qrt `\ - ZO OS KOVO SUNGWOO HITECH

Transkript

qrt `\ - ZO OS KOVO SUNGWOO HITECH
Dodatek č. z ke Kolektivní smlouvě
ze dne 9.6.2OO8
Amendment No. 7 to the Collective
Agreement as of June 9, 2OOB
zo os Kovo suNGWoo HrTEcH,
No:03 - 3056, ID: 751 14 429, Na Rovince B95,720
00 ostrava
by Mr' Jiri Sabo, (hereinafter aIso as LU) / (dale také jako LU)
-
Hrabová, represented
and
SUNGWOO HITECH S.r.O.
Na Rovince Bg5,720 OO ostrava - Hrabová, IČ: 268 69 91B, represented by Mr. Guy Soo
Shim, company director, (hereinafter also as SW) / (dale také jako SW)
Strany zde uvedené spoIu uzavře|y
tento dodatek č'7 ke Ko|ektivní sm|ouvě
ze dne 9.6.2008.
The parties herewith closed this
Amendment #7 to the Collective
Agreement as of June 9, 2008.
I.
Strany se dohod|y na novém znění bodu
10' č|ánku 1'B. násIedovně:
Parties agreed on new wording of item
11 of the Article 1.8. as follows:
SW se zavazuje poskytnout LU dar ve
výši 50'00o,- Kč, v souladu se zákonem
č.586/7gg2 Sb. o daních z příjmů' Dar
bude poskytnut nejpozději do 30.11.
2009' LU se zavazuje, Že s tímto darern
naložípřísně dle vnitřních rozpočtových
pravideI a bude použit v souIadu s
vnitřními předpisy LU zejména na
rehabiIitačnía rekreačníúče|y
zaměstnanců - čtenůodborové
organizace a také se zásadami
hospodá rnosti.
SW obliges to provide to LU a donation
amounting 50,000 Czk in line with Act
No. 586/1992 (Coll. of Laws), on income
taxes. The donation shall be granted no
later than by 30.11.2009. LU obliges to
utilise the donation strictly in line with the
LU's internal budgeting rules and shall be
used in line with internal regulations of
the LU especially for the purposes of
recreation and rehabilitation of
employees - LU members and also in line
with the principles of cost-effectiveness.
II.
The remaining parts of the listed
agreement remain unchanged. This
amendment No. 7 is drafted in two
counterparts, each party receives one.
V ostravě, dne 19,10,2009
in Ostrava 19.10.2009
6 ',
Guy Soo Shim
qrt
'\
President
SUNGWOO HITECH s,r.o.
Page 1 of
1
ostatní usta novení citova né sm l ouvy
zůstávají beze změn,Tento dodatek č, 7
je podepsán ve dvou vyhotoveních,
každá smluvní strana obdržíÍedno
vyhotovení,
Chairman of Labor Union
ZO OS KOVO