Rozsah m ení teplo

Komentáře

Transkript

Rozsah m ení teplo
Anemometr
Návod k použití
Funkce:

Rozsah m ení rychlosti proud ní vzduchu: 0.3 až 30m/s (±5%)

Rozsah m ení teploty: -10 to 50°C (±1°C)

Rozsah m ení vlhkosti: 0%-99% (±5% na 20%-90%)

Rychlost proud ní vzduchu – volba jednotek: m/s, ft/min, uzly, km/h, mph

Beaufortova stupnice

Volba: °C / °F

Volba: Max/Min/Avg

Funkce Hold

Indikace Wind-chill

Kontrola stavu baterie

Automatické vypnutí (s funkcí potlačení)


Kalibrace *Používejte opatrně, přečtěte si, prosím, pozorně návod*
Rozlišení: 0.1m/s, 1%,0.1℃

CE Certifikace & RoHS Compliant
Popis produktu:
1. Ob žné kolo
2. Teplotní & vlhkostní čidla
3. LCD display s modrým podsvícením
4. Units tlačítko rychlost vzduchu & teplota
5. Vypínač
6. Set tlačítko nastavení
7. Kryt baterie
8. Lanyard místo pro uchycení
Specifikace:
Rozsah rychlosti vzduchu
Jednotky
Rozsah
Rozlišení
Prahová hodnota
Přesnost
M/s
0 ~ 30
0.1
0.1
±5%
Ft/min
0 ~ 5860
19
39
Uzly
0 ~ 55
0.2
0.1
Km/hr
0 ~ 55
0.2
0.3
Mph
0 ~ 65
0.2
0.2
Rozsah teplot a vlhkosti
Jednotka
Rozsah
Rozlišení
Přesnost
℃
-10 ~ 50
0.1
±1
℉
14 ~ 122
0.1
±2
%RH
20 ~ 90%
1
±5%
Baterie
CR2032 2.0V
Provozní teploty
-10 ~ 50℃(14 ~ 122℉)
Provozní vlhkost
≦90%
Proudová spotřeba
Cca 2.5mA
váha
60g
LCD Display:
1. Beaufortova stupnice
2. Primární display pro rychlost vzduchu
3. HOLD: zobrazováno, pokud je display v HOLD módu
SET: zobrazováno, pokud je p ístroj v módu kalibrace
Max: Je-li aktivní tento režim, p ístroj zobrazí maximální dosaženou rychlost vzduchu
Min: Je-li aktivní tento režim, p ístroj zobrazí minimální dosaženou rychlost vzduchu
AVG: Je-li aktivní tento režim, p ístroj zobrazí prům rnou rychlost vzduchu
4. Zobrazení teploty (℃/℉ p epínatelné)
5. Možnosti m ení rychlosti proud ní vzduchu:
m/s: Metry za sekundu
ft/min: Stop za minutu
knots: uzlů
km/h: Kilometry za hodinu
mph: míle za hodinu
6.
Zobrazí se, pokud je funkce automatického vypnutí potlačena
Indikace vybité baterie
Toto upozorn ní se rozsvítí p i indikaci wind chill , když je teplota nižší než °C
7.
Zobrazení relativní vlhkosti (RH)
Operace:
1. Zapnutí a vypnutí vašeho Anemometru
a. Stiskn te
tlačítko pro zapnutí.
Po 10 minutách nečinnosti se anemometr automaticky vypne.
b. Pro potlačení funkce automatického vypnutí podržte Set tlačítko a poté stiskn te
tlačítko
pro zapnutí. Pozor, m ič zůstane v režimu ON tak dlouho, dokud se baterie nevybije, pokud ho nevypnete
podržením tlačítka
.
2. Volba jednotek pro m ení Rychlosti proud ní a Teploty
a. Rychlý krátký stisk Unit tlačítka vybere volbu jednotek pro m ení vzduchu
(m/s, ft/min, knots, km/h, mph).
b. Delší stisk Unit tlačítka vybere volbu jednotek pro teplotu °C / °F.
3. Volba typu zobrazení (Maximum,Minimum,Average,Hold,Normal)
a. Krátký stisk Set tlačítka vybere MAX/MIN/AVG zobrazení. Pokud není nic
z tohoto zobrazeno na LCD momentální zobrazení je v režimu Normal.
b. Delší stisk Set tlačítka p epne do funkce Hold.
4. Podsvícení
a. Podsvícení se vypne po 10 sec bez použití. Pro potlačení funkce automatického vypnutí stiskn te
Units tlačítko potom stiskn te
tlačítko. Displej poté bude podsvícen nep etržit .
5. Relativní vlhkost (RH)
Relativní vlhkost je množství vlhkosti ve vzduchu ve srovnání s tím, jaká může být dosažená
vlhkost vzduchu práv p i této teplot . V p ípad , že vzduch již nemůže pojmout tuto vlhkost
kondenzuje ve form rosy. RH je ovlivn no rychlostí v tru, nap íklad čím vyšší je rychlost v tru,
tím menší je vlhkost vzduchu. PROFESSIONALS AT AN ACCREDITED CALIBRA
6.Kalibrační mód ! VAROVÁNÍ ! TOTO BY M LO BÝT PROVÁD NO POUZE PROFESIONÁLY
V AKREDITOVANÉM KALIBRAČNÍM ZA ÍZENÍ !
V p ípad nutnosti kalibrace, prosím, postupujte dle pokynů:
Kalibrace rychlosti vzduchu:
Krok 1. V pracovním režimu bude t eba znát p esný průtok vzduchu m idlem Ělopatkamiě
Krok 2. Stiskněte tlačítko Units a Set dohromady pro vstup do režimu kalibrace.
Krok 3. Se známou rychlostí proud ní vzduchu dopadající stabiln na lopatky m iče stiskn te
tlačítko Units a vyberte číslo, které je t eba upravit, poté stiskn te tlačítko Set pro správné
zobrazení
Krok 4. Pro ukončení módu kalibrace podržte tlačítko Units a stiskn te
tlačítko - m ič se vypne
Pokud tento mód ukončíte nějakým jiným způsobem, změny nebudou uloženy a měřič bude
fungovat dle standardního nastavení.
Kalibrace teploty:
Krok 1. Podržte Units tlačítko a poté vložte baterii pro vstup do kalibračního režimu teploty. Na
display se zobrazí teplota s desetinným posuvem.
Krok 2. Stiskn te Units tlačítko pro výb r čísla, které by m lo být upraveno a poté stiskn te Set
tlačítko pro zm nu a správné zobrazení.
Krok 3. Pro ukončení módu kalibrace podržte tlačítko Units a stiskn te
tlačítko - m ič se vypne
Pokud tento mód ukončíte nějakým jiným způsobem, změny nebudou uloženy a měřič bude
fungovat dle standardního nastavení.
Kalibrace vlhkosti:
Krok 1. Podržte Set tlačítko a poté vložte baterii pro vstup do kalibračního režimu teploty. Na
display se zobrazí vlhkost s desetinným posuvem.
Krok 2. Stiskn te Units tlačítko pro výb r čísla, které by m lo být upraveno a poté stiskn te Set
tlačítko pro zm nu a správné zobrazení.
Krok 3. Pro ukončení módu kalibrace podržte tlačítko Units a stiskn te
tlačítko - m ič se vypne
Pokud tento mód ukončíte nějakým jiným způsobem, změny nebudou uloženy a měřič bude
fungovat dle standardního nastavení.
! VAROVÁNÍ ! Vaše záruka bude neplatní, pokud tento proces nebude proveden vyškoleným
pracovníkem a nebo na akreditovaném všeobecn uznávaném za ízení !
Výměna baterie:
V p ípad , že se p ístroj nezapne jako obvykle či se na LCD zobrazí ikona vybité baterie
nahraďte baterii novou typu CR2032 Lithium. Pro vým nu otočte kryt prostoru pro baterii proti
sm ru hodinových ručiček a vyjm te jej.
Odstraňte starou baterii a vložte novou baterii tak, aby byla v kontaktu na spodní stran
s ob ma kolíky.
Baterie zlikvidujte ekologickým a bezpečným způsobem v recyklačním míst .
NEVYHAZUJTE BATERIE DO ODPADKOVÉHO KOŠE!
Pozor:

Tento p ístroj je p esný p i nízkých a st edn silných rychlostech v tru. P ípadné použití p i velmi
vysokých rychlostech v tru, tj. z okna rychle jedoucího auta atp., poškodí ložisko ob žného kola
a sníží p esnost m iče.

Tento p ístroj není osobní bezpečností za ízení.
Odstraňování závad:
1. Po zapnutí se nic nezobrazí nebo display zhasne
a. Zkontrolujte, zda-li je baterie správn umíst na s dobrým kontaktem a správným
sm rem
b. Vyjm te baterii na dobu jedné minuty a poté ji vraťte zp t
c. Vym ňte baterii.
2. P i dalších problémech se obraťte na svého dodavatele
Záruka:
Tento p ístroj má jednoletou záruku po dobu jednoho roku od data zakoupení.
Tato záruka se vztahuje na b žný provoz p ístroje a nezahrnuje baterie Ěvčetn úniku kapalin),
zneužití, pozm ňování, pad lání, zanedbání, nesprávné údržby nebo nesprávné kalibrace. Stejn
tak nemůže být záruka využita pro falešné tvrzení jednoduše proto, že jste zm nili názor na m ič po
počátečním uplynutí 14 denní lhůty.
Doklad o koupi je nutný pro záruční opravy.

Podobné dokumenty

di-soric Datenblatt

di-soric Datenblatt   50 x 40 x 15 mm (Rozm ry pouzdra)

Více

DEPOLOX POOL technické informace

DEPOLOX POOL technické informace Nový m ící systém USF Wallace & Tiernan je navržen speciáln pro m ení a regulaci p i úprav bazénové vody a také je možno jej využít k ízení procesu úpravy této vody.Díky své modulové konstrukci je ...

Více

Data sheets - di

Data sheets - di TECHNICAL INFORMATION (typ.)

Více

Ve va em po tovním klientovi (nap . Outlook, Outlook Expres) je pot

Ve va em po tovním klientovi (nap . Outlook, Outlook Expres) je pot Ve va em po tovním klientovi (nap . Outlook, Outlook Expres) je pot eba zvolit následující nabídku Nástroje Ú ty. Dojde k zobrazení následujícího okna.

Více

di-soric Datenblatt

di-soric Datenblatt   Difuzní senzor

Více

TF 6000 CR

TF 6000 CR Dálkové ovládání Dv baterie pro dálkové ovládání ( AAA 1.5 V ) Uživatelský manuál 2.2 Bezpe nostní opat ení Prosím pozorn si p e t te následující bezpe nostní opat ení. Zdroj musí být od 90 do 250 ...

Více