Competition bulletin JUNIOR 2011 - Asociace Interpretační soutěže

Komentáře

Transkript

Competition bulletin JUNIOR 2011 - Asociace Interpretační soutěže
VIII. Mezinárodní interpretační soutěž
žesťových nástrojů Brno 2011
8th International Interpretative Brasswind
Instruments Competition Brno 2011
Kategorie JUNIOR, 30. 4. – 1. 5. 2011
JUNIOR Category, 30th April – 1st May 2011
Asociace Interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno
Association of the Interpretative Brasswind
Instruments Competition Brno
pořádá
organizes the
VIII. Mezinárodní interpretační soutěž
žesťových nástrojů Brno 2011
th
8 International Interpretative Brasswind
Instruments Competition Brno 2011
hlavní spolupořadatel
main co-organizer
Konzervatoř Brno
Brno Conservatory
další spolupořadatelé
other co-organizers
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava
Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově
Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków
Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti
Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music
in Budapest
Záštitu nad soutěží převzali
The patronage of the competition has been
undertaken by
JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky
JUDr. Pavel Rychetský, President of the Constitutional Court
of the Czech Republic
Ing. Jana Bohuňovská, náměstkyně primátora Statutárního města
Brna
Ing. Jana Bohuňovská, Deputy Major of the City of Brno
Mgr. Libor Šťástka, starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka, Mayor of the Distric Brno-center
Organizační výbor soutěže
The Preparatory Committee of the Competition
Předseda Chairman:
1. místopředseda 1st Vice-chairman:
2. místopředseda 2nd Vice-chairman:
Členové Members:
Manažer Manager:
prof. MgA. Jindřich Petráš
Mgr.art. Pavel Bureš
Mgr. Ivo Navrátil
Mgr. Josef Cecava
Mgr. František Jeřábek
Mgr. Tomáš Kopecký
Bc. et BcA. Jonáš Harman
Garanti nástrojových skupin:
The supervisors of the instrumental sections:
lesní roh French horn:
trubka Trumpet:
trombon Trombone:
tuba Tuba:
Mgr. Tomáš Kopecký
Mgr. Vojtěch Novotný
Mgr. Ivo Navrátil
Mgr.art. Pavel Bureš
Sekretariát soutěže:
Secretary of the competition:
Anna Šotolová
Alena Vahalíková
Olga Voldánová
Vážení a milí přátelé,
je mi ctí a potěšením přivítat vás zde v moravské metropoli na půdě brněnské
konzervatoře, při dalším ročníku mezinárodní soutěže žesťových nástrojů.
Letošní ročník je výjimečný, a to hned ze dvou důvodů.
Velký zájem o „Juniorku“ v minulém ročníku nás vedl k termínovému oddělení obou
soutěží s cílem vytvořit této soutěži mladých umělců větší časový prostor.
Dále jsme ji po vzoru „Velké soutěže“ rozšířili o účastníky ze států visegrádské
čtyřky, a proto se mohou zúčastnit kandidáti také z Polska, Maďarska a Slovenska.
Soutěž JUNIOR je tedy od letošního ročníku mezinárodní.
Velice bych si přál, aby toto mezinárodní soutěžní setkání bylo také akcí,
kde se navazují nová přátelství a vytváří se kontakty nejen mezi hráči,
ale i s výrobci a prodejci hudebních nástrojů, kteří budou vystavovat své nástroje
během soutěže, a kteří naši soutěž podporují.
Závěrem chci poděkovat všem přihlášeným kandidátům, jejich rodičům,
pedagogům a korepetitorům za přípravu a účast na této soutěži, protože bez vaší
vynikající práce a podpory by se soutěž nemohla uskutečnit.
Přeji všem soutěžícím pevné nervy, dobrý nátisk a co nejlepší umístění.
prof. MgA. Jindřich Petráš
předseda Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno
Ladies and gentlemen,
It has been a great pleasure for me to welcome you at the next competition
of the brass instruments here in the heart of Moravia in Brno Conservatory.
This year is special because of two reasons.
The enormous interest in the JUNIOR category in the last competition led us to split
both the competitions and therefore, enlarge the time space for the young players.
Further, inspired by the “Big Competition”, it has been extended to the competitors
from the states of the Visegrad Four and so the candidates from Poland, Hungary
and Slovakia can participate too.
The competition JUNIOR has become starting this year also international.
I would really like, if this international competition became also an event of making
new friendships and contacts, not only among the players, but also with
the producers and distributors of musical instruments, who exhibit their pieces
during the competition and support it as well.
Finally I would like to thank all the registered candidates, their parents
and accompanists for their preparation and participation in this competition,
because the competition could not be realized without your excellent work
and support.
I wish all the competitors nerve, good embouchure and the best possible prize.
Prof. MgA. Jindřich Petráš
Chairman
of
the
Association
Instruments Competition Brno
of
the
Interpretative
Brasswind
Po dvou letech se na naší škole opět koná soutěž, která je důležitou součástí života
mladých umělců a středobodem jejich snah. Soutěž, která posouvá začínající hráče
na žesťové nástroje vpřed v jejich usilování a přispívá k tomu, aby nejlepší z nich
započali svou úspěšnou profesionální kariéru třeba právě na brněnské konzervatoři.
Přeji všem účastníkům i jejich pedagogům mnoho úspěchů v soutěži!
MgA. Pavel Maňásek
ředitel Konzervatoře Brno
After two years, there has been again a competition, which is important part
of young players’ life and centre of interest of their endeavor. The competition,
which pushes the young brass players further in their aspiration, contributes
to the fact that the best can start their successful professional career. I wish
all the competitors and their teachers good luck in the competition!
MgA. Pavel Maňásek
Director of the Brno Conservatory
Čestné předsednictvo soutěže
Honorary Bord of the Competition
Mgr. Pavel Göpfert
Čestný předseda Asociace interpretační
soutěže žesťových nástrojů Brno
Honorary President of the Association
of the
Interpretative
Brasswind
Instruments Competition Brno
Vlastimil Jiráček
výroba a oprava žesťových nástrojů
Brass
Instruments
Manufacture
and Repairing
Ing. Martin Lachký
Josef Lídl, spol. s r. o.
Josef Lídl Ltd.
MgA. Pavel Maňásek
ředitel Konzervatoře Brno
Director of the Brno Conservatory
MgA. David Mareček, Ph.D.
ředitel České filharmonie
Chief Executive of the Czech Philharmonic
Orchestra
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
rektor Janáčkovy akademie múzických
umění v Brně
Rector of the Janáček Academy of Music
and Performing Arts Brno
Mgr. Libor Novotný
prodej hudebních nástrojů – Clarina
Music
Clarina Music – sale of musical
instruments
MUDr. Daniel Rychnovský
člen Zastupitelstva města Brna
Member
of
the
Municipal
of the City of Brno
Mgr. Bohuš Zoubek
emeritní ředitel Filharmonie Brno
Honorary
Director
of
the
Philharmonic
council
Brno
Soutěžní podmínky
Competition terms
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
OBORY A TERMÍN
VIII. Mezinárodní interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno 2011 se uskuteční
v kategoriích JUNIOR v době od 30. dubna do 1. května 2011 v Brně v oborech
lesní roh, trubka, tenor (baryton), trombon a tuba.
PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěž je určena pro umělce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska
(kteří mají v jednom ze jmenovaných států trvalé bydliště, nebo v něm studují,
nebo mají národnost jednoho ze jmenovaných států).
Soutěž je rozdělena do těchto kategorií:
kategorie JUNIOR A (narozeni 1. 9. 1997 a mladší),
kategorie JUNIOR B (narozeni mezi 31. 8. 1995 a 31. 8. 1997 včetně).
SOUTĚŽNÍ POPLATEK
Soutěžní poplatek činí 350,- Kč za jednoho účastníka.
UBYTOVÁNÍ
Veškeré cestovní a případné pobytové výlohy si účastníci hradí sami.
Pořadatel může zajistit účastníkům, popř. jejich doprovodu, ubytování (jednu nebo
dvě noci, cena 400,- Kč za osobu a noc). Požadavek na ubytování je nutné zadat
v elektronické přihlášce. Objednaná služba se hradí současně se soutěžním
poplatkem.
SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR
PRO VŠECHNY KATEGORIE
Soutěž proběhne kategoriích JUNIOR A i JUNIOR B v každém oboru jako
jednokolová.
Soutěžní repertoár, který účastník uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit.
Hra zpaměti není podmínkou soutěže.
Účastníci vystoupí na soutěži se svým klavíristou, který si však musí veškeré
cestovní a pobytové výlohy hradit sám.
Účastníci budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
Soutěžní vystoupení jsou ve všech kategoriích i kolech veřejná.
Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele
v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost
za případné právní sankce.
Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení jsou
k dispozici pořadateli a slouží k propagaci soutěže.
Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně,
Čestné uznání II. stupně. Nositelé 1., 2. a 3. ceny získávají titul „laureát soutěže“.
Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží
titul „Absolutní vítěz kategorie“.
KATEGORIE JUNIOR A
Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 3 – 5 minut.
KATEGORIE JUNIOR B
Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 4 – 5 minut.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto soutěžní podmínky byly vypsány v souladu se Soutěžním řádem Asociace
interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno ze dne 31. května 2010.
Tyto soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě
sporu platí jako autentický text český.
GENERAL PROVISIONS
DISCIPLINES AND DATES
VIII. International Interpretative Brasswind Instruments Competition Brno 2011 will
takes place in the JUNIOR categories from 30th April to 1st May 2011 in Brno
in the instruments French horn, trumpet, trombone, euphonium and tuba.
CONDITIONS FOR PARTICIPATING
The competition is for the musicians from the Czech Republic, Slovakia, Poland and
Hungary (who are residents or are students or are of the nationality of one of these
states).
The competition is divided into these categories:
JUNIOR A Category (born on 1. 9. 1997 and younger),
JUNIOR B Category (born between 31. 8. 1995 and 31. 8. 1997 inclusive).
COMPETITION FEE
Competition fee is 350 CZK for each participant.
ACCOMMODATION
All travel expenses and accommodation expenses are paid by the competitors
themselves.
The competition organizer can organize the accommodation for the competitors
and for their teacher or accompanists (one or two nights, 400 CZK for person
and night). The competitor have to ask the accomodation in the application form.
Accommodation must be paid together with the competition fee.
COMPETITION REPERTOIRE
FOR ALL CATEGORIES
Both the categories JUNIOR A and JUNIOR B of each discipline have only one round.
The repertoire written in the application form is considered as mandatory and it is
not possible to change it.
The competitors of category JUNIOR do not have to play from memory. (It is
not mandatory to play by heart.)
The competitors will play with their own accompanist who has to pay his/her travel
expenses and accommodation expenses on their own.
The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname.
All rounds of each category are public.
The production from a printed and edited music material on public is not
in concordance with the law about the copyright law and the interpret takes all
the responsibility and possible sanctions on his/her own.
Possible television or radio broadcasts and recordings of the competition
performances are at disposition to the competition organizer and serve
to the competition publicity.
The jury can give these awards: 1st prize, 2nd prize, 3rd prize, Honorable mention 1st
grade, Honorable mention 2nd grade.
The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest
score will be awarded „The Absolute Winner of Category”.
JUNIOR A CATEGORY
The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which
3 - 5 minutes.
JUNIOR B CATEGORY
The competitor will play the repertoire on his/her own choice, duration of which
4 - 5 minutes.
FINAL PROVISIONS
This competition terms have been written in concordance with the Competition
Rules of the “Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno” from the 31st
May 2010.
This competition terms are published in Czech and English language. In case
of a struggle the Czech text is considered as the authentic text.
Ceny
Prizes
Porota může udělit tyto ceny: 1. cena, 2. cena, 3. cena, Čestné uznání I. stupně,
Čestné uznání II. stupně.
Účastník s nejvyšším počtem bodů v každé kategorii (JUNIOR A a JUNIOR B) obdrží
titul „Absolutní vítěz kategorie“.
The jury can give these awards: 1st prize, 2nd prize, 3rd prize, Honorable mention 1st
grade, Honorable mention 2nd grade.
The winner of each category (JUNIOR A and JUNIOR B) who will have the highest
score will be awarded „The Absolute Winner of Category”.
Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category
1. cena – 400 Kč, 2. cena – 300 Kč, 3. cena – 200 Kč
1st prize – 400 CZK, 2nd prize – 300 CZK, 3rd prize – 200 CZK
Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category
1. cena – 500 Kč, 2. cena – 400 Kč, 3. cena – 300 Kč
1st prize – 500 CZK, 2nd prize – 400 CZK, 3rd prize – 300 CZK
Tyto ceny existují díky grantu, který Asociace na soutěž získala z Mezinárodního
Visegradského Fondu.
These prizes exist thanks to
the International Visegrad Fund.
the grant which the
Association won from
http://www.visegradfund.org/
Porota
Jury
Pořadatel jmenoval jednu porotu v počtu 11 členů, která je pro všechny obory
stejná. Každý obor a každou kategorii bude porota posuzovat samostatně.
The organizer has named one jury including 11 members, which remains the same
for each instrument. Each category and instrument will be classified separately.
Kategorie JUNIOR A JUNIOR A Category
Předseda Chairman:
Gusztáv Höna
Členové Members:
Zdzisław Stolarczyk
Josef Pavlíček
Vladimír Weber
Josef Cecava
Bedřich Tylšar
Tomáš Kopecký
Jindřich Petráš
Pavel Bureš
Rudolf Beran
Petr Janda
Tajemník Secretary:
Olga Voldánová
Václav Švaňhal
Kategorie JUNIOR B JUNIOR B Category
Předseda Chairman:
Gusztáv Höna
Členové Members:
Zdzisław Stolarczyk
Josef Pavlíček
Vladimír Weber
Vladimír Češek
Bedřich Tylšar
Tomáš Kopecký
Jindřich Petráš
Pavel Bureš
Rudolf Beran
František Jeřábek
Tajemník Secretary:
Olga Voldánová
Václav Švaňhal
Program
Programme
Sobota, 30. 4. 2011 – Soutěž kategorie JUNIOR A
Saturday, 30th April 2011 – Competition of the JUNIOR A Category
od 8.00
from 8:00
registrace soutěžících
registration of the competitors
místnost č. 15
room No. 15
8.45
8:45
zasedání poroty
meeting of the jury
9.20
9:20
slavnostní zahájení soutěže
opening ceremony of the competition
koncertní sál
Concert hall
9.30 – 12.15
9:30 – 12:15
soutěž v oboru hra na trubku
competition – Trumpet
koncertní sál
Concert hall
13.00
13:00
vyhlášení výsledků soutěže – obor hra na trubku
results – trumpet
koncertní sál
Concert hall
14.00 – 15.30 soutěž v oboru hra na lesní roh
14:00 – 15:30 competition – French horn
koncertní sál
Concert hall
16.00
16:00
koncertní sál
Concert hall
vyhlášení výsledků soutěže – obor hra na lesní roh
results – French horn
17.00 – 18.30 soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu
17:00 – 18:30 competition – Trombone, Euphonium, Tuba
19.00
19:00
vyhlášení výsledků – obor hra na trombon,
tenor a tubu
results – Trombone, Euphonium, Tuba
koncertní sál
Concert hall
koncertní sál
Concert hall
Neděle, 1. 5. 2011 – Soutěž kategorie JUNIOR B
Sunday, 1st May 2011 – Competition of the JUNIOR B Category
od 8.00
from 8:00
registrace soutěžících
registration of the competitors
8.45
8:45
zasedání poroty
meeting of the jury
9.20
9:20
slavnostní zahájení soutěže
opening ceremony of the competition
koncertní sál
Concert hall
9.30 – 11.00
9:30 – 11:00
soutěž v oboru hra na trubku
competition – Trumpet
koncertní sál
Concert hall
11.45
11:45
vyhlášení výsledků soutěže – obor hra na trubku
results – trumpet
koncertní sál
Concert hall
12.30 – 13.45 soutěž v oboru hra na lesní roh
12:30 – 13:45 competition – French horn
místnost č. 15
room No. 15
koncertní sál
Concert hall
14.30
14:30
vyhlášení výsledků soutěže – obor hra na lesní roh
results – French horn
15.15 – 16.15 soutěž v oboru hra na trombon, tenor a tubu
15:15 – 16:15 competition – Trombone, Euphonium, Tuba
17.00
17:00
vyhlášení výsledků – obor hra na trombon
tenor a tubu
results – Trombone, Euphonium, Tuba
koncertní sál
Concert hall
koncertní sál
Concert hall
koncertní sál
Concert hall
Registrace účastníků soutěže bude probíhat od 8.00 hodin po celý soutěžní den.
Účastník je povinen se zaregistrovat nejpozději 30 minut před začátkem soutěže
v každém oboru.
The registration of competitors starts every day at 8.00 a.m. and will be during
whole the day. Each competitor has to sign there at least 30 minutes before
the beginning of competition in each instrument section.
Po oba dva dny konání soutěže se v prostorách Konzervatoře Brno konají výstavy
výrobců a prodejců hudebních nástrojů a příslušenství.
During both days of the competition take place in the area of Brno Conservatory
exhibitions of manufacturers and retailers of musical instruments and accessories.
Seznam soutěžících
List of the competitors
Účastníci soutěží v abecedním pořadí dle příjmení.
The competitors will compete according to the alphabetical order of their surname.
Kategorie JUNIOR A – sobota, 30. 4. 2011
JUNIOR A Category – Saturday, 30th April 2011
Trubka Trumpet
Karel Beránek (CZ)
ZUŠ Antonína Doležala, Brno
vyučující: Bohumír Kameník
klavírní spolupráce: Beata Klimešová
Paweł Brusiło (PL)
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara
Kolberga
teacher: Andrzej Prokopowicz
piano accompaniment: Anna Mendonca
Patrik Cupal (CZ)
ZUŠ Ořechov u Brna
vyučující: Mgr. Petr Křivánek
klavírní spolupráce:
Mgr. Magdalena Slaná, Ph.D.
David Češka (CZ)
ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice u Tišnova
vyučující: Tomáš Prokop
klavírní spolupráce: Jiří Jaroš
Adrian Górczewski (PL)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Koninie
teacher: Krzysztof Lityński
piano accompaniment: Piotr Cłapiński
Szymon Gwóźdź (PL)
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
stopnia im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Koninie
teacher: Krzysztof Lityński
piano accompaniment: Piotr Cłapiński
B. Kameník: Gruzínský tanec (Presto,
Lento)
J. Morgan: Legenda
J. Ed. Barat: „Orientale“
H. Komprath: „Z pěti epizod pro
jazzovou trubku" (I., II. a III. věta)
M. Krčma: Malá sonatina (3. část)
H. A. VanderCook: „Sírius“
H. Panowka: „Wokaliza“
D. Court: „Olympus“
L. Bernstein: „Rondo for Lifey“
Vilém Hofbauer (CZ)
ZUŠ Jihlava
vyučující: Walter Hofbauer
klavírní spolupráce:
Mgr. Miroslava Trnková
Jaroslav Hutla (CZ)
ZUŠ Přelouč
vyučující: David Strupů
klavírní spolupráce:
Bc. Petra Komínová
Jáchym Chalupa (CZ)
ZUŠ Jižní Město, Praha
vyučující: Jiří Pohnán
klavírní spolupráce:
Barbara Kürstenová
Marek Jinek (CZ)
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
vyučující: Štěpán Husák
klavírní spolupráce: Markéta Černá
Jakub Jóźwiak (PL)
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Karola Szymanowskiego w Kole
teacher: Krzysztof Lityński
piano accompaniment: Piotr Cłapiński
Adam Kolář (CZ)
ZUŠ Tišnov
vyučující: Mgr. Josef Cecava
klavírní spolupráce: Ladislav Havlík
Václav Košťál (CZ)
ZUŠ Přelouč
vyučující: Michal Chmelař
klavírní spolupráce: Petra Komínová
A. Chailleux: Morceau de Concours
G. F. Händel: Sonata F Dur op. 1
(Larghetto, Allegro)
J. Clarke: Rondeau
J. Clarke: Menuett
M. Krčma: Idylka
A. Vaigl: Polka
M. Glinka: Romance
H. A. VanderCook: „Centaurus“
W. Szczełokow: „Mały marsz“
V. Rebikov: Píseň
M. Krasev: Píseň
P. Baldassari: Sonata (Allegro, Grave)
Petr Košťál (CZ)
ZUŠ Jedovnice
vyučující: Jaroslav Jiráček
klavírní spolupráce: Kateřina Javorská
W. A. Mozart: Sonatina
E. Hradecký: Vzpomínka
Tomáš Kubeček (CZ)
ZUŠ Police n. Metují
vyučující: Lenka Němcová
klavírní spolupráce:
Karolina Sorokinová
V. Hausmann: Alla Tedesca
G. Bohm: Rigaudon
M. Charpentier: Prelude
Antonín Lavička (CZ)
ZUŠ Tišnov
vyučující: Mgr.Josef Cecava
klavírní spolupráce: Ladislav Havlík
G. F. Händel: Ouverture
D. Roger: Premiere concert
David Mader (CZ)
ZUŠ Tišnov
vyučující: Mgr.Josef Cecava
klavírní spolupráce: Ladislav Havlík
V. Rebikov: Píseň
M. Krasev: Píseň
Dániel Magyar (HU)
Art School of Kistelek
teacher: Gergely Kalmár
piano accompaniment: Lívia Horváth
H. Joachim Krumpfer: Drei Variationen
über ein Lied von C. Ph. E. Bach
Tadeáš Navrátil (CZ)
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
vyučující: Miroslav Jindra
klavírní spolupráce: Iva Komárková
V. Ščelokov: Povídka
W. A. Mozart: Sonatina
David Neumann (CZ)
ZUŠ Červený Kostelec
vyučující: Miloš Meier
klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková
Vlastimil Pavelka (CZ)
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem
vyučující: Štěpán Husák
klavírní spolupráce: Markéta Černá
Ladislav Pavluš (CZ)
ZUŠ Kyjov
vyučující: Miloslav Procházka
klavírní spolupráce: Věra Meislová
Marek Řihák (CZ)
ZUŠ Iši Krejčího Olomouc
vyučující: Vladimír Vavruša
klavírní spolupráce:
Andrea Vavrušková
Ondřej Špaček (CZ)
ZUŠ Tišnov
vyučující: Mgr. Josef Cecava
klavírní spolupráce: Ladislav Havlík
Dániel Török (HU)
Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI
teacher: József Török
piano accompaniment:
Szentiné Princz Anita
V. Sčelokov: Koncert pro trubku
M. Krčma: Idylka
A. Vaigl: Malá sonatina (I. věta)
V. Ščelokov: Povídka
R. Clerisse: Andante a Allegro
C. Ph. E. Bach: Píseň s variacemi
2 písně
W. A. Mozart: Tema con Variazione
G. F. Händel: Sonata In F (III. – IV.
movement)
Filip Zoltowski (PL)
Panstwowa Szkola Muzyczna I stopnia
im. F. Chopina
teacher: Grzegorz Szczyrba
piano accompaniment: Zenon Dabek
Šimon Ženíšek (CZ)
Gymnázium Jana Nerudy;
ZUŠ Na Popelce, Praha
vyučující: Svatopluk Zaal,
Lubomír Kovařík
klavírní spolupráce: Eva Hutyrová
Holl László (HU)
Weiner Leó
teacher: Kis András
piano accompaniment: Lénárt Igora
F. Chopin: Etiuda E Dur
Zh. Metallidi: Concerto p.I
G. F. Händel: Bourrée II
J. Clarke: Menuet
G. F. Händel: March
W. Popp: Russisches Zigeunerlied
Lesní roh French horn
Lenka Adamčíková (CZ)
ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku
vyučující: Mgr. Libor Richter
klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková
Doubravka Čápová (CZ)
ZUŠ Police nad Metují
vyučující: Josef Fiala
klavírní spolupráce:
Karolina Sorokinová
Martin Čepica (CZ)
ZUŠ Harmonie Zlín
vyučující: MgA. Milan Kubát
klavírní spolupráce: Monika Sieglová
Ákos Farkas (HU)
Elementary Art School of Csengele
teacher: Zoltán Czirok
piano accompaniment: Lívia Horváth
Éva Lilla Fröschl (HU)
Szent István Király Musik School
teacher: Zoltán Varga
piano accompaniment:
Anita Princz Szentiné
Martin Haičman (CZ)
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
vyučující: Olga Voldánová
klavírní spolupráce: Lenka Kurcová
anonym: Tanec
C. Alan: Ancient Towers
M. Hannickel: Shadows of the past
M. Champentier: Prelude
J. Bertier: Allegro moderato
anonym: Německý tanec
anonym: Tanec
J. B. Lully: Píseň
J. D. Škroup: Koncert B Dur
A. Vivaldi: Largo
G. F. Händel: Bourrée
O. Tvrdý: Idyla
B. Bouda: 6 instruktivních skladeb pro
lesní roh a klavír (I. a III. část)
Nikola Heřmánková (CZ)
ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku
vyučující: Mgr. Libor Richter
klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková
Markéta Jirmannová (CZ)
ZUŠ Police nad Metují
vyučující: Lenka Němcová
klavírní spolupráce:
Karolina Sorokinová
Kryštof Koska (CZ)
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín
vyučující: Jonáš Harman
klavírní spolupráce: Helena Mižičová
Kryštof Kozumplík (CZ)
ZUŠ Harmonie Zlín
vyučující: MgA. Milan Kubát
klavírní spolupráce: Monika Sieglová
Diana Kubánková (CZ)
ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku
vyučující: Mgr. Libor Richter
klavírní spolupráce: Mgr. Eva Macková
Zuzana Meierová (CZ)
ZUŠ Hronov
vyučující: Miloš Meier
klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková
Szymon Pelc (PL)
Zespół Szkół Muzycznych im. M.
Spisaka
teacher: Jerzy Ślęzak
piano accompaniment: Zenon Dąbek
Kateřina Soukupová (CZ)
ZUŠ Přelouč
vyučující: Michal Chmelař
klavírní spolupráce: Petra Lojínová
Petr Šprta (CZ)
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
vyučující: Olga Voldánová
klavírní spolupráce: Lenka Kurcová
Eliška Zelenková (CZ)
ZUŠ Sezimovo Ústí
vyučující: Šárka Kvičínská
klavírní spolupráce: Ivana Zelenková
J. Kofroň: Pohádka
P. Basler: Hills of Arirang
J. Williams: Double trouble
V. Hausmann: Alla Tedesca
J. Brahms / J. Ployhar: Academic
Overture
E. Bozza: En Irlande
J. I. Linek: Intráda
R. Schumann: Píseň
L. v. Beethoven: Německý tanec
J. S. Bach: Arie c moll
J. I. Linek: Intráda
M. Hannickel: Shadows of the past
T. Johnson: Evening shadows
C. Saint-Saëns: Romance pro lesní roh
M. A. Sauvignet: Greensleeves
J. Naulais: ... Au fond des bois
Z. Šesták: Concertino
J. S. Bach: Arie c moll
B. Marcello: Sonáta (II. věta)
G. F. Händel: Melodie z oratoria Juda
Makabejský
traditional (arr. L. Conley): Aura Lee
anonym: Tanec
Trombon Trombone
Adam Křeček (CZ)
Gymnázium Jana Nerudy
vyučující: Josef Šimek
klavírní spolupráce: Eva Hutyrová
Eryk Mencner (PL)
Państwowa Szkoła Muzyczna I-stopnia
w Żorach
teacher: Andrzej Piekorz
piano accompaniment:
Ewa Adamczyk-Ścibik
Martin Nezval (CZ)
ZUŠ Fr. Jílka
vyučující: Mgr. Petr Janda
klavírní spolupráce:
MgA Ludmila Loubová
0ndřej Pavluš (CZ)
ZUŠ Kyjov
vyučující: Miloslav Procházka
klavírní spolupráce: Věra Meislová
Maciej Prokopowicz (PL)
Szkoła Muzyczna I i II st. im. Oskara
Kolberga
teacher: Rafał Mizdalski
piano accompaniment: Anna Mendonca
Jaroslav Reichman (CZ)
vyučující: Lukáš Moťka
klavírní spolupráce:
Štepánka Baboráková
Petr Schovánek (CZ)
Gymnázium Jana Nerudy
vyučující: Josef Šimek
klavírní spolupráce: Eva Hutyrová
D. d. Bella: Sonáta (I. věta)
J. Šimek: Mlsný Kocour
J. Šimek: Slimák
E. Brooks: The Message – Concertino
V. Š. Kosenko: Scherzino
A. Chačaturjan: Andantino
R. Ramskill: Chicago Sunset
P. Koepke: Prelude and Fanfaronade
V. Smita: Romance
Nina
Dva tance
D. d. Bella: Sonáta (I. věta)
J. Šimek: Mlsný kocour
J. Šimek: Slimák
Tenor Euphonium
Lukáš Besuch (CZ)
ZUŠ Habrmanova, Hradec Králové
vyučující: Vladimír Besuch
klavírní spolupráce: Marek Fischer
L. Ostransky: Concertino (I. a III. věta)
Jan Holas (CZ)
ZUŠ Střezina
vyučující: Lucie Houdková
klavírní spolupráce: Ondřej Mucha
J. I. Linek: Intráda
W. A. Mozart: Mladý kavalír
Daniel Kubeček (CZ)
V. Hausmann: Allegro
ZUŠ Police nad Metují
vyučující: Lenka Němcová
K. Snell: Moderato
klavírní spolupráce: Karolina Sorokinová M. Charpentier: Prelude
Jan Olšák (CZ)
ZUŠ Česká Lípa
vyučující: Jakub Mašek
klavírní spolupráce: Dita Eiseltová
0ndřej Pavluš (CZ)
ZUŠ Kyjov
vyučující: Miloslav Procházka
klavírní spolupráce: Věra Meislová
Bálint Török (HU)
Móra Ferenc Ált. Isk. és AMI
teacher: József Török
piano accompaniment:
Szentiné Princz Anita
Bohumil Tůma (CZ)
ZUŠ Česká Lípa
vyučující: Jakub Mašek
klavírní spolupráce: Dita Eiseltová
H. Purcell: Suite in F major (I. Nymphs
and Shepherds, III. Passing By)
T. Albinoni: Concerto (I. Allegro)
J. E. Barat: Introduction and Dance
J. Curnow: Fantasy for Trombone
Tuba Tuba
Jan Poláček (CZ)
ZUŠ Rosice
vyučující: Dalibor Mašek
klavírní spolupráce: Jana Veselá
W. Sear: Sonatina for tuba and piano
(I. věta)
Daniel Štěpán (CZ)
ZUŠ Bedřicha Kozánka
vyučující: František Tkadlec
klavírní spolupráce: Anna Procházková
S. Joplin: The Entertiner
V. Hoza: Sousedská pro tubu
Kategorie JUNIOR B – neděle, 1. 5. 2011
JUNIOR B Category – Sunday, 1st May 2011
Trubka Trumpet
Ondřej Hofman (CZ)
ZUŠ Hronov
vyučující: Miloš Meier
klavírní spolupráce: Jitka Štěrbáková
Jiří Jarkuliš (CZ)
ZUŠ P. J. Vejvanovského Hlučín
vyučující: Jonáš Harman
klavírní spolupráce: Helena Mižičová
Lukáš Jestřáb (CZ)
ZUŠ Kyjov
vyučující: Miloslav Procházka
klavírní spolupráce: Věra Meislová
Vojtěch Kadaňka (CZ)
ZUŠ Smetanova Brno
vyučující: Bohumír Kameník
klavírní spolupráce: Jolana Zedeková
Pavel Kadrnka (CZ)
ZUŠ Velké Bílovice
vyučující: Radek Růžička
klavírní spolupráce: Jana Zemánková
Marek Kliment (CZ)
ZUŠ Polná
vyučující: Josef Cecava
klavírní spolupráce: Jana Pavlínová
Jaroslav Kollert (CZ)
ZUŠ Police n. Metují
vyučující: Lenka Němcová
klavírní spolupráce:
Karolina Sorokinová
Jonáš Kopáček (CZ)
ZUŠ Lovosice
vyučující: MgA. Jiří Lhotský
klavírní spolupráce: Alena Kolaříková
Patrik Machů (CZ)
ZUŠ Velké Bílovice
vyučující: Radek Růžička
klavírní spolupráce: Jana Zemánková
V. Sčelokov: Koncert pro trubku
P. Baldassare: Sonáta (I. a II. věta)
F. Veracini: Sonate (Andante, Allegro)
B. Kameník: Koncert pro trubku
(Larghetto, Allegro assai)
B. Sedláček: Valse Pittoresco
M. Glinka: Romance
V. Ščelokov: Povídka
J. Bártek: Dialog
K. Kennan: Sonáta pro trubku (I. věta)
V. Ščelokov: Dětský koncert
David Navrátil (CZ)
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem
vyučující: Vladimír Češek
klavírní spolupráce: Martina Studená
Kryštof Neduchal (CZ)
ZUŠ Kyjov
vyučující: Miloslav Procházka
klavírní spolupráce: Věra Meislová
Martin Sejkora (CZ)
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
vyučující: Miroslav Jindra
klavírní spolupráce: Iva Komárková
Jiří Vencelides (CZ)
ZUŠ Tišnov
vyučující: Mgr. Josef Cecava
klavírní spolupráce:
Mgr. Jana Pavlínová
Klára Zemanová (CZ)
ZUŠ Bedřicha Kozánka
vyučující: František Tkadlec
klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová
P. Baldassari: Sonáta pro trubku
L. E. Larsson: Concertino (Andante,
Allegro moderato)
J. Haydn: Koncert Es Dur (I. věta)
M. Glinka: Romance
V. Ščelokov: Povídka
W. A. Mozart: Mladý kavalír
M. Greene: Trumpet Tune
Lesní roh French horn
Zdeňka Čížková (CZ)
ZUŠ Český Krumlov
vyučující: Jaromír Čížek
klavírní spolupráce: Eva Mlázovská
Eleni Grigoriadu (CZ)
ZUŠ Vratimov
vyučující: Petra Grigoriadu
klavírní spolupráce:
Natálie Rauscherová
Barbora Jedelská (CZ)
ZUŠ Zábřeh, Farní 9
vyučující: Jitka Svobodová
klavírní spolupráce: Martina Valentová
Iveta Kadlecová (CZ)
ZUŠ A. M. Buxton, Úpice
vyučující: Zdeněk Tlučhoř
klavírní spolupráce: Kristýna Konečná
L. Cherubini: Koncertní etuda
L. Bernstein: Lucky to be me
G. Ph. Telemann: Adagio a Presto
W. A. Mozart: Koncert č. 2 (II. a III.
věta)
J. Rychlík: Sonatina školní (I. věta)
Monika Němcová (CZ)
ZUŠ Police n. Metují
vyučující: Lenka Němcová
klavírní spolupráce:
Karolina Sorokinová
Jan Oprštěný (CZ)
ZUŠ Potštát
vyučující: Monika Čočková
klavírní spolupráce: Eva Macková
Michal Psota (CZ)
ZUŠ Jaroslava Kvapila Brno
vyučující: Olga Voldánová
klavírní spolupráce: Lenka Kurcová
Hana Sapáková (CZ)
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno
vyučující: Mgr. Milan Mrazík
klavírní spolupráce:
MgA. Jarmila Mrazíková-Češková
Matěj Špaček (CZ)
ZUŠ Tišnov
vyučující: Mgr. Josef Cecava
klavírní spolupráce: Ladislav Havlík
J. Koetsier : Romance
J. D. Škroup: Koncert B Dur
F. Achac: Comodo
B. Marcello: Sonáta (III. a IV. věta)
J. D. Škroup: Koncert B Dur pro lesní
roh in F
E. Bozza: En Irlande pour Cor en Fa et
Piano
J. D. Škroup: Koncert B Dur
Trombon Trombone
David Czech (CZ)
Gymnázium Jana Nerudy
vyučující: Josef Trnka
klavírní spolupráce: Miroslava Trnková
P. M. Dubois: Histoire de trombone
I. Rumba, II. Parade
Daniel Flek (CZ)
Gymnázium Jana Nerudy
vyučující: Josef Šimek
klavírní spolupráce: Eva Hutyrová
M. Bártek: Blues
J. Curnow: Fantasy for Trombone
Barbora Kolafová (CZ)
ZUŠ Liberec, Frýdlantská
vyučující: Jarmil Kabeláč
klavírní spolupráce:
Jindřiška Kabeláčová
Jan Mlázovský (CZ)
ZUŠ Sezimovo Ústí
vyučující: Mgr. Josef Janda
klavírní spolupráce:
Mgr. Petr Drátovský
R. Clérisse: Théme de concours
N. Rimskij-Korsakov: Koncert pro
pozoun B Dur (I. a II. věta)
Jakub Mlejnský (CZ)
Gymnázium Jana Nerudy
vyučující: Josef Šimek
klavírní spolupráce: Eva Hutyrová
L. Ostransky: Dva španělské tance
Jan Perný (CZ)
ZUŠ Habrmanova,Hradec Králové
vyučující: Vladimír Besuch
klavírní spolupráce: Marek Fischer
L. Ostransky: Concertino (I., II. a III.
věta)
Jan Rejzek (CZ)
ZUŠ Česká Lípa
vyučující: Jakub Mašek
klavírní spolupráce: Dita Eiseltová
J. Brouquieres: Trombonaria
J. Šimek: Slimák
Václav Santolík (CZ)
ZUŠ Ratibořická Praha
vyučující: MgA. Petr Peremský
klavírní spolupráce: Ivona Mottlová
Marek Stolarczyk (PL)
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna I i II st.
teacher: Zdzisław Stolarczyk
piano accompaniment:
Małgorzata Pieniążek
Natálie Zaoralová (CZ)
ZUŠ Bedřicha Kozánka Přerov
vyučující: František Tkadlec
klavírní spolupráce: Vlasta Netopilová
J. Brouquieres: Trombonaria
J. G. Ropartz: Andante et Allegro
V. Smita: Romance
Tenor Euphonium
David Czech (CZ)
Gymnázium Jana Nerudy
vyučující: Josef Trnka
klavírní spolupráce: Miroslava Trnková
A. Guilmant: Morceau Symphonique
Tuba Tuba
Michał Olearczyk (PL)
Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna I i II st.
teacher: Zdzisław Stolarczyk
piano accompaniment:
Małgorzata Pieniążek
E. Bozza: Temat z wariacjami
Poděkování
Acknowledgement
Organizátoři VIII. Mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno 2011
děkují všem institucím, firmám i jednotlivcům, kteří svou aktivitou, dary, finanční
pomocí a nadšením pomohli uskutečnit toto jedinečné setkání.
The organizers of the 8th International Interpretative Brasswind Instruments
Competition Brno 2011 would like to thank all institutions, companies
and individuals who helped to realize this unique gathering either in form
of financial support, presents or by their activity and enthusiasm.
Hlavní spolupořadatel Main co-organizer:
Konzervatoř Brno
Brno Conservatory
Další spolupořadatelé Other co-organizers:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Academy of Music and Dramatic Arts in Bratislava
Zdzisław Stolarczyk, Akademia Muzyczna v Krakově
Zdzisław Stolarczyk, Academy of Music in Kraków
Gusztáv Höna, Akademie Ference Liszta v Budapešti
Gusztáv Höna, Liszt Ferenc Academy of Music in Budapest
Soutěž se koná za finančí podpory:
The competition is held with the financial support of:
Mezinárodního Visegrádského Fondu
The International Visegrad Fund
Jihomoravského kraje
The South-Moravian Region
Statutárního města Brna
The City of Brno
Nadace Český hudební fond
The Foundation Czech Musical Fund
Hudební nadace OSA
The Music foundation OSA
Nadace život umělce
The Foundation „Život umělce“
ÚNIA – Odborový zväz profesionálnych hudobníkov Slovenska
ÚNIA – The Union of Professional Musicians Slovakia
Partneři Partners:
Amati – Denak s. r. o.
Brass Studio Prague Arnold Kinkal
Clarina Music, Mgr. Libor Novotný
digiboss – internetový obchod mého digi života
Hájek autodíly
Josef Lídl, spol. s r. o.
M. Jiracek & sons
Miraphone
Musik Bertram Freiburg
Praha Music Center
SKMMU – Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity
Vlado Kumpan und seine Musikanten
Základní umělecká škola, Brno, Smetanova 8
Poznámky Notes
Poznámky Notes
Asociace interpretační soutěže
žesťových nástrojů Brno
tř. Kpt. Jaroše 45
662 54 Brno
CZECH REPUBLIC
www.zestebrno.cz

Podobné dokumenty

IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2013

IX. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2013 Účastníci mohou na soutěži vystoupit se svým klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Účastníci, kteří nebudou na soutěži vystupovat s vlastním klavíristou, po...

Více

list of winners

list of winners BOTTENBERG, Youri (NED)

Více

bulletin pro rok 2007 - Asociace Interpretační soutěže žesťových

bulletin pro rok 2007 - Asociace Interpretační soutěže žesťových Head of the Departement of regional developement, Regional Authority of the SouthMoravian Region Ing. Bc. Anna Hubáčková vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Jmk Head of the Departement...

Více

Soutěžní bulletin z roku 2011 v pdf.

Soutěžní bulletin z roku 2011 v pdf. prodej hudebních nástrojů – Clarina Music Clarina Music – sale of musical instruments

Více