1/7 bezpečnostní list

Transkript

1/7 bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST
(Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a č. 1272/2008 ve smyslu novel)
28.12.2012
Datum vydání:
Datum tisku:
28.12.2012
Celkem stran: 7
Datum revize:
Ostatní značení
výrobku:
502-832,
502-834
Název výrobku:
Průměrný vzorek uhlí - standard
IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
Kód
dokumentu:
00565R2
Verze:
R2
Identifikátor výrobku
Obchodní název:
Průměrný vzorek uhlí - standard
Další názvy látky:
Registrační číslo podle REACH:
Číslo CAS:
Indexové č.:
Číslo ES:
Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo směsi:
Přípravek pro materiálové zkušebnictví
Nedoporučovaná způsoby použití:
Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Identifikace výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno:
LECO Corporation
3000 Lakeview Avenue ,St. Joseph, Michigan 49085, USA
Místo podnikání nebo sídlo:
Telefon:
Identifikace osoby odpovědné za
uvedení látky nebo směsi na trh:
Jméno nebo obchodní jméno:
Místo podnikání nebo sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
Telefonní číslo pro naléhavé situace
001 800 292 6141
LECO Instrumente Plzeň, s.r.o.
Plaská 66, 323 25 Plzeň
377 259 301
377 259 305
[email protected] ( www.leco.cz )
14706636
Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08
Praha 2, tel. (24 hodin denně) +420 2 2491 9293,
+420 2 2491 5402, +420 2 2491 4575
2.
2.1
IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Klasifikace látky nebo směsi
Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008/ (EU-GHS/CLP)
Látka nebo směs není klasifikována jako nebezpečná.
Klasifikace podle Nařízení (ES) č.1272/2008/ (CLP)
Látka nebo směs není klasifikována jako nebezpečná.
2.2
V souladu se směrnicemi EU nebo příslušnými národními zákony nemusí
být výrobek označen.
Značení podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) – není relevantní
Obsah štítku
Signální slovo:
Není relevantní
1/7
Piktogramy:
Rizikové věty
Není relevantní
Bezpečnostní oznámení
Není relevantní
Doplňkové údaje o nebezpečí
Není relevantní
Není relevantní
Podle evropské směrnice 67/548/EHS ve smyslu pozdějšího znění a doplňků
Není relevantní
Symboly nebezpečnosti
2.3
3.
3.1
R-věty
Není relevantní
S-věty
Není relevantní
Jiná rizika
Není relevantní
SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
Látky
Chemický název:
Vzorec:
Molekulová hmotnost:
Číslo CAS:
Číslo ES:
Indexové číslo:
Klasifikace látky:
3.2
4.
4.1
Směsi
Seznam složek podle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008
Chemický název
Číslo ES
Číslo CAS
REACH Reg. číslo
Uhelný prach
nepřiřazeno
Seznam složek podle nařízení DPD (ES) č. 1995/45:
Chemický název
Číslo ES
Číslo CAS
REACH Reg. číslo
Uhelný prach
nepřiřazeno
POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Popis první pomoci
Všeobecné pokyny:
Expozice vdechováním:
Expozice stykem s kůží:
Expozice zasažením očí:
Obsah
Klasifikace
Obsah
Klasifikace
Výrobce neudává.
Expozice může způsobit podráždění nosu, krku a dýchacího traktu;
prodloužená expozice může vést k poškození plic. Přemístit postiženého
na čerstvý vzduch a poskytnout kyslík, je-li dýchání obtížné. Zajistit
lékařskou pomoc.
Může působit dráždivě. Omýt mýdlem a vodu, event. použít čistící
ubrousek a následně omýt mýdlem a vodou .Nepoužívat znečištěný
pracovní oděv dokud nebude důkladně vyprán. Zajistit lékařskou pomoc.
Může působit slabě dráždivě. Vyplachovat oči tekoucí vodou.Pokud
podráždění přetrvává, zajistit lékařskou pomoc.
2/7
Expozice požitím:
4.2
4.3
5.
5.1
Výrobce neudává.
Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Již existující příznaky poškození a problémy s očima, kůží a dýcháním se mohou expozicí zhoršit. Narušená plicní
funkce v důsledku předchozí choroby/chorob se může zhoršit expozicí tohoto materiálu. U akutní přeexpozice se
vyskytují symptomy poškození plic (zjizvení, bronchitida, emphysém), „krátký dech“ (zejména při námaze) a
mohou být doprovázeny chronickým kašlem.
Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Neuvedeny
OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
Hasiva
Vodní mlha, pěna, suchá chemická hasiva. Voda je účinným hasivem pro
mělké vrstvy materiálu, nicméně může propagovat skrytý požár ve
velkých skladovacích prostorech materiálu.
Nevhodná hasiva:
Výrobce neudává.
Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi
Při hoření se mohou se uvolňovat oxid uhelnatý, oxidy síry a organické látky neznámého složení a toxicity jako
produkty tohoto procesu .
Vyvézt pokud možno ze skladu, rozprostřít do slabší vrstvy a saturovat
Pokyny pro hasiče
vodou. Použít vhodný typ respirátoru.
Existuje možnost samovznícení uhelného prachu za jistých podmínek
skladování. Ve vysokých koncentracích představuje suchý uhelný prach
Další pokyny
průměrné riziko výbuchu
Vhodná hasiva:
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Opatření a ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Výrobce neudává.
6.2
Opatření na ochranu životního prostředí
Výrobce neudává.
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Může hořet, ačkoliv se nejedná o snadno vznítitelný materiál. Vyčištění větších úniků materiálu provést po zralé
úvaze. Prostředek smést nebo odsát průmyslovým vysavačem. Je třeba se vyvarovat vzniku prachových oblaků.
Uniklý materiál přemístit do nádob k recyklaci nebo likvidaci.
Odkaz na jiné oddíly
Likvidaci provádět v souladu s kap. 13.
ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Opatření pro bezpečné zacházení
Pokud je materiál skladován při zvýšených teplotách a za stálého přístupu kyslíku, může dojít ke spontánnímu
vznícení. Vyhnout se akumulaci prachu. Suché uhlí představuje v případě vysokých koncentrací střední nebezpečí
výbuchu. Před jídlem, pitím, kouřením či použití toalety je třeba se umýt mýdlem a vodou. Kontaminovaný
pracovní oděv je třeba umýt před znovupoužitím. Minimalizujte opakovaný či prodloužený kontakt s kůží koupáním
či umytím exponovaných míst po každé směně.
Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby
Udržovat obal uzavřený.
3/7
7.3
8.
8.1
Pokyny ke společnému skladování
Neudány
Specifické konečné / specifická konečná použití
Neudáno
OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Kontrolní parametry
Mezní hodnoty
Číslo CAS
Název látky
ml/m3
mg/m3
Nepřiřazeno
Uhelný prach
2
10:Fr
10
Kategorie
PELr
PELr
PELc
Druh
Pro Fr < 5 %
Pro Fr > 5%
PEL – přípustné expoziční limity; NPK-P – nejvyšší přípustná koncentrace; D – při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží nebo silný dráždivý
účinek na kůži; S – látka má senzibilizační účinek; P – u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky; * - u NPK-P brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti
(například výbušnost).
Limitní expoziční hodnoty na pracovišti dle Směrnice č. 2006/15/ES
CAS
Název látky
Limitní hodnoty
8 hodin
Krátká doba
3
mg/m
ppm
mg/m3
ppm
Jiné údaje o limitních hodnotách
Uhelný prach
8.2
Poznámka
Dle OSHA – 2 mg/m3 (PEL)
Dle ACGIH - 2 mg /m3(TLV).
Omezování expozice
Technická a hygienická opatření
Používat ventilátor s vybavením proti možné explozi jako opatření ke kontrole koncentrace částic.
Omezování expozice pracovníků
Dostatečná ventilace na pracovišti, kontrola expozičních limitů na pracovišti.
Ochrana dýchacích orgánů
Vhodný typ respirátoru v případě přeexpozice (buď s přívodem atmosférického čistého vzduchu nebo s čištěním
vzduchu od přítomných částic).
Ochrana rukou a kůže:
Ochranné rukavice, pracovní oděv.
Ochrana očí a obličeje
Ochranné pracovní brýle .
Další údaje včetně všeobecných hygienických opatření
Zabránit kontaktu s očima a/nebo kůží.
Omezování expozice životního prostředí
Neudáno
9.
9.1
FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Tmavě hnědé až černé pevné částice.
Vzhled:
Skupenství:
Pevné
Barva:
Tmavěhnědáaž černá
Zápach nebo vůně:
Po uhlovodících.
4/7
9.2
Další informace
Hodnota pH:
Bod varu/rozmezí bodu varu (°C):
Teplota tání/rozmezí teploty tání (°C):
Bod vzplanutí (°C):
Samozápalnost:
Výbušné vlastnosti:
dolní mez (% obj.):
horní mez (% obj.):
Oxidační vlastnosti:
Tlak par (20°C):
Hustota (20°C):
Specifická hustota (voda=1) (20°C):
Rozpustnost:
- ve vodě:
-v tucích:
- v organických rozpouštědlech:
Rozdělovací koef. n-oktanol/voda:
Viskozita:
Hustota par:
Rychlost odpařování (butylacetát=1):
% těkavých látek:
10.
10.1
STÁLOST A REAKTIVITA
Reaktivita
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Chemická stabilita
Možnost nebezpečných reakcí
Podmínky, kterým je třeba zabránit
Neslučitelné materiály
Nebezpečné produkty rozkladu
11.
11.1
TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Informace o toxikologických účincích:
-LD50 ,orálně, člověk (mg.kg-1):
-LD50 ,orálně, potkan (mg.kg-1):
11.2
Neudáno
Neudáno
Neudána
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Cca 1 g/cm3
Neudáno
Neudáno
Ne
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Stabilní
Neudáno
Teplo, jiskry, oheň a kontakt s kyselinami.
Neudáno
Netvoří se
Neudáno
Neudáno
-LC50 , inhalačně, potkan (mg.kg-1):
-TLC, inhalačně, potkan (mg.kg-1):
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Další účinky
Subchronická – chronická toxicita:
Toxikokinetika, metabolismus a distribuce:
Senzibilizace:
Toxicita po opakovaných dávkách:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Narkotické účinky:
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
5/7
Další údaje:
12.
12.1
Jako jedna z prvních forem nemocí z povolání byla u horníků
identifikována pneumokonióza (antracosis). K fibróze plic nedochází
dokud uhelný prach neobsahuje krystalický oxid křemičitý (SiO2),
který je silně fibrogenní. Potenciál působení uhelného prachu se tedy
může měnit v závislosti na jeho složení. Je třeba s materiálem
nakládat tak a dodržovat bezpečnostní předpisy, aby byla zajištěna
minimalizace vlivů materiálu na pracovníka.
EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxicita:
Akutní / chronická toxicita:
LC50, 96 hod., ryby (mg.l -1):
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l -1):
12.2
12.3
12.4
12.5
IC50, 96 hod., řasy (mg.l-1):
Persistence a rozložitelnost
Bioakumulační potenciál
Mobilita v půdě
Výsledky posouzení PBT a vPvB
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Neudáno
12.6
Jiné nepříznivé účinky:
Neudáno
13.
13.1
13.1
13.2
POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Metody nakládání s odpady
Vhodné metody odstraňování látky nebo
směsi a znečištěných obalů:
Nebezpečí, spojená s odstraňováním látky
nebo směsi:
Neudáno
Neudáno
Neudáno
13.3
Právní předpisy o odpadech:
14.
14.1
14.2
14.3
INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Číslo OSN
Náležitý název OSN pro zásilku
Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu
Neudáno
Neudáno
Neudáno
Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
ICAO-TI; IATA-DGR
Hazard Class:
UN Number:
Packaging Group:
Proper shipping name:
IMDG
Hazard Class:
UN Number:
Packaging Group: II
Label:
EMS Number:
Proper shipping name:
ADR/RID
Hazard Label: 5
Dangerous Goods Code (Kemler):
UN Number:
Packaging Group:
Proper shipping name:
Neudáno
14.4
Obalová skupina
Neudáno
14.5
Nebezpečnost pro životní prostředí
Neudáno
14.6
Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
14.7
Hromadná přeprava dle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
6/7
15.
INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo
směsi
15.2
15.2
Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení chemické bezpečnosti
16.
DALŠÍ INFORMACE
Hazard index v originálním bezpečnostním listu (USA; škála 0 – 4 kde 4 je maximální):
Působení na zdraví: 2
Nebezpečí požáru: 2 Reaktivita: 0
Neudáno
Neudáno
Předmětem této revize bylo přizpůsobení struktury listu platné legislativě ES.
Dodavatel i výrobce upozorňují uživatele na dodržování veškerých obecně platných zásad pro nakládání s
chemickými látkami/směsi; využití těchto informací a používání výrobku není kontrolováno výrobcem, výrobce
proto nepřijímá odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené neodborným, nesprávným nebo neschváleným
použitím výrobku.
Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována jako správná a úplná podle nejlepších dostupných znalostí.
Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách.
obsahují aktuální stav vědeckého poznání s ohledem na oprávněný zájem a požadavky bezpečnosti a hygieny práce;
nemohou být použity pro směsi výrobku s jinými produkty, nejsou zárukou jakosti výrobku a nemohou být použity
při reklamaci zboží. Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.
Tento bezpečnostní list má 7 stran textu.
KONEC BEZPEČNOSTNÍHO LISTU
BL vypracoval:
CHEMSTAR Czech Republic, s.r.o., Alej Svobody 56, 323 14 Plzeň, [email protected]tar.cz
7/7

Podobné dokumenty