Nerovné zacházení a vícenásobná diskriminace v

Transkript

Nerovné zacházení a vícenásobná diskriminace v
 Nerovné zacházení a vícenásobná diskriminace v přístupu ke zdravotní péči Článek 35 Listiny základních práv Evropské unie zaručuje každému právo na přístup k preventivní zdravotní péči a na obdržení lékařské péče za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Věděli jste, že …? V srpnu 2010 se všeobecný lékař v malém německém městě Hesse rozhodl, že nebude ošetřovat muslimské ženy se šátkem, pacienty bez základních znalostí němčiny a „islámské rodiny s více než pěti dětmi“. Oznámení o těchto nových pravidlech vyvěsil ve své ordinaci. Ženy se zdravotním postižením se potýkají s nerovným přístupem ke zdravotní péči v oblasti reprodukčního zdraví. Zdravotničtí pracovníci například někdy nekomunikují přímo s těmito ženami, ale spíše s jejich pečovateli. Může rovněž docházet k odepření reprodukčních práv – existují důkazy o tom, že ženy s intelektuálním a psychosociálním postižením se v některých zemích EU stávají oběťmi nucené sterilizace. V těchto případech se jedná o příklady vícenásobné diskriminace v přístupu ke zdravotní péči. Vícenásobná diskriminace v širším smyslu popisuje situaci, kdy dochází k diskriminaci z více než jednoho důvodu. Nerovný přístup ke zdravotní péči Z dostupných důkazů vyplývá, že zdravotní stav člověka i jeho přístup ke zdravotní péči může ve značné míře záviset na společenské třídě, etnickém původu, věku, pohlaví, zdravotním postižení a migračním statusu daného jednotlivce. Mezi nejvíce ohrožené skupiny osob, u kterých existuje zvláště vysoké riziko nerovného zacházení v přístupu ke zdravotní péči, patří starší lidé z etnických menšin a dále ženy a děti se zdravotním postižením. Nerovná právní ochrana před diskriminací Evropská unie se zavazuje k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, věku, rasy nebo etnického původu, náboženství, zdravotního postižení a sexuální orientace. Ochrana na úrovni EU proti diskriminaci na základě všech těchto důvodů momentálně existuje pouze v kontextu zaměstnanosti a nikoli například v oblasti přístupu ke zdravotní péči. Ochrana proti vícenásobné diskriminaci na úrovni EU neexistuje a ve většině případů není poskytována ani na vnitrostátní úrovni. Stávající situace Na základě uvedených skutečností Agentura
Evropské unie pro základní práva (FRA) zahájila studii o nerovném zacházení a vícenásobné a intersekcionální diskriminaci v přístupu ke zdravotní péči v EU. Na základě zjištění výzkumu agentura FRA vypracuje doporučení pro orgány EU a členské státy EU o tom, jak řešit problematiku vícenásobné diskriminace v přístupu ke zdravotní péči v EU. Tento výzkum přispěje k diskusím o přijetí navrhované „horizontální směrnice“ EU ‐ právního předpisu, který by ochranu proti diskriminaci na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace a náboženství nebo víry rozšířil i mimo oblast zaměstnanosti. snadné je získat náležitou zdravotní péči pro osoby, které by mohly být ohroženy diskriminací na základě faktorů na pomezí pohlaví, věku a etnického původu; Šetření mezi zdravotnickými pracovníky a uživateli zdravotnických služeb Za účelem lepšího porozumění faktorům na pomezí etnického původu, věku a pohlaví, které se nejvýznamněji podílí na diskriminaci osob v přístupu ke zdravotní péči, bude proveden terénní průzkum v těchto pěti členských státech EU: 2.





Rakousko, Česká republika, Itálie, Švédsko a Spojené království. 3.
Budou provedeny pohovory se 125 zdravotnickými pracovníky – například s lékaři, zdravotními sestrami a jiným ošetřujícím personálem – a tvůrci politik. Proběhne také 180 pohovorů s osobami, které využily zdravotnických služeb a u kterých hrozí riziko vícenásobné nebo intersekcionální diskriminace, včetně osob se zdravotním postižením. Sledování vývoje předpisů a politik zmapovat v jednotlivých členských státech politické iniciativy ke zlepšení služeb v oblasti zdravotní péče a kvality zdraví osob, které náleží do skupin nejvíce ohrožených diskriminací na základě faktorů na pomezí pohlaví, věku a etnického původu; v oblasti právních Výzkum bude zahrnovat analýzu dostupné literatury a statistických důkazů o nerovném zacházení v přístupu ke zdravotní péči, včetně právního kontextu a zmapování politických iniciativ v uvedených pěti členských státech EU i na úrovni Evropské unie. Zaměří se zejména na onemocnění, jež mohou mít závažné důsledky pro osoby, kterým hrozí diskriminace na základě faktorů na pomezí věku, etnického původu a pohlaví, jako je diabetes nebo nádorové onemocnění. Rozpoznání překážek v přístupu ke zdravotní péči a iniciativy k jejich účinnému odstraňování Konkrétními cíly této studie je: 1. rozpoznat překážky v přístupu ke službám v oblasti zdravotní péče, tedy zjistit, jak určit způsoby, jakými mohou zdravotničtí pracovníci reagovat na potřeby v oblasti zdraví u osob, které náleží do skupin nejvíce ohrožených diskriminací na základě faktorů na pomezí pohlaví, věku a etnického původu. Zjištění studie Výsledky teoretického výzkumu a kvalitativního šetření v terénu budou podrobeny analýze a představeny ve srovnávací zprávě a pěti tematických informačních listech pro každý členský stát, v němž bude terénní průzkum prováděn. Zveřejněn bude také informační list s analýzou situace v této oblasti na úrovni EU. Kdo se na studii podílí? Koordinace projektu: Spojené království Middlesex University, Partneři projektu: Mezinárodní centrum pro rozvoj migrační politiky (ICMPD) a Výzkumný ústav Červeného kříže (případová studie Rakousko), Gender Studies o.p.s. (případová studie Česká republika), Výzkumné a rozvojové středisko pro péči o starší osoby (FOU äldre norr, případová studie Švédsko) a Univerzita v Boloni (případová studie Itálie) Další informace Navštivte prosím internetové stránky agentury FRA: www.fra.europa.eu nebo se obraťte na [uveďte jméno a e‐mailovou adresu vedoucího projektu ve Vaší zemi] 

Podobné dokumenty

Letní filosofická škola

Letní filosofická škola Klára Popovová: Miroslav Libicher: Jaroslav Franc: Ivana Recmanová: Lenka Zilvarová: Jiří Motl: Jan Frei: Lenka Krejčová:

Více

file

file násilí samotné. Formy interpersonálního násilí, nebo možná přesněji zneužívání, se šířeji týkají kulturních, reprezentačních, symbolických, nebo dokonce kognitivních úrovní, včetně dominantních kon...

Více

Migrační výzvy a trendy

Migrační výzvy a trendy Mezinárodní organizace – Global Migration Group (GMG)  Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) - 1951

Více

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D. - Katedra řízení a supervize v

Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D. - Katedra řízení a supervize v otázkami souvisejícími s postavením migrantů v hostitelských společnostech, s jejich začleňováním a s udržováním vztahů se zemí původu, disertaci věnovala tématu integrace azylantů jako problému by...

Více

Desetibodový akční plán

Desetibodový akční plán Prvním krokem tedy je nalezení a shromáždění zainteresovaných stran na vhodném fóru, kde si mohou vyměnit informace a vytvořit model spolupráce a koordinace. Takové fórum by měl svolat jeden či víc...

Více

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu

Studijní cesta – Genderově podmíněné násilí z pohledu stanice, kde nám představili pilotní projekt November a dále také návštěva psychosociálního oddělení pro oběti domácího a sexuálního násilí na pohotovosti v Oslu. V rámci našeho projektu „Ekonomick...

Více

maharashtra veřejné služby provize

maharashtra veřejné služby provize poslední době ukazuje silná mobilizační schopnost NNO v reakci na aktuální problém a následný vliv na veřejnou politiku. (Kodadová, 2006) Podle Salamona a Anheiera existují tři fungující modely par...

Více

Článek v PDF ke stažení

Článek v PDF ke stažení podle dochovaných popisů sestávalo z komponovaného programu, jehož součástí byl zpěv národních i jiných písní14 a dueta pro dvoje housle.15 Demonstrovaná „souhra“ Josefy a Růženy ve hře na hudební ...

Více