výhody technicky dokonalého řízení tekutin

Komentáře

Transkript

výhody technicky dokonalého řízení tekutin
Úvod
VÝHODY TECHNICKY DOKONALÉHO
ŘÍZENÍ TEKUTIN
Norgren Vám nabízí komplexní řadu dokonalých řešení v procesů řízení
tekutin - zaručí Vám úspěch všude tam kde řízení procesů je prvořadým
úkolem.
Nabízímé velice výkonná a cenově efektivní rešení použitelná v mnoha
aplikacích řízení tekutin od chemických procesů a řízení toku páry a
vody až po řízení ekologických procesů a řízení procesů s pohonem
hmot.
Naše široká nabídka obsahuje řadu komplexních řešení založených na
našem vedoucím postavení na trhu u daném druhu výrobku např.:
>> Herion ventily pro řízení průmyslových procesů
>> Buschjost ventily pro všechny druhy médií pro mnohé průmyslové
aplikace
>> Webber ventily na základových deskách splňují požadavky OEM
zákazníků
>> Watson Smith má vedoucí postavení na trhu s převodníky I/P
Tyto a další mezinárodní ocenění a respekt našeho jména Vám nabízí
důvěru a jistotu ve kvalitě, spolehlivosti a dlouhé životnosti, tedy vše co
potřebujete pro Váš úspěch.
VYTVÁŘÍME KONKURENČNÍ VÝHODY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
ii
SPOLEHLIVÝ VÝKON
Mnoho našich řešení řízení procesů tekutin pracuje v tepelně zatíženém
a znečištěném prostředí jako je např: v extrémních teplotách, v
kritických podmínkách a v abrazivním prostředí.
Naše prvky jsou pro takové podmínky navrženy a jejich testování je velmi
přísné. Naše výrobky splňují mezinárodní normy tykající se speciálních
aplikací , které Vy vyžadujete.
OTÁZKA POROZUMĚNÍ A POCHOPENÍ
Kdekoliv narazíte na něco zvláštního nebo když potřebujete řešení pro
speciální aplikace zavolejte NORGREN.
Naši specialisté budou diskrétní při seznamování se s Vašim řešením,
budou dodržovat mlčenlivost a ctít platné právní předpisy. Specialisty
máme v 72 státech světa a komunikace s Vámi bude ve Vašem jazyce.
Specialisté jsou seznámani s problematikou obchodu a řízení procesů,
mohou Vám skutečně být nápomocni a posunout Vaše řešení na vyšší
technickou úroveň.
CO PŘINÁŠÍ PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE S NÁMI
Jestliže máte problémy při exportech nebo v jiných činnostech s tím
spojených, Norgren Vám může nabídnout další služby, které Vám mohou
pomoci při získávání zahraničních trhů a doplnit činnosti, které jsou
potřebné. Nabízíme Vám lokální možnost dodání zboží a servisní
činnosti po celém světě. Norgren a jeho prodejní zastoupení jsou v 72
státech světa - viz strana viii kde najdete kontakty.
www.norgren.com
iii
Úvod
SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO
APLIKACE TECHNICKY
DOKONALÉHO ŘÍZENÍ TEKUTIN
NORGREN má osvědčenou historii ve vytváření konkurenceschopné přednosti pro zákazníky v technicky
dokonalém řízení tekutin. Snažíme se tvrdě pracovat, abychom porozuměli potřebám a přáním našich
zákazníků a věděli, kde můžeme udělat skutečný pokrok.
Abychom věděli, kde můžeme vytvořit nový pokrok, snažíme se porozumět přáním a požadavkům našich
zákazníků. Využíváme své zkušenosti pro vyvíjení uhlazenějších, více tvůrčích a efektivnějších řešení a
využíváme zcela potenciál technologie dokonalého řízení tekutin pro větší prospěch našich zákazníků.
NORGREN poskytuje obsáhlou řadu vysoce kvalitních standardních produktů v kombinaci s přidělenými
prostředky pro ucelená řešení konkrétních požadavků zákazníků. To znamená, že přínášíme flexibilní
přístup k řízení tekutin ke splnění individuálních požadavků.
01
02
03
04
05
TECHNOLOGIE, KTERÁ PŘINÁŠÍ VÝHODY
iv
01 BEZPEČNOST VE VÝBUŠNÉM PROSTŘEDÍ
Tento speciální vysokorychlostní elektromagnetický ventil Buschjost s jednou nebo více
rozprašovacími tryskami je používán ve zhášecích systémech. Tyto ventily jsou zapuštěné do
potrubní stěny 4 až 6 metrů od indukčních snímačů. Když tento snímač zjistí ohrožení, je na
dané místo vstřiknuta voda a speciální trysky vytvoří vodní mlhu, která zakryje veškerou část
potrubí tak, aby zneutralizovala jakýkoliv potenciální problém. Vhodnou instalací jsou ohniska
vzplanutí účinně zhašena vodní mlhou - množství vody je postačující k uhašení jisker. Tento
ventil zavře rám po asi 5 sekundách. Tento systém může účinně zjistit a zhasit ohniska
vzplanutí bez zastavení stroje, které by mohlo přerušit výrobní proces a mohlo by také dojít k
finanční ztrátě.
02 ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY HERION S IEC 61508,
CERTIFIKÁT SE ŘÍDÍ SIL4
Přivedení armatur do bezpečné spínací polohy v případě nehody je obecně prováděno
elektromagnetickými ventily. Provedení těchto ventilů má obzvláště vysoký stupeň provozní
bezpečnosti, je charakteristický nízkým počtem pohybujících se dílů. Protože přímo ovládaný
tlakově vyvážený ventilový systém má velmi nízký příkon, můžou být také použity cívky se
třídou bezpečnosti "EExi = skutečně bezpečné".
Tyto elektromagnetické ventily jsou testovány podle DIN V 19251 na více než 5 let s klasifikací
na AK7 pro všechny body klasifikace. Podloženo na již zmíněném standardu a požadovaných
zkouškách, dále byly provedeny testy k dosažení TÜV certifikátu podle IEC 61508 s PFD* ,
které se řídí SIL4.
* funkce podle požadavku
03 SPOJOVACÍ DESKY PRO VENTILY
Ochranné aspekty často vyžadují další opatření elektromagnetických ventilů, aby dosáhly ještě
vyšší SIL nebo AK v celkový bezpečně příslušný kontrolní řetěz. Z tohoto důvodu jsou spojovací
desky určené pro standardní NAMUR konstrukce s jednou ze dvou nebo dokonce dvěma ze tří
může být provedeno bez přidání hadice.
04 ŘEŠENÍ PRO ČISTÉ VZDUCHOVÉ APLIKACE
NORGREN dodává kompletní systémy pro čisté vzuchové aplikace. Toto řešení obsahuje
základní desku v kombinaci s Buschjost ventily. Spolehlivost a bezbečnost tohoto systému
zkracuje instalační čas a finanční náklady.
05 DISPERZE A ŘÍZENÍ CHLADÍCÍ VODY
Disperze a řízení chladící vody ve vstřikovacích formovacích strojích jsou klíčovými aspekty pro
bezpečnost a spolehlivou činnost. Z tohoto důvodu jsou nabízeny jednotky s chladící vodou a
integrovanými elektromagnetickými ventily pro chladící aplikace jako je chladič oleje, rotační
jednotky a jiné. Tyto systémy poskytují další vlastnosti jako je kratší instalace nebo požadavky
na obsluhu.
Více informací najdete na www.norgren.com
v
Úvod
ATEX:
NORGREN SE ZAMĚŘUJE NA POTŘEBY ATEX SMĚRNICE
Pokud dochází k ochraně lidí a zboží vůči nebezpečí exploze, průmysl je přísně sledován technickými
požadavky a legislativou vlády. Kombinování dvou evpropských směrnic ATEX 94/9/EC potenciálně zvažuje
výbušné koncentrace plynu, páry nebo mlhy ve vzduchu a prachu, bere v potaz obě jak elektrické tak
mechanické ohniska vzplanutí. Pokud navrhujete, vyrábíte nebo prodáváte jakékoliv vybavení pro použití
ve výbušném prostředí, musíte se plně přizpůsobit směrnicí ATEX. Tato směrnice zajišťuje velký rozsah
vybavení uvnitř oblastí, kde je výbušné prostředí jako např. petrochemické závody, doly a posypové
továrny.
ATEX VÝHODY:
NORGREN je jedním ze světových vedoucích partnerů v ochraně proti
explozi již řadu let. Naši inženýři jsou dobře informováni o nejnovější
legislativě ovlivňující průmysl a o prostředí, kde hrozí nebezpečí exploze.
Zajišťujeme všechny vládní předpisy a technické normy k zajištění
vysokého stupně bezpečnosti a zajišťujeme širokou řadu ověřených ATEX
řešení.
Předcházení výbuchu se schváleným vybavením NORGREN
NORGREN jako výrobce technologických řešení nabízí rozsáhlou řadu
ověřených zařízení v kategorii 2 a 3 pro použití v oblastech s potenciálně
výbušných prostředích obsahující plyn a prach a pro použití v různých
zónách.
NORGREN ZAŘÍZENÍ ŘÍDÍCÍ SE ATEX
OBSAHUJÍ:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Ventily na řízení průtoku
Tlakové spínače
Ventily řídící pohyb/ventilové bloky
Proporcionální ventily - IP převodníky
Válce
Jednotky úpravy vzduchu
Šroubení
NORGREN vynakládá velké úsilí k poskytnutí této řady. Pokud nevíte,
která EX zóna je pro Vás vhodná, NORGREN Vám rád pomůže najít to
správné řešení i potřebnou dokumentaci, která je stažitelná na
www.norgren.com/atex/
vi
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY PRO VÝROBCE KE ZVÁŽENÍ
S ATEX JSOU:
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Definice kategorií vybavení a přiřazení na nebezpečené zóny
Pravidlo EX ochrany na prach
Zařazení neelektrického vybavení do směrnice
Dokument o ochraně proti explozi a bezpečnosti práce vytvořený zaměstnavatelem
Požadavky na stanovení rizik exploze
Proces hodnocení shody podle požadavku výrobce nebo notifikovaného orgánu
Produkce EC prohlášení o shodě a připojení známky CE k produktu od výrobce
Certifikát systému QA výrobce
Zajištění upevňovacího a výrobního návodu s vybavením
KLASIFIKACE VYBAVENÍ A NEBEZPEČNÉ OBLASTI:
Vybavení je rozděleno do dvou skupin a kategorií:
Skupina 1 je pro báňský průmysl a skupina 2 pro chemický průmysl.
Kategorie M1 a M2 jsou pro báňský průmysl a kategorie 1, 2 a 3 pro zbyvající průmysl.
Zóny nebezpečných oblastí:
Vybavení, které je dodáváno musí být způsobilé pro použití na jednotlivé zóny. V podstatě
pouze vybavení, které je schválené na příslušnou zónu, může být použito.
Zóny a jejich popis:
PLYN, MLHA NEBO PÁRA
Zóna 0: prostředí, kde směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynu, mlhy nebo páry je
přítomna často, pravidelně nebo delší dobu.
Zóna 1: prostředí, kde směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynu, mlhy nebo páry se
nachází jen příležitostně.
Zóna 2: prostředí, kde směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynu, mlhy nebo páry se
normálně nenachází a pokud ano tak pouze krátkou dobu.
PRACH
Zóna 20: prostředí, kde mrak hořlavého prachu ve vzduchu je přítomen často, pravidelně nebo
delší dobu.
Zóna 21: prostředí, kde mrak hořlavého prachu ve vzduchu se nachází jen příležitostně.
Zóna 22: prostředí, kde mrak hořlavého prachu ve vzduchu se normálně nenachází a pokud
ano tak pouze krátkou dobu.
POŽADAVKY PRO ATEX VYBAVENÍ:
Pro každý díl vybavení musí výrobce uvést prohlášení o shodě, ve kterém je uvedeno, že dané
vybavení splňuje všechny příslušné bezpečnostní požadavky. CE známka je poté připevněna na
výrobek. Pokud si výrobce přeje prodávat vybavení v kategorii 1 a 2 EC certifikát, musí být
opatřen od notifikovaného orgánu. Nicméně pokud po zkouškách je stále riziko, že je zde stále
určitý zdroj vzplanutí, poté toto vybavení nespadá pod ATEX.
vii

Podobné dokumenty