Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Transkript

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Modlitba růžence
Znamení kříže (Sign of the Cross)
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen.
Apoštolské vyznání víry (Apostle’s Creed) Věřím v Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. - I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho; - jenž se počal z Ducha
svatého, narodil se z Marie Panny, - trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest; - sestoupil do pekel, - třetího
dne vstal z mrtvých; - vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího; - odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím
v Ducha svatého, - svatou církev obecnou, - společenství
svatých, - odpuštění hříchů, - vzkříšení těla - a život věčný. Amen.
Zdrávas Maria (Hail Mary)
Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty
mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá
Maria, Matko Boží, - pros za nás hříšné - nyní i v hodinu smrti
naší. - Amen.
Chvála Nejsvětější Trojice (Glory be)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i
nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.
Pane Ježíší, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného
ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého
milosrdenství nejvíce potřebují. (Fatima prayer – Oh, my Jesus,
forgive us our sins….)
Modlitba Páně (Lord’s Prayer)
Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé. - Přijď
království tvé. - Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. - Chléb
náš vezdejší dej nám dnes. - A odpusť nám naše viny - jako i
my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. - Amen.
Radostná tajemství (Joyous Mysteries)
1. kterého jsi počala z Ducha svatého
2. s kterým jsi navštívila Alžbětu
3. kterého jsi porodila v Betlémě
4. kterého jsi obětovala v chrámě
5. kterého jsi nalezla v chrámě
Třikrát Zdrávas, Maria v kterého věříme, v kterého doufáme, i
kterého milujeme. (Three Hail Mary’s for the gifts of faith,
hope, and love.)
Tajemstvími světla (Mysteries of Light)
1. Kristův křest v Jordánu
2. Kristovo sebezjevení na svatbě v Káně
3. hlásání Božího království a výzva k obrácení
4. Kristovo proměnění na hoře
5. ustavení eucharistie, svátostného vyjádření Kristovy
velikonoční oběti.
Modlitba růžence
Znamení kříže (Sign of the Cross)
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen.
Apoštolské vyznání víry (Apostle’s Creed) Věřím v Boha,
Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. - I v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho; - jenž se počal z Ducha
svatého, narodil se z Marie Panny, - trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest; - sestoupil do pekel, - třetího
dne vstal z mrtvých; - vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,
Otce všemohoucího; - odtud přijde soudit živé i mrtvé. - Věřím
v Ducha svatého, - svatou církev obecnou, - společenství
svatých, - odpuštění hříchů, - vzkříšení těla - a život věčný. Amen.
Modlitba Páně (Lord’s Prayer)
Otče náš, jenž jsi na nebesích, - posvěť se jméno tvé. - Přijď
království tvé. - Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. - Chléb
náš vezdejší dej nám dnes. - A odpusť nám naše viny - jako i
my odpouštíme našim viníkům. - A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. - Amen.
Třikrát Zdrávas, Maria v kterého věříme, v kterého doufáme, i
kterého milujeme. (Three Hail Mary’s for the gifts of faith,
hope, and love.)
Zdrávas Maria (Hail Mary)
Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty
mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá
Maria, Matko Boží, - pros za nás hříšné - nyní i v hodinu smrti
naší. - Amen.
Chvála Nejsvětější Trojice (Glory be)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, - jako byla na počátku, i
nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen.
Pane Ježíší, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného
ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého
milosrdenství nejvíce potřebují. (Fatima prayer – Oh, my Jesus,
forgive us our sins….)
Radostná tajemství (Joyous Mysteries)
1. kterého jsi počala z Ducha svatého
2. s kterým jsi navštívila Alžbětu
3. kterého jsi porodila v Betlémě
4. kterého jsi obětovala v chrámě
5. kterého jsi nalezla v chrámě
Tajemstvími světla (Mysteries of Light)
1. Kristův křest v Jordánu
2. Kristovo sebezjevení na svatbě v Káně
3. hlásání Božího království a výzva k obrácení
4. Kristovo proměnění na hoře
5. ustavení eucharistie, svátostného vyjádření Kristovy
velikonoční oběti.
Bolestná tajemství (Sorrowful Mysteries)
1. který se pro nás potil krví
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás korunován trním
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován
Slavná tajemství (Glorious Mysteries)
1. který vstal z mrtvých
2. který vstoupil na nebe
3. který seslal Ducha svatého
4. který tě, Panno, vzal do nebe
5. který tě v nebi korunoval
Zdrávas, Královno (Hail Holy Queen)
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a
naděje naše buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
- k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A
proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a
Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování
ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria!
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. - Amen.
Bolestná tajemství (Sorrowful Mysteries)
1. který se pro nás potil krví
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás korunován trním
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován
Slavná tajemství (Glorious Mysteries)
1. který vstal z mrtvých
2. který vstoupil na nebe
3. který seslal Ducha svatého
4. který tě, Panno, vzal do nebe
5. který tě v nebi korunoval
Zdrávas, Královno (Hail Holy Queen)
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, - živote sladkosti a
naděje naše buď zdráva! - K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
- k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. - A
proto orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a
Ježíše, požehnaný plod života svého, - nám po tomto putování
ukaž, - ó milostivá, - ó přívětivá, ó přesladká, Panno, Maria!
Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. - Amen.
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem,
smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám,
prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o
těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a
dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Svatý Michaeli (Saint Michael)
Svatý Michaeli, archanděle, opatruj nás v boji. Proti zlobě a
úkladům ďáblovým, budiž nám ochranou. Přikážiš jemu Bůh pokorně prosíme - a Ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana
a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou
mocí do propasti pekelné. Amen.
Anděl Páně (Angelus)
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria…
K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria...
K: A Slovo se slalo tělem
L: a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria...
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení
Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať
nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista,
našeho Pána.
L: Amen.
Modleme se: Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem,
smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám,
prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o
těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a
dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Svatý Michaeli (Saint Michael)
Svatý Michaeli, archanděle, opatruj nás v boji. Proti zlobě a
úkladům ďáblovým, budiž nám ochranou. Přikážiš jemu Bůh pokorně prosíme - a Ty, kníže vojska nebeského, uvrhni satana
a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou
mocí do propasti pekelné. Amen.
Anděl Páně (Angelus)
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria…
K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas, Maria...
K: A Slovo se slalo tělem
L: a přebývalo mezi námi. Zdrávas, Maria...
K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení
Krista, tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať
nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista,
našeho Pána.
L: Amen.

Podobné dokumenty

Shamballa 12D

Shamballa 12D oněch nebo těch jiných, v této formě působení. Jednou mi Mistr Saint Germain řekl: „Ano, Haridasi, někdy ti to přece jen trochu trvá, ţe?“ Došlo ještě k jiným věcem, kdyţ jsme začali s touto energi...

Více

Hlavní modlitby

Hlavní modlitby Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. - Amen. Pozdravení andělské Zdrávas, Maria, milosti plná, - Pán s Tebou; - požehnaná ty mezi ženami - a požehnaný plod života tvého, Ježíš. - Svatá Mar...

Více

Zdrávas Královno Salve Regina

Zdrávas Královno Salve Regina Zdrávas Královno Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A ...

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty Cvičení: Žáci umístěním jednotlivých jmen do středu kruhů zjistí, jakou národnost mají uvedené celbrity. Cvičení 2: Žáci přiřadí přesunutím barevných vět informace k jednotlivým osobnostem str.6 Cv...

Více

Angelus domini - Anděl Páně

Angelus domini - Anděl Páně Oroduj za nás svatá Boží Rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Více

varhany - Petr Chaloupský

varhany - Petr Chaloupský K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko, L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. K: Modleme se: Prosíme, Pane Bože, popřej nám svým služebníkům, Stálé zdraví duše i těla a na mocnou přímluv...

Více

38-CERVEN 2007 - Teen Challenge

38-CERVEN 2007 - Teen Challenge požehnání. Jsem tak šťastný, že mi vězení přináší bolest.“ Ne, jsem přesvědčen, že se Pavel denně modlil za osvobození a občas volal o sílu, aby to vydržel. I Pán Ježíš v hodině své zkoušky a boles...

Více