ÚVODNÍ MANUÁL

Komentáře

Transkript

ÚVODNÍ MANUÁL
Cat. No. V07E-CZ-01
Cat. No. V07E-CZ-01
NQ3-TQ0_B
NQ3-MQ0_B
NQ5-SQ0_B
NQ5-MQ0_B
Programovatelný terminál
řady NQ
Programovatelný terminál řady NQ
ÚVODNÍ MANUÁL
Autorizovaný distributor:
Cat. No. V07E-CZ-01
Poznámka: V zájmu zlepšování výrobku podléhají technické údaje změnám bez oznámení.
Vytištěno v Evropě
ÚVODNÍ MANUÁL
Upozornění
Výrobky společnosti OMRON jsou určeny k použití kvalifikovanou obsluhou
a pouze k účelům popsaným v této příručce.
V tomto manuálu jsou ke klasifikaci a vysvětlení bezpečnostních opatření
použity následující konvence. Informacím, které jsou v těchto pokynech
obsaženy, věnujte vždy nejvyšší pozornost.
!UPOZORNĚNÍ Označuje informaci, která může v případě nedodržení vést k vážnému či smrtelnému
zranění.
!Pozor Označuje informaci, která může v případě nedodržení vést k drobnému či vážnějšímu
zranění, poškození výrobku nebo nesprávné činnosti.
Odkazy na výrobky OMRON
Výrobky společnosti OMRON jsou v této příručce uvedeny velkými písmeny.
Vizuální pomoc
V levém sloupci manuálu se zobrazují následující nadpisy, které vám usnadní
vyhledávání různých druhů informací.
Poznámka
1,2,3...
Označuje informace, které mají zvláštní význam pro efektivní a bezproblémový
provoz výrobku.
Označuje různé seznamy, například postupy, kontrolní seznamy apod.
Ochranné známky a autorská práva
Všechny názvy výrobků, názvy společností, loga a další označení uvedená
v tomto dokumentu jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Autorská práva
Copyright © 2009 OMRON
Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být bez
předchozího písemného souhlasu společnosti OMRON reprodukována,
uložena ve vyhledávacím systému nebo jakoukoli formou či jakýmikoli
prostředky (mechanickými, elektronickými, kopírovacími, záznamovými nebo
jinými) přenášena.
Pokud jde o použití informací obsažených v této příručce, nepřebírá
společnost OMRON odpovědnost za porušení patentových práv. Poněvadž
společnost OMRON trvale usiluje o další zdokonalování svých vysoce
kvalitních výrobků, podléhají navíc informace obsažené v této příručce
změnám bez předchozího upozornění. Při přípravě tohoto manuálu byla
přijata veškerá potřebná opatření. Společnost OMRON nicméně nepřejímá
odpovědnost za chybné nebo vynechané údaje. Rovněž nepřebírá
odpovědnost za škody vzniklé následkem použití informací obsažených
v tomto dokumentu.
i
ii
OBSAH
ČÁST 1
Bezpečnostní opatření
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
Komu je příručka určena .......................................................................................................................... vi
Všeobecná bezpečnostní opatření........................................................................................................... vi
Bezpečnostní opatření .............................................................................................................................vii
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí ........................................................................................viii
Bezpečností opatření při používání.......................................................................................................... ix
Manipulace, skladování a likvidace .......................................................................................................... xi
Shoda se směrnicemi EU......................................................................................................................... xi
ČÁST 2
Úvod
2-1
2-2
2-3
2-4
1
O této příručce........................................................................................................................................... 2
Modely řady NQ ........................................................................................................................................ 2
Technické parametry všech modelů.......................................................................................................... 3
Technické parametry jednotlivých modelů ................................................................................................ 5
ČÁST 3
Instalace a zapojení
3-1
3-2
3-3
3-4
v
7
Poznámky k instalaci................................................................................................................................. 8
Montáž....................................................................................................................................................... 9
Zapojení .................................................................................................................................................. 11
Vícebodové sítě....................................................................................................................................... 14
ČÁST 4
Vytváření aplikací
17
4-1 Příprava na programování....................................................................................................................... 18
4-2 Použití nástroje NQ-Designer.................................................................................................................. 21
4-3 Příklad aplikace ....................................................................................................................................... 34
ČÁST 5
Přenos programů
49
5-1 Stahování ................................................................................................................................................ 50
5-2 Nahrávání................................................................................................................................................ 52
5-3 Funkce USB host .................................................................................................................................... 54
ČÁST 6
Simulace a ladění
61
6-1 Simulace.................................................................................................................................................. 62
6-2 Ladění ..................................................................................................................................................... 63
iii
OBSAH
ČÁST 7
Údržba
7-1
7-2
7-3
7-4
Mazací klávesy ....................................................................................................................................... 66
Kalibrace dotykové obrazovky ................................................................................................................ 67
Odstraňování problémů .......................................................................................................................... 68
Diagnostika řady NQ............................................................................................................................... 69
Dodatek A
A-1
A-2
A-3
A-4
75
Konfigurace zařízení OMRON s jednotkami řady NQ............................................................................. 75
Komunikační kabely OMRON ................................................................................................................. 82
Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ.................................................................... 88
Komunikační kabely zařízení jiných výrobců ........................................................................................ 120
Historie revizí
iv
65
131
Část
ČÁST 1
Bezpečnostní opatření
Tato část obsahuje všeobecná bezpečnostní opatření při používání rozhraní
pro obsluhu řady NQ, programovatelných automatů (PLC) a souvisejících
zařízení.
Informace obsažené v této části jsou důležité pro bezpečný a spolehlivý
provoz terminálu řady NQ. Přečtěte si tuto část a ujistěte se, že jste
porozumněli obsaženým informacím předtím, než terminál řady NQ
nainstalujete a uvedete do provozu.
ČÁST 1
Bezpečnostní opatření
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
v
Komu je příručka určena ...................................................................... vi
Všeobecná bezpečnostní opatření....................................................... vi
Bezpečnostní opatření .........................................................................vii
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí ....................................viii
Bezpečností opatření při používání...................................................... ix
Manipulace, skladování a likvidace ...................................................... xi
Shoda se směrnicemi EU..................................................................... xi
v
Komu je příručka určena
1-1
Část 1-1
Komu je příručka určena
Tato příručka je určena pro následující personál, který musí mít znalosti z oboru
elektrických systémů (elektrotechnický inženýr či odpovídající kvalifikace).
• Personál pověřený instalací systémů průmyslové automatizace.
• Personál pověřený návrhem systémů průmyslové automatizace.
• Personál pověřený řízením systémů průmyslové automatizace.
1-2
Všeobecná bezpečnostní opatření
Uživatel musí zajistit provoz výrobku v souladu s technickými údaji popsanými
v provozní příručce.
Před použitím výrobku za podmínek, které nejsou popsány v této příručce,
nebo má-li být výrobek použit jako součást řídicích systémů pro jadernou
energetiku, systémů řízení železniční dopravy, systémů řízení letecké
dopravy, vozidel, spalovacích systémů, lékařských zařízení, vybavení
zábavních parků a hracích automatů, bezpečnostních zařízení a dalších
systémů, strojů a zařízení, které mohou mít v případě nesprávného použití
závažný vliv na bezpečnost životů a majetku, se obrat'te na zástupce
společnosti OMRON.
Ujistěte se, že jmenovité hodnoty a výkonové charakteristiky výrobku jsou pro
příslušné systémy, stroje a zařízení postačující a bezpodmínečně zajistěte,
aby systémy, stroje a zařízení byly opatřeny zdvojenými bezpečnostními
mechanismy.
Tato příručka poskytuje informace pro instalaci a provoz ovládacího terminálu
(dále HMI) OMRON řady NQ. Než začnete HMI používat, přečtěte si pečlivě
tuto příručku a poté ji uložte tak, abyste ji při obsluze zařízení měli trvale po
ruce k případnému nahlédnutí.
• Terminál HMI je výrobek určený k obecnému použití. Jedná se o součást
systému, která je používána společně s dalšími součástmi průmyslových
zařízení, například PLC automaty, regulátory, pohony s nastavitelnou
rychlostí apod.
• Před zapojením terminálu HMI do nového či stávajícího systému je nutné,
aby technik zodpovědný za návrh či integraci systému provedl podrobnou
analýzu systému a analýzu bezpečnosti práce. Informace o dostupných
možnostech a integraci systému pro konkrétní aplikace získáte od
zástupce společnosti OMRON.
• Výrobek lze použít k ovládání pohonů s nastavitelnou rychlostí, které jsou
připojeny ke zdroji vysokého napětí a otáčejících se strojních zařízení,
která představují nebezpečí, není-li zajištěn bezpečný provoz. Zajistěte
všechny zdroje energie, nebezpečná místa a ochranné prvky vzájemným
blokováním, omezíte tak vystavení osob možným rizikům. Pohon
s nastavitelnou rychlostí může spustit motor bez upozornění. V tomto
smyslu musí být instalace zařízení opatřena varovnými štítky. Při práci
s nastavitelnými pohony je samozřejmým předpokladem znalost nastavení
automatického spuštění. Selhání externích či doplňkových součástí může
způsobit přerušovanou činnost systému, to znamená, že systém může
nečekaně spustit motor nebo jej po zadání příslušného příkazu nezastaví.
Nesprávně navržené či nesprávně instalované vzájemné blokování
systému a pojistných prvků může vést k tomu, že motor nebude reagovat
na příkazy ke spuštění či zastavení.
vi
Bezpečnostní opatření
1-3
Část 1-3
Bezpečnostní opatření
!UPOZORNĚNÍ HMI nerozebírejte ani se nedotýkejte jeho vnitřních součástí, pokud je zapnuto
napájení. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
!UPOZORNĚNÍ Nepokoušejte se HMI rozebírat, opravovat nebo provádět jakékoli úpravy.
Jakýkoli pokus může způsobit selhání funkce, požár nebo úraz elektrickým
proudem.
!UPOZORNĚNÍ Proveďte bezpečnostní opatření v externích obvodech, nikoli v HMI, aby byla
zajištěna bezpečnost systému, dojde-li k nenormálnímu stavu z důvodu
závady HMI nebo jiného externího faktoru, který činnost HMI ovlivňuje.
V opačném případě hrozí nebezpečí vážných nehod.
•
V externích ovládacích obvodech musí být použity nouzové vypínací
obvody, blokovací obvody, omezovací obvody a podobná bezpečnostní
opatření.
!UPOZORNĚNÍ Zabraňte zkratu kladných a záporných svorek baterií, baterie nedobíjejte,
nerozebírejte, nedeformujte tlakem ani je nevhazujte do ohně. Baterie mohou
explodovat, vznítit se nebo může dojít k úniku elektrolitu.
!UPOZORNĚNÍ Zákazník je povinen zavést opatření k zajištění bezpečnosti pro případ
nesprávných, chybějících či nenormálních signálů způsobených přerušeným
signálním vedením, krátkodobým výpadkem napájení či jinými příčinami.
V opačném případě hrozí nebezpečí vážných nehod.
!UPOZORNĚNÍ Terminál HMI se sám vypne, pokud jeho samočinná vlastní diagnostika zjistí
chybu. Jako protiopatření proti takovýmto chybám je nutné použít externí
bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti v systému.
!UPOZORNĚNÍ Je-li zapnuto napájení, nedotýkejte se svorek ani svorkovnic. Může dojít
k úrazu elektrickým proudem.
!Pozor Při zapojování DC napájení věnujte velkou pozornost polaritě (+/-). Nesprávné
zapojení může způsobit selhání systému.
!Pozor Před přenosem programu nebo nastavení jiného HMI ověřte bezpečnost
u cílového HMI. Provedení tohoto kroku bez ověření bezpečnosti může mít za
následek zranění.
!Pozor Utáhněte šrouby na svorkovnici napájení určeným utahovacím momentem
podle provozní příručky. Uvolněné šrouby mohou způsobit požár nebo
poruchu.
vii
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí
1-4
Část 1-4
Bezpečnostní pokyny k provoznímu prostředí
!Pozor Nepoužívejte řídicí systém na následujících místech. Mohlo by dojít k selhání,
úrazu elektrickým proudem nebo popálení:
•
•
•
•
•
•
•
na místech vystavených přímému slunečnímu světlu,
na místech vystavených působení teplot nebo vlhkosti mimo rozmezí
specifikovaná v technických údajích,
na místech vystavených působení kondenzátu vznikajícího v důsledku
prudkých změn teploty,
na místech vystavených agresivním nebo hořlavým plynům,
na místech vystavených prachu (zejména železnému) nebo solím,
na místech, která jsou vystavena působení vody, oleje nebo chemikálií,
na místech vystavených nárazům nebo vibracím.
!Pozor Při instalaci systémů v následujících místech proveďte vhodná a dostatečná
protiopatření. V opačném případě může dojít k selhání:
•
•
•
•
na místech vystavených působení statické elektřiny nebo jiných druhů
elektrického rušení,
na místech vystavených působení silných elektromagnetických polí,
na místech s potenciálním vystavením účinkům radioaktivity,
na místech v blízkosti zdrojů napájení.
!Pozor Provozní prostředí může mít výrazný vliv na životnost a spolehlivost systému
HMI. Nesprávné provozní prostředí může vést k závadě, selhání a dalším
nečekaným potížím systému. Zajistěte, aby provozní prostředí odpovídalo
určeným požadavkům pro instalaci a tyto podmínky byly dodrženy po celou
dobu životnosti systému. Dodržujte všechny pokyny k instalaci a bezpečnostní
opatření v této provozní příručce.
viii
Bezpečností opatření při používání
1-5
Část 1-5
Bezpečností opatření při používání
!UPOZORNĚNÍ
V případě nedodržení následujících bezpečnostních opatření může dojít
k vážnému či smrtelnému zranění. Vždy se pečlivě seznamte s bezpečnostními
opatřeními.
•
•
•
!Pozor
Při instalaci HMI vždy připojte uzemnění 100 ohmů nebo méně. Pokud to
neuděláte, může dojít k úrazu elektrickým proudem. Uzemnění 100 ohmů
či méně používejte zejména při zkratování svorek uzemnění terminálu
a napájecího zdroje.
Před prováděním některého z následujících kroků vždy vypněte napájení
HMI. Nevypnete-li zdroj napájení, může dojít k závadě nebo zásahu
elektrickým proudem.
- Montáž či demontáž napájecích zdrojů a řídicích jednotek
- Montáž volitelných modulů na HMI
- Výměna baterie
- Nastavení spínačů
- Připojení vodičů nebo kabelů
- Připojení či odpojení konektorů
Před spuštěním uživatelského programu v HMI zkontrolujte jeho správnou
funkci. Neprovedete-li kontrolu programu, může dojít k neočekávané
činnosti.
V případě nedodržení následujících bezpečnostních opatření může dojít
k nesprávnému provozu HMI nebo systému a případnému poškození HMI.
Vždy se pečlivě seznamte s bezpečnostními opatřeními.
• Nainstalujte externí jističe a použijte další bezpečnostní opatření proti
zkratům v externím zapojení. V případě nedodržení může dojít ke vzniku
požáru.
• Všechny šrouby na svorkovnicích a konektorech kabelů musí být utaženy
určeným utahovacím momentem podle příslušných příruček. Nesprávný
moment utažení může vést k závadě.
• Terminál HMI namontujte pouze tehdy, pokud jste provedli úplnou kontrolu
všech konektorů a svorkovnic.
• Před dotykem HMI se vždy nejdříve dotkněte uzemněného kovového
předmětu, aby došlo k vybití nahromaděné statické elektřiny. Jinak může
dojít k selhání nebo poškození zařízení.
• Svorkovnice, konektory a další prvky s blokovacími zařízeními musí být
důkladně upevněny na svých místech. Nesprávné upevnění může způsobit
selhání.
• Proveďte správné zapojení v souladu s určenými postupy.
• Vždy používejte napájecí napětí specifikované v provozních příručkách.
Nesprávné napětí může vést k závadě nebo spálení zařízení.
• K napájecí svorkovnici HMI řady NQ nepřipojujte zdroj střídavého napájení;
nesprávné napájení může způsobit spálení zařízení.
• Použijte odpovídající opatření k zajištění napájení se specifikovaným
jmenovitým napětím a frekvencí. Zvláštní opatrnosti dbejte zejména
v místech, kde je zdroj napájení nestabilní. Nesprávné napájení může vést
k závadě.
• K zapojení použijte lisovaná kabelová oka. Nepřipojujte odizolované
splétané vodiče přímo ke svorkám. Připojení odizolovaných splétaných
vodičů může vést k poruše nebo požáru.
• Při provádění testů zkušebního napětí odpojte svorku provozního uzemnění.
Neodpojíte-li svorku provozního uzemnění, může dojít ke spálení.
ix
Bezpečností opatření při používání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
x
Část 1-5
Proveďte správné zapojení a veškeré kabely a nastavení spínačů před
zapnutím napájení opakovaně zkontrolujte. Nesprávné zapojení může vést
ke spálení.
Před zahájením provozu zkontrolujte správný stav spínačů a nastavení.
Provoz obnovte až poté, co do HMI přenesete obsah veškerých nastavení,
programů, parametrů a dat vyžadovaných k obnovení provozu. V opačném
případě může dojít k neočekávané činnosti.
Netahejte za kabely a nadměrně je neohýbejte. Jinak může dojít
k přerušení kabelů.
Nepokládejte předměty na kabely. Jinak může dojít k přerušení kabelů.
Používejte vhodné připojovací kabely podle pokynů k připojení HMI
v příručce. Použití komerčně dostupných počítačových kabelů RS-232C
může způsobit selhání externích zařízení nebo HMI řady NQ.
Při výměně součástek se ujistěte, že použitá náhradní součástka je
správná. Jinak může dojít k selhání nebo spálení.
Při převozu a skladování výrobku zakryjte plošné spoje elektricky vodivým
materiálem, aby nedošlo k poškození integrovaných obvodů statickou
elektřinou. Výrobek uchovávejte při teplotě v určeném rozsahu.
Nedotýkejte se připevněných součástí ani zadní strany plošných spojů;
desky plošných spojů obsahují ostré součásti, např. elektrické vodiče.
Ujistěte se, že nastavení parametrů jsou správná. Nesprávné nastavení
parametrů může vést k neočekávané činnosti. Před spuštěním či vypnutím
HMI zajistěte, aby nastavení parametrů nemělo nežádoucí vliv na zařízení.
Na dotykové tlačítko netlačte ostrým předmětem nebo tužkou, jinak může
dojít k závadě či poškození.
Na dotykové tlačítko netlačte vyšší silou než 30 N, jinak může dojít
k závadě či poškození.
Při odpojování zařízení USB vždy dodržujte určený postup. Odpojíte-li
zařízení USB, když je používáno, může dojít k jeho neopravitelnému
poškození.
Před připojením zařízení USB k HMI řady NQ zajistěte zálohování dat
uložených na zařízení. Jinak může dojít ke ztrátě dat.
Zabraňte vniknutí kovových částic do HMI během přípravy panelu.
Nepoužívejte k čištění benzen, ředidlo ani jiná těkavá rozpouštědla.
Rovněž nepoužívejte tkaniny napuštěné chemikáliemi.
Zařízení opatrně vybalte a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození součástí, zda některé součásti nechybí a zda nejsou patrné
skryté vady. V případě zjištění nesrovnalostí upozorněte přepravce před
převzetím, je-li to možné. V případě potřeby podejte reklamaci u přepravce
a neprodleně informujte zástupce společnosti OMRON.
Neinstalujte a nezapínejte zařízení, které je poškozeno. Poškozené
zařízení může selhat během provozu a způsobit další škody na zařízení
a zranění osob.
Manipulace, skladování a likvidace
1-6
Manipulace, skladování a likvidace
•
•
•
•
•
Při manipulaci s HMI používejte odpovídající způsob zvedání; dbejte na
správné dimenzování zátěže a podle potřeby požádejte o asistenci.
Uložte na dostatečně větraných místech a optimálně v původním balení,
nehodláte-li HMI používat ihned po doručení.
Skladujte v chladném, čistém a suchém prostředí. Vyhněte se uložení na
místech s extrémními teplotami, prudkými změnami teplot, vysokou
vlhkostí vzduchu, vlhkem, agresivními plyny a kovovými částicemi.
Neukládejte HMI na místech, která jsou vystavena vlivům vnějšího
prostředí (např. větru, deště, sněhu atd.).
Elektrické součásti nikdy nespalujte. Obrat'te se na příslušnou organizaci pro
ochranu životního prostředí ve své zemi a požádejte o informace o likvidaci
elektrických součástí, baterií a obalových materiálů ve své oblasti.
1-7
Shoda se směrnicemi EU
1-7-1
Platné směrnice
•
•
1-7-2
Část 1-6
Směrnice EMC (elektromagnetická kompatibilita)
Směrnice pro nízké napětí
Koncepce
Produkty společnosti OMRON splňující požadavky směrnic EU jsou rovněž
v souladu s příslušnými normami pro produkty, což usnadňuje jejich integraci
s dalšími jednotkami a zařízeními. Kontrola splnění požadavků produktových
norem byla provedena u skutečných výrobků. To, zda výrobky vyhovují také
normám platným pro systém používaný zákazníkem, však musí ověřit sám
zákazník.
Vlastnosti produktů společnosti OMRON, které z hlediska produktových
norem vyhovují směrnicím EU, se mohou lišit v závislosti na konfiguraci,
způsobu připojení a dalších podmínkách zařízení nebo rozváděčů, ve kterých
jsou zařízení OMRON nainstalována. Zákazník proto musí provést konečnou
kontrolu, aby potvrdil, že jednotky i celý systém splňují požadavky
produktových norem.
Prohlášení o shodě řady NQ lze vyžádat od zástupce společnosti OMRON.
1-7-3
Shoda se směrnicemi EU
Jednotky řady NQ musí být nainstalovány následujícím způsobem, aby celá
konfigurace splňovala požadavky směrnic EU:
1 Jednotky jsou navrženy pro instalaci do panelů. Všechny jednotky je nutné
instalovat do ovládacích panelů.
2 Pro napájení komunikačních obvodů, vnitřních obvodů a I/O obvodů
používejte stejnosměrné zdroje se zesílenou izolací nebo se zdvojenou
izolací.
3 Jednotky řady NQ splňují obecnou emisní normu. Vlastnosti s ohledem na
elektromagnetickou kompatibilitu se však mohou u konečné instalace lišit
a ke splnění norem mohou být nutná dodatečná opatření. Proto je nutné
ověřit, zda celé zařízení či stroj rovněž splňují příslušné normy. Je nutné,
abyste potvrdili splnění požadavků směrnic EU u celého zařízení či stroje,
zejména pak v případě požadavku na vyzařované emise (10 m).
4 Tento produkt je produktem třídy A. Může způsobovat rušení rádiového
signálu v obytných oblastech; v takovém případě může být uživatel
povinen použít odpovídající opatření ke snížení rušení.
xi
Shoda se směrnicemi EU
xii
Část 1-7
Část
ČÁST 2
Úvod
Tato část představuje modely řady NQ a jejich technické parametry.
ČÁST 2
Úvod
2-1
2-2
2-3
2-4
1
O této příručce....................................................................................... 2
Modely řady NQ .................................................................................... 2
Technické parametry všech modelů...................................................... 3
Technické parametry jednotlivých modelů ............................................ 5
1
O této příručce
2-1
Část 2-1
O této příručce
Tato příručka popisuje instalaci a provoz produktů řady NQ. Produkty řady NQ
jsou všestranné ovládací terminály HMI (Human Machine Interface).
Před instalací jednotek řady NQ a jejich uvedením do provozu si pečlivě
přečtěte tuto příručku a ujistěte se, že jste pochopili informace, které jsou v ní
uvedeny.
Program obsažený v této příručce je poskytnut výhradně jako příklad. Při
implementaci skutečného systému zkontrolujte parametry, výkonnost
a pokyny k bezpečnosti.
2-2
Modely řady NQ
Výrobky řady NQ jsou všestranné ovládací terminály (HMI) se třemi různými
velikostmi displeje a dvěma druhy orientace. Modely obsažené v řadě NQ jsou
znázorněny zde: Tabulka 2.1: Modely řady NQ. Všechny modely vyžadují
napájení +24 VDC z externího zdroje napájení.
/i
Tabulka 2.1: Modely řady NQ
Model
Popis
Orientace
NQ5-MQ000B
5,7" modrý monochromatický displej STN Na šířku
NQ5-MQ001B
5,7" modrý monochromatický displej STN Na výšku
NQ5-SQ000B
5,7" barevný displej STN
Na šířku
NQ5-SQ001B
5,7" barevný displej STN
Na výšku
NQ3-TQ000B
3,5" barevný displej TFT
Na šířku
NQ3-MQ000B
3,8" modrý monochromatický displej STN Na šířku
Obr. 2.1: Pohled zepředu, jednotka řady NQ s 5 funkčními klávesami
2
Technické parametry všech modelů
2-3
Část 2-3
Technické parametry všech modelů
/i
Tabulka 2.2: Společné parametry řady NQ
Zdroj napájení
Vstupní napětí
24 VDC
Tolerance vstupního napětí
+/− 15%
Displej
Rozlišení (Š x V) modelů na šířku
320 x 240 pixelů
Rozlišení (Š x V) modelů na výšku
240 x 320 pixelů
Životnost podsvícení displeje
Min. 50 000 hod při 25°C
Spořič podsvícení
Ano
Tlumení podsvícení (NQ3)
Pomocí dotykového
displeje/funkčních kláves
Dotykový displej
Typ
4vodičový analogový odporový
Průhlednost
Min. 80%
Životnost
Min. 5 milionů dotyků
Počet LED
1
Komunikační rozhraní
RS-232/422/485
Ano
USB zařízení
Ano
USB host
Ano
Procesor
32bitový RISC (ARM)
Hodiny reálného času (RTC)
Ano (datum a čas)
Pamět'
Datová slova
1 000
Paměťová slova
1 400
Systémová slova
128
Systémové bity
100
Vnitřní bity
5 000
Vnitřní slova
313
Baterie
Typ
Knoflíková baterie 3 V, s držákem
Záložní baterie
Min. 5 let pro RTC
Montáž
Způsob
Montáž do panelu
Stupeň krytí
Čelní panel: IP65
3
Technické parametry všech modelů
Část 2-3
Prostředí
Okolní provozní teplota
0°C až 50°C
Provozní prostředí
Bez korozivních plynů
Skladovací teplota
–20°C až 60°C
Vlhkost vzduchu
10 % až 90 %1 relativní vlhkosti
(bez kondenzace)
10 % až 85 %2 relativní vlhkosti
(bez kondenzace)
Odolnost proti rušení
Vyhovuje normě IEC61000-4-4,
2 kV (napájecí vedení)
Odolnost proti vibracím (za provozu)
5 až 8,4 Hz s jednoduchou amplitudou
3,5 mm a 8,4 až 150 Hz se zrychlením
9,8 m/s2 10krát v každém ze směrů X,Y a Z
Odolnost proti rázům (za provozu)
147 m/s2 3krát v každém ze směrů X, Y a Z
Mezinárodní normy
Směrnice
CE, cULus
1. Při okolní teplotě 25°C.
2. 85% při okolní teplotě 40°C. Při teplotě nad 40°C je odpovídající
absolutní vlhkost menší než 85%.
4
Technické parametry jednotlivých modelů
2-4
Část 2-4
Technické parametry jednotlivých modelů
/i
Tabulka 2.3: Parametry jednotlivých modelů řady NQ
Model
NQ5MQ000B/
NQ5MQ001B
NQ5SQ000B/
NQ5SQ001B
NQ3TQ000B
NQ3MQ000B
Velikost displeje
5,7"
5,7"
3,5"
3,8"
Typ displeje
STN
STN
TFT
STN
Monochromatický/
barevný
Monochromatický
Barevný
Barevný
Monochromatický
Barvy
16
odstínů
256
barev1
256
barev2
16
odstínů
Jas (Cd/m2)
Min. 200
Min. 200
Min. 200
Min. 160
Kontrast
4
55
300
3
Úprava kontrastu
pomocí dotykového
displeje
Ano
Ano
Ne
Ano
Typ podsvícení
CCFL
CCFL
LED
LED
Velikost dotykového
displeje
5,7"
5,7"
3,5"
3,8"
Funkční klávesy
6
6
5
5
Celková (MB)
8
8
8
4
Program (MB)
6,7
6,7
6,7
2,6
Port RS-232/485/422 Ano
(Com 1)
Ano
Ano
Ano
Port RS-232 (Com 2)
Ano
Ano
–
–
Jmenovitý výkon (W)
10
10
10
10
Hmotnost
Max. 0,7 kg Max. 0,7 kg Max. 0,3 kg Max. 0,3 kg
Displej
Pamět'
Komunikační rozhraní
Vnější rozměry
Šířka x výška (mm)
195 * 142
195 * 142
128 * 102
128 * 102
Hloubka (mm)
50
50
44,5
44,5
1. 4 096 barev pro rastrové obrázky
2. 32 000 barev pro rastrové obrázky
5
Technické parametry jednotlivých modelů
6
Část 2-4
Část
ČÁST 3
Instalace a zapojení
Tato část pojednává o způsobu instalace produktů řady NQ a zapojení
terminálů HMI.
ČÁST 3
Instalace a zapojení
3-1
3-2
3-3
3-4
7
Poznámky k instalaci............................................................................. 8
Montáž................................................................................................... 9
Zapojení .............................................................................................. 11
Vícebodové sítě................................................................................... 14
7
Poznámky k instalaci
3-1
Část 3-1
Poznámky k instalaci
Chcete-li dosáhnout zvýšené spolehlivosti a maximální funkčnosti, zohledněte
při instalaci HMI řady NQ následující informace.
3-1-1
Umístění
Neinstalujte jednotku řady NQ na následujících místech:
• místech vystavených riziku exploze z důvodu výskytu hořlavých plynů,
výparů a prachu,
• místech vystavených prudkým výkyvům teploty; změny teploty mohou
způsobit kondenzaci vody v zařízení,
• místech s okolní teplotou nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C,
• místech vystavených razům nebo vibracím.
3-1-2
Regulace teploty
•
•
•
3-1-3
Přístupnost
•
3-1-4
Zajistěte dostatečný prostor pro proudění vzduchu.
Neinstalujte jednotky řady NQ nad zařízení, která vytvářejí nadměrné
teplo.
Pokud okolní teplota překročí 50°C, nainstalujte ventilátor nebo klimatizaci.
Pro účely bezpečnosti během provozu a údržby umístěte jednotku co
nejdále od vysokonapět'ových zařízení a elektrických strojů.
Výřez pro montáž do panelu
Před montáží jednotky řady NQ je nutné vyříznout do panelu obdélníkový
výřez, do něhož bude jednotka řady NQ umístěna. Tabulka 3.1: Rozměry
jednotky řady NQ a požadovaný výřez do panelu znázorňuje rozměry
a tolerance pro jednotku řady NQ, panel a požadovaný výřez.
/i
Tabulka 3.1: Rozměry jednotky řady NQ a požadovaný výřez do panelu
NQ5-
NQ3-
5,7"
3,5" a 3,8"
Švnější
195 mm
128 mm
V vnější
142 mm
102 mm
Švýřezu
184,00 mm
119,00 mm
Vvýřezu
131,00 mm
93,00 mm
Tolerance pro výřez v panelu
+0,50 mm
+0,50 mm
Tloušt'ka panelu
Max. 6,0 mm
Max. 6,0 mm
Velikost displeje
Vnější rozměry:
Výřez v panelu:
Výše uvedené vnější rozměry a výřezy jsou určeny pro modely s orientací na
šířku.
V případě modelů s orientací na výšku zaměňte rozměry Š a V. U modelů
s orientací na výšku budou kabely upevněny k levé straně jednotky řady NQ
(při pohledu zepředu).
8
Montáž
Část 3-2
Š vnější
V Vnější
V výřez
Š výřez
Obr. 3.1: Rozměry jednotky řady NQ a požadovaný výřez do panelu (na šířku).
3-2
Montáž
Jednotka řady NQ je určena k montáži do panelu.
Montážní sada dodávaná s každou jednotkou řady NQ obsahuje:
• 4 montážní svorky,
• zelený napájecí konektor,
• těsnění (již upevněné na jednotce NQ).
Dodávanou montážní sadu použijte k zajištění správné instalace. Po přípravě
panelu lze jednotku řady NQ umístit pomocí dodávaných svorek. Jednotka
řady NQ je dodávána s těsněním předem nainstalovaným na zadní straně
pouzdra, viz Obr. 3.2: Jednotka řady NQ s těsněním a otvory pro montážní
svorky.
9
Montáž
Část 3-2
Obr. 3.2: Jednotka řady NQ s těsněním a otvory pro montážní svorky
Upevněte jednotku NQ následujícím způsobem.
1 Vyhledejte čtyři otvory pro montážní svorky na pouzdru jednotky řady NQ.
U modelů NQ3 jsou otvory umístěny na bočních stranách pouzdra (viz
Obr. 3.2: Jednotka řady NQ s těsněním a otvory pro montážní svorky.
U modelů NQ5 jsou otvory umístěny na horní a dolní straně pouzdra.
2 Připravte si čtyři montážní svorky. Každá svorka obsahuje šroub (1),
úchytku (2) a dosedací podložku (3), viz Obr. 3.3: Montážní svorka.
1
2
3
Obr. 3.3: Montážní svorka
3 Vložte pouzdro do výřezu v panelu z přední strany.
4 Vložte úchytku do montážního otvoru na pouzdru a jemně utáhněte šroub,
jak je zobrazeno na Obr. 3.4: Montáž pouzdra k panelu.
10
Zapojení
Část 3-3
Obr. 3.4: Montáž pouzdra k panelu
5 Opakujte předchozí krok se zbývajícími třemi svorkami.
6 Přidržte jednotku NQ rovně a rovnoměrně dotáhněte všechny čtyři šrouby
momentem 0,5 Nm až 0,6 Nm.
3-3
Zapojení
Kromě jednoho napájecího konektoru mají modely řady NQ několik
komunikačních portů. Tabulka 2.2: Společné parametry řady NQ
a Tabulka 2.3: Parametry jednotlivých modelů řady NQ uvádějí dostupnost
těchto portů u jednotlivých modelů řady NQ.
!UPOZORNĚNÍ Připojíte-li ke vstupu stejnosměrného napájení jednotky NQ vysoké napětí
nebo zdroj střídavého napětí, bude jednotka nenávratně poškozena, přičemž
hrozí riziko zásahu osob elektrickým proudem. Závada nebo zásah
elektrickým proudem mohou způsobit vážné či smrtelné zranění a poškození
zařízení. Zdroje stejnosměrného napětí musí být řádně izolovány od
střídavého napětí a podobných rizik.
!Pozor Je-li instalace vystavena bleskům nebo přepětí, použijte odpovídající ochranu
proti přepětí. Vedení střídavého napětí, vysokonapět'ové a s rychlým
přepínáním stejnosměrného napětí uložte odděleně od signálových vodičů.
3-3-1
Napájecí konektor
Všechny modely řady NQ mají 3kolíkový napájecí konektor zelené barvy
s uspořádáním vývodů podle Obr. 3.5: Napájecí konektor. Napájecí konektor
zapojte podle následujícího zobrazení vývodů zleva doprava: +24 VDC (DC+),
0 V (DC−) a uzemnění.
Obr. 3.5: Napájecí konektor
3-3-2
Komunikační porty
Sériové komunikační porty mají dvě funkce:
1 připojení programovacích zařízení během konfigurace,
2 komunikace s PLC automaty a dalšími zařízeními v provozním režimu.
Komunikační porty jednotek řady NQ podporují různé typy (sériové)
komunikace.
11
Zapojení
3-3-2-1
Část 3-3
Port COM1
Port COM1 je integrovaný komunikační port rozhraní RS-232 a RS-485/
RS-422. Komunikuje s externími periferními zařízeními s přenosovou rychlostí
4,8 až 187,5 kb/s bez parity nebo s lichou či sudou paritou.
RS-485/RS-422 lze použít jako vícebodovou (sítě s více než jednou jednotkou
NQ nebo PLC) komunikační sít'.
Konektor je standardní 9kolíková zásuvka typu D (viz Obr. 3.6: Konektor
sub-D s 9 kolíky) s uspořádáním vývodů znázorněným zde: Tabulka 3.2:
Uspořádání vývodů portu COM1.
Obr. 3.6: Konektor sub-D s 9 kolíky
/i
Tabulka 3.2: Uspořádání vývodů portu COM1
Číslo vývodu
Popis
1
TX+
RS-422 vysílání +
2
TXD
RS-232 vysílání
3
RXD
RS-232 příjem
4
RX+
RS-422 příjem +
5
GND
Signálová zem
6
NC
Nepřipojeno
7
NC
Nepřipojeno
8
TX−
RS-422 vysílání −
9
RX−
RS-422 příjem −
pouzdro
12
Název vývodu
stínění
Zapojení
3-3-2-2
Část 3-3
Port COM2
COM2 je komunikační port rozhraní RS-232. Komunikuje s externími
periferními zařízeními s přenosovou rychlostí 4,8 až 115,2 kb/s bez parity
nebo s lichou či sudou paritou.
Konektor je standardní 9kolíková zásuvka typu D (viz Obr. 3.6: Konektor
sub-D s 9 kolíky) s uspořádáním vývodů znázorněným zde: Tabulka 3.3:
Uspořádání vývodů portu COM2.
/i
Tabulka 3.3: Uspořádání vývodů portu COM2
Číslo vývodu
Název vývodu
1
NC
Nepřipojeno
2
TXD
RS-232 vysílání
3
RXD
RS-232 příjem
4
NC
Nepřipojeno
5
GND
Signálová zem
6
NC
Nepřipojeno
7
NC
Nepřipojeno
8
NC
Nepřipojeno
9
NC
Nepřipojeno
pouzdro
3-3-2-3
Popis
stínění
Port USB host
Port USB host odpovídá specifikaci USB 2.0. Port USB host podporuje
pamět'ová zařízení USB. Pamět'ová zařízení USB lze použít k ukládání dat,
nahrávání a stahování programů a přenosu tiskových souborů ve formátu
CSV.
Konektor je standardní zásuvka USB typu A, viz Obr. 3.7: Konektor USB host.
Obr. 3.7: Konektor USB host
Uspořádání portu USB host je popsáno v následující tabulce.
/i
Tabulka 3.4: Uspořádání vývodů portu USB host
Číslo vývodu
Název vývodu
Popis
1
VBUS
+5 V
2
D−
Data −
3
D+
Data +
4
GND
Signálová zem
pouzdro
stínění
13
Vícebodové sítě
3-3-2-4
Část 3-4
Port USB zařízení
Port USB zařízení odpovídá specifikaci USB 2.0 pro zařízení s vlastním
napájením.
Konektor je standardní zásuvka USB typu B, viz Obr. 3.8: Konektor USB
zařízení.
Obr. 3.8: Konektor USB zařízení
/i
Tabulka 3.5: Uspořádání vývodů portu USB zařízení
Číslo vývodu
Popis
1
VBUS
+5 V
2
D−
Data −
3
D+
Data +
4
GND
Obvodová zem
pouzdro
3-4
Název vývodu
stínění
Vícebodové sítě
Lze zapojit několik jednotek řady NQ do jedné sítě. Následující schémata
zapojení znázorňují správné připojení:
• rozhraní RS-422,
• rozhraní RS-485.
3-4-1
Sít' RS-422
Následující schéma zapojení je platné pro sít' RS-422 (4 vodiče).
Obrázek 3.9: Sít' RS-422
14
Vícebodové sítě
3-4-2
Část 3-4
Sít' RS-485
Následující schéma zapojení je platné pro sít' RS-485 (2 vodiče).
Obrázek 3.10: Sít' RS-485
3-4-3
Zakončení sítě
Dva konce vícebodové sítě vyžadují zakončení. Pro správné zakončení
u poslední jednotky řady NQ v síti použijte zakončovací odpor (120 ohmů)
mezi vývody R+ (kolík 4) a R− (kolík 9) u kabelového konektoru DSUB9
(zástrčka).
15
Vícebodové sítě
16
Část 3-4
Část
ČÁST 4
Vytváření aplikací
Tato část pojednává o způsobu tvorby programů pro jednotky řady NQ.
ČÁST 4
Vytváření aplikací
17
4-1 Příprava na programování................................................................... 18
4-2 Použití nástroje NQ-Designer.............................................................. 21
4-3 Příklad aplikace ................................................................................... 34
17
Příprava na programování
4-1
Příprava na programování
4-1-1
NQ-Designer
Část 4-1
Nástroj NQ-Designer slouží k vytváření a úpravám uživatelských rozhraní pro
jednotky řady NQ. Uživatelské rozhraní je vytvářeno prostřednictvím softwaru
a následně nahráno do zařízení. Existující uživatelská rozhraní lze načíst do
softwaru a upravit podle potřeby. Software lze rovněž použít v režimu
simulace k testování programu bez nahrání do jednotky řady NQ.
Obrázek 4.1: NQ-Designer
4-1-2
Systémové požadavky
K instalaci a použití nástroje NQ-Designer je vyžadována následující základní
konfigurace počítače.
4-1-2-1
Konfigurace pro systém Microsoft® Windows® XP
/i
Tabulka 4.1: Konfigurace pro systém Windows XP
Zařízení
Doporučení
Procesor
Minimum: 600 MHz Pentium
nebo ekvivalentní
Doporučeno: 800 MHz Pentium
nebo ekvivalentní
Operační systém
Windows® 2000 s SP4,
Microsoft® Windows® XP Professional,
Microsoft® Windows® XP Home Edition s SP2
Pamět' RAM
Minimum: 128 MB
Doporučeno: 256 MB/512 MB
Volné místo na pevném
disku (HDD)
18
800 MB
(včetně 200 MB pro prostředí .NET Framework
Redistributable)
Příprava na programování
Část 4-1
Zařízení
Doporučení
Displej
Minimum: 800 x 600 s 256 barvami
Doporučeno: 1 024 x 768 s 16bitovými barvami
4-1-2-2
Sériový port
Sériový port nebo USB port
Myš
Microsoft® Mouse nebo kompatibilní zařízení
Klávesnice
Požadováno
Konfigurace pro systém Microsoft® Windows® Vista
/i
Tabulka 4.2: Konfigurace pro systém Windows Vista
Zařízení
Doporučení
Procesor
Minimum: 800 MHz Pentium
nebo ekvivalentní
Doporučeno: 1 GHz Pentium
nebo ekvivalentní
Operační systém
Microsoft® Windows® Vista Home,
Microsoft® Windows® Vista Business Edition
Pamět' RAM
Minimum: 512 MB
Doporučeno: 1 GB
Volné místo na pevném
disku (HDD)
800 MB
(včetně 200 MB pro prostředí .NET Framework
Redistributable)
Displej
Minimum: 800 x 600 s 256 barvami
Doporučeno: 1 024 x 768 s 16bitovými barvami
4-1-3
Sériový port
Sériový port nebo USB port
Myš
Microsoft® Mouse nebo kompatibilní zařízení
Klávesnice
Požadováno
Instalace softwaru
Chcete-li nainstalovat nástroj NQ-Designer, spust'te soubor setup.exe
z instalačního disku a postupujte podle pokynů k instalaci.
4-1-4
Připojení zdroje napájení jednotky řady NQ
Připojte zdroj napájení 24 VDC k jednotce řady NQ.
4-1-5
Připojení jednotky řady NQ k počítači
Jednotku řady NQ lze připojit k počítači pomocí následujících kabelů:
• sériový kabel (NT2S-CN002),
• USB kabel (CP1W-CN221).
Další informace o kabelech naleznete v Dodatku A-2 Komunikační kabely
OMRON a Dodatku A-4 Komunikační kabely zařízení jiných výrobců.
4-1-5-1
Sériový kabel
Sériový kabel lze použít ihned po připojení.
19
Příprava na programování
4-1-5-2
Část 4-1
USB kabel
Chcete-li použít USB kabel, je nutné do operačního systému počítače
nainstalovat ovladač USB. Instalaci ovladače USB proveďte následujícím
způsobem.
1 Připojte USB kabel k počítači a k jednotce řady NQ.
2 Když počítač jednotku detekuje, zobrazí se následující zpráva: Nalezen
nový hardware: HMI USB zařízení.
V dialogovém okně vyberte možnost Průvodce nově rozpoznaným
hardwarem, Ne, nyní ne a klikněte na tlačítko Další (toto okno se zobrazí
nebo nezobrazí v závislosti na prostředí).
3 Vyberte možnost Instalovat ze seznamu či daného umístění a klikněte
na tlačítko Další.
4 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Při hledání zahrnout toto
umístění, a přejděte na následující umístění:
C:\Program Files\OMRON\NQ-Designer\USBDrivers\
5 Kliknutím na tlačítko Další nainstalujte ovladač USB.
6 Pokud se zobrazí dialogové okno Instalace hardwaru, klikněte na tlačítko
Pokračovat.
7 Dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Dokončit.
Správně nainstalovaný ovladač zobrazí zprávu na obrazovce jednotky řady
NQ: USB device status: Connected (Tato zpráva se zobrazí pouze tehdy,
není-li do jednotky NQ stažen žádný firmware).
20
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
4-2
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-1
Spuštění nástroje NQ-Designer
Zvolte položku Start, Programy nebo Všechny programy, Omron
a kliknutím na tlačítko NQ-Designer spust'te program.
4-2-2
Okno programu NQ-Designer
Při otevření projektu nebo vytvoření nového projektu se v počítači zobrazí
následující okno.
Obrázek 4.2: Okno programu NQ-Designer
4-2-2-1
Řádek záhlaví
Řádek záhlaví zobrazuje název programu a zvolenou část projektu.
4-2-2-2
Panel nabídek
Panel nabídek obsahuje příkazy programu.
4-2-2-3
Panely nástrojů
Panely nástrojů obsahují zástupce všech funkcí programu.
Přesunutím kurzoru myši nad ikony v panelech nástrojů zobrazíte příslušný
popisek.
V nabídce View klikněte na tlačítko Toolbars, chcete-li příslušný panel
nástrojů skrýt či zobrazit. Panely nástrojů podporují funkci přesunutí.
21
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-2-4
Část 4-2
Panel projektu
Panel projektu zobrazuje strukturu programu. Struktura projektu je
východiskem pro správu projektu; části projektu jsou nastaveny na základě
konfigurace.
V nabídce View klikněte na tlačítko Projects Information, chcete-li panel
projektu skrýt či zobrazit.
Seznam projektů
Nabídka Project list obsahuje všechny uložené projekty. Soubory projektů
mají příponu .NQP.
Při vytvoření nebo otevření projektu se zobrazí kořenové složky podle
následujícího popisu.
Obrazovky
Složka Screens obsahuje jednu základní obrazovku a čtyři předdefinované
obrazovky s klávesnicemi, které lze použít v rámci projektu. Na každé
z obrazovek lze konfigurovat následující části:
•
•
•
•
Layout: grafické znázornění obrazovky,
Keys: funkční tlačítka použitá na obrazovce,
Tasks: úlohy přidělené k obrazovce,
Password: ke stránkám lze přidělit heslo, které musí být zadáno před
otevřením stránky.
Obrazovky s klávesnicemi a obrazovky označené číslem 65 000 a vyšším jsou
použity jako kontextové obrazovky. Přidáte-li do projektu novou kontextovou
obrazovku, bude umístěna zde.
Kontextovým obrazovkám nelze přidělit následující funkce:
•
•
•
•
•
•
přechod na další obrazovku,
přechod na předchozí obrazovku,
otevření kontextové obrazovky (nelze vytvářet řetězce kontextových
obrazovek),
objekty zadání dat,
všechny objekty konfigurované pomocí příznaků PLC,
ochrana heslem.
Šablony
Složka Templates obsahuje vytvořené šablony obrazovek. Šablony
obrazovek jsou obrazovky, které lze přidat k základní obrazovce. Šablony
obrazovek se vždy nacházejí za základní obrazovkou. Tyto obrazovky obvykle
obsahují klávesy, tlačítka a obrázky pozadí, které v projektu často používáte.
Následující objekty nelze šablonám přiřadit nebo je jejich použití podmíněné:
•
•
•
•
•
•
22
zadání dat u příznaků PLC,
klávesnice umístěné na šablonách obrazovek fungují v závislosti na
číselném zadání na základní obrazovce,
úlohy na obrazovce (před zobrazením, během zobrazení a po skrytí úloh),
úlohy přiřazené klávesám,
objekty související s příznaky PLC,
hesla.
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Použití šablon má rovněž příznivý vliv na využití paměti a zkracuje dobu
programování. (Můžete opakovaně použít obrazovky, které jste
naprogramovali dříve, a přidělit je k jiným základním obrazovkám.)
Postup přidání šablony:
• Klikněte na příkaz ADD Templates (
).
Všeobecné klávesy
Složka Global Keys slouží k přidělení úloh všeobecným klávesám.
Všeobecné klávesy se cyklicky opakují v celém projektu. K dispozici jsou
následující úlohy:
•
•
•
Press Task (úlohy vykonávané při stisknutí klávesy),
Pressed Tasks (úlohy vykonávané při přidržení klávesy),
Released Tasks (úlohy vykonávané při puštění klávesy).
Jsou-li úlohy kláves přiřazeny ke klávesám na obrazovce, nebudou
všeobecné klávesy použity, příklad: všeobecná klávesa F1 = přičíst 1 k D000
a klávesa na obrazovce F1 = odečíst 1 od D000 – v tomto případě bude při
stisknutí klávesy F1 aktivní funkce odečíst 1.
Úlohy
V dialogovém okně Tasks lze konfigurovat úlohy Power On a Global. Úlohy
Power On jsou prováděny při spuštění jednotky řady NQ. Úlohy Global jsou
prováděny při každém cyklu programu. Seznam úloh může obsahovat více
než jeden příkaz.
Nejčastěji používané globální úlohy:
•
•
přepnutí obrazovky SCREEN z příznaku TAG (když řídí přepínání
obrazovek PLC automat),
kopírování RTC do PLC (zkopíruje data RTC jednotky NQ do přidělených
příznaků PLC – 7 příznaků za sebou).
Pokud program obsahuje mnoho globálních úloh, může být ovlivněna
výkonnost jednotky řady NQ.
Příznaky
Složka Tags obsahuje všechny příznaky, které lze v projektu použít. Složka
obsahuje následující příznaky: systémové příznaky (výchozí sada), interní
příznaky (příznaky jednotky NQ) a příznaky PLC vytvořené uživatelem.
Příznaky představují adresy (registry bitů, bajtů, slov, dvojic slov), které budou
v projektu použity.
23
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Postup přidání příznaku:
• Klikněte na tlačítko Tag (
Add....
) na panelu nástrojů a následně na možnost
Obrázek 4.3: Informace o příznacích
•
•
•
•
•
Zadejte název příznaku – Tag Name.
Zvolte typ slova/bitu – Register/Coil Type.
Zvolte typ příznaku – Tag Type.
Zvolte funkci automatického přidání Auto Add, chcete-li vytvořit několik
příznaků za sebou zvyšujících se po slovu či bitu v závislosti na volbě
příznaku. (Názvy lze později upravit.)
Zvolte možnost 2-Bytes (1-word).
Výchozí systémové příznaky
Následující tabulka obsahuje seznam výchozích systémových příznaků.
Systémové příznaky neodstraňujte ani neupravujte. Mohla by být narušena
funkce jednotky řady NQ.
Panel nástrojů obsahuje tlačítko ( ), které umožňuje zobrazení všech
příznaků či příznaků vytvořených uživatelem v seznamu příznaků.
/i
Tabulka 4.3: Výchozí systémové příznaky (slova)
24
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0001
Language (jazyk)
Čtení/zápis
Zápisem hodnoty změníte
jazyk u objektů podporujících
více jazyků (texty).
S0002
Flash memory status
(stav paměti )
Čtení
Zobrazuje procento využité
pamětí pro uložení.
S0004
Number of historical
alarms (počet alarmů
v historii)
Čtení
Zobrazuje počet alarmů
uložených v historii.
S0005
Screen trigger register
(register spouštěné
obrazovky)
Čtení/zápis
Zobrazí aktivní obrazovku.
Obrazovku změníte zapsáním
platného čísla obrazovky do
registru.
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0006
Screen saver time
(čas spořiče)
Čtení/zápis
Čas spořiče obrazovky
(v sekundách) lze měnit
během provozu.
S0010
RTC day (RTC den)
Čtení
Den RTC v číselném formátu
S0011
RTC month (RTC měsíc)
Čtení
Měsíc RTC v číselném formátu
S0012
RTC year (RTC rok)
Čtení
Rok RTC v číselném formátu
S0013
RTC hour (RTC hodina)
Čtení
Hodina RTC v číselném formátu
S0014
RTC min (RTC minuta)
Čtení
Minuta RTC v číselném formátu
S0015
RTC sec (RTC sekunda)
Čtení
Sekunda RTC v číselném
formátu
S0016
RTC day of the week
(RTC den v týdnu)
Čtení
Den v týdnu RTC v číselném
formátu
S0017
Scan time register
Čtení
Zobrazuje čas nutný
k zobrazení obrazovky, úlohy
na obrazovce a globální úlohy
v milisekundách. Formát
zobrazení je ####.##.
S0018
Communication recover
time[s] for port1
Čtení/zápis
Zobrazuje čas v sekundách
nutný k obnovení komunikace
s uzly, u nichž došlo k selhání,
pro port1. Výchozí hodnota je
60 s.
S0020
Driver scan time register
for port1
Čtení
Zobrazuje čas nutný
k zobrazení obrazových
bloků v milisekundách.
Formát zobrazení je ####.##.
S0023
Popup screen trigger
register
Čtení/zápis
Uchovává číslo obrazovky pro
popup obrazovku, která bude
zobrazena, když je nastaven
bit s20.
S0116
Fact_Appln_1
Čtení/zápis
Vyhrazeno
S0117
Fact_Appln_2
Čtení/zápis
Vyhrazeno
S0118
Fact_Appln_3
Čtení/zápis
Vyhrazeno
S0119
Fact_Appln_4
Čtení/zápis
Vyhrazeno
S0120
Fact_Appln_5
Čtení/zápis
Vyhrazeno
S0121
Contrast control
(Retentive register)
Čtení/zápis
Tento registr slouží k nastavení
kontrastu jednotky řady NQ.
S0122
Brightness control
(Retentive register)
Čtení/zápis
Tento registr slouží k nastavení
jasu jednotky řady NQ.
S0123
Fact_Appln_6
Čtení/zápis
Vyhrazeno
S0124
Fact_Appln_7
Čtení/zápis
Vyhrazeno
S0125
Fact_Appln_8
Čtení/zápis
Vyhrazeno
/i
25
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Tabulka 4.4: Výchozí systémové příznaky (Bity)
Registr
26
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
S0003_00 Logger memory full status Čtení
1: plná pamět'
S0003_01 Logger memory clear
status
Čtení
1: je provedeno
vymazání paměti
S0003_02 RTC fail
Čtení
Selhání času RTC
(obsah registrů není
v definovaném rozsahu,
např. počet minut >60)
S0003_14 Comm1 status
Čtení
0: chyba komunikace
1: komunikace v pořádku
S0003_15 Comm2 status
Čtení
0: chyba komunikace
1: komunikace v pořádku
s0003
Minute change pulse
Čtení
1 pro každou změnu
minuty během jednoho
snímacího cyklu
s0004
Hour change pulse
Čtení
1 pro každou změnu
hodiny během jednoho
snímacího cyklu
s0005
Date change pulse
Čtení
1 pro každou změnu
data během jednoho
snímacího cyklu
s0006
Month change pulse
Čtení
1 pro každou změnu
měsíce během jednoho
snímacího cyklu
s0007
Year change pulse
Čtení
1 pro každou změnu
roku během jednoho
snímacího cyklu
s0008
Screen saver control
Čtení/zápis
0: zakázání spořiče
obrazovky
1: povolení spořiče
obrazovky
Tento bit lze během
provozu změnit.
s0009
Beeper on/off
Čtení/zápis
0: zakázání zvukové
signalizace
1: povolení zvukové
signalizace
Tento bit lze během
provozu změnit.
s0010
Battery status
Čtení
0: napětí baterie
je v pořádku
1: nízký stav baterie
(méně než 2,2 V)
s0012
Update the historical trend Čtení/zápis
Při nastavení 1 je
aktualizováno okno
trendu historie.
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
s0014
Acknowledge all alarms
Čtení
0: všechny alarmy
jsou potvrzeny
1: nejsou potvrzeny
všechny alarmy
ve skutečných
a historických alarmech
s0016
Valid key beeper
Čtení/zápis
0: zakázání zvuku
platné funkční klávesy
1: povolení zvuku platné
funkční klávesy
Tento bit lze během
provozu změnit.
s0017
Invalid key beeper
Čtení/zápis
0: zakázání zvuku
platné obrazovky
1: povolení zvuku platné
obrazovky
Při nastavení 0
generuje jednotka řady
NQ zvuk pouze tehdy,
je-li stisknuta vstupní
oblast.
Tento bit lze během
provozu změnit.
s0019
Invalid date entry
Čtení
0: platné datum
1: neplatné datum
(rozsah neodpovídá
definovaným rozsahům,
např. počet měsíců >12)
s0020
Popup screen control coil Čtení/zápis
Spustí popup obrazovku
s číslem uloženým
v příznaku S0023.
s0021
Communication recover
enable bit: port1
Čtení/zápis
Je-li tento bit nastaven,
je komunikace s uzly,
u nichž selhala,
detekována po době
sledování příznaku
S0018 pro port1
(výchozí hodnota zapnuto).
s0028
Bittask datalogger-logger
group1 bit
Čtení/zápis
Pomocí tohoto bitu
může uživatel spustit/
ukončit protokolování
v režimu bitových úloh
pro skupinu group1.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
27
Použití nástroje NQ-Designer
28
Část 4-2
Registr
Název příznaku
Čtení/zápis
Popis
s0029
Bittask datalogger-logger Čtení/zápis
group2 bit
Pomocí tohoto bitu
může uživatel spustit/
ukončit protokolování
v režimu bitových úloh
pro skupinu group2.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
s0030
Bittask datalogger-logger Čtení/zápis
group3 bit
Pomocí tohoto bitu
může uživatel spustit/
ukončit protokolování
v režimu bitových úloh
pro skupinu group3.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
s0031
Bittask datalogger-logger Čtení/zápis
group4 bit
Pomocí tohoto bitu
může uživatel spustit/
ukončit protokolování
v režimu bitových úloh
pro skupinu group4.
1: zahájení protokolování
0: ukončení protokolování
s0032
Lock data entry
Čtení/zápis
Uživatel může
zamknout/odemknout
zadávání dat (zadávání
pomocí klávesnice).
0: odemknutí zadávání
dat
1: zamknutí zadávání
dat
s0033
Start data entry only
through enter key
Čtení/zápis
Pomocí tohoto bitu
může uživatel zvolit
režim zadávání dat.
0: povolení zadávání
dat prostřednictvím
klávesy Enter nebo
numerických kláves
1: povolení zadávání
dat pouze po
předchozím stisknutí
klávesy Enter
s0035
Ignore real and historical
alarms
Čtení/zápis
0: Monitorování všech
alarmů
1: Ignorování všech
skutečných
a historických alarmů
s0036
Run LED on/off
Čtení/zápis
0: Run LED svítí.
1: Run LED nesvítí.
s0037
Allow USB host operation Čtení/zápis
0: Funkce USB host
není povolena.
1: Funkce USB host je
povolena
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Uzly
Složka Nodes obsahuje informace o síti: název panelu a PLC jednotek,
adresy uzlů v síti (uvedené pod porty COM1 a COM2), protokol používaný
u portu COM. Porty COM1 a COM2 mohou využívat rozdílné protokoly.
V této složce lze rovněž přidat uzel do sítě.
•
•
•
4-2-2-5
Klikněte na tlačítko Nodes ( ).
Klikněte pravým tlačítkem na obrazovku.
Vyberte přidání uzlu Node.
Alarmy
Ve složce alarmů lze přidělit a konfigurovat alarmy.
Pro alarmy lze zvolit dva formáty pro konfiguraci.
• 16 náhodných slov
Pro každý příznak (slovo) lze ve složce alarmů konfigurovat/přidělit
16 alarmů.
Celkem lze konfigurovat/přidělit 16 různých slov ( = 256 alarmů).
• 16 následujících slov
Tato funkce je povolena po vytvoření 16 následujících příznaků slov
v databázi příznaků. Zvolíte-li tuto metodu, bude na obrazovce alarmů
vytvořeno všech 256 řádků.
Připojený obrázek znázorňuje podobu obrazovky alarmů.
Obrázek 4.4: Vlastnosti konfigurace alarmů projektu
29
Použití nástroje NQ-Designer
Část 4-2
Uvedený obrázek znázorňuje okno, které se zobrazí při otevření složky
alarmů. Shora dolů jsou obsaženy tyto položky:
•
•
•
Typ alarmu: 16 náhodných slov (jedná se o výběr na kartě alarmů při
zahájení projektu).
Rovněž výběr prováděné akce, je-li pamět' alarmů plná, je prováděn na
kartě alarmů.
Potvrzení alarmů podle výběru; pro každý alarm musí být zvolen
potvrzovací bit.
Je-li některá z provedených voleb nesprávná, stiskněte tlačítko Change
properties (Změnit vlastnosti).
Upozorňujeme, že dojde k vymazání všech provedených přidělení alarmů.
Chcete-li přidělit registr alarmů, který bude použit ke spouštění alarmů, je
nutno nejdříve vytvořit příznak v seznamu příznaků.
Příklad:
HR000 je alarmový registr používaný programem PLC. Vytvořte příznak
s obsahem HR000 v seznamu příznaků. Tento vytvořený příznak vyberte
a přidělte alarmový registr.
Po přidělení uvidíte, že prvních 16 řádků bude identifikováno jako alarmy.
Bit HR000.00 jako alarm 0 (Motor stopped), bit HR000.01 jako alarm 1 (Fuse
blown) atd.
Po klepnutí na první řádek alarmu 0 můžete zadat text alarmu, potvrdit (A/N)
a určit, který bit bude použit k provádění příznaku ACK, závažnosti, alarmu
v reálném čase nebo historického alarmu.
Po provedení všech nastavení klikněte na tlačítko ACCEPT (Potvrdit).
Veškerý text se nyní zbarví modře a znamení alarmu se změní na YES (Ano).
Tímto způsobem lze přidělit všechny alarmy použité v projektu.
Dále je vysvětlen význam důležitých tlačítek při přidělování alarmů.
Obrázek 4.5: Tlačítka alarmů
•
•
•
•
•
30
Tlačítko Update aktualizuje změnu použitou u alarmů.
Tlačítko Delete odstraní vybraný řádek alarmu.
Tlačítko Reset All Alarms provede reset všech nastavení alarmů. Dojde
k vymazání všech nastavení včetně zvoleného registru pro alarmy.
Tlačítko Export slouží k exportu veškerého textu použitého u alarmů ve
formátu CSV za účelem vytvoření aplikace s podporou více jazyků.
Tlačítko Import slouží k importování upraveného souboru CSV pro podporu
více jazyků v projektu.
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-2-6
Část 4-2
Protokolování dat
Funkce protokolování dat umožňuje ukládání dat (příznaků) v jednotce řady
NQ v průběhu času. Příslušná složka obsahuje nastavení/konfiguraci pro
protokolování dat a jejich tisk.
Obrázek 4.6: Protokolování dat
Velikost paměti vyhrazená pro protokolování dat v terminálu je volitelná. Lze
zvolit několik různých rozsahů od 256 kb do 2048 kb.
Lze zvolit typ dat pro protokolování (slovo/dvojice slov). Na základě této volby
budou dostupné příznaky filtrovány a následně budou k dispozici pro
protokolování.
Pro protokolování dat lze definovat 4 různé skupiny. Každá skupina může
obsahovat až 30 příznaků, které mohou být protokolovány. Pro každou
skupinu lze definovat režim protokolování.
Funkce protokolování dat umožňuje zpracování 6 různých režimů
protokolování.
• Power up
Příznaky definované v této skupině budou zaprotokolovány, když je
terminál napájen a aplikace je spuštěna. Pro tuto skupinu lze nastavit
frekvenci protokolování.
• Start / Stop time
Uživatel může definovat část dne, během níž bude docházet
k protokolování. Pomocí této volby lze rovněž naprogramovat frekvenci
protokolování pro celou skupinu, je-li zvolen tento režim.
• Key task
Uživatel může přiřadit klávesy/tlačítka určené ke spuštění a zastavení
protokolování. Příslušné příkazy jsou k dispozici v části „Keys specific
Task“.
31
Použití nástroje NQ-Designer
•
•
•
4-2-2-7
Část 4-2
Logging with run time frequency
Tento režim lze použít pouze pro skupinu 1 a je určen pouze k tisku
datového protokolu. Při volbě této možnosti bude každý příznak
zaprotokolován s minimálním volitelným intervalem 30 minut.
Bit task
Uživatel může použít systémové bity s28 (group1) až s31 (group4)
k zahájení a ukončení protokolování. Je-li systémový bit nastaven na
hodnotu 1, protokolování je zahájeno.
Event based
Uživatel může zvolit vnitřní bit pro protokolování. K dispozici jsou
3 možnosti.: Positive edge (kladná hrana), Negative edge (záporná hrana),
Both edges (obě hrany). Při volbě jedné z těchto možností dojde k zahájení
či ukončení protokolování při zvolených podmínkách.
Jazyky
Dialogové okno Languages obsahuje seznam podporovaných jazyků
a umožňuje správu jazyků, které jsou v projektu podporovány. Aby byl jazyk
podporován, je nutné jej do programu přidat. Nástroj NQ-Designer podporuje
celkem 9 jazyků. Jako výchozí jazyk programu je použit výchozí jazyk
operačního systému.
Obrázek 4.7: Jazyky
Postup přidání jazyka:
• Zvolte jazyk ze seznamu podporovaných jazyků Supported Languages
a klikněte na tlačítko Add.
• Zaškrtnutím políčka povolte rozvržení klávesnice pro zvolený jazyk.
Ve složce jazyků se zobrazuje položka S0001. Před každým přidaným
jazykem je zobrazena hodnota. Pokud je hodnota v registru S0001 nastavena
na zobrazenou hodnotu pro přidaný jazyk, bude projekt zobrazen ve zvoleném
jazyce.
První jazyk uvedený ve složce jazyků je výchozím jazykem operačního
systému Windows. V této složce lze jazyky přidat či odebrat.
Použijete-li nástroj pro import/export k zadání více jazyků, není nutné
povolovat klávesnice v této složce. Klávesnici lze povolit, když přidáte jazyk do
operačního systému Windows. Jazyky je možné do programu přidat kdykoli
později.
Chcete-li u aplikace s podporou více jazyků vytvořit funkci importu a exportu
pro překlad, je vždy nutné exportovat a importovat dva různé soubory.
Jedná se o objekty Text (tlačítko Import/export text objects na panelu nástrojů)
a objekty Alarm (ve složce alarmů).
32
Použití nástroje NQ-Designer
4-2-2-8
Část 4-2
Pracovní plocha
Pracovní plocha slouží k vytváření a úpravě projektů. Panel vlastností
zobrazuje vlastnosti nastavení. Chcete-li vlastnosti změnit, klikněte na
příslušnou hodnotu.
4-2-2-9
Stavový řádek
Stavový řádek obsahuje další informace týkající se souřadnic v pracovní
oblasti a na obrazovce. Pracovní oblast představuje celou oblast obrazovky,
která je k dispozici pro programování.
4-2-2-10 Okno vlastností
Okno vlastností uvádí vlastnosti vybraného objektu. Vlastnosti, které lze
upravit, jsou uvedeny tučně.
4-2-3
Použití funkce nápovědy
Funkce nápovědy je k dispozici po klepnutí na položku Software help nebo
Contents v nabídce Help.
33
Příklad aplikace
Část 4-3
4-3
Příklad aplikace
4-3-1
Nastavení projektu
1 Spust'te nástroj NQ-Designer.
2 Klikněte na možnost Create New Project nebo Create New NQ Project
v nabídce Project pod položkou New.
Obrázek 4.8: Výběr modelu
34
Příklad aplikace
Část 4-3
3 V rozevíracím seznamu produktů zvolte možnost NQ3. Jako typ modelu
zvolte možnost NQ3-TQ000B. Klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 4.9: Informace o projektu
4 Zadejte následující data projektu:
• Project Title (Název projektu): Example
35
Příklad aplikace
Část 4-3
5 Klikněte na kartu COM1.
Obrázek 4.10: COM1
6 Zadejte následující nastavení komunikace:
• Protocol: Omron NT Link
• Model: CP1L
• Baud Rate: 115.2K
• Data Bits: 8
• Parity: Odd
• Stop Bits: 1
7 Klikněte na tlačítko Add Node.
8 Klikněte na kartu Alarm.
36
Příklad aplikace
Část 4-3
Obrázek 4.11: Alarm
9 Zadejte následující nastavení alarmu:
• 16 random words: Each bit of each random assigned word is an alarm
37
Příklad aplikace
Část 4-3
10 Klikněte na kartu Settings.
Obrázek 4.12: Nastavení
11 Zadejte následující nastavení:
• Screen Saver Enabled
12 Klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 4.13: Obrazovka nástroje NQ-Designer
Informace o obsahu panelu projektu najdete v části 4-2-2-4 Panel projektu.
38
Příklad aplikace
4-3-2
Část 4-3
Funkce obrazovky
Nástroj NQ-Designer automaticky generuje 5 obrazovek:
• 1 základní obrazovku pro programování,
• 4 předdefinované obrazovky s klávesnicemi (kontextové obrazovky).
Okno vlastností lze použít ke změně vlastností. Změnit lze vlastnosti, které
jsou uvedeny tučným písmem. Nejdůležitější vlastnosti jsou:
• Tasks List (Seznam úloh),
• Use Template (Použití šablony).
Postupujte tímto způsobem:
1 Poklepejte na složku Screens. Klikněte na možnost Screen1.
2 Klikněte na položku ... v seznamu Tasks List na panelu vlastností.
3 Vyberte úlohu z rozevírací nabídky.
Pro každou obrazovku lze definovat, zda mají být akce provedeny před
zavřením obrazovky, během zavírání obrazovky či po zavření obrazovky.
4-3-3
Textové objekty s podporou více jazyků
Textové objekty s podporou více jazyků slouží k zobrazení textů. Tento objekt
použijte při programování aplikace s podporou více jazyků. Nejdůležitější
vlastnosti jsou:
• Visibility Animation (Viditelnost animace),
• Font (Písmo),
• Flash (Blikání),
• Text Colour (Barva textu).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Multilingual Text ( ).
2 Přetáhněte objekt vícejazyčného textu na obrazovku Screen1.
3 Stiskněte mezerník. Dojde k otevření pole ve stavovém řádku nástroje NQDesigner. Text lze zadat okamžitě.
Obrázek 4.14: Textové objekty s podporou více jazyků
39
Příklad aplikace
4-3-4
Část 4-3
Objekty zadání dat
Objekty zadání dat umožňují změnu dat pomocí klávesnice. V poli vlastností
lze otevřít kontextovou obrazovku (obrazovka s klávesnicí je automaticky
přidělena podle použitého formátu). Uživatel může přidat klávesnici k základní
obrazovce pro změnu vstupu; klávesnice pro nastavení musí být nastavena
na možnost NO v konfiguraci číselného vstupu.
Objekty zadání dat slouží k zadávání:
• číselných dat,
• bitových dat.
Nejdůležitější vlastnosti pro číselná data:
• Tag Address (Adresa příznaku) – (registr)
• Tag Name (Název příznaku)
• Data Type (Typ dat) – (unsigned, hex, binary atd.)
• Format (4,2) – celkem 4 číslice, z nichž 2 jsou za oddělovacím znakem
(**,**)
Nejdůležitější vlastnosti pro bitová data:
• Off Text (Bez textu)
• On Text (S textem)
• Keypad (Klávesnice).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Screens v panelu projektu.
2 Klikněte na možnost New Base Screen ( ).
3 Klikněte na možnost Screen2.
4 Klikněte na tlačítko Numerical Data Entry ( ).
Obrázek 4.15: Objekty zadání dat
Poznámka
40
V poli vpravo dole je uvedena vysvětlivka k poli vybranému v poli vlastností.
Příklad aplikace
4-3-5
Část 4-3
Objekty zobrazení dat
Objekty zobrazení dat slouží k zobrazení:
• číselných dat,
• dat zpráv,
• bitových dat.
Nejdůležitější vlastnosti pro číselná data:
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Tag Name (Název příznaku),
• Data Type (Typ dat).
Nejdůležitější vlastnosti pro data zpráv:
• Ranges (Rozsahy),
• On Text (S textem),
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Colour/Flash/Visibility Animation (Barva/Blikání/Viditelnost animace).
Nejdůležitější vlastnosti pro bitová data:
• Off Text (Bez textu),
• On Text (S textem),
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Colour/Flash/Visibility Animation (Barva/Blikání/Viditelnost animace).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Screens v panelu projektu.
2 Vyberte možnost New Base Screen (
).
3 Klikněte na možnost Screen3.
4 Klikněte na tlačítko Numerical Data Display (
).
5 Klikněte na možnost Screen3.
6 Klikněte na tlačítko Message Data Display (
).
7 Klikněte na hodnotu 1 v nabídce Ranges na panelu vlastností.
Obrázek 4.16: Objekty zobrazení dat
41
Příklad aplikace
Část 4-3
8 Klikněte na tlačítko Add. (Rozsahy lze upravit na požadovanou hodnotu.)
Obrázek 4.17: Rozsah textu registru
4-3-6
Tlačítka
Tlačítka slouží k přidělení úloh. K dispozici jsou následující tlačítka:
• Předdefinovaná tlačítka (
).
Jedná se o tlačítka, ke kterým lze přidělit předem definované jednotlivé
úlohy.
• Tlačítko rozšířeného bitu ( ).
Volně konfigurovatelná tlačítka bitů s možností zpětné vazby.
Naprogramovat lze následující chování: stisknutí (čelo impulsu), přidržení
(vrchol impulsu) a uvolnění (týl impulsu).
• Tlačítko Word Button ( )
Tlačítka, která lze konfigurovat ve 32 stavech s referencí na hodnotu
použitého příznaku, který je definován pro každý příslušný stav.
Jednotlivým stavům tlačítka lze přidělit různé úlohy a zprávy.
Nejdůležitější vlastnosti předdefinovaných tlačítek, tlačítek rozšířených bitů
a tlačítek Word Button:
• Button Style (Styl tlačítka),
• On Text (S textem),
• On Text Colour (Barva textu).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Screen3.
2 Klikněte na tlačítko Word Button ( ).
(Stisknete-li mezerník, budete moci zadat text přímo.)
3 Klikněte na možnost Collection z nabídky State Properties v panelu
vlastností.
4 Klikněte na možnost Add State.
42
Příklad aplikace
Část 4-3
Obrázek 4.18: Tlačítko Word Button
5 Klikněte na položku ... v seznamu Tasks List na panelu vlastností.
6 Klikněte na tlačítko Add.
Obrázek 4.19: Vlastnosti stavu
7 Klikněte na tlačítko OK.
8 Klikněte na tlačítko OK.
43
Příklad aplikace
4-3-7
Část 4-3
Objekty indikátorů
K dispozici jsou následující objekty indikátorů:
• Bit lamp ( )
Objekty bitových indikátorů slouží k zobrazení zapnutého a vypnutého
stavu příznaku typu smyčky.
• Word lamp ( )
Objekty word indikátorů slouží k zobrazení různých stavů (max. 32)
v závislosti na hodnotě přidělené adresy.
Nejdůležitější vlastnosti pro objekty bitových indikátorů:
• Tag Address (Adresa příznaku),
• Style (Styl) – obecný, obraz atd.,
• On Text Colour (Barva textu).
Nejdůležitější vlastnosti pro objekty word indikátorů:
• Tag Address (Adresa příznaku),
• State Properties (Vlastnosti stavu).
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Screen3.
2 Klikněte na tlačítko Word Lamp ( ).
3 Klikněte na možnost Screen3.
4 Klikněte na možnost … z nabídky State Properties v panelu vlastností.
5 Klikněte na možnost Add State.
6 Klikněte na tlačítko OK.
Obrázek 4.20: Objekty indikátorů
44
Příklad aplikace
4-3-8
Část 4-3
Grafické objekty
Následující grafické objekty slouží ke kreslení objektů a umístění obrázků na
obrazovce:
• čára (
),
• obdelník (
),
• elipsa (
),
• zaoblený obdelník (
),
• obrázek ( ).
Všechny importované obrázky jsou před stažením do jednotky řady NQ
převedeny do formátu BMP. To znamená, že obrázky ve formátu GIF
a JPEG budou převedeny na soubory BMP, které využívají více místa
v paměti.
4.21: Grafické objekty
4-3-9
Průvodci
K přidávání funkcí lze využít následující průvodce:
• Sloupcový graf ( ).
Slouží k zobrazení hodnoty pomocí sloupce.
• Sloupcový graf s více sloupci ( ).
Slouží k zobrazení hodnot pomocí max. 4 sloupců v rámci jednoho
obrázku. Pro každý sloupec lze definovat odlišné min. a max. hodnoty
a sloupce přidělit různým adresám. Na obrázku je znázorněn graf s více
sloupci se zvolenými hodnotami.
• Analogový měřič ( ).
Slouží k zobrazení hodnoty pomocí měřidla.
45
Příklad aplikace
Část 4-3
•
•
Trend ( ).
Slouží k zobrazení hodnoty během určité doby v rámci grafu.
Historický trend ( ).
Slouží k zobrazení trendu zaprotokolovaných dat. Tento příkaz lze použít
pouze tehdy, je-li příznak protokolován v záznamech dat. Historický trend
lze zobrazit maximálně pro 4 zaprotokolované příznaky.
Obrázek 4.22: Průvodci
4-3-10 Alarmy
Okna alarmů slouží k zobrazení alarmů na obrazovce. Nejdůležitější vlastnosti
alarmů:
• Alarm Type (Typ alarmu) – v reálném čase nebo historický,
• Select Display Fields (Volba polí zobrazení) – zobrazené položky a jejich
pořadí.
Postupujte tímto způsobem:
1 Klikněte na možnost Screen.
2 Klikněte na tlačítko Alarm (
).
Informace o definování alarmů najdete v části Alarmy v kapitole 4-2-2-4
Panel projektu.
3 Klikněte na možnost Collection z nabídky Select Display Fields v panelu
vlastností.
4 Vyberte možnost On-Time and Off-time a klikněte na tlačítko Add. Zde lze
konfigurovat pořadí dat zobrazených v okně.
46
Příklad aplikace
Část 4-3
Obrázek 4.23: Alarmy
5 Klikněte na tlačítko OK.
Panel nástrojů obsahuje čtyři předdefinovaná tlačítka alarmů: dvě tlačítka
slouží k navigaci a dvě k potvrzení (
). Potvrzovacím tlačítkem
potvrdíte první alarm zobrazený v okně alarmů. Navigační tlačítka slouží
k procházení okna alarmů.
4-3-11 Klávesnice
Klávesnice lze používat na kontextových obrazovkách nebo na základní
obrazovce. V případě použití na kontextové obrazovce se klávesnice chová
stejně jako předdefinované klávesnice v nástroji NQ-Designer.
Je-li klávesnice součástí základní obrazovky, která obsahuje zadání hodnoty
(v poli vlastností zvolte možnost „No keypad“), bude klávesnice měnit data
tohoto zadání. Je-li klávesnice součástí základní obrazovky, která obsahuje
více polí pro zadání, bude postupně jednotlivě měnit všechna pole zadání na
této obrazovce. Chcete-li povolit klávesnici na základní obrazovce, stiskněte
klávesu ENT nebo některou z číselných kláves. Začne blikat první číselné
zadání. Nyní můžete začít zadávat data.
47
Příklad aplikace
Část 4-3
K dispozici jsou následující klávesnice:
• Klávesnice ( ).
Tato klávesnice je číselnou klávesnicí, která nabízí různé styly zobrazení
klávesnic.
• Klávesnice ASCII ( ).
Tato klávesnice je klávesnicí znaků ASCII. K dispozici jsou dva styly
klávesnice:
ASCII (Style 1) a číselná ASCII (Style 2).
• Vlastní klávesnice ( ).
Tuto klávesnici lze zvolit, chcete-li vytvořit vlastní číselnou či ASCII
klávesnici. Formát lze zvolit libovolně. Lze slučovat klávesy a čísla kláves.
Přidělení kláves lze zvolit v okně vlastností.
48
Část
ČÁST 5
Přenos programů
Tato část pojednává o způsobu přenosu programů z nástroje NQ-Designer do
jednotek řady NQ.
ČÁST 5
Přenos programů
49
5-1 Stahování ............................................................................................ 50
5-2 Nahrávání............................................................................................ 52
5-3 Funkce USB host ................................................................................ 54
49
Stahování
5-1
Část 5-1
Stahování
Projekt lze stáhnout z nástroje NQ-Designer do jednotky NQ. Projekt vždy
obsahuje alespoň aplikaci a firmware.
5-1-1
Možnosti stahování
K dispozici jsou následující možnosti:
• Aplikace
• Firmware
• Písmo
5-1-1-1
Možnost Aplikace
Je-li zvolena tato možnost, bude do jednotky řady NQ stažena pouze aplikace.
5-1-1-2
Možnost Firmware
Je-li zvolena tato možnost, bude do jednotky řady NQ stažen firmware.
Tato možnost je povinná v následujících případech:
• firmware je stahován do jednotky řady NQ poprvé,
• do sít'ové konfigurace je přidáván nebo z ní odebírán PLC automat,
• firmware je aktualizován na novou verzi,
• do jednotky jsou stahovány aplikace vytvořené ve starší verzi nástroje
NQ-Designer.
5-1-1-3
Možnost Písmo
Je-li zvolena tato možnost, budou do jednotky řady NQ stažena písma.
Tato možnost je povinná, pokud došlo ke změně výchozích písem.
50
Stahování
5-1-2
Část 5-1
Stahování aplikací
Stažení aplikace provedete následujícím způsobem.
1 Klikněte na možnost Download ( ).
Obrázek 5.1: Komunikace stahování
2 Vyberte požadované možnosti a nastavení (USB, aplikace – projekt,
firmware, písmo).
3 Klikněte na tlačítko Download.
Na obrazovce stahování se zobrazí ukazatel průběhu. Jakmile je stahování
dokončeno, zobrazí se zpráva „Download completed“ („Stahování dokončeno“).
5-1-3
Chyby stahování
Během stahování aplikací může dojít k následujícím chybám:
• Neshoda produktu
• Jednotka řady NQ neodpovídá
• Port je buď zaneprázdněn, nebo neexistuje
K chybě neshody produktu dochází, když není aplikace kompatibilní
s připojenou jednotkou řady NQ.
Pokud jednotka řady NQ neodpovídá, znamená to, že nebyla navázána
komunikace mezi počítačem a jednotkou. Zkontrolujte následující stav:
• Jednotka řady NQ je připojena k počítači.
• Jednotka řady NQ je připojena ke zvolenému portu (sériový port či USB).
• Port pracuje správně.
• Napájení jednotky řady NQ je zapnuto.
51
Nahrávání
5-2
Část 5-2
Nahrávání
Existující aplikaci lze odeslat z jednotky NQ do nástroje NQ-Designer. Během
odesílání je odpojena komunikace s automatem PLC. Po dokončení odeslání
bude jednotka řady NQ-Series opět spuštěna.
5-2-1
Možnosti nahrávání
K dispozici jsou následující možnosti:
• Aplikace,
• Zaprotokolovaná data,
• Data historických alarmů.
5-2-1-1
Možnost Aplikace
Je-li zvolena tato možnost, bude z jednotky řady NQ do nástroje NQ-Designer
odeslána pouze aplikace.
Názvy příznaků a názvy obrazovek jsou odeslány pouze tehdy, je-li vybrána
možnost Downloading Tag names na kartě Settings v dialogovém okně
Project Configuration. Není-li tato možnost vybrána, budou názvy příznaků
a názvy obrazovek odeslány ve výchozí podobě.
Obrázek 5.2: Konfigurace projektu
52
Nahrávání
5-2-1-2
Část 5-2
Možnost Zaprotokolovaná data
Je-li zvolena tato možnost, budou z jednotky řady NQ odeslána pouze
zaprotokolovaná data. Tato možnost musí být zvolena společně s možností
Application. Zaprotokolovaná data jsou zobrazena ve formátu CSV.
Chcete-li zaprotokolovaná data zobrazit, klikněte na možnost Display Logged
Data... v nabídce Tools.
5-2-1-3
Možnost Data historických alarmů
Je-li zvolena tato možnost, budou z jednotky řady NQ odeslána data historie
alarmů. Tato možnost musí být zvolena společně s možností Application.
Zaprotokolovaná data jsou zobrazena ve formátu CSV.
Chcete-li data historie alarmů zobrazit, klikněte na možnost Display
Historical alarm Data... v nabídce Tools.
5-2-2
Nahrávání programů
Chcete-li nahrát program z jednotky řady NQ, proveďte tento postup.
1 Klikněte na možnost Upload ( ).
Obrázek 5.3: Komunikace odesílání
2 Vyberte požadované možnosti a nastavení.
3 Klikněte na tlačítko Upload.
5-2-3
Chyby při nahrávání
Během nahrávání programů může dojít k následujícím chybám:
• Jednotka řady NQ neodpovídá
• Port je buď zaneprázdněn, nebo neexistuje
Pokud jednotka řady NQ neodpovídá, znamená to, že nebyla navázána
komunikace mezi počítačem a NQ jednotkou. Zkontrolujte následující stav:
• Jednotka řady NQ je připojena k počítači.
• Jednotka řady NQ je připojena ke zvolenému portu (sériový port či USB).
• Port pracuje správně.
• Napájení jednotky řady NQ je zapnuto.
53
Funkce USB host
5-3
Část 5-3
Funkce USB host
Port USB host lze použít ke stažení aplikace z pamět'ového zařízení USB či
nahrání aplikace do něj. Tímto způsobem může uživatel aktualizovat jednotku
řady NQ nebo stáhnout zaprotokolovaná dat bez použití počítače.
Jednotka řady NQ podporuje pouze pamět'ová zařízení USB, která jsou
formátována na souborový systém FAT nebo FAT32. V tabulce jsou uvedena
podporovaná pamět'ová zařízení USB.
/i
Tabulka 5.1: Podporovaná pamět'ová zařízení USB
Značka
Produkt
Kapacita (GB)
Transcend
JF V30
1
Transcend
JF V30
2
Transcend
JF V30
4
Transcend
JF V30
8
SanDisk
Cruzer Micro
2
SanDisk
Cruzer Micro
4
Kingston
DataTraveler
4
PNY
Micro Attache
4
Sony
Micro Vault
2
Poznámka
Před připojením zařízení USB k jednotce řady NQ zazálohujte data uložená
na zařízení.
Připojení mezi pamět'ovým zařízením USB a jednotkou řady NQ vytvoříte
následujícím způsobem:
1 Vložte pamět'ové zařízení USB do portu USB host.
2 Prázdná jednotka řady NQ (bez aplikace a firmwaru) automaticky spustí
funkci USB host, jakmile jednotka detekuje pamět'ové zařízení USB.
3 Připojením USB paměti dojde ke spuštění funkce USB host, je-li
systémový bit s037 nastaven na hodnotu 1.
4
Obrázek 5.4: Potvrzení funkce USB host
5 Pokračujte kliknutím na tlačítko YES (ANO).
54
Funkce USB host
Část 5-3
Obrázek 5.5: Zjišt'ování pamět'ového zařízení
6 Klikněte na tlačítko Download (Stáhnout) nebo Upload (Nahrát).
Obrázek 5.6: Potvrzení operace
55
Funkce USB host
5-3-1
Část 5-3
Stahování ze zařízení USB do jednotky NQ
Aby byla aplikace správně stažena z pamět'ového zařízení USB do jednotky
řady NQ, musí být ve složce projektu uloženy následující soubory (NQxxQxxx,
např. NQ3TQ000 pro HMI NQ3-TQ000B):
•
•
•
soubor aplikace (NQx-xQxxx-B_APP.NQP),
soubor firmwaru (NQx-xQxxx-B_FW.ABS),
soubor písma (NQ_FONT_File.BIN).
Tuto složku a obsah najdete v místě uložení projektu v počítači.
Do jednotky řady NQ lze stáhnout následující data:
• Aplikace
• Firmware
• Písma
1 Připojte pamět'ové zařízení USB k jednotce řady NQ.
2 Klikněte na tlačítko Download.
Obrázek 5.7: Možnosti stahování
56
Funkce USB host
Část 5-3
3 Klikněte na tlačítko APPLICATION, chcete-li vymazat původní aplikaci
a stáhnout ze zařízení USB do jednotky NQ novou aplikaci.
Obrázek 5.8: Potvrzení operace
4 Po stažení se zobrazí následující zpráva.
Obrázek 5.9: Stahování dokončeno
Dokončete postup kliknutím na tlačítko OK.
Krok 3 a 4 můžete zopakovat pro firmware a písma.
57
Funkce USB host
5-3-2
Část 5-3
Nahrávání z jednotky NQ do zařízení USB
Z jednotky řady NQ lze do pamět'ového zařízení USB nahrát následující data:
• Aplikace
• Firmware
• Aplikace + zaprotokolovaná data
• Aplikace + data historických alarmů
• Písma
1 Připojte pamět'ové zařízení USB k jednotce NQ.
2 Klikněte na tlačítko Upload.
Obrázek 5.10: Potvrzení operace
3 Klikněte na tlačítko APPLICATION, chcete-li nahrát novou aplikaci
z jednotky NQ do pamět'ového zařízení USB.
Obrázek 5.11: Možnosti nahrávání
58
Funkce USB host
Část 5-3
4 Po nahrání se zobrazí následující zpráva.
Obrázek 5.12: Nahrávání dokončeno
Dokončete postup kliknutím na tlačítko OK.
Zopakujte kroky 3 a 4, chcete-li do pamět'ového zařízení USB nahrát další
možnosti.
59
Funkce USB host
60
Část 5-3
Část
ČÁST 6
Simulace a ladění
Tato část pojednává o způsobu simulace a ladění programů jednotek řady NQ.
ČÁST 6
Simulace a ladění
61
6-1 Simulace.............................................................................................. 62
6-2 Ladění ................................................................................................. 63
61
Simulace
6-1
Část 6-1
Simulace
Simulaci zahájíte kliknutím na tlačítko ( ).
Funkce simulace umožňuje simulování projektu v počítači.
Obrázek 6.1: Simulace
Simulace nepodporuje následující funkce:
• Komunikaci automatů PLC(příznaky PLC nejsou zpracovávány a zůstávají
na hodnotě 0)
• Nastavení RTC (zobrazení RTC je podporováno, zobrazen je čas počítače)
• Protokolování dat
• Historické trendy
• Historické alarmy
62
Ladění
6-2
Část 6-2
Ladění
K ladění jednotky řady NQ lze použít vnitřní program v jednotce.
Ladicí program (FWHT) umožňuje testování všech částí hardwaru v rámci
jednotky řady NQ.
Informace ke spuštění ladění FWHT najdete v části 7-4-1 FHWT.
63
Ladění
64
Část 6-2
Část
ČÁST 7
Údržba
Tato část popisuje údržbu a tovární použití jednotky řady NQ.
ČÁST 7
Údržba
7-1
7-2
7-3
7-4
65
Mazací klávesy.................................................................................... 66
Kalibrace dotykové obrazovky............................................................. 67
Odstraňování problémů....................................................................... 68
Diagnostika řady NQ ........................................................................... 69
65
Mazací klávesy
7-1
Část 7-1
Mazací klávesy
V případě potřeby lze z jednotky NQ aplikaci nebo firmware vymazat.
K vymazání slouží rohy dotykové obrazovky.
Obrázek 7.1: Mazací klávesy
1
2
3
4
Vymazání firmwaru
Vymazání aplikace
Potvrzení
Spuštění ladění FWHT a nastavení systému
Vymazání aplikace provedete následujícím způsobem.
• Stiskněte pravý horní roh dotykové obrazovky na 2 sekundy během
zapnutí.
• Zobrazí se následující zpráva: Application Erase Mode... Press at
Bottom Right corner to confirm. Potvrďte vymazání stisknutím pravého
dolního rohu.
• Po vymazání programu se zobrazí následující zpráva: No setup loaded.
Download application.
Vymazání firmwaru provedete následujícím způsobem.
• Stiskněte levý horní roh dotykové obrazovky na 2 sekundy během zapnutí.
• Zobrazí se následující zpráva: Firmware Erase Mode... Press at Bottom
Right corner to confirm. Potvrďte vymazání stisknutím pravého dolního
rohu.
• Po vymazání firmwaru se zobrazí následující zpráva: No firmware....
Download firmware.
Pokud jednotka řady NQ nepracuje správně, vymažte aplikaci a stáhněte
demonstrační program. Pokud jednotka řady NQ pracuje správně, byla
předchozí aplikace pravděpodobně nesprávná.
66
Kalibrace dotykové obrazovky
7-2
Část 7-2
Kalibrace dotykové obrazovky
Dotyková obrazovka je již zkalibrována. Kalibrační data jsou uložena v paměti
flash jednotky řady NQ. Kalibrace dotykové obrazovky je nutná pouze tehdy,
zjistí-li uživatel následující potíže:
•
•
Stisknutí v definované oblasti objektu nevede k požadované akci
Nedefinovaná oblast provádí úlohu jiného definovaného objektu
Kalibraci dotykové obrazovky provedete následujícím způsobem.
K zajištění přesnosti kalibrace použijte pero nebo dřevěnou tužku.
•
•
•
•
Stiskněte střed dotykové obrazovky na déle než 2 sekundy během
spuštění.
V levém dolním rohu se zobrazí křížek. Tento křížek zůstane zobrazen na
obrazovce přibližně 4 sekundy. Pokud během této doby nestisknete střed
křížku, obnoví jednotka NQ normální činnost. Stiskněte střed křížku hrotem
(špičkou pera). Přidržte jej stisknutý, dokud jednotka NQ nebude hlásit
platný bod.
Zobrazí se následující obrazovka s křížkem v pravém horním rohu
dotykové obrazovky. Tento křížek zůstane zobrazen na obrazovce přibližně
4 sekundy. Pokud během této doby nestisknete střed křížku, obnoví
jednotka NQ normální činnost. Stiskněte střed křížku hrotem (špičkou
pera). Přidržte jej stisknutý, dokud jednotka NQ nebude hlásit platný bod.
Po úspěšné kalibraci se na obrazovce vždy zobrazí zpráva Calibration
completed....restarting!!!.
67
Odstraňování problémů
7-3
Část 7-3
Odstraňování problémů
Problémy a chyby jsou znázorněny dvěma způsoby:
• Modrým LED indikátorem RUN
• Pomocí zpráv vlastní diagnostiky
7-3-1
LED indikátor RUN
LED indikátor RUN na dotykové obrazovce slouží k zobrazení stavu, problémů
a chyb jednotky řady NQ.
Pokud LED indikátor RUN svítí, pracuje jednotka správně a je do ní stažena
aplikace. Pokud LED indikátor RUN nesvítí a zůstává vypnutý i po dotyku
obrazovky, není napájení jednotky řady NQ správné. Zkontrolujte připojení
kabelů a zdroj napájení.
/i
Tabulka 7.1: Stav LED indikátoru RUN
68
LED
Podsvícení
Opatření
Stav/řešení
OFF
OFF
Dotkněte se dotykové obrazovky.
Podsvícení se nerozsvítí.
Závada zdroje napájení.
Zkontrolujte zdroj napájení
a připojení.
OFF
ON
Zkontrolujte bit indikátoru LED 36. Stavový bit indikátoru LED
Bit LED s36 je vypnutý.
36 je vypnutý. Zapněte
stavový bit indikátoru LED
s36.
ON
OFF
Dotkněte se dotykové obrazovky.
Podsvícení se rozsvítí.
Jednotka NQ je v režimu
spořiče obrazovky.
ON
ON
−
Jednotka NQ pracuje
správně.
ON
(pomalu
bliká)
ON
−
Jednotka NQ pracuje
správně, probíhá stahování
nebo nahrávání.
ON
(rychle
bliká)
ON
−
Jednotka NQ pracuje
správně, avšak nemůže
navázat spojení
s automatem PLC.
Diagnostika řady NQ
7-4
Část 7-4
Diagnostika řady NQ
Firmware řady NQ obsahuje speciální aplikaci určenou k testování funkcí
jednotek řady NQ a k jejich nastavení.
Pro samostatnou diagnostiku jednotek řady NQ lze využít následující nástroje.
Obrázek 7.2: Konektor zpětné smyčky RS-232/RS-485/RS-422 k testování sériových
portů
Chcete-li použít speciální aplikaci, postupujte následujícím způsobem.
1 Stáhněte do jednotky řady NQ firmware a aplikaci. (Může se jednat
o prázdný projekt.)
2 Stiskněte (na 5 sekund) levý dolní roh dotykové obrazovky během
spouštění jednotky NQ. Vyčkejte přibližně 5 sekund na zobrazení
následující obrazovky.
Obrázek 7.3: Nabídka volby režimu
3 Vyberte možnost FHWT nebo System Setup.
4 Stisknutím tlačítka Exit tovární aplikaci ukončíte.
69
Diagnostika řady NQ
7-4-1
Část 7-4
FHWT
Režim FHWT (test hardwaru) slouží k testování hardwaru jednotky řady NQ.
Jedná se například o test obrazovky LCD, test funkčních kláves, test
komunikačních portů atd.
Obrázek 7.4: Režim FHWT – strana 1
Obrázek 7.5: Režim FHWT – strana 2
/i
70
Diagnostika řady NQ
Část 7-4
Tabulka 7.2: Testy režimu FHWT
Test
Popis
LCD
Testování obrazovky LCD.
Touch Screen
Testování dotykové obrazovky.
Flash
Testování funkce flash.
SRAM
Testování paměti SRAM.
EEPROM
Testování paměti EEPROM.
RTC
Testování funkce času RTC.
Function keys
Testování funkčních kláves.
Brightness
Testování jasu obrazovky.
Contrast
Testování kontrastu obrazovky (NQ5).
RS-232 Com1
Testování komunikace RS-232 u portu Com1.
RS-485 Com1
Testování komunikace RS-485 u portu Com1.
RS-232 Com2
Testování komunikace RS-232 u portu Com2 (NQ5).
USB
Testování portů USB.
Expansion Port
Vyhrazeno.
Buzzer
Testování zvukové signalizace.
Save Result
Vyhrazeno.
Display Result
Vyhrazeno.
Send Result to PL
Vyhrazeno.
Stisknutím výše uvedených tlačítek spustíte příslušný test. Podle potřeby
postupujte dále podle pokynů na obrazovce.
71
Diagnostika řady NQ
7-4-2
Část 7-4
Nastavení systému
Nabídka nastavení systému slouží k nastavení jednotky řady NQ. Tato
speciální aplikace umožňuje rychlé nastavení času RTC, komunikačních
portů,vymazání trvalých registrů atd.
Obrázek 7.6: Nabídka nastavení systému – strana 1
Obrázek 7.7: Nabídka nastavení systému – strana 2
/i
72
Diagnostika řady NQ
Část 7-4
Tabulka 7.3: Nastavení systému
Nastavení
Popis
TouchScreen Calibrate
Kalibrace dotykové obrazovky.
Viz rovněž 7-2 Kalibrace dotykové obrazovky.
Brightness Control
Nastavení jasu obrazovky.
Contrast Control
Nastavení kontrastu obrazovky (NQ5).
RTC Settings
Nastavení času RTC.
Com Port Settings
Nastavení portů Com.
ScreenSaver Time
Nastavení doby spořiče obrazovky.
Application Erase
Vymazání aplikace. Provedete-li tuto akci, nebude
možné pokračovat v diagnostice jednotky NQ.
Firmware Erase
Vymazání firmwaru. Provedete-li tuto akci, nebude
možné pokračovat v diagnostice jednotky NQ.
Beeper Setting
Nastavení zvukové signalizace.
Battery Status
Zobrazení stavu baterie.
Clear retentive registers
Vymazání všech trvalých registrů.
System Information
Zobrazení informací o systému.
Stisknutím některého z tlačítek na dvou obrazovkách nastavení přejdete na
příslušný postup pro daná nastavení.
73
Diagnostika řady NQ
74
Část 7-4
A Dodatek A
A-1
Konfigurace zařízení OMRON s jednotkami řady NQ
A-1-1 NQ s ovladačem OMRON Host Link Driver a PLC
OMRON CP1L
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2 Přidejte uzel hostitelského propojení Node a nastavení podle znázornění níže a klikněte na tlačítko Add...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou DM0000.
Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku DM0000 na obrazovku screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Otevřete aplikaci CX-Programmer.
Vytvořte nový projekt.
Zvolte možnost CP1L a klikněte na tlačítko OK.
Poklepejte na položku Settings na panelu projektu.
Klikněte na kartu Serial Port 1.
75
12
13
14
15
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
Klikněte na položku Windows v nabídce View a zvolte možnost Watch.
Zadejte hodnotu D0 na prvním řádku v okně Watch.
16 Změňte typ kanálu na jednotku.
17 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Dbejte na to, aby označení kabelu odpovídalo
jednotce NQ i automatu PLC (oba konektory kabelu jsou zástrčky). Viz A-2-2 NQ a PLC (NQCN222 /
NQCN521).
18 Zkontrolujte modrý indikátor LED. Pokud modrý indikátor LED svítí nepřerušovaně, bylo vytvořeno správné
připojení.
19 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 345. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v okně Watch aplikace CX-Programmer.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
76
A-1-2 NQ s ovladačem OMRON NT Link a PLC OMRON CP1L
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2 Přidejte uzel NTlink Node a nastavení podle znázornění níže a klikněte na tlačítko Add...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou DM0000.
Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku DM0000 na obrazovku screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Otevřete aplikaci CX-Programmer.
Vytvořte nový projekt.
Zvolte možnost CP1L a klikněte na tlačítko OK.
Poklepejte na položku Settings na panelu projektu.
Klikněte na kartu Serial Port 1.
77
12
13
14
15
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
Klikněte na položku Windows v nabídce View a zvolte možnost Watch.
Zadejte hodnotu D0 na prvním řádku v okně Watch.
16 Změňte typ dat na jednotku.
17 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Dbejte na to, aby označení kabelu odpovídalo
jednotce NQ i automatu PLC (oba konektory kabelu jsou zástrčky). Viz A-2-2 NQ a PLC (NQCN222 /
NQCN521).
18 Zkontrolujte modrý indikátor LED. Pokud modrý indikátor LED svítí nepřerušovaně, bylo vytvořeno správné
připojení.
19 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 89. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v okně Watch aplikace CX-Programmer.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
78
A-1-3 NQ a měnič OMRON Memobus
K zajištění úspěšné komunikace jednotky řady NQ s měničem OMRON Memobus použijte následující postup.
Uvedený příklad lze použít pro jednotky V1000. Adresy a parametry se mohou lišit podle zvoleného měniče
Memobus (nikoli V1000).
1 Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak s adresou HR401061.
Přidejte číselný objekt zobrazení dat s adresou příznaku HR401061 na obrazovku screen1
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Stiskněte tlačítko na měniči, dokud se na displeji měniče nezobrazí údaj PAr.
Stiskněte klávesu Enter.
Nastavte následující parametry.
• B1-01=2
• H5-01 = 1 (uzel 1)
• H5-02 = 3 (9 600 b/s)
• H5-03 = 1 (sudá parita)
• Ukončovací bit a délka dat mají pevnou hodnotu 1 a 8 (viz manuál).
• H5-07 = 1 (připojení RS-422)
Vypněte měnič.
Vytvořte kabel. Viz A-2-4 NQ a měnič (V1000, připojení RS-422).
Připojte kabel k jednotce řady NQ a k měniči.
Zapněte měnič.
Pokud je spojení správně navázáno, zobrazí se na jednotce NQ číslo uzlu.
79
Poznámka
• H5-07 = 0 (připojení RS-485): Vytvořte odpovídající kabel. Viz část (připojení RS-485 jednotky V1000) A-2-5.
• Jednotka NQ naváže spojení s měničem výměnou výchozí adresy HR400001. Není-li tato adresa
u použitého měniče k dispozici, nebude spojení navázáno. Spojení vytvoříte následujícím způsobem.
1 Klikněte na složku Nodes a poté pravým tlačítkem na měnič Node1.
2 Klikněte na možnost Edit.
3 Klikněte na položku PLC Specific Setting.
•
80
4 Změňte adresu výchozího komunikačního registru Default communication register na adresu, která je
u měniče k dispozici.
5 Klikněte na tlačítko OK.
6 Stáhněte aplikaci do jednotky řady NQ.
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
A-1-4 NQ a regulátor teploty CelciuX° (EJ1N) (ModBus RTU)
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem. Uvedený příklad lze použít pro jednotku EJ1.
1 Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak s adresou Holding register 513. (400513).
Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku 400513 na obrazovce screen1
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Nastavte číslo jednotky pro EJ1(otočný přepínač) na hodnotu 1.
Nastavte následující přepínače DIP na modulu TC:
• přepínač SW2 3 na ON,
• přepínač SW2 4 na OFF,
• přepínač SW2 5 na OFF.
Zapněte regulátor teploty EJ1.
Vytvořte kabel. Viz A-2-6 NQ a regulátor teploty CelciuX° (EJ1N) (připojení RS-485).
Připojte kabel k jednotce řady NQ a k jednotce EJ1C-EDUA-NFLK.
Na obrazovce nyní bude zobrazen údaj „Channel 1 Process Value“.
Správná data lze monitorovat po připojení nástroje CX-Thermo k regulátoru EJ1.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
81
A-2
Komunikační kabely OMRON
A-2-1
Reference pro kabely
Následující tabulka obsahuje přehled dostupných kabelů společnosti OMRON. Tabulka rovněž uvádí, který
PLC automat lze s jednotlivými kabely použít. Společnost OMRON dodává tři druhy kabelů:
•
•
•
kabely pro automaty PLC se sériovými porty (DSUB9 – DSUB9),
kabely pro automaty PLC s miniaturními periferními porty (DSUB9 – miniaturní periferní port),
programovací kabely.
/i
Tabulka A.1: DSUB9 – DSUB9
PLC
Kabel
Poznámka
CP1L
CP1H
CJ1
CS1
CPM2*
CQM1H
NQ-CN222
NQ-CN521
délka 2 metry
délka 5 metrů
/i
Tabulka A.2: Miniaturní periferní port – DSUB9
PLC
Kabel
Poznámka
CJ1
CS1
CPM2C
CQM1H
NQ-CN221
délka 2 metry
/i
Tabulka A.3: Programovací kabely
Kabel
Poznámka
CP1WCN221
USB kabel (délka 1,8 m)
NT2SCN002
Sériový kabel (délka 2 m)
82
A-2-2
NQ a PLC (NQCN222 / NQCN521)
/i
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (PLC)
Signál
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
TXD
2
2
TXD
RXD
3
3
RXD
RTS
4
4
CTS
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
83
A-2-3
NQ a počítač
/i
VÝVODY DB9, ZÁSUVKA (počítač)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
84
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
A-2-4
NQ a měnič (V1000, připojení RS-422)
/i
VOLNÝ KONEC
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Signál
(R+) RX+
1
TX+
(R-) RX-
2
S+ (TX+)
3
S- (TX-)
4
RX+
IG
5
SG
6
7
Stíněný vodič k uzemnění
8
TX-
9
RXStíněný vodič ke krytu
85
A-2-5
NQ a měnič (V1000, připojení RS-485)
/i
VOLNÝ KONEC
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Signál
(R+) RX+
1
TX+
(R-) RX-
2
S+ (TX+)
3
S- (TX-)
4
RX+
IG
5
SG
6
7
Stíněný vodič k uzemnění
86
8
TX-
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
A-2-6
NQ a regulátor teploty CelciuX° (EJ1N) (připojení RS-485)
/i
VOLNÝ KONEC (EJ1-EDUA-NFLK)
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Signál
7
1
TX+
6
2
3
4
RX+
5
SG
6
7
Stíněný vodič k uzemnění
8
TX-
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
87
A-3
Konfigurace zařízení jiných výrobců s jednotkami řady NQ
A-3-1 NQ jako master jednotka Modbus RTU a ModSim
(software pro simulaci podřízené jednotky)
Modbus RTU poskytuje dvě možnosti: Modbus, příkazy s délkou 1 slovo a Modbus, příkazy s délkou 16 slov.
Je-li zvolen ovladač Modbus, musí být v podřízené jednotce k dispozici všechny registry.
V následujícím případě je použit software ModSim (Modbus Slave Simulator www.wintech.com) ke kontrole,
zda master jednotka Modbus RTU komunikuje správně. Nastavení použité podřízené jednotky Modbus je
nutno nastavit podle nastavení v softwaru ModSim, aby byla zajištěna správná komunikace.
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Vytvořte nový projekt v nástroji NQ-Designer.
2 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
3
4
5
6
7
8
88
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou HR400100.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku HR400100 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci ModSim.
Klikněte na možnost New v nabídce File.
9 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
10 Klikněte na možnost Connect v nabídce Connection.
11 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku. Klikněte na tlačítko OK.
12 Připojte kabel k jednotce NQ a k počítači. (Pro podřízenou jednotku Modbus to představuje správné
připojení RS-232 nebo RS-422.) Viz A-2-3 NQ a počítač. Připojte zásuvku kabelu k portu počítače
a zástrčku kabelu k portu COM1 jednotky řady NQ.
13 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 123. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci ModSim.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
89
•
•
90
Jednotka NQ naváže spojení s podřízenou jednotkou výměnou výchozí adresy HR400020. Není-li tato adresa
u podřízené jednotky k dispozici, nebude spojení navázáno. Spojení vytvoříte následujícím způsobem.
1 Klikněte na složku Nodes a poté pravým tlačítkem na měnič Node1.
2 Klikněte na možnost Edit.
3 Klikněte na položku PLC Specific Setting.
4 Změňte adresu výchozího komunikačního registru Default communication register na adresu, která je
u podřízené jednotky k dispozici.
5 Klikněte na tlačítko OK.
6 Stáhněte aplikaci do jednotky řady NQ.
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
A-3-2 NQ jako podřízená jednotka Modbus a ModScan
(software pro simulaci master jednotky)
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
(Doba skenování je nastavena na nižší hodnotu, než je doba platnosti odezvy – výchozí 800 ms.)
3 Vytvořte příznak PLC s adresou HR40001.
4 Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku HR40001 na obrazovce screen1.
5 Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
6 Spust'te aplikaci ModScan.
7 Klikněte na možnost New v nabídce File.
91
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Klikněte na možnost Connect v nabídce Connection.
10 Vyberte číslo portu počítače, k němuž je počítač připojen.
11 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
12 Připojte kabel k jednotce NQ a k automatu PLC. (Pro podřízenou jednotku Modbus to představuje správné
připojení RS-232 nebo RS-422.) Viz A-2-3 NQ a počítač. Připojte zásuvku kabelu k portu počítače
a zástrčku kabelu k portu COM1 jednotky řady NQ.
13 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 789. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci ModScan.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
92
A-3-3 NQ s ovladačem AB DF1 a řada AB SLC
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte celočíselný příznak PLC s adresou N007000.
Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku N007000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci RS Logix500.
Klikněte na možnost Channel Configuration v nabídce File.
93
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 Otevřete složku Data Files ze stromové struktury, zvolte položku N7 (celočíselný registr) a poklepejte na
registr N007000.
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-1 NQ a řada AB SLC.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 123. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci RS Logix 500.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
94
A-3-4 NQ s ovladačem AB DF1 a AB MicroLogix
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou N007000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku N007000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci RS Logix500.
Klikněte na možnost Channel Configuration v nabídce File.
95
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 Otevřete složku Data Files ze stromové struktury, zvolte položku N7 (celočíselný registr) a poklepejte na
registr N00700.
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-2 NQ a řada AB Micrologix. Připojte koncový
port MiniDIN PLC k automatu PLC AB DF1 Micrologix 1000. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k portu
COM1 jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 123. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci RS Logix 500.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
96
A-3-5 NQ s ovladačem AB DF1 Compact Logix a AB Compact
Logix L31
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
8
9
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou N007000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku N007000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci RSLogix 500.
Klikněte na možnost New v nabídce File.
Vytvořte nový projekt.
Po zvolení automatu PLC se zobrazí výše znázorněná obrazovka.
Klikněte na model PLC a zvolte kartu CH0-System Protocol.
Zkontrolujte, zda data odpovídají následujícímu znázornění.
97
10 Přepněte na kartu CH0 - Serial Port a nastavte data podle obrázku.
11 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
12 Otevřete okno Controller Tags v části Monitor a změňte hodnotu v registru N70.
98
13 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-3 NQ a AB Compact Logix. Připojte koncový
port PLC k automatu PLC AB DF1 Compact Logix L31. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ
k definovanému portu COM1 jednotky řady NQ.
14 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 796. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci RS Logix 500.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
99
A-3-6 NQ s ovladačem Siemens S7 (PPI) a PLC řady Siemens
S7-200
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou MW0000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku MW0000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci STEP 7-Micro/WIN.
Klikněte na položku Communications in project window a poté na položku Communications ports.
100
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 V okně projektu klikněte na možnost Status chart a na obrazovce zadejte hodnotu MW0000. Sledujte
hodnoty v poli.
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-4 NQ a řada Siemens S7-200. Připojte
koncový port PLC k automatu PLC Siemens S7-200. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému
portu COM1 jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 10. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci Step 7 MICRO/WIN Siemens.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
101
A-3-7 NQ s ovladačem Siemens S7 (MPI) a PLC řady Siemens
S7-300
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
Jednotky řady NQ podporují pouze připojení 1 – 1.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou MW0000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku MW0000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci SIMATIC Manager.
Klikněte na možnost Properties v nabídce File.
102
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 Klikněte na možnost PLC/MODIFY Monitor Variables v nabídce PLC.
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-5 NQ a řada Siemens S7-300/400. Připojte
koncový port PLC k automatu PLC Siemens S7-300. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému
portu COM1 jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 3000. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci SIMATIC Siemens.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
103
A-3-8 NQ a PLC Mitsubishi FX
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou D0000 (datové registry 1).
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku D0000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci GX Developer.
Klikněte na možnost Communications Setup v nabídce File.
104
8 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-6 NQ a PLC Mitsubishi FX (konektor
s 8 kolíky) nebo A-4-7 NQ a měnič Mitsubishi FRS. Připojte koncový port PLC k automatu PLC Mitsubishi
FX. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému portu COM1 jednotky řady NQ.
9 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 11. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v softwaru automatu PLC Mitsubishi.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
105
A-3-9 NQ s měničem Mitsubishi FRS a Mitsubishi FRS520E
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
3 Vytvořte příznak PLC s adresou A000 (příkaz ke spuštění).
4 Přidejte úlohu Advanced Bit Button s úlohou Press:
• Zapište hodnotu 2 do adresy A000:
použití/spuštění pohonu s maximální definovanou frekvencí Max Freq Defined.
• Zapište hodnotu 0 do adresy A000:
Zastavení frekvenčního měniče na hodnotě minimální frekvence Min Freq 00.0
5 Vytvořte příznak PLC s adresou M000 (rozš. parametr propojení) a C000 (provozní režim).
6 Vytvořte příznak PLC s adresou D000 (výstupní frekvence).
7 Přidejte objekt Numerical Data Entry s adresou příznaku D000 v celočíselném formátu bez znaménka
###.## (5,2) na obrazovce screen1.
8 V nabídce Poweron Task vytvořte následující úlohu:
• Zapište hodnotu 0 do adresy M000:
Přístup k libovolnému parametru.
• Zapište hodnotu 0 do adresy C000:
Spuštění/zastavení pohonu.
9 Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
10 TBD: Klikněte na možnost Display Panel v nabídce File.
11 Stiskněte klávesu Set, dokud není zobrazen údaj P0, a otočte kolečkem POT, dokud se zobrazení na P0
nezmění na ....n1 a zkontrolujte/nastavte následující parametry:
• n1: definujte číslo stanice 1.
• n2: výchozí rychlost komunikace 192 (tj. pro přenosovou rychlost 19 200 bps).
• n3: změňte na hodnotu nula.
• n4: kontrola parity; změňte hodnotu na 0 pro sudou paritu.
12 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-7 NQ a měnič Mitsubishi FRS. Připojte
koncový port RJ k pohonu FRS520E.
106
13 Stiskněte tlačítko Start/Stop na obrazovce jednotky NQ. Změní se frekvence v parametru D000 i na displeji
pohonu.
14 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 11. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v softwaru automatu PLC Mitsubishi.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
107
A-3-10 Ovladač NQ Twido a PLC Twido PLC
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou MW000.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku MW000 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
Spust'te aplikaci Twidosoft.
Klikněte na možnost Controller Communication Setup v nabídce File.
108
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 Otevřete okno paměti PLC a zkontrolujte změnu hodnot na adrese MW0000.
109
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-8 NQ a Schneider Twido. Připojte koncový
port MiniDIN kabelu k portu automatu PLC. Připojte zástrčku kabelu k definovanému portu COM1 jednotky
řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 4568. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v aplikaci Twido.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
110
A-3-11 NQ s ovladačem Schneider Modicon Driver a Schneider
Quantum CPU 513
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Klikněte pravým tlačítkem na složku Nodes a poté na tlačítko Add....
2
3
4
5
6
7
Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
Vytvořte příznak PLC s adresou HR4 00001.
Přidejte objekt Data Entry s adresou příznaku HR4 00001 na obrazovce screen1.
Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky řady NQ.
TBD: Spust'te aplikaci ProWorx32.
TBD: Klikněte na možnost Communications Setup v nabídce File.
111
8 Nastavte všechna data podle znázornění na snímku.
9 Stáhněte aplikaci do automatu PLC.
10 Otevřete okno Data Watch window v části Data Editors aplikace Pro Worx.
112
11 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-9 NQ a Schneider Nano. Připojte koncový port
PLC k automatu PLC Schneider. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému portu COM1
jednotky řady NQ.
12 Na obrazovce jednotky NQ zadejte hodnotu 3. Pokud bylo spojení správně navázáno, zobrazí se stejná
hodnota i v softwaru automatu PLC ProWorx Schneider.
Poznámka
Dojde-li k problémům, zobrazí se na obrazovce jednotky NQ následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
113
A-3-12 NQ s ovladačem Schneider Modicon Nano Driver
a Schneider Quantum CPU 513
Úspěšnou komunikaci zajistíte následujícím způsobem.
1 Definujte nastavení v okně Node Configuration nástroje NQ-Designer podle následujícího obrázku.
2 Definujte adresu příznaku PLC MW000 na obrazovce jednotky.
3 Stáhněte aplikaci a firmware do jednotky.
114
Chcete-li definovat nastavení automatu PLC prostřednictvím softwaru PL7Pro, proveďte následující kroky.
Použití aplikace PL7Pro jako klienta
TSX je protokol typu server-klient. Software PL7Pro automatu PLC může být tedy jedním klientem.
Chcete-li software použít jako klienta, je nutné provést určité nastavení. Proveďte následující nastavení:
1 Klikněte na nabídku PLC. Klikněte na položku „Define PLC Address“.
2 Klikněte na kartu Options.
3 Ponechte hodnotu Wait time 1000 nebo 2000.
4 Klikněte na položku Configuration of the drivers.
5 Zobrazí se kontextové okno.
6 Klikněte na kartu Unitelway.
7 Klikněte na tlačítko Configuration.
8 Zobrazí se další kontextové okno.
Zde je nutno přidat počet uzlů v seznamu stanic Station List, které budou v síti ve skutečnosti přítomny.
Nebude-li hodnota definována, software odešle příkaz EOT všem tokenům kromě svého tokenu. Pokud jste
nedefinovali uzel, software odešle příkaz EOT (0x04) rovněž vašemu tokenu; protože rovněž odesíláte
příkaz po přijetí tokenu, může dojít k zaplnění sběrnice. Aby k domu nedošlo, definujte uzly v seznamu
stanic, aby software neodesílal příkaz EOT vašemu klientskému číslu.
115
9 Klikněte na ID stanice ve výchozí podobě a na tlačítko Edit. Otevře se kontextové okno.
Ponechte hodnotu Base 1 a Numbers 1.
10 Klikněte na kartu Line Parameters.
116
Nastavte přenosovou rychlost Baud Rate, datové bity Data Bits, paritu Parity a počet koncových bitů Stop
Bits. Klikněte na tlačítko OK; vrátíte se zpět do okna Station List.
11 Nyní přidejte stanice, které budou v síti.
V tomto případě požadujeme uzel 04, proto byl přidán. Přejděte na kartu Line Parameters; jako parametry
Unitelway použijte Base 1 a Numbers 4.
Ponechte ukazatel na výchozí stanici.
Klikněte na tlačítko Apply. Dojde k použití nastavení resetováním ovladače Unitelway.
Zobrazí se následující zpráva.
Klikněte na tlačítko OK.
117
12 Klikněte na nabídku Tools. Klikněte na možnost Configurations. Zobrazí se následující obrázek.
Poklepejte na položku Comm. Zobrazí se nové okno.
Ponechte hodnotu Number of slaves 5.
Chcete-li zvýšit rychlost komunikace, ponechte podřízené jednotky podle nastavení v konfiguraci. Dojde ke
snížení počtu tokenů odeslaných ze serveru, tj. server odešle pouze příslušný počet tokenů.
Tím dojde k dokončení konfigurace softwaru PL7PRO tak, aby se choval jako klient.
13 Připojte kabel k jednotce řady NQ a k automatu PLC. Viz A-4-10 NQ a Schneider Modicon. Připojte koncový
port PLC k automatu PLC Schneider. Připojte zástrčku kabelu jednotky NQ k definovanému portu COM1
jednotky řady NQ.
Správným provedením výše uvedených kroků nastavíte správnou komunikaci mezi jednotkou NQ definovanou
pomocí ovladače Schneider Nano a automatem PLC.
118
Poznámka
• Parametry komunikace definované pro port COM1 jednotky a v nastavení automatu PLC se musí shodovat.
• ID uzlu nastavené v nástroji NQ-Designer v informacích o uzlu a nastavení komunikace automatu PLC se
musí shodovat.
• Kabel PLC připojený mezi portem PLC a portem COM jednotky NQ musí být správně zvolen.
• Kabel musí být správně připojen.
• Vyberte správnou adresu příznaku; stejný příznak musí být obsažen na obrazovce jednotky.
• Nebudou-li výše uvedené pokyny dodrženy, zobrazí se na obrazovce jednotky následující zprávy:
• !!! no connection (bez spojení)
• ??? connection established, address unknown (spojení navázáno, neznámá adresa)
119
A-4
Komunikační kabely zařízení jiných výrobců
Komunikační kabely zařízení jiných výrobců nejsou u společnosti OMRON k dispozici.
A-4-1
NQ a řada AB SLC
/i
VÝVODY DB9, ZÁSUVKA (PLC)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
RTS
7
7
CTS
8
8
9
9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
120
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
A-4-2
NQ a řada AB Micrologix
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
(PLC)
Signál
SG
RXD
TXD
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
1
1
2
2
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
SG
9
Stíněný vodič ke krytu DB9
Stíněný vodič ke krytu DB9
121
A-4-3 NQ a AB Compact Logix
/i
VÝVODY DB9, ZÁSUVKA (PLC)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
4
4
5
5
6
6
RTS
7
7
CTS
8
8
9
9
Společný
Stíněný vodič ke krytu DB9
122
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Signál
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
A-4-4
NQ a řada Siemens S7-200
/i
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (PLC)
Signál
Číslo vývodu
1
B
SG
A
Číslo vývodu
Signál
1
TX+
2
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
A
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
B
7
8
8
TX-
9
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
Stíněný vodič ke krytu DB9
123
A-4-5
NQ a řada Siemens S7-300/400
/i
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (PLC)
Signál
Číslo vývodu
1
B
SG
Signál
1
TX+
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
B
7
8
8
TX-
9
9
RX-
Stíněný vodič ke krytu DB9
124
A
Číslo vývodu
2
7
A
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Stíněný vodič ke krytu DB9
A-4-6
NQ a PLC Mitsubishi FX (konektor s 8 kolíky)
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
(PLC)
Signál
Číslo vývodu
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Číslo vývodu
Signál
RX-
1
1
RX+
2
2
SG
3
3
TX-
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
7
8
8
TX-
9
RX-
TX+
Stíněný vodič ke krytu
TX+
Stíněný vodič ke krytu DB9
125
A-4-7
NQ a měnič Mitsubishi FRS
/i
ČELNÍ POHLED POHLED ZPRAVA
Strana vložení kabelu
MODULÁRNÍ KONEKTOR, 8 KOLÍKŮ
(měnič RJ-45)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
1
1
TX+
2
2
RX+
3
3
TX-
4
4
RX+
TX+
5
5
SG
RX-
6
6
SG
7
7
8
8
TX-
9
RX-
Stíněný vodič k uzemnění
126
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Stíněný vodič ke krytu DB9
A-4-8
NQ a Schneider Twido
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
(PLC)
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
A
1
1
TX+
B
2
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
7
8
8
TX-
9
RX-
SG
Stíněný vodič ke krytu
Stíněný vodič ke krytu DB9
127
A-4-9 NQ a Schneider Nano
/i
6 7
3
8
4
1
5
2
VÝVODY KONEKTORU MINI DIN, 8 KOLÍKŮ
Signál
Číslo vývodu
Číslo vývodu
Signál
A
1
1
TX+
B
2
2
3
3
4
4
RX+
5
5
SG
6
6
7
7
8
8
TX-
9
RX-
SG
Stíněný vodič ke krytu
128
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA
Stíněný vodič ke krytu DB9
A-4-10 NQ a Schneider Modicon
/i
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (PLC)
Signál
Číslo vývodu
VÝVODY DB9, ZÁSTRČKA (NQ)
Číslo vývodu
Signál
1
1
RXD
2
2
TXD
TXD
3
3
RXD
DTR
4
4
SG
5
5
DSR
6
6
RTS
7
7
CTS
8
8
9
9
Stíněný vodič ke krytu DB9
SG
Stíněný vodič ke krytu DB9
129
130
Část
Historie revizí
Kód revize manuálu je uveden za katalogovým číslem na přední straně
příručky.
/i
Cat. No. V07-CZ-01
Kód revize
V následující tabulce jsou uvedeny základní informace o změnách příručky
během revizí. Čísla stránek revize se vztahují k předchozí verzi.
/i
Kód revize
01
Datum
Červen 2009
Změněný obsah
První verze
131
Část
132

Podobné dokumenty

úvodní manuál

úvodní manuál technik zodpovědný za návrh či integraci systému provedl podrobnou analýzu systému a analýzu bezpečnosti práce. Informace o dostupných možnostech a integraci systému pro konkrétní aplikace získáte ...

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation k aplikacím, zdrojové kódy a odkazy na softwarové servisní balíky a funkci MySupport, kterou si mÛÏete pfiizpÛsobit, abyste mohli co nejvíce vyuÏívat tyto nástroje. Jako dal‰í úroveÀ technické telef...

Více

Stáhnout - ControlTech

Stáhnout - ControlTech moduly øadit vedle sebe (z dùvodu dispozice rozvadìèe nebo nutnosti použít další napájecí zdroj), lze systém osadit do nìkolika vzájemnì propojených skupin. Komunikace je v tomto pøípadì omezena na...

Více

RE400 Quick Start

RE400 Quick Start 1. První spuštění rádiového modemu

Více

V1000 - Omron Europe

V1000 - Omron Europe při nízkých nosných frekvencích, a integrované bezpečnostní funkce. Díky této funkci jsou pracovníci obsluhující stroje vystaveni menším bezpečnostním rizikům, což má příznivý účinek na celkové pra...

Více

DFG_Phonak Target 4.0_cs-CZ

DFG_Phonak Target 4.0_cs-CZ Struktura a navigace ...................................................................................................................................................................................

Více

Stáhnout - ControlTech

Stáhnout - ControlTech Optický nerezový sensor slouží ke snímání různých předmětů ve vzdálenosti do 20 metrů od snímače. K dispozici je jako obvykle několik metod snímání - retroreflexní s/bez polarizace, standartní rozp...

Více