Psí pisoár - praktická novinka

Transkript

Psí pisoár - praktická novinka
rcbu.lc lun8ovat' Přit()nr rcÓí taktčŽka
naučit svébo psa nrcčitje| n! uÍčená
mist., stačísi hoj.n Óa pfu(házcť všíat
používatoLr1ibcné povely:,,NEsMiŠ'
l]oDNÝ"' Á plk se
'TÁÁÁK llj
!šichni _ pqjskaři i ncPcjskaři ňůŽeĎť
a
ĎÓči Zůstane piívě U něj na
'nistě
psí
vyhra7eném ! uzrrůsobenÚm pfu
močeni' Atady s.'no,řejmě 7á]cži n! tom'
ZdÍ r'o n.jit.lc t.ková možnostvůbcc
cxjstuje' lcslli sev iebo obvodu nacbáZí
výhody psího Í'isoáÍu
tzachováňí pachové stopy'
.]ť uvnitř
dutj, proto ncdoclrází
kúp1naĎu q,mrlistopy ani při dťšti'
Po
Pnní instal.ci
nic dalšiho neqžadlLje''.
Jako l)flck městského mobi]iáie unožňujc
chninlt ostatíi Í'Nky nčs1skÍ.h celkú
(luvičkv' pi\kovištč']ampv, ruta apod')'
slouži i nepqjsk!řům chrání jqj]Ch
nCňovitost př.d psy jinÍcb mqjitelů'
.českývýíobel
Jed!á se o ťyze čťskýťrobel na
kiťrýj. P(,dún cvropskÍ patcnt'
Kolik telutiny pojme?
Psí pisoár
Kolik všlkdokáže I!)inYnt psí moči]
- praktická novinka
Psí pisoár... Možná jste již toto slovní spojení slyšeli, ale víte, co si pod ním představit?
Dovolte mi tedy malou osvětu, abyste si mohli udělat konkrétnípředstavu...
a tonr. že
úkl po čtyinohých
sumozřejn()sti, s. asi vši.hni
sbodnemť.v.aši mčstskéčásti uklí,í
c\lceúenty Štíl.!í.. Pc.jskaiů' Ale co psí
moč? \tiĎli.jstc si' kolikřj! !áš psi kluk
zvcdnc nohu za.jcdnu qcházku?
slcdujete' kde močir na.o? NCbot()
,,n eřešitc"' vš at p9ik sc venči cxkremcnt'iť
Uldizcný''' Mám sicť oči pťjsk.ie' ale
piestovidinr i zdi postiíkarék alÝch
20.Ď' loužičkyna všech rozí.h' občumné
vchodyd() domů' liml)}. kola.dt
j
lopeInjce.c()brclrom ncdovolili aÚi
.ašim dětem. |sům td.rqieme ] kdyŽ n!
vlaýúízahrídcc to ÓcpňpUstíňť' ŘcŠcnin
by mohly být |si |iýlárv'
Pral(tická tyčka
ncvitť,(o to iel t'rakti.ká dutá lyčka
dírkafui' Kdyžji pcs olnačí'Zůstare
v nádrž.e malé množývi moči. ktť.é Šc
neodst.ani deště'n anivčtrem. T()to malé
množstvi latvoři pichovo u stopu, kteíá
bude psi kluky každý.len láklt
k Přczílčkovívíni''lLJichpoZornost sť
Že
s
soustřcdi n! ]cdn(, mist(), tlkžcokrJsÓč
lťřc a Piskoviště zůstcnou bez úhony'
v lretlÚ)vaĎ Pfu!.dcniis odpadkoťm
košcm se už |si
a tlm Zlčínají
psích ťbč,ich,
'iv)árvtu
objťÝov.t Vť mčstť.h,
n! sídlikích i přCd dčtskjhi hřišti'
I'ttšlcnla psí.h piý)áni ie bc7lochyby
skvčlÍ, p()t0Žc Po^fnost psů piitalrujť
iako nrcgnct' BeZ
32
svřt PsŮ
05/13
účlstib4iittlů |sů !š.k
Musihc si uvědomir, žc pťs moči Ózn čq]c
kteťé.iťpro nči zqjÍnavé' Psí pi$ár
'nisto'
jc
p.o psyvťlĎi lákavý' n.lstálť,,!oní'
a 7viře nrá potřebu ho dcnně přc7n!čit'
Zífuvťň tcr() pN.k podPn'je
odr'()včdnéchování mljitťlů.kt.ří Óyúi
svému pŇ nabidnout lákava
'Íí!)u
Na počútkuvenčcni'ie l]es s.hopný nJ
jťdno oz.ačťniqdat dávku moči až 0J] l,
postupnč se ohiefu tckutiný sniŽÚc'
U tatovaho tiicátébo značkování už, nčj
nqjdť !ic.jcn dcĎonstíativ|ě ,vedá nohu
(p( )sl..lní k!Dk! lrvlu t|k U čís].]s)' to
'jC
ve]jCc důlcžitésiuvědomjt. cíúdříve
ňajitelé psa kpisoáíu l)řivedou' tín vice
jcd(n pisoáť'.. lbkud město
n]vcstqje Pcnizť do lybudoÝáĎí 1akoťch
zn!čkovací.h bodů. účjnně ochťiDi vš.'
čeúupŠi moč Zfuvra nQrcspí\'á okns!é
kcře, |ískx'ištčapod' \Ímčnapísku
a1.spoň
pískovištimilžť!"vjit jednoiá,ově n!
l5 už 20 tisiť konú, zílcžioa velikosti,
a teorťticky. při ne7odpovědnéfu chovíni
v
ml'it.lů Psů, úůžctťtakové pkbvištč
lfněňovlt i dvuIoÍt Za účsí.'Ncní tcd'Y
yíbodnčjší
postavit v bc4cčné
vzdáleÚOsti'i.d.n psí piý]áí a jaýlě
směrcva! mljiÍclc l]sů, aby šli sc svý'!
pscm potiebu rykonat tam?
'reý d lbtL] Štn'ka Fid ,.ó
sa r k 11' Íi l1 oN a i].! o! r \l ! Í i In' r z
1
L1

Podobné dokumenty