Žabí mor - Comics Centrum

Komentáře

Transkript

Žabí mor - Comics Centrum
Žabí
mor
Scénář Mike Mignola
Kresba Guy Davis
MIKA MIGNOLY
JOHANN KRAUS
Médium, jehož fyzické tělo bylo zničeno, zatímco jeho ektoplazmická projekce byla mimo něj. Nyní jeho ektoplazma spočívá v ochranném obleku.
Jako spiritista-empatik dokáže Johann dočasně oživit mrtvé, kteří pak
mohou komunikovat s živými.
Žabí
mor
LIZ SHERMANOVÁ
Pyrokinetička od svých jedenácti let, kdy nešťastnou náhodou upálila celou
svou rodinu. Od té doby je schovankou Ú.P.V.O., kde se učí ovládat své
pyrokinetické schopnosti a vyrovnat se s traumaty, která v ní tato schopnost
vyvolala.
Scénář Mike Mignola
Kresba Guy Davis
ABE SAPIEN
Obojživelný člověk, objevený v dávno zapomenutých podzemních prostorách pod washingtonskou ústřední nemocnicí, v zapečetěné primitivní
stázové komoře. Podle všeho žil již za občanské války – ale to je pro Abea
neproniknutelné tajemství.
ROGER
Homunkulus vytvořený z lidské krve a bylin. Byl objeven v Rumunsku
a přiveden k životu Liziným pyrokinetickým dotekem. O tom, zda je
skutečně živý nebo ne, by se dalo polemizovat, ale o jeho dětinské lásce
k životu nikoliv.
DR. KATE CORRIGANOVÁ
Bývalá profesorka Newyorkské univerzity, specialistka na folklor a okultní historii. Dr. Corriganová byla více než deset let poradkyní Ú.P.V.O.
V současné době je zvláštním prostředníkem mezi touhle skupinou bytostí
obdařených neobyčejnými schopnostmi a okolním světem.
Do češtiny přeložil
Jan Kantůrek
Redaktor
Scott Allie
Zástupce redaktora
Matt Dryer
Grafická úprava souborného vydání
Richard E. Jones
Vydavatel
Mike Richardson
Neil Hankerson ✠ výkonný viceprezident
Tom Weddle ✠ ekonomický viceprezident
Randy Stradley ✠ šéfredaktor
Chris Warner ✠ senior redaktor, Dark Horse Books
Anita Nelsonová ✠ obchodní a licenční viceprezidentka
Michael Martens ✠ viceprezident marketingu
David Scroggy ✠ viceprezident produktového rozvoje
Lia Ribacchiová ✠ šéfgrafik
Dale LaFountain ✠ viceprezident informačních technologií
Darlene Vogelová ✠ ředitelka nákupu
Ken Lizzi ✠ hlavní právník
ČESKÉ VYDÁNÍ
Jan Kantůrek ✠ překlad z angličtiny
Martin Trojan ✠ redakce překladu, lettering
Václav Dort ✠ šéfredaktor, úprava překladu, barevné korekce
Marek Barányi ✠ redakce překladu
Milena Vojtková ✠ korektury
Jitka Fialová ✠ distribuce
Comics Centrum ✠ předtisková příprava
Prosím.
Je to velm i
důležité. Musím
m luvit s doktorem
Plattem. Řekněte
m u…
Pa n e,
musíte s i
schůzku
dohodno ut
předem. Jestli
chcete…
N a to
nemám
ča s.
Řekněte profesorovi
Plattovi, že doktor
Pa n e,
Derby -–
řekl
js em
vám –-
Navštivte naše internetové stránky: www.comicscentrum.cz
nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké) Praha 2, 120 00
Telefon: 296 302 570, 296 302 571, fax: 296 302 573
Z anglického originálu B.P.R.D.: The Soul of Venice & Other Stories, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Comics Inc.
v roce 2004, českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-Jan, Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
První české vydání © 2013
Vytištěno v tiskárně EUROPRINT a.s.
ISBN: 978-80-86839-74-5
© 2003, 2004, 2013 Dark Horse Comics & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být
reprodukována nebo jinou formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.
BPRD™ The Soul of Venice & Other Stories copyright © 2003, 2004, 2013 Michael Mignola. All rights reserved. Dark Horse
Comics® and the Dark Horse logo are trademarks of Dark Horse Comics Inc., registered in various categories and countries.
All rights reserved.
To je v pořá dku Howa rde.
Pojďte dá l,
profesore.
Om lo uvám
s e vám.
To je
v pořá dku.
Musím vám říci, že
m ám e zakázá no přijím at
n ávštěvy, a le ve vašem
přípa dě…
můžu se
zeptat…
Už něja ko u dob u
pozorně s leduji vaši
práci doktore.
Přede dvěm a
týdny to mělo
velikost m ého
pa lce.
Str u kturá lně vzato je to
obyčejn á h lavičková
plís eň, ja ko
lycoperdon*.
Vážně?
Mou práci?
Musím říci, že
váš pos ledn í člá n ek
ve věstn íku –- Vážně
zcela ra diká ln í nový
poh led n a rozm nožová n í Mucor
Mucedia n* --
Mys lel js em s i,
že byste m i třeb a
u káza l, co jste --
Samozřejmě!
Byl js em ta dy
n eda leko,
doktore…
Bu de to
pro mě velká
čest, pa n e,
děkuji mnohokrát.
Abych řekl pravdu, s em
n ikdo n esm í, a le u m uže
s vaší pověsti…
Můj
bože!
Ano, je
krásn á.
Neposuzujte
jí jen podle
velikosti.
Hlavně si
všim něte toho
superaktivního
podhoubí…
a té n euvěřitelně
velké ku lovité
h lavy.
Můj
bože.
...to n eb u de
žá dný
prob lém.
* Plíseň hlavičková
A já bych
moc rá d s lyšel
váš n ázor
n a tohle.
*) pozn. překladatele: Dřevokazná houba chomýš.
Hej!
Mám ta dy rentgen
a zvětšovací přístroj,
který ja sně ukazuje,
jak se výtrusy
vyvíjejí -–
Mistře!
Stůjte,
pane!
Co se týče
zra losti a m etody rozptýlen í
výtrusů moh u
zatím jen -–
A á á á!
Co to
--!
ech!
ech!
Hej!
Ruce
vzhůru!
Mistr
poro učí…
„zn í z jeskyn í
N um-Ya b iscu…“
„…z tem ných
a děs ivých h lu b in…“
„Slyšíš?“
„to potopen é
zvony za teb e
h ra n u zvon í…“
„…to děti své
oceá n volá…“
Velitelství
Ú.P.V.O., Fairfield.
„...Domů.“
To jen že
je ta k b rzo,
Joh a n n e.
Já vím.
Než člověk vypije
prvn í hrn ek kávy,
je všechno troch u
zn epokojující.
Uvědom uji si,
že m á výjim ečn á
podob a může být…
zn epokojující.
con necticut.
A ty
js i spa la
dobře?
Dob rý den,
Ab ra h am e.
Vyspa l s es
dobře?
n e-e,
ošklivé
sny.
Po dvo u letech
v tom klášteře m ám
myšlen ky dokon a le
s rovn a ný… Vůb ec
n esn ím.
ja sně…
A ty?
lidi, viděli jste
Rog era?
kloa kin a…*
Za pom í n áš,
že m i zbývá jen
velm i m á lo z fyzické podstaty. Proto
n epotřeb uju
spát.
ja ko
Strašák
v Ča roději ze
země Oz?
V té kn ize Dorotka spí
a Strašák celo u noc s edí
a b dí n a d jejím
b ezpečím.
Dob ré rá no,
Kate. Mys lím, že
je v kn ihovně.
děs ivý.
Přiveď ho.
Jedem do n ew
Jers ey.
Skvělý.
Bez
u rážky.
*) pozn. překladatele: kloakina – římská bohyně stavby a údržby stok,
viz ú.p.v.o. 2: duše benátek a další příběhy.
Úřa d po užívá to m ísto od pa des átých let, h lavně ja ko
skla diště věcí, které n ejso u tech n icky n a dpřirozen é.
Byl jsem dítě
a měl jsem rodiče
a ku latou
hračku.
Dn es v noci
js em měl s en.
jso u to a le věci,
o kterých by n eměla
vědět veřejnost.
To je
pravda.
dn es rá no a le
někdo vn ikl
dovn itř a došlo
ke střelbě.
To vypa dá ja ko
věc pro policii.
la
la
la
Jistě. A le u klá dají
tam některé hodně
divn é věcičky.
Hm… m hm…
Ab e, js i
v pořá dku?
prom iň.
špatn á
noc?
Pa k do mě
a le u deři l
b lesk.
Byl
js em
sm utný.
Ano. Ta k ten
byl ošklivý.
Zlý sny.
„A le řekl bych, že ten můj
byl horší.“
Da l sem dohrom a dy
všechno, co jsem dosta l
z bezpečnostních kam er.
Ta k co
m áte?
Konec ukázky.
Prom iňte,
je to b eze
zvu ku, a le
ta dy je váš
m už.
Profesor
Irvin Derby.
„Přem luvil bezpečáka, a by ho vpustil…“
„…zastřelí doktora
Arnolda Platta…“
„…ostra ha
zastřelí jeho…“
„…a…“
Celou knihu
v tištěné podobě
zkoupíte v tomto
obchodě.

Podobné dokumenty

MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI

MIKE MIGNOLA TOM SNIEGOSKI Anita Nelsonová ✠ obchodní a licenční vicepresidentka Michael Martens ✠ vicepresident obchodního rozvoje David Scroggy ✠ vicepresident produktového rozvoje Lia Ribacchiová ✠ art director Dale LaFou...

Více

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu MARK COX CHIP KIDD LIA RIBACCHIOVÁ

Více

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 1: THE HARD GOODBYE Copyright © 1991, 1992, 1993, 2001, 2005, 2014 Frank Miller, Inc. All rights reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks o...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 5: FAMILY VALUES Copyright© 1999, 2000, 2005, 2014 Frank Miller, Inc. All Rights Reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks of Frank Miller, ...

Více

DEBAKL V MIAMI

DEBAKL V MIAMI vždy velmi podstatně liší od všeho, co můžeme zažít na paintbalovém hřišti, na videostřelnici i na sebelepší laserové střelnici, nemluvě o tom, co lze vídat ve filmech a v televizi. Na rozhodování ...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum Neil Hankerson, výkonný viceprezident | Tom Weddle, ekonomický viceprezident | Randy Stradley, šéfredaktor | Michael Martens, viceprezident marketingu | Anita Nelsonová, obchodní a  licenční vicepr...

Více

frank miller - Comics Centrum

frank miller - Comics Centrum nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice), 120 00 Praha 2 Telefon: 296 302 570, 296 302 571 FAX: 296 302 573

Více