Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
ZŠ Břeţany zpracovala v rámci projektu DUMY:
7. ročník, výtvarná výchova
Tematický blok: Výtvarné umění
autor: Mgr. Alţběta Sousedíková
[email protected]
leden 2012
Název projektu: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.1836
7. ročník



barokní umění historicky odpovídá období
vrcholného absolutismu, kdy panovník byl
neomezeným vládcem, době mocenských zápasů
mezi evropskými státy a pokročilé fázi
protireformace a osvícenství
ohraničeno je třicetiletou válkou (1618- 1648) a
Velkou francouzskou revolucí (1789)
slovo baroko pochází z portugalštiny, znamená
perla nepravidelného tvaru





vznikl v Itálii
baroko je rozšířením a domýšlením renesančních
uměleckých tendencí
architektura: nepravidelné linie, křivky, vlnky,
oblouky, kupole, bohaté štuky, fresky,
barevné a světelné kontrasty, velkolepost,
mohutnost
sochařství: patetická gesta
malířství: dramatické světelné efekty, pohyb,
velkolepé alegorické a mytologické obrazy
architektura: Carlo Maderna, Gian Lorenzo Bernini,
Francesco Borromini
 sochařství: Gian Lorenzo Bernini
 malířství: Michelangelo Merisi, zvaný Caravaggio
(1573- 1610)
- Sv. Matouš s andělem
- Madona del Popolo




architektura- francouzští architekti odmítali italský
radikální barok se zprohýbanými zdmi, stavěli
monumentální, ale uměřené stavby:
kostel Saint-Louis-des- Invalides v Paříţi
sochařství- inspirace antickou helénistickou
skulpturou a mytologickými náměty (Francois
Girardon)
malířství- bratři Le Nainové, Nicolas Poussin,
Claude Lorrain
architektura- velká zdobnost
(katedrála v Santiago da Compostella)
 sochařství- sklon k pravdivosti
 malířství- Diego Rodriguez de Silva y Velázquez
(1599- 1660)- Dvorní dámy
- Francisco de Goya y Lucientes
(1746-1828)- maloval podobizny
- 1792 ohluchl kvůli záchvatu mrtvice
- Rodinná podobizna krále Karla IV.

- grafické cykly Rozmary, Hrůzy války,
Nesrovnalosti, Býčí zápasy
Peter Paulus Rubens (1577- 1640)
 v Itálii pobyl 8 let
 dobré vzdělání
 roku 1609 se oţenil- přepychový dům
 roku 1630 se znovu oţenil s šestnáctiletou
Helenou Fourmentovou
 tvořil portréty, náboţenské výjevy, akty, krajiny,
lovecké výjevy…
 Umučení sv. Tomáše, Vztyčení kříţe, Tři grácie

Frans Hals (1581/5- 1666)
 portrétista
 Cikánka
 portrét Jaspera Schade van Westrum

Harmenszoon Rembrandt van Rijn (1606- 1669)
 geniální
 oţenil se s krásnou a bohatou Saskií van
Uylenburgh- šťastné období 1632- 1642

Saskia zemřela
 upadl do dluhů
 dílo vzniklé ve stáří ceněno nejvíce
 biblické náměty, portréty, grafika
 díla: autoportrét se Saskií, Danae, Noční hlídka,
Svatá rodina, intimní portrét Hendrikje, Poraţený
vůl, Ţidovská nevěsta, Návrat ztraceného syna
 1642-








třicetiletá válka pro České země pohroma
epidemie
útěky do zahraničí
okleštění práv českého národa
poněmčování
architektura: většina staveb dílem cizinců,
především Italů
Klementinum
Valdštejnský palác






Černínský palác
kostel sv. Františka na Starém Městě
Kuks
Lobkovický palác
Kryštof Dientzenhofer (1655- 1722)- zámecká
kaple ve Smiřicích, klášter v Břevnově
Giovanni Battista Santini Aichl (1677- 1723)- kostel sv. Jana Nepomuckého, Thunovský palác,
Morzinský palác v Praze, kostel v Sedleci u K. Hory



František Maxmilián Kaňka- knihovna a
hvězdárenská věţ Klementina, Vrtbovská zahrada
Kilián Ignác Dientzenhofer
(1689- 1751)- kostel sv. Jana na Skalce na Novém
Městě praţském, kostel sv. Maří Magdaleny
v Karlových Varech, Loreta v Praze,
kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí,
dostavba a kupole chrámu sv. Mikuláše na Malé
Straně
zámecké divadlo v Českém Krumlově
sochařství
 Jan Jiří Bendl- nejvýznamnější sochař raného
baroka poloviny 17.st., 12 dřevěných soch pro
zpovědnici kostela sv. Salvátora proti Staroměstské
mostecké věţi, Mariánský sloup na Staroměstském
náměstí, pomník sv. Václava
 Ferdinand Maxmilián Brokof (1688- 1731)- sousoší
pro Karlův most sv. Jan z Mathy, Felix z Valois a
Ivan, postavy černochů zdobící Morzinský palác

 Matyáš
Bernard Braun
(1684- 1738)- Vidění sv. Luitgardy pro Karlův most,
dřevořezby pro kostel sv. Klimenta v Karlově ulici,
12 soch Ctností a 12 soch Neřestí,
v lese Betlémě vytesal do skal Stigmatizaci sv.
Františka, Vidění sv. Huberta, Sv. Maří Magdalenu,
Sv. Jana Křtitele, Sv. Jeronýma,
Studni Jákobovu…
malířství
 Karel Škréta (1610- 1674)
- 1628 musel odejít z náboţenských důvodů
z Čech
- 1638 návrat, vrácení majetku
- Narození sv. Václava
- Jákobův příchod k Lábanovi
- podobizny
- Pašijový cyklus

 Petr
Brandl (1668- 1735)
- brzy hodně zakázek, často sliby neplnil
- bouřlivák
- dluhy ho přivedly do vězení
- chudý umírá v Kutné Hoře
- Sv. Maří Magdalena, Křest Kristův, Historie
Josefa Egyptského, Sv. Jáchym a Anna, Klanění
tří králů, Smrt sv. Benedikta, Smrt sv. Vintíře,
Podobizna horního úředníka
 Jan
Kupecký (1667- 1740)- portrétista
- autoportrét, portréty jeho rodiny
 Václav
Vavřinec Reiner (1689- 1743)- malíř fresek
- Alegorie umění, Poslední soud

lidové umění- malovaný nábytek, keramika, malba
na skle, lidové sklo, krajka, textil, kov, plastika,
kroje



podhorské oblasti- stavební materiál dřevo, na
jiţní Moravě hlína, jinde cihly nebo kámen
v severovýchodních Čechách od 2. poloviny 17. st.
patrové domy, místnosti v patře propojeny pavlačí
skanzen v Roţnově pod Radhoštěm, Stráţnici


ČERNÁ Marie. Dějiny výtvarného umění. 4. vydání. Praha:
Nakladatelství IDEA SERVIS 2005. 216 stran. ISBN 80-85970-48-1
HÁLOVÁ, Markéta. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 26.8.
2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Loreta,_Praha_-_Hrad%C4%8Dany_DSC06297.JPG?uselang=cs






http://cs.wikipedia.org/wiki/Gian_Lorenzo_Bernini
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd04.jxs.cz/439/099/7e5fc1e272_67823883_o2.jpg&imgrefurl=http://signoraa.blog.cz/1008/car
avaggio&usg=___W-86S29_m6Qi2IJ5M3lkuTjzmg=&h=812&w=500&sz=54&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=HH3Ggyejo_BfrM:&tbnh=12
9&tbnw=77&ei=8zEXTsv0As2x8QPSu6gb&prev=/search?q=caravaggio+svat%C3%BD+matou%C5%A1+s+and%C4%9Blem&um=1&hl
=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=414&vpy=41&dur=7177&hovh=286&hovw=176&tx=99&ty=172&page=1
&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://artchooser.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/federicofioribarocci_madonnadelpopolo.jpg
&imgrefurl=http://artchooser.com/blog/2011/03/galleria-degli-ufizzi-the-sacre-masterpieces/federicofioribarocci_madonnadelpopolo/&usg
=__xeKVKQu840mfbyTrVFdFpXPzKJI=&h=1263&w=881&sz=174&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=a04e3lA8fdJZfM:&tbnh=119&tbnw=8
3&ei=oDIXTtXMB5Sq8AOVxN0Q&prev=/search?q=caravaggio+madonna+del+popolo&um=1&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=525&tbm=is
ch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=166&vpy=44&dur=2386&hovh=269&hovw=187&tx=117&ty=134&page=1&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0&
biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/thumb_83/11580321528S33V4.jpg&imgrefurl=http://www.stockphoto
s.cz/image.php?img_id=1221799&img_type=1&usg=__Yunvs7l8Muj8dyfGnrZuX83T9Lg=&h=350&w=283&sz=55&hl=cs&start=0&zoom=
1&tbnid=Vbd9rWB8B7NO1M:&tbnh=113&tbnw=91&ei=6zQXToulOpLE8QPym_wc&prev=/search?q=kostel+saint+louis+des+invalides+v
+pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=163&vpy=51&dur=2
308&hovh=250&hovw=202&tx=95&ty=150&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.volny.cz/compostela/compostela/z%20cesty/Santiago%20de%20Compostela%20-%20k
atedrala%20-%20cil%20pouti.jpg&imgrefurl=http://www.volny.cz/compostela/compostela/index.html&usg=__w4xrC_2GkEW4AXpv-tE7d
QaFr4E=&h=640&w=480&sz=43&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=Urf6ePk7wsySOM:&tbnh=166&tbnw=117&ei=ozcXTuGpC4a98gPA790
L&prev=/search?q=katedr%C3%A1la+v+santiago+da+compostela&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc
&vpx=398&vpy=66&dur=2996&hovh=259&hovw=194&tx=98&ty=151&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://explorer.uhk.cz/geocr/pictures//spanelsko_portugalsko_1/dvorn%C3%AD_d%C3%A1my_vela
squez.jpg&imgrefurl=http://explorer.uhk.cz/geocr/picture.aspx?picture_id=10&usg=__-F4sfnTnKRCvoAM3zBoKlHmmX-Q=&h=500&w=4
91&sz=49&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=MbiMda5KMz0huM:&tbnh=114&tbnw=110&ei=WjoXTo7iJYms8gOIl4Qc&prev=/search?q=vel
asquez+dvorn%C3%AD+d%C3%A1my&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=384&vpy=63&
dur=2324&hovh=227&hovw=222&tx=119&ty=174&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:2,s:0&biw=1366&bih=525









http://www.odaha.com/francisco-goya
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.silesiancramer.com/lvicek_old/images/ph_hist/goya_familyofcharlesIV.jpg&imgrefurl=htt
p://www.silesiancramer.com/lvicek_old/puvod_a_historie.htm&usg=__saYAjPi5mCNB0yRGLnKpKZe6XcE=&h=365&w=440&sz=23&hl=
cs&start=0&zoom=1&tbnid=NQLGJbLU172XTM:&tbnh=120&tbnw=149&ei=1D4XTtfIIImx8QOH5PwV&prev=/search?q=goya+obrazy&hl
=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&itbs=1&iact=hc&vpx=343&vpy=77&dur=5087&hovh=204&hovw=247&tx=123&ty=110&page=1&ndsp
=25&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.tyden.cz/obrazek/hruzy-49ae43c9a711d_275x183.jpg&imgrefurl=http://www.tyden.cz/rub
riky/kultura/vytvarne-umeni/v-cesku-jsou-poprve-kompletni-goyovy-hruzy-valky_108306.html&usg=__3nmODV3D_BCVYMBx1LhjWc3V6
pw=&h=183&w=275&sz=41&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=uaGK0dYFguZmkM:&tbnh=118&tbnw=157&ei=qEAXToOzAYmb8QOhp-n7
Dw&prev=/search?q=goya+hr%C5%AFzy+v%C3%A1lky&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&itbs=1&iact=hc&vpx=680&vpy=105&dur
=2558&hovh=146&hovw=220&tx=119&ty=88&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.artchiv.info/galerie/_large.php?workID=10700
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img6.ct24.cz/multimedia/images/7/619/middle/61821.jpg&imgrefurl=http://www.ct24.cz/kultura/
72937-na-el-prado-vzniklo-prado/&usg=__zZsgpxCXwtKUHRg151oAMe4jEso=&h=507&w=410&sz=64&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=
Fj1DbIFsUriHhM:&tbnh=124&tbnw=101&ei=ijEYTo-tGMn0-gau55TYBw&prev=/search?q=rubens+t%C5%99i+gr%C3%A1cie&hl=cs&biw
=1366&bih=525&as_st=y&tbm=isch&itbs=1&iact=hc&vpx=168&vpy=56&dur=1373&hovh=250&hovw=202&tx=113&ty=146&page=1&nds
p=27&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1366&bih=525
http://cs.wikipedia.org/wiki/Frans_Hals
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.artchiv.info/obrazy/10310--Frans-Hals-starsi--Cikanka-TH.jpg&imgrefurl=http://www.artc
hiv.info/GALERIE/OBRAZ/10310--Frans-Hals-starsi--Cikanka.html&usg=__0PsHoJJqxbCiE198UsLiydwbfhg=&h=378&w=330&sz=24&hl
=cs&start=0&zoom=1&tbnid=UIMgMFNbsLaSXM:&tbnh=118&tbnw=96&ei=BIwYTqL5GNHbsgai483TDw&prev=/search?q=hals-+cik%C
3%A1nka&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=289&vpy=58&dur=2060&hovh=240&hovw=2
10&tx=97&ty=135&page=1&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://artmight.com/albums/2011-02-07/art-upload-2/h/Hals-Frans/Hals-Portrait-of-Jasper-Schade-v
an-Vestrum,-1645,-Prag.jpg&imgrefurl=http://artmight.com/Artists/Hals-Frans-9246a.html&usg=__NRmrY1d9ppG_ocdo2RsK80r8tOA=&
h=1010&w=728&sz=138&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=aN51OJgY_h164M:&tbnh=121&tbnw=87&ei=xo0YTpL0LZDIsgbliPGvDw&prev
=/search?q=hals-portr%C3%A9t+jaspera+Schade&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=47&page=1
&ndsp=29&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=44&ty=75
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rembrandt







http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.matkamest.cz/heritage-photos/65/168/2/valdstejnsky-palac/celkovy-pohlad-na-palac-z-v
aldstejnskeho-namesti.jpg&imgrefurl=http://www.matkamest.cz/valdstejnsky-palac---barokni-palac-albrechta-z-valdstejna.html&usg=__fP
RP5Z-Lfv5SDTyi76qsntpyXV0=&h=525&w=700&sz=79&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=8gjYTJ42Vp7j7M:&tbnh=123&tbnw=163&ei=CJg
YTuHbA43LtAbRwtzWDw&prev=/search?q=vald%C5%A1tejnsk%C3%BD+pal%C3%A1c&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&
um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=520&vpy=84&dur=2512&hovh=194&hovw=259&tx=111&ty=120&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0&biw
=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img.fotoalba.centrum.cz/img2/4968/19754968_4.jpg&imgrefurl=http://fotoalba.centrum.cz/phot
o.php?pid=19754968&row=w=pl&uid=10216962&aid=1943836&cid=0&sort=4&onpage=24&page=2&offset=41&usg=__N4Qjxy1y3sx8LJ
d29hGveGC-yqE=&h=720&w=540&sz=78&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=YcBuxjjqCFk-tM:&tbnh=116&tbnw=124&ei=q4IZTtfcNY2f-wb
UzuTXBw&prev=/search?q=kostel+svat%C3%A9ho+franti%C5%A1ka+u+mosteck%C3%A9+v%C4%9B%C5%BEe&um=1&hl=cs&biw=
1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=982&vpy=48&dur=1545&hovh=259&hovw=194&tx=93&ty=155&page=1&ndsp=23
&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.zsrokytnice.cz/spol/dejepis/slohy/baroko/kuks.jpg&imgrefurl=http://www.zsrokytnice.cz/4
d_slohy.php&usg=__lda5iTXuWkrFV4qfCmGzj6424ok=&h=460&w=376&sz=50&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=LMYDAPB2HQHDsM:&t
bnh=126&tbnw=107&ei=kZkYTuqRJIbbsgbkm5WqDw&prev=/search?q=kuks+z%C3%A1mek&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525
&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=141&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=81&ty=54
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.petrinska-rozhledna.cz/fotos/okoli/klaster/01736800.jpg&imgrefurl=http://www.petrinska-r
ozhledna.cz/brevnovsky-klaster.php&usg=__FXL9C0P7Xeislw4_aFPe-X8l-1Q=&h=519&w=800&sz=170&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid
=Ex8wLdhSVmKsAM:&tbnh=118&tbnw=163&ei=eoQZTpT0OYK28QPx_6Ae&prev=/search?q=kl%C3%A1%C5%A1ter+v+b%C5%99ev
nov%C4%9B&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=141&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:1,s:0&tx=1
21&ty=77
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.people.cz/travel/articles_photo/11262.jpg&imgrefurl=http://www.people.cz/travel/cs/articl
es-detail/aid-11453&usg=__4T5SegeShczhgEhwiZ52jKqdE4w=&h=469&w=611&sz=64&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=xScb9uOasEKM
CM:&tbnh=173&tbnw=220&ei=s4cZTrm8FcWy8QOG-bEW&prev=/search?q=santini+aichel+kostel+sv.+jana+nepomuck%C3%A9ho&u
m=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=156&page=1&ndsp=12&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=114&ty=115
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Italian_embassy_Prague_2850.JPG
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.soudni.cz/graphic/vrtbovska-zahrada-1.jpg&imgrefurl=http://www.soudni.cz/svatba/zasnu
by/&usg=__zzeQy_xUIoiDNGAjA6n68Z2vMKI=&h=1067&w=800&sz=818&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=sttWbpWAxRu1LM:&tbnh=11
6&tbnw=94&ei=spAZTtndNI2g-AbBkazYBw&prev=/search?q=vrtbovsk%C3%A1+zahrada&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&
um=1&itbs=1&iact=rc&dur=140&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=58&ty=61





http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.digital-guide.cz/media/thumbs/digital_guide/pamatky_by_divine/Nove_Mesto/Kostel_sv_
Jana_na_Skalce/001_Kostel_Sv_Jana_na_Skalce_jpg_800x800_q85.jpg&imgrefurl=http://www.digital-guide.cz/cs/poi/nove-mesto-3/kost
el-sv-jana-na-skalce/&usg=__vSXqCeQwn2RX2KyantXSxby2iVI=&h=800&w=534&sz=108&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=hRUO9LT3ji
awMM:&tbnh=113&tbnw=77&ei=lZUZTuHyNYWn8QOXiYEc&prev=/search?q=kostel+s.+jana+na+Skalce&um=1&hl=cs&biw=1366&bih
=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=328&vpy=38&dur=1778&hovh=275&hovw=183&tx=84&ty=147&page=1&ndsp=29&ved=1t:
429,r:1,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/wp-content/uploads/2010/11/Karlovy-Vary-kostel-sv.-M
%C3%A1%C5%99%C3%AD-Magdal%C3%A9ny-6.JPG&imgrefurl=http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/karlovy-vary-kostel-sv-m
ari-magdaleny/&usg=__hjp58Ma9YsjsQLDkt42B9s2x6xE=&h=400&w=300&sz=27&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=4XrdIdby8IUbLM:&tb
nh=164&tbnw=123&ei=NZYZTunPIYOa-wb15dzXBw&prev=/search?q=kostel+s.+ma%C5%99%C3%AD+magdal%C3%A9ny+v+k.+vare
ch&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=394&vpy=108&dur=4571&hovh=259&hovw=194&tx=96&ty
=173&page=1&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.hrady.cz/data_g/1612/49191.jpg&imgrefurl=http://www.hrady.cz/index.php?OID=1612&P
ARAM=2&usg=__SEvJKFnWcwRLu90MgjwQI2vCNz8=&h=600&w=450&sz=55&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=FQmadpkemQCOYM:&t
bnh=122&tbnw=92&ei=vpgZTqefOYjo-gag-dXXBw&prev=/search?q=kostel+sv.+mikul%C3%A1%C5%A1e+na+starom%C4%9Bstsk%C
3%A9m+n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=271&vpy=
51&dur=2620&hovh=259&hovw=194&tx=96&ty=152&page=1&ndsp=23&ved=1t:429,r:1,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.nakladatelstvipro.cz/uploads/posts/2009-08/1250759740_chram-sv-mikulase.jpg&imgref
url=http://www.nakladatelstvipro.cz/chram/9-chram-sv-mikulase.html&usg=__SHlMr-3__HqXCGcsiUVIga94_ZU=&h=800&w=573&sz=96
&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=zDYHA6iHpI3GPM:&tbnh=170&tbnw=118&ei=z5kZTt7bG8aF-wbkjrUI&prev=/search?q=chr%C3%A1m
+sv.+mikul%C3%A1%C5%A1e+na+mal%C3%A9+stran%C4%9B&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&ia
ct=hc&vpx=1039&vpy=108&dur=3370&hovh=265&hovw=190&tx=71&ty=167&page=1&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://veritas.evangnet.cz/graphic/sloup.gif&imgrefurl=http://veritas.evangnet.cz/html/sloupcz.htm&u
sg=__RwW95fBG-EZMzcOF-1QhXTxaOzI=&h=836&w=524&sz=15&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=JULIWtzyksuiIM:&tbnh=121&tbnw=
76&ei=hp4ZTou8A8Ln-gbO9OnXBw&prev=/search?q=mari%C3%A1nsk%C3%BD+sloup+starom%C4%9Bstsk%C3%A9+n%C3%A1m
%C4%9Bst%C3%AD&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=657&vpy=38&dur=3681&hovh=284&ho
vw=178&tx=114&ty=156&page=1&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1366&bih=525










http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Svaty_Vaclav_(Bendl_1678).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Maxmili%C3%A1n_Brokoff
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Bridge_St_Luitgard's_dream.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Betl%C3%A9m_u_Kuksu_-_Vid%C4%9Bn%C3%AD_Svat%C3%A9ho_Huberta.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braun_Novy_les06.jpg
http://www.flickr.com/photos/havala/3385373514/
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.smirice.eu/smirice/kostel/obraz.jpg&imgrefurl=http://www.smirice.eu/smirice/kostel1.htm
&usg=__DaLaA-8rlUNlu0gGoHvyIFOKZes=&h=1065&w=800&sz=154&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=XaJkGGaDr3jxQM:&tbnh=121&tb
nw=91&ei=XukZTreSCIWn8QOXiYEc&prev=/search?q=brandl+klan%C4%9Bn%C3%AD+t%C5%99%C3%AD+kr%C3%A1l%C5%AF&u
m=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=166&vpy=50&dur=1201&hovh=259&hovw=195&tx=117&
ty=127&page=1&ndsp=26&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1366&bih=525
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd04.jxs.cz/681/037/8b232385d5_75918807_o2.jpg&imgrefurl=http://fm3b.blog.cz/galerie/bar
oko-v-ceskych-zemich/obrazek/75918807&usg=__Veu9zxjGzhvRWsqfmEJFA2ahguI=&h=1425&w=1022&sz=517&hl=cs&start=0&zoom
=1&tbnid=Z1d4DFyoj4jNeM:&tbnh=124&tbnw=93&ei=BeoZTofvOoS68gOt85Qq&prev=/search?q=brandl+podobizna+horn%C3%ADho+
%C3%BA%C5%99edn%C3%ADka&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=1294&page=1&ndsp=25&
ved=1t:429,r:0,s:0&tx=66&ty=71
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Kupeck%C3%BD_005.jpg
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://img8.ceskatelevize.cz/program/porady/896793/foto09/01.jpg&imgrefurl=http://www.ceskatelev
ize.cz/porady/896793-dilo-a-osobnost/271360527010009-vaclav-vavrinec-reiner-posledni-soud-u-krizovniku/&usg=__9yBxRsLx06AhAZ5
RR3dJcD43oIE=&h=663&w=800&sz=181&hl=cs&start=0&zoom=1&tbnid=RfeaBxEEal6lqM:&tbnh=114&tbnw=138&ei=muwZTpyqFcWw
8QPOgqkH&prev=/search?q=reiner+posledn%C3%AD+soud&um=1&hl=cs&sa=N&biw=1366&bih=525&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc
&dur=156&page=1&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=82&ty=63

seznámit ţáky s umělci a díly baroka

Podobné dokumenty

staroslověnská liturgie

staroslověnská liturgie Rastislav zavést na Moravě slovanskou liturgii, jsou neudržitelná. I němečtí kněží přicházeli na Moravu s určitou znalostí slovanštiny, navíc během působení mezi lidmi si tento jazyk mohli více a v...

Více

KMEN STRUNATCI = CHORDATA

KMEN STRUNATCI = CHORDATA http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEelva&hl=cs&tbo=d&biw=969&bih=485&tbm=isch&tbnid=LXsWnvQltmZ4pM:&imgrefurl=http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/ id11623/&docid=0kv_HBCxLGIQhM&imgurl=http://www.bio...

Více

Čtvrté číslo - Psalterium - zpravodaj duchovní hudby

Čtvrté číslo - Psalterium - zpravodaj duchovní hudby spíše o bytí a nebytí. Důvody, proč lidé nezpívají, je možno rozdělit na vnější a vnitřní. Kritérium tohoto dělení je, jak se takový nezpěvák zachová, když přijde na mši svatou do jiného kostela, k...

Více

BUDDHISMUS

BUDDHISMUS pojem buddhista definován. Odhady se pohybují mezi 350 milióny až 1,5 miliardou lidí, kde dnes nejčastěji akceptovaným rozpětím je 350 - 550 miliónů. V současné Indii buddhismus téměř vymizel, nebo...

Více

APM Automagazín 2011_1

APM Automagazín 2011_1 ATE Ceramic - Keramické brzdové destičky Zvýšený komfort a snížení nákladů: nová přidaná hodnota od ATE. Brzdové destičky ATE Ceramic jsou založeny na nové high-tech brzdové směsi, která má ve srov...

Více