TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

Komentáře

Transkript

TRASA A Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010
Noc tuleních pásù ALPINE Pro 2010
22
24
25
23
21
20
19
28
26
18
17
33
29
27
31
30
34
16
32
35
15
14
35
13
12
11
10
36
9
8
37
7
6
4
5
38
3
2
39
1
© mapový podklad SHOCart, spol. s r. o.
0
500
1000 m
Trasa A - slovní popis v bodech
1. - START - bez lyží z hlavní Èernohorské ulice - asistence POLICIE
2. - Nasadit lyže na levém rohu dolní stanice KLD
3. - odtud na lyžích obejdeme KLD pøes nový most
4. - cca 50 m za novým mostem vlevo po sjezdovce k vodárnì
5. - okolo vodárny pøímo ke sloupu 5 KLD
6. - od sloupu 5 KLD pod "lany" na horní stanici KLD
7. - pøed horní stanicí KLD doprava okolo "deštníku" smìrem k rozhlednì
8. - u rozhledny vlevo po znaèení ke kiosku U OTY
9. - od kiosku mírnì vpravo smìrem k Èerné boudì
10. - Èernou boudu (kontrola) míjíme zprava doleva po tyèích smìrem na PEC p. S.
11. - pøímo dolù na hranu "Václaváku"
12. - rovnì po cestì na rozcestí pod Kolínskou - (kontrola cca po 100 metrech)
13. - bruslíme okolo Kolínské a Krakonoše k Pražské boudì
(Kontrola)
Lyže NASADIT
(Kontrola)
(Kontrola - 1. MEZIÈAS)
Pásy SUNDAT
stoupání
klesání
maèky
(POZOR - køižujeme lyžaøský vlek pod Èernou boudou)
(Kontrola - rozdìlení trasy A a B)
1. LIMITNÍ KONTROLA trasy A
14. - za Pražskou rovnì dolù po znaèení zleva okolo boudy "Na Luèinách"
15. - prudká odboèka vpravo a podél pravé hrany "lesa"mírnì doprava na sjezdovku SMRK (POZOR - køižujeme vlek ESO)
16. - Kontrola poblíž vrchní stanice vleku SMRK - kontrolní bod nutno objet!
17. - po sjezdovce SMRK dolù okolo boudy Lokomotiva
18. - styk sjezdovek Smrk a Zahrádky - mírnì do kopce do podjezdu smìr Bramberk
(Kontrola)
19. - Dolní stanici LD Bramberk
20. - levou stranou sjezdovky k rozdìlení ÈERVENÉ a ÈERNÉ - (halogen)
(Kontrola - lyže na batoh)
(Kontrola)
21. - levou stranou ÈERNÉ sjezdovky na konec výstupu (halogen)
(Kontrola)
22. - køížením ÈERNÉ sjezdovky podél znaèení na vrchol Bramberku
(Kontrola)
23. - levou stranou ÈERVENÉ sjezdovky dolù na dolní stanici LD Bramberk
24. - po lyžaøské cestì k dolní stanici sjezdovky Javor
(Kontrola - 2. MEZIÈAS)
Pásy NASADIT
Maèky NASADIT
Maèky SUNDAT
Pásy SUNDAT
Pásy NASADIT
2. LIMITNÍ KONTROLA trasy A
25. - pravou stranou Javoru na odboèku smìr Smrk (kontrolacca cca po 150m)
26. - "po plynu" pøes potok k Lokotce na Smrku - zde vlevo
(Kontrola)
27. - po trase vleku na horní stanici vleku SMRK
28. - doleva za stanicí po lyžaøské cestì na horní stanici sjezdovky Javor
29. - na vrchu Javoru (kontrola) doprava podél znaèení smìr Javoøí dùl
Pásy SUNDAT
30. - Kontrola nad Webrovkou
31. - sjezd podél znaèení okolo Webrovky
(Kontrola - spojení trasy A a B)
(POZOR - za hranou pøejezd pøes potok)
32. - hrana nad “Seníkem” - kontrola - zpomalovací koridor - halogen
(Kontrola)
33. - okolo “Seníku” po sjezdovce dolù na dolní stanici vleku - halogen
Pásy NASADIT
34. - bez lyží pøes železný most
(Kontrola)
35. - podél vody doprava vzhùru na rozcestí pod Kolínskou
36. - na rozcestí doleva smìr Èerná hora (Václavák, Èerná bouda...)
Pásy SUNDAT
37. - okolo Èerné boudy doprava ke kiosku U OTY
(Kontrola - 3. MEZIÈAS)
38. - stále pøímo okolo rozhledny po sjezdovce Andìl dolù H.S.
Lyže SUNDAT
39. - od stanice H. S. bez lyží pøes silnici - asistence POLICIE - po znaèení do CÍLE
TRASA A

Podobné dokumenty

Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010 LIMITNÍ KONTROLA trasy B 9. - od kiosku mírnì vpravo smìrem k Èerné boudì 10. - Èernou boudu (kontrola) míjíme zprava doleva po tyèích smìrem na PEC p. S. (POZOR - køižujeme lyžaøský vlek pod Èerno...

Více

TRASA B Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010

TRASA B Noc tuleních pásů ALPINE Pro 2010 Noc tuleních pásù ALPINE Pro 2010

Více

katalog - Filmový klub Vsetín

katalog - Filmový klub Vsetín vždycky pøilákal do kin víc divákù než filmy americké. Je tøeba pøipomenout, že repertoár byl velmi bohatý, uvádìly se filmy rùzných adres, ne jako dnes, když v multiplexech mùžete vidìt témìø výh...

Více

3. Za památnými stromy Kamýku a Hodkoviček Kamýk Dub letní V

3. Za památnými stromy Kamýku a Hodkoviček Kamýk Dub letní V smìru pokraèování pìšiny vcházíme do ulice U Kamýku, na svìtelné køižovatce pøecházíme ulici Mariánskou a šikmo vpravo pøijdeme do ulice zvané Ve Lhotce, kterou opustíme pøi køížení s ulicí Nad Zát...

Více

Zprávičky z MŠ Vižňov

Zprávičky z MŠ Vižňov •MŠ Vižòov – kontrolní den na stavbì „Zateplení obvodového pláštì“. V rámci stavby bude školka zateplena, stará okna se vymìní ze nová plastová, v prvním patøe budou zatepleny podhledy a bude insta...

Více

hubice na odsávání výfukových plynů

hubice na odsávání výfukových plynů Pneumatická gumová hubice APM Komplet vhodný pro odsávací bubny a ramena typu ASA. Pneumatická hubice se upevòuje na výfukové potrubí proudem stlaèeného vzduchu a manžety, která se pøisaje k potru...

Více

Untitled - Bouldrovka

Untitled - Bouldrovka / 1 hidden chest pocket / adjustable hood / multicoloured two-way main zipper zateplovací polopřiléhavá bunda s kapucí / elastické polarstretchové díly v podpaží / rukávy, kapuce a dolní lem zakonč...

Více

ceník pujčovny 2014

ceník pujčovny 2014 PÙJÈOVNÉ SEZÓNA 2013 / 2014 CARVING - SET (lyže+boty+hole) S

Více