P. č. Nr Registrační číslo Numer rejestracyjny Název projektu Nazwa

Transkript

P. č. Nr Registrační číslo Numer rejestracyjny Název projektu Nazwa
P. č.
Nr
Registrační číslo
Numer rejestracyjny
1
CZ.3.22/3.1.00/08.00032
Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické
výchově v KRNAP a KPN
2
PL.3.22/3.1.00/08.00125
3
Název projektu
Nazwa projektu
Partneři projektu
Partnerzy projektu
Příspěvek ERDF
Dofinansowanie EFFR
Správa Krkonošského národního
parku Vrchlabí
Karkonoski Park Narodowy
69 392 €
Tradycjna kuchnia polsko-czeska w Euroregionie
Tradiční česko polská kuchyně v Euroregionu Praděd Pradziad- dostosowanie oferty edukacyjnej
příblížení vzdělávací nabídky partnerských škol v
partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i Miasta
Prudníku a v Městě Albrechticích
Albrechtice
Powiat Prudnicki
Střední škola zemědělství a služeb,
Město Albrechtice, příspěvková
organizace
103 858 €
CZ.3.22/3.1.00/08.00582
Poznej svého souseda
Poznaj swojego sąsiada
Statutární město Hradec
Králové
Gmina Wałbrzych
105 843 €
4
CZ.3.22/3.1.00/09.01507
Strategie systémové spolupráce veřejných
institucí Moravskoslezského kraje, Slezského a
Opolského vojvodství
Strategie systemowej współpracy instytucji
publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego,
Województwa Śląskiego i Opolskiego
Moravskoslezský kraj
Województwo Śląskie,
Województwo Opolskie
294 625 €
5
CZ.3.22/3.1.00/09.01511
Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie
Hranice dokořán - Rozmówki polsko-czeskie
ČESKÁ TELEVIZE
Telewizja Polska S.A., Oddział
we Wrocławiu
759 869 €
6
PL.3.22/3.1.00/09.01538
Przedszkole bez granic - współpraca Przedszkola
Mateřská škola bez hranic - spolupráce Mateřské
w Hronovie oraz Zespołu Przedszkolno školy v Hronově a Mateřské školy v Kudowě Zdroj
Żłobkowego w Kudowie Zdroju
Gmina Kudowa Zdrój
Město Hronov
129 729 €
7
CZ.3.22/3.1.00/09.01548
Poznávání nezná hranic
Poznawanie nie zna granic
Statutární město Hradec Králové
Gmina Wałbrzych
148 447 €
8
CZ.3.22/3.1.00/09.01560
S přírodou a tradicemi společně
Razem poprzez przyrodę i tradycje
Mikroregion Hranicko
Gmina Kolonowskie
61 554 €
9
CZ.3.22/3.1.00/09.01565
Poznej svého souseda
Poznaj swojego sąsiada
Euroregion Nisa - regionální
sdružení
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa
184 643 €
10
CZ.3.22/3.1.00/09.01566
Strategie rozvoje Euroregionu Nisa
Strategia Rozwoju Euroregionu Nysa
Euroregion Nisa - regionální
sdružení
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa
145 482 €
11
PL.3.22/3.1.00/09.01592
Ekologie bez hranic
Ekologia bez granic
Gmina Borów
Obec Medlov
45 214 €
12
PL.3.22/3.1.00/09.01608
Institucionální spolupráce mezi Městskými kulturními
zařízeními Jeseník a Nyským domem kultury v Nyse
Współpraca instytucjonalna pomiędzy Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Jeseniku a Nyskim Domem
Kultury
Dom Kultury im. Wandy Pawlik w
Nysie
Městská kulturní zařízení Jeseník,
příspěvková organizace
146 377 €
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza
Górnej Odry
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis,
Stowarzyszenie Rozwoju i
Współpracy Regionalnej "Olza",
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu
Pradziad, Euroregion Pogranicza
Czech, Moraw i Ziemi odzkiej Euroregion Glacensis, Region
Beskydy, Euroregion Nisa regionální sdružení, Euroregion
Praděd, Regionální sdružení
územní spolupráce Těšínského
Slezska, Euroregion Silesia - CZ
266 858 €
13
PL.3.22/3.1.00/11.02546
EUREGIO PL-CZ
Wzmocnienie wspólpracy trangranicznej w edukacji
ekologicznej v KRNAP i KPN
Vedoucí partner
Partner Wiodący
EUREGIO PL-CZ
P. č.
Nr
Registrační číslo
Numer rejestracyjny
Název projektu
Nazwa projektu
Vedoucí partner
Partner Wiodący
Partneři projektu
Partnerzy projektu
Příspěvek ERDF
Dofinansowanie EFFR
229 188 €
14
CZ.3.22/3.1.00/11.02547
Strategie integrované spolupráce česko-polského
příhraničí
Strategia zintegrowanej współpracy czesko-polskiego
pogranicza
Královéhradecký kraj
Olomoucký kraj, Euroregion Nisa regionální sdružení,
Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Glacensis,
Województwo Dolnośląskie,
Pardubický kraj, Euroregion
Pomezí Čech, Moravy a Kladska Euroregion Glacensis, Liberecký
kraj, Stowarzyszenie Gmin Polskich
Euroregionu Nysa
15
CZ.3.22/3.1.00/11.02599
Hranice bez hranic
Bez granic
ČESKÁ TELEVIZE
Telewizja Polska S.A., Oddział
we Wrocławiu
264 398 €
16
PL.3.22/3.1.00/11.02603
NOVÁ DIMENZE LOKÁLNÍ SPOLUPRÁCE NA
POLSKO-ČESKÉM POHRANIČI
Nowy wymiar współpracy lokalnej na pograniczu
polsko-czeskim
Opolska Fundacja Inicjatyw
Międzynarodowych
Občanské sdružení
EducationTalentCulture
88 758 €
17
CZ.3.22/3.1.00/12.03337
Współpraca naukowa między TU Ostrava i
Spolupráce mezi TU Ostrava a Politechnikou
Politechniką Opolską w kształceniu studentów i
Opolskou ve vědě a výchově studentů a doktorandů v
doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i
oborech elektrotechniky, energetiky a informatiky
informatyki
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁTECHNICKÁ UNIVERZITA
OSTRAVA
Politechnika Opolska
200 067 €
18
PL.3.22/3.1.00/12.03422
EURO-IN - Budování a testování partnerství
zaměřeného na přeshraniční problematiku v rámci
prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra
EURO-IN - Budowanie i testowanie partnerstwa
ukierunkowanego na problematykę transgraniczną, w
ramach prac nad tworzeniem międzynarodowego
ośrodka
Stowarzyszenie Rozwoju i
Współpracy Regionalnej "Olza"
Institut EuroSchola, o.s.
86 997 €
19
PL.3.22/3.1.00/12.03425
Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis
Sieciowa współpraca w Euroregionie Glacensis
Sdružení polských obcí
Euroregionu Glacensis
Euroregion Pogranicza Czech,
Moraw i Ziemi Kłodzkiej Euroregion Glacensis
86 876 €
Poznámky / Uwagi: V přehledu realizovaných projektů jsou zvýrazněny příklady dobré praxe. Plným písmem je uveden certifikovaný příspěvek ERDF ukončených projektů. / Na liście realizowanych projektów,
przykłady dobrych praktyk zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Dofinansowanie EFRR certyfikowanych wydatków ukończonych projektów są oznaczone czarnym kolorem.