Zpravodaj 6

Transkript

Zpravodaj 6
Zpravodaj
Městyse Knínice u Boskovic
6
Odpoledne pro všechny posezení s hudbou.
Občerstvení zajištěno
(OPÉKANÉ SELE)
2009
vlastnictví s přednostním právem pro
stávající nájemníky. Záměr prodeje
BD Nivky schválen ZM 15. 9. 2008.
Písemné potvrzení zájmu všech stávajících nájemníků o odkup do osobního vlastnictví.
ná situace je s okolními pozemky, parcela
č. 3671/4, která je ve vlastnictví Státního
pozemkového fondu. O odkup dané parcely, která obklopuje BD, je možno žádat
až po vyřešení majetkového vztahu parcely, na kterém je BD přímo postavený.
2. Celková revitalizace daného objektu
z prostředků městyse s využitím dotačního programu MŽP Zelená úsporám,
při zachování stávajících vlastnických
a nájemních vztahů.
Závěr:
Budova BD Nivky je nyní v majetku městyse, kdy vedení usiluje o převod dotčených
pozemků „pod“ budovou a v bezprostředním sousedství do vlastnictví městyse. Samozřejmě se již v současné době jedná
o standardní zpoplatněný odkup, kdy cena
bude stanovena dle platných státních tarifů. Jelikož zákonná maximální stanovená
cena nájmu (73.tis./rok) neumožní revitalizaci objektu, která je v budoucím období
nevyhnutelná a nezajišťuje ani řešení havarijních stavů bez spoluúčasti městyse,
jako nejreálnější se jeví varianta, kterou
volí drtivá většina sousedních obcí a měst,
tzn. privatizace objektu, kdy vlastníci mají
možnost investovat do „svého“ majetku
a tím udržet objekt ve způsobilém stavu.
informace úřadu městyse
Odpad
Odvoz domovního odpadu:
17. 6., 1. 7., 15. 7.
Sběrný dvůr: 20. 6. 8.00–11.00 hod.
Knihovna
Úterý: 17.30–19.00 hodin.
UpozorněnÍ:
Upozorňujeme občany na zákaz kácení
stromů na autostrádě bez souhlasu
vlastníka a bez povolení ke kácení.
Při porušení zákona č.114/1992 § 8 bude
uložena pokuta a vlastník pozemku bude
žádat náhradu škody.
Oznámení
Starosta městyse Knínice u Boskovic svolává na pondělí 15. června 2009
zasedání zastupitelstva.
Zasedání je veřejné a koná se v 18 hodin
v sále obecního úřadu.
Všichni jsou srdečně zváni.
Zpráva o činnosti rady – výběr
usnesení zasedání rady ze dne
1. 6. 2009
•Rada bere na vědomí rezignaci člena zastupitelstva Josefa Ševčíka st. Na příštím
zasedání zastupitelstva bude doplněn náhradník za KDU-ČSL, pan Radek Blažek.
•Rada schválila přiznání poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje na rok 2009 v rámci Programu
rozvoje venkova, dle podané žádosti
na akci „Oprava místní komunikace“ ve
výši 152 000 Kč. Bude předloženo ke
schváleni zastupitelstvu městyse.
•Rada schválila rozpočtové opatření č. 1
(dotace na volby do EP). Bude předloženo
ke schváleni zastupitelstvu městyse.
•Rada schválila dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby na území ORP Boskovice“. Dohoda bude předložena ke
schválení zastupitelstvu městyse.
•Rada bere na vědomí rozhodnutí MěÚ
Boskovice odborem dopravy o povolení
úplné uzavírky silnice č. III/3744 v obci
Šebetov směr Pohora z důvodu pořádání
automobilových závodů do vrchu v termínech od 21. 8. 2009 od 17.00 hod. do
23. 8. 2009 do 17.00 hod.
SDĚLENÍ MÍSTOSTAROSTY – INVESTIČNÍ AKCE
V červnovém vydání zpravodaje bude věnován prostor budově v majetku městyse
č. p. 255, bytový dům v lokalitě Nivky.
Budova č. p. 255 – BD Nivky
Bytový dům čítá celkem 5 bytových jednotek,
které jsou obývány místními občany na základě nájemních smluv. Technický stav budovy
je odpovídající stáří a konstrukčnímu řešení.
V budoucnu nutno uvažovat rozsáhlé investice do celkové revitalizace objektu (celkové
www.kninice.cz
zateplení objektu, apod.) včetně technologické části. Souběžně nutno řešit napojení
na IS včetně odkanalizování. Maximální roční
zákonné regulované nájemné činí po zvýšení
od 1. 1. 2009 cca. 73. tis. Kč.
V roce 2008 a 2009 byla projednávána dvě alternativní řešení:
1. P
rivatizace objektu formou odprodeje bytových jednotek včetně podílu společných prostor do osobního
2
Obě alternativy není možné v současné
době dále projednávat a realizovat z důvodu v minulosti neřešených majetkových
vztahů dotčených pozemků. Bytový dům
je postaven na parcele č. p. 336, která je
ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Nelze řešit privatizaci či jakoukoliv státní dotaci pro objekt,
který je postaven na parcele, která není
ve vlastnictví majitele objektu. Bezprostředně po zjištění dané skutečnosti bylo
požádáno o odkup dané parcely, ale
s ohledem na procedurální proces transakce je reálný termín převodu parcely do
vlastnictví městyse závěr roku 2009. Stej-
Ing.Zdeněk Kříž - místostarosta
zdraví
Homeopatie
je úžasná a stále se vyvíjející metoda léčby s dávnou tradicí a jasnými pravidly,
které vycházejí ze zákona podobnosti.
Od několika základních léků se rozvinula
do tisíců užívaných léků. Objevily se nové
vědomosti v oblasti psychiky a mysli člověka. V posledních letech dochází k postupnému integrování homeopatie do
medicíny. Nový trend přináší tzv. klinickou
homeopatii, která je propagována především ve Francii. Přináší pro pacienty možnost propojení klasických laboratorních
a instrumentálních vyšetření s vyšetřením
homeopatickým a následně kombinace
3
obou metod v případě,že to stav pacienta vyžaduje. Je samozřejmé,že zlomená
noha nebo zánět slepého střeva jsou onemocnění, která vyžadují zásah klasické
medicíny. Homeopatie však může pomoci
zrychlit léčbu, zmírnit bolest a snížit nežádoucí účinky léků. Existuje však řada
onemocnění, kde má klasická medicína
omezené pole působnosti. Například
potíže v těhotenství, problémy s kojením,
nachlazení u novorozenců a kojenců, poruchy spánku a noční děsy u dětí či celá
řada psychosomatických potíží. Tyto oblasti jsou naopak doménou homeopatie.
www.kninice.cz
ŠKOLA A ŠKOLKA
Den matek
„Matičko má milá,
moje drahá matko,
Vy jste jako holub
a já holoubátko.
V tom vašem srdéčku,
tolik lásky bydlí.
Schovejte mě k němu,
pod Vašimi křídly.“
Na čtvrtek, 7. května, připravily děti základní
a mateřské školy kulturní program, věnovaný
maminkám. Děti jim chtěly poděkovat za lásku a péči, s kterou se maminky o ně starají.
www.kninice.cz
Divadlo Radost v Brně
nám nabídlo ze svého programu hudební pořad od Jaroslava Wykrenta, Stvoření
světa. Na divadlo jeli 22. května žáci 2.,
4. a 5. ročníku. Známý příběh o tom, jak
Bůh tvořil všechno živé na Zemi, byl herci
velmi pěkně ztvárněn. Hudební doprovod
a písničky náš pěkný kulturní zážitek doladily. Celý příběh šesti pracovních dnů zakončil teprve den sedmý – odpočinkový.
Pro nás ale znamenal konec představení,
které se nám velmi líbilo.
POHÁR ROZHLASU
Dne 6. 5. se zúčastnili starší žáci okresní postupové soutěže družstev v atletice POHÁR
ROZHLASU na stadionu Metra v Blansku.
Družstvo ve složení Štěpán Širůček, Daniel
Lizna, Jakub Smékal, Marek Pecha, Rostislav Zuzaník, Jan Lazar a Martin Klamta obsadilo v konkurenci velkých škol 13. místo.
Chlapci soutěžili v disciplínách 60 m, 1 500
m, vrh koulí, skok daleký, skok vysoký a štafeta 4 x 60 m. Jako jednotlivec dosáhl nejlepšího umístění Daniel Lizna, který ve vrhu
koulí výkonem 11,51 m skončil na 6. místě.
CHCEME BÝT DOBRÝMI
CYKLISTY
tak se rozhodli žáci lV. třídy, kteří se zúčastnili
4. května závěrečné části dopravní výchovy.
Své znalosti a dovednosti prokázali na
dopravním hřišti v Blansku na výtečnou.
Všichni obdrželi „průkaz cyklisty“ s přáním
šťastných návratů z cyklistických výletů.
4
Olympiáda 1. tříd
27. 5. 2009 se ve Velkých Opatovicích již
po jedenácté konala Olympiáda 1. tříd. Ze
ZŠ Knínice u Boskovic vyrazilo osmičlenné družstvo sportovců z první třídy. Ostatní spolužáci ze třídy jeli sportovce podpořit. Soutěžilo se v minimaratonu 400 m,
běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem
a skoku z místa. Olympiády se zúčastnilo
24 škol. Konkurence byla opravdu veliká.
Největší úspěch měla Denisa Dufková
v běhu na 50 m. Z celkového počtu 69
děvčat se umístila na krásném 6 místě.
Ke skvělému výkonu gratulujeme. Všem
sportovcům děkujeme za jejich výkon
a přejeme mnoho úspěchů při dalších
sportovních utkáních.
McDonald’s CUP
Žáci I.–V. třídy ZŠ Knínice u Boskovic se
letos již po třetí zúčastnili fotbalového turnaje mladších žáků McDonald‘s CUP. Žáci
jsou rozděleni do dvou skupin. Skupina
A I.–III. třída a skupina B IV.–V. třída. Ve
skupině B se bohužel letošnímu družstvu
nedařilo. Skupina A ovšem sklízela veliký
úspěch. 12. 5. 2009 se konalo v Blansku
Okresní kolo, kde po vyčerpávajících zápasech družstvo ZŠ Knínice vyhrálo první
místo a postup do Krajského finále v Brně.
Toto finále se konalo na fotbalovém hřišti
ZŠ Janouškova. Krajského finále se zúčastnilo osm družstev Skupiny A. Mezi
soupeře družstva ZŠ Knínice patřila družstva ZŠ Janouškova Brno, ZŠ Gajdošova
Brno a ZŠ Miroslav. Zde bohužel družstvo
ZŠ Knínice neuspělo podle svých představ, ale sedmé místo v Krajském finále je
veliký úspěch.
Turnaje se zúčastnili: Lajšner Ladislav,
Mucha Vojtěch, Oliva Martin, Kunc Lukáš
– I. třída, Lujka Marek, Trmač Pavel – II.
Třída, Lajšner Matěj, Letfus Matěj, Mucha
Ondřej – III. třída, Vondál Lukáš – IV. třída,
Jaroslav Diblík, Trmač Tomáš – V.třída
Všem žákům velice děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Řádková inzerce
FOPA NAIL ART
Monika Pernicová, tel. 775 912288
– manikúra, parafínové zábaly
– nehtová modeláž /gel, gelakryl, akryl/
5
– nail art /malování a zdobení nehtů/
– barvení a úprava obočí
www.kninice.cz
Kultura – Boskovicko
Kina
B o s k o v i c e
Kino Panorama
St 10. 6. Proměny, 19.30 h
Čt 11. 6. Proměny, 19.30 h
Pá 12. 6.Andělé a démoni, 17 a 19.30 h
So 13. 6. Fiordmoss + VJ Věra Lukášová,
21 h
Ne 14. 6. Myší kočičiny,
Bijásek… nejlepší filmy
dětem, 15 h;
Andělé a démoni, 17 h;
Jak se vaří dějiny,
Dokumentární film, 19.30 h
Út 16. 6. Báječný svět shopaholiků,
19.30 h
St 17. 6. Báječný svět shopaholiků,
19.30 h
Čt 18. 6. Baader Meinhof Komplex,
Filmový klub, 19.30 h
Pá 19. 6.Líbáš jako bůh, Filmové
odpoledne pro seniory, 15 h;
Líbáš jako bůh, 19.30 h
So 20. 6.Líbáš jako bůh, 19.30 h
Ne 21. 6. Star Trek, 17 h; Líbáš jako bůh,
19.30 h
Po 22. 6. Star Trek, 17 a 19.30 h
Út 23. 6. Star Trek, 17 a 19.30 h
St 24. 6. Česká Rapublika, 17 a 19.30 h
Čt 25. 6.Duel Frost / Nixon, 19.30 h
Pá 26. 6. Peklo s princeznou, 17 h;
Duel Frost / Nixon, 19.30 h
So 27. 6. Peklo s princeznou, 17 h;
Tokio, Japonská zastavení,
19.30 h
Ne 28. 6. Peklo s princeznou, 17 h;
Sedm samurajů, Japonská
zastavení, 19.30 h
Občan Havel v kině Panorama:
Po 29. 6. Občan Havel jede
na dovolenou, 19.30 h
www.kninice.cz
Z historie obce
Út 30. 6.
St 1.07., Občan Havel přikuluje, 19.30 h
Občan Havel, 19.30 h
Letní kino
Pá 5. 6. X-Men Origins: Wolverine,
21.30 h
So 6. 6. Monstra vs. Vetřelci, 21.30 h
Pá 12. 6.Andělé a démoni, 21.30 h
So 13. 6.Andělé a démoni, 21.30 h
Pá 19. 6.Líbáš jako bůh, 21.30 h
So 20. 6.Líbáš jako bůh, 21.30 h
Pá 26. 6. Peklo s princeznou, 21.30 h
So 27. 6. Peklo s princeznou, 21.30 h
Š e b e t o v Kino
Pá 12. 6. Star Trek, 19.30 h
Út 16. 6.Andělé a démoni, 19.30 h
Pá 19. 6. X-Men Origins: Wolverine,
19.30 h
Pá 26. 6. Pátek třináctého, 19.30 h
koncerty, festivaly
B o s k o v i c e
Kostel sv. Jakuba
Út 23. 6. Cappella Istropolitana,
Zbyněk Müller – dirigent,
Věra Heřmanová – varhany,
MHF Concentus Moraviae,
19.30 h
Zámecký skleník
Ne 28. 6.Zahajovací koncert IX. ročníku
Promenádní sezóny, účinkují:
Borověnka, Dechový orchestr
a Estrádní orchestr ZUŠ
Boskovice, 15 h
Zámek Boskovice
So 13. 6.Noc na Zemi, Iva Bittová - housle,
zpěv, Lisa Moore - klavír, MHF
Concentus Moraviae, 19.30 h
6
President Masaryk v Knínicích
Před 80 lety projel naší obcí při příležitosti
slavnostního otevření nového pavilonu léčebny v Jevíčku president Masaryk.
Tehdejší kronikář obce Alois Ferulík, řídící
učitel v Knínicích, k tomu napsal:
16. června 1929 projel Knínicemi p. president Masaryk. Celé městečko bylo pěkně vyzdobeno, všechno obyvatelstvo bylo
shromážděno podle silnice, aby uvidělo
a přivítalo velkého Osvoboditele. Bohužel
mnozí presidenta neviděli, poněvadž jel
dosti rychle a v krytém autu. Při presidentově příjezdu byly vypáleny tři rány z moždíře. Zvonilo se všemi zvony. Na bráně
u sv. Floriánka bylo napsáno: „Vítáme
osvoboditele“; na bráně u školy: „Buďte
dlouho zdráv“.
Stavba kulturního domu
Snaha Obce sokolské postavit kulturní dům
v Knínicích byla dlouhodobá a vytrvalá.
Zadluženost obce v souvislosti s výstavbou nové měšťanské školy (stavba zahájena v roce 1938) neumožňovala finanční pomoc obce při výstavbě kulturního
domu. V roce 1949 zakoupila tělovýchovná jednota Sokol z vlastních prostředků
ve Svitavách dřevěnou halu pro stavbu
kulturního domu a uložila ji na sokolské
zahradě. Bohužel došlo k všeobecnému
zákazu staveb a stavba byla odložena.
Po složitých jednáních poslal Sokol 11. 11.
1951 žádost o výstavbu kulturního domu,
kde se mimo jiné zavázal k odpracování
pomocných prací zdarma.
Až 4. 6. 1953 vydal ONV v Boskovicích povolení stavby kulturního domu rekonstrukcí
stávající Sokolské hospody. Rozpočtové náklady činily 378.241,-Kč a stát poskytl dotaci 100.000,-Kč. Veškeré další prostředky
poskytl Sokol, částečně též z prodeje zmíněné dřevěné haly spotřebnímu družstvu
Jednota. Projektovou dokumentaci vypracovala známá firma Mackerle z Jevíčka .
Stavba probíhala za mimořádné brigádnické
aktivity členů Sokola i dalších obyvatel obce.
V září 1957 byly stavební práce dokončeny.
K slavnostnímu otevření kulturního domu
došlo 3.10.1957. V následujících letech se
v našem kulturním domě uskutečnilo velké
množství kulturních a společenských akcí.
Rok 1980
Volby – ve dnech 5. a 6.června 1981se uskutečnily na základě vyhlášení Federálního shromáždění ČSSR, České a Slovenské národní
rady volby do zastupitelských sborů všech
stupňů. Uskutečnily se krátce po XVI. sjezdu
KSČ. Volebního aktu se zúčastnilo 100 % zapsaných voličů. V Knínicích se voleb zúčastnilo 579 zapsaných voličů.
Budování obce – výstavba místního pohostinství – největší stavební akce. Ke konci
7
Ing. Kamil Filip
Ing. Kamil Filip
roku dokončena hrubá stavba, zastřešení
a zateplení, přes zimní období pokračovaly
vnitřní práce. Dosud prostavěná finanční
částka od počátku stavby 707 000 Kčs,
z toho v roce 1981 – 280 000 Kčs. Na
této akci občané odpracovali 12 323 brigádnických hodin. Rovněž pokračovala
úprava areálu mateřské školy. Do úplného
dokončení chybí ještě provést konečnou
úpravu pískovišť a chodníků. Proběhla gewww.kninice.cz
nerální oprava budovy základní devítileté
školy. Po provedení výměny střešní krytiny
nákladem 120 000 Kčs, provedeny natěračské práce nákladem 132 000 Kčs, instalováno v celé budově zatemnění oken
nákladem 100 000 Kčs, v učebnách
položena podlahová krytina nákladem
83 000 Kčs.
Aktivní výbor oddílu kopané TJ Sokol pokračoval ve svépomocně prováděné náročné
údržbě kabin a sociálního zařízení u fotbalového hřiště. Do konce roku dokončena
hrubá stavba a provizorní zastřešení. Fotbaloví nadšenci odpracovali na této akci
celkem 1 036 brigádnických hodin.
Mgr. Ivona Kobylková
volby
Výsledky hlasování voleb do Evropského Parlamentu ve dnech 5.–6. 6. 2009
Knínice u Boskovic.
1.Libertas.cz
3
18.
2.
42
19.
3.Věci veřejné
4
20.
4.
ODS
44
21.
5.
Suverenita
6
22.
6.Volte Pravý Blok
3
23.
KDU-ČSL
KSČM
11
7.
24. SNK Evropští demokraté 4
8.
25.
9.EDS
2
10.
11.DSZ
26. Strana zelených
27.
2
28.
12.
29.
13.
30.
14. SDŽ
2
15.
16. Moravané
4
3
31.Dělnická strana
3
32.NEZÁVISLÍ
2
33. ČSSD
50
17.
185 platných hlasů
Celkem voličů 651.
Účast 28,42 %.
Inzerci a příspěvky do zpravodaje objednávejte na: tel.: 516 465 423, mobil: 774 654 232, e-mail: [email protected]
Podklady pro inzerci zasílejte na: [email protected]

Podobné dokumenty

Zpravodaj 11

Zpravodaj 11 takže konkurence značná. Úspěch se dostavil. Zuzana Nečasová získala bronzovou medaili. Všechna děvčata na závěr obdržela účastnický list a malou pozornost vytvořenou studenty opatovické střední šk...

Více