stáhnout soubor

Transkript

stáhnout soubor
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1
Identifikátor výrobku
Název:
Zapalovače obsahující zkapalněný ropný plyn (LPG).
Další názvy výrobku:
Nepřiděleno
Identifikační číslo:
Nepřiděleno
Registrační číslo:
Nepřiděleno
1.2
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Určená použití:
Univerzální plyn do zapalovačů.
Nedoporučená použití:
Nepoužívat k jiným účelům.
1.3
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Dovozce/distributor:
PEAL a.s.
Úplná adresa dodavatele:
U plynárny 412/101, 101 00 Praha 10
IČO:
257 75 634
Odborně způsobilá osoba:
Johana Brčičová
Telefonní číslo:
272 774 153
Adresa elektronické pošty:
[email protected]
1.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepřetržitě): + 420 224 919 293, + 420 224 915 402
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
Celková klasifikace:
Flam. Gas 1
H220; Extrémně hořlavý plyn.
Flam. Aerosol 1
H222; Extrémně hořlavý aerosol.
H229; Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Press. Gas
2.1
H280; Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace (1272/2008):
Klasifikace
H-věty
Flam. Gas 1
H220
Flam. Aerosol 1
H222
H229
Press. Gas
H280
Úplné znění H vět je uvedeno v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu.
Stránka 1 z 11
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
2.2
Název výrobku:
Stránka 2 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti
dle Nařízení ES č. 1272/2008:
Nebezpečí
Signální slovo:
Standardní věty o nebezpečnosti: H220 Extrémně hořlavý plyn.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P377 Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě
přesahující 50 °C/ 122 °F.
2.3
Další nebezpečnost
Látka není k datu vydání bezpečnostního listu klasifikována jako PBT nebo vPvB a není k datu vyhotovení
bezpečnostního listu vedena v příloze XIV nařízení REACH, ani na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení
REACH.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.1
Látky
Produkt je směsí více látek.
3.2
Směsi
Identifikátor složky
Isobutane
Koncentrace/
rozmezí
koncentrace v
%
Indexové číslo
Registrační číslo
CAS číslo
ES číslo
> 95
601-004-00-0
75-28-5
Klasifikace dle Nařízení ES
1272/2008
Kód třídy a
kategorie
nebezpečnosti
Kód standardní
věty o
nebezpečnosti
Flam. Gas 1
Press. Gas
H220
H280
200-857-2
01-2119485395-27-00XX
Propane
<5
601-003-00-5
74-98-6
200-827-9
01-2119486944-21-00XX
Flam. Gas 1
Press. Gas
H220
H280
Butane
<5
601-004-00-0
Flam. Gas 1
H220
106-97-8
Press. Gas
H280
203-448-7
01-2119474691-32-00XX
Další informace o složkách
Úplné znění H vět je uvedeno v oddíle 16 tohoto bezpečnostního listu.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 3 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1
Popis první pomoci
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace
z tohoto bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně
zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám,
dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků.
Při vdechnutí:
Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Zabraňte
prochladnutí. Při dlouhodobém působení může dojít ke ztrátě vědomí a následně může dojít
ke křečím dýchacího ústrojí. Při zástavě dechu zahájit umělé dýchání a v případě
dýchacích potíží aplikovat 100% kyslík náležitě poučenou osobou.
Při
bezvědomí
s
postiženým nehýbat, nevyvolávat zvracení a nedávat pít. Při přetrvávajících obtížích
vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží:
Při intenzivním kontaktu s kůží hrozí nebezpečí omrzlin, proto je nutné přerušit kontakt s
nebezpečnou látkou co nejdříve a postižené místo omývat vodou a ošetřit mýdlem. Při
potřísnění oděvu je nutné oděv co nejrychleji z těla odstranit. Při přetrvávajících obtížích
vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s okem: Pečlivě vyplachujte postižené oko velkým množstvím vody směrem od vnitřního koutku
k vnějšímu, a to i pod víčky. Při přetrvávajících obtížích přivolejte lékařskou pomoc.
Při požití:
4.2
Nepředpokládá se. Důkladně vypláchněte ústa velkým množstvím vody. Zajistěte lékařské
ošetření.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Při dlouhodobém vdechování může dojít ke ztrátě vědomí a následně ke křečím dýchacího ústrojí.
4.3
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
V případě, že příznaky jakéhokoliv zasažení (např.: podráždění) vyvolaného kontaktem s tímto výrobkem po
poskytnutí první pomoci neodezní, vyhledejte lékařskou pomoc a předložte tento bezpečnostní list.
Na pracovišti není nutné mít k dispozici zvláštní prostředky pro poskytnutí specifického a okamžitého ošetření.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1
Hasiva
Vhodná hasiva:
Hasicí pěna, hasicí prášek, oxid uhličitý, vodní mlha. Hasivo přizpůsobit okolí.
Nevhodná hasiva: Plný vodní proud
5.2
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Možné nebezpečí výbuchu při lokálním intenzivním zahřátí obalu.
5.3
Pokyny pro hasiče
Nevstupovat do prostoru požáru bez odpovídajícího ochranného oblečení a nezávislého dýchacího přístroje.
Uzavřete ohrožený prostor a zabraňte vstupu nepovolaným osobám. Při provádění zásahu nehasit přímo zdroj
úniku, ale snažit se nehořící obaly ochlazovat vodou.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1
Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nevdechujte výpary/aerosoly. Vyklidit prostor úniku a zajistit intenzivní odvětrávání. Zajistit zamezení
jiskření a styku s ohněm. Vypnout elektrický proud. Odstraňte všechny zdroje zapálení. Nekouřit.
Dodržujte běžné pracovní a hygienické předpisy.
6.1.1 Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 4 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
Zabraňte přímému kontaktu s produktem. V uzavřených místnostech zajistěte přívod čerstvého vzduchu.
Používejte přidělené OOPP, jak je popsáno v bodě 8 tohoto bezpečnostního listu. Nekuřte, nepoužívejte
otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení. Dodržujte běžné pracovní a hygienické předpisy.
6.1.2 Pro pracovníky zasahující v případě nouze
Materiály pro osobní ochranné oděvy: běžně používané
6.2
Opatření na ochranu životního prostředí
Nejsou stanovena.
6.3
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
6.3.1 Pokyny pro omezení úniku rozlité látky nebo směsi
Vybavte se vhodnými osobními ochrannými prostředky.
Pokud je to možné utěsněte nádobu s unikající kapalinou těsnícím tmelem, popř. zajistěte umístění do
náhradního obalu.
6.3.2 Pokyny pro odstranění rozlité látky nebo směsi
Zajistit intenzivní odvětrávání. Jedná se o zkapalněný plyn, který se okamžitě začne odpařovat.
6.3.2 Další informace týkající se rozlití a úniku, včetně pokynů týkajících se nevhodných metod
omezení úniku nebo čištění
Neuvedeno.
6.4
Odkaz na jiné oddíly
Nebezpečné zplodiny hoření viz oddíl 5. Zacházení a skladování viz oddíl 7. Osobní ochranné prostředky viz
oddíl 8. Neslučitelné materiály viz oddíl 10. Pokyny pro odstraňování: viz oddíl 13. Informace pro přepravu viz
oddíl 14.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1
Opatření pro bezpečné zacházení
7.1.1 Konkrétní doporučení
Používejte osobní ochranné pomůcky (viz bod 8). Zajistěte dobré větrání pracoviště. Skladujte a manipulujte ve
shodě se všemi běžnými nařízeními a standardy platnými pro práci s chemickými látkami. Na pracovišti smějí
být připraveny jen látky, které jsou potřebné pro práci. Sklady musí splňovat požadavky požární bezpečnosti
staveb a elektrická zařízení vyhovovat platným předpisům.
7.1.2 Pokyny týkající se obecné hygieny při práci
Při práci není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po použití si umyjte ruce. Před vstupem do prostor pro stravování
odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Pracoviště musí být udržované v čistotě a únikové východy
musí být průchodné.
7.2
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí, včetně neslučitelných látek a směsí
Skladujte na čistém, suchém, dobře větraném místě v originálních obalech. Zákaz kouření a manipulace
v dosahu zážehových zdrojů. Neskladujte společně s oxidujícími látkami. Chraňte před přímým slunečním
zářením a vysokými teplotami. Skladování hořlavin při teplotě pod 50 °C a se zajištěným odvětráváním.
7.3
Specifické konečné/specifická konečná použití
Výrobek nepoužívejte k jiným než určeným účelům uvedených v oddíle 1 tohoto bezpečnostního listu.
Plyn do zapalovačů. Používat jen k původnímu účelu.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 5 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
ODDÍL 8: Omezování expozice /osobní ochranné prostředky
8.1
Kontrolní parametry
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.:
Název látky (složky):
neuvedeno
3
CAS
PEL mg/m
neuvedeno
neuvedeno
NPK-P mg/m
3
neuvedeno
Poznámka
neuvedeno
Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů (vyhláška č. 432/2003 Sb.):
Název látky (složky)
DNEL
PNEC
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno
8.2
Omezování expozice
8.2.1
Vhodné technické kontroly
Dodržujte pracovní postupy zahrnující opatření pro bezpečnou manipulaci, skladování a dopravu
nebezpečných chemických a směsí. Zajistěte dobré větrání pracoviště. V případě nedostatečného
větrání/klimatizace použijte místní odsávání. Technickými a organizačními opatřeními je třeba dosáhnout
takového stavu, aby nebyla překračována nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší a aby byl
vyloučen přímý kontakt s látkou.
Omezování expozice pracovníků
Ochrana dýchacích cest:
Individuální ochrana se nepoužívá. Místnosti určené pro skladování a manipulaci
musí být větrané.
Ochrana očí:
Při běžné manipulaci není nutná.
Ochrana rukou:
Při běžné manipulaci není nutná.
Ochrana kůže:
Při běžné manipulaci není nutná.
Omezování expozice životního prostředí
Dodržujte podmínky manipulace a skladování, zejména zajistěte prostory proti únikům do vodních toků, půdy
a kanalizace.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství:
Kapalina (uvnitř zapalovače) / Plyn (vně zapalovače)
Vzhled (barva):
Bezbarvý
Zápach:
Neznatelný
Prahová hodnota zápachu:
Informace není k dispozici
pH (při 20°C):
Informace není k dispozici
Bod tání / bod tuhnutí (°C):
Informace není k dispozici
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C):
Informace není k dispozici
Bod vzplanutí (°C):
460
Rychlost odpařování:
Informace není k dispozici
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 6 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
Hořlavost (pevné látky, plyny):
Extrémně hořlavý
Mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:
horní mez (% obj.): Informace není k dispozici
dolní mez (% obj.): Informace není k dispozici
Tlak páry:
2,34 Bar
Hustota páry:
Informace není k dispozici
Relativní hustota (při 20°C):
Informace není k dispozici
Rozpustnost:
Nerozpustný ve vodě, ale mísitelný s organickými
rozpouštědly
Rozdělovací koeficient: n-oktanol / voda:
Informace není k dispozici
Teplota samovznícení:
Informace není k dispozici
Teplota rozkladu:
Informace není k dispozici
Viskozita (při 40°C):
Informace není k dispozici
Výbušné vlastnosti:
Informace není k dispozici
Oxidační vlastnosti:
Informace není k dispozici
9.2
Další informace
Obsah VOC ve směsi (%):
Informace není k dispozici
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Za běžných podmínek nejsou známa žádná zvláštní rizika reakce s jinými látkami.
10.2 Chemická stabilita
Při dodržování stanovených předpisů a pokynů pro skladování a používání je přípravek stabilní. Zabránit
nadměrnému zahřátí různými zdroji tepla, nevhodným podmínkám skladování (bod 10.4 a 10.5).
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Oxidující látky.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Vysoké teploty, dlouhodobé sluneční záření. S přípravkem nemanipulovat v blízkosti tepelného spotřebiče,
otevřeného ohně a jisker.
10.5 Neslučitelné materiály
Skladujte z dosahu: silných oxidačních činidel, potravin, nápojů a krmiv.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné nebezpečné produkty rozkladu nejsou známy.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 7 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
a) Akutní toxicita
Směs není klasifikována jako akutně toxická.
Typ testu
Výsledek
Cesta expozice
Testovací organismus
LD50
---
orálně
---
LC50
---
inhalace
---
LD50
---
dermálně
---
b) Žíravost/dráždivost pro kůži
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
c) Vážné poškození očí/podráždění očí
Na základě dostupných údajů je směs klasifikována jako poškozující ani dráždivá pro oči.
d) Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
e) Mutagenita v zárodečných buňkách
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
f) Karcinogenita
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
g) Toxicita pro reprodukci
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
h) Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
i) Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
j) Nebezpečnost při vdechnutí
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Další údaje
Nejsou.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Ryby
Informace není k dispozici.
Korýši
Informace není k dispozici.
Řasy
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 8 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
Informace není k dispozici.
Jiné vodní rostliny
Informace není k dispozici.
Půdní mikroorganismy a makroorganismy
Informace není k dispozici.
Další organismy důležité pro životní prostředí (ptáci, včely, rostliny)
Informace není k dispozici.
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Informace není k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál
Informace není k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě
Informace není k dispozici.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
Látka nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Žádné nepříznivé účinky se nepředpokládají.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
a)
Specifikace obalů a metody pro nakládání s odpady, včetně vhodných metod nakládání s odpady
(např. spalování, recyklace, skládkování)
Látku i její zbytky je nutné odkládat na místa vhodná a určená jako shromaždiště odpadu. Odpad předávat
pouze oprávněné osobě k převzetí tohoto odpadu. Znečištěné obaly důkladně vymýt a předat k recyklaci nebo
oprávněné osobě k likvidaci. Odpad likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
b)
Specifikace fyzikálních/chemických vlastností, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může
vybuchnout.
c)
Zamezení odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace
Není uvedeno.
d)
Zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady
Nejsou uvedeny.
Důležitá ustanovení Unie, popř. platná vnitrostátní a regionální ustanovení týkající se odpadů
Viz oddíl 15.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 9 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1
UN číslo
1057
14.2
Oficiální (UN) pojmenování pro přepravu
Pozemní přeprava ADR
ZAPALOVAČE s hořlavým plynem nebo NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO
ZAPALOVAČŮ s hořlavým plynem
Železniční přeprava RID
ZAPALOVAČE s hořlavým plynem nebo NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO
ZAPALOVAČŮ s hořlavým plynem
Námořní přeprava ADN/IMDG:
ZAPALOVAČE s hořlavým plynem nebo NÁDOBKY S NÁPLNÍ DO
ZAPALOVAČŮ s hořlavým plynem
Letecká přeprava ICAO/IATA:
---
14.3
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Pozemní přeprava
ADR
Železniční přeprava
RID
Námořní přeprava
ADN/IMDG:
Letecká přeprava
ICAO/IATA:
2
2
2
---
Klasifikace
Pozemní přeprava ADR
Železniční přeprava RID
6F
6F
14.4
Obalová skupina
Pozemní přeprava
ADR
Železniční přeprava
RID
Námořní přeprava IMDG:
Letecká přeprava ICAO/IATA:
---
---
---
---
Pozemní přeprava
ADR
Železniční přeprava
RID
Námořní přeprava IMDG:
Letecká přeprava ICAO/IATA:
---
---
---
---
Železniční přeprava
RID
Námořní přeprava IMDG:
Letecká přeprava ICAO/IATA:
Výstražná tabule (Kemler)
Pozemní přeprava ADR
--Bezpečnostní značka
Poznámka
Pozemní přeprava
ADR
---
14.5
Nebezpečnost pro životní prostředí
Není nebezpečnou látkou pro životní prostředí při přepravě.
14.6
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Nevystavovat vysokým teplotám a nárazům, přepravovat v omezeném množství.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
14.7
Název výrobku:
Stránka 10 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL 73/78 a předpisu IBC
Neaplikovatelné
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající
se látky nebo směsi
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v
platném znění (vč. prováděcí předpisů).
Nařízení ES 1907/2006 (REACH).
Nařízení ES 1272/2008 (CLP).
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
Nařízení vlády č. 194/2001, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače.
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Nebylo provedeno.
ODDÍL 16: Další informace
a) Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize
Nový bezpečnostní list v souladu s Nařízením ES 830/2015.
b) Klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům
DNEL
Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým
účinkům)
PNEC
Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k
nepříznivým účinkům)
PEL
Přípustný expoziční limit dlouhodobý (8 hodin)
NPK-P
Nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
CLP
Nařízení ES 1272/2008
REACH
Nařízení ES 1907/2006
PBT
Látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
vPvB
Látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
Flam. Gas 1
Hořlavý plyn, kategorie 1
Flam. Aerosol 1 Hořlavý aerosol, kategorie 1
Press. Gas
Stlačený plyn
c) Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat
Odborné databáze a další předpisy související s chemickou legislativou.
Volně dostupné bezpečnostní listy světových výrobců.
d) V případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle čl. 9 Nařízení ES 1272/2008
byla použita pro účely klasifikace
Příloha I Nařízení ES 1272/2008
BEZPEČNOSTNÍ LIST
Dle nařízení (ES) č. 1907/2006
Datum sestavení:
2. 5. 2016
Revize:
-
Číslo verze:
1
Název výrobku:
Stránka 11 z 11
Náplň pro jednorázové a opakovaně plnitelné
zapalovače. Zkapalněný ropný plyn (LPG).
e) Seznam příslušných standardních vět o nebezpečnosti a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení
H220
Extrémně hořlavý plyn.
H222
Extrémně hořlavý aerosol.
H229
Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H280
Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P211
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251
Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P377
Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit.
P410+P412
Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.
f) Pokyny týkající se veškerých školení určených pro pracovníky zajišťující ochranu lidského zdraví a
životního prostředí
Všeobecná školení pro bezpečnou práci s chemickými látkami a směsmi.
Další informace
Obal musí být označen dle Nařízení č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašovače.
Nemusí být vybaven uzávěrem odolným vůči otevření dětmi, ale musí být označen hmatatelnou výstrahou pro
nevidomé.