Přehled vybraných kmenů živočichů

Transkript

Přehled vybraných kmenů živočichů
P ehled vybraných kmen živo ich
kmen HOUBY / HOUBOVCI (Porifera) 5 000 druh
nevytvá ejí se žádné orgány, t lo nálevkovitého tvaru vyztužené vnit ní kostrou, vodní (v tšinou mo ští) p isedlí
živo ichové, typické bu ky choanocyty (podobné prvok m Trubénkám)
kmen ŽAHAVCI (Cnidaria) 8 000 druh , kmen ŽEBERNATKY (Ctenophora)
t lo na první pohled paprs it soum rné
vždy jen dva zárode né listy (ektoderm + entoderm)
80 druh
Všechny ostatní kmeny pat í mezi živo ichy dvoustrann soum rné – Bilateria
t lo vždy soum rné podle jedné roviny (výjime n m že být druhotn paprs ité – Ostnokožci)
vytvá í se t etí zárode ný list – mezoderm
1. skupina - Prvoústí
kmen PLOŠT NCI (Platyhelminthes) 16 000 druh
prvotní t lní dutina typu schizocoel
vodní (výjime n na vlhkých místech na souši) nebo paraziti tí, zplošt lé ervovité t lo
kmen VÍ NÍCI (Rotatoria, Rotifera) – 2000 druh
drobní, asto mikroskopi tí vodní nebo vzácn ji p dní živo ichové, t lní dutina typu pseudocoel
ví ivý aparát kolem ústního otvoru, morfologie a zp sob života podobný n kterým nálevník m
kmen KROUŽKOVCI (Annelida) 17 000 druh
druhotná t lní dutina (coelom)
stejnocenné lánkování (homonomní segmentace)
blízce p íbuzní m kkýš m (podobná larva typu trochofora)
kmen M KKÝŠI (Mollusca) 130 000 druh
druhotná t lní dutina (coelom)
na t le není v tšinou patrné lánkování
kmen RAMENONOŽCI (Brachiopoda) 350 druh
druhotná t lní dutina (coelom)
mo ští živo ichové, miskovité schránky podobné mlž m, významné prvohorní zkamen liny
kmen HLÍSTICE (Nematoda) pravd podobn n kolik milión druh
t lní dutina typu pseudocoel
ervovití vodní, p dní nebo paraziti tí živo ichové
pokožka s kutikulou, t lo napnuto tlakem vnit ní tekutiny (hydrolymfy)
kmen LENOVCI (Arthropoda) více než 1 000 000 druh , nejv tší živo išný kmen
druhotná t lní dutina (coelom), splývá s prvotní, vytvá í se tzv. mixocoel
nestejnocenné lánkování (heteronomní segmentace), lánkované kon etiny
na povrchu t la kutikula, p i r stu se živo ich svléká
vodní i suchozemští, voln žijící, ektoparaziti, endoparaziti, obrovská diverzita
2. skupina – Druhoústí
kmen POLOSTRUNATCI (Hemichordata) 80 druh
druhotná t lní dutina (coelom)
mo ští živo ichové, tvo í spole nou vývojovou v tev s ostnokožci
významné prvohorní zkamen liny (graptoliti)
kmen OSTNOKOŽCI (Echinodermata) 6 000 druh
druhotná t lní dutina (coelom)
druhotn paprs it soum rní (evolu ní p edkové a larvy soum rné dvoustrann )
kmen STRUNATCI (Chordata) 49 000 druh
druhotná t lní dutina (coelom)
h betní struna – chorda, u obratlovc se vyvíjí kostra
na n kterých orgánech patrné lánkování (nap . svaly ryb, páte obratlovc )

Podobné dokumenty

Ploštěnci

Ploštěnci Vajíčka se s trusem dostanou do vody, kde se z nich vylíhnou larvy napadající vodní plže. V těle plže projdou vývojem, jehož výsledkem jsou další larvy, které se usazují jako nepohyblivé cysty na v...

Více

Čtvrtohory 1,8 Třetihory 65 Křída 135 Jura 195 D ruhohory Trias 225

Čtvrtohory 1,8 Třetihory 65 Křída 135 Jura 195 D ruhohory Trias 225 klepítkatci (vodní i suchozemští), plži, mlži, První elistnatí obratlovci hlavonožci (Ortoceras), ramenonožci, (Pancí natci, Trnoploutví) graptoliti kte í trilobiti, koráli, m kkýši, ramenonožci, o...

Více

Členovci (Arthropoda)

Členovci (Arthropoda) sekáči, roztoči

Více

Kapitoly z ekologie

Kapitoly z ekologie Život ve vod a v okolí. Vodní a mok adní ekosystémy jsou velmi zajímavé a vhodné pro pozorování nejr zn jších vlastností druh , populací a spole enstev. Za n me pozorováním p izp sobení r zných org...

Více

jednobuněčný autotrofie

jednobuněčný autotrofie dovnitř do dutiny zvané blastocoel. Tímto procesem (gastrulace) vznikají dva první zárodečné listy, vnější ektoderm a vnitřní entoderm gibereliny růstové látky rostlin, fytohormony Golgiho komplex ...

Více

METODIKA IV Bi - Hmyz - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2

METODIKA IV Bi - Hmyz - Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 velice rozsáhlá, tvo í asi 75 % všech známých živo ich . Vhodné pom cky, které pomohou p í výuce, jsou školní sbírky a karty s obrázky hmyzu z atlasu bezobratlých.

Více

Triblastica

Triblastica se prolamují na opačném konci • nervová soustava na zádech • cévní soustava a srdce na břiše

Více