zemědělské aktuality ze světa

Komentáře

Transkript

zemědělské aktuality ze světa
2001
$
Z OBSAHU
Krátké zprávy
Zemìdìlská praxe
Poznatky ze svìta
Lidská výživa
Zahradnictví
1
12
16
22
23
Ozbrojený
konflikt
omezuje expor t zemìdìlských výrobkù
z Makedonie
zemìdìlské
aktuality
ze svìta
Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací,
Slezská 7, 120 56 Praha 2, [email protected],
v elektronické podobì pouze jako soubor PDF.
Vychází mìsíènì, cena 23 Kè, celoroèní pøedplatné 250 Kè
V zhledem k souèasnému ozbrojenému konfliktu v makedon-
ském Tetovu se znaèné množství zemìdìlských produktù vyrobených pro export nedostane na zahranièní trhy a v nejlepším
je zpracují místní konzervárny. Omezení exportu se dotkne nejvíce okurek a rajèat. Makedonské ministerstvo hospodáøství
dosud nerozdìlilo exportní kvóty pro Chorvatsko a Slovinsko
a výrobci mohou zatím vyvážet svoje produkty pouze do Kosova.
Ceny exportovaných produktù se znaènì zvyšují v pøípadì, kdy
zboží se musí pøepravovat pøes území Srbska. Makedonský ministr zemìdìlství Marjan Gorcev slíbil, že na zlevnìní úvìrù pro
zemìdìlský sektor bude letos k dispozici státní podpora ve výši
témìø 100 mil. DEM.
A g F d E . E u r. , 2 0 0 1 , è . 2 2 3 , s . 3 1
Slovensko pokraèuje
v dovozech obilovin
Krátké
zprávy
Prudký rùst cen
zemìdìlské pùdy
v Nizozemsku
(Jav)
Letošní dovoz obilovin na vykrytí výpadkù zpùsobených loòským
suchem dosáhl do poloviny kvìtna zhruba 307 000 t. Z tohoto
množství tvoøí pšenice 142 000 t, kukuøice 117 000 t a jeèmen
48 000 t. V loòském roce bylo na Slovensko dovezeno celkem
135 000 t jeèmene a 22 000 t. pšenice. Kukuøice se dovezlo pouze 5 900 tis. t, na export šlo 106 000 t. Od zaèátku letošního
roku nebyly ze Slovenska exportovány kromì 4 800 t pšenice
témìø žádné další obiloviny. Pokraèuje také dovoz mouky. Zatím
se jí od zaèátku roku 2001 dovezlo (pøevážnì z Èeské republiky) 12 700 t. Loni èinil celoroèní dovoz celkem 16 800 t.Vývoz
mouky se letos ještì nerealizoval, v roce 1999 šlo na export
jen 800 t. Uvedené dovozy obilovin vedle zhoršování bilance
slovenského agrárního obchodu výraznì ovlivòují také rùst cen
obilovin na vnitøním trhu, protože nabídka z domácí produkce je už dlouhou dobu ve vztahu k poptávce nevyvážená. Prùmìrná cena potravináøské pšenice podle sdìlení ATIS (Agrární tržní informace Slovenska) dosáhla v polovinì letošního
bøezna 5 990 SKK.t –1, což pøedstavuje meziroèní zvýšení
o 40 %. Rùst cen krmných obilovin je ještì výraznìjší. Za stejnou dobu se cena krmné pšenice zvýšila o 46 % na 5 400 SKK.t–1,
cena jeèmene o 53 % na 5 490 SKK.t –1t a kukuøice o 49 % na
5 500 SKK.t –1.
R o ¾ . n o v. ( t a s r ) , 2 0 0 1 , è . 1 0 2 , s . 1
(Jav)
Podle údajù Ústøedního statistického úøadu Nizozemska (CBS)
se ceny zemìdìlské pùdy za posledních pìt let zvýšily na dvojnásobek. V prvním ètvrtletí 1995 se prodával hektar zemìdìlské pùdy v prùmìru za 40 000 NLG. Ve tøetím ètvrtletí 2000 se
prùmìrná tržní cena jednoho hektaru trvalých luk zvýšila na
82 000 NLG a orné pùdy na 84 000 NLG. Ceny zemìdìlské pùdy
nabraly zvláštì rychlé tempo rùstu na zaèátku roku 1999, kdy za
Krátké
zprávy
Polsko zùstane v roce
2001/02 pøes pokles
produkce významným
expor térem cukr u
pouhý mìsíc se prùmìrná cena jednoho hektaru zvýšila o 1 300 NLG,
zatímco v roce 1996 dosahoval mìsíèní pøírùstek cen v prùmìru
425 NLG.ha–1. Cena zemìdìlské pùdy se stále pøibližuje hranici
100 000 NLG.ha–1, avšak ceny jsou podle místa a kvality velmi
diferencované. V roce 2000 prodejní cena zpravidla pøekraèovala
tuto vysokou úroveò v provinciích Flegoland, Gelderland, Utrecht,
Jižní Holandsko a Severní Brabantsko. Nejlevnìjší zemìdìlská
pùda byla v provinciích Groningen a Drenthe, kde se hektar prodával v prùmìru za 55 000 až 60 000 NLG.
Ve srovnání s ostatními èlenskými státy EU je v Nizozemsku nejdražší zemìdìlská pùda. Podle posledních údajù z roku 1998 byla
prùmìrná cena jednoho hektaru zemìdìlské pùdy v Nizozemsku
ve srovnání s Belgií, Itálií a Španìlskem vyšší o témìø 100 %,
s Nìmeckem o 45 % a cena orné pùdy ve Finsku pøedstavovala
pouze 12,5 % a ve Francii 13,2 % nizozemské cenové úrovnì.
A g r a E u r. , 2 0 0 1 , è . 1 9 4 2 , s . N / 5
Plochy cukrovky v Polsku jsou letos pøibližnì stejné jako
v minulém roce (340 000 ha), ale relativnì špatné poèasí pravdìpodobnì zpùsobí pokles hektarových výnosù asi o 5 %. Odhaduje se, že celková sklizeò dosáhne asi 12,5 mil. t ve srovnání
s 13,1 mil. t , které byly sklizeny v roce 2000. Produkce cukru
v kampani 2001/2002 se pravdìpodobnì sníží proti minulému
roku o 0,3 mil t na 1,9 mil. t. Uvedené snížení však následuje po
mimoøádnì úspìšném minulém roce, kdy sluneèné poèasí a ostatní dobré podmínky pro pìstování a sklizeò cukrovky pøispìly
k rùstu produkce cukru o 10 % ve srovnání s rokem 1999/2000.
Oèekávaná relativnì nízká produkce 1,9 mil. t cukru v sezónì
2001/2002 však bude pøekraèovat stanovenou kvótu pro domácí
trh a kvótu subvencovaných exportù o 7 %. Podle studie USDA
budou mít vyšší ceny cukru na vnitøním trhu v kalendáøním roce
2001 slabý vliv na spotøebu polských domácností, restaurací
a kaváren. Spotøeba cukru ve zpracovaných produktech se však
mùže zvýšit asi o 3 % na 652 000 t (v ekvivalentu surového cukru). Celková spotøeba (pøímá i jako suroviny) v Polsku pøepoètená na jednoho obyvatele zùstává už od roku 1993 zhruba stejná na
úrovni asi 44 kg (v ekvivalentu surového cukru). Menší nabídka
cukru v tržním roce 2001/2002 se promítne do omezení exportu – možná o dvì tøetiny. V kalendáøním roce 2000 prodalo
Polsko na zahranièních trzích 465 127 t (v ekvivalentu surového
cukru), to je o 3 % více než v roce 1999. Nejvíce cukru se vyvezlo do státù bývalého Sovìtského svazu, které odebraly 80 % celkového polského exportu a do èlenských státù CEFTA, na které
pøipadalo 13 %.
AgFd, 2001, è. 224, s. 12–13
Severní Irsko mùže
opìt vyvážet skot
(Jav)
(Jav)
Irsku byl na základì rozhodnutí Stálého veterinárního výboru EU
udìlen statut zemì bez slintavky a kulhavky. Poslední pøípad SLAK
byl v Irsku zaznamenán pøed šesti týdny a od té doby se už nový
pøípad nevyskytl. Veterinární poradci EU souhlasí, aby Irsku byl
opìt povolen export skotu, který byl dosud zakázán kvùli výskytu této nemoci. Irský ministr zemìdìlství Brid Rodgers oznámil,
že s prvními dodávkami skotu se zaène od 1. èervence 2001.
Podle jeho slov je toto rozhodnutí pro celý sektor skotu velmi
dùležité vhledem k tomu, že èást produkce je urèena výhradnì
pro zahranièní trhy. Roèní tržby z exportu živých zvíøat pøedstavují za normálních okolností asi 282 mil. USD.
h t t p : / / m a f f . g o v. U K
(Jav)
Pomoc amerického
ministerstva
zemìdìlství Èerné
Hoøe
Pøístroj ke
kr yogenickému chlazení
vajec
Krátké
zprávy
Technologie využívající
DNA pøi analýze
kompostování
Ministerstvo zemìdìlství USA (USDA) vìnuje Èerné Hoøe pøibližnì 20 000 t kukuøice a 15 000 t pšenièné mouky. Tento dar
má být monetarizován, to znamená, že peníze, které by vláda
musela zaplatit za dodané produkty, budou vynaloženy na podporu rozvojových projektù v Èerné Hoøe. Prostøedky mají být použity v rámci tìchto projektù k nákupu lékù, zdokonalení lékaøské a preventivní péèe, na podporu soukromého zemìdìlství
a zlepšení výrobních metod v zemìdìlském sektoru. Veterinární
a kontrolní služba Èerné Hory se má zapojit do zvýšení odborné
kvalifikace veterináøù ve veøejném sektoru, kteøí pùsobí na venkovì. Místní organizace zemìdìlcù mají usilovat o efektivnìjší
hospodaøení a o lepší pøístup zemìdìlcù k technickým znalostem.
A g E x p o r t e r, 2 0 0 1 , è . 5 , s . 1 9
Na mezinárodní výstavì drùbeže, konané v lednu roku 2001
v Atlantì v USA, byl uveden komerèní prototyp pøístroje, který
využívá revoluèní technologii chlazení vajec vyvinutou výzkumníky z univerzity v severní Karolínì. Nový systém, pøedložený
jako „Rapid Egg Cooler“, chladí vejce pøi použití plynného oxidu
uhlièitého pøed jejich balením a expedicí pro obchod. Pøístroj
zkracuje dobu pro chlazení vajec z nìkolika dní na nìkolik minut a zvyšuje tak kvalitu a stupeò nezávadnosti vajec. Výzkumníci požádali americké ministerstvo zemìdìlství, aby prodloužilo
dvojnásobnì dobu skladovatelnosti vajec, která jsou chlazena za
použití této kryogenické technologie. V minulém roce byla prototypová chladicí jednotka vyvinutá firmou Praxair of Burr Ridge
III používána v podniku zpracovávajícím vejce v Nashville
v Karolínì. Dva separátní pokusy, z nichž každý zkoumal více
než 100 000 vajec, potvrdily výsledky døívìjší studie, které prokázaly úèinnost pøístroje pøi potlaèování rùstu bakterií ve vejcích.
Wo r l d P o u l t r y, 1 7 , 2 0 0 1 , è . 3 , s . 9
( Vo )
Aby výzkumníci získali pøesnìjší údaje, užívají DNA k identifikaci
mikroorganismù, které se dostávají do kompostovacích hromad
a pak zhodnocují kvalitu koneèného produktu. Pracovník støediska zemìdìlského výzkumu v Braunschweig v Nìmecku používá DNA pøímo extrahovanou ze vzorkù kompostu, aby charakterizoval mikroorganismy, které se úèastní samozahøívací fáze
kompostování. Napøíklad odstranìní huminových kyselin bylo
dosaženo metodami døíve vyvinutými pro èištìní pùdy pomocí
DNA. Na státní univerzitì v Ohio v USA používají výzkumní pracovníci z oddìlení pro potraviny, zemìdìlské a biologické inženýrství analýzu bakteriální diverzity kompostu hnoje z živoèišné
výroby založenou rovnìž na využívání DNA. Tato technika využívá polymerázovou øetìzovou reakci, ve kterém je fluorescenènì
oznaèena jedna ze spouštìcích reakcí. Aplikování technologie
užívající DNA ke kompostování bude diskutována na mezinárodním symposiu o kompostování a využívání kompostù, které se
bude konat 6.–8. kvìtna 2002 ve mìstì Columbus v Ohiu.
Biocycle, 42, 2001, è. 4, s. 12
Extrakt z kvasinek místo
masokostní mouèky
(Jav)
( Vo )
Také v Irsku se vzhledem k zákazu používání masokostní mouèky pøi výživì hospodáøských zvíøat zvyšuje poptávka po krmivech
obsahujících bílkoviny, které jsou zvláštì pro mladá, rychle rostoucí zvíøata dobøe stravitelné. Hledání takových zdrojù bílkovin
je ztíženo tím, že nesmìjí pocházet z geneticky pozmìnìných
organismù. Irská firma uvádí v souèasné dobì na trh výrobek,
!
Krátké
zprávy
Výzkum
kardiovaskulár ních
chorob
Vajeèný žloutek – zdroj
biologicky aktivních
látek
který obsahuje 50 až 55 % bílkovin a pøitom splòuje uvedené
požadavky. Tento výrobek je z hlediska kvality tak dobrý, že je
možné jej použít již pøi výživì mláïat. Obsahuje 20 aminokyselin
ve vyváženém pomìru a je vedlejším produktem bunìèných stìn
kvasinek, které dodává firma Alltech k ochranì pøed mykotoxiny a k povzbuzení imunitních reakcí. Extrakt z bunìèných stìn
kvasinek se prodává pod názvem NuPro a je vhodný zejména pro
mladá zvíøata. Další pøedností extraktu je vysoký obsah nukleotidù – stavebních kamenù DNA a RNA. Ty posilují imunitní reakce
mladých zvíøat a zlepšují stravitelnost. Kromì toho podporují rychlý rùst bunìk, který je dùležitý zvláštì pro èerstvì vylíhnutá kuøata.
DLG–Mitt., 2001, è. 5, s. 13
(DK)
Pracovník výzkumného centra Human Nutrition Research Center amerického ministerstva zemìdìlství v Bostonu v USA se
zabýval pøehledem dosavadního a perspektivami budoucího výzkumu kardiovaskulárních chorob, které jsou hlavními pøíèinami úmrtí a invalidity ve Spojených státech a vìtšinì prùmyslových státù. Hlavní prùlom v moderním výzkumu nastal, když byly
kardiovaskulární choroby uvedeny do pøímého spojení s obsahem lipoproteinù a výzkum zaèal uvažovat o nových strategiích
pro identifikaci pacientù a pracovat s rozšíøeným poètem rizikových faktorù (hypertenze, hypercholesterolémie, kouøení, cukrovka, obezita, obsah triglyceridù, zvýšený obsah homocysteinu, nedostatek estrogenu, obsah fibrinogen a mnoho dalších). Aèkoli
vìtšina názorù je zajedno v tom, že je nezbytné snížit zvýšený
obsah cholesterolu v krevní plazmì, zùstává mnoho kontroverzních názorù na to, jak tohoto cíle dosáhnout, vèetnì vhodných
stravovacích návykù. Státní výchovný cholesterolový program
uvedený v roce 1993 navrhl úpravu diety pro rizikové osoby –
redukci obsahu nasycených tukù a cholesterolu. V souèasnosti
se diskutuje o úèinnosti tìchto diet a o alternativních dietách
nahrazujících nasycené tuky mononenasycenými tuky (napø. olivový olej). Døívìjší zkoušky léèiv ukázaly, že èinitelé jako napøíklad kyselina nikotinová, clofibrát, gemfibrozil a pryskyøice vázající kyselinu moèovou, obecnì zpomalují progresi aterosklerotických postižení, snižují obsah cholesterolu v plazmì a procento úmrtnosti zpùsobené kardiovaskulárními chorobami. Avšak
nejvìtší pokrok v souèasné lékové terapii znamená objev inhibitorù reduktázy – „statinù“.
Japanese
160-161
Jour nal
of
Ve t e r i n a r y
Research,
48,
2000,
è.2–3,
s.147,
( Vo )
Vajeèný žloutek obsahuje nìkolik biologicky aktivních látek
s velkou potenciální terapeutickou hodnotou a nìkteré z nich
jsou již využívány v komerèních produktech. Jsou to zejména lipidy vajeèného žloutku, lipoproteiny, fosvitin, sialická kyselina
a protilátky (IgY). Bylo publikováno množství vìdeckých materiálù zabývajících se jejich vlastnostmi a možnými aplikacemi.
Existují již také doklady o tom, že aplikací jak managementu,
tak selekèních pøístupù je možné ovlivnit vlastnosti žloutku, jako
napøíklad hmotnost, jeho podíl ve vejci, a tak zvýšit výtìžek tìchto látek. Švédští vìdci z katedry šlechtìní a genetiky švédské zemìdìlské univerzity v Uppsale se zabývali výzkumem tìchto možností. Informace zabývající se vlivy manipulace s živinami a ustájení na produkci žloutku jsou dosti nejasné. Znaèný vliv má vìk
nosnic pøi zaèátku cíleného chovu. Vlivy krmení a managementu
jsou více limitovány specifickým èasovým obdobím. Šlechtìní pro
zvýšený výtìžek urèitých látek je pøitažlivá alternativa kvùli pøí-
"
Krátké
zprávy
tomnosti genetických variací jak v hmotnosti žloutku, tak v jeho
podílu. Byla zjištìna reakce na selekci pro podíl žloutku a souvztažná selekèní reakce pro jeho hmotnost. Pokud se týká chemického složení žloutku, existují ukazatelé genetických vlivù, ale
výsledky jsou ménì pøesvìdèivé než v pøípadì jeho hmotnosti
a podílu. Optimální návrh šlechtitelského programu musí být zvolen pro každý specifický pøípad a cíl šlechtìní a mìl by být kombinován s managementem a systémem krmení tak, aby se genetický potenciál nosnic mohl plnì projevit.
Poultry Science, 5 7, 2001, è. 1, s. 13-24
Rostlinný lepek místo
želatiny
Minerální zeolity
snižují množství
amoniaku v chovu
drùbeže
Extrakty z pšenice, hrachu nebo lupiny mohou nahradit želatinu živoèišného pùvodu používanou ve vinaøství. K tomuto závìru dospìli odborníci z Vinaøského institutu v Champagne
(La France agricole). Bylo zjištìno, že bílkoviny získané z tìchto
rostlin je možné použít místo želatiny k èeøení vína – umožòují
dobré klesání kvasinek ke dnu. Barva èerveného vína se pøitom
nemìní. U bílého vína se pouze muselo ve srovnání s želatinou
ponìkud zvýšit množství použité bílkoviny. Vinaøští odborníci chtìjí
své pokusy v letošním roce rozšíøit a dosáhnout toho, aby tento
protein mohl být zaøazen do Listiny povolených aditiv. Pøedpokládá se rovnìž, že pokud se nevyskytnou problémy, objeví se tyto
produkty na trhu v roce 2002 nebo 2003.
DLG–Mitt., 2001, è. 5, s. 8
( Vo )
Urèité snížení produkce máslového hlávkového salátu provází
v Nìmecku dramatické zvýšení zájmu o ledový salát. Od r. 1999
jsou tu plochy ledového salátu dokonce vìtší než salátu hlávkového. Od r. 1991 vzrostly plochy ledového salátu z 800 ha na neuvìøitelných 3924 ha v r. 1999. Zásluhu na tomto úspìchu má
pøedevším balení hlávek do fólie, které ještì zvyšuje již tak vysokou uchovatelnost ledového salátu. Umožòuje zákazníkùm nákup
salátu na celý týden. V pìstování ledového salátu má primát Dolní Sasko. Z roku 1998 na 1999 se tu jeho plocha zdvojnásobila na
2224 ha.
TA S P O 2 0 0 1 , è . 1 . s . 1 2
Nadmìr ná tvorba koøenù
– pøíèiny nalezeny
(DK)
Minerál zeolit nalézá zvýšené uplatnìní pøi absorbování pøebytku amoniaku jak v trávicím traktu (použití jako aditivum
v krmivu), tak v podestýlce (použití jako aditivum v podestýlce)
v chovu brojlerù. Zvýšené množství amoniaku v podestýlce zpùsobuje popáleniny prsou a hlezen. Hlavní dodavatel minerálních
zeolitù ve Velké Británii – spoleènost British Zeolite Company –
však upozoròuje, že celém svìtì je tìženo mnoho rùzných druhù
zeolitù a že pøi použití ménì kvalitních typù by mohli být chovatelé výsledky zklamáni. Doporuèují proto používání nejkvalitnìjších výrobkù napøíklad druhu Bzc9. Dobrých výsledkù pøi používání nejkvalitnìjšího zeolitu dosáhli napøíklad chovatelé
z Yorkshire ve svém podniku se 150 000 brojlery. Zaznamenali
znaèné zvýšení rùstu se snížením výskytu popálenin hlezen a hrudi. Nyní plánují, že uvedou svoji vlastní zeolitovou smìs specifickou pro trh výrobkù pro chov drùbeže.
P o u l t r y Wo r l d , 1 5 5 , è . 2 , s . 4
Ledový salát vítìzí nad
salátem hlávkovým
( Vo )
(EP)
Od roku 1993 se nizozemská firma Groen Agro Control zabývá
problémem nadmìrného houstnutí koøenù u významných druhù
zeleniny ve sklenících. Bylo zjištìno, že pøíèinou tohoto jevu je
druh kulovité bakterie (kok), který je možné pozorovat pod elektronovým mikroskopem. Dává pøednost vlhkému prostøedí a vyš-
#
ší hodnotì pH. Zatímco pøi pH 5,5 nebyla zjištìna nadmìrná tvorba koøenù, pøi pH 7 se symptomy explozívnì šíøily. Analýzou DNA
byla identifikována specifická sekvence tohoto koku. Pokud se
tato sekvence vyskytne, jsou rostliny infikovány. Nizozemské
podniky zamìøené na pìstování sadby a mladých rostlin odebírají v souèasné dobì z každé sadby vzorky – tak je možné ihned
rozpoznat napadení. Pokud se koky objeví, je potøeba napadené
místo plošnì dezinfikovat a dodržovat hygienická opatøení, aby
se pùvodce nemohl rozšíøit. Tímto zpùsobem by se mìlo podaøit
problém nadmìrné tvorby koøenù vyøešit.
Lékaøi odmítají použití
antibiotik proti spále
rùžokvìtých
Krátké
zprávy
Gemüse, 37, 2001, è. 3, s. 27
Švýcarský kanton Thurgau a nìkteré ovocnáøské organizace požádaly svazové orgány o povolení pokusného nasazení antibiotika streptomycin v ochranì proti spále rùžokvìtých. Ochranáøské
svazy se však staví k tomuto požadavku kriticky. K odmítnutí se pøipojili i lékaøi. Z hlediska humánní medicíny je podle nich každé použití antibiotika, úèinného na èlovìka, z principiálních dùvodù
nepøípustné k aplikaci v zemìdìlství. Protože antibiotikum údajnì vykazuje pøi použití na spálu rùžokvìtých znaèné rozdíly
v úèinnosti, mohly by vznikat rezistentní rasy.
Der Gar tenbau 2000, è. 40, s. 5,
Popr vé rozluštìn úplný
genom rostliny
(EP)
Omezení emisí znamenalo na jedné stranì zlepšení životního prostøedí, na druhé stranì se zaèal postupnì projevovat deficit síry
u rùzných zemìdìlských plodin. To vedlo ve svém dùsledku
k potøebì tuto živinu aplikovat. Podle doporuèení bavorských
odborníkù se optimální dávka síry ke kukuøici pohybuje mezi 15
až 30 kg.ha –1. Vyšší dávky jsou vhodné na stanovištích s nižším
obsahem humusu bez pravidelného organického hnojení, na nichž
se právì kukuøice na zrno èasto pìstuje. Pøi pravidelném organickém hnojení staèí nižší dávky, protože aplikací napø. 25 m3
kejdy nebo 10 t chlévské mrvy se dodá do pùdy pøibližnì 7 až
10 kg.ha –1 síry. Pøi pøíliš èasné aplikaci síry ve formì síranù se
v dùsledku pomalého poèáteèního vývoje kukuøice zvyšuje nebezpeèí ztrát vymýváním. Uvedené dávky síry je možné aplikovat
v kombinaci s minerálním dusíkem (napø. jako páskové hnojení).
To p A g r a r, 2 0 0 1 , è . 5 , s . 2 2
Souvisí alergie
s koncentrací CO 2 ?
(EP)
Evropská komise v Bruselu oznámila, že mezinárodní výzkumný
tým poprvé v úplnosti rozluštil genom rostliny. Znamenalo to urèit
sekvenci asi 120 miliónù bází. Úplná sekvence genomu Arabidopsis thaliana, známého genetického objektu huseníèku rolního, má
být publikována v renomovaném èasopisu Nature. Tento výsledek
badatelské práce se v odborných kruzích považuje za prùlomový.
Na rozluštìní genomu Arabidopsis se podílely laboratoøe v EU,
USA a Japonsku.
Der Gartenbau, 2000, è. 49, s. 4,
Také kukuøice vyžaduje
hnojení sírou
(DK)
(DK)
Ameriètí vìdci se domnívají, že existuje souvislost mezi obsahem
oxidu uhlièitého v atmosféøe a výskytem alergií. Na základì pokusù bylo zjištìno, že pokud stoupl obsah oxidu uhlièitého, zvýšilo se také šíøení pylu ambrosie. Vìdci pokraèují v pokusech
ve volné pøírodì a srovnávají výskyt pylu ve mìstech a na venkovì.
DLG–Mitt., 2001, è. 5, s. 12
(DK)
$
Vir us mozaiky pepina na
plodech rajèat
Krátké
zprávy
Fómové èer nání stonku
a choroby koøenového
krèku øepky
Virus mozaiky pepina (PepMV) byl pùvodnì nalezen v Peru na
rostlinì z èeledi Solanaceae – Solanum muricatum. Tento virus
se pøed dvìma lety náhle objevil v porostech rajèat v Nizozemsku.
Odtud se sazenicemi rozšíøil do jiných evropských zemí. Virus
mozaiky pepina, který patøí do skupiny potexvirù (ohebné tyèinky), se velmi snadno pøenáší dotykem. Trichomy, které pokrývají
listy a stonky rostlin, šíøení virózy podporují. Aèkoli mùže být
tímto virem infikováno mnoho rostlin, vykazuje vìtšinou jen málo
plodù nezamìnitelné symptomy napadení. U takových plodù dochází k nestejnomìrnému zbarvení slupky – barva neodpovídá dané
odrùdì. V dobì, kdy se zaèínají plody zbarvovat, se na slupce objevují vìtšinou nepravidelné skvrny v celé škále barev – od zelené
pøes žlutozelenou, oranžovou až èervenou. Jak plody postupnì
dozrávají, je jejich barva ve srovnání se zdravými plody svìtlejší,
s tmavšími skvrnami. Tyto skvrny mají nepravidelný tvar. Nìkdy se objevují užší, pøesnì ohranièené skvrny, úzké kroužky nebo
skvrny menšího rozsahu, které mohou být lineárnì uspoøádány.
Vìtšinou však plody nevykazují žádné symptomy napadení a nelze je proto rozeznat od zdravých. Podle dosavadních pozorování
existují odrùdy, jako napø. ‘Clarence’, u nichž se na plodech neobjevují žádné symptomy a dále odrùdy, u nichž vykazuje symptomy napadení pøibližnì 0,5 % plodù (napø. ‘Culina’) nebo až 5 %
plodù (napø. ‘Clotilde’). Oproti tomu byly u nìkterých velkoplodých, keøíèkových odrùd rajèat zjištìny pøíznaky až na 60 % plodù.
Gemüse, 3 7, 2001, è. 4, s. 36
K infekci øepky houbou Phoma lingam dochází zpravidla za vlhkého poèasí pøi teplotách pøesahujících 10 °C. První symptomy
na listech – žlutavé skvrny s šedobílým støedem a èernými plodnicemi (pyknidami) – je možné nalézt již 14 dní po vzniku infekce. Napadení listù na podzim však ovlivòuje výnos jen nepatrnì.
Mnohem vìtší význam mají infekce koøenového krèku, které se
vyskytují pozdìji. Teprve na jaøe se objevuje na koøenovém krèku
výrazná suchá hniloba a zkorkovatìlé trhliny. Na stonku vznikají
hnìdé zóny s tmavšími okraji, které postupnì šednou a jsou posety pyknidami. V dùsledku korkovatìní napadených pletiv je
pøerušeno zásobení vodou a živinami z pùdy. Škody vznikají sníženým nasazováním šešulí a nouzovým dozráváním. Pøi silném
napadení rostliny pøedèasnì odumírají (odlamují se). Ztráty na
výnosech tak mohou èinit 10–20%. K ochranným opatøením
patøí: pøerušení pìstování øepky a dalších brukvovitých rostlin
na 3–4 roky, zaorání sklizòových zbytkù a odstranìní rostlin
z výdrolu, likvidace brukvovitých plevelù, èasný výsev, boj proti
døepèíkùm a škùdcùm stonkù apod. Významnou roli hraje rovnìž výbìr ménì náchylných odrùd. Chemická ochrana je vzhledem k dlouhému infekènímu období (podzim – jaro) pomìrnì
obtížná. Vhodným pøípravkem je napø. Folicur. Na základì pokusù v letech 1995–2000 ve Šlesvicko-Holštýnsku bylo zjištìno, že
aplikací tohoto fungicidu v dávce 0,5 l.ha–1 na podzim se napadení koøenového krèku snížilo.
Raps, 19, 2001, è. 2, s. 64–69
Prodej traktorù na
Slovensku
(DK)
(DK)
CEEM Trade Martin vyjednává s pražskou Komerèní bankou
o úvìru na prodej prvních 30 traktorù ze ZTS Motory – Traktory
Martin, které by se mìly dostat na jugoslávský trh v èervnu nebo
v èervenci. Další se mají dodat do konce roku a celkem se má
vyvézt asi 100 traktorù. Bude to záviset na pružnosti partnerù
v Jugoslávii, kteøí mapují situaci v zásobách plodin z loòské
%
Krátké
zprávy
úrody a oèekávané úrody v letošním roce. Rámcová dohoda se
mìla podepsat do poloviny kvìtna a úvìr z pražské banky má
garantovat Eximbanka. Strojaøi v Martinì mají vyrobit 300 až
350 traktorù a firma VEEM Trade Martin je jejich výhradním zástupcem v Jugoslávii. Pøipravovaný kontrakt se bude realizovat
jako barterový obchod. Jde o slovenský nákup technických plodin, zejména sóji a krmných luskovin. Jedná se se zástupci obchodních spoleèností Agro Vojvodina, Agro Kultura, Vobex – IM
a dalšími, kteøí zastøešují témìø 50 % subjektù hospodaøících na
220 000 ha pùdy. Je šance navázat na minulou spolupráci, kdy se
z Martina dovezlo do Jugoslávie roènì asi 100 traktorù.
V souèasné dobì je jedním z hlavních úkolù výrazná rekonstrukce strojového parku v zemìdìlství.
w w w. h n x . s k
Recyklovaná voda
zachránila kalifor nské
far my
Recyklovaná voda se používá k vykrývání požadavkù farem na
závlahovou vodu pro pøibližnì 75 pìstitelù v Salinas Valley na
kalifornském pobøeží. Protože jejich studnì byly kontaminovány
slanou vodou z moøe, zaèali tito pìstitelé zalévat své vysoce hodnotné krmné plodiny recyklovanou vodou z blízké èisticí stanice. Na projektu využívání recyklované vody se v Kalifornii (MRWPCA) zaèalo pracovat již v 80. letech vzhledem k nebezpeènému
opakujícímu se prùniku slaných vod z moøe. V Salinas Valley tato
voda z oceánu proniká až témìø 10 km do vnitrozemí a znehodnocuje podzemní vodu ve studních a èiní ji nevhodnou jak pro
obèanské, tak zemìdìlské využití. V Salinas Valley se pìstuje zelenina, zejména brokolice a salát. Zatím se recyklovaná voda používala k zalévání plodin používaných jako krmivo pro hospodáøská zvíøata. Proto byl proveden rozsáhlý výzkum, který mìl
prokázat, že je tato voda bezpeèná k zalévání plodin jak pro zvíøata, tak pro lidi. Tato studie za 8 mil. USD v roce 1987 nezjistila
pøítomnost patogenù, zahrnujících viry a koliformní baktérie
v recyklované vodì použité k závlaze artyèokù, salátu, brokolice a kvìtáku. Po protestech farmáøù, že studie v roce 1987 nezahrnovala nìkteré další patogeny, kontrolní ústav (MRWPCA) provedl v roce 1998 další výzkum opìt s kladným výsledkem.
V souèasné dobì se recyklovanou vodou zalévá 4 800 ha pùdy.
Závlahový systém má 72 km vodovodního potrubí a 112 odboèek.
Vodu využívá 75 farmáøù. Pìstitelé odebírají z tohoto systému
2/3 potøeby své vody a zbývající 1/3 z vlastních zdrojù. Na farmách s organickým zpùsobem hospodaøení je povoleno používání recyklované vody pouze k zalévání nepoživatelných èástí plodin. Zalévání postøikem není dovoleno. Napø. kapková závlaha
salátu a jahod je povolena.
BioCycle, " , 2001, è. 4, s. 29–31
Prodej traktorù ve Velké
Británii
(Š)
(Š)
Údaje o prodeji traktorù za první ètvrtletí, získané asociací zemìdìlských inženýrù (AEA) prokazují, že proti loòskému roku poklesl prodej traktorù ve Velké Británii o 2,1 %. Prodalo se pouze
2 094 traktorù. Po pomalém zaèátku v lednu, kdy èinil pokles
6,4 %, prodej zesílil v únoru o 1,3 %. Ale slintavka a kulhavka
dodala jen málo odvahy farmáøùm k tomu, aby investovali do
nových traktorù a tak byl bøezen opìt nižší, o 1,6 %. Prodalo se
1 151 traktorù. Analytici jsou s pøedpovìdí nejistí a neví, jak
dalece ještì tato nemoc ovlivní nákup nových strojù, ale domnívají se, že pravdìpodobnì dojde ke zvýšení, protože mnoho farmáøù již potøebuje vymìnit staré za nové. Pøedpokládají, že se
pomìr poètu prodaných traktorù zvýší až koncem roku.
Z hlediska výkonu došlo k zajímavému vývoji. Pøes již nìkolik
&
Krátké
zprávy
let trvající stoupající trend prodeje traktorù ve výkonové kategorii od 74 kW a výše nyní jejich prodej citelnì poklesl.
V kategoriích 75 až 88 a od 90 do 103 kW došlo k poklesu prodeje o 13,5 % a 14,5 %. V kategorii 105 kW a výše došlo k vzestupu
o 2,7 %, ale v kategorii od 60 do 66 kW došlo k prudkému nárùstu o 33 %. Proè, není dosud jasné.
Fa r m e r s We e k l y, ! " , 2 0 0 1 , è . 1 7 , s . 7
New Holland zvìtšil kola
traktorù
Traktory New Holland TM165 jsou nyní vybavovány vìtšími
pneumatikami rozmìru 580/70R42 a 480/70R30, které, jak
tvrdí výrobce, mají vìtší styk s pùdou, a tím lepší zábìr.
Dále tvrdí, že vìtší obvod pneumatik se svou vìtší kontaktní plochou pomáhá omezovat prokluz. Se svými vìtšími pneumatikami Ultra TM165 rovnìž dosahuje vyšších rychlostí na
silnici. To vedlo k odstranìní nejvyššího pøevodu z pøevodovky 18 x 6, aby traktor nepøekraèoval legální povolené
limity rychlostí. Standardní zadní náprava byla rovnìž nahrazena jinou konstrukcí, zatímco pøední je nyní model SuperSteer nebo Terraglide. Obì nápravy zlepšují pøenos tahové síly, zvláštì po navìšení balastního závaží. V pøípadì
nápravy SuperSteer dochází k pronikavému zmenšení polomìru otáèení. Tyto traktory budou na trhu od èervna.
Cena traktoru TH 165 Ultra s nápravou SuperSteer je
50 359 GBP, s nápravou Terraglide 51 833 GBP.
Traktor New Holland TM165
Širší výbìr rozmetadel
Nesené rozmetadlo
(Š)
Fa r m e r s We e k l y, ! " , 2 0 0 1 , è . 1 7 , s . 7
(Š)
Øada rozmetadel Rotaflow firmy Vicon nyní zahrnuje upravené
modely pro sezónu 2001. V této øadì jsou ètyøi základní modely
RS-C, RS-M, RS-XL a RS-EDW, vybavené èidly snímajícími hmotnost. Tyto modely mají zábìry od 12 do 41 m
a kapacity od 700 do 3 200 litrù. Mezi hlavními zmìnami na tìchto modelech je rekonstrukce zásobníku s pøíkøejšími stìnami a jednoduchým nástavcem. Každý model je ve standardním provedení a v provedení s jedním
nebo dvìma nástavci. Napø. RS-M mùže mít
kapacitu zásobníku 1 050 litrù, 1 350 nebo
1 700 litrù, modely XL a EDW mají kapacitu
1 650, 2 300 a 3 200 litrù. Modely jsou rovnìž
zaøízeny pro jemnou aplikaci zaøízením, které
umožòuje aplikaci drcených pelet nebo granulí Avadex. Další úprava byla provedena
v zásobníku provedením nahlédacího zaskleRotaflow
ného otvoru pro kontrolu výšky hladiny hnojiva. Ceny rozmetadel zùstávají na stejné výši.
Fa r m e r s We e k l y , ! " , 2 0 0 1 , è . 2 0 , s . 8 1
Aplikátor kejdy
Terra Gator
Souprava Terra Gator s injekèním
(Š)
Terra Gator firmy Ag-Chem Europese se nyní dodává k hadicovému
systému aplikace kejdy injekèním zpùsobem. Hadice je napojena
na nádrž o objemu 3 m3, která je nesenou na podvozku. Výrobce
oznamuje, že tento systém má mnoho výhod proti konvenèním systémùm, které používají pouze hadicový systém. První výhodou je, že kejda nejdøíve protéká nádrží, odkud se pøeèerpává do injekèních jednotek.
Tímto zpùsobem mùže øidiè pøesnìji regulovat aplikovanou dávku. Další výhodou je, že na souvrati kejda mùže hadicí stále pøitékat, zatímco injektory jsou
v neèinnosti. Souprava mùže doèasnì pracovat
i v pøípadì, že hadicový pøítok je z nìjakého dùvodu
systémem
pøerušen. Nárazníková nádrž, jak ji firma nazývá, ne-
'
musí být plná a stroj nemusí tak být pøíliš zatìžován a v dùsledku
toho pùda nadmìrnì utlaèována. S tímto injekèním systémem se
dosahuje výkonnosti až 140 m3. h-1. V tomto údaji je zahrnut i èas
na navíjení a odvíjení hadice a na pøesunování.
Trendy vývoje
teleskopických
manipulátorù
Krátké
zprávy
Fa r m e r s We e k l y, ! " , 2 0 0 1 , è . 1 7 , s . 7
V minulém roce došlo k nebývalé aktivitì na trhu teleskopických manipulátorù, objevilo se mnoho novinek a zlepšení, zejména ve zvyšování výkonu motoru. Z výkonu kolem 77 kW se
postupnì pøešlo na motory o výkonu 88 kW, aby se usnadnila
manipulace a doprava tìžké vlhké píce pøi silážování. Manitou
v roce 2000 pøedstavil modely MLT629 Turbo LS 120. Mají výkon 90 kW a univerzální použití. Jsou vybaveny elektronickým
snímáním zatížení pùsobícího na výložník. Hydraulická soustava
tak mùže najednou vykonávat dvì až tøi pracovní operace. Používá se mechanická pøevodovka Slickshift, ve výhledu je však pro
výkonnìjší 3 a 3,3t modely pøevodovka s øazením pod zatížením.
Dalším nedávným pøírùstkem do øady Manitou je model MLT 526
Compact, varianta, která nabízí miniaturní rozmìry a pøichází ve
dvou provedeních – jedno je s kabinou o výšce 2,06 m a druhé
o výšce 2,22 m. Oba manipulátory jsou 2 m široké. Výkon se pøivádí
ze vzadu umístìného motoru Perkins o výkonu 78 kW pøes ètyøstupòovou pøevodovku s mìnièem toèivého momentu. Kapacita
zdvihu je 2,6 t do výšky 5,15 m. Pro model Loadall 530 a 540
Manitou instaloval motor o výkonu 88 kW a odpružení výložníku, což velmi zlepšilo charakteristiku chování manipulátoru pøi
jízdì.
Fa r m e r s We e k l y, ! " , 2 0 0 1 , è . 1 7 , s . 7
Nová øada traktorù
John Deere
(Š)
John Deere pøedstavuje novou øadu výkonných traktorù 7010
s motory o výkonu 145 až 175 k, tj. 107 až 130 kW. Jsou vybaveny dosud nejnovìjšími výsledky bádání a testování konstruktérù, kteøí je vybavili pøevodovkami typu AutoPowr a AutoQuad II.
Je už samozøejmostí, že tyto pøevodovky jsou vybavené automatickými systémy s øazením pod zatížením, plynulým øazením od
0 do 40 nebo 50 km.h-1, reverzaèním mechanismem atd. Poloha
AutoZero udržuje traktor pøi nulové rychlosti s pøipraveným výkonem k okamžitému využití. AutoQuad II nabízí rovnìž ekonomický program s úsporou paliva pøi nízkých zatíženích. Rám traktoru je pevný z profilù o prùøezu 16 mm. Vývodový høídel má
540, 540E nebo 1000 ot.min-1. Velice snadno se vymìòuje šestidrážkový za 21drážkový. Hydraulická soustava je velice citlivá,
vybavená plnou automatikou s elektronickým snímáním zatížení. Systém automatického ovládání hydrauliky traktoru na souvratích umožòuje øidièi uvolnit ruce a vìnovat se pouze øízení.
Pohodlná kabina poskytuje maximální výhled na pøipojené stroje, sedadlo je stavitelné podle potøeb øidièe, klimatizace je dokonalá bezprùvanová. Traktory jsou vybaveny odpruženou pøední
nápravou, pøedním závìsem a pøedním vývodovým høídelem. Výrobce poskytuje k zakoupenému traktoru dokonalý servis vèetnì bohatého zázemí náhradních dílù
F i r. L i t . J o h n D e e r e , 2 0 0 1 , 1 8 s .
Demontovatelný
postøikovaè Knight
(Š)
(Š)
Knight Farm Machinery vyvinul demontovatelný postøikovaè pro
traktory Multidrive, aby tak vznikl samojízdný postøikovaè. Multidrive Demount používá traktor modelu 6200 a dvouliniový systém postøikovaèe aplikujícího roztok chemického pøípravku
v objemu od 50 do 500 l.ha-1. Délka výložníku je až 40 m. Pøi
maloobjemových aplikacích regulaèní ventil vrací nadbyteèný
Postøikovaè Multidrive Demount
Regulace výsevku
nemusí stát balík
penìz
Krátké
zprávy
23 000 GBP.
roztok zpìt do nádrže z nerezavìjící ocele o kapacitì 3000 litrù. „Kouzelnᓠkrabièka Magic Box a dvouproudý systém
s trys-kami umožòují pøesnì nastavit velikost kapièek a objem aplikovaného roztoku i za jízdy. Pøesnost postøiku rovnìž ovlivòuje ètyøcestné tìleso trysek umožòující
rychlou volbu vložky trysky. Ta se provádí
elektronicky z místa øidièe v kabinì traktoru Multidrive. Postøikovaè se dodává
s výložníkem o délce 24 m a s nádrží
o objemu 50 litrù na chemikálie za cenu od
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 4 , 2 0 0 1 , è . 1 7 , s . 7 7 .
(Š)
Lze provádìt regulaci pøesného množství vysévaného osiva za jízdy bez investování do drahých secích strojù nebo drahé aparatury? Odborníci na elektroniku známé firmy RDS vìøí, že to jde.
Vynalezli totiž pøístroj Artemis 100
dodávaný v øadì Wizard, který to
umožòuje. Tato jednotka reguluje
rychlost 12voltového motorku, který
pohání pøes pøevodovku výsevní høídel. Motorek je pøipojen na Modul CAN
na secím stroji a tak mùže udržovat
konstantní poèet otáèek nezávisle na
zmìnách pojezdové rychlosti stroje.
Požadovaná velikost výsevku v kg.ha1
se vkládá do pøístroje Artemis 100 pomocí tlaèítka. Tento pøístroj rovnìž
Pøístroj RDS Artemis 100
ovládá systém kolejových øádkù a signalizuje závady v poètu otáèek ventilátoru a upozoròuje na nízkou hladinu osiva v zásobníku. Obrazovka ukazuje pracovní rychlost v km.h-1, velikost ošetøované plochy a velikost ošetøené plochy celkem a velikost výsevku. Pro kalibraci je Artemis doplnìn
oddìleným spínaèem ovládajícím motorek tak, aby na místì otáèel výsevní jednotkou. Vyseté osivo se zachytí, zváží a výsevek se
urèí podle tabulek použitého secího stroje.
Fa r m e r s We e k l y, 1 3 4 , 2 0 0 1 , è . 1 7 , s . 7 7 .
(Š)
Antibiotika a jejich rizika
Antibiotika
Antibiotika a jejich rizika
Spotøeba antibiotik v chovu hospodáøských zvíøat
Vìdci v USA se obávají nadbyteèného užívání antibiotik v chovu hospodáøských
zvíøat
Zdravotní rizika u lidí spojená s podáváním antimikrobiálních látek jateèným zvíøatùm
Hodnocení rizika reziduí tetracyklinù ve vepøovém
mase
Hodnocení rizika rezistentních bakterií u prasat a vepøového masa
Hodnocení rizik a kontrola užívání antibiotik
Plán hodnocení rizika antibiotik
Webový systém na pomoc
antibiotické terapii
Trendy v užívání antibiotik
Ostrý pokles užívání antibiotik ve Velké Británii.
Zemìdìlská
praxe
Lékaøi ztrácejí schopnost léèit lidské infekce, jestliže poèet kmenù bakterií rezistentních vùèi antibiotikùm stále vzrùstá. Kontroverzním aspektem problému rezistence vùèi antibiotikùm je,
zda rutinní zkrmování antibiotik hospodáøským zvíøatùm pøispívá
k vzrùstu kmenù rezistentních vùèi antibiotikùm. Evropské zemì
zakázaly rutinní neterapeutické užívání mnoha antibiotik
v krmivech pro hospodáøská zvíøata. Ale chovatelé se obávají, že
zakazování antibiotik by dramaticky zvýšilo náklady na krmiva,
ponechalo chovatelùm jen málo strategií k potlaèování chorob
a patogenù a znaènì redukovalo investování do nových farmakologických prostøedkù k ochranì proti infekcím jak u zvíøat tak
i u lidí.
Wo r l d Po u l t r y, 1 6 , 2 0 0 0 , è . 3 , s . 4 5
( Vo )
Spotøeba antibiotik v chovu hospodáøských zvíøat
Vìdci v USA se obávají nadbyteèného užívání antibiotik v chovu
hospodáøských zvíøat. Každoroènì je ve Spojených státech amerických zkrmováno drùbeži, prasatùm a skotu pro neterapeutické úèely (napøíklad jako stimulátory rùstu) 11,35 mil. kg antibiotik, což èiní pøibližnì 70 % jejich celkové výroby v USA. Toto
zjištìní bylo publikováno ve zprávì organizace Union of Concerned Scientists, jejíž výpoèet veškeré spotøeby antibiotik v chovu
hospodáøských zvíøat je o 40 % vyšší než odhad zástupcù jejich
chovatelù. Toto zjištìní je „prvním transparentním odhadem
množství antibiotik užívaných pøi produkci masa“. Neterapeutické užívání antibiotik v živoèišné výrobì v USA užívá osmkrát více antibiotik než humánní medicína s 1,362 mil. kg roènì.
Celkové užívání antibiotik u zdravých hospodáøských zvíøat stouplo
v polovinì 80. let z 7,25 mil. kg na 11,35 mil. kg v souèasnosti.
Z toho pøibližnì 4,5 mil. kg je užíváno v chovu prasat, 4,9 mil.
kg v chovu drùbeže a 1,8 mil. kg v chovu skotu. Autoøi zprávy
konstatovali mimo jiné, že: „podíl masného prùmyslu na problému
rezistence bakterií vùèi antibiotikùm je již pøíliš dlouho ignorován; zkrmování antibiotik zvíøatùm od narození do porážky mùže
skromnì zlepšit zisky masného prùmyslu, ale pøináší zdravotní
riziko všem; je èas se znovu zamyslet, jak jsou ve Spojených Státech chována prasata, skot a drùbež“.
Feed Mix, 9, 2001, è. 1, s. 6
( Vo )
Zdravotní rizika u lidí spojená s podáváním
antimikrobiálních látek jateèným zvíøatùm
Holandští výzkumníci uskuteènili výzkumný projekt „A risk assessement-like approach to the modernization of meat inspection“, který zkoumal pøístup umožòující hodnocení a srovnání mikrobiologického a toxikologického rizika produkce a spotøeby
masa v Nizozemí. Rizika pro lidské zdraví spojená s veterinárním
používáním tetracyklinu u jateèných prasat byla pøi tomto výzkumu rozdìlena do tìchto tøí kategorií:
1) toxické, alergické a mutagenní/teratogenní úèinky reziduí ve vepøovém mase a poživatelných vedlejších produktech,
2) narušení složení normální støevní flóry zpùsobené pøítomností
reziduí,
3) šíøení mikrobiální rezistence na lidi prostøednictvím konzumace
vepøového masa kontaminovaného rezistentními bakteriemi.
Hodnocení rizika reziduí tetracyklinù ve vepøovém mase
Zemìdìlská
praxe
Hodnocení tìchto rizik bylo velmi obtížné. Nedostatek údajù
o aktuálních množstvích reziduí v poražených zvíøatech, která
byla podrobena inspekci masa, byl velmi pøekvapivý. Navíc farmakologické a toxikologické údaje v literatuøe mohou být jen
zøídka využity pøímo pro kvantitativní pøístup aktuálního zdravotního rizika masa pro spotøebitele, protože vìtšina údajù, napøíklad o pozorovaných nežádoucích vedlejších úèincích tetracyklinu, pochází ze zpráv o klinických pøípadech. Navíc kvalita
informací i zdrojù je vysoce variabilní. Jestliže má být budoucí
systém záruky nezávadnosti masa založen na hodnocení rizik, je
nezbytné monitorovat množství reziduí, která spotøebitele aktuálnì postihují. Jsou také potøebné pøístupnìjší informace o vztahu dávka – reakce. Spolupráce farmaceutických spoleèností je
proto nezbytná.
Ale i pøi tìchto omezeních se zdá, že bìžné vystavení (nizozemského) spotøebitele reziduím tetracyklinu ve vepøovém mase pøedstavuje malé riziko. Rezidua tetracyklinu u prasat jsou tìsnì spojena s injekèním zpùsobem podávání lékù.
Toxické a alergické reakce u lidí a zvíøat byly pozorovány jen pøi
terapeutických dávkách a postihly asi jeden pøípad z 5000
a 1 pøípad ze 140 000 jedincù vystavených reziduím.
Stanovené úrovnì tolerance, zvané také Maximální limity reziduí (MLR) pro tetracykliny ve vepøovém mase je 0,1 mg.kg–1 tepelnì neupravovaného masa, 0,3 mg.kg–1 tepelnì neupravených ledvin a 0,6 mg.kg–1 tepelnì neupravených jater. Tyto limity zajišují, že celoživotní denní pøíjem tìchto produktù nezpùsobí znatelnou patofyziologickou reakci u jedincù vystavených reziduím.
Avšak jeví se, že odhadovaná rizika vystavení v praxi jsou znaènì nižší než je MRL. Pøi souèasných hodnocených nízkých úrovních náhodného vystavení prostøednictvím vepøového masa je
roèní riziko negativních zdravotních úèinkù pro náhodného spotøebitele odhadováno na maximálnì 1 pøípad z 33 miliónù.
Roèní riziko, že doèasné narušení støevní flóry mùže mít také za
výsledek ulehèenou infekci s urèitými enteropatogeny, jako Salmonella spp., je odhadováno na 1 pøípad z 45 miliónù.
Výzkumníci uèinili závìr – souèasné mikrobiologické riziko vepøového je významnìjší než souèasné riziko reziduí tetracyklinu
a kontrola mikrobiologického rizika vepøového by proto mìlo být
na prvním místì.
To, že hodnocená rizika reziduí tetracyklinù ve vepøovém jsou
tak malá, však není pøekvapující. Za prvé tetracykliny byly dosud
užívány bezpeènì u lidí více než 40 let. Za druhé, legislativa EU
zabývající se rezidui v živoèiších sloužících jako potrava je primárnì založena na kritériích, která poèítají s velmi širokým rozpìtím nezávadnosti, nadbyteènou konzumací potravin živoèišného pùvodu a celoživotním neustálým vystavením tìmto látkám.
The
Ve t e r i n a r y
Q u a r t e r l y,
23,
2001,
è.1,
s.2-8
( Vo )
Hodnocení rizika rezistentních bakterií u prasat a
vepøového masa
Nizozemští výzkumníci hodnotili rizika pro spotøebitele, která se
týkala vznik kmenù bakterií rezistentních vùèi antibiotikùm
a/nebo genù rezistence prostøednictvím konzumace vepøového
masa.
Je zøejmé, že mnoho aspektù užívání antibiotik u hospodáøských
zvíøat, rovnìž jako následky pro lidské zdraví, jsou do znaèné
míry neznámé. Napøíklad neexistují žádné konkrétní údaje o vý-
!
Zemìdìlská
praxe
znamu všech možných pøímých a nepøímých zpùsobù, kterými si
zvíøata a lidé vymìòují své rezistentní bakterie. Také chybí dostatek spolehlivých údajù o pravdìpodobnosti, že lidé nebo zvíøata
se stávají osídlenými urèitými bakteriemi pøijatými v potravì
a údaje o tomto in vivo pøenosu genù rezistence.
Jestliže budoucí systém zajištìní nezávadnosti masa má být založen na hodnocení rizika, je nezbytný systematický monitoring
rozšíøení rezistentních bakterií. Pro objevování probíhajících kontaminaèních cyklù je nezbytné sbírat vzorky nejen od zvíøat, lidí,
masa a masných výrobkù, ale také z povrchových vod, odpadních vod, zeleniny a ovoce. Je také nezbytný monitoring množství antimikrobiálních látek užívaných u zvíøat a lidských populací.
Antimikrobiální látky užívané jako stimulátory rùstu mohou mít
mìøitelný vliv na rozšíøení rezistentní bakterie. Zdá se, že vliv užívání antimikrobiálních látek ve veterináøství a zemìdìlství na epidemiologii infekcí rezistentních bakterií u lidí je urèen tím, zda
dotyèné druhy bakterií jsou schopny nebo je jim umožnìno obíhat
mezi zvíøecími a lidskými populacemi a zda geny rezistence jsou
snadno pøedávány na rezidentní flóru právì kolonizovaného hostitele. S ohledem na potenciál pøenosu genù rezistence na jiné
bakterie, jiné druhy bakterií a rùzné populace hostitelù se jeví zvláštì významné to, zda gen rezistence je umístìn na samopøenosné
transpozici. To je zøejmì klíèovým faktorem skuteènì úspìšného
pøenosu genù rezistence ze zvíøecích populací na lidské. Je možné, že pokraèující vystavení nízkým dávkám antimikrobiálních
prostøedkù v potravì vytváøí právì soubor okolností, které to èiní
vysoce pravdìpodobným. Tento scénáø je pravdìpodobnìjší než
krátkodobé vystavení vysokým dávkám antibiotik prostøednictvím
terapie nebo preventivního veterinárního užívání.
Salmonella spp. a Escherichia coli, které pocházejí ze zvíøat, nepøenášejí snadno své geny rezistence na rezidentní flóru lidí.
Zdá se, že rozšíøení rezistentní E. coli u lidí je více spojeno
s existencí vegetariánù než se spotøebou masa a masných výrobkù. Jiné rizikové faktory existují u lidí léèených antimikrobiálními léky, hospitalizovaných pacientù nebo lidí pracujících ve zdravotnických zaøízeních. V Nizozemí se stává roènì odhadovaných
45 000 lidí nositelem rezistentní E. coli a/nebo genù rezistence,
které pocházejí z prasat, zatímco odhadovaných 345 000 osob
(175 000–600 000) se stává nositelem rezistentní E. coli a/nebo
genù rezistence, které pocházejí z nemocnic, tj. z jiných pacientù. Pokud jde o riziko Escherichia coli pocházející z prasat, bylo
vypoèítáno, že 90–98 % potenciálních problémù u lidí
s rezistentními kmeny E. coli jsou zpùsobovány léèebným využíváním antibiotik. Kalkulace také ukazují, že lidská populace sama
o sobì je hlavním rezervoárem tìchto kmenù rovnìž jako dotyèných genù rezistence.
Riziko multirezistentní Salmonelly spp. ve vepøovém mase je
malé a nemìlo by být oddìlováno od jiných problémù se salmonelózou pocházející z potravy obecnì. Více než 95 % pøípadù
salmonelózy v Nizozemí, vèetnì oficiálnì zaznamenaných 20 až
30 úmrtí za rok, jsou zpùsobeny kmeny rezistentními vùèi 0 až
3 antimikrobiálním látkám. Dále, jak se ukazuje v praxi, není
pravdìpodobné, že se objeví pøenos genù rezistence ze Salmonelly spp. na rezidentní flóru konzumentù nebo že bude velmi
setrvalý bez simultánního selektivního tlaku antimikrobiálních
látek. Jakékoliv problémy s rezistentní Salmonellou spp., která
pochází z prasat, jsou ve skuteènosti integrální èástí celkového
problému salmonelózy pocházející z potravy. Nìkdy vypuknou
"
Zemìdìlská
praxe
infekce specifického multirezistentního klonu Salmonella typhimurium, která zpùsobuje problémy u hospodáøských zvíøat i u lidí.
Za povšimnutí stojí to, že enterokoky jsou rozšíøeny zvláštì
u lidí, domestikovaných zvíøat a divoce žijících zvíøat a ptákù,
kteøí pøijdou do tìsného kontaktu s lidmi a odpadem pocházejícím od lidí, jako napøíklad u moøských rackù blízko kanalizaèních trub, výpustí a skládek odpadkù. Enterokoky prakticky chybí
u divokých zvíøat a ptákù, kteøí mají zøídka kontakt s lidmi
a lidskou spoleèností. Aèkoliv pøesné zpùsoby pøenosu jsou stále nejasné, výše uvedené skuteènosti podtrhují, že enterokoky
mezi lidskými a urèitými zvíøecími populacemi obíhají. Nicménì
údaje z literatury dokládají, že 90–99 % nìkolikanásobnì rezistentních Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis a enterokokù rezistentních vùèi vankomycinu zjištìných v odpadních
a povrchových vodách ve skuteènosti pocházejí z lidské populace, i když povrchové vody protékají hlavnì zemìdìlskými oblastmi.
Pro prùmìrného spotøebitele není pøíliš dùležité zda tyto enterokoky v jeho støevì jsou nebo nejsou enterokoky rezistentními vùèi vankomycinu. To se stane v pøípadì, když tito spotøebitelé získají onemocnìní, které je èiní citlivými k enterokokálním
infekcím, zvláštì když jsou pøitom také léèeni antibiotiky. Avšak
tato kategorie lidí je velmi malá.
V Evropì, kde rozšíøení enterokokù rezistentních vùèi vankomycinu u lidí je vysoké a léèebné užívání vankomycinu je omezené, výskyt infekcí tìchto enterokokù v nemocnicích je nejménì
10krát nižší než v USA, kde rozšíøení enterokokù rezistentních
vùèi vankomycinu u lidí a zvíøat je nízké a léèebné užívání vankomycinu je vysoké.
Výzkumníci uèinili tento závìr – zdravotní riziko pro spotøebitele spojené s užíváním antimikrobiálních látek u jateèných prasat
je primárnì zavinìno selekcí a rozšiøováním bakteriální rezistence a mnohem ménì toxikologickými a karcinogenními vlastnostmi rezidui antimikrobiálních látek v mase. Vliv antimikrobiálních
látek užívaných jako krmná aditiva je mnohem vìtší než vliv antimikrobiálních látek užívaných pro pøísnì veterinární úèely. Užívání antimikrobiálních látek jako krmná aditiva by proto mìlo
být serióznì znovu pøehodnoceno.
T h e Ve t e r i n a r y Q u a r t e r l y, 2 3 , 2 0 0 1 , è . 1 , s . 1 0 - 1 7
( Vo )
Hodnocení rizik a kontrola užívání antibiotik
Centrum pro veterinární medicinu (Center for Veterinary Medicine – CVM) americké organizace Food & Drug Administration
oznámilo, že plánuje kvantitativní hodnocení rizika zdravotního
dopadu vývoje bakterie Enterococcus faecium odolné vùèi antibiotiku streptograminu (quinuprostin/dalfopristin) u lidí ve vztahu s užíváním streptograminù (virginiamycin) u jateèných zvíøat. Lék streptogramin pod obchodním názvem Synercid byl
schválen v záøí 1999 pro léèení infekcí E. faecium odolné proti
vancomycinu a rovnìž proti jiným grampozitivním bakteriálním
tkáòovým infekcím u lidí. Virginiamycin je užíván pro terapeutické úèely a podporu rùstu u kuøat již 26 let. Je užíván také pro
podobné úèely u prasat, skotu a krùt.
Feedstuffs,
73,
2001,
è.15,
s.3
( Vo )
We b o v ý s y s t é m n a p o m o c a n t i b i o t i c k é t e r a p i i
Centrum pro veterinární medicinu (Center for Veterinary Medicine – CVM) americké organizace Food & Drug Administration uva-
#
Zemìdìlská
praxe
žuje o tom, že podpoøí èástkou 250 000 USD zøízení informaèního systému na webové stránce, který by pomáhal veterináøùm
analyzovat a volit nejrozumnìjší antimikrobiální léèebné režimy
pro jateèná zvíøata. Státní univerzita v Iowì požádala spoleènosti profesionálních veterináøù a chovatelù o finanèní podporu projektu na vybudování poèítaèového rozhodovacího systému. Tento veterinární antimikrobiální rozhodovací pomocný systém
(VADS) bude vést databázi informací z oboru farmakokinetiky,
farmakodynamiky, informací o klinických zkouškách a citlivosti
patogenù. Informace, které budou do systému zaèleòovány, budou posuzovat kliniètí farmakologové a další odborníci. Systém
VADS bude také upozoròovat na to, které informace nejsou
k dispozici, aby pomohl výzkumníkùm ve vytyèování nejpotøebnìjších výzkumných cílù.
Feedstuffs, 73, 2001, è. 4, s. 10
( Vo )
Tr e n d y v u ž í v á n í a n t i b i o t i k
Poznatky
ze svìta
Co si obyvatelé Evropy
myslí o spoleèné
zemìdìlské politice
EU ?
V Evropì byla otevøena
rozsáhlá diskuse o budoucím zamìøení spoleèné zemìdìlské politiky (CAP)
Evropské unie, která byla
zèásti vyprovokovaná nedávnou krizí BSE a rozšíøením slintavky a kulhavky v nìkolika evropských
zemích.
Britská organizace Veterinary Medicines Directorate (VDM) oznámila, že prodej antimikrobiálních lékù ostøe klesl v roce 1999
na nejnižší úroveò za posledních sedm let. VDM pøipisuje tento
pokles tøem událostem:
1) EU zakázala 30. èervna 1999 užívání rùstových stimulátorù, které udìlují køížovou rezistenci vùèi antimikrobiálním lékùm užívaných v humánní medicinì,
2) nastal ostrý ekonomický pokles živoèišné výroby,
3) projevila se reakce na kampaò rozumného, opatrného a odpovìdného užívání antibiotik.
Nejvìtší pokles antimikrobiálních stimulátorù rùstu (o 69 %)
nastal v loòském roce. Spotøeba kokcidiostatik také poklesla
o 36 %, aèkoli jejich užívání nesouviselo s užíváním jakýchkoliv
antibiotik v humánní terapii a byly užívány výluènì proto, aby
zabraòovaly kokcidióze. Spotøeba terapeutických antimikrobiálních lékù užívaných u drùbeže byla na vrcholu v roce 1996 a pak
klesla o 21 %.
Poultr y
Wo r l d ,
155,
2001,
è.5,
s.4
( Vo )
Na rok 2002 je naplánováno pøehodnocení spoleèné zemìdìlské
politiky za uplynulou støednìdobou etapu a v souèasné dobì se již
zaèalo toto téma projednávat. V nastávajících diskusích se mají
zvažovat zejména zájmy a oèekávání spotøebitelù. Aby se usnadnilo hodnocení pøedstav veøejnosti o zemìdìlské politice, byly
v øíjnu a listopadu 2000 provedeny mezi zemìdìlci a ostatním
obyvatelstvem prùzkumy veøejného mínìní podle dvou Eurobarometrù. Z výsledkù šetøení vyplývá, že existuje znaèný zájem o zemìdìlské problémy a všeobecné pøání, aby veøejnost získávala
o tìchto otázkách více informací.
Zatímco 92 % neodborné veøejnosti si myslí, že zemìdìlství je
dùležité, pouze 50 % dotázaných nìco slyšelo o spoleèné zemìdìlské politice. Jak zástupci široké veøejnosti, tak zemìdìlci byli
dotazováni, jak hodnotí jednotlivé položky uvedené v pøedloženém seznamu dvanácti cílù spoleèné zemìdìlské politiky. Tento
seznam zahrnuje mimo jiné nezávadnost potravin, ochranu životního prostøedí, zlepšení života na venkovì, podporu zemìdìlských dùchodù a posílení konkurenèní schopnosti evropského
zemìdìlství na mezinárodních trzích. Zatímco jasná vìtšina dotázaných se domnívá, že všechny cíle jsou dùležité (rating se pohybuje mezi 76 až 96 %), míra satisfakce s tím, jak se jich dosahuje, kolísá mezi 16 až 57 %. Podporu zemìdìlských dùchodù
$
Poznatky
ze svìta
a malých farem považují všichni za špatnì zajištìnou, a to jak
samotní zemìdìlci, tak široká veøejnost. Všeobecnì pøevládá pøesvìdèení, že nezávadnost potravin a ochrana životního prostøedí
musí mít nejvyšší prioritu.
Obì skupiny dotazovaných podporovaly zmìnu zamìøení zemìdìlské politiky vyplývající z reformního procesu, která smìøuje
k redukci subvencování produkce a omezení intervenèních zásahù na trhu a naproti tomu k posílení pøímých plateb zemìdìlcùm. Avšak 63 % dotázaných farmáøù se domnívá, že spoleèná
zemìdìlská politika je pro nì nepøíznivá (jiný názor mají farmáøi
v Irsku a Dánsku). Pouze 46 % intervenovaných farmáøù se pøi
získávání pøíjmù pro rodinu spoléhá na samotné zemìdìlství;
59 % farmáøù a 46 % široké veøejnosti se domnívá, že financování zemìdìlství by se mìlo zvýšit. Mezi zemìmi jsou v tomto smìru rozdíly – v Dánsku sdílí takový názor jen 13 % dotazovaných,
ale v Øecku je 76 % nespokojeno s dosavadním financováním.
Šetøení ukázalo akutní potøebu informací o mezinárodních aspektech zemìdìlské politiky. O pøipravovaném rozšíøení Unie
polovina respondentù v obou skupinách nìco slyšela, ale pouze
20 % farmáøù a 10 % široké veøejnosti uvádí, že jsou o této otázce dobøe informováni. Snad v dùsledku neinformovanosti se vìtšina v obou dotazovaných skupinách domnívá, že následky rozšíøení by byly pro Evropu negativní. Na dotaz o názoru na jednání
Svìtové obchodní organizace (WTO) o agrárním obchodu 65 %
zemìdìlcù a 77 % široké veøejnosti o takovém vyjednávání vùbec nic neslyšelo a pouze velmi malá èást dotázaných v obou
skupinách uvedla, že o tìchto otázkách jsou dobøe informováni.
Pøi zjišování názoru lidí na jejich pøístup ke spoleèné zemìdìlské politice byly položeny také otázky o zdrojích, které lidé využívají ke svému informování. Není pøekvapující, že vìtšina lidí získává svoje informace z televize (85% veøejnosti, 66 % zemìdìlcù).
Pokud jde o informace z tisku, existují mezi dvìma skupinami jisté
rozdíly: zemìdìlci se spíše spoléhají na specializovaný zemìdìlský
tisk (64 %) než na televizi, zatímco široká veøejnost preferuje obecný tisk (61 %). V prùmìru 10 % dotázaných využívá jako zdroj
informací o zemìdìlství internet, aèkoli mezi èlenskými státy
existují velké diference, které se pohybují od 2 % u øeckých zemìdìlcù až po 27 % u rakouských zemìdìlcù. Je tu zøetelný rozdíl ve vìku, pohlaví a vzdìlání uživatelù internetu. U široké veøejnosti byla zjištìna tìsná závislost intenzity využívání internetu na stáøí, pohlaví a vzdìlání uživatelù – mladší muži s vyšším
vzdìláním užívají internet dvojnásobnì intenzivnìji než je evropský prùmìr. Mezi zemìdìlci používají tento zdroj informací mladší lidé hospodaøící na vìtších farmách podstatnì více než ostatní
skupiny zemìdìlcù.
Výsledky prùzkumu o názorech na spoleènou zemìdìlskou politiku Evropské unie, který probíhal loni na podzim na základì
Gallupova výzkumu veøejného mínìní EOS v 15 èlenských státech, byly uveøejnìny letos v kvìtnu. Prùzkum byl provádìn na
zakázku Generálního øeditelství pro zemìdìlství (GDVI), které
využije výsledky k hodnocení informaèních aktivit o CAP. Prùzkumy se provádìly od 27. záøí do 2. listopadu 2000 telefonem
mezi širokou veøejností u 16 000 lidí a v zemìdìlském sektoru
u 3 500 farmáøù. V nejbližší dobì mají být organizovány krátké
výzkumy veøejného mínìní o vlivu krize BSE a SLAK na spoleènou zemìdìlskou politiku.Výsledky se oèekávají bìhem léta 2001.
http://europa.eu/int/comm/agriculture/survey/index_en.htm
(Jav)
%
Subvencování
zemìdìlství ve tøech
kandidátských zemích
– porovnání s EU-15
a OECD
Podle nové zprávy Organizace pro hospodáøskou
spolupráci
a
rozvoj
(OECD) úroveò subvencování zemìdìlství v Polsku,
Maïarsku a Èeské republice úroveò subvencování
zemìdìlství v roce 2000
se ve srovnání s pøedchozími roky snížila jak v absolutních, tak relativních
ukazatelích.
Poznatky
ze svìta
OECD používá pøi srovnávání zemìdìlského subvencování mezi
èlenskými státy jednotné mìøítko, tzv. odhad podpory výrobcù
(Producer Support Estimate – dále PSE), pro které se v minulých
letech používal známìjší termín „ekvivalent produkèních subvencí
– EPS“. V roce 2000 se relativní PSE (vyjadøující podíl subvencí
na celkové hodnotì zemìdìlské produkce) snížila proti minulému roku v Èeské republice z 20 % na 18 %, v Maïarsku z 23 %
na 18 % a v Polsku z 21 % na 20 %. O vývoji subvencí ve Slovenské republice, která je nejnovìjším èlenem OECD, dosud nejsou
ve zprávì uvedeny údaje. Míra subvencování ve tøech sledovaných støedoevropských zemích je podstatnì nižší než v prùmìru
všech èlenských zemí OECD, i když také zde došlo v roce 2000
ke snížení relativní PSE, a to z 38 % na 34 %. Ještì vìtší rozdíl
vynikne pøi porovnání úrovnì subvencování ve tøech kandidátských zemích s prùmìrem EU-15, kde sice míra PSE klesla ze
43 % v roce 1999 na 37 % v roce 2000, ale stále je vysoko nad
úrovní Polska, Maïarska a Èeské republiky.
Ve zprávì OECD se zdùrazòuje, že pøíèina snížení celkové úrovnì
státní podpory zemìdìlství ve tøech støedoevropských zemích je
spíše urèité ozdravení trhù se zemìdìlskými komoditami než podstatná zmìna zemìdìlské politiky. Pøedevším zde byla omezena
ochranná opatøení vùèi importu a sníženy exportní subvence. Ve
zprávì se také uvádí, že v roce 2000 se v Maïarsku a Polsku
zvýšily nominální podpùrné ceny vìtšiny všech subvencovaných
produktù a státní podpora cen byla rozšíøena na nìkolik dalších
komodit. Výdaje na podporu zemìdìlství po zapoèítání všech
podpùrných opatøení pøedstavují pomìrnì velký podíl z celkové
hodnoty hrubého domácího produktu. V roce 2000 pøedstavovaly celkové náklady na podporu zemìdìlství v Maïarsku 2,5 %
hrubého domácího produktu, což je tøetí nejvìtší podíl v rámci
OECD za Jižní Koreou a Tureckem. Ve všech tøech srovnávaných
støedoevropských zemích však je prùmìrná èástka PSE pøepoètená na jednoho zemìdìlce a na jeden hektar zemìdìlské pùdy
hluboko pod prùmìrem EU-15 a OECD.
Odhad podpory výrobcù (Producer Support Estimate) v zemìdìlském sektoru podle OECD
Èeská republika
Maïarsko
Polsko
Evropská unie
OECD
p)
mil. USD
mil. EUR
% PSE
mil. USD
mil. EUR
% PSE
mil. USD
mil. EUR
% PSE
mil. USD
mil. EUR
% PSE
mil. USD
mil. EUR
% PSE
2 0 0 0 p)
556
603
18
855
928
18
2 233
2 423
20
90 229
97 907
38
245 487
266 378
34
1999
726
682
20
1 145
1 075
23
2 872
2 696
21
114 593
107 546
43
273 552
256 729
37
1998
838
749
20
1 032
923
19
3 394
3 034
21
110 274
98 596
39
253 661
226 798
34
1 9 9 8 – 2 0 0 01 9 8 6 – 1 9 8 8
707
4 562
678
4 183
19
59
1 011
3 029
975
2 779
20
39
2 833
1 549
2 718
1 379
21
12
105 032
94 640
101 350
85 829
40
44
257 567
236 445
249 968
214 849
35
39
pøedbìžné údaje
Poznámky: EU-12 za 1986-1994, EU-15 od 1995; EU zahrnuje ex-NDR od 1990;
Rakousko, Finsko a Švédsko jsou zahrnuty do OECD za celé období,
do EU od roku 1995.
Pramen: OECD, PSE/CSE database 2001
&
Odhad podpory výrobcù (PSE) 1998–2000 na jednoho zemìdìlce a hektar
zemìdìlské pùdy
USD na zemìdìlce
USD na ha zem. pùdy
3 771
3 652
1 015
16 028
11 334
165
163
153
762
198
Èeská republika
Maïarsko
Polsko
EU-15
OECD prùmìr
Pramen: OECD, PSE/CSE database 2001
A g F d E . E u r. , 2 0 0 1 , è . 2 2 4 , s . 3
Polsko mìní režim kvót
v odvìtví cukr u
Polská
rada
ministrù
schválila
nový
zákon
o kvótách cukru, který se
má pøiblížit souèasnému
systému v Evropské unii.
Poznatky
ze svìta
Vliv pùstu a krmné
dávky na vyluèování
Escherichia coli O157:
H7 ve výkalech skotu
Od roku 1982, kdy byl
kmen Escherichia coli
O157:H7 poprvé popsán,
se vyvinul ve významný patogen pocházející z potravy a vzplanutí infekcí
s ním spojená jsou hlášena èím dál èastìji.
(Jav)
Nový polský režim bude zahrnovat pevnou základní kvótu pro
cukr (na rozdíl od dosavadního režimu z roku 1995, kdy kvóta
byla vyhlašována každý rok). Vláda však bude i nadále urèovat
každým rokem minimální cenu cukru a cukrovky. Množství tržní
produkce cukru bude jako døíve regulováno podle tzv. kvóty A.
Od tržního roku 2002/03 však toto množství nemá pøekroèit
1,6 mil. t. Døíve se množství kvóty A rok od roku mìnilo, a pro
tržní rok 2001/02 bylo stanoveno na 1,54 mil. t. Kvóta B, která
se podle pøedchozích pravidel vztahovala na cukr urèený pro vývoz, byla nyní pøedefinována jako kvóta cukru vyrobeného pro
zásobu. Kvóta B bude stanovena radou ministrù a urèené množství smí pøijít na domácí trh jen za mimoøádných okolností.
V minulých letech pøedstavovala kvóta B asi 7 % množství kvóty
A. Polsko prosazuje pøi jednáních o pøístupu k EU pøiznání kvóty A ve výši 1,65 mil. t a kvóty B ve výši 216 000 t. Zatím bude
nová polská kvóta A rozdìlena definitivnì mezi spoleènosti zpracovávající cukr na základì jejich prùmìrné úrovnì produkce ve
tøech posledních letech. Podle starého zákona byly kvóty pøidìlované jednotlivým spoleènostem kalkulovány každým rokem.
Obhájci nového režimu tvrdí, že strukturovanìjší kvótní systém
poskytuje operátorùm na domácím trhu s cukrem vìtší jistotu.
Podle nového zákona však budou cukrovary nuceny nakupovat
cukrovku od zemìdìlcù ve svém regionu a ztrácejí bývalou volnost získávat surovinu od kteréhokoli dodavatele. Polská Ekonomická komora pro cukr kritizovala absenci opatøení, které by
subvencovalo náklady na skladování cukru. Argumentuje tím, že
tyto subvence tradiènì tvoøily souèást spoleèného tržního øádu
pro cukr v EU a že skladovací náklady v Polsku jsou relativnì
vysoké kvùli vysoké úrokové míøe. Proti tomuto požadavku existují námitky, protože se právì nyní projednávají návrhy na zrušení skladovacích subvencí EU jako souèást uvažované reformy
spoleèného trhu s cukrem.
AgFd, 2001, è. 224, s. 12
(Jav)
Aèkoliv kontaminované maso a syrové mléko patøí mezi primární prostøedky pøenosu, s vypuknutími infecí E. coli O157:H7 jsou
spojeny také potraviny, které nepocházejí ze skotu. Epidemiologické prùzkumy, kromì èetných pøehledù ukázaly, že skot je hlavním rezervoárem E. coli O157:H7. Vyluèování této bakterie ve
výkalech je v pøírodì obèasné a tento organismus nezpùsobuje
u skotu onemocnìní. Pøedpokládá se, že fekální kontaminace poražených kusù bìhem produkce zvíøete a porážky je hlavním zdrojem organismu v mase. Existuje názor, že pøenos E. coli O157:H7
na jiné potraviny je výsledkem kontaktu s kontaminovanými
produkty ze skotu. Je naznaèováno, že krmná dávka hraje významnou úlohu ve vyluèování této bakterie ve výkalech skotu. To
dokumentují studie provedené u ovcí a jalovic. Bylo publikováno, že samotný pùst nemá žádný významný vliv na vyluèování
tìchto patogenù ve fekáliích, ale krmná dávka a zpùsob krmení
'
Poznatky
ze svìta
pøed vypuštìním krmení je ovlivòovat mùže. Studie uskuteènìná
u telat oèkovaných E. coli zjistila, že zatímco pùst snižoval koncentraci tìkavých mastných kyselin v bachoru a zvýšil pH
v bachoru, nemìl žádný významný vliv na poèet E. coli O157:H7
pøítomné v bachoru nebo vylouèené ve výkalech. To naznaèuje,
že tlusté støevo skotu oproti bachoru je pravdìpodobným klíèovým útoèištìm pro množení E. coli O157.H7.
Pøedmìtem výzkumu provádìného kanadskými vìdci bylo zjistit,
zda pùst ve spojení se složením krmné dávky následující po pùstu
má významný vliv na poèet zvíøat vyluèujících E. coli O157:H7 ve
svých výkalech.
K hodnocení tìchto vlivù byl použit skot pøirozenì infikovaný
bakterií E. coli O157:H7. Zvíøata byla krmena koncentrovanou
krmnou dávkou (80 % jeèmene a 20 % vojtìškové siláže), postila
se 48 hodin, pak byla krmena krmnou dávkou se 100 % píce (vojtìšková siláž), pak se zase postila 48 hodin a poté byla opìt krmena krmnou dávkou se 100 % píce (vojtìšková siláž). Neexistovaly
žádné rozdíly v poètu zvíøat pozitivních z hlediska vyluèování
E. coli O157:H7 pøi krmení krmnou dávkou s 80 % jeèmene nebo
krmnou dávkou se 100 % vojtìškové siláže nebo bìhem pùstního
období následujícího po každém období krmení. Pøi každém krmení pícninovou krmnou dávkou následující po druhém 48 hodinovém období pùstu se poèet zvíøat pozitivních z hlediska vyluèování E. coli O157:H7 zvýšil na 32,5 % ve tøech dnech a na
42,5 % v pìti dnech po ukonèení pùstu. Zdálo se, že opìtovné
krmení pícninovou krmnou dávkou následující po pùstu zvýšilo
poèet zvíøat vyluèujících E. coli O157:H7 ve výkalech, což mohlo
být ovlivnìno kromì pùstu krmnou dávkou.
V souhrnu lze tedy konstatovat, že pùst po 48 hodin a druh krmné dávky pøed pùstem nemá žádný významný vliv na vyluèování
E. coli O157:H7 ve fekáliích u skotu bìhem postního období. To
naznaèuje, že vypuštìní krmení pøed porážkou by nemìlo zvyšovat riziko vstupování E. coli O157:H7 do potravního øetìzce. Ale
opìtovné krmení krmnou dávkou se 100 % píce následující po
48 hodinovém pùstu mìlo za výsledek významné zvýšení poètu
zvíøat vyluèujících E. coli O157:H7, což mùže být ovlivnìno jak
pùstem, tak krmnou dávkou. Tato situace se mùže vyskytovat, když
vykrmovaný skot je pøemisován z jedné farmy na druhou a mùže
být jedním z dùvodù vyššího výskytu vyluèování E. coli O157:H7
skotem, když poprvé vstupuje do výkrmny.
Animal Science, 80, 2001, è.4, s.741 – 744
Listová hnojiva
k bramborám?
Vyplatí se opravdu hnojení brambor na list?
( Vo )
Pokusy ukázaly, že po aplikaci listových hnojiv nedošlo jednoznaènì ani ke zvýšení výnosù, ani kvality hlíz. Získané poznatky
byly spíše negativní než pozitivní. Dr. A. Nitsch (LK Hannover)
poukazuje na to, že neexistuje žádný závazný recept pro zajištìní
zvýšení výnosù v dùsledku hnojení na list. Na pùdách optimálnì
zásobených živinami nelze oèekávat úèinek, a to zvláštì tehdy,
pokud byla døíve aplikována organická hnojiva.
Pøedtím než se pìstitel rozhodne pro nákup listových hnojiv, mìl
by si podle dr. Nitsche uvìdomit následující skuteènosti: hnojení
na list má smysl pouze pøi dostateèném zásobení vodou a deficitu
živin v pùdì; pøi vláhovém deficitu a vysokém hnojení dusíkem
vede aplikace listových hnojiv ke ztrátám na výnosech, zatímco
pøi vláhovém deficitu a nízkém hnojení dusíkem zajistí výnos; pøi
silném deficitu vody zpùsobuje aplikace listových hnojiv poškození rostlin.
Listová hnojiva zvyšují obsah cukrù a kyseliny citrónové v hlízách,
zpùsobují intenzivní hnìdnutí výrobkù (lupínky, hranolky) a ve-
dou rovnìž k fyziologickému stárnutí hlíz. Aplikace listových
hnojiv je nejúèinnìjší v dobì hlavního rùstu brambor. Doporuèená
množství listových hnojiv na hektar jsou uvedeny v následujícím
pøehledu:
Druh hnojiva
(400 l vody.ha–1)
ledek amonný
moèovina
síran hoøeènatý
síran manganatý
síran mìïnatý
síran zineènatý
borax
koncentrace
množství
živina
(kg.ha–1)
do 6 %
do 12 %
do 2 %
do 2 %
do 0,5 %
do 1 %
do 1 %
(kg.ha–1)
25
50
8
8
2
4
4
7 N
23 N
0,8 Mg
2,0 Mn
0,5 Cu
1,0 Zn
0,4 B
Pøi aplikaci ledku amonného nesmí být pøekroèena dávka 10 kg N.ha–1
(na 400 l vody).
To p A g r a r, 2 0 0 1 , è . 5 , s . 2 2
Opatøení proti šíøení BSE
v USA
Opatøení, která byla provedena v USA v souvislostí s obavami týkajícími
se rozšíøení nemoci BSE na
území Spojených státù
byla provádìna již od roku
1988.
(DK)
1988 – V této dobì federální ministerstvo zemìdìlství (USDA)
ustanovilo pracovní skupinu BSE, aby shromáždila veškeré vìdecké poznatky a použitelné pøedpisy.
1989 – USDA zakázalo dovoz živých ruminantù (skot, ovce, kozy
aj.) a vìtšinu produktù z nich z Velké Británie a dalších zemí,
kde byla nemoc BSE diagnostikována.
1990 – USDA zaèíná se vzdìlávacím programem pro veterináøe,
producenty skotu, laboratorní diagnostiky atd. o klinických pøíznacích a diagnostice BSE a aktivuje program dozoru nad vyšetøováním mozkù skotu v US.
1991 – USDA sleduje rizikové oblasti. Podmínky v USA a V. Británii jsou zcela odlišné (ovce).
1993 – USDA rozšiøuje program testování o vyšetøování mozkù
zvíøat uhynulých pøed porážkou (neschopných se postavit na
nohy, padlých na zem).
1994 – USDA expanduje testování tak, aby zahrnovalo novou technologii vyšetøování mozkù (èásteènì rezistentní formy prionù).
1996 – FDA zaèíná vytváøet naøízení týkající se zákazu podávání
vìtšiny krmiv živoèišného pùvodu skotu a pøežvýkavcùm.
1997 – USDA zakazuje dovoz živých pøežvýkavcù a vìtšiny produktù z nich z Evropy a podporuje naøízení FDA.
1998 – USDA zesiluje kontrolu (scrapie) u domácích stád ovcí,
vstupuje do spolupráce s Harvard University a dává do karantény dvì stáda ovcí dovezená do Vermontu z Belgie a Nizozemí.
1999 – USDA rozšiøuje program testování poražených kusù skotu (padlých, neschopných se postavit na nohy).
2000 – v èervenci Prohlášení o mimoøádném nebezpeèí z dùvodu
výskytu atypické TSE cizího pùvodu u 4 ovcí dovezených do státu Vermont, pak v prosinci USDA vydalo zákaz dovozu všech inkriminovaných produktù obsahujících živoèišnou bílkovinu z 30
evropských zemí. Toto rozhodnutí bylo uèinìno na základì prohlášení EU, že krmivo neruminantního pùvodu bylo potenciálnì køížovì kontaminováno BSE. Tato omezení se týká všech produktù nìjakým zpùsobem spojených s evropskými proteinovými výrobky živoèišného pùvodu.
w w w. f a s . u s d a . g o v
(Š)
Špagety obohacené
vápníkem
Spoleènost
Campbell
Soup, Camden, N.J. rozšíøila øadu svých nejvýznamnìjších znaèkových
produktù Franco-American o nový výrobek nazvaný SpaghettiOs.
Ovesný olej prospívá
srdci
Nepatrný pøídavek ovesného oleje do chlebového tìsta nejenom že zlepšuje objem a texturu hotového
chleba a prodlužuje dobu
jeho údržnosti, ale nadto
i zvyšuje jeho zdravotní
úèinky, zejména pokud se
týká srdeèních onemocnìní.
Jogur tové snacky
s cereáliemi
Britská spoleènost Müller
uvedla na trh nový druh jogurtu v dìlených kelímcích, vyrábìný ve spolupráci s cereální spoleèností Kellogg’s.
Extrakt klikvy
k zabránìní infekcí
moèových cest
Pøírodní extrakt klikvy poskytuje prevenci proti infekci moèových cest.
Lidská výživa
Jedná se o špagety obohacené vápníkem, s tomátovou a sýrovou
omáèkou, balené v konzervových plechovkách. Podle údajù výrobce je obsah plechovky ekvivalentní jedné celé porci zeleniny
a obilovin, plus pøidané množství vápníku. Zajímavý je zpùsob
obohacování vápníkem, který se nepøidává do tìstovin, ale tekuté komponenty – keèupu, který je výrobkem firmy Heinz. Pokud
si totiž spotøebitelé vybírají výrobky obohacené vápníkem, dávají
jednoznaènì pøednost džusùm, pøedevším pak pomeranèovému.
Výrobkù obohacených vápníkem se vyrábí celá øada vèetnì cereálních snídaní, nejrùznìjších mléèných výrobkù aj., ovšem žádná
z tìchto kategorií nedosáhla takového úspìchu jako pomeranèový džus. Ctižádostí spoleènosti Campbell je tuto situaci novì vyvinutým výrobkem zmìnit.
Prepared Foods, 170, 2001, è. 1, s. 10
(kop)
Ovesný olej je bohatý na fosfolipidy a glykolipidy, oznaèované
rovnìž jako polární lipidy. Tento typ oleje v kombinaci s vodou
„promazávᓠchlebové tìsto, èímž napomáhá jeho rovnomìrnému kynutí a vybìhnutí v peci za vzniku pravidelného bochníku,
jehož støída má v celém objemu výrobku pružnou a jemnou strukturu, kterou si udrží i po nìkolika dnech skladování. Pro spotøebitele, kteøí by se mìli vyhýbat konzumaci rostlinných tukù obsahujících trans-mastné kyseliny, které jsou spojovány se srdeèními chorobami, pøedstavuje chléb s ovesným olejem nebo jeho komponentami vhodnou alternativu této základní potraviny.
Prepared Foods, 170, 2001, è. 1, s. 60
(kop)
Výsledkem spolupráce, první svého druhu pro oba partnery, jsou
tøi mléèné/jogurtové snacky urèené lidem, kteøí snídají cestou
do práce, stejnì tak ale i dìtem. Jogurtové snacky se prozatím
vyrábìjí ve tøech druzích – Müllerùv jogurt Corner + kukuøièné
a oøechové køupavé lupínky spoleènosti Kellogg’s, jogurt Corner
+ cereálie s ledovou polevou a jogurt Corner + èokoládové pufované cereální kulièky. Všechny druhy obsahují jednu porci jogurtu a jednu porci cereální vložky. Prozatím se jogurtové snacky
prodávají v balení po tøech, poèítá se ale i prodejem jednotlivých
kelímkù.
Frozen&Chilled Foods, 55, 2001, è. 2, s. 19
(kop)
Nazývá se CranStat TM a tento extrakt (výtažek) byl vyvinut firmou Triarco Industries, Inc., Wayne, N.J. a byl jedním z výrobkù
nutraceutik, který na sebe upozornil. Klikvy jsou dlouho spojovány se zachováním zdraví moèových cest. Klikvový sirup urèený
k pití se nabízel jako metoda øešení pøi infekci moèových cest.
Myšlenkou bylo, že chemikálie obsažené v klikvovém sirupu vytvoøí kyselou moè, která zabraòuje infekcím. Poslední studie ukázaly, že klikvy skuteènì chrání bakterie z pøilnavosti k buòkám
moèových cest.
Byl uèinìn pokus u jedné z každých pìti žen, které mìly infekci
moèových cest nejménì jednou a mezi 8 až 10 mil. amerièanek,
které vyhledaly lékaøe, protože infekci moèových cest mìly každý
rok. Podle Tulane Medical Center jsou èasto infekce moèových
cest opakované. Pøi pokusu byl ženám podáván klikvový extrakt.
Jestliže nabídneme ženám k jejich stravì klikvový sirup èastìji,
mùžeme teoreticky pøedcházet nepøíjemnému problému døíve, než
nastane. Podle výrobce práškovitý koncentrát klikvy, která je
užiteèná z hlediska zdraví, poskytuje spotøebitelùm vhodnou formou výživový doplnìk. Výrobek byl odzkoušen k zastavení rùstu
baktérie Escherichia coli, která je odpovìdná více než z 90 % za
Lidská výživa
infekce moèových cest. Zkouška vzorkù ukázala na bakteriologický úèinek Saccharomyces. aureus, Klebsiella pneumonia a E.coli
v koncentracích 10, 5 a 2 mg.ml–1. Množství 750 mg výtažku klikvy je ekvivalentní 10 lahvím klikvového koktejlu ve skle o obsahu
0,3 l.
F o o d Te c h n o l o g y, 5 4 , 2 0 0 0 , è . 5 , s . 1 4 7
Bobule klikvy proti
vøedùm
O vlivu klikvové šávy na
zlepšení zdravotního stavu lidí s infekcí moèových
cest již lecos víme.
Simulované modely
v ochranì rostlin
Nové poznatky získané ve
spolupráci nìkolika nìmeckých výzkumných pracoviš ukazují na možnost,
jak snížit spotøebu ochranných pøípravkù u nebezpeèných škùdcù nìkterých zelenin.
Výzkumníci na univerzitì v Tel Avivu však nalezly i dùkaz, že složení klikvy mùže také pomoci k pøemožení baktérie Helicobacter
pyroli, která se nachází v žaludku a která je pøíèinou vøedu. Výzkumy in vitro naznaèují, že bakteriální anti-adhezní mechanismus klikvy mùže být novým prostøedkem v boji s vøedy.
Food Processing, 2000, è. . 11, s. 16
Fóliovníky
zaujímaly
v r. 1999 na svìtì už pøes
500 000 hektarù, zatímco
v r. 1980 to bylo jen
100 000 ha.
Jasan ztepilý, strom roku
2001
Nìmecké kuratorium, které každoroènì vyhlašuje
„Strom roku“, zvolilo pro
rok 2001 jasan ztepilý –
Fraxinus excelsior.
Zahradnictví
(Lep)
Na základì studia populaèního vývoje kvìtilky cibulové (Phorbia
antiqua), která napadá nejen cibuli, ale také pažitku, èesnek
a pór, byly zpracovány poèítaèové simulaèní modely, které srovnávají poznatky o populaèní dynamice škùdce s údaji o prùbìhu
poèasí. Umožòují pak pøedpovìdìt, kdy se objevují jednotlivá
vývojová stadia škùdce, a v dùsledku toho uskuteènit pøesnì termínovaný, cílený a úsporný zásah insekticidy. Uživatelé mají pøístup k modelùm prostøednictvím plošných „Prognóz zemìdìlsky
škodlivých organismù“, které vydává Ústøední služba ochrany
rostlin. U vrtule chøestové (Platyparaea poeciloptera), která napadá pouze chøest, je podobnì zpracován nový poèítaèový koncept integrované ochrany, který je založen na údajích o výskytu
škùdce s použitím lapaèù a na stanovení prahu škodlivosti.
TA S P O, 2 0 0 0 , è . 4 5 , s . 2 ,
Pøes milion hektarù pod
fólií
(Lep)
(EP)
Na enormním vzrùstu fóliovníkù se podílí pøedevším Asie. Jen
v Èínì se rozšíøily z 7000 v r. 1980 na 380 000 v r. 1999, i když
kvalita èínských fólií, které vydrží jen 12–18 mìsícù, nedosahuje
kvality fólií západoevropských. Ve Španìlsku se plochy rozšíøily
zejména v Almerii, kde je dnes 30 000 ha fóliovníkù. Také vysoký
podíl skleníkù v Turecku se snižuje ve prospìch fóliovníkù. V Evropì je nejvíce fóliovníkù v Itálii (62 000 ha), Španìlsku (51 000),
Francii (9 000), Øecku a Portugalsku (3 000), Nìmecku (800),
Švýcarsku (600), Belgii a Rakousku (450), Nizozemí a Finsku (200),
Švédsku (60).
TA S P O, 2 0 0 0 , è . 4 7 , s . 6
(EP)
Tento listnatý strom je velmi rozšíøený, pro své unikátní botanické a ekologické vlastnosti by však zasluhoval více pozornosti. Svým
až 40 m vysokým vzrùstem a kulovitou korunou patøí mezi nejstatnìjší domácí stromy. Je v Evropì rozšíøený od Atlantiku až do Povolží, na sever zasahuje až do Skandinávie a k Baltu, na jihu až ke
Støedozemnímu moøi. Daøí se mu zejména ve vlhèích podhorských
lesích, v pùdì spíš vlhèí, hluboké, bohaté na živiny, ale také v lužních lesích a na bøezích vod. Osídluje však i suché, teplé, vápenité, štìrkovité pùdy. Vyhýbá se zamokøeným stanovištím, tekoucí
voda bohatá na kyslík mu však neškodí.
Jasan je významný sídlištní a alejový strom. Svým hustým koøenovým systémem stabilizuje bøehy vod, snáší zneèištìné ovzduší
i nápory vìtru. Aèkoliv pozdì raší, ohrožují jej nìkdy pozdní mrazíky. Je jediným stromem, který na podzim shazuje listy ještì za
zelena. Listy se rychle rozkládají, proto pøíznivì pùsobí na pùdní
úrodnost a obsah humusu. Z pùvodního jasanu ztepilého bylo vyšlechtìno asi 30 kulturních forem, které se liší vzrùstem a tvarem
listù. Odrùda ‘Diversifolia’ vytváøí napø. úzkou korunu, ‘Jaspidea’
!
má žluté vìtve, ‘Pendula’ má pøevislé, až k zemi sahající vìtve. Jasan
byl zøejmì známý a odpradávna využívaný strom. Dokazují to prehistorické kolové stavby na švýcarských jezerech, kde byla nalezena topùrka sekyr, velké mísy a lžíce z jasanového døeva.
Pepino vir us
Nový virus lilkovitých,
Pepino
mosaic
virus
(PepMV), velmi zneklidnil
pracovníky ochrany rostlin v EU.
Zahradnictví
Hledá se pùvodce
odumírání koøenù
vøesovcù
Nìmeètí pracovníci ochrany rostlin øeší problém odumírání koøenù vøesovcù
(Erica).
Der Gar tenbau 2000, è. 48, s. 5
(EP)
Kromì nálezù v pìstírnách rajèat v Nizozemí, Velké Británii, Nìmecku a Francii svìdèí zjištìní na plodech ze Španìlska a z Kanárských ostrovù, že virus je rozšíøen i tam. Posouzení rizik viru
je obtížné, protože k nìmu chybí dostatek vìdeckých údajù. Mezery jsou pøedevším ve znalostech o zpùsobu šíøení, o potenciálních hostitelích (napø. u brambor), symptomatice na rajèatech
a jiných hostitelích, i o hospodáøských ztrátách. V Nizozemí, Nìmecku a Británii jsou tyto otázky pøedmìtem výzkumu. EU už
pøijala ochranná opatøení, která by alespoò zabránila šíøení PepMV
sazenicemi rajèat. Základem výzkumu je monitoring výskytu probíhající ve všech èlenských státech. Na jaøe 2001 se uskuteèní
zhodnocení a vyvodí se závìr, zda bude tøeba zavést pro PepMV
karanténní opatøení.
Neobvyklý virus byl podle symptomù na listech rajèat pozorován
v Nizozemí a v Británii na jaøe 1999. V porostech se velmi rychle šíøil.
V èervenci 1999 byl už popsán v nìmeckém Hessensku. Virologické
studie prokázaly, že nejde o žádný na rajèatech dosud se vyskytující virus, nýbrž o neznámý virus z rodu Potexvirus. Ukázalo se, že
nizozemské i britské izoláty viru jsou jednotné a sérologicky byly
identifikovány jako Pepino Mosaic Virus (PepMV), popsaný v Peru
r. 1980. Pùvodní hostitelskou rostlinou je Solanum muricatum,
tzv. pepino, a infekce byla tehdy omezena na malou izolovanou
oblast v Peru. Velmi rychlé šíøení viru v evropských porostech rajèat
vyvolává øadu otázek. Zdroj infekce v Evropì nebyl zatím objeven.
Mezitím jsou hlášeny nálezy z dalších zemí – Francie, Belgie, Španìlska, Portugalska. Zdrojem mohou být pochopitelnì infikované komerèní sazenice. Byl ovšem pozorován i spontánní výskyt
v podnicích, které si pøedpìstovávají vlastní sadbu. Mechanickou
inokulací infikoval virus všech 29 testovaných odrùd rajèat a vìtšinu ze 30 odrùd brambor, avšak žádnou ze 14 odrùd papriky. Zatímco infikované rostliny rajèat vykazují jen nejasné symptomy
na listech a èasto výrazné symptomy skvrnitosti na plodech, øada
bramborových odrùd vykázala tìžké projevy mozaiky na listech.
V rùzných zemích se nyní sleduje intenzita výskytu, symptomatika a škodlivost na rùzných lilkovitých plodinách.
TA S P O, 2 0 0 0 , s . 4 7 , s . 2
(EP)
Asi 4 roky se u urèitých klonù v mladých porostech vyskytují hnízdovitá zesvìtlení a rùstové deprese, konèící až odumíráním rostlin. Koøeny takových rostlin jsou naspodu hrnce zhnìdlé. Pøed
dvìma roky z napadených koøenù izolovaná houba však zatím
vzdoruje pokusùm o umìlou infekci, která by podala dùkaz o tom,
zda zmínìná houba chorobu zpùsobuje.
Odborníci zatím shrnují teoretické možnosti pøenosu takto:
• Prostøednictvím øízkù k pøenosu nedochází, protože na výhonech nebyla houba prokázána.
• Vliv sadbovaèù na pøenos infekce nebyl zkoušen.
• Pøenos prostøednictvím skleníkových stolù je možný, protože na
nich zùstávají zbytky infikovaných koøenù. Po sedmitýdenním
vysušení se však houba na stolech už nenachází.
• Substráty z rašeliny rùzného pùvodu mohou být zdrojem infekce, pokud rašelina obsahuje podíl vøesovcù.
• Závlahová voda není pravdìpodobnì pøenašeèem, odporuje tomu
hnízdovitý výskyt napadení.
"
Zahradnictví
Teplotní optimum pro chorobu je 20–25 oC. Problémy jsou však
i pøi nižších teplotách, pravdìpodobnì proto, že rostliny jsou náchylnìjší. Doporuèuje se dezinfekèní pøípravek Menno-Florades.
Velmi dùležitá je celková hygiena. Pomáhá také zálivka rostlin
pøípravky Benomyl a Malvin. Zkoušky s propaøováním substrátu
teprve probíhají. Zamoøené stolní plochy je tøeba krýt nepropustnou fólií s odvodnìním. Postøik rostlin pøípravkem Menno-Florades se nedoporuèuje, protože mùže poškodit rostliny.
V plánu dalšího výzkumu jsou testy patogenity na rùzných klonech vøesovcù, prùzkum vhodných inokulaèních metod, testování kvality rùzných rašelinných šarží a hledání zmínìné izolované
houby na jiných druzích rostlin.
TA S P O 2 0 0 0 , è . 5 1 – 5 1 , s . 4
Tolerance a rezistence
švestek
Pøi výbìru pìstovaných odrùd slivoní a švestek je rozhodující jejich rezistence k
virové šarce.
Zahradnická akademie v Porýní konstatuje, že odrùdy ‘Jojo’ a ‘Nancy Mirabelle’ jsou k šarce rezistentní. Jako tolerantní k šarce, to
znamená bez projevù šarky na plodech, oznaèuje ‘Bühler
Frühzwetschke’, ‘Cacaks Frühe’, ‘Elena’, ‘Ersinger’, ‘Top’, ‘Hanita’,
‘Katinka’, ‘Opal’, ‘Ruth Gerstetter’, ‘Sanctus Hubertus’, ‘Chrudimer’,
‘President’, ‘Stanley’, ‘Cacaks Beste’ a ‘Valjevska’. K šarce rezistentní ‘Jojo’ pochází u university v Hohenheimu a licenci na ni získala
GEVO und Artus–Group. Je to výnosná odrùda s dobrou kvalitou
plodù, vzniklá køížením odrùd ‘Ortenauer’ a ‘Stanley’. Je støednì
raná až pozdní, zraje ponìkud døíve než domácí švestka, plody
mají hmotnost 40 – 50 g.
TA S P O S o r t e n g a l e r i e , 2 0 0 0 , è . 4 9 , s . 1 3
Døevní vlákna stále
perspektivnìjší?
Náhrada rašeliny jako pìstitelského substrátu je stále aktuálnìjší téma. Náhrada by mìla být pøitom
k dispozici bez omezení.
zemìdìlské aktuality
ze svìta
Øídí redakèní rada:
PhDr. J. Rydlo – øeditel
Ing. V. Pokorný, CSc.
(EP)
(EP)
Nìmecká firma Grantzau zaèala kdysi se smìsí složenou ze 75 %
stromové kùry a 25 % rašeliny. Vážným nedostatkem byl však
nízký obsah železa. Po 10 letech pøišel biokompost z komunálních odpadù, ale ten se také neosvìdèil. V minulém roce firma
uvedla na trh bezrašelinový substrát Pietal a Bio-Culta-Faser na
bázi døevních vláken. Problém mikrobiální vazby dusíku v døevních vláknech se øeší pøidáním dusíku do substrátu. Po tøímìsíèním skladování v pytlích ve venkovních podmínkách obsahuje
substrát jen 3 mg minerálního N na 1 litr. Po dvou týdnech skladování ve skleníku však obsah znovu stoupne na 109 mg.l–1. Otázka chování dusíku v substrátu bude ovšem ještì pøedmìtem výzkumu. Substrát z èistých døevních vláken se osvìdèil napø.
u poinzécií a pelargónií. U chryzantém a begónií Elatior byly rostliny velmi kompaktní, ponìkud menší. Za „substrát budoucnosti“ pro hrnkové kvìtiny, trvalky a døeviny považuje firma smìs
60 % døevních vláken, 20 % korového humusu a 20 % substrátového kompostu, pro orchideje 60 % døevních vláken a 40 % korového granulátu.
TA S P O 2 0 0 0 , è . 4 9 , s . 1 6
(EP)
Redaktoøi:
Dr. J. Javùrková, CSc.
Prof. Ing. P. Kic, DrSc.
Mgr. D. Koubová
PhDr. A. Kubaèák, CSc.
Ing. S. Mihulka, CSc.
Ing. P. Schneiderová
Ing. M. Šastný
Ing. Š. Vondrášková
Ing. I. Fantyšová (tech. redakce)
tel.: 02/24 25 79 39 l. 580
Podmínky inzerce
Do èísla 5 vèetnì jsou ceny inzerce zavádìcí, dohodou. Zatím
jsou ceny celobarevné inzerce (v závorce jednobarevné):
A4
6 000 Kè (3 200 Kè)
A5 na šíøku
3 300 Kè (1 800 Kè)
A6 na výšku
1 800 Kè (1 000 Kè)
#
Vyšel pátý (poslední) díl
Zahradnického slovníku nauèného
(ZSN)
moderní zahradnické encyklopedie, která
by nemìla chybìt v knihovnì žádného zahradníka, zahrádkáøe i milovníka pøírody.
Pátý díl vychází v rozsahu zhruba 1,5 dílu.
Ústav zemìdìlských a potravináøských informací nabízí kompletní ZSN, všech pìt
dílù, za sníženou cenu
1 780 Kè
Ceny jednotlivých dílù jsou
1. díl
298
2. díl
345
3. díl
385
4. díl
425
5. díl
650
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Objednávky na adrese:
[email protected]
$
Vážení obchodní pøátelé,
v letošním roce se již popáté bude konat na Výstavišti v Lysé nad Labem pøehlídka
nejkrásnìjších kvìtin.
Ve dnech 16. – 19. 8. 2001 se opìt výstavištì pøevlékne
do sváteèního kvìtinového šatu.
Uvnitø výstavního pavilonu budou na ploše 2 400 m2 mimo jiné naaranžovány kvìty
rùží, karafiátù, orchidejí a begonií. Chybìt nebudou ani expozice citrusáøù,
kaktusáøù, pìstitelù bonsají, okrasných trav a leknínù. Veškerý rostlinný materiál
uvnitø haly zajišují opìt specializované organizace Èeského zahrádkáøského svazu.
Všem kvìtinám budou letos vévodit gladioly.
Na volné ploše bude k prodeji pestrý výbìr všeho, co patøí k zahradnické
a zahrádkáøské èinnosti. Jedineèná výstava bude doplnìna
soutìžními ukázkami aranžování okenních nádob
Vážení pìstitelé, šlechtitelé a obchodníci, srdeènì Vás zveme
k úèasti na pøehlídce nejkrásnìjších kvìtin letošního léta.
Dr. Josef KLIMEŠ
Miroslav ZELENKA
pøedseda ÈZS
øeditel výstavištì
%

Podobné dokumenty

v›sledky voleb v ⁄jezdă nad lesy

v›sledky voleb v ⁄jezdă nad lesy zapla Bùh není dnes možné nikomu povinnì naøídit úèast a již to je ve volbách nebo rùzných anketách a referendech. Vždy se jich nezúèastní urèité procento oslovených a je to jejich svobodná vùle ...

Více

kultura - Praha 21

kultura - Praha 21 v rozporu s názory obèanù prosazovali tzv. výhodné urbanistické øešení zástavby støedu obce. Je to nepochybnì odpovìdnost ODS, která v tu dobu vládla a vládne dosud. Takže problém je vyøešen a je t...

Více

zemědělské aktuality ze světa

zemědělské aktuality ze světa byly uvedeny na tøetím European Food Summitu, konaném v dubnu 2002 v Bruselu. Prùzkum se týkal chápání rizika spotøebitelem, jeho pøístupem k GMO a hlavních informaèních zdrojù. Byl realizován na v...

Více

Design Outlet centrum Freeport

Design Outlet centrum Freeport že Tiamat již zrodil právì jen ten SVÙJ styl hudby, který se již pøibližovat podobným nechce - a doufám, že ani nebude, protože by to byla škoda. Pøeci jen Tiamat je skupinou, která se hodnì zaslou...

Více

150 let obecní knihovny

150 let obecní knihovny Sazba a tisk: abc tiskárna Chotoviny Reg. è. MK ÈR E 13165

Více

rydlo vzor konec

rydlo vzor konec zemìdìlské aktuality ze svìta

Více

Kniha - Hanse Raaba - Melander - HA-RA

Kniha - Hanse Raaba - Melander  - HA-RA centrálního nervového systému. Takováto otrava zanechává trvalé následky v podobì nevratného poškození zraku a sluchu.Èlovìk stále více pøipravuje sám sebe o to, co je základem života – o životodár...

Více

Zpravodaj č. 4/05

Zpravodaj č. 4/05 ohledu na to, že musí udat urèitý produkt své spoleènosti? Øešení existuje! Od kvìtna letošního roku zaèala v Pozoøicích úspìšnì pracovat nezávislá finanèní spoleènost AWD a její pracovníci vám rád...

Více