Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Komentáře

Transkript

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Strana:
1/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Poláková Hana, Bc.
Všeobecná sestra (VS KS)
Orientace sester v nových trendech hojení ran
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
Datum zadání:
Plánované datum odevzdání:
Datum odevzdání:
08.01.2016
20.05.2016
09.05.2016
Údaje o kvalifikační práci
1. Hlavní téma:
Orientace sester v nových trendech hojení ran
2. Hlavní téma v angličtině:
Orientation of Nurses in New Trends of Wounds Healing
3. Název dle studenta:
Orientace sester v nových trendech hojení ran
4. Název dle studenta v angličtině:
Orientation of Nurses in New Trends of Wounds Healing
5. Souběžný název:
6. Podnázev:
7. Anotace (krátký popis práce):
Bakalářská práce je zaměřena na nové trendy hojení chronických ran. Práce se dělí do dvou částí. Teoretická část je členěna do tří
kapitol a obeznámí nás s definicí rány jako takové a chronické rány, jejím základním dělením a komplexním hodnocením.
Zaměřuje se na vnější a vnitřní vlivy, které působí na proces hojení. Seznamuje nás s nezastupitelnou úlohou sestry v procesu
hojení rány a s holistickým přístupem k pacientovi.
V empirické části se zaměříme na znalosti a orientaci sester v nových trendech hojení ran. V hodnocení budeme vycházet z
informací získaných dotazníkovým šetřením.
8. Klíčová slova (oddělujte čárkou):
chronická rána, hojení ran, nové trendy, úloha sestry
9. Anotace v angličtině (krátký popis práce):
This bachelor thesis deals with always topical issue of new trends in chronic wound healing. The thesis is divided into two parts.
The theoretical part explains the concept of the wound itself and of the chronical wound, their classification and complex evaluation. External and internal influences that affect the process of healing are revealed. An irreplaceable role of the nurse during the
process of the wound healing is stressed and a holistic approach to the patient is presented.
The empirical part is focused on the knowledge and orientation of the nurses in new trends of wound healing. The overall
assessment is based on the results of a knowledge test.
10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou):
chronic wounds, wound healing, new trends, the role of nurses
11. Přílohy volně vložené:
CD ROM
12. Přílohy vázané v práci:
13. Rozsah práce:
79 s.
14. Jazyk práce:
CZ
grafy, tabulky
15. Záznam průběhu obhajoby:
16. Zásady pro vypracování:
Studium odborné literatury související s tématem bakalářské práce.
\nl{}
Vymezení pojmů a teoretických východisek v oblasti hojení ran.
\nl{}
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 13.10.2016 00:12
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Strana:
2/2
Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta
Příjmení a jméno:
Obor/komb.:
Zadané téma:
Stav práce:
Poláková Hana, Bc.
Všeobecná sestra (VS KS)
Orientace sester v nových trendech hojení ran
Dokončená práce s úspěšnou obhajobou
Datum zadání:
Plánované datum odevzdání:
Datum odevzdání:
08.01.2016
20.05.2016
09.05.2016
Příprava metodiky průzkumné části bakalářské práce.
\nl{}
Realizace průzkumu u sester na vybraných pracovištích metodou dotazníkového šetření.
\nl{}
Zpracování, vyhodnocení a interpretace získaných dat.
\nl{}
Shrnutí výsledků průzkumu a jejich prezentace.
17. Seznam doporučené literatury:
PEJZNOCHOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 80 s. ISBN 978-80-247-26823.\nl{}
POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 191 s. ISBN 97880-247-3371-5.\nl{}
POSPÍŠILOVÁ, Alena a Sabina ŠVESTKOVÁ. Léčba chronických ran. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví, 2001. 72 s. ISBN 80-701-3348-1.\nl{}
STRYJA, Jan. Repetitorium hojení ran. 1. vyd. Semily: Geum, 2008. 199 s. ISBN 978-80-86256-60-3.\nl{}
STRYJA, Jan. Repetitorium hojení ran 2. 1. vyd. Semily: Geum, 2011. 371 s. ISBN 978-80-86256-79-5.\nl{}
TONG, A. The identification and treatment of slough. In Journal of Wound Care, 1999. roč. VIII., č. 7, s. 338 - 339. ISSN 09690700.
18. Osoby VŠKP:
Vedoucí: Krátká Anna, PhDr. Ph.D.
Oponent: Kudlová Pavla, PhDr. PhD.
Elektronická forma kvalifikační práce
Název souboru Orientace_sester_v_nových_trendech_hojení_ran_Poláková.pdf (1962 KB)
Zveřejnění souboru ANO - zpřístupnit veřejnosti (Ihned po uzavření této smlouvy a absolvování na UTB tj. od 09.05.2016)
Posudky kvalifikační práce
Posudek(y) oponenta Polakova_O.pdf (473 KB)
Hodnocení vedoucího Poláková_V.docx (37 KB)
Soubor s průběhem obhajoby Žádný není vložen
(c) IS/STAG , Portál - Údaje o kvalifikační práci , 13.10.2016 00:12

Podobné dokumenty

obsah | contents Obsah editorialy | editorials Hormonální léčba

obsah | contents Obsah editorialy | editorials Hormonální léčba Vybrané právní aspekty povinné mlčenlivosti | Selected legal aspects of compulsory confidentiality | L. Prudil

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o 10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou): Pressure ulcer, prevention of pressure ulcers, evaluation scales, classification, treatment of pressure ulcers, management of pressure ulcers 11. Příl...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o 11. Přílohy volně vložené: 1 CD ROM 12. Přílohy vázané v práci:

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o This dissertation deals with the burnout syndrome of the workers in a social services working with mentally handicapped clients. The theoretical part dedicates of the problems of the burn out syndr...

Více

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o DIPLOMOVÉ PRÁCI studenta Údaje o manažera. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 232 s. ISBN 80-7169-641-2.\nl{} HILLESTAD, Steven G. a Eric N. BERKOWITZ. Health care market strategy: from planning to action. 3rd ed. Sudbury, Mass.: Jones a...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o results. It is followed by discussion, case reports and suggestions and recommendations. 10. Anglická klíčová slova (oddělujte čárkou): debt, debt counseling, civil counseling, social counseling 11...

Více

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o

Údaje o BAKALÁŘSKÉ PRÁCI studenta Údaje o \nl{}OPPELTOVÁ, Petra. Hodnocení účinnosti vegetační kořenové čistírny. Vodárenská biologie, 2011. 156-161 s. \nl{}Ministerstvo zemědělství ČR . Vegetační kořenové čistírny odpadních vod. Praha: Mi...

Více