CD RM Gastro 2005/06

Transkript

CD RM Gastro 2005/06
elektrické fritézy
Elektrické fritézy
Fritézy jsou vyrobeny z nerezové oceli s výjímatelnou
lisovanou vanou z oceli 18/10. Vana je vybavena uchy
pro snažší manipulaci. Jsou vhodné pro provozy
rychlého občerstvení a jako doplňkové vybavení pro
restaurační provozy.
Pro snadné a jednoduché čistění mají odnímatelný
ovládací panel s topným tělesem, který je vybaven
bezpečnostním mikrospínačem. Všechny fritézy mají
studenou zónu, která zaručuje, že nedochází k
přepalování zbytků potravin a tím ke znehodnocování
oleje. Topná tělesa jsou vyrobena z nerezové oceli s
dvojitým vynutím pro zlepšení přenosu tepla do olejové
lázně a jsou zpevněna držákem kapilár termostatů a
nožičkami. Nožičky zaručují zachování studené zóny i při
zatížení košem s potravinami.
Pro možnost manipulace z celou fritézou je plášťosazen
dvěmi masivními madly. Pro ochranu vnitřku boxu před
vnikáním oleje jsou kapiláry termostatů do boxu vedeny
přes průchodku se silikonovým těsněním.
Modely na 230 V jsou osazeny přívodním kabelem s
ochranou proti stříkající vodě a se silikonovou
izolací proti oleji. Modely na 400 V jsou osazeny
kabelem s přípravou pro třífázovou zástrčku.
V nabídce naleznete fritézy s výpustným kohoutem
)(7D)(7SURVQDåãtYêPČQXROHMHD
v třífázovém provedení pro zvýšení výkonu. Číselné
označení fritézy určuje minimální objem oleje v
lázni.
Masivní koš je vyroben z chromované oceli s
izolovaným držadlem a závěsným úchytem.
Všechny modely jsou vybaveny pracovním a pojist
ným termostatem, síťovým vypínačem a dvojitou
kontrolkou indikující zapnutí a vyhřátí lázně. Při delší
odstávce je možné lázeň přiklopit nerezovým víkem.
www.rmgastro.cz
Model
Produkce NJK
Rozměry FP
Rozměr koše
)(
5
18 x 42 x 30
12,5 x 25 x 12
2,1
230 / 50
)(6
5
18 x 42 x 30
12,5 x 25 x 12
3,0
230 / 50
)(
7
27 x 42 x 30
19,5 x 24,5 x 12
3,0
230 / 50
)(7
9
27 x 42 x 30
19,5 x 24,5 x 12
6,0
400 /3N/ 50
)(7
10
36 x 42 x 37
28 x 24,5 x 12
10
8,1
400 /3N/ 50
)(
10
36 x 42 x 30
2x 12,5 x 25 x 12
[
2x 2,1
230 / 50
)(6
11
36 x 42 x 30
2x 12,5 x 25 x 12
[
2x 3,0
230 / 50
230 / 50
FP
Obsah oleje O
Příkon
N:
Napětí
9+]
)(
12
45 x 42 x 30
12,5 x 25 x 12
[[
)(
14
54 x 42 x 30
2x 19,5 x 24,5 x 12
[
2x 3,0
230 / 50
)(7
16
54 x 42 x 30
2x 19,5 x 24,5 x 12
[
2x 6,0
400 /3N/ 50
72 x 42 x 37
2x 28 x 24,5 x 12
2x 10
2x 8,1
400 /3N/ 50
)(7
20
smažicí desky
Smažicí desky
Elektrické a plynové smažicí desky jsou vyrobeny z
nerezové oceli. Pracovní plocha je zhotovena z
teplovodné slitiny pro stejnoměrný rozvod tepla. Vysoké,
průběžně zavařené ochranné lemy, chrání okolí před
stříkajícím omastkem a zabezpečují vnitřek zařízení před
pronikáním oleje.
U plynových modelů je nutné počítat s větší hloubkou
vůči elektrickým, z důvodu komínku na zadní straně pro
odtah spalin. V základní vybavě jednotlivých modelů je
nerezová obracečka.
V nabídce naleznete dvě rozměrové variace a to modely
o šířce 33 nebo 66 cm. Provedení pracovních ploch je
hladké nebo rýhované u modelů FT 30. Modely FT 60
jsou dodávány celé hladké nebo 1/2 hladké + 1/2
rýhované.
Na hladkých provedeních je možné upravovat širokém
spektrum potravin, jako je maso, ryby , zeleninu, vajíčka
míchaná nebo volské oka, bramboráka a další.
Rýhované provedení je především určeno pro
přípravu mas a ryb, kde díky rýhování vzniká na
připravovaném pokrmu zajímavá kresba.
V pracovních plochách je otvor s vyústěním do
zásuvky pro jímání šťávy a přebytečného tuku.
Výškově nastavitelnými nožičkami umožňují při
instalaci vyrovnat drobné nerovnosti a nastavit mírný
sklon vpřed pro odtok tuku.
Elektrické desky mají speciální nerezová topná
WČOHVD D WHUPRVWDW SUR UHJXODFL WHSORW\ ƒ&
Ovládací panel je dále osazen síťovým vypínačem a
dvojitou kontrolkou zapnutí a dosažení požadované
teploty.
www.rmgastro.cz
Plynové desky jsou vybaveny plynovým hořákem,
ovládaným plynovým kohoutem s možností regulace
plamenu od minima do maxima, bezpečnostní
pojistkou a mechanickým piezzo zapalovačem.
%H]SHþQRVWQt SRMLVWND WHUPRþLGOR ]DUXþXMH
zastavení dodávky plynu při uhasnutí plamene. Z
výrobního závodu jsou plynové desky připraveny pro
SRXåLWt QD 3523$1%87$1 3ĜL SURYR]X QD ]HPQt
plyn je nutné provést výměnu trysek a seřízení!
Model
Rozměry
)7+(
33 x 53 x 22
32,5 x 48
2,9
230 / 50
)75(
33 x 53 x 22
32,5 x 48
2,9
230 / 50
)7+(
66 x 53 x 22
65 x 48
5,8
400 /3N/ 50
)7+5(
66 x 53 x 22
65 x 48
5,8
400 /3N/ 50
)7+*
33 x 58 x 22
32,5 x 48
4,0
)75*
33 x 58 x 22
32,5 x 48
4,0
)7+*
66 x 58 x 22
65 x 48
8,0
)7+5*
66 x 58 x 22
65 x 48
8,0
(cm)
Rozměr desky
(cm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V/Hz)
salamandry
Salamandry
Salamandry jsou celonerezového provedení. Jejich
využití je především v provozovnách rychlého
občerstvení ke grilování masa apod. V restauracích lze
salamandry využít i k zapékání a koncové úpravě
pokrmů, k ohřevu nebo k udržování porcí na výdejní
teplotě.
Salamandry jsou vyráběny ve dvou rozměrových
variantách s roštem o rozměrech 43 x 31 cm nebo 71 x
31 cm a dále dvě možnosti ovládání roštu.
0RGHO 0 SiNRYêP PHFKDQLVPHP VH SO\QXOH PČQt
vzdálenost roštu od topných těles. Modely M nabízejí 5
pracovních
polohoh
roštu.
Díky
pohybovému
mechanismu je zmenšen grilovacíh rošt oproti modelu S.
Rošt u modelů S se manuálně přemisťuje do jednoho ze
tří pevných zásuvů. Toto eř šení je jednodušší a díky
tomu i levnější. Topné těleso je vyrobeno z materiálu
INCOLOY 800 odolávajícího vysoké teplotě. Tepelný
výkon je regulovatelný pomocí reostatu od minima do
maxima.
U menšího typu salamandru je pouze jedno topné
těleso, u většího typu jsou tělesa dvě, každé se
samostatnou regulací. Pro zachycení odkapávající
šťávy je salamandr vybaven celonerezovým
plechem. V případě požadavku na oboustranné
využití salamandru lze jednoduše demontovat zadní
stěnu.
www.rmgastro.cz
Salamadry lze díky nožičkám postavit na stůl nebo
při objednání nástěnných držáků je možné
salamandr snadno namontovat na zeď. Správnost
funkce zqařízení indikuje dvojitá kontrolka zapnutí a
chodu topných těles. Modely SE 40 a 40M jsou
určeny pro připojení na 230 V a modely SE 70 a
70M je třeba připojit na 400 V.
Model
Rozměry
6(
60 x 35 x 40
43 x 31
2,2
230 / 50
6(
88 x 35 x 40
71 x 31
4,4
400 /3N/ 50
6(0
60 x 35 x 40
36,5 x 31
2,2
230 / 50
6(0
88 x 35 x 40
64,5 x 31
4,4
400 /3N/ 50
(cm)
Rozměr roštu
(cm)
Příkon
(kW)
Napětí
(V/Hz)
hot dogy
Hot dogy
Jedna z nejčastějších nabídek rychlého občerstvení zní
+2' '2* W]Q SiUHN Y URKOtNX 3UR VSOQČQt WRKRWR
~NROX 9iP QDEt]tPH ãLURNRX QDEtGNX PRGHOĤ SUR
SĜtSUDYX WRKRWR SRNUPX 1DEt]HQp +RW GRJ\ MVRX
FHORQHUH]RYpKR SURYHGHQt FRå ]DUXþXMH GORXKRX
åLYRWQRVW ]DĜt]HQt D MHKR VQDGQRX ~GUåEX 2KĜtYDFt WUQ\
SURRKĜHYURKOtNĤMVRXY\UREHQ\]OHãWČQpKRKOLQtNX
7UQ\ MVRX QDãURXERYiQ\ QD KOLQtNRYp WHSORYRGQp GHVFH
SRG NWHURX MH WRSQp WČOHVR +RW GRJ\ MVRX Y\UiEČQ\ Y
MHGQRWUQRYpP GYRXWUQRYpP WĜtWUQRYpP D þW\ĜWUQRYpP
SURYHGHQt QHER MDNR WĜtWUQRYê RKĜtYDþ URKOtNĤ VSROX V
RKĜHYQRX QiGRENRX QD MHGQp ]iNODGQČ þL MDNR
VDPRVWDWQi RKĜHYQi QiGREND 7ĜtWUQRYp D þW\ĜWUQRYp
SURYHGHQt QDEt]t SĜHStQDþ YêNRQX -H PRåQp ]DSQRXW
]DĜt]HQtQDPD[LPiOQtQHERSRORYLþQtYêNRQ
6NOHQČQêYiOHFMHY\EDYHQQHUH]RYêPVHSDUiWRUHP
6HSDUiWRU O]H Wpå QDKUDGLW QHUH]RYêP NRãtNHP V
GČOtFt SĜtþNRX 7RWR ĜHãHQt V UR]GČOHQêP YQLWĜQtP
SURVWRUHP XPRåĖXMH RG VHEH RGGČOLW RKĜiWp SiUN\
RGVWXGHQêFK
2EČSURYHGHQtMVRXY\EDYHQDSRNOLþNRXVNOHQČQpKR
YiOFH7HSORWDSORWêQN\XPRGHOĤ+'1D+'1
MH UHJXORYDWHOQi SRPRFt WHUPRVWDWX Y UR]VDKX ƒ& 7UQ\ L QiGREND PDMt VDPRVWDWQp Y\StQDþH D
NRQWURON\ ]DSQXWt .RQWUROND SUR SORWêQNX MH GYRMLWi
SURLQGLNDFL]DSQXWtDY\KĜiWt
3URVSOQČQtYãHFKNDSDFLWQtFKSRåDGDYNĤMHYKRGQp
Y\XåtYDWNRPELQDFHMHGQRWOLYêFKPRGHOĤ
www.rmgastro.cz
Model
Rozměry FP
Počet trnů
Nádoba
Koš
Příkon
HD 1
[[
1
HD 2
[[
2
HD 3
[[
HD 4
[[
4
HD 3N
[[
1
HD 3N/K
[[
1
1
HD 4N
[[
4
1
HD 4N/K
[[
4
1
1
HD N
[[
1
HD N/K
[[
1
1
N:
Napětí
9+]
elektrické a plynové gyrosy
Gyrosy
Gyrosy pro přípravu dnes velmi oblíbeného jídla
rychlého občerstvení nabízíme ve čtyřech
velikostech, a to pro přípravu 10, 25, 50, 70 a 90 kg
masa. Gyrosy si můžete vybrat dle Vašich možností
připojení na elektřinu nebo plyn v plynové či
elektrické verzi. Všechny typy jsou celonerezové se
zásuvkou pro odkapávající tuk, s ovladači topného
výkonu, umožňují regulovat vzdálenost jehly od
topnic pomocí posunu topnic a díky možnosti
naklonit jehlu od svislé polohy udržovat stejnou
vzdálenost masa od topnic při jeho postupném
odřezávání.
Motor pro pohon rotace jehly je uložen ve spodní
části gyrosu, díky čemuž nedochází k tepelnému
zatěžování motoru sálavým teplem od topnic,
pro ochranu a omezení namáhání motoru vahou
masa je nad motorem ochranný kryt před mastnotou
a odlehčovací ložisko. Na čele gyrosu naleznete
vypínač motoru, madlo táhla posunu topnic
a zásuvku pro připojení elektrického nože.
U elektrických verzí je topné pole rozděleno
na několik sekcí se samostatným ovládáním
a s třístupňovou regulací výkonu topných těles. Toto
eř šení zajišťuje vysokou variabilitu regulace teploty.
Plynové typy nabízejí keramické topné desky
rozdělené do sekcí, kde každý regulační ventil
ovládá dvě desky. Rozsah regulace je od minima
do maxima. Desky se zapalují od spodu nahoru.
Pro ochranu topnic před mastnotou je instalován
tukový filtr.
Vlastnosti
DE MINI
DE 1A
DE 2A
DE 3A
DE 4A
Napětí (V/Hz)
400/3N/50
400/3N/50
400/3N/50
400/3N/50
400/3N/50
4500
4900
6600
9900
11500
Pracovní výška (cm)
30
40
54
69
85
Počet topných těles (ks)
2
3
4
6
7
Motor otáčení (V/W)
230/18
230/18
230/18
230/18
230/18
Hmotnost masa (kg)
Rozměry š x h x v (cm)
40 x 45 x 57
53 x 64 x 67
53 x 64 x 83
53 x 64 x 99
53 x 64 x 115
Vlastnosti
DG MINI
DG 4A
DG 6A
DG 8A
DG 10A
Druh plynu
Zemní/PB
Zemní/PB
Zemní/PB
Zemní/PB
Zemní/PB
0,4/0,32
0,6/0,45
0,9/0,67
1,2/0,9
1,5/1,13
5000
7000
10500
14000
17500
Pracovní výška (cm)
30
40
54
69
85
Počet hořáků (ks)
2
2
3
4
5
Motor otáčení (V/W)
230/18
230/18
230/18
230/18
230/18
Hmotnost masa (kg)
40 x 45 x 57
53 x 64 x 67
53 x 64 x 83
53 x 64 x 99
53 x 64 x 115
www.rmgastro.cz
Příkon (W)
Spotřeba plynu (m 3/h, kg/h)
Tepelný výkon (W)
Rozměry š x h x v (cm)
vodní lázně pojízdné a stabilní
www.rmgastro.cz
Vodní lázně s dělenou vanou
Vodní lázně jsou vyrobeny z nerezové oceli s lisovanými
vanami s hloubkou 230 mm.Vrchní deska má hygienický
prolis pro každou vanu. Jsou určeny pro přepravu,
udržování a výdeji teplých jídel v restauracích, jídelnách
a fast-foodech.
Detail ovládacího panelu
K dispozici jsou dvě základní varianty – pojízdná a
stabilní, s možností výběru ovládání na krátké či dlouhé
straně. Obě varianty se vyrábí s kapacitou 2,3 nebo 4
vany GN-1/1-200.
Topná tělesa jsou umístěna pod dny van, což výrazně
usnadňuje údržbu a čištění. Každá vana je vybavena
síťovým vypínačem, kontrolkou chodu a termostatem pro
regulaci teploty do 90°C.
Kolečko Ø 12,5 cm bržděné
Všechny varianty mají výpustný ventil pod každou z van
pro pohodlné vypouštění . Pojízdné vodní lázně jsou
dodávány s kolečky o průměru 125 mm.Všechna kolečka
jsou otočná a přední jsou i s brzdou.
Detail prolisu vany
Rozměr
Umístění ovládání
Počet GN
(cm)
(strana)
(GN 1/1 200 mm hloubka)
BMPD 2-1/1
84,7 x 67,4 x 90 v
na delší
2
pojízdná
BMPD 3-1/1
124,9 x 67,4 x 90 v
na delší
3
pojízdná
BMPD 4-1/1
165,1 x 67,4 x 90 v
na delší
4
pojízdná
BMPK 2-1/1
90,6 x 64,9 x 90 v
na kratší
2
pojízdná
BMPK 3-1/1
130,8 x 64,9 x 90 v
na kratší
3
pojízdná
BMPK 4-1/1
171 x 64,9 x 90 v
na kratší
4
pojízdná
BMSD 2-1/1
79,7 x 59,8 x 90 v
na delší
2
stabilní
BMSD 3-1/1
119,9 x 59,8 x 90 v
na delší
3
stabilní
BMSD 4-1/1
160,1 x 59,8 x 90 v
na delší
4
stabilní
BMSK 2-1/1
79,7 x 59,8 x 90 v
na kratší
2
stabilní
BMSK 3-1/1
119,9 x 59,8 x 90 v
na kratší
3
stabilní
BMSK 4-1/1
160,1 x 59,8 x 90 v
na kratší
4
stabilní
Typ výrobku
Pojízdná / Stabilní
regálový systém
Regálový systém
Rádi bychom Vás seznámili se zajímavým
produktem z naší nabídky.
Jedná se o regálový systém, který se vyrábí v
duralovém provedení. Jednotlivé komponenty regálù jsou vyrobeny z válcovaných
eloxovaných duralových profilù a plastových
výliskù z vysoce pevnostních plastù. Použité
materiály a technické øešení zaruèují i
vysokou nosnost jednoho podlaží, která se
pohybuje dle délky polic od 90 kg
do 260kg na polici. Regálový systém má
široký okruh svého využití, napø. ve skladech,
chladicích boxech, prodejní regály i se šikmo
uloženými podlážkami, výdejní vozíky nebo
skladové vozíky.
Systém je dodáván v rozebraném stavu
s velmi jednoduchou montáží bez použití
spojovacího materiálu a náøadí.
Regály jsou dodávány ve výšce 1550, 1700,
2000 mm, o šíøce 373, 475, 577 mm a o
délce modulù 596, 684, 772, 862, 950, 1038,
1126, 1216, 1304, 1394, 1569 mm. Systém
umožòuje postavení regálù do L nebo U,
regály o nestejné výšce apod. Pøi variantì
regálù do U èi L je nutné použít rohové
spojovací moduly, které lze nainstalovat i bez
nutnosti rozebrání již stávající sestavy.
Nohy jsou vybaveny regulovatelnými
nožièkami, pomocí kterých lze vyrovnat
drobné nerovnosti nebo nohy osadit koleèky
(brždìné èi nebrždìné). Plastové police jsou
rovné s odlehèovacími otvory, díky tìmto
otvorùm je možné na police ukládat mokré èi
vlhké vìci.
www.rmgastro.cz
Provedení systému umožòuje po vyjmutí polic uložit
do regálù gastronádoby pøíslušného rozmìru. Toto
øešení nabízí nižší cenu celé sestavy a i pøi použití
nejnižší výškové varianty je možné na stojiny
pøipevnit až deset podlaží o rozteèi 150 mm.
Pøi délce regálu cca 1 m je možnost uložení až tøiceti
GN 1/1. Pokud gastronomický provoz používá
technologii šokového chlazení a mražení, neexistuje
pravdìpodobnì lepšího øešení než ukládání potravin
v GN do tohoto regálového systému nainstalovaného
v chladicích èi mrazicích boxech.
Díky modulovému øešení je možno kdykoliv regály
doplnit o další segmenty a tím si zvìtšit úložný
prostor. Nezanedbatelnou výhodou je možnost
v pøípadì potøeby regály kdykoliv rozebrat a opìt
složit. Další variantou je použití plošin pro uložení
lahví nebo sestava lehkého pøenosného pracovního
pultu, provedení servírovacího vozíku o šíøce 373,
475 nebo 577 mm nebo vozíku se šikmými regály
pro pohyblivé prodejní regály, vozíky s rozliènými
úložnými prostory pro využití ve skladech potravin,
odìvù atd.
Nezanedbatelnou výhodou je malá nároènost na
pøepravu díky tomu, že jsou regály dodávány v
rozebraném stavu. Nízká hmotnost a snadná montáž
snižují požadavky na poèet montážních technikù.
univerzální roboti
Univerzální roboti
Rádi bychom Vám představili naši nabídku univerzálních robotů RM.
Jedná se o ucelenou řadu strojů, kde si většina zákazníků může vybrat
velikost a provedení stroje dle svých potřeb. V nabídce naleznete stroje
o objemu kotlíku 8, 10, 20, 24, 30, 40, 50, 60 litrů. Kromě nejmenšího
modelu RM-800 jsou všechny ostatní modely nabízeny buď s výstupem
pro přídavná zařízení, nebo bez výstupu. Při použití modelů s
výstupem je možno ke stroji dokoupit přídavná zařízení, a to krouhačku
zeleniny a mlýnek na maso. Při takto vybaveném stroji se z tohoto
zařízení stane neocenitelný kuchyňský pomocník. Dodávka zařízení
obsahuje kotlík, metly, mísič a hák, takže stačí stroj vybalit připojit do
elektrické sítě, provést základní čištění stroje a pak jej již používat.
Robustní konstrukce stroje zabezpečuje dobrou stabilitu a odolnost.
Stroje s 50 a 60 litrovým kotlíkem jsou dodávány včetně manipulačního
vozíku pro kotlík. Od typu RM-200 výše lze na jednotlivé stroje dokoupit
redukční kotle, které jsou výhodné při zpracovávání menších objemů
potravin, díky snadnější manipulaci s menší hmotností. Redukční
kotlíky jsou dodávány se třemi nástroji a s redukčním závěsem. Při
zpracovávání potravin se pevná nádoba a nástroj otáčí dle své osy a
zároveň obíhá po kružnici. Pro dokonalé využití stroje a pro různé
technologické požadavky na zpracování potravin jednotlivými nástroji,
si uživatel může zvolit mezi třemi rychlostmi otáčení vřetene.
Změna rychlostí se provádí pouze za klidu stroje, jinak hrozí poškození
převodového ústrojí. Ochranný kryt je vybaven násypným otvorem,
který umožňuje přilévání tekutin nebo přisypávání ingrediencí za chodu
stroje. Od typu RM-22 jsou stroje vybaveny časovačem. Pevně věříme,
že tyto stroje Vás uspokojí jak svým technickým provedením, tak i
provozními vlastnostmi a stanou se z nich vyhledávaní kuchyňští
pomocníci.
Objem kotlíku Výkon motoru
(l)
(W)
www.rmgastro.cz
Model
Napětí
( V/Hz )
Rychlost ot./min
1
2
3
Rozměry
( mm )
Hmotnost
( kg )
RM-800
7,6
200
230 / 50
132 / 284 / 590
400x300x580
25
RM-100
9,5
250
230 / 50
106 / 196 / 358
450x410x735
65
RM-200
19
370
230 / 50
106 / 196 / 358
450x470x800
80
RM-22
23,75
550
400 / 50
102 / 183 / 352
560x570x910
110
RM-30
30
750
400 / 50
99 / 176 / 320
670x570x1160
180
RM-40
40
1200
400 / 50
99 / 176 / 320
730x640x1300
250
RM-50
50
1500
400 / 50
99 / 176 / 320
730x640x1300
270
RM-60
60
2250
400 / 50
99 / 176 / 320
730x640x1300
270
Technické informace. Tělo strojů je vyrobeno z ocelolitinových odlitků, což zajišťuje dostatečnou tuhost a pevnost konstrukce. Stroje
jsou dodávány dle příkonu v provedení pro napětí 230 V nebo 400 V. Zavěšení nerezových pracovních kotlíků se provádí pro snazší
manipulaci v dolní poloze závěsů a do pracovní polohy se přemístí pomocí pákového mechanismu, nebo pomocí zdvihacího
mechanismu ovládaného manipulačním kolem. Stroje jsou vybaveny mikrospínači krytu a pracovní polohy kotlíku. Mikrospínače jsou v
nevratné konfi guraci, což znamená, že po opětovném sepnutí mikrospínače se stroj uvede do chodu pouze stisknutím tlačítka START.
Tlačítko TOTAL STOP se po stisknutí musí odjistit pootočením, jinak nelze stroj uvést do chodu. Nástroje jsou na hřídeli uchyceny na
bajonetovém závěsu. Při jejich výměně spustíme kotlík do dolní polohy a po pootočení nástroje a jeho sejmutí z hřídele provedeme
jeho výměnu.
Produkt
RM - 800
RM - 100
RM - 200
RM - 22
RM - 30
RM - 40
RM - 50
RM - 60
Bramborová kaše
2,1 kg
3,5 kg
6,8 kg
7 kg
10,4 kg
13,6 kg
16 kg
18,2 kg
Piškotové těsto
1,4 kg
3,25 kg
Šlehané krémy
2,3 l
2,5 l
5,7 l
8,6 l
10,5 l
11,41 l
Majonéza
2,3 l
2,5 l
Chlebové těsto
1,8 kg
4 kg
6,8 kg
7 kg
13,6 kg
15,9 kg
22,7 kg
31,8 kg
Pizza těsto těžké
1,2 kg
2,5 kg
4 kg
5 kg
6,4 kg
13,6 kg
16 kg
18,2 kg
Pizza těsto střední
1,5 kg
3,5 kg
4,5 kg
7 kg
Pizza těsto lehké
9,5 kg
4,2 l
5l
11 l
9,1 kg
Wafle a horká těsta
Koláče
7,5 kg
Buchtové těsto
8,5 kg
Šlehaný sníh
Těstoviny
0,4 l
0,5 kg
0,5 l
1,04 l
2,3 kg
9,5 kg
1l
9,1 kg
15,9 kg
22,7 kg
31,8 kg
18,2 kg
22,7 kg
27,3 kg
31,8 kg
11,6 l
15,2 l
19 l
22,8 l
13,6 kg
18,2 kg
21,4 kg
25 kg
12,3 kg
15,9 kg
19 kg
22,7 kg
1,4 l
1,6 l
1,9 l
2,1 l
3,6 kg
6,8 kg
10 kg
13,6 kg
chladicí stoly a pizza stoly
Chladicí stoly
Chladicí stoly jsou určeny do jednotlivých prostorů
v gastronomických provozech pro usnadnění práce
zaměstnanců, zvýšení produktivnosti a dodržení všech
hygienických požadavků na gastronomické provozy.
V základní nabídce naleznete chlazené stoly a pizza stoly.
Základním rozlišujícím prvkem chladicích stolů je počet
dveří jednotlivých modelů.
Detail ovládacího panelu
V naší nabídce naleznete dvou, tří a čtyřdvéřové stoly.
V případě provozních požadavků lze dveře nahradit
zásuvkovými sety. Nabízíme 2 zásuvky v sekci v dělení
1/2 + 1/2 nebo 1/3 + 2/3 a 3 zásuvky v sekci v dělení
3 x 1/3. Úložný prostor je osazen lištami pro uchycení
pojezdů pro uložení roštů o rozměru GN 1/1 na které se
ukládají potraviny přímo nebo v gastronádobách.
Horní desky stolů jsou buď nerezové nebo granitové.
Nerezové provedení umožňuje volbu provedení ukončení
zadní strany desky a to bez zadního lemu nebo se
zadním lemem.
Pizza stoly mají horní desku výhradně granitovou se
zvýšenými zadními a bočními lemy. Lemy jsou
osazeny ploškami pro osazení chladicí vitrínkou na
uložení GN 1/4 o hloubce 150 mm.Chladicí vitrínka
je součástí dodávky pizza stolu.
V nabídce naleznete dvě základní provedení pizza
stolů a to dvou nebo tří dvéřové. Na přání je možné
dodat výše zmiňované modely se třemi neutrálními
zásuvkami nad chladicím agregátem.
Chlazení úložného prostoru u všech modelů je
pomocí nucené cirkulace chlazeného vzduchu.
Nohy stolů jsou výškově seřiditelné a teplota
chlazeného prostoru je ířzena elektronickou
jednotkou.
www.rmgastro.cz
Pro možnost uložení různých surovin a ingrediencí,
které vyžadují chlazení a jsou často využívány
chlazené vitrínky se skleněným krytem pro uložení
GN 1/4 o hloubce 150 mm. Kapacite jednotlivých
vitrínek je dána jejich délkou. Délkové rozměry
nabízíme od 120 cm do 260 cm se stupněním po
dvaceti centimetrech.
Typ výrobku
Počet sekcí
T eplota okolí
Uložný
max.
prostor
Plyn
Napětí
(V/Hz)
Účinnost při
Teplota vnitřního
(W)
Rozměr
43°C(%)
prostoru(°C)
(cm)
Hmotnost
(kg)
Příkon
SCH 2D
2
43 °C
pro GN 1/1
R404a
230 / 50
525
60
[[Y
130
SCH 3D
3
43 °C
pro GN 1/1
R404a
230 / 50
525
60
[[Y
145
43 °C
pro GN 1/1
R404a
230 / 50
525
60
[[Y
160
R404a
230 / 50
525
60
160 x 75 x 151 v
195
SCH 4D
4
SCHP 2D
2
43 °C
pro GN 1/1
SCHP 2D3Z
2
43 °C
pro GN 1/1
R404a
230 / 50
525
60
160 x 75 x 151 v
195
SCHP 3D
3
43 °C
pro GN 1/1
R404a
230 / 50
525
60
203 x 75 x 152 v
225
SCHP 3D3Z
3
43 °C
pro GN 1/1
R404a
230 / 50
525
60
203 x 75 x 152 v
225
výrobníky kostkového ledu
Výrobníky kostkového ledu
Jestliže chcete potìšit Vaše zákazníky v horkých
letních dnech chlazenými nápoji a za dlouhých
zimních veèerù míchanými nápoji nezbývá Vám než
si zakoupit výrobník ledu.
V naší nabídce naleznete výrobníky ledu IM s
produkcí 20 až 75 kilogramù ledových kostek za
24h. Výrobníky jsou celonerezového provedení s
výklopnými dveømi zásobníku na led a produkují
plné kostky ledu. Udávané produkce za 24 hodin u
jednotlivých typù jsou podmínìny teplotou pøívodní
vody 7°C a teplotou okolního vzduchu 20°C. Pøi
odchylce tìchto hodnot smìrem vzhùru klesá
výrobní kapacita u všech modelù. Chlazení
výrobníkù je vzduchové nebo vodní.
Výrobník se vzduchovým chlazením má jednodušší
konstrukci, ale je citlivìjší na okolní teplotu. U vodou
chlazených výrobníkù je složitìjší konstrukce, ale
jsou ménì citlivé na teplotu okolního vzduchu a mají
o 5 až 10 % vìtší produkci za 24 hodin.
Každý výrobník je vybaven zásobníkem na led, který
Vám zajiš uje uchování ledových kostek z období
malé spotøeby na období se zvýšenou spotøebou
ledu. Chod zaøízení je plnì automatický.
detail výroby kostkového ledu
Pro bezproblémový provoz zaøízení je nutné
pravidelnì provádìt èištìní vany chlazení,
nastøikových trysek a tepelných výmìníkù. Pøi
instalaci zejména modelù chlazených vzduchem je
tøeba dbát na dodržení vzdáleností od stìn.
Tento typ výrobníkù produkuje ledové plné kostky o
hmotnosti 22 g. Pøi dodržení všech provozních
podmínek trvá jeden výrobní cyklus cca 22 min.
V dodávce s výrobníkem obdržíte pøípojnou hadici
na vodu, hadici odpadní a lopatièku na nabírání
kostek ledu.
Vlastnosti
IM - 20
IM - 20 W
IM - 25
IM - 25 W
IM - 35
IM - 35 W
20 kg/d
22 kg/d
25 kg/d
27 kg/d
35 kg/d
38 kg/d
Napìtí (V/Hz)
230
230
230
230
230
230
Pøíkon (W)
250
240
290
280
420
405
Kostek za cyklus (N)
14
14
17
17
24
24
Kapacita zásobníku (kg)
6,5
6,5
6,5
6,5
13
13
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
24
24
24
24
24
24
www.rmgastro.cz
Produkce 20°C vzduch-10°C voda
Prùm. pøívodu vody (palec)
Prùmìr odpadu (mm)
Rozmìry (cm)
Vlastnosti
38 x 48 x 64 v 38 x 48 x 64 v 38 x 48 x 68 v
38 x 48 x 68 v 43,5 x 60 x 92 v 43,5 x 60 x 92 v
IM - 45
IM - 45 W
IM - 55
IM - 55 W
IM - 75
IM - 75 W
Produkce 20°C vzduch-10°C voda
45
49
55
60
75
82
Napìtí (V/Hz)
230
230
230
230
230
230
Pøíkon (W)
450
435
470
450
720
700
Kostek za cyklus (N)
31
31
38
38
52
52
Kapacita zásobníku (kg)
13
13
27
27
35
35
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
3/4 GAS
24
24
24
24
24
24
Prùm. pøívodu vody (palec)
Prùmìr odpadu (mm)
Rozmìry (cm)
43,5 x 60 x 92 v 43,5 x 60 x 92 v 61,5 x 64 x 86 v 61,5 x 64 x 86 v 64,5 x 64 x 96 v 64,5 x 64 x 96 v

Podobné dokumenty

ke stažení ZDE

ke stažení ZDE Mìlká vana 6130589 A1 TANGO WALL 1000 PRF 119.900,- Kè 6130590 A1 TANGO WALL 1400 PRF 123.900,- Kè 6130591 A1 TANGO WALL 2000 PRF 141.900,- Kè

Více

MUDr. Erben: Naše zdraví ničí korupce

MUDr. Erben: Naše zdraví ničí korupce nimi i Rada seniorů ČR. Cílem projektu bylo vytvořit systém hodnocení kvality domovů pro seniory, který umožní zájemcům získat objektivní informace o kvalitě, jakou mohou v příslušném zařízení oček...

Více

C5 uzivatelsky manual(od 2003 (?) ) v2

C5 uzivatelsky manual(od 2003 (?) ) v2 Zaøízení pro ELEKTRONICKOU BLOKACI STARTOVÁNÍ umožòuje zablokování systému pøívodu paliva do motoru. Systém se aktivuje automaticky po vytažení klíèe ze spínací skøíòky. Všechny klíèe od vozidla js...

Více

Jak používat logo?

Jak používat logo? RM and REDFOX logo

Více

CHLAZENÍ

CHLAZENÍ V základní nabídce naleznete chladící a mrazící stoly, pizza stoly a chladící a mrazící skříně. Základním rozlišujícím prvkem stolů je počet dveří jednotlivých modelů. V naší nabídce naleznete dvou...

Více

Chladící a mrazící zařízení

Chladící a mrazící zařízení 00006304 IMC 2104 A 35,5 x 40,4 x 59 vzduch 230 V / 50 Hz 0,32 20 990,00006294 IMC 2104 W 35,5 x 40,4 x 59 voda 230 V / 50 Hz 0,32 20 990,Označení

Více