ZDROJE-PRO-Učitelství-pro-střední-školy-KNIHOVNA-UTB

Komentáře

Transkript

ZDROJE-PRO-Učitelství-pro-střední-školy-KNIHOVNA-UTB
ZDROJE PRO Učitelství pro střední školy KNIHOVNA UTB
Studijní pomůcka pro informační výchovu
KNIHOVNY A KNIHY
Služby knihoven: výpůjčky, rešerše, MVS, databáze, e-časopisy
Knihovna UTB Zlín http://www.utb.cz/knihovna
Souborný katalog knihoven http://www.caslin.cz
Jednotná informační brána http://www.jib.cz
Národní pedagogická knihovna Komenského http://www.npkk.cz
Slovenská pedagogická knižnica http://www.spgk.sk
Vědecká knihovna Olomouc http://www.vkol.cz/cs/
Masarykova univerzita v Brně – Ústřední knihovna http://www.ped.muni.cz/wlib/
Nakladatelství pedagogické literatury
Paido http://www.paido.cz/
Nakladatelství Fraus http://ucebnice.fraus.cz/
Portál http://www.portal.cz/
Grada Publishing http://www.grada.cz/
ZAHRANIČNÍ ELEKTRONICKÉ ZDROJE PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ
Elektronické knihy http://sfx.utb.cz/sfxlcl3/azbook/UTB
SFX vyhledávač e-časopisů http://sfx.utb.cz/sfxlcl3/az/utb
Databáze – portál Xerxes http://portal.knihovna.utb.cz/
Mimo síť univerzity využij dálkový přístup https://login.proxy.k.utb.cz/login
předmět Výchova a vzdělávání
Adolescent studets / Secondary school
Secondary education / Education policy
Teaching / Learning
Teacher Feedback / Student behavior
EBSCO: jednotlivé báze, možno vymezovat:
PsychInfo
• příjemné české rozhraní a detailní možnosti vyhledávání
• aktualizace se provádí týdně
• k dispozici je rovněž tezaurus
The Teacher Reference Center (TRC)
• volně dostupná báze, pod platformou EBSCO.
• hodnocení, další vzdělávání, aktuální pedagogické výzkumy, studijních plány, základní vzdělávání, vyšší
vzdělávání, instruktážní média
• jedná se z 96% o vědecky hodnocené (recenzované) články nebo jejich abstrakty
ERIC
•
•
•
volně dostupná odkudkoliv
abstrakty, roste počet plných textů dokumentů,
v současnosti obsahuje více než 1.3 milionu bibliografických záznamů
KVALIFIKAČNÍ PRÁCE
Odevzdej http://odevzdej.cz/
• kontrola shody s jinými pracemi
• spolupracuje s Theses (pokrývá i VŠ práce)
• vložení souboru v doc., odpověď na email
Theses http://www.theses.cz/
• vyhledávání v bakalářských a diplomových pracích
• odkazy i na plný text, posudky, anotace, odkazy na podobné práce
• spolupracuje 35 vysokých škol v ČR
• stažitelné, seznam literatury, pojetí tématu apod. => citovat!
DSpace práce z UTB
http://dspace.knihovna.utb.cz/
• součást Theses, antiplagiátorský systém
• vyhledávání podle fakult
• dostupnost k plným textům z domu nebo ze sítě
(možno použít vzdálený přístup https://login.proxy.k.utb.cz/login)
Citace
Generátor http://www.citace.com
Tahák http://iva.k.utb.cz/?page_id=1818
Kurz http://iva.k.utb.cz/?page_id=34
PEDAGOGICKÉ ČASOPISY
•
•
•
•
•
•
•
Paidagogos http://www.paidagogos.net/
Učitelské noviny http://www.ucitelskenoviny.cz/
časopis Pedagogika http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/
Orbis scholae http://www.orbisscholae.cz/
Pedagogická orientace http://www.ped.muni.cz/pedor/
Studia Pedagogica http://www.phil.muni.cz/wupv/home/casopis
časopis E-Pedagogikum http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/
PORTÁLY PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
•
•
•
•
•
•
www.uiv.cz Ústav pro informace ve vzdělávání (informační portál)
www.edu.cz Školský vzdělávací a informační portál (rozcestník zdrojů pro pedagogiku)
www.msmt.cz Ministerstvo školství ČR (legislativa, adresáře)
www.vuppraha.cz Výzkumný ústav pedagogický Praha (rámcové vzdělávací programy) Sloučený VÚP s
NÚOV a s IPPP
http://rvp.cz/ Metodický portál (inspirace a zkušenosti učitelů), DUM -digitální učební materiál
Vzdělávání v 21. století http://www.vzdelani21.cz/
METODICKÉ DOKUMENTY, ROČENKY, ROZCESTNÍKY
Publikace ke stažení
• Dokumenty a publikace VÚP
http://www.vuppraha.cz/dokumenty-ke-stazeni
• E-knihy http://www.ceskaskola.cz/search/label/e-knihy
• Školský zákon http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace
• Česká školní inspekce http://www.csicr.cz/cz/dokumenty
Ročenky - výkonové ukazatele
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
Školský vzdělávací a informační portál
školství a vzdělávání v zahraničí
http://www.edu.cz/node/11 - rozcestník
EURYDICE - Informační síť o vzdělávání v Evropě
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
• pdf publikace, statistiky, státní vzdělávací systémy
European Schoolnet – transformace, inovace http://www.eun.org/web/guest/home
STATISTICKÁ DATA
Český statistický úřad http://www.czso.cz/
• data o průběhu vzdělávání přebírá od ÚIV,
• formát excel, pdf, upravitelná data
• vzdělávání, publikace podle regionů
EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/introduction
• statistický úřad Evropských společenství
• online publikace ve formátu pdf
• vyhledávání podle oborů lidské činnosti
• Statistics, A-Z, publications: statistical books
OECD http://www.oecd.org/edu/
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
• sdružuje statistické informace o jednotlivých členských zemích včetně přistupujících zemí.
• výběry z databází, statistické profily jednotlivých zemí, OECD Factbook, seznamy publikací a další
informace v podobě tabulek, grafů a map
UIS (statistický úřad UNESCO) http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/default.aspx
• statistické informace členských zemí EU
REPOZITÁŘE
Repositories ranking
http://repositories.webometrics.info
• žebříček světových repozitářů univerzit a vědeckých institucí, obsahují dizertační práce, výzkumné práce
a další odborné dokumenty z oblasti vědy a výzkumu
• funguje jako rozcestník, ověřené zdroje
OpenDOAR http://www.opendoar.org/ - rozcestník pro zahraniční repozitáře
ROAR http://roar.eprints.org/ - repozitáře zahraničních prací
VĚDECKÉ VYHLEDÁVAČE
Scirus - http://www.scirus.com/
• prohledávání vědeckých zdrojů v angličtině
• prostředí podobné databázím
• vyhledávání typu katalogu
• napojení na plný text – možné v síti univerzity
• nebo vzdáleným přístupem
https://login.proxy.k.utb.cz/login
VOLNÉ DATABÁZE ČASOPISŮ
DOAJ http://www.doaj.org/
• volně přístupné časopisy, 24 h/den
• předmětová skupina Social science – Education
• cca 48 českých, jinak zahraniční
• kvalitní, odborné, ověřené
Adresář volně dostupných časopisů http://ezb.nkp.cz/
• retrospektiva, starší časopisy co přestaly vycházet
• aktuální, nové, volně dostupné
• vyhledávání podle předmětu (klíčové slova) nebo
• podle titulu (názvu časopisu)
SVĚT GOOGLE
Google scholar - http://scholar.google.cz/
http://scholar.google.com/
• vyhledávání validních ověřených inf. zdrojů
• včetně označení: kniha, citace, článek, pdf apod.
• napojení na bázi UTB (via UTB)
• propojení na SFX a databáze – možné v síti
• univerzity nebo vzdáleným přístupem
https://login.proxy.k.utb.cz/login
http://books.google.cz/
http://books.google.com/
http://translate.google.cz/
Gmail účet: Web/Kalendář/ sdílení/
prezentace/Dokumenty/ dotazník
E-LEARNING
LMS Moodle (Learning management system)
Příručka k Moodle http://moodle.cz/mod/resource/view.php?id=2757
BC práce http://is.muni.cz/th/136421/pedf_b/bp_oliva.pdf
http://vyuka.fhs.utb.cz
https://moodle.czu.cz/
http://ocw.cvut.cz/moodle/
http://moodle.ff.cuni.cz/
http://estudovna.lipka.cz/
https://moodle.odbornaskola.cz
http://www.kurzy.knihovna.cz/
Unifor - http://www.lmsunifor.com/ (http://unifor.upol.cz/)
Wiki - úložiště materiálů
• http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/cs
• http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=KISK:Metodologie_pro_informa%C4%8Dn%C3%AD_studia_a_k
nihovnictv%C3%AD
• http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=KISK:Metodologie_pro_informa%C4%8Dn%C3%AD_studia_a_k
nihovnictv%C3%AD/ukol1#Historick.C3.BD_v.C3.BDzkum
Elektronický portál s e-učebnicemi - Media Wiki E-publikace http://is.muni.cz/elportal/studovna.pl
Elektronické učebnice http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/
VÝZKUM: DOTAZNÍKY
http://www.vyplnto.cz/
http://www.survio.com/cs/
http://www.i-dotaznik.cz/free/
INTERAKTIVNÍ VÝUKA
Metodika Smart Notebook http://www.interaktivnivyuka.com/videa/vyukova-videa
Flexi Learn http://ucitel.flexilearn.cz/interaktivni-vyuka/
http://www.youtube.com/watch?v=e4Fp2cy0KSw&feature=relmfu
Interaktivní učebnice Fraus http://www.youtube.com/watch?v=kXmVJWjuUHw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1h8z-pPTGA4
Smart board – interaktivní tabule http://www.youtube.com/watch?v=Q4-8ySi4WiY
Slideshare http://www.slideshare.net/ - sdílení prezentací
Ve škole http://www.veskole.cz - prezentace Smart Notebook Express
Webináře http://www.webinare.cz/
KREATIVNÍ TECHNIKY - MULTIMEDIA
Prezi Prezi http://prezi.com/ - zoomování, text, obrázky, video, odkazy
Mentální mapy (Google pictures /mind maps) http://prezi.com/bkqc8uoitvng/mentalni-mapy/
http://www.mindmeister.com/
Volnější licence autorských práv http://www.creativecommons.cz/
http://www.picmonkey.com/ - úprava fotografií online
www.picsearch.com – vyhledávání obrázků
http://www.stockfreeimages.com - vyhledávání obrázků
http://www.flickr.com/creativecommons/ – vyhledávání obrázků
http://soundjax.com/ - vyhledávání zvuků
www.findsounds.com - vyhledávání zvuků
Video a audio inspiruje
http://www.ted.com/
http://www.youtube.com/watch?v=SUmCRrKYwBQ Krabice ničeho
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/knizky-nejen-do-skoly/
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/
http://audioteka.cz/
Tag cloud – mrak štítků, doprovodný obrázek
http://worditout.com/
http://www.wordle.net/
http://tagul.com/
Storytelling – digitální nástroje + vyprávění příběhů
Generátor komiksů http://stripgenerator.com/
http://www.kmol.cz/komiks/
Animace http://www.zimmertwins.com
http://goanimate.com/
Vlastní videa http://animoto.com/
Sdílení videí na http://vimeo.com/
Snímání plochy (video návody, offline záznam) http://www.screenr.com/
Publikování online http://issuu.com/ (knihy, časopisy, letáky)
Internet je plný nástrojů http://nastroje.knihovna.cz/
EFEKTIVNĚ
Efektivní čtení
Testy čtení
http://www.cetros.cz/testcten.htm
http://www.rozectise.cz/test
http://www.gruber.cz/index.php?Itemid=109&id=50&option=com_content&task=blogcategory
Time management
http://www.mitvsehotovo.cz/
http://www.mitvsehotovo.cz/do-vasi-ctecky/
http://vimeo.com/6464030 - time management pro učitele
TABLETY A ČTEČKY
Amazon Kindle, Wooky Reader, Sony, PocketBook, Lenovo, Ereading atd.
http://www.amazon-kindle.cz/
http://www.ereading.cz/cs/
http://www.wooky.cz/
iPad ve škole http://ipadveskole.cz
http://www.muj-ipad.cz/ceske-casopisy-a-magaziny-pro-ipad
http://www.i-sen.cz/
http://appsineducation.blogspot.com/

Podobné dokumenty

Jak hledat informace

Jak hledat informace posoudí, a potom z příslušného řízeného slovníku vyberou termíny, které vyjadřují hlavní témata dokumentu. Použití řízených termínů při vyhledávání vám pomůže dosáhnout přesnějších výsledků. Řízené...

Více

Jak naučíte hokejisty i blondýnky angličtinu, aneb jak se učit jinak

Jak naučíte hokejisty i blondýnky angličtinu, aneb jak se učit jinak Je to sice jen procentíčko z letitých zkušeností, ale o zbytku se dozvíte prostřednictvím www.anglickyfantasticky.cz Zjednodušeně řečeno, mozek si pamatuje jen to, co zaujme části mozku souvisící s...

Více

Petr Novák

Petr Novák stručně seznámeni s historií Sun Microsystems. Představeny byly produkty Java Enterprise System, Solaris 10, N1 Grid a 64 bitové platformy založené na technologiích Ultra Sparc IV a AMD Opteron. Ma...

Více

moderni-metody-uchovavani-a-sireni-tkacikova

moderni-metody-uchovavani-a-sireni-tkacikova http://www-jime.open.ac.uk/about.html#lifecycle; v roce 1999 přešel na tento typ recenzního řízení British Medical Journal, http://resources.bmj.com/bmj/reviewers; v roce 2006 otevřel diskusi k rec...

Více

TUI leden:Sestava 1.qxd

TUI leden:Sestava 1.qxd techny, v ulici U Císařských lázní 7 přímo naproti Krušnohorskému di- vám všem přejeme hodně pracovvadlu, kde jsme nalezli lepší pod- ních i osobních úspěchů a těšíme se, mínky pro naši práci. Může...

Více

PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz

PDF (PC, iPad) - E-knihy.knihovna.cz 2)  Srov. ALTMANOVÁ, Jitka. Gramotnosti ve vzdělávání: [příručka pro učitele]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 64 s. ISBN 978-80-87000-41-0 3)  Různé modely porovnává například článek WEBB...

Více

zde - Ženy 50+

zde - Ženy 50+ Zabýváme se výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem konopných výrobků. Nabízíme velmi kvalitní sortiment s širokým využitím. Výrobky ANNABIS jsou výsledkem mnohaletého výzkumu a aktivního zkoumání úč...

Více

Academic Earth

Academic Earth Bambuser Odkaz: www.bambuser.com O nástroji: Bambuser je interaktvní služba umožňující živé vysílání videa z mobilních telefonů a webových fotoaparátů na Internet. Nástroj Bambuser umožňuje uživat...

Více

File

File K čemu prezentace nápadů, team management, vizualizace

Více