číslo 5 ročník 2011 - Divadelní Luhačovice

Transkript

číslo 5 ročník 2011 - Divadelní Luhačovice
23. - 27. srpna 2011
3
Festivalovy vecernik
roèník 7 / èíslo 5 / strana 1
Sobota 27. srpna 2011
Mila, pratelska a neuveritelne skromna
Rozhovor s kmotrou Bozidarou Turzonovovou
Na rozhovor s paní Turzonovovou
jsme se neuvìøitelnì tìšily. Paní
Božidara na nás zapùsobila velmi
sympatickým, pøátelským a milým
dojmem. Byla ochotná udìlat s námi
rozhovor, i když jsme jen studentky,
dokonce nám dala pøednost pøed
profesionální reportérkou. Její
manžel Jozef Adamoviè má
neuvìøitelné charisma a pùsobí
rovnìž velmi sympatickým dojmem.
Na rozhovor s touhle výjimeènou
osobností nikdy nezapomeneme. Teï
si ho mùžete vychutnat i vy.
Obohacuje Vás práce na
univerzitì?
Skuteènì mì velmi obohacuje. Mladí
lidé mì obohacují tím, že mají takové
to èisté myšlení. Jeden starý èínský
filozof øekl: „Šastný to pedagog,
který dìkuje svému žákovi.“
Hrajete stále na piano?
Hraji a velmi ráda, avšak to jsou
vzácné chvilky, kdy nikdo není
doma. Všechno zavøu, ale už to není
jako døív, a to mi vadí. Byla jsem
pøekvapená, co všechno jsem
dokázala zahrát. Teï už je to tìžké.
Jaká byla Vaše první láska?
Bývala jsem permanentnì
zamilovaná do klavírních virtuózù a
dirigentù. Já jsem mìla vždy takové
platonické lásky. Vlastnì až s
Jozefem jsme se zapletli na škole,
kvùli nìmu jsem pak zùstala na
škole, nebo jsem zrovna mìla krizi
a chtìla jsem odejít. Potom jsem se
seznámila s panem Adamovièem, a
tak jsem zùstala.
Myslíte si, že v dnešní dobì to
mají mladí herci tìžší, než když
jste zaèínala vy?
Je to o mnoho tìžší. V dnešní dobì
bych nechtìla být mladou
talentovanou hereèkou. Je sice
pravda, že je nyní hodnì práce,
Trochu humoru bych si prosil!
Mùžou se lidé v dnešní dobì na nìèem
skuteènì domluvit? Jak dlouho èlovìk
vydrží vést debatu na úrovni a s
rozvahou? Odpovìdi na tyhle otázky nám
dal vèerejší Bùh masakru.
Pøedstavení jsem vidìla již jednou ve
Slováckém divadle v Uherském Hradišti
a byla jsem nadšená, podruhé mì opìt
nezklamalo a dobøe jsem se bavila.
Objevovala jsem pasáže a situace, které
jsem poprvé tolik nevnímala a teï jsem se
jim zasmála ještì víc. I v Luhaèovicích se
skvìle pøedstavil Josef Kubáník jako
Michal Houillé, který dokázal své
postavì vdechnout život, a i když zrovna
foto:J.P.Køíž
dabingy a jiné vìci, ale u nás to bylo
tak, že napøíklad pøišli øeditelé
divadel na absolventské pøedstavení a
dostali jsme nabídky do angažmá.
Dnes je tìžší shánìt práci a také je
práce hercù mimoøádnì nízce
honorována.
Kateøina Syptáková
a Kristýna Gregorová,
studentky SOŠ Luhaèovice
foto:J.P.Køíž
nemìl v rukávu žádný vtip, rozesmál
celé divadlo. Ve høe se vystøídaly
všechny možné emoce, od radosti až po
naprosté vyèerpání. Složitá, ale
zároveò jednoduchá hra. Prostì
geniální komedie, jež nenechala
chladným ani jednoho návštìvníka
Lázeòského divadla, a proto si také
zasloužila dlouhý potlesk vestoje. Tìm,
kteøí vèerejší pøedstavení propásli a rádi
se smìjí, vøele doporuèuji návštìvu
Malé scény Slováckého divadla.
Jindøiška Jochová,
studentka SOŠ Luhaèovice
FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 13. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE / Výtisk zdarma
Sobota 27. srpna 2011
roèník 7 / èíslo 5 / strana 2
TRUN PRO KRALOVNY
Trùn pro královny je pùvodní èeský
muzikál. Odehrává se v dobì popravy
Marie Stuartovny. Ta znamenala
nejen upevnìní Alžbìtiny moci v
Anglii, ale také dùležitý zlom v
historii. Do toho dne se nikdo
neodvážil poslat panovníka na smrt,
vládcové byli považováni za oficiálnì
nedotknutelné. Díky tomuto
precedentu stanul na popravišti
rovnìž Mariin vnuk král Karel I.,
obvinìný Cromwellovými muži z
velezrady.
Za vlády Alžbìty došlo v Anglii k
nebývalému rozkvìtu. Byla
poražena španìlská armáda a díky
tomu dostala Anglie šanci stát se
námoøní velmocí. Alžbìta všechny
nápadníky dùraznì odmítala a
zemøela bezdìtná. Po její smrti
usedl na anglický trùn Jakub I., syn
Marie Stuartovny a Henryho
Darnleyho. Stalo se tak na výslovné
pøání Alžbìty.
Libreto nepøináší do pøíbìhu nic za
každou cenu novátorského.
Studia Marta
Samotné téma je pro diváky
dostateènì pøitažlivé, navíc v
muzikálové podobì nelze vést
komplikované a dlouhé dialogy. Autor
muzikálu se spoléhá na všeobecnou
známost tématu a v dramatické mluvì
vyzdvihává právì to podstatné. Hudba
je netradiènì invenèní. Støídají se zde
odlišné žánry, od hluèného rocku po
intimní komorní projev, vše je však v
jednolité harmonii.
Kristýna Gregorová, studentka SOŠ
Luhaèovice
foto:www.studiomarta.cz
foto:www.studiomarta.cz
Studio Marta se pøedstavuje
Brnìnské Studio MARTA sídlí v
malých, ale velmi variabilních
divadelních prostorech, ve kterých se
projevuje charisma a zatím
nedocenìné kvality mladých umìlcù
z Divadelního studia JAMU. Studenti
ateliérù scénografie, režie,
manažerství, dramaturgie,
dramatické výchovy, výchovné
dramatiky pro neslyšící,
muzikálového a èinoherního herectví
zde pod vedením svých zkušených
pedagogù nacvièují øadu zajímavých,
bláznivých a konvencím se
vymykajících inscenací. Každý rok se
zde zrodí 12 premiérových titulù a
odehraje okolo 125 pøedstavení. Se
S t u d i e m M A RTA j s o u
neodmyslitelnì spjaty dva festivaly „Absolventský“ a Mezinárodní
festival divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER, jež se v
„hlavním mìstì Moravy“ konají
každým rokem. Studio Marta se
také v rámci Dnù Brna zabývá
poulièním divadlem.
Studentské Studio MARTA se
nachází ve sklepních prostorách
obytného domu. Samotné
Divadelní studio JAMU zde
existuje od roku 1952. Od svého
vzniku prodìlalo velké množství
zmìn a pøestaveb, které zmìnily tzv.
scénu „na kukátko“ v moderní
m í s t o p r o h r a n í .
Z èetného množství významných
mediálních osobností spojených s
tímto divadelním studiem
jmenujme alespoò Vladimíra
Menšíka, Kvìtu Fialovou, Arnošta
Goldflama, Dagmar Havlovou,
Hanu Zagorovou, Boleslava
Polívku, Vìru Galatíkovou èi
Miroslava Donutila.
Závìrem bychom chtìli celému
Studiu MARTA popøát moøe úspìchù
a oceán inspirací.
Eva Kavková, studentka MU vBrnì
Karolína Schönbaumová,
absolventka SOŠ Luhaèovice,
studentka UP v Olomouci
medajlonek
FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 13. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE / Výtisk zdarma
Sobota 27. srpna 2011
roèník 7 / èíslo 5 / strana 3
Rozhovor s prezidentem festivalu Miloslavem
Odpoledne jste se setkal s paní
Turzonovovou, kmotrou letošního
13. roèníku Divadelních
Luhaèovic, na malé besedì s
d i v á k y. J a k á b y l a c e l k o v á
atmosféra?
I pøes velké horko byli diváci velmi
vstøícní a moc se mi líbilo, že nekladli
otázky, které se týkají soukromí nebo
otázky bulvární. Dokonce padl
zajímavý dotaz týkající se srovnání
souèasného herectví s herectvím
døívìjším. Myslím si, že ta beseda
byla velice plodná.
Baví Vás stále být presidentem
festivalu? Co na nìm máte
nejradìji?
Pøedevším mì baví organizovat
divadelní festival. Dokonce jsem mìl
Miloslav Mejzlík
i krizi, to byl asi sedmý, osmý
roèník, kdy jsem si øíkal, že bych
tuto funkci nejradìji nìkomu
pøedal, ale teï po tomto roèníku si
myslím, že ta tøináctka není vùbec
nešastným èíslem. Naopak, tìším
se na další roèníky.
A Váš názor na práci studentù
SOŠ Luhaèovice? Vychází se Vám
dobøe s touto vìkovou kategorií?
Jsem šastný, že SOŠ Luhaèovice
Otestujte se!
Divadelní Luhaèovice v otázkách
1. Který roèník festivalu Divadelních
Luhaèovic právì probíhá?
a) 4
b) 7
c) 13
2. Jak se jmenuje periodikum vycházející
každý veèer Divadelních Luhaèovic?
a) Divadelní veèerník
b) Festivalový veèerník
c) Festivalové listy
3. Kolik pøedstavení v letošním roce
festival zahrnuje?
a) 4
b) 5
c) 6
4. Kdo je prezidentem festivalu?
a) Lubor Èernobila
b) Karel Milièka
c) Miloslav Mejzlík
5. Kdo dosud nebyl kmotrem
Divadelních Luhaèovic?
a) Božidara Turzonovová
b) Dušan Jamrich
c) Jan Cimický
6. Kdo v letošním roce nepatøí mezi
sponzory festivalu?
a) Cukrovar Luhaèovice
b) Belpo
c) Zálesí
Narodil se 7. 7. 1951 v Tøebíèi. Po
absolvování brnìnské JAMU se stal
hercem Divadla Jiøího Wolkera. V
letech 1988-1990 pùsobil v Divadle
S. K. Neumanna. Od roku 1994 hrál v
Divadle Komedie v Praze a zde se
také setkal s osobnostmi jako jsou
Linda Rybová, Saša Rašilov, David
Prachaø a s mnoha dalšími. Objevuje
se èasto jak ve filmu, tak v televizi,
vzpomeòme na jeho úèinkování napø.
v seriálu Èetnické humoresky nebo
Rodinná pouta, kde ztvárnil
nezapomenutelného Hynka Skálu.
Neopomenutelný je i jeho hlas, který
je èasto využívám v dabingových
studiích.
Lucie Vaculová, studentka SOŠ
Luhaèovice
vstoupila do spolupráce s námi. Od
zaèátku je to skvìlé a nádherné, a to
nejsou žádné fráze. Opravdu jsem
moc rád, že spolupracujeme a že mám
kolem sebe, aspoò ten týden v roce,
tolik inteligentního a krásného mládí.
Lucie Vaculová, studentka SOŠ
Luhaèovice
7. Co v Luhaèovicích nenajdete?
a) pramen Dr. Šastného
b) Cukrovar Luhaèovice
c) krytý bazén
8. A to nejlepší na konec - Kolik èlenù má
tým, pøipravující tohle èíslo?
a) 15
b) 19
c) 21
Správné odpovìdi:
1.c); 2.b);3.b); 4.c); 5.c); 6.a); 7.b); 8.b)
Podíváte se rád na svou práci jak v
divadle, tak i v seriálech, napø. ze
záznamù, v televizi…?
Abych se pøiznal, nemusím se na sebe
dívat. A pokud se dívám, tak cviènì –
kde jsem tøeba udìlal chybu – i když
potom ve filmu nebo v televizi se
tìžko nìco dá vylepšit, ale mùže to
být docela pouèné. Co se týká
divadelních pøedstavení, ta obvykle
zhlédnu až po nìkolika letech.
medajlonek
Jindøiška Jochová, studentka SOŠ
Luhaèovice
FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 13. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE / Výtisk zdarma
Sobota 27. srpna 2011
roèník 7 / èíslo 5 / strana 4
Student reporterem
Díky festivalu Divadelní Luhaèovice
získali studenti SOŠ Luhaèovice
(my) možnost se stát na týden
žurnalisty a divadelními kritiky. Není
to obyèejná událost a èlovìk se
dostává do mnoha prekérních situací,
které se v bìžném studentském
stereotypu neobjeví. Mnì a mé
spolupracovnici Kateøinì Syptákové
byly udìleny na jeden den dva
rozhovory, a to s Božidarou
Turzonovovou (kmotrou festivalu) a
Josefem Kubáníkem (hercem ze
Slováckého divadla), který ten veèer
hrál ve høe Bùh Masakru.
Po stresu z èekání, chystání a
domlouvání jsme mìly rozhovor s
paní Turzonovovou za sebou. Úžasná
a milá dáma, která nám dala pøednost
pøed opravdovou reportérkou, co by
si zaèínající žurnalista mohl více pøát.
Zbýval již jen rozhovor s panem
Kubáníkem, na který jsem se nejvíce
tìšila já. Pøišla hodina H a tolik
oèekávaná chvíle nadešla.
První okamžiky v herecké šatnì, pan
Kubáník a naše otázky. Èlovìk si
hned uvìdomí, že hercem se nestává,
ale rodí. Tak charismatického
èlovìka jen tak nepotkáte. Vše bylo
za pár okamžikù vyøèeno, však v té
chvíli na nahrávacím zaøízení
vyjeklo 0:00, veškerá práce se ani
nenahrála! Chvíle trapného ticha a
zdìšení v oèích. Co teï? Pan
Kubáník se nabídl, že rozhovor
zopakuje. Tentokrát vedle divadla.
Opakovaná debata, promyšlenìjší
odpovìdi, v té chvíli již veškerý
stres odpadl, však co se nestalo. S
klidem a nadšením z tak úžasné
osobnosti jsme odešly, když displej
diktafonu tentokrát ukazoval
„Prázdný disk“.
Po delším èase jsme rozhovor s paní
Turzonovovou našly (mùžete si
pøeèíst v tomto èísle), bohužel hlas
pana Kubáníka a jeho úchvatné
reakce se ztratily v nedohlednu.
Zbyla nám již jen vzpomínka na
povídání si s výjimeèným
èlovìkem. Zatracená technika!
Kristýna Gregorová, studentka
SOŠ Luhaèovice
medajlonek
Josef Kubáník
Narodil se 29. 12. 1974 v Uherském
Hradišti, kde navštìvoval jak
mateøskou, tak i základní školu.
Posléze vystudoval Gymnázium J. Á.
Komenského v Uherském Brodì, pak
pracoval coby „neslyšitelná
nápovìda“ v Mìstském divadle Zlín
(Zlínská soukromá vyšší odborná
škola umìní).
V dnešní dobì hraje ve Slováckém
divadle v Uherském Hradišti. Patøí
zde k nejoblíbenìjším hercùm. Zahrál
si napøíklad ve Faustovi, Rychlých
šípech èi poslední dobou v tolik
oblíbeném Heroldovi a Maude, zde si
zahrál po bohu paní Kvìty Fialové.
Kristýna Gregorová, studentka SOŠ
Luhaèovice
FOTOPØÍBÌH: BESEDA S KMOTROU A PREZIDENTEM
foto:J.P.Køíž
foto:J.P.Køíž
Miloslav Mejzlík s Božidarou Turzonovovou zahájili besedu.
foto:J.P.Køíž
Byly i zajímavé dotazy.
Hosté bez dechu poslouchali.
foto:J.P.Køíž
Slièné asistentky prodávaly fotky...
foto:Jan Èernobila
foto:J.P.Køíž
...které herci s radostí podepisovali.
FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 13. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE / Výtisk zdarma
Sobota 27. srpna 2011
roèník 7 / èíslo 5 / strana 5
foto:Jan Èernobila
FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 13. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE / Výtisk zdarma
Sobota 27. srpna 2011
roèník 7 / èíslo 5 / strana 6
Poøadatelé:
Obèanské sdružení Divadelní Luhaèovice
Spolupoøadatel:
Støední odborná škola Luhaèovice
13.
13
Podporují nás:
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Ètvrtek 25. srpna 2011 / 15:00 / Spoleèenský dùm Lázní Luhaèovice
MUDr. JAN CIMICKÝ - JAK JSEM JE ZNAL ...
Beseda a vyprávìní MUDr. Jana Cimického o zajímavých a slavných hercích,
které mìl to štìstí osobnì poznat a jejichž šarm a kouzlo osobnosti zùstalo ve
vzpomínce…
Vstup volný
Podporují nás :
Mediální partneøi:
Pátek 26. srpna 2011 / 15:00 / Spoleèenský dùm Lázní Luhaèovice
BOŽIDARA TURZONOVOVÁ, MILOSLAV MEJZLÍK - POVÍDÁNÍ
Beseda s kmotrou a prezidentem pøehlídky s autogramiádou, na které se
mùžete zeptat na cokoliv chcete …
Vstup volný
Pøedprodej:
CA LUHANKA: dennì 9.00 - 12.00 / 13.00 - 20.00 /Tel.: 577 681 103
Luhainfo: po - pá 8.00 - 18.00 so - ne 9.00 - 17.00 /
Tel.: 577 132 341, 577 133 980
Lázeòské divadlo: V den konání pøedstavení od 18.00 hodin.
Rezervace: e-mail: [email protected] / Tel.: 577 682 220
Akce je poøádána pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
Akce je spolufinancována z prostøedkù Zlínského kraje
FESTIVALOVÝ VEÈERNÍK / Vydává SOŠ Luhaèovice - spolupoøadatel 13. roèníku pøehlídky komorní divadelní tvorby DIVADELNÍ LUHAÈOVICE
Výtisk zdarma. Redakce veèerníku: Jindøiška Jochová, Lucie Vlková, Veronika Jarošèáková, Michael Šopík, Karla Vlachová, Lenka Meluzínová,
Kristýna Gregorová, Kateøina Syptáková, Lucie Vaculová - studenti; Mgr. Jitka Dostálová, Mgr. Hana Vohnická - pedagogové SOŠ Luhaèovice.
Produkce festivalu - Jan Èernobila, Jana Vrlová, Lucie Chromková, Christine Czechová, Michaela Krèková, Anna Mimochodková - studenti SOŠ
Luhaèovice; Mgr. Zbynìk Lekeš, Mgr. Lubor Èernobila - pedagogové SOŠ Luhaèovice.
Kontakt: SOŠ Luhaèovice, Masarykova 101, Luhaèovice 763 26, e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA

Jiří Wolker: TĚŽKÁ HODINA Nejdøív se na sebe usmáli, potom se do sebe zamilovali u lucerny na nábøeží, kde voda bìží a bìží a lidé stojí, jako by odrazem svìtel na ní byli. Nakonec se spolu políbili. Milenci jsou lidé bohat...

Více

číslo 2 ročník 2010 - Divadelní Luhačovice

číslo 2 ročník 2010 - Divadelní Luhačovice jsem se svùj text musela dva týdny pøed premiérou nauèit celý ve slovenštinì. Karolína Schönbaumová, studentka UP Olomouc

Více

Nadační listy č. 14: červenec-srpen 2009

Nadační listy č. 14: červenec-srpen 2009 Vás naštěstí, zejména jako blondýnu, do arabských zemí nikdo neodvlekl, bydlíte v Praze a ještě máte to štěstí, že pracujete v tak záslužné organizaci, jako je NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Jak jste se vůbe...

Více

Ohlédnutí za oddílovým rokem 2000-2001

Ohlédnutí za oddílovým rokem 2000-2001 S velikou radostí oznamujeme, že po uplynulém roce stále existujeme, stále jsme oddílem, poøád jsme TOM Zlaté Šípy patøící k Asociaci TOM a naší hlavní programovou náplní je poøád turistika, pøíro...

Více

Monografii o železivcích české křídové pánve naleznete ZDE

Monografii o železivcích české křídové pánve naleznete ZDE je dané území významné z hlediska státu, kontinentu a svìta. Zejména srovnání pískovcových mìst Èeského ráje se zbytkem svìta pøedstavuje obrovský problém, protože sice existují lidé, kteøí mají pø...

Více