho život a dílo, zejm. časopis Vedem, který vydával v Terezíně. Žáci, kteří se
zúčastnili programů v době konání první výstavy byli pozváni na vernisáž výstavy přímo při
konání programu.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
TÝDEN SVOBODY 2012
TÝDEN SVOBODY je již tradičním projektem, který připomíná nejenom nám, ale celé
Evropě hodnoty, na nichž je vybudována naše společná euro-americká civilizace. Ne
náhodou je srdcem tohoto mezinárodního projektu „srdce Evropy“, tedy Praha. Město s
bohatou historií, hlavní město země, která před více než dvaceti lety prošla „sametovou
revolucí“ od totality k demokracii, tedy ke svobodě, stejně tak jako později smírným
rozdělením republiky, a stala se tak celosvětovým příkladem nenásilného prosazování
hodnot a vůdčí osobnost tohoto procesu, president Václav Havel, celosvětovým symbolem
boje za svobodu a demokracii.
Hlavním tématem druhého ročníku TÝDNE SVOBODY bylo jedno ze základních lidských práv
- SVOBODA SLOVA.
Naším cílem bylo vytvořit prostor pro otevřenou komunikaci lidí aktivně činných v podpoře
či obnově demokracie v Evropě i dalších částech světa s širokou veřejnosti prostřednictvím
kultury, dialogu a happeningů. Ukázat, jak je možné v současné době bojovat proti totalitě
či podporovat a zlepšovat demokracii v zemích, kde je neprávem považována za
samozřejmost.
PROGRAM:
18. a 19. 6. 2012
ZEĎ PUSSY RIOT, Václavské náměstí (dolní část)
19. 6. 2012
RIOT PARTY s členkami Pussy Riot, ulice 28. října
18. - 20. 6. 2012
NOCI KAVÁRENSKÝCH DEBAT, 12 kaváren v centru Prahy
22. a 23. 6. 2012
UNITED ISLANDS ČS, doprovodný program hudebního festivalu:
pohlednice Pussy Riot a výstava pro rasismu
ZEĎ PUSSY RIOT
Na dva dny vyrostla na Václavském náměstí zeď inspirovaná zdí Johna Lennona, která v
době komunistické totality často sloužila jako jakási zeď nářků. Komunisté vytrvale
přebarvovali veškeré projevy svobodného názoru, které se na ní často objevovaly. Na zeď
pojmenovanou na podporu vězněných členek ruské skupiny Pussy Riot psali lidé – Češi i
zahraniční návštěvníci – vzkazy pro kapelu a jakékoliv své názory týkající se svobody
projevu.
První vzkaz napsal v pondělí v 11:00 ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg a od té
doby se zeď rychle plnila vzkazy široké veřejnosti i známých osobností např. Marty
Kubišové, režisérky Moninky Le Fay a různých hudebníků. Již v pondělí večer byla zaplněná,
nicméně v úterý lidé našli ještě spoustu místa, kam psát své vzkazy v nejrůznějších
jazycích. Zeď se setkala také s velkým zájem médií, českých i zahraničních.
V úterý v podvečer jsme všechny nápisy na Zdi natočili a záznam poslali členkám Pussy Riot
do Ruska.
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
RIOT PARTY
Původním plánem bylo zorganizovat koncert s Pussy Riot. Bohužel Pussy Riot nechtějí
vystupovat na žádné oficiální události a nepořádají koncerty, z toho důvodu odmítli
vystoupit i na partnerské události United Islands. Z těchto důvodů jsme jim pomohli
uspořádat neoficiální, happening - hudební vystoupení na jednom z balkonů v ulici 28. října
v blízkosti Zdi Pussy Riot. Happening zaujal pozornost lidí, kteří procházeli kolem i těch,
které jsme pozvali na blíže neurčenou akci spojenou s Pussy Riot. Akci jsme z důvodů obav
o bezpečnost členek Pussy Riot předem otevřeně nepropagovali.
Hudebním hostem loňského Týdne svobody byl perzekvovaný člen kubánské kapely Porno
para Ricardo, abychom upozornili na jeho osud nechali jsme vyrobit pohlednice z jeho
vystoupení na United Islands a ty pak byly veřejností posílány různým představitelům
tamějšího režimu. Podobné pohlednice jsme nechali vyrobit v letošním roce s Pussy Riot.
Pohlednice vznikly právě při happeningu Riot Party. Veřejnosti byly představeny s
následující zprávou. Autorkou fotografie je Nguyen Phuong Thao. Pohlednice byly vytištěny
v nákladu 5 000 kusů a distribuovány mezi návštěvníky festivalu a do kaváren v Praze a
Brně.
NOCI KAVÁRENSKÝCH DEBAT
Jsou naše média svobodná? Máme přístup k necenzurovaným informacím? A můžeme mluvit
o svých názorech, aniž by nám za to hrozil trest? Žijeme ve svobodné společnosti nebo jen
v jiné formě diktátu, než tomu bylo před pádem železné opony? Na tyto a další otázky
hledaly odpověď debaty, které měly společné téma - svobodu slova. Sešli se na nich lidé z
různých neziskových společností, médií, komerčních firem i široká veřejnost. Veletrh
svobody avizovaný v záměru projektu tak dostal zcela novou podobu.
POMOC NESVOBODNÉ SPOLEČNOSTI
Svoboda jako univerzální hodnota? Úskalí demokratizační pomoci v diktaturách.
Moderátor: Lucie Vopálenská; Hosté: Marek Svoboda (Člověk v tísni, ředitel sekce podpory
lidských práv a demokracie) a Petr Mach (Strana svobodných občanů)
Kavárna: Langhans – centrum Člověka v tísni od 20:00
NOVINÁŘ JAKO MORÁLNÍ ARBITR SPOLEČNOSTI?
Jsou média skutečně tak „svatá,“ jak se tváří být? Nakolik ovlivňují ekonomické či osobní
zájmy majitelů nebo šéfredaktorů přístup veřejnosti k informacím? Nekritický pohled
novinářské obce na sebe sama. Je novinář za každou cenu správný morální arbitr?
Úplatnost novinářů a další témata spojená s otázkami etiky v médiích.
Moderátor: Jan Rybář; Hosté: Jakub Knězů (poradce, bývalý novinář) a Dalibor Balšínek
(šéfredaktor LN) a Jan Urban (bývalý novinář), přes Skype Jan Čulík (Britské listy)
Kavárna: Bio Oko od 20:00
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
OBČANSKÉ INICIATIVY A MANIPULACE NA POZADÍ PŘÍPADU GORILA
Na začátku je neověřená informace. Může se jednat o odposlech, přepis odposlechu, kus
odposlechu vytrženého z kontextu nebo třeba jen o to, že jeden říkal, že prý ... Na něm se
založí seriozní téma, které převezmou média, případně se na něm založí občanská
iniciativa, bojující za pravdu. Společnost se v morálním marasmu dnešní doby stébla
chytá... a kauza je na světě. Nakolik můžou neprokázané informace měnit naše životy? A
dá se dnes něčemu-někomu ještě věřit?
Moderátor: Petr Šimůnek; Hosté: Ladislav Agnes Snopko (publicista, bývalý ministr kultury
SR) a Lucie Gallová (organizátorka protestů proti zkorumpovaným politikům v SR)
Kavárna: café V lese od 20:00
INTERNET A SVOBODA SLOVA
Internet se stal neoddělitelnou součástí mediální reality. Jako informační zdroj ho využívá
stále víc lidí a tím pádem i častěji padají otázky na hranice jeho případné cenzury (např.
v souvislosti s Wikileaks atd.) Co nám internet dává a co naopak bere? Kdo ho kontroluje
nebo by případně měl kontrolovat a jak? A kdo jeho prostřednictvím ovlivňuje nás?
Moderátor: Miloš Čermák; Hosté: Miloš Šnytr (Úřad pro ochranu osobních údajů) a Ivan
Bartoš (předseda Pirátské strany)
Kavárna: studentské kulturní centrum Klubovna od 20:00
BIG BROTHER IS WATCHING YOU!
Osobní svoboda je stále pojmem a nebo směrem k budoucnosti spíš „dojmem“? Jak moc
jsou naše životy pod kontrolou „neviditelných institucí“ a kolik o tom sami víme?
Moderátor: Zdeněk Suchý; Hosté: Filip Pospíšil (Prague Watch) a Ondřej Felix (architekt
českého e-governmentu)
Kavárna: kavárna klubu Cross od 20:00
SVOBODNÉ KAUZY
Kauzy posledních měsíců (Jančura vs. Kalousek, Smetana vs. Langer, Týc vs. Hl. město
Praha). Je za nimi touha po svobodném vyjádření názoru nebo jen provokace? Jaké jsou
hranice svobody jednotlivce? Dá se „popsání stavu věcí“ uškrtit paragrafy? A kdy se humor
stává trestným činem?
Moderátor: Jindřich Šídlo; Hosté: Petr Kamberský (novinář) a Karel Randák (Nadační fond
proti korupci)
Kavárna: Mlýnská (park Kampa) od 20:00
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
SVOBODA PROJEVU A UMĚNÍ
Hranice mezi uměním a vandalismem. Jsou tresty, které padly v poslední době za umělecké
protesty úměrné? Měli by umělci mít právo na „větší“ svobodu, než ostatní lidé? A funguje
umělecký happening jako forma politického protestu?
Moderátor: Petr Vizina; Hosté: Evžen Brikcius (básník, spisovatel, výtvarník) a Roman Týc
a Michal Dvořák (Ztohoven) a Pavel Uhl (advokát)
Kavárna: Nová syntéza (NG Veletržní palác) od 20:00
ŽIJEME VE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI?
Přes dvacet let svobody a života v demokratické společnosti, tak se jeví Česko navenek. Je
tomu skutečně tak i uvnitř? Cítí se občané české společnosti svobodní a nebo se jen strach
z represe politické vyměnil se strachem z represe ekonomické? Budou Češi navždy
národem, jehož krédem je „držet hubu a krok“?
Moderátor: Veronika Sedláčková; Hosté: Jana Lorencová (novinářka) a Robert Sedláček
(režisér) a Alexandr Tomský (politolog)
Kavárna: Potrvá od 20:00
SVOBODA SLOVA A SOUČASNÁ EKONOMIKA
Debata o svobodě slova v ekonomických otázkách a s ní související zodpovědnost bankéřů a
ekonomických novinářů. Dozvíte se, jak s informacemi pracují národní banky. Mohou v
zájmu státu zatajit nebo pozdržet důležité informace? Spolupracují banky a ekonomičtí
novináři při krizových situacích? A do jaké míru média vědomě ovlivňují nebo mohou
ovlivnit dění na trzích?
Moderátor: Martin Jašminský; Hosté: Zdeněk Tůma (bývalý guvernér ČNB) a Jan Lopatka
(šéf české pobočky Reuters) a Radek Špicar (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR)
Kavárna: Mlýnská (park Kampa) od 20:00
KDYŽ SVOBODA SLOVA ÚTOČÍ NA PRINCIPY DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI
Dostala se Evropa do bodu, kdy přílišná politická korektnost vede k pravicové radikalizaci?
Jak má „západní společnost“ přistupovat k lidem, kteří svými slovy i skutky napadají její
základní principy? Má mít svoboda slova hranice?
Moderátor: Jakub Železný; Hosté: Erik Best (publicista), Ondřej Liška (předseda SZ), Michal
Bartoň (exp. na ústavní právo)
Kavárna: Krásný ztráty od 20:00
SVOBODA VULGÁRNOSTI
Česká společnost se vulgarizuje alarmují bohemisté. Slova, která před 50 lety gentleman
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
nevypustil z úst, dnes používají žáci ZŠ jako běžnou součást slovníku. Je to přirozený vývoj?
Jakou míru viny na tom nesou média, rodina, Zdeněk Pohlreich nebo Tomáš Matonoha?
Moderátor: Jiří František Potužník; Host: Xavier Baumaxa (písničkách a básník) a Ladislav
Špaček (znalec etikety, pedagog)
Kavárna: kavárna klubu Cross od 20:00
SVOBODA SLOVA A EXTRÉMISMUS
Kde končí svoboda slova a začíná extremismus? Hranice, která se nám stále nedaří nastavit.
Je lepší dát limity ústním projevům nenávisti nebo naopak nechat kohokoliv říkat cokoliv,
tak jako je tomu například ve Spojených Státech? Pomáhá přílišná medializace rasově nebo
nábožensky motivovaných zločinů k šíření rasové nenávisti a extremismu nebo naopak?
Moderátor: Ivan Gabal; Hosté: František Kostlán (novinář) a Roman Joch (ředitel
Občanského institutu)
Kavárna: Unijazz od 20:00
CHLÉB A HRY VERSUS LIDSKÁ PRÁVA
Debata v rámci cyklu „Východ není sajůz!?“ organizovaná časopisem Navýchod ve
spolupráci s organizací Člověk v tísni.
Bojkotovat či nebojkotovat EURO 2012 na Ukrajině, olympijské hry v Rusku či Eurovision v
Ázerbajdžánu kvůli porušování lidských práv v těchto zemích? Aktuální téma velkých
sportovních nebo kulturních událostí v nesvobodných zemích. Je v těchto případech
správné dodržovat úzus sport a politika se nemají míchat?
Moderátorka: Ivana Skálová; Hosté: Jaromír Štětina (senátor) a Vladislav Jandjuk
(běloruský aktivista) a Petr Kutílek (bývalý výkonný tajemník Olympic Watch)
Kavárna: Langhans – centrum Člověka v tísni od 20:00
ZÁZNAMY DEBAT: http://oponaops.eu/opona/cs/projekty/999/videa
Výstava: INFO(R)OMACE - MANIPULACE
22. června - 1. července 2012
park Kampa a kavárna Mlýnská
Výstava se zabývá mediálním obrazem romské menšiny. Cílem výstavy je upozornit na to,
kam až může vést tzv. sociální inženýrství, o které se v minulosti snažili jak nacisté tak
komunisté, a zároveň také na to, kam mohou vést stereotypy v uvažování každého
jednotlivce a neopatrné zacházení se slovy a fakty. Jaký je skutečný význam vyjádření jako
např. „Etnická menšina znásilnila dívku v Novém Bydžově“ nebo „Tisícovka lidí ve
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
Varnsdorfu protestovala proti Romům a vysoké kriminalitě“, která běžně čteme a slýcháme
v médiích? Co tím média způsobují, jedná o záměr nebo nevědomost či lehkovážnost? A
nejdůležitější otázka: co to způsobuje nám, čtenářům a uvědomujeme si, jak moc se sebou
necháváme manipulovat? Výstava nepředkládá jednoznačné odpovědi, ale historická i
současná fakta, na jejichž základě si každý může vytvořit vlastní názor.
Na vzniku výstavy se podílelo Muzeum romské kultury, Agentura pro sociální začleňování a
zpravodajský server Romea.cz.
Výstava byla během festivalu United Islands umístěna na ostrově Kampa a následně v
Mlýnské kavárně.
SEDEMNÁSTY NOVEMBER
Již počtvrté jsme připravili oslavy výročí
sametové revoluce. K výročí pádu železné
opony se tento rok přidalo i 20 let od rozdělení
Československa. Ve spolupráci se Slovenským
institutem v Praze jsme připravili československý večírek s názvem Sedemnásty
november.
Zahráli slovenští Polemic, Billy Barman a Živé kvety. Pozvání přijali také ministr Karel
Schwarzenberg a Iveta Radičová.
V kinosále mohli návštěvníci zhlédnout tři snímky:
Noc kdy se rozpadl stát – Fero Fenič
Zánik Československa v parlamentu – Pavel Koutecký
Rozděleni? Nerozděleni? – Zdeněk Zvonek
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
Další projekty, které jsme v roce 2012 udržovali:
portál NEZAPOMEŇTE.CZ
portál ROKZAROKEM.CZ
PARALELNÍ ZKUŠENOSTI - zapůjčení interaktivní projekce
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
FINANČNÍ ZPRÁVA
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012
KONTAKTNÍ INFORMACE
Opona, o.p.s.
Velvarská 51, 160 00 Praha 6
IČO:
DIČ:
28182201
CZ28182201
Obecně prospěšná společnost Opona je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce číslo 529.
OPONA, o.p.s.
Marek Vocel, předseda správní rady
Daniel Truxa, člen správní rady
Vítek Rozehnal, člen správní rady
Martin Kotas, člen dozorčí rady
Vojtěch Košnar, člen dozorčí rady
David Gaydečka, člen dozorčí rady
Pavla (Kantnerová) Štindlová, ředitelka
OPONA, o.p.s.
Výroční zpráva 2012

Podobné dokumenty

výroční zpráva 2011

výroční zpráva 2011 Kolumbus o.s.. Trimedár, 4net a dalších.

Více