Každý nápad se počítá.

Transkript

Každý nápad se počítá.
2008
2009
2011
2010
2005
2003
1981
1994
1975
1974
1953
1901
1934
1968
Každý nápad se počítá.
Jsme s Vámi už 110 let.
Značk y
Hansgrohe a Axor:
dvojnásobná síla v inovacích.
Firma Hansgrohe AG se svými značkami Hansgrohe a Axor je 110 let po
svém založení považována za jednoho z celosvětových vůdčích výrobců v odvětví koupelen. Naše produkt y vyznamenané mnohými oceněními upřednostňují
inovační design, důsledné technologie a nejvyšší míru funkční kvality. Obě značky si přitom stanovují odlišné stěžejní úkoly: Hansgrohe je pr votřídní značka
pro sprchy, koupelnové a kuchyňské armatury, která nabízí optimálně vzájemně sladěná jednotlivá řešení. Designérská značka Axor vyvíjí s předními mezinárodními designéry vizionářské koncepty pro individuální ztvárnění interiéru
koupelny. Obě značky neustále stanovují trendy, které koupelnu v ýrazně mě ní a otevírají tak další možnosti pro její architekturu.
02
Hansgrohe Metris
H a n s g r o h e Ra i n d a n c e S e l e c t
H a n s g r o h e Ra i n d a n c e
Značk y
03
A xo r C i t t e r i o , 2 010
A xo r B o u r o u l l e c , 2 010
A xo r S t a r c k , 19 94
Společnost
Firma má kořeny v Německu.
Doma je ale na celém světě.
Zakladatel firmy Hans Grohe začíná v roce 1901 v poklidném městečku
Schiltach ve Schwarzwaldu nevídaně úspěšnou historii podniku, na níž se jeho
potomci podílejí dodnes. Během 110 let se firma rozvinula z malého řemeslnického
podniku k jednomu z vůdčích mezinárodních výrobců armatur a sprch. Dnes je
Hansgrohe AG se svými pobočkami zastoupena v 37 zemích na všech kontinentech a v sanitární branži je považována za jednoho z mála globálních hráčů.
Stejně jako dříve v yrábí tato tradiční rodinná firma převážně v S chiltachu a
Offenburgu – což je jasným vyznáním pro „Made in Germany“ a zároveň též
výrazem zažitých hodnot u Hansgrohe.
04
3.200
zaměstnanců
pracuje dnes pro firmu Hansgrohe na celém světě. K úspěchu firmy
Hansgrohe AG př ispívá rozhodujícím způsobem velké zanícení a
vyhraněné know- how každého jednotlivce. Tak tomu bylo již při založení firmy 15. června 1901, když tato provozovna kovolisu začala mezi jiným s v ýrobou součástek do hodin a s prch. I když se tehdy její
osazenstvo skládalo pouze ze dvou osob.
19 01
Založení firmy
Hansem Grohe.
19 07
190 0
19 2 0
Dochází k oživení expor tu.
19 3 3
Firemní katalog se popr vé
objeví ve vícejaz yčné verzi.
19 5 3
Hans Grohe dostává
Spolkov ý kř íž za
z á s l u h y.
Hansgrohe začíná
s e x p o r t n í m i o b c h o d y.
1910
19 3 0
19 4 0
19 5 0
19 6 0
Společnost
142.516
m
2
výrobních a užitných ploch deseti Hansgrohe závodů
se rozkládá na 3 kontinentech. Přesto se 80 % výroby
uskutečňuje v Německu.
05
196.803
návštěvníků
z celého světa navštívilo Hansgrohe Aquademii,
139
která byla založena v roce 2007 v sídle centrály f ir my a j ejíž expozice pojednává o v š em
okolo vody, koupelny a designu.
let života
spojilo nadšení pro vodu: Klaus Grohe (vlevo) a Siegfried Gänßlen. Stejně aktiv-
ní jsou u Hansgrohe AG také děti Klause Grohe: Richard, Philippe a Pierre Nicolas. V roce 1985 proběhla u Hansgrohe výměna společníků: americká firma Masco přebírá podíly dědiců Friedricha Grohe a je dodnes – vedle rodiny Klause Grohe – podílníkem.
19 6 8
Do firmy vstupuje
Klaus Grohe.
19 7 5
19 9 2
19 9 4 O t e v ř e n í H a n s g r o h e A q u a d e m i e ;
2 0 07 p ř e s t ě h o v á n í k c e n t r á l e
f i r m y.
Klaus Grohe se stává jednatelem
firmy Hansgrohe.
19 7 7 Z a v e d e n í z n a č k y
„ h a n s g r o h e“.
19 7 0
19 8 0
Z a l o ž e n í d e s i g n o v é z n a č k y A x o r.
2 0 01
19 9 0
20 0 0
Philippe Grohe
se stává ředitelem
z n a č k y A x o r.
20 08 Siegfried Gänßlen se stává předsedou
představenst va Hansgrohe AG,
Richard Grohe jeho zástupcem.
2 010 P i e r r e - N i c o l a s G r o h e
se stává vedoucím
Key Account Managementu.
2020
1
Země
06
1.400.000.000
km
3
vody pokrývá modrou planetu. Z toho lze
pouze 0,5 procent využít jako pitnou vodu.
600
kilogramů
CO2 za rok lze ve čtyřčlenné domácnosti ušetřit používáním
úsporných sprch a armatur firmy Hansgrohe AG.
19 8 7
V podobě Mistral Eco přivádí Hansgrohe
na trh svoji pr vní úspornou sprchu.
19 8 8
Jako pr vní f ir ma v sanitár ní bran ž i zamě stnává
Hansgrohe ekologického pracovní ka.
19 9 3 / 9 4
Zřízení solární elektrárny a solární věže.
19 9 5
2 0 01
Jako pr vnímu pr ůmyslovému podniku je f irmě Hansgrohe
propůjčena ekologická cena spolkové země B aden - Wür t temberg.
19 9 7
19 9 0
A b s o l u t n í n o v i n k a v b r a n ž i : e k o l o g i c ká b i l a n c e
za ocelovou armaturu A xor Steel.
2000
Tr va l á u d r ž i t e l n o s t z d r o j ů
Vědomé myšlení do budoucna.
Nadšení pro vodu je u Hansgrohe AG spojeno s vyhraněným vědomím zodpovědnosti za cennost tohoto zdroje. Již v 80. letech minulého století přicházejí na
trh výrobky Hansgrohe zaměřené na úsporu vody. O n ěco málo později vyvíjí firma první prototypy zařízení pro biologicko- mechanickou recyklaci vody a dokazuje tím vizionářské myšlení v ochraně životního prostředí. Od té doby se kontinuálně zrychluje vývoj výrobků šetřících vodu a energii. A rozsáhlá opatření pro šetření zdrojů a zpětné získání energie jsou pevně zakotvena i ve výrobě. Ochrana životního prostředí ovšem nekončí za branami závodu. Hansgrohe bere vážně svoji odpovědnost vůči přírodě, člověku a společnosti – a s nadšením se angažuje v mnoha regionálních i mezinárodních projektech.
60
140
litrů
07
vody je přibližně zapotřebí pro naplnění vany. V případě
tříminutového sprchování s nejúspornější Hansgrohe sprchou
Crometta 85 Green se spotřeba sníží až na 18 litrů.
procent
nižší spotřebu vody lze oproti běžným produktům dosáhnout
již dnes s mnoha v ýrobky firmy Hansgrohe díky efektivní tech -
nologii EcoSmar t. Je to přínos k o chraně klimatu – zcela bez
ztrát y komfortu.
N a s v ě t p ř i c h á z í P o n t o s A q u a Cy c l e ,
jedno z celosvětově pr vních zařízení
p r o r e c y k l a c i v o d y.
2005
Jako pr vní podnik v pr ůmyslu ar matur
uveřejňuje vlastní zprávu o tr valé udržitelnosti.
2008
Hansgrohe je na světové v ýstavě v Saragosse zastoupena
s t é m a t e m „Vo d a a d ů s l e d n ý v ý v o j “.
2009
Hansgrohe kombinuje rec yklaci vody s v yuž itím odpadového
tepla.
2 011 J a k o p r v n í p o d n i k v s a n i t á r n í b r a n ž i p ř e d k l á d á H a n s g r o h e
obsáhlou ekologic kou bilanci ohledně r uč ních sprch.
2 010
I n ova c e
Dokonalý tvar.
Během 110 let stanovovala Hansgrohe AG na celém světě stále nové standardy a dávala sanitární branži důležité impulzy. Vynález sprchové tyče nebo vývoj
pr vní sprchy s nastavitelnými druhy proudů jsou pouze dva příklady mnohokrát
vyznamenané inovační činnosti Hansgrohe. Zároveň ukazuje firma mimořádný estetický cit a je měřítkem v branži též ve věci designu. Design přitom není nikdy samoúčelný, vždy je výrazem vyrovnaného poměru tvaru a funkce. Hledání těch nejlepších řešení pro uživatele je vždy v popředí při vývoji armatur, sprch a kompletních koupelnových kolekcí, které díky své mimořádné kvalitě zajišťují trvalé potě šení – každý den znovu.
08
Hansgrohe Selecta
30.000.000
kusů
se na celém světě prodalo pr vní sprchy s n astavitelnými
vodními proudy – nesporně nejlépe prodávaný v ýrobek
od Hansgrohe.
Hansgrohe ruční sprcha
s držadlem z bílého porcelánu
4
marky
stálo základní provedení sprchy s bílým porcelánov ým držadlem. Existovalo celkem 8 r ůzných
provedení. Tomuto úspěšnému v ýrobku chybí
doposud jen vlastní název.
19 2 8
19 0 0
1910
19 2 0
Ruční sprcha
s porcelánovou r ukojetí.
19 3 0
19 5 3
19 4 0
19 5 0
Unica.
19 6 0
8
I n ova c e
H a n s g r o h e Tr i b e l
barev
dělá z multispray-ruční sprchy s otočnou sprchovou hlavou
skutečně na pohled zajímav ý objekt. Ne nadarmo za ni
dostává Hansgrohe svou první cenu za design.
09
Hansgrohe Unica
1.150
milimetrů
dlouhý je tento v ynález ze Schiltachu: sprchová t yč. V ro ce
1953 celosvětová novinka, dnes standardní výrobek v koupelně
v mnoha částech světa.
19 6 8
Selecta.
19 7 0
19 74
Tr i b e l .
19 8 0
19 9 0
2000
2 010
2020
I n ova c e
Hansgrohe Allegroh
9.280.194
kilogramů
činila hmotnost všech v roce 2010 prodaných armatur
firmy Hansgrohe AG. Allegroh, první umyvadlová arma-
tura od Hansgrohe s inovační rukojetí a p arabolickým
proudem vážila 1,74 kilo.
10
Hansgrohe
i B ox u n i ve r s a l
200
variant armatur
od značky Hansgrohe a Axor se hodí na univerzální instalač-
ní jednotku, která vyvolala skutečnou „revoluci v instalaci pod
omítkou“. Neboť nabízí téměř neomezené možnosti montáže.
19 0 0
1910
19 2 0
19 3 0
19 4 0
19 5 0
19 6 0
I n ova c e
H a n s g r o h e Ra i n d a n c e
1.986
patentových přihlášek
má firma Hansgrohe na svém kontě. Dva patenty jsou skryty
v ruční sprše Raindance: jeden za unikátní proud od vývojového oddělení Hansgrohe a druhý za p oměr velikostí hlavice a držadla, na jehož základě vyt vořil Phoenix Design no v ý archetyp sprchy.
Hansgrohe Pharo
s p r c h ov ý a l t á n 16 0
12
11
bočních sprch
A xo r S t a r c k
pro potěšení z osvěžujícího prožitku vody je
4
k dispozici v celosvětově prvním sprchovém
altánu.
kolekce
vyvinula značka Axor od roku 1992 s Philippem
Starckem. K vůbec první na světě patří armatura
s pákov ým ovladačem Joystick. Ve své době
inovace, dnes již klasika.
19 81
Allegroh.
19 9 3
Pharo
2 0 01
s p r c h o v ý a l t á n 16 0 .
19 9 4 A x o r S t a r c k .
19 7 0
19 8 0
19 9 0
2000
iBox universal.
2 0 03 Raindance.
2 010
2020
I n ova c e
H a n s g r o h e Ra i n d a n c e C o n n e c t E c o S m a r t
1.200
návrhů
prověřila nejvyšší znalecká porota, aby nakonec stříbrnou
cenou za design Spolkové republiky Německo vyznamenala
sprchový systém Showerpipe Raindance Connect EcoSmart.
12
A xo r B o u r o u l l e c
∞
možností
pro individuální úpravu koupelny nabízí kolekce Axor Bouroullec.
Neboť její různé armaturové prvky mohou být nejrůznější způsobem
kombinovány s m odely umy vadel – svobodně podle hesla „Feel
Free to Compose“.
19 0 0
1910
19 2 0
19 3 0
19 4 0
19 5 0
19 6 0
I n ova c e
A xo r M a s s a u d
42
komponentů
zahrnuje celá tato přírodou a organickými tvary
inspirovaná kolekce. Pro t y, kteří milují celist vý,
původní dialog s vodou.
405
A xo r C i t t e r i o
pokojů
v exkluzivním W H otelu v Taipeh
je vybaveno kolekcí Axor Citterio,
13
která se př i individuální úpravě
koupelny postará a t varově doko nalý výraz. Luxus na druhý pohled,
který decentně zdůrazňuje rituální
charakter vody.
Hansgrohe PuraVida
2
povrchy
v různých materiálech charakterizují linii PuraVida.
Metoda DualFinish umožní naprosté vzájemné splynutí
lesklého chromu a čisté bílé barvy.
2003
A xor Cit terio.
2 0 05 A xor Massaud.
2009
P u r aV i d a & R a i n d a n c e
Connect EcoSmar t.
2 010 A x o r B o u r o u l l e c .
19 7 0
19 8 0
19 9 0
2000
2020
Designéři a ocenění za design
Vyznamenané vize.
Jako jeden z pr vních podniků v sanitární branži spoléhá Hansgrohe AG již
od konce 60. let na „dobr ý t var“ v koupelně a s polupráci s ex terními designér y.
V intenzivní výměně s renomovanými designérskými veličinami vznikají ryzí inovace produktu přesahující koncept y koupelen a jejich individuální v yužití. Z odvážných budoucích vizí vznikají prostory a koncepty, které píší historii koupelny a povznášejí evoluci kultur y koupelny a koupání. A mnohdy dokonce revolučním způ sobem. Obz vláště A xor, designérská značka firmy Hansgrohe, otevřela prostřed nict vím svých kolekcí zcela nový pohled na koupelnu jako životní prostor.
6
designérů
z celosvětové špičky je dnes vývojovými
14
partnery značky – tolik jich není v žádném jiné firmě armaturového průmyslu.
Vznikly tak kolekce značky Axor ve spolupráci s designéry jako Starck, Citterio,
Massaud, Urquiola, bratři Bouroullec a
také s Phoenix Design.
356
vyznamenání
obdržela doposud firma Hansgrohe za své armatury a sprchy. Mezi nimi
jsou ty nejvýznamnější národní a mezinárodní ceny za design. Na základě toho je Hansgrohe také v hodnocení International Forum Design cenami ověnčenou „1“ v sanitární branži a patří k 11 nejčastěji za design vyznamenávaným firmám.
19 7 0
Se sprchou Sixt y přichází na trh pr vní Hansgrohe
v ýrobek od externího designéra.
19 74
Tr i b e l j e p r v n í H a n s g r o h e v ý r o b e k , k t e r ý v r o c e
2000 vznikl ze spolupráce s Esslinger Design –
pozd ěji Frog Design. K premiéře se navíc př ipojuje
pr vní cena za design.
19 8 0
19 8 7
Začátek spolupráce
s Phoenix Design.
19 9 0
Designéři a ocenění za design
A xo r Wa t e r D r e a m 2 0 0 5 o d J e a n - M a r i e M a s s a u d
15
10
měsíců
to trvalo od prvního načrtnutí skicy až k hotovému prostorovému vodnímu interiéru: na zakázku značky Axor ztvárnili v roce 2005 tři z nejvýznamnějších desig-
nérů své představy o koupelně zítřka. Tyto Axor WaterDreams okouzlují svou poezií, spojením s přírodou a nejvyšší mírou individuality. Zároveň vytvořily základ
intenzivní spolupráce mezi značkou A xor a designéry Jean- Marie Massaudem,
Patricií Urquiola a bratry Bouroullec.
19 9 4
Začátek spolupráce
s Philippem Starckem.
19 9 6
První
Wa t e r D r e a m .
2003
2000
Druhý
Wa t e r D r e a m .
Začátek spolupráce
s Antoniem Cit terio.
20 04 Hansgrohe popr vé v ystavuje na
náby tkářském veletrhu v Miláně.
2005 Třetí
Wa t e r D r e a m .
2 010 & 2 011 V y z n a m e n á n í n e j v y š š í n ě m e c k o u
cenou za design.
2020
Rozhodující nápady pro vodu.
U Hansgrohe je důležitý každý nápad. Protože každý nápad v souvislosti s vodou
přispívá k p říští inovaci ve Vaší koupelně. Během 110 let tak tímto způsobem vzniklo
mnoho vynálezů, objevů a z lepšení, které již za k rátký čas stanovily nové standardy
v koupelně. I d nes, po zhruba 2.000 přihlášených patentech, nás naše nadšení pro
Vaše potěšení z vody neopustilo. Právě naopak. Naše vlastní měřítka jsou dostatečnou
pobídkou k tomu, abychom věci udělali vždy zas o trochu lepší.
o progresivních technologiích a nejnovějších výrobcích – které snad již brzy obohatí
i Vaši koupelnu.
Tiráž
Vydavatel Hansgrohe AG Fotografie & Copyrights Braxart, Getty Images, Serge Guerand, Hansgrohe AG,
Klaus Kramer, Jean-Marie Massaud, Allesandro Padeni, Phoenix Design, Starck, Tahon & Bouroullec Litografie
Eder GmbH, Ostfildern, sevengreen, Stuttgart Tisk Straub Druck, Schramberg Koncept/ztvárnění/sazba Kolle
Rebbe GmbH, Hamburg
Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ - 617 00 Brno · Telefon + 420 511120 550
Fax + 420 511120 599 · info @ hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz
Hansgrohe CS s.r.o. · Galvaniho 7/A · SK - 821 04 Bratislava · Telefón + 421 2 43 63 76 70 - 2
Fax + 421 2 43 63 76 75 · info @ hansgrohe.sk · www.hansgrohe.sk
www.facebook.com/hansgrohe
www.facebook.com/axor.design
www.twitter.com/hansgrohe_pr
cz-CZ-HG Prospekt HG 110 let · Technické změny a barevné odchylky z důvodu tisku vyhrazeny.
Obj.č. 84 220 207 · 09/11/1.5 · Vytištěno v Německu na papíru 100% neběleném chlórem.
Ponořte se do fascinujícího světa Hansgrohe. Na w w w.hansgrohe.cz se dozvíte
vše o naší firmě, o naší 110 leté historii, o našich značkách Hansgrohe a A xor a také

Podobné dokumenty

Kód Položka Balení cca Karton Cena/jedn. CZK jedn. DPH

Kód Položka Balení cca Karton Cena/jedn. CZK jedn. DPH Kečup roomservice sklo HEINZ Ketchup mexican HEINZ Ketchup tomato HEINZ Ketchup tomato HEINZ Ketchup tomato HEINZ plast Ketchup tomato HEINZ

Více

zde - Ausstellung Zwangsarbeit

zde - Ausstellung Zwangsarbeit v německé armádě, dověděli, byl také esesák, a my jsme se ho zeptali: ‚Jak je to možné, že se choval takto?‘ On řekl: ‚Jeho syn byl zajat v Africe, byl v armádě v Africe,‘ říkal: ‚On je tak starý j...

Více

Axor Universal

Axor Universal Držák na ručníky a kolejnice, vnější rozměr: 894 mm Obj. č. 42833000 Upevňovací sada pro oboustrannou montáž na sklo (bez obr.) Obj. č. 42841000

Více

Kompletný projekt kúpeľne

Kompletný projekt kúpeľne PuraVida Termostat s podomítkovou instalací s uzavíracím a přepínacím ventilem Povrchové úpravy: bílá / chrom___Číslo položky: 15771400 Popis Vlastnosti · 2 spotřebiče · bezpečnostní pojistka při ...

Více