Jan Pfeiffer

Transkript

Jan Pfeiffer
Deinstitucionalizace v ČR
politické, socio-kulturní a historické
souvislosti
Jan Pfeiffer
Children’s High Level Group
Historie pojmů
Hospicium- Akutní péče
Hospicium- pohostinství,
Hostis- cizinec
Zařízení vznikající pro cizince
hosty, pro ty kteří nemají
přirozené vazby- podporu v
daném místě- komunitě.
Zařízení pro cizince v akutní
nouzi- nemoci při
klášterech- Hospital-Špitál
Institutio- Dlouhodobá péče
• Instituo-ukládat,postavit
• Institutio- nauka,návod
• Institutum- ústav, zařízení
Soubor právně ustanovených
vztahů mezi lidmi
Fyzické zařízení-budova v
kterém je dané sociální
uspořádání umístěno.
Historie konceptu institucí pro péči o
sociálně potřebné
• V důsledku průmyslové revoluce dochází k
proměněn tradičních struktur rodinypřirozené komunity.
• Ochranná role rodiny je nahrazována
pečovatelskými zařízeními- institucemi.
• Koncept péče v institucích je založen na
paternalistickém modelu rodiny té doby.
Dichotomie vývoje v Evropě v
2.polovině 20. st.
Západ
• Důraz na lidská práva
• Humanizace
• Emancipace
marginalizovaných skupin
• Decentralizace
• Deinstitucionaizace
• Vznik komunitních
technologií
Východ
• Potlačování lidských práv
• Bestializace
• Zneviditelňování
marginalizovaných skupin
• Centralizace
• Institucionalizace
• Vznik technologií
nekrvavého teroru
Hospitalismus
• Snížení využívání a rozvíjení schopnosti péče o
sebe
• Zvyšování závislosti a pasivních vzorců chování
• Sociální izolace
• Narušení zdravého tělesného a duševního
rozvoje.
Přístupy k péči
Institucionální
• Paternalistický
• Hiererchický
• Nařízení
• Pevný řád
• Klient ke službě
Komunitní
• Partnerský
• Horizontální –Týmový
• Kontraktování- dohody
• Flexibilita
• Služba ke klientovi
Deinstitucionalizace
Změna místa
• V komunitě co nejvíce
přirozeným podmínkám
• Maximálně„Rodinná
velikost“
Změna přístupu
• Orientace na potřeby
klienta
• Posilovat jeho schopnosti
• Partnerský přístup
• Tým - multiprofesinalita
Chybné modely transformace
• Zlepšování fyzických podmínek v existujících
• Transformace jen části zařízení
• Budování malých zařízení – malých institucí /na
pozemku původní instituce/
• Transformace instituce bez vytvoření služeb pro
prevenci přijetí do instituce
• Budování nových-komunitních služeb bez
transformace služeb institucionálních
10 elementů úspěšné transformace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Průběžné Informování relevantních subjektů
Analýza na národní úrovni
Analýza na místní úrovni
Designe nových služeb
Příprava klientů
Příprava personálu
Přesun klientů
Přesun personálu-zdrojů
Logistika
Monitorování a hodnocení
EU“Institutional Care Reform“
• Co rozumíme pod pojmem instituce
• Co rozumíme pod pojmem reforma
institucionální péče
• Analýza stávající situace- společné a odlišné
rysy
• Dobré a špatné příklady reformy
• Širší a užší doporučení