Podpora technologií s použitím plynu

Transkript

Podpora technologií s použitím plynu
SIAD mico
služby
StarSolver
Funkce programu StarSolver
Společnost SIAD je nejen výrobcem a distributorem
technických plynů. Zabývá se také jejich optimálním
využitím u svých partnerů a zákazníků. Nabízí jim
koncepci snižování nákladů SIAD mico, jejíž jednotlivé
služby vychází z nejnovějších poznatků vývojových
center SIAD v Evropě. Kromě toho má přístup
i technologiím společnosti PRAXAIR, která společně se
SIAD a RIVOIRA tvoří jedno konsorcium. Jednou ze
zajímavých novinek PRAXAIR je i program
StarSolver, který je zaměřen na technologii svařování
MIG/MAG v ochranných atmosférách řady STARGON,
HELISTAR a STARGOLD ( STARGOLD je označení
ochranných plynů pro svařování používané PRAXAIR –
SIAD pro obdobné směsi používá označení STARGON).
Popis programu StarSolver
Program StarSolver je výsledkem dlouhodobých
zkoušek svařování, při nichž probíhalo porovnávání
svarových spojů prováděných různými typy a průměry
přídavných materiálů na různých tloušťkách svařovaných
materiálů v různých ochranných plynech. Výsledkem je
rozsáhlá databáze, která byla zpracována tak, aby ji bylo
možno používat v běžné provozní praxi. Technolog
svařování si pomocí StarSolver může vyzkoušet, jak
bude navrhovaný svarový spoj vypadat ještě předtím, než
se začnou svařovat zkušební desky. Program mu ukáže
konkrétní výsledek svarového spoje, jeho klady
i nedostatky a přispěje tak k jeho správnému rozhodnutí
při volbě přídavného materiálu, ochranného plynu
a parametrů svařování. Výrazně se tak omezí riziko
vzniku svaru s defekty, omezí se nutné zkoušky na
minimum a tím dojde k úsporám nejen času ale i nákladů
na jejich zhotovení.
Zatím je zpracován pro svařování koutových
a přeplátovaných spojů z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí ( na dalších verzích pro jiné materiály
a typy svarů se pracuje ). Na úvodní obrazovce se zvolí
typ svaru, požadovaný přenos kovu – zkratový nebo
sprchový a jednotky, ve kterých chceme výsledky
zobrazit ( metrické nebo palce ). Po odsouhlasení naskočí
obraz ( viz. obr. ), na kterém jsou volitelné vstupní
parametry, jako druh ochranného plynu, typ a průměr
přídavného materiálu a tloušťka plechu. Na pravé straně
jsou volitelné hodnoty parametrů svařování – napětí,
rychlost svařování a rychlost podávání drátu. Dva
posledně jmenované parametry se mění v závislosti
jednoho na druhém. Tyto parametry lze měnit v určitém
rozsahu, daném rozsahem provedených zkoušek. Po
předvolení vstupních parametrů program umožní
sledování změn profilu svarového spoje v závislosti na
změnách parametrů svařování. Změny lze sledovat buď
plynule na nákresu v pravé horní části obrazovky, nebo je
lze vyvolat jako konkrétní makrosnímek svarového spoje
v levé horní části obrazovky. Kromě toho lze odečítat
hodnoty jako velikost natavení, hmotnost svarového
kovu, výkon oblouku atd., které umožní vybrat
nejvýhodnější svar pro konkrétní použití. Výsledný svar
lze zobrazit i v 3D projekci. Pak je možno jej libovolně
natáčet a prohlížet, včetně volby řezů v jednotlivých
místech svarové housenky tak, aby bylo možno zjistit, jak
bude jeho profil vypadat v určitých místech.
Program StarSolver je účinným pomocníkem pro
svářečský personál. Může být velmi vhodnou pomůckou
při výchově svářečů, techniků i studentů. Pomocí
výpočetní techniky je tak dána možnost dalšího
zkvalitňování procesu svařování, procesu, který je
v dnešní technické době nepostradatelný.
SIAD Czech spol. s r.o.
Braňany
č. p. 193
tel. 476 765 000
[email protected]
Praha
Doubravínova 25
tel. 235 301 241
Hradec Králové
Bieblova 782
tel. 495 716 141
www.siad.cz
Brno
Zeleného 13
tel. 543 238 877
Ostrava
Na Jízdárně 2767
tel. 596 624 837