TOPOIL CGLP 32, 68, 220

Transkript

TOPOIL CGLP 32, 68, 220
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 1. z 8
1. Identifikace směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku:
TOPOIL CGLP 32, 68, 220
Registrační číslo látky:
Produkt je směs.
1.2 Příslušná určená použití látky nebo
směsi a nedoporučená použití:
Oleje pro mazání kluzných vodicích lišt vodorovných i svislých - při různých
mechanických zatíženích, v širokém rozsahu pracovních teplot.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
První příjemce/uživatel v ČR:
Jméno nebo obchodní firma:
Místo podnikání nebo sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Top Oil Services, k. s.
Nádražní 5, 346 01 Horšovský Týn
379 422 580
379 423 639
[email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Klinika nemocí z povolání
Na bojišti 1
128 08 Praha 2
Tel.: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
Fax.: 224 914 570
2. Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace směsi/2.2 Prvky označení:
Produkt nemá charakter nebezpečné směsi ve smyslu klasifikačních pravidel vyhlášky
č. 402/2011 Sb. Zhodnocení nebezpečnosti je doplněno o údaje zahraničního výrobce,
z odborné literatury a databází.
Klasifikace směsi dle vyhlášky č. 402/2011 Sb.
Symbol nebezpečnosti:
Nepřiřazen
R-věty:
Nepřiřazeny
S-věty:
Nepřiřazeny
2.3 Další nebezpečnost:
Při vdechování olejové mlhy, horké páry anebo při požití může produkt způsobit podráždění
dýchacích cest. Při kontaktu produktu s horkými povrchy se mohou tvořit páry nebo
olejová mlha, které mohou způsobit výbuch nebo je možné jejich vzplanutí. Při manipulaci
s horkým produktem hrozí riziko popálení.
Speciální požadavky na balení:
S 1/2
S 29
Pro profesionální uživatele je k dispozici na vyžádání bezpečnostní list.
Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
Nevylévejte do kanalizace.
3. Složení/informace o složkách
3.1 Látky:
Produkt není klasifikovaný jako nebezpečný a neobsahuje tedy nebezpečné látky, látky PBT a vPvB v koncentraci ≥ 0,1 % hmotnostní.
3.1.1 Další údaje:
-
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 2. z 8
4. Pokyny pro první pomoc:
4.1 Popis první pomoci
Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Požaduje se pouze
v případě, dosáhnou-li příznaky určitého stupně podle údajů v oddílu 4.2:
Zkontrolovat životní funkce.
Bezvědomí: uvolnit dýchací cesty.
Zástava dýchání: provést umělé dýchání nebo nasadit kyslík.
Zástava srdce: provést resuscitaci.
Pokud má postižený problémy s dýcháním: uvést jej do polosedu.
Pokud je postižený v šoku: položit jej na záda a nohy nepatrně podložit.
Zvracení: předejít asfyxii/aspirační pneumonii.
Postiženého chránit před chladem přikrývkou (nezahřívat).
Postiženého udržovat při vědomí.
Poskytnout mu psychickou pomoc.
Postiženého udržovat v klidu, vyvarovat jej fyzické námaze.
V závislosti na kondici postiženého jej buď převézt do nemocnice, nebo k němu
přivolat lékaře.
Při vdechování
Odstraňte zdroj expozice, postiženého vyveďte na čerstvý vzduch a udržujte jej
v teple a v klidu. Dýchací cesty udržujte otevřené. Postiženému kontrolujte
dýchání a puls. V případě přetrvávajících dýchacích potíží postiženému nasaďte
kyslík. Pokud postižený nedýchá, vyčistěte mu ústní dutinu a poskytněte mu
umělé dýchání, ke kterému použijte manuální resuscitátor (AMBU-bag) a
okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží:
Převlečte potřísněný oděv a obuv. Před dalším použitím oděv vyperte a obuv
důkladně vyčistěte. Potřísněnou kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, pokud je
to nutné, i celé tělo. K mytí nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je kerosin
a benzín. Při zasažení horkým přípravkem je nutné postižené místo okamžitě
ponořit do vody nebo ho chladit tekoucí vodou alespoň 10 minut až do odeznění
bolesti. Postižené místo neochlazujte ledem. Pokud produkt pronikl pod kůži pod
vysokým tlakem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Při styku s očima
Odstraňte oční čočky. Oči okamžitě alespoň 15 minut proplachujte velkým
množstvím tekoucí vody (ne proudem), občas nadzvedněte horní a spodní víčko.
Pokud je zasáhnuté jen 1 oko, zabraňte vniknutí vytékajících nečistot do oka
nezasaženého. Při přetrvávajícím dráždění, rozmazaného vidění nebo otocích
kontaktujte očního specialistu.
Při požití:
Ústa vyplachujte vodou až do vymizení pachuti produktu. Nevyvolávejte
zvracení, pokud to není výslovně doporučeno lékařem. Pokud postižený
samovolně zvrací, zamezte vdechnutí zvratků do dýchacích cest. Pokud se tak
stane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí
nepodávejte nic ústy a udržujte jej v klidu. Při požití vždy předpokládejte
aspiraci. Nečekejte na zhoršující se příznaky. K postiženému okamžitě zavolejte
lékařskou pomoc, nebo jej odvezte do nemocnice. Ošetřujícímu lékaři ukažte
obal nebo etiketu produktu.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné
symptomy a účinky:
Nejsou uvedeny.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské
pomoci a zvláštního ošetření:
Postupujte dle příznaků. Pokud bylo požito nebo vdechnuto větší množství
produktu/zvratků, okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, viz
odd. 1.4.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 3. z 8
5. Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva:
Suchý chemický prášek, CO2 a jiné neutrální plyny (v souladu s předpisy), pěna
(pouze vyškolené osoby), rozprašování vody (pouze vyškolené osoby), písek
nebo zemina.
Nevhodná hasiva:
Nepoužívejte proud vody. Voda může být použita pouze k ochlazování povrchů.
Nepoužívejte současně vodu a pěnu na hašení stejného povrchu. Voda odplaví
pěnu.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající
z látky nebo směsi
Nepovolané osoby vyveďte z oblasti požáru. Horký produkt při styku s vodou
„prská“ a pění. Při hoření se mohou formovat plyny a páry, které jsou těžší než
vzduch a drží se u země. Nedokonalé spalování je příčinou tvorby směsí pevných
a tekutých částic ve vzduchu, které mohou uvolňovat dráždivé, toxické nebo
zdraví škodlivé plyny včetně CO2. Při vysoké koncentraci sloučenin síry mohou
produkty hoření obsahovat i dráždivé plyny jako jsou H2S a SOx nebo H2SO4.
5.3 Pokyny pro hasiče:
Hasiči musí používat vhodné ochranné prostředky a dýchací přístroje
s přetlakovou maskou na celý obličej. Oděvy pro hasiče (včetně helem,
ochranných bot a rukavic) splňující evropskou normu EN 469 poskytnou základní
úroveň ochrany při chemických nehodách. Obaly s produktem vystavené žáru
ochlazovat vodou z bezpečné vzdálenosti. Zabránit úniku vody z hašení do stok a
vodních nádrží.
6. Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné
prostředky a nouzové postupy:
Zamezte vstupu nepovolaným a nechráněným osobám. Zabraňte kontaktu
produktu s očima prostřednictvím znečištěných rukou. Odstraňte zdroje zapálení
(elektřina, jiskry, oheň, žár). V případě výskytu pravděpodobné nebo jisté
nebezpečně vysoké koncentrace H2S v uniklém produktu, mohou být zavedena
zvláštní bezpečnostní opatření. Používejte pracovní oděv a rukavice odolné
chemikáliím. Pozn.: rukavice z vinyl polyoctanu nejsou voděodolné, a proto
nejsou vhodné pro nouzové situace. Noste obuv s antistatickou, protiskluzovou
podrážkou, pokud je to nutné i žáruvzdorné. V případě rizika vstříknutí produktu
do očí noste ochranné brýle a/nebo ochranný obličejový štít. Ochrana dýchací
soustavy je závislá na rozsáhlosti havárie: dýchací maska s částicovým
filtrem/filtrem na organické páry nebo nezávislý dýchací přístroj. Při nedostatku
kyslíku používejte výhradně nezávislý dýchací přístroj. Noste ochrannou helmu.
Další osobní ochranné prostředky viz oddíl 8.
6.2 Opatření na ochranu životního
prostředí:
Zamezte rozšíření rozlitého materiálu, kontaminaci půdy a jeho úniku do vodních
toků, odpadů a kanalizace. Jestliže výrobek znečistil životního prostředí
(kanalizace, vodní toky, zemina nebo vzduch), informujte úřady.
6.3 Metody a materiál pro omezení
úniku a pro čištění:
Zastavte únik, pokud je to bez rizika. Přemístěte obaly z oblasti úniku. Zabraňte
vniknutí do kanalizace, vodních toků, základů budov nebo uzavřených prostor.
Seberte a shromážděte rozptýlený produkt pomocí nevznětlivého absorpčního
prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do
kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy (viz oddíl 13). Na
vodní hladině aplikujte plovoucí bariéry. Likvidujte u firmy mající autorizaci pro
likvidaci odpadů. Kontaminovaný absorpční materiál představuje stejné
nebezpečí, jako rozlitý produkt.
6.4 Odkaz na jiné oddíly:
Oddíl 1.4, 8 a 13.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 4. z 8
7. Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:
Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz oddíl 8). Dodržujte standardní
hygienické a bezpečnostní předpisy. Nejezte, nepijte a nekuřte v místech, kde se
manipuluje s produktem, kde je skladován a zpracováván. Před jídlem, pitím a
kouřením si umyjte ruce a obličej. Vyvarujte se styku produktu s kůží, očima a
oděvem a vdechování výparů a olejové mlhy. Před vstupem do jídelních prostorů
odložte kontaminovaný oděv a ostatní ochranné prostředky. Uchovávejte
v původním
nebo
ve
schváleném
alternativním
obalu
vyrobeném
z kompatibilního materiálu, pevně uzavřeném, když se nepoužívá.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování
Skladujte v souladu s místními předpisy v izolovaném, dobře větraném a
látek a směsí včetně neslučitelných látek chladném prostoru, v originálních obalech chráněných před přímým slunečním
a směsí
zářením, odděleně od neslučitelných materiálů (viz oddíl 10), jídla a pití. Do
doby, než bude připraven k použití, uchovávejte obal uzavřený a utěsněný,
abyste zabránili přístupu vzduchu, vody a mechanických nečistot. Otevřené obaly
se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku
produktu. Zabraňte mechanickému poškození obalu produktu. Neskladujte
v neoznačených obalech. I prázdné obaly mohou obsahovat zbytky produktu,
proto je nenavrtávejte, neřežte, nepájejte, nebruste, nesvařujte. Použijte vhodný
obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Zamezte styku produktu
s ohněm, žárem, jiskrami nebo jinými zdroji zapálení a oxidanty.
7.3 Specifické konečné/specifická
konečná použití:
Při práci dodržujte postup uvedený na štítku (obalu), v příbalovém letáku nebo
v technických instrukcích.
8. Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry:
Pro jednotlivé látky nejsou stanoveny.
Název látky
CAS
Oleje minerální
H2S
PEL
NPK-P
mg/m3
5
10
Faktor přepočtu
na ppm
Poznámka
10
20
8.2 Omezování expozice:
Omezování expozice pracovníků:
Vyvarujte se vdechování výparů produktu, tvorbě olejové mlhy. Při manipulaci
s produktem nejezte, nepijte, nekuřte. Po manipulaci s produktem a před jídlem,
kouřením, použitím toalety nebo na konci směny si důkladně omyjte ruce,
předloktí a tvář (k mytí nepoužívejte organická rozpouštědla). Před dalším
použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí.
Ochrana dýchacích cest:
V případě předpokládaného nebezpečí vdechnutí par nebo olejové mlhy
používejte ochrannou masku s filtrem typu A. V místech, kde se hromadí
sirovodík, používejte celoobličejovou masku s filtrem typu B (anorganické plyny a
páry (H2S). Při nedostatečném větrání uzavřeného místa, kde došlo k úniku
velkého množství produktu nebo v místech s nedostatkem kyslíku, používejte
výhradně samostatný dýchací přístroj.
V případě předpokládaného nebezpečí postříkání tekutinou, vzniku emulze nebo
rozprášení použijte ochranné brýle, případně obličejový štít.
Používejte schválené nepropustné rukavice (EN 374-407) z nitrilkaučuku nebo
chloroprenu a oleji nepropustný oděv. Boty s protiskluzovou podrážkou odolné
žáru. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte a obuv vyčistěte. V případě
styku kůže s horkým povrchem, nosit k tomu určené ochranné rukavice.
Ochrana očí a obličeje:
Ochrana kůže:
Omezování expozice životního prostředí: Neuvedeno.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 5. z 8
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Skupenství (při 20 °C):
Kapalina
Barva:
Žlutá
Zápach (vůně):
Charakteristický po oleji
Prahová hodnota zápachu:
Neuvedena
Hodnota pH (při 20 °C):
Není k dispozici
Bod tání/tuhnutí (°C):
Nepoužitelné
Bod varu (°C):
Nepoužitelné
Bod vzplanutí (°C):
> 200
Rychlost odpařování:
Není k dispozici
Hořlavost:
Hořlavina IV. třídy
Meze výbušnosti:
Nevýbušný
horní mez (% obj):
dolní mez (% obj):
Tlak páry (při 20 °C):
Není k dispozici
Hustota páry:
Není k dispozici
Relativní hustota (při 15 °C):
Není normalizována (viz atesty výrobku)
Nerozpustná ve studené a horké vodě. Rozpustná ve většině organických rozpouštědel.
Rozpustnost:
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: Není k dispozici
Teplota samovznícení (°C):
Neuvedena
Teplota rozkladu:
Není k dispozici
Viskozita (při 40 °C):
28.9÷242 mm2/s (v závislosti na viskozitní třídě)
Výbušné vlastnosti:
Neuvedeny
Oxidační vlastnosti:
Nereaguje exotermicky se zápalnými látkami.
9.2 Další informace:
Uvedeny v technických podkladech a atestech k výrobku.
10. Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita:
Za běžných podmínek skladování a používání produkt nevykazuje zvýšenou
reaktivitu.
10.2 Chemická stabilita:
Za běžných podmínek skladování a používání je produkt stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:
Za běžných podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Zdroje zapálení, elektrické jiskření a žár.
10.5 Neslučitelné materiály:
Silné oxidanty, kyseliny. Při styku produktu se zinkovými částmi se může tvořit
silný zápach. Proto je nutné před manipulací s produktem zajistit dobré větrání
pracovního místa.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
Za běžných podmínek skladování a používání by se neměly vytvářet nebezpečné
produkty rozkladu. Při vysokých teplotách hrozí nebezpečí tepelného rozkladu
produktu. Charakteristika produktů rozkladu závisí na podmínkách rozkladu.
Mohou být následující: oxidy uhlíku, síry, dusíku, sirovodík a uhlovodíky,
aldehydy, merkaptany, alkyl sulfid, oxidy fosforu.
11. Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích:
Jsou-li přípravky používány podle svého určení, a za podmínek, předpokládaných výrobcem, nebyl pozorován žádný negativní
účinek na zdraví (resp. nebyly dosud pozorovány žádné změny zdravotního stavu).
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 6. z 8
11. Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích:
Jsou-li přípravky používány podle svého určení, a za podmínek, předpokládaných výrobcem, nebyl pozorován žádný negativní
účinek na zdraví (resp. nebyly dosud pozorovány žádné změny zdravotního stavu).
Látky
Akutní toxicita:
LD50, dermálně, králík
LD50, orálně, krysa
LC50, vdechování (prach, mlha), potkan
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Žíravost/dráždivost pro kůži:
Vážné poškození očí/podráždění očí:
Senzibilizace dýchacích
cest/senzibilizace kůže:
Mutagenita v zárodečných buňkách:
Teratogenita:
Karcinogenita:
Toxicita pro reprodukci:
Toxicita pro specifické cílové orgány –
jednorázová expozice:
Toxicita pro specifické cílové orgány –
opakovaná expozice:
Nebezpečnost při vdechnutí:
Nebezpečnost při požití:
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Směsi
Akutní toxicita:
Dráždivost:
Na
Na
Na
Na
Na
základě
základě
základě
základě
základě
dostupných
dostupných
dostupných
dostupných
dostupných
údajů
údajů
údajů
údajů
údajů
nejsou
nejsou
nejsou
nejsou
nejsou
splněna
splněna
splněna
splněna
splněna
kritéria pro
kritéria pro
kritéria pro
kritéria pro
kritéria pro
klasifikaci.
klasifikaci.
klasifikaci.
klasifikaci.
klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Žíravost:
Senzibilizace:
Toxicita opakované dávky:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Produkt je neutrální, ale při dlouhodobém kontaktu produktu s kůží se může
projevit slabé dráždění, zčervenání, vysušení a popraskání v závislosti na
citlivosti jedince. Vdechování olejové mlhy může způsobit dráždění dýchací
soustavy. Vdechování par může způsobit dráždění zažívacího traktu.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.
Další informace:
Neuvedeny.
12. Ekologické informace
12.1 Toxicita:
LC50, 96 hodin, ryby
EC50, 48 hodin, dafnie
IC50, 96 hodin, řasy
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
12.2 Perzistence a rozložitelnost:
Údaje nejsou k dispozici, k datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou známa
data z testování ani jiného posouzení.
12.3 Bioakumulační potenciál:
Údaje nejsou k dispozici, k datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou známa
data z testování ani jiného posouzení. Na základě informací obdobných výrobků
je možné očekávat nízký bioakumulační potenciál, vzhledem k malé rozpustnosti
ve vodě.
12.4 Mobilita v půdě:
Údaje nejsou k dispozici. K datu vyhotovení bezpečnostního listu nejsou známa
data z testování ani jiného posouzení.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 7. z 8
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB:
Posouzení nebylo provedeno. K datu vyhotovení BL nejsou k dispozici dostatečné
podklady a nebyla zpracována zpráva o chemické bezpečnosti (CSR).
12.6 Jiné nepříznivé účinky:
Složky produktu tvoří na vodní hladině film, který zabraňuje přívodu kyslíku do
vody. Produkt neobsahuje látky nebezpečné pro ozónovou vrstvu.
13. Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady:
Zamezte vzniku odpadu. Větší množství zbytků odpadních produktů nevylévejte
do splaškové stoky, ale předejte ke zpracování do vhodné čistírny odpadních
vod. V prázdných obalech nebo cisternách mohou zůstávat zbytky produktů.
Tento materiál a jeho obal zneškodněte bezpečným způsobem. Přebytečný a
nerecyklovatelný materiál předejte k likvidaci autorizované firmě. Likvidace
tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností
splňovat podmínky ochrany životního prostředí, odpovídat legislativě o odpadech
a všem požadavkům místních úřadů. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu,
kontaminaci půdy a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.
Kód odpadu:
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených). Čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Právní předpisy o odpadech:
N
N
N
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
14. Informace pro přepravu
Silniční přeprava
(ADR/RID)
Nepodléhá předpisům
15. Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi:
Právní předpisy:
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:
Zdravotnické předpisy:
zákon č. 20/1996 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění
zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
vyhláška Mzd č. 45/1996 Sb., o vytváření a ochraně zdravých
životních podmínek v platném znění
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci
Předpisy pro ochranu životního prostředí:
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a provádějící předpisy
zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a prováděcí předpisy
zákon č 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
Požární předpisy:
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Nebylo provedeno
16. Další informace
Přehled změn:
Plné znění R-vět:
Legenda ke zkratkám:
Celková revize všech oddílů BL podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 453/2010 a podle Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008.
-
Metoda hodnocení podle čl. 9
Výpočtová metoda.
nařízení (ES) č. 1272/2008 pro
účely klasifikace:
BEZPEČNOSTNÍ LIST
dle Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) ve znění Nařízení Komise (EU) č. 453/2010
Datum vydání: 19. 01. 2006
Datum revize/2: 02. 02. 2012
strana 8. z 8
16.3 Další údaje: Údaje v bezpečnostním listu vyhovují platným zákonům národním i zákonům EU. Zhodnocení nebezpečnosti
je doplněno o údaje zahraničního výrobce, z odborné literatury a databází. BL je zpracován podle originálu předloženého osobou
uvádějící tento produkt v EU na trh a upraven v souladu s legislativou platnou v ČR ke dni zpracování. Klasifikace látek
odpovídající nařízení č. 1272/2008 (nařízení CLP) byla provedena na základě v současnosti dostupných údajů a s využitím
převodní tabulky nařízení CLP.
Podle našeho nejlepšího vědomí jsou zde uvedené informace přesné. Výše uvedený dodavatel ani žádná z jeho poboček však
nepřejímá naprosto žádnou zodpovědnost za přesnost nebo úplnost zde uvedených informací. Konečné stanovení použitelnosti
jakéhokoliv materiálu je výhradně na zodpovědnosti uživatele. Všechny materiály mohou představovat nepoznaná nebezpečí a je
třeba s nimi zacházet s opatrností. I když jsou zde některá nebezpečí popsána, nemůžeme zaručit, že se jedná o jediná
nebezpečí, která existují. Alternativní název: HYDRAX HLP 32, 46, 68.

Podobné dokumenty

Q8 BRAKE FLUID - Top Oil Services

Q8 BRAKE FLUID - Top Oil Services Skladujte v souladu s místními předpisy v izolovaném, dobře větraném a chladném prostoru, v originálních obalech chráněných před přímým slunečním zářením, odděleně od neslučitelných materiálů (viz ...

Více