uzivatelska prirucka verze 6

Komentáře

Transkript

uzivatelska prirucka verze 6
SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
QBOOK 6
SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY
projekt
ÚČETNÍ PORADCE
Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační
médium a všechny datové soubory mají své jedinečné licenční číslo a přístupový kód. Podle
licenčního čísla lze zjistit vlastníka instalačního média, který je odpovědný za užívání
software a dodržování licenčního ujednání.
Softwarové dílo lze využívat pouze pro vnitřní potřebu majitele instalačního média, kterým
může být fyzická nebo právnická osoba. Jakékoli šíření díla nebo libovolných jeho částí
ve prospěch třetích osob je v rozporu s poskytnutým právem užití díla. Dílo nebo jeho části
nesmí být vydány v tištěné podobě bez výslovného písemného souhlasu autorů díla.
Programové řešení a vlastní zpracování textu je registrováno autorskou ochrannou
organizací a jeho ochrana se řídí ustanovením autorského zákona.
Zakoupením licence M1 je uživatel oprávněn software používat pouze na jednom počítači,
tato licence není způsobilá pro provoz v počítačové síti. Zakoupením licence M2 je uživatel
oprávněn k užívání software nejvýše na dvou počítačích nebo v síti pro dva uživatele.
Zakoupením multilicence M5 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na pěti
počítačích nebo v síti počítačů pro pět uživatelů. Zakoupením multilicence M10 je uživatel
oprávněn k užívání software nejvýše na deseti počítačích nebo v síti pro deset uživatelů.
Zakoupením multilicence M15 je uživatel oprávněn k užívání software nejvýše na patnácti
počítačích nebo v síti pro patnáct uživatelů. Práva vztahující se k vyšším licencím jsou
obdobná jako multilicence M5 až M15.
Copyright (c) Masa&PPP, MP-SOFT, a.s., softwarová společnost Brno, 1990-2010
OBSAH
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Úvodní informace...................................................................................................................4
Instalace a licence...................................................................................................................5
Spuštění programu.................................................................................................................. 6
3.1
Ovládání programu myší................................................................................................ 6
3.2
Ovládání programu klávesnicí .......................................................................................7
3.3
Ovládání nabídky programu...........................................................................................7
3.4
Důležité klávesové zkratky ............................................................................................8
3.5
Modifikace zobrazení...................................................................................................10
3.6
Otevření odkazu v novém okně.................................................................................... 11
3.7
Hlavní nabídka funkcí aplikace.................................................................................... 11
3.8
Panel seznamů..............................................................................................................13
3.9
Nástrojová lišta ............................................................................................................ 15
Architektura systému............................................................................................................ 17
4.1
Uspořádání předpisů ....................................................................................................17
4.2
Paragrafový obsah........................................................................................................19
4.3
Úplné znění předpisu ...................................................................................................20
4.3.1
Podbarvení změn u novelizovaných předpisů...................................................... 21
4.4
Tlačítka "Změny" .........................................................................................................22
4.5
Hypertextové odkazy ...................................................................................................22
Projekty a operace s nimi ..................................................................................................... 24
5.1
Otevření projektu .........................................................................................................24
5.2
Uzavření projektu.........................................................................................................25
5.3
Informace o projektu....................................................................................................25
5.4
Po otevření projektu ..................................................................................................... 25
5.4.1
Legislativa ........................................................................................................... 25
5.4.2
Metodika..............................................................................................................28
5.4.3
Rejstříky ..............................................................................................................28
5.5
Vazby mezi předpisy....................................................................................................29
5.6
Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech........................................................... 29
Záložky.................................................................................................................................31
6.1
Vytvoření nové záložky ............................................................................................... 31
6.2
Řazení záložek .............................................................................................................32
6.3
Pojmenování záložky ...................................................................................................32
6.4
Otevření záložky ..........................................................................................................33
6.5
Vymazání záložky........................................................................................................33
6.6
Informace o záložce ..................................................................................................... 33
Generované položky (seznamy) ...........................................................................................34
7.1
Změny ..........................................................................................................................34
7.2
Paragrafový obsah........................................................................................................34
7.3
Citace ...........................................................................................................................35
7.4
Reference .....................................................................................................................35
7.5
Znění ............................................................................................................................36
7.6
Historie ........................................................................................................................ 36
Hledání .................................................................................................................................39
8.1
Otevření dialogu hledání ..............................................................................................39
8.2
Ovládací prvky dialogu hledání ................................................................................... 39
8.2.1
Vstupní pole pro zadání hledaného výrazu ..........................................................40
8.2.2
Spuštění procesu hledání .....................................................................................41
8.2.3
Nastavení, kde se má hledat.................................................................................41
8.2.4
Slovní spojení (fráze) nebo jednotlivá slova ........................................................42
8.2.5
Jen platné.............................................................................................................42
8.2.6
Oblast................................................................................................................... 42
8.2.7
Nadpisy................................................................................................................43
8.2.8
Selektivní.............................................................................................................43
8.3
Seznam nalezených kapitol .......................................................................................... 45
8.3.1
Ovládací prvky seznamu nalezených kapitol .......................................................47
8.4
Metodika hledání slovních spojení (frází) ....................................................................47
8.5
Metodika hledání jednotlivých slov ............................................................................. 48
9
Tisk ......................................................................................................................................51
9.1
Nastavení tiskárny a vlastností tisku ............................................................................51
9.2
Vzhled stránky .............................................................................................................51
9.3
Náhled..........................................................................................................................52
9.4
Tisk celé kapitoly.........................................................................................................52
9.5
Tisk části textu .............................................................................................................52
9.6
Tisk vybraných stránek textu .......................................................................................52
9.7
Tisk novelizovaných předpisů......................................................................................53
10
Kopírování textu a poznámky .......................................................................................... 54
10.1
Kopírování textu ...................................................................................................... 54
10.2
Poznámky ................................................................................................................54
11
Automatické aktualizace – lokální podpora......................................................................55
11.1
Instalace podpory aktualizací................................................................................... 55
11.2
Aktivace procesu......................................................................................................55
11.3
Vlastnosti procesu....................................................................................................56
11.3.1
Test připojení do sítě Internet .............................................................................. 56
11.3.2
Pomalá připojení do sítě Internet .........................................................................56
11.3.3
Nastavení práce „offline“ v internetovém prohlížeči ...........................................57
11.3.4
Výmaz dočasných souborů ..................................................................................57
11.4
Průběh procesu automatických aktualizací ..............................................................57
11.5
Indikace stavů procesu.............................................................................................58
11.6
Lokální nabídka procesu .......................................................................................... 58
11.7
Indikace aktuálnosti dat ...........................................................................................59
11.8
Předávání informací .................................................................................................60
12
Automatické aktualizace – síťová podpora ......................................................................61
12.1
Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN ........................................................61
12.2
Provoz intranetového serveru IntraGate...................................................................62
12.3
Instalace ...................................................................................................................62
12.4
Odinstalace ..............................................................................................................63
12.5
Další informace........................................................................................................64
12.6
Konfigurační parametry ...........................................................................................64
12.7
Internetová verze Účetního poradce.........................................................................65
12.8
Konfigurační parametry služby QBUpdateClientService......................................... 66
13
Nastavení parametrů.........................................................................................................71
13.1
Zobrazení ................................................................................................................. 71
13.2
Adresáře...................................................................................................................72
13.3
Licence..................................................................................................................... 74
13.4
Ostatní......................................................................................................................74
14
Ukládání nastavení programu...........................................................................................76
3
1
Úvodní informace
Účetní poradce je textová databáze právních předpisů a metodických návodů, která je určena
pro odborníky z oblasti daní, účetnictví a obdobných oblastí. Úkolem informačního systému
Účetní poradce je efektivně a přehledně řadit textové dokumenty, uchovávat informaci
o jejich vývoji v čase, nabízet je k prohlížení z různých pohledů a rychle v textu vyhledávat
jednotlivá slova, slovní spojení a fráze.
V Účetním poradci uživatel najde úplná, poslední platná znění všech aktuálních i dříve
publikovaných právních předpisů, které jsou potřebné pro výkon praxe v daném oboru.
Do Účetního poradce jsou zařazeny předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Finančním
zpravodaji, odborných webech a jiných obecně platných médiích tohoto charakteru.
Metodika, obsažená v Účetním poradci, je dílem autorského kolektivu Metodické sekce
Svazu účetních Praha a podléhá gesci tzv. Metodické rady, složené ze špičkových odborníků
z praxe.
Předpisy lze vyhledávat podle časového nebo obsahového hlediska, výběr se provádí
sekvenčně z tématicky sestavených seznamů nebo rejstříků. Software umožňuje generovat
citace, reference nebo přehled o časovém vývoji části nebo celého předpisu. Vyhledávat lze
také pomocí rychlého plnotextového (fulltextového) hledání v celé textové databázi
nebo vybrané části. Pomocí fulltextu lze hledat slovní spojení nebo-li fráze, jednotlivá slova
nebo jejich části, s možností využití řady operátorů a parametrů.
Předpisy i metodika vložená do Účetního poradce je zpracována hypertextovou technologií,
uživatel má vždy k dispozici aktuální vazby na citované předpisy, které se vyvolají
kliknutím myší na odkaz.
Zárukou aktuálnosti Účetního poradce jsou pravidelné aktualizace. Dominantním způsobem
aktualizování jsou tzv. automatické aktualizace, které se do počítače uživatele přenášejí přes
internet. Uživatel si může zvolit i čtvrtletní aktualizování na médiu CD. Každý odběratel
pravidelných aktualizací má přístup k průběžně aktualizované internetové verzi
na adrese www.ucetniporadce.cz.
Novelizované předpisy mají přehledně zapracované, barevně odlišené změny a možnost
nahlédnout do textu, který byl novelizací vypuštěn. Technologie zpracování textu v Účetním
poradci dává k dispozici aktuální úplná znění předpisů, nebo dříve platná úplná znění,
sestavená ke zvolenému datu.
Kromě základních uživatelských funkcí pro práci s právními předpisy, metodikou, výklady
a ostatními dokumenty, je Účetní poradce vybaven nadstavbovými rešeršními funkcemi.
Rešeršní funkce umožní efektivně vyhledat vazby mezi předpisy, sestavit historický vývoj
části předpisu a odpovědět na otázku, zda aktuálně zpracovávaný předpis je citován jinde.
4
2
Instalace a licence
Účetní poradce se instaluje z instalačního disku CD automatickým instalačním programem.
Rozsah instalace určuje zakoupená licence a vymezí se po zadání licenčního čísla
do instalačního programu. Po nainstalování se vytvoří skupina s názvem MP-Soft a do ní se
vloží ikona(y) instalovaného projektu. Program se spouští standardním postupem
používaným ve Windows, kliknutím myší na ikoně. Účetní poradce se spouští ikonou
s vyobrazením modrého paragrafu, viz kapitola „Spuštění programu“. Podrobně se instalací
zabývá instalační příručka. Doporučujeme ponechat základní nastavení instalačního
programu, které je optimalizováno a nejlépe využívá možností programu.
Licenční číslo je evidenčním číslem licence a vyžaduje se od uživatele vždy při požadavku
na technickou podporu, konzultaci, servis nebo reklamaci produktu. Oprávněným
uživatelem licence se uživatel stává po zaplacení software a odeslání registrační karty
na adresu výrobce programu, MP-Soft, a.s., Příkop 4, 604 16 Brno. Po přijetí registrační
karty je uživatel zaevidován jako oprávněný, aktivují se mu automatické aktualizace
a poskytuje se veškerý servis a podpora, o kterou požádá.
Licenční kód je zabezpečovacím kódem licence a brání neoprávněnému užívání programu.
Datový klíč je přístupovým kódem k jednotlivým právním oblastem, které uživatel používá.
Po nainstalování software z instalačního média do počítače lze pracovat pouze s tou oblastí,
na kterou má uživatel zakoupenou licenci a odpovídající datový klíč. Jestliže se uživatel
rozhodne používat další právní oblast a rozšíří si licenci, získá nový datový klíč, který novou
právní oblast zpřístupní.
Při prvním spuštění programu doporučujeme upravit velikost okna tak, aby vyhovovala
potřebám užívání.
5
3
Spuštění programu
Standardně se pro spuštění Účetního poradce v prostředí Windows používá ikony, kterou
automaticky vytváří instalační program. Po instalaci se veškeré ikony ukládají do skupiny
s názvem MP-Soft a ta se zařadí do složky „Programy“ v nabídce „Start“.
Význam jednotlivých ikon:
 Doplňující informace
o Otevírá dokument s aktuálními informacemi o instalaci a používání Účetního
poradce.
 Licenční podmínky
o Otevírá dokument s licenčním ujednáním platným pro užívání Účetního
poradce.
 Poslední stav programu Quickbook
o Spustí program, současně nastaví projekt a v něm kapitolu, která byla
otevřená před posledním ukončením programu. Dřívější stav se načítá
z historie prohlížení, která je uložena v diskovém souboru.
Doporučení:
Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí návrat k dřívějšímu stavu prohlížení
dokumentu.
 Ikony s názvem projektu, například „Účetní poradce, stav k 1.8.2010“
o Spustí program a současně otevře úvodní obrazovku projektu, jehož jméno je
obsaženo v názvu ikony.
Doporučení:
Používat tuto ikonu v případech, kdy je žádoucí začít pracovat s novým projektem
nebo historie prohlížení dosud otevřeného projektu je natolik obsáhlá, že je vhodné
začít opět od začátku.
Pro nestandardní způsob spouštění lze využít funkci „Spustit“ v nabídce „Start“,
průzkumník ve Windows nebo jiný správce souborů. Spustitelný modul má jméno
QB6.EXE. Při tomto způsobu spouštění se aplikace vždy nastaví do stavu před posledním
ukončením (pokud není tato vlastnost vypnutá v nastavení programu). Pokud se tímto
způsobem aplikace spouští poprvé, okno aplikace je prázdné a je nutné nejprve otevřít
projekt z nabídky „Projekty“.
3.1 Ovládání programu myší
Ovládání programu myší plně odpovídá konvencím Windows. Text se z databáze promítá
do oken, která jsou vybavena standardními ovládacími symboly, jak je ve Windows
obvyklé. V okně s textem lze listovat pomocí posuvníků, které se zobrazí na pravé straně
okna, u neproporcionálních kapitol, širších jak nastavená velikost okna i na spodním okraji.
Stejně jako v jiných aplikacích pro Windows, lze pomocí myši měnit tvar a umístění oken
na obrazovce. Tvar okna můžete změnit uchopením pravého spodního rohu okna pomocí
myši a následným tahem ve směru změny velikosti okna. Při tahu je nutné mít trvale
stisknuté levé tlačítko myši. Kromě této možnosti existují další, které se provádějí stejně, jak
je obvyklé v prostředí Windows.
6
Umístění okna na obrazovce lze měnit nastavením kurzoru myši na horní hranu okna, při
stisknutém levém tlačítku myši se okno přemístí tahem myší ve směru změny umístění. Při
tahu myší je nutné mít trvale stisknuté levé tlačítko myši.
Myš se používá i na vyvolání funkcí programu. Všechny funkce programu lze vyvolat
z nabídky umístěné v záhlaví okna aplikace. Nabídka se otevře nastavením kurzoru myši
na položku nabídky a následným stiskem levého tlačítka myši. Uvedeným postupem se
otevírají jednotlivé nabídky a lze z nich volit funkce programu. Symboly důležitých
a nejčastěji používaných funkcí programu jsou umístěny v nástrojové liště, pod nabídkou.
Funkce z nástrojové lišty se volí nastavením kurzoru myši na ikonu funkce, po chvíli se
zobrazí stručný popis významu ikony, stiskem levého tlačítka myši se funkce spouští.
3.2 Ovládání programu klávesnicí
Z klávesnice lze ovládat pouze některé funkce programu, řada funkcí nemá alternativní
ovládání a musí se spouštět pouze myší. Při ovládání programu z klávesnice může snadno
dojít k záměně významu ovládacích kláves, záleží ve které oblasti se používají. Například
klávesa <Tab> má jinou funkčnost v textovém okně, kde je text předpisu (posouvá kurzor
po odkazech), a jinou funkčnost v panelu seznamů, kde zajišťuje posun po ovládacích
prvcích panelu. Doporučujeme před použitím klávesnice nejprve kliknout myší na libovolné
místo mimo ovládací prvky textového okna nebo do panelu seznamů a tím určit, ve které
části programu se mají klávesy používat. Kombinace kláves používané pro spuštění funkcí
programu a pro vyvolání nabídky programu se používají nezávisle a ve všech situacích mají
zachován stejný význam.
Při prohlížení textu kapitoly, jejíž objem přesahuje rámec okna lze použít kurzorových
kláves k pohybu v textu po řádcích, kláves <PgUp> a <PgDn> k listování v textu
po obrazovkách, kláves <Home> a <End> k mezním skokům v rámci textu. Pokud jsou
v textu hypertextové odkazy, pohyb po těchto odkazech zajišťuje klávesa <Tab>. Kapitola,
na kterou je propojen hypertextový odkaz se otevře stiskem klávesy <Alt-Enter>.
Položku nabídky programu lze aktivovat stiskem kombinace klávesy <Alt> a podtrženého
písmene v názvu položky. Podtržení písmen se zobrazí po stisku klávesy <Alt>, která
ovládání nabídky aktivuje. Při práci s nabídkou programu jsou zablokovány funkce
prohlížení textu, návrat k těmto funkcím se provede stiskem klávesy <Esc>. Je-li nabídka
aktivní, z klávesnice nelze volit funkce programu pomocí kombinací kláves.
3.3 Ovládání nabídky programu
Nabídka programu obsahuje funkce, které rozšiřují možnosti při prohlížení textů právních
předpisů. K vyvolání funkcí z nabídky je možné použít několik postupů:
 Při vyvolání funkce pomocí myši, stačí nastavit kurzor myši na položku v nabídce
a stisknout levé tlačítko myši.
 Přímý vstup do položek nabídky se provádí stiskem kombinace klávesy <Alt>
a podtrženého písmene v názvu položky.
 Nabídka se opustí bez výběru, stiskem klávesy <Alt>.
7
3.4 Důležité klávesové zkratky
Ovládání nabídky
<Alt-R>
<Alt-B>
<Alt-E>
<Alt-Z>
<Alt-K>
<Alt-P>
<Alt-O>
<Alt-C>
vyvolá nabídku „Projekt“
vyvolá nabídku „Obecné informace“
vyvolá nabídku „Editace“
vyvolá nabídku „Zobrazení“
vyvolá nabídku „Kapitola“
vyvolá nabídku „Pohyb“
vyvolá nabídku „Okno“
vyvolá funkci „Konec“ a ukončí běh aplikace
Ovládání důležitých funkcí
<Ctrl-A>
označí celý text kapitoly otevřené v textovém okně
<Ctrl-C>
označený text umístí do schránky
<Ctrl-D>
vygeneruje seznam referencí - kapitol, které se odkazují na otevřenou
kapitolu
<Ctrl-G>
aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů
<Ctrl-H>
vloží novou záložku k otevřené kapitole
<Ctrl-I>
vygeneruje seznam všech znění (verzí) otevřené kapitoly, obsažených
v systému
<Ctrl-T>
zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech
<Ctrl-X>
ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení
<Ctrl-Z>
vygeneruje seznam citací - kapitol, na které se odkazuje otevřená
kapitola
<F6>
otevírá kapitolu obsah otevřené právní oblasti (modulu) a v ní
zvýrazní název předpisu, ke kterému patří právě otevřená kapitola
<F7>
aktivuje položku „Rejstříky“ v panelu seznamů
Globální hledání
<Ctrl-G>
<F3>
<Shift-F3>
<Enter>
<Shift-Enter>
<Esc>
<Ctrl-A>
aktivuje dialog globálního hledání v panelu seznamů
v otevřené kapitole vyhledá další výskyt hledaného výrazu a nastaví
jej viditelně v okně
v otevřené kapitole vyhledá předchozí výskyt hledaného výrazu
a nastaví jej viditelně v okně
spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky „Návrhy“ nebo
„Historie“
spuštění hledání výrazu zvoleného z nabídky „Návrhy“ nebo
„Historie“
zavření okna „Návrhy“ a „Historie“
označí celý text ve vstupním boxu hledaného výrazu
Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech
<Ctrl-J>
vyhledá předchozí změnu v novelizovaném předpise,
v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že
podbarvení změn)
<Ctrl-M>
vyhledá další změnu v novelizovaném předpise,
v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že
podbarvení změn)
8
otevřeném
je viditelné
otevřeném
je viditelné
<Ctrl-Q>
<Ctrl-T>
Práce s okny
<Ctrl-F3>
<Ctrl-F4>
<Ctrl-F5>
<Ctrl-E>
<Ctrl-U>
<Ctrl-B>
<Ctrl-W>
vyhledá první změnu v novelizovaném předpise, otevřeném
v textovém okně (funkci lze využít za předpokladu, že je viditelné
podbarvení změn)
zapíná/vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech
zavře všechna okna kromě právě aktivního
zavře právě aktivní okno
zavře všechna otevřená okna
zobrazí jediné okno v pracovní ploše programu
otevřená okna uspořádá do kaskády
otevřená okna uspořádá vedle sebe
otevřená okna uspořádá pod sebe
Význam kláves v úplném znění předpisu:
<šipka nahoru>, <šipka dolů>
plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky
<PgUp>
listování v textu směrem k začátku úplného znění
<PgDn>
listování v textu směrem ke konci úplného znění
<End>
skok na konec úplného znění
<Home>
skok na začátek úplného znění
<Tab>
posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem
ke konci úplného znění
<Shift-Tab>
posun ukazatele v úplném znění po hypertextových odkazech směrem
k začátku úplného znění
<Alt-Enter>
otevření odkazu, na kterém je právě nastaven ukazatel
<Ctrl-F>
lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části
slova se nepoužívá náhradní znak „*“)
<Ctrl-Z>
zobrazení seznamu kapitol, na které se úplné znění odkazuje, lze také
vyvolat stiskem tlačítka „Citace“ v nástrojové liště
<Ctrl-T>
vypíná/zapíná zvýraznění změn v textu úplného znění provedených
novelou, pro kterou je úplné znění sestaveno, funkci lze také vyvolat
stiskem tlačítka „Změny“ v nástrojové liště
<Ctrl-A>
označení celého textu úplného znění
<Ctrl-P>
tisk úplného znění
<Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit
z klávesnice, pouze myší
Význam kláves při listování v textu předpisu
<šipka nahoru>, <šipka dolů>
plynulý posun textu ve směru šipky
<PgUp>
listování v textu směrem k začátku kapitoly
<PgDn>
listování v textu směrem ke konci kapitoly
<End>
skok na konec kapitoly
<Home>
skok na začátek kapitoly
<Tab>
posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci
kapitoly
<Shift-Tab>
posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku
kapitoly
9
<Ctrl-F>
lokální hledání slova nebo jeho části (při hledání části slova se
nepoužívá náhradní znak „*“)
<Ctrl-P>
tisk kapitoly
<Ctrl-Ins>, <Ctrl-C> vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit
z klávesnice, pouze myší
3.5 Modifikace zobrazení
Pracovní plocha aplikace Účetní poradce je složena z pevných a volitelných ovládacích
a informačních prvků. Veškeré funkce lze vyvolat z hlavní nabídky aplikace. Pod hlavní
nabídkou může být volitelně k dispozici tzv. nástrojová lišta programu s tlačítky
pro spouštění nejfrekventovanějších funkcí, tlačítka mohou být zobrazena bez popisu
nebo s popisem. Prostor pod nástrojovou lištou je vyhrazen pro textové okno aplikace
(vpravo) a „Panel seznamů“ (vlevo). Mezi textovým oknem a nástrojovou lištou se volitelně
mohou zobrazovat projektové záložky a název právě otevřené kapitoly. Zobrazení
ovládacích a informačních prvků je volitelné, kromě hlavní nabídky funkcí aplikace
a textového okna lze veškeré prvky skrýt, volba se provádí v nabídce „Zobrazení“.
Panel seznamů
Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a v základním
nastavení je vždy zobrazen. Při prvním spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři
základní položky: „Projekty“, „Záložky“ a „Hledání“. Další položky se do panelu seznamů
doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní poradce, viz kapitola „Panel seznamů“.
Po otevření projektu se do panelu vždy doplní položky „Legislativa“ a „Rejstříky“.
V závislosti na typu projektu se doplňují další položky, například „Metodika“. Počet
položek, název a jejich význam se může u jednotlivých projektů lišit.
Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů v průběhu práce s Účetním
poradcem, tvoří tzv. generované položky. Mezi generované položky patří „Citace“,
„Reference“, „Znění“, „Změny“ a „Paragrafový obsah“. Význam generovaných položek
vysvětlují stejnojmenné kapitoly této příručky, podrobnosti uvádí kapitola „Panel seznamů“.
Nástrojová lišta
V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných
funkcí programu. Nástrojová lišta je umístěna bezprostředně pod hlavní nabídkou aplikace,
v základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze
vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší na volném prostoru nástrojové lišty
nebo volbou „Tlačítka aplikace“ , viz kapitola „Možnosti“.
Projektové záložky
Projektová záložka se zakládá pro každý otevřený projekt a vždy se naplní názvem projektu.
Pro projektové záložky je vyhrazen jeden řádek pod nástrojovou lištou programu
a v základním nastavení je zobrazen. Jsou-li projektové záložky zobrazené, umožňují snadné
přecházení mezi otevřenými projekty, viz kapitola „Projekty a operace s nimi“. Zobrazování
projektových záložek lze trvale vypnout volbou „Zobrazené záložky hlavního okna“, viz
kapitola „Možnosti“.
10
Název aktivní kapitoly
Název aktivní kapitoly se promítá těsně nad textové pracovní okno aplikace, kde je pro tuto
informaci vyhrazen jeden řádek. V základním nastavení je řádek pro název aktivní kapitoly
zobrazen. Zobrazování řádku s názvem aktivní kapitoly lze trvale vypnout volbou
„Zobrazovat jméno aktivní kapitoly“, viz kapitola „Možnosti“.
3.6 Otevření odkazu v novém okně
Otevření odkazu v novém okně může být pro uživatele užitečné v případě potřeby
paralelního studování informací. Odkaz se otevře do nového okna jednoduchým postupem:
 Nastavit kurzor myši na odkaz.
 Stisknout klávesu SHIFT a současně kliknout levým tlačítkem myši.
Odkaz se otevře v novém okně, pro které se současně vytvoří nová projektová záložka se
jménem odkazu. Do názvu projektové záložky se promítne název odkazu, většinou se jedná
o číslo paragrafu a číslo předpisu, ke kterému paragraf patří.
Do nového okna nelze otevřít odkaz na úvodní tabulku předpisu, paragrafový obsah, úplné
znění předpisu a seznam změn otevíraný tlačítkem „Změny“.
3.7 Hlavní nabídka funkcí aplikace
Hlavní nabídka aplikace je vždy dostupná, nelze ji skrýt volbou uživatele a používá se
ke spouštění hlavních funkcí. Některé z funkcí obsažených v hlavní nabídce lze spouštět
alternativně stiskem kombinace kláves nebo stiskem tlačítka v nástrojové liště programu.
Přehled položek hlavní nabídky aplikace:
Projekt
Otevři
Zobraz seznam modulů
Test integrity dat
Možnosti
Licence a klíče
Info o programu
Nápověda
Konec
Zobrazí nabídku projektů nainstalovaných do adresáře aplikace s možností
jejich otevření.
V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku „Projekty“.
Zjistí, zda jsou nainstalovaná data v pořádku.
Otevírá dialog nastavení parametrů programu, viz kapitola „Možnosti“.
Otevírá dialog „Možnosti“ a v něm nastaví jako aktivní položku „Licence“,
ve které lze zadat nové licenční číslo nebo datový klíč, viz kapitola
„Nastavení parametrů“.
Zobrazí informační okno s údaji o verzi aplikace, operačním systému
a dalšími parametry důležitými pro běh aplikace.
Zobrazí podrobný popis ovládání programu.
Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení programu a historii prohlížení.
Alternativně se aplikace ukončí stiskem kombinace kláves <Ctrl-X>.
Uživatel není žádán o potvrzení ukončení běhu aplikace.
Obecné informace
Vše označit
INFO Účetní ….
Označí všechny články v nabídce jako přečtené.
Název článku v nabídce obecných informací. Obsah nabídky se mění.
Nabídka obsahuje vždy aktuální informace týkající se pravidelných
aktualizací nebo důležitých změn v Účetním poradci.
11
Editace
Kopírovat
Najít
Poznámky
Nová záložka
Kopíruje označený text z textového okna do schránky systému Windows.
Před kopírováním se text musí označit pomocí myši. Alternativně se spouští
stiskem tlačítka „Kopírovat“.
Spouští hledání slova nebo jeho části v textu otevřené kapitoly.
Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole
v textovém okně. Používá se editor definovaný funkcí „Možnosti“ ve složce
„Adresáře“. Poznámka se ukládá do diskového souboru s interně
generovaným názvem. Alternativně se spouští stiskem tlačítka „Pozn.“.
Vloží k otevřené kapitole novou záložku a zapíše ji do seznamu záložek
v panelu seznamů.
Zobrazení
Panel seznamů
Tlačítka
Záložky projektů
Název aktivní kapitoly
Seznam poznámek
Vypíná/zapíná zobrazení panelu seznamů.
Vypíná/zapíná zobrazení nástrojové (tlačítkové) lišty aplikace.
Vypíná/zapíná zobrazení řádku projektových záložek.
Vypíná/zapíná zobrazení řádku, na který se promítá název otevřené kapitoly
v textovém okně aplikace.
Zobrazí seznam dosud vytvořených poznámek s možností prohlížení a úprav.
Kapitola
Tisk
Citace
Reference
Znění
Historie
Změny
Spouští tisk kapitoly otevřené v textovém okně. Před odesláním textu
na tiskárnu zobrazí dialog „Tisk“, ve kterém lze zvolit tiskárnu a nastavit její
parametry. Tisk se alternativně spouští stiskem tlačítka „Tisk“ nebo
kombinací kláves <Ctrl-P>.
Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola
v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou
položkou „Citace“. Alternativně se spouští stiskem tlačítka „Citace“ nebo
stiskem kombinace kláves <Ctrl-Z>.
Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu
v textovém okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou
položkou „Reference“. Alternativně se spouští stiskem tlačítka „Reference“
nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-D>.
Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf
nebo článek předpisu. Volbou funkce se generuje seznam všech verzí
otevřeného paragrafu nebo článku, seznam se vloží do panelu seznamů.
Alternativně se spouští stiskem tlačítka „Znění“ nebo stiskem kombinace
kláves <Ctrl-I>.
Vygeneruje a zobrazí seznam všech novelizovaných znění (verzí) otevřené
kapitoly, vygeneruje historii kapitoly a případně i jejich odstavců. Funkce je
aktivní pouze je-li otevřen paragraf nebo článek předpisu.
Funkce je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se
zvýrazněním změn provedených novelou. Volbou funkce se zapíná nebo
vypíná podbarvení změn v novelizovaných předpisech. Alternativně se
spouští stiskem tlačítka „Změny“ nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-T>.
Pohyb
Globální hledání
Hledej další výskyt
12
V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku „Hledání“. Alternativně se
spouští stiskem tlačítka „Hledej“ nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-G>.
V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde další výskyt
hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka „>>“ umístěného
ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem klávesy <F3>.
Předchozí výskyt
Obsah
Rejstříky
První změna v kapitole
Další změna
Předchozí změna
V kapitole otevřené ze seznamu globálního hledání najde předchozí výskyt
hledaného výrazu. Alternativně se spouští stiskem tlačítka „<<“ umístěného
ve spodní části seznamu globálního hledání nebo stiskem kombinace kláves
<Shift-F3>.
Funkce je aktivní pouze, je-li otevřený modul vybaven lokálním obsahem.
Zobrazí lokální obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu,
ke kterému náleží kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech,
kdy se kapitoly otevírají ze seznamu hledání a nelze je identifikovat.
Alternativně se spouští stiskem tlačítka „Obsah“ nebo stiskem klávesy <F6>.
V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku „Rejstříky“. Alternativně se
spouští stiskem tlačítka „Rejstřík“ nebo stiskem klávesy <F7>.
Funkce se používá u předpisů novelizovaných po 1.1.1998. Vyhledá
v otevřené kapitole první změnu provedenou novelou, změna je podbarvená
žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-Q>.
Funkce se používá u předpisů novelizovaných po 1.1.1998. Vyhledá
v otevřené kapitole další změnu provedenou novelou, změna je podbarvená
žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>.
Funkce se používá u předpisů novelizovaných po 1.1.1998. Vyhledá
v otevřené kapitole předchozí změnu provedenou novelou, změna je
podbarvená žlutou barvou. Alternativně se spouští stiskem kombinace kláves
<Ctrl-J>.
Okno
Zavři
Zavři vše
Zavři ostatní
Kaskáda
Pod sebe
Vedle sebe
Jediné
Otevřené moduly
Konec
Uzavře právě aktivní textové okno a současně uzavře i otevřený projekt bez
uložení historie prohlížení.
Zavře všechna otevřená okna a současně uzavře všechny otevřené projekty.
Zavře všechna otevřená okna, kromě právě aktivního okna a současně uzavře
projekty otevřené v zavíraných oknech.
Uspořádá okna otevřených projektů kaskádově tak, že z každého okna je
viditelná horní hrana okna s názvem projektu. Mezi projekty se lze přepínat
kliknutím myší na horní hraně okna nebo pomocí projektových záložek,
pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky „Okno“.
Uspořádá okna otevřených projektů pod sebe do pracovní plochy aplikace.
Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna, pomocí
projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní
části nabídky „Okno“.
Uspořádá okna otevřených projektů vedle sebe do pracovní plochy aplikace.
Mezi projekty se lze přepínat kliknutím myší do viditelné části okna nebo
pomocí projektových záložek, pokud jsou viditelné nebo volbou projektu
ze spodní části nabídky „Okno“.
Pracovní plocha aplikace se vyplní jediným oknem, ostatní zůstanou
neviditelná. Mezi projekty se lze přepínat pomocí projektových záložek,
pokud jsou viditelné nebo volbou projektu ze spodní části nabídky „Okno“.
Uvozuje seznam právě otevřených projektů. Ze seznamu lze projekty volit
myší a tak se přepínat mezi okny.
Ukončí běh aplikace, uloží aktuální nastavení a historii prohlížení.
3.8 Panel seznamů
Panel seznamů je umístěn vlevo od pracovního textového okna aplikace a promítají se
do něj veškeré seznamové kapitoly aplikace. V základním nastavení je panel vždy zobrazen.
Zobrazení panelu lze vypnout nebo zapnout volbou položky „Panel seznamů“ v nabídce
13
„Zobrazení“. Přechodně se panel skryje nebo zobrazí kliknutím myší na symbolu šipky „<<“
nebo „>>“ vlevo od panelu, viz obrázek 1. Směr šipky se mění v závislosti na tom, zda je
panel viditelný nebo skrytý.
V horní části panelu seznamů je prostor pro umístění seznamových položek. Při prvním
spuštění aplikace panel seznamů vždy obsahuje tři základní položky: „Projekty“, „Záložky“
a „Hledání“. Další položky se do panelu seznamů doplňují v průběhu práce s aplikací Účetní
poradce. Volba položky se provádí nastavením kurzoru myši na položku a následným
stiskem levého tlačítka myši.
Obrázek 1 Panel seznamů před otevřením projektu
Po otevření projektu se základní sada tří položek rozšíří o další. Projekt standardně vytváří
položky „Legislativa“, „Rejstříky“ a „Doplněno“, některé projekty mohou vytvářet i další
položky, například „Metodika“, „Praktikum“ nebo „Věstníky“. Počet vytvářených položek
a jejich pojmenování závisí na projektu.
Další skupinu položek, které se promítají do panelu seznamů, tvoří tzv. generované položky.
Generované položky nejsou závislé na projektu, tvoří výstup stejnojmenných funkcí
aplikace. Mezi generované položky patří „Citace“, „Reference“, „Znění“, „Historie“,
„Změny“ a „Paragrafový obsah“. Význam generovaných položek vysvětlují stejnojmenné
kapitoly této příručky.
14
Do spodní části panelu seznamů se promítají specifické ovládací prvky, jejichž počet
a význam se liší v závislosti na právě otevřeném seznamu. Význam těchto ovládacích prvků
popisují kapitoly zaměřené na jednotlivé položky panelu seznamů.
3.9 Nástrojová lišta
V nástrojové liště jsou standardně umístěna tlačítka pro spouštění nejvíce používaných
funkcí Účetního poradce. V základním nastavení se tlačítka zobrazují včetně stručného
popisu. Zobrazení popisu tlačítek lze vypnout nebo zapnout dvojitým kliknutím myší
na volném prostoru nástrojové lišty. Význam tlačítek v nástrojové liště:
Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem k začátku – krok zpět (k dříve
zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka
„Zpět“. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít.
Pohyb v seznamu historie navštívených kapitol směrem ke konci – krok vpřed (k později
zobrazeným kapitolám). Seznam se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od tlačítka
„Vpřed“. Ze seznamu historie lze vybrat libovolnou kapitolu a otevřít.
Tisk kapitoly otevřené v textovém okně na výchozí tiskárně. Další možnosti tisku lze
volit z nabídky, která se zobrazí kliknutím myší na černé šipce vpravo od tlačítka „Tisk“.
Kopíruje označený text do schránky. Kopírovaný text lze vložit do jiné aplikace,
například textového editoru.
Vloží záložku k otevřené kapitole a zapíše ji do složky Záložky v panelu seznamů.
Současně se v panelu seznamů nastaví jako aktivní položka „Záložky“.
V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku „Hledání“.
Otevře dialog lokální hledání slova nebo jeho části v otevřené kapitole.
Zobrazí obsah otevřeného modulu a v něm zvýrazní název předpisu, ke kterému náleží
kapitola otevřená v textovém okně. Používá se v případech, kdy se kapitoly otevírají ze
seznamu hledání a nelze je identifikovat. Tlačítko lze použít, je-li aktivní.
V panelu seznamů nastaví jako aktivní položku „Rejstříky“.
Spouští textový editor, do kterého lze napsat poznámku ke kapitole otevřené v textovém
okně. Používá se editor definovaný funkcí „Možnosti“ ve složce „Adresáře“. Poznámka
se ukládá do diskového souboru s interně generovaným názvem.
Generuje seznam kapitol, na které se odkazuje právě otevřená kapitola v textovém okně.
Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou „Citace“.
Generuje seznam kapitol, které se odkazují na právě otevřenou kapitolu v textovém
okně. Seznam se vloží do panelu seznamů pod stejnojmennou položkou „Reference“.
Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek
předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech verzí otevřeného paragrafu nebo
článku, seznam se vloží do panelu seznamů.
15
Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřený paragraf nebo článek
předpisu. Stiskem tlačítka se generuje seznam všech historických novelizovaných znění
(verzí) otevřeného paragrafu nebo článku a jeho odstavců (pokud existují), seznam se
vloží do panelu seznamů.
Tlačítko je aktivní pouze v případě, je-li v textovém okně otevřená kapitola se
zvýrazněním změn provedených novelou. Stiskem tlačítka se zapíná nebo vypíná
podbarvení změn v novelizovaných předpisech.
16
4
Architektura systému
Architektura Účetního poradce je jednoduchá a přehledná, s důrazem na snadné ovládání.
Software může začít používat každý, kdo si umí na počítači spustit program a zná standardy
ovládání programu myší.
4.1 Uspořádání předpisů
Účetní poradce obsahuje předpisy publikované ve Sbírce zákonů, Sbírce mezinárodních
smluv, Finančním zpravodaji a dalších registrovaných věstnících. Předpisy jsou v systému
řazeny tématicky do právních oblastí, například daňové předpisy tvoří samostatnou právní
oblast (datový modul), účetní předpisy jsou chápány také jako samostatná právní oblast atd.
Seznam právních oblastí otevřeného projektu se promítá do panelu seznamů, položky
„Legislativa“. Rozsáhlejší hlavní právní oblasti se v seznamu dále dělí. V rámci každé
právní oblasti (datového modulu) se předpisy organizují do skupin, podle typu, například
zákony, vyhlášky, nařízení vlády, smlouvy apod. V každé skupině jsou předpisy uváděny
včetně čísel ze Sbírky zákonů, roku vydání a úplného názvu. Pokud je předpis po dobu jeho
platnosti novelizován, v seznamu předpisů jsou uvedeny všechny jeho novely včetně
uvedení časového údaje o účinnosti, viz příklad na obrázku 2.
PLATEBNÍ STYK
Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů
Novely zákona:
č. 156/2010 Sb.
č. 284/2009 Sb., základní znění zákona
5. 6.2010 - v platnosti
1.11.2009 - 4. 6.2010
Obrázek 2 Příklad novelizovaného předpisu
Na obrázku 2 je typický příklad uspořádání novelizovaných předpisů ve skupině, konkrétně
se jedná o zákon o platebním styku. Dle obrázku jsou v Účetním poradci dvě verze
uvedeného zákona, stav k 1. srpnu 2010. V záhlaví seznamu je úplný název zákona, za
kterým následuje seznam jeho novelizací. Každá verze zákona je uvedena číslem (vlevo),
pod kterým byla příslušná novela publikována ve Sbírce zákonů a intervalem platnosti
(vpravo). Obvykle první verze zákona v seznamu, u které není interval platnosti vpravo
omezen, je poslední, dosud publikovanou novelou předpisu. Není to však pravidlem, protože
řazení v seznamu se řídí intervalem platnosti, nikoli pořadím publikování ve Sbírce zákonů.
Jestliže uživatel potřebuje znění zákona z roku 2009, může otevřít základní znění zákona.
Pro uživatele je důležitá skutečnost, že každé znění zákona uvedené v systému je úplné
s vyznačením změn provedených novelou, nejedná se o pouhý novelizační předpis, jak jej
otiskne Sbírka zákonů. Pokud v seznamu proběhla změna, například byla vložena nová
novelizace zákona, změněné údaje jsou podbarvené žlutě a název zákona je uveden tučně.
Starší verze předpisů, s ukončenou platností, jsou uložené v tzv. archivních modulech.
Aktuální verze jsou uložené v tzv. aktivních modulech, které se průběžně aktualizují.
Umístění předpisu v archivních modulech je signalizováno v seznamu světlejší ikonou pro
otevření předpisu. Předpisy uložené v aktivních modulech mají v seznamu ikonu tmavší.
17
Aktivní moduly se instalují do počítače vždy, archivní moduly se mohou instalovat
volitelně, v základním nastavení se instalují vždy. Pokud nejsou archivní moduly
nainstalovány, odkaz na předpis uložený v archivu se nepropojí a zobrazí se upozornění.
Archivní moduly lze dodatečně nainstalovat z instalačního média.
Vybraný předpis ze seznamu se otevírá kliknutím myší na ikoně umístěné vlevo od prvního
slova názvu předpisu nebo vlevo od čísla novelizace u předpisů novelizovaných. Jako první
se otevírá úvodní tabulka předpisu se základními informacemi o předpisu, viz příklad
na obrázku 3.
ZÁKON
o účetnictví
č. 563/1991 Sb.
paragrafový obsah úplné znění předpisu
derogace
Publikován:
Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 563/1991, částka 107 ze dne
31.12.1991. Autorem zákona je Federální shromáždění ČSFR.
Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992. Novela zákonem č. 227/2009 Sb. nabývá
účinnosti dnem 1. července 2010.
Novely zákona:
Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., částka 68, ze dne 24. 7.2009
Ve znění zákona č. 304/2008 Sb., částka 98, ze dne 19. 8.2008
Ve znění zákona č. 230/2009 Sb., částka 70, ze dne 30. 7.2009
Ve znění zákona č. 126/2008 Sb., částka 40, ze dne 16. 4.2008
Ve znění zákona č. 348/2007 Sb., částka 108, ze dne 21.12.2007
Ve znění zákona č. 296/2007 Sb., částka 97, ze dne 29.11.2007
Ve znění zákona č. 261/2007 Sb., částka 85, ze dne 16.10.2007
Ve znění zákona č. 69/2007 Sb., částka 31, ze dne 4. 4.2007
Ve znění zákona č. 264/2006 Sb., částka 84, ze dne 7. 6.2006
Ve znění zákona č. 230/2006 Sb., částka 73, ze dne 29. 5.2006
Ve znění zákona č. 57/2006 Sb., částka 24, ze dne 8. 3.2006
Ve znění zákona č. 81/2006 Sb., částka 30, ze dne 15. 3.2006
……………………
Obsah úvodní tabulky předpisu se může lišit podle typu předpisu, ale koncepce uspořádání
a význam jednotlivých informací zůstává stejný.
Úvodní obrazovka je plně proporcionální, její obsah se přizpůsobí nastavené šířce
pracovního okna prohlížecího programu. Všechny úvodní obrazovky předpisů mají
v systému jednotný formát. Identifikace předpisu vždy začíná uvedením typu předpisu
velkými písmeny, následuje přesný název předpisu a číslo předpisu, pod kterým byl
publikován ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji nebo jiném věstníku.
Za hlavičkou předpisu jsou tlačítka pro vstup k obsahu předpisu. U každého předpisu jsou
vždy uvedena tlačítka "paragrafový obsah" a "úplné znění předpisu". Ostatní tlačítka jsou
volitelná, uvádějí se v případě, že to obsah předpisu vyžaduje.
Význam standardně používaných tlačítek v úvodní obrazovce předpisu:
18
Paragrafový obsah
Vstup do seznamu paragrafů nebo článků předpisu a jejich nadpisů. Ze seznamu lze
vstupovat do znění jednotlivých paragrafů nebo článků, lze je prohlížet, využívat vazeb
na jiné předpisy, tisknout, kopírovat celé předpisy nebo jejich části do jiných aplikací,
vkládat k nim komentáře nebo záložky, zobrazit seznam znění nebo historii zvoleného
paragrafu apod.
Úplné znění předpisu
V úplném znění předpisu jsou statě předpisu řazené za sebou, lze v něm listovat jako v textu
zpracovávaném textovým editorem, hledat jednotlivá slova nebo jejich části apod.
U novelizovaných předpisů úplné znění obsahuje vždy veškeré změny provedené novelami
předpisu až po zvolenou verzi. Změny provedené zvolenou novelou jsou v úplném znění
barevně zvýrazněné žlutou barvou, do vypuštěného textu lze nahlédnout kliknutím na šedé
šipce směřující vzhůru.
Poznámka
Poznámka není uváděna u všech předpisů. Většinou poznámka obsahuje informace o zrušení
předpisu nebo omezení při nabývání účinnosti některých částí předpisu.
Derogace
Vstup do zrušovacích ustanovení předpisu, pokud v předpisu existují.
Související předpisy
Obsahuje seznam předpisů, které přímo souvisejí s otevřeným předpisem a přímo určují jeho
provádění nebo ovlivňují obsah. Standardně se tato položka uvádí u smluv o zamezení
dvojího zdanění, dále je uvedena například u zákona o cestovních náhradách.
Změny
Obsahuje seznam paragrafů nebo článků předpisu, ve kterých proběhla změna novelou, jejíž
číslo je uvedeno vpravo od tlačítka.
Za tlačítky umístěnými pod názvem předpisu následuje sekce základních informací
o předpisu a jeho novelizacích. V sekci "Publikován" jsou uvedeny informace o vydání
předpisu. V sekci "Účinnost" se uvádějí informace o nabytí účinnosti předpisu. Pokud byl
předpis novelizován, je zde uvedena i účinnost právě otevřené novely. Sekce "Novely" je
vyplněna pouze u předpisů, které byly novelizovány a obsahuje seznam novel, jejichž
změny jsou zapracovány v právě otevřené verzi předpisu. Novely jsou v seznamu seřazeny
od nejnovější po nejstarší a čísla novel jsou propojena na odpovídající úvodní obrazovky.
U předpisů novelizovaných po 1.1.2000 je v informačním řádku novely tlačítko „Změny“,
které otevírá seznam paragrafů, článků nebo jiných statí předpisu, ve kterých novela
provedla změny, viz kapitola „Tlačítka změny“.
4.2 Paragrafový obsah
Tlačítkem „Paragrafový obsah“ je vybavena každá úvodní obrazovka předpisu. Jmenuje se
vždy "Paragrafový obsah", i když se jedná o předpis, který je složen z jinak nazvaných statí.
Výjimku tvoří krátké předpisy, u kterých se stejnojmenná položka v „Panelu seznamů“
19
nevytváří a pomocí paragrafového obsahu se otevírá úplný text předpisu. V těchto případech
se shoduje funkce položek "Paragrafový obsah" a "Úplné znění předpisu".
Stiskem tlačítka "Paragrafový obsah" se v panelu seznamů otevře seznam čísel paragrafů,
článků nebo názvů statí, ze kterých se předpis skládá. Číselná řada paragrafů nebo článků je
vždy souvislá a obsahuje nadpisy. Ze seznamu lze volit paragrafy nebo články, do okna
vpravo se promítá jejich obsah. V textu kapitol otevíraných z paragrafového obsahu nejsou
barevně zvýrazněny změny, i když je předpis novelizován.
Seznam „Paragrafový obsah“ se uzavře kliknutím myší na křížku umístěném vpravo
od záhlaví seznamu. Po uzavření seznamu tímto způsobem zůstává v textovém okně
poslední otevřená kapitola. Seznam se automaticky uzavře při pohybu zpět v historii
prohlížení.
Paragrafové obsahy jsou kapitoly, které mají explicitně přidělenou vlastnost, která určuje
způsob jejich promítání do okna aplikace. Tento specifický způsob řešení přináší zvláštnosti
v chování programu, které mohou uživatele překvapit. Pokud se v textu předpisu vyskytne
odkaz na paragrafový obsah, pracuje se s ním ve stejném režimu jako při otevření z úvodní
obrazovky předpisu.
4.3 Úplné znění předpisu
Každý zákon nebo právní norma podléhá postupnému vývoji, některé předpisy více, některé
méně. Dnes se dá říci, že většina právních norem byla v souvislosti se změnami
ve společnosti a hospodářství nějakým způsobem upravena - novelizována. Novelizace
předpisu se v Účetním poradci projeví jako nový titul původního předpisu v příslušném
znění. Po každé novelizaci má uživatel k dispozici úplné znění a současně kompletní
posloupnost jednotlivých úplných znění předpisu tak, jak byl předpis postupně novelizován.
U každého úplného znění se uvádí časový interval, po který byla novela v platnosti.
Úplné znění předpisu lze v Účetním poradci vyvolat volbou položky „Úplné znění předpisu“
z úvodní tabulky předpisu. Úplné znění tvoří souvislý text, ve kterém jednotlivé paragrafy
následují jeden za druhým, včetně nadpisů a textu. V textu úplného znění lze plynule listovat
pomocí kurzorových kláves, myší pomocí symbolů v posuvníku na pravé hraně okna
nebo automaticky kliknutím na kolečko myši.
Význam kláves v úplném znění předpisu:
<šipka nahoru>, <šipka dolů>
plynulý posun textu úplného znění ve směru šipky
<PgUp>
listování v textu směrem k začátku úplného znění
<PgDn>
listování v textu směrem ke konci úplného znění
<End>
skok na konec úplného znění
<Home>
skok na začátek úplného znění
<Tab>
posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem ke konci úplného znění
<Shift-Tab> posun ukazatele po hypertextových odkazech směrem k začátku úplného
znění
<Ctrl-F>
lokální hledání slova nebo jeho části v úplném znění (při hledání části slova
se nepoužívá náhradní znak „*“)
20
<Ctrl-Z>
<Ctrl-T>
<Ctrl-P>
<Ctrl-A>
<Ctrl-Ins>,
<Ctrl-C>
zobrazení seznamu kapitol, na které se úplné znění odkazuje. Lze také
vyvolat stiskem tlačítka „Citace“ v nástrojové liště
vypíná/zapíná zvýraznění změn v textu úplného znění provedených novelou,
pro kterou je úplné znění sestaveno. Lze také vyvolat stiskem tlačítka
„Změny“ v nástrojové liště
tisk úplného znění
označení celého textu úplného znění
vložení označeného textu do schránky, text však nelze označit z klávesnice,
pouze myší
V úplném znění nelze z klávesnice otevřít odkaz, na kterém je nastaven kurzor.
4.3.1 Podbarvení změn u novelizovaných předpisů
Novela předpisu se v Účetním poradci projeví jako nová verze původního předpisu.
Po každé novelizaci má uživatel k dispozici úplné znění předpisu se zapracovanými
změnami. Postupně se tvoří posloupnost jednotlivých úplných znění předpisu tak, jak
postupovaly novelizace. Platnost každého úplného znění je vymezena časovým intervalem,
ve kterém byla nebo je novela v platnosti.
V úplných zněních vložených do Účetního poradce po 1. únoru 1998 je k dispozici funkce
barevného odlišení textu vloženého novelou (novelou, která je právě otevřená) a možnost
nahlédnout do textu vypuštěného. Nově vložený text se podbarví žlutě, vypuštěný text
signalizuje šedé tlačítko umístěné na pozici, kde byl text vypuštěn. Kliknutím myší
na tlačítku se otevře malé okénko s vypuštěným textem. Změny v textu se podbarvují
vždy vzhledem k úplnému znění předcházející novely, dřívější změny se barevně neodlišují.
Podbarvení změn v úplném znění se automaticky zapíná ihned po sestavení úplného znění,
současně se v okně viditelně nastaví první změna. Další změny lze v úplném znění vyhledat
stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>, kombinací kláves <Ctrl-J> se lze vracet k předchozí
změně a kombinací kláves <Ctrl-Q> se lze nastavit na první změnu v úplném znění.
Uvedené kombinace kláves lze nahradit volbou odpovídajících položek v nabídce „Pohyb“.
Třetí alternativou jsou žluté šipky umístěné na pravé hraně textového okna, viz obrázek 4.
<Ctrl-Q>
<Ctrl-J>
<Ctrl-M>
Obrázek 4 Šipky pro vyhledávání změn v otevřené kapitole
Šipka dolů nastaví do okna další změnu. Jednoduchá šipka nahoru nastaví do okna
předcházející změnu. Dvojitá šipka nahoru nastaví do okna první změnu v otevřené kapitole.
Podbarvení změn lze vypnout/zapnout stiskem tlačítka „Změny“ v nástrojové liště programu
nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-T>. Při vypnutém podbarvení změn nelze používat
kombinace kláves ani žlutých šipek pro listování ve změnách.
21
Podbarvení změn se nezobrazuje u nenovelizovaných předpisů, základních zněních
předpisů, předpisů novelizovaných před 1.1.1998 a v úplných zněních předpisů vydaných
ve Sbírce zákonů.
4.4 Tlačítka "Změny"
Tlačítka s názvem "Změny" jsou v úvodních tabulkách předpisů novelizovaných
po 1.1.2000. Stiskem tlačítka se otevírá seznam novelou změněných paragrafů, článků
nebo jiných statí předpisu. Číselná řada paragrafů nebo článků v seznamu nemusí být
souvislá a neobsahuje standardně uváděné nadpisy.
Tlačítka jsou umístěna v úvodních tabulkách novelizovaných předpisů, v sekci "Novely",
vždy vlevo od stručné charakteristiky novelizačního předpisu. Pokud je v úvodní obrazovce
více tlačítek, každé z nich otevírá jiný seznam změněných paragrafů, článků nebo jiných
statí předpisu, který svým obsahem koresponduje s číslem novely uvedené vpravo
od tlačítka, viz příklad na obrázku 3. První tlačítko "Změny", uvedené na obrázku 3,
obsahuje seznam paragrafů změněných novelou č. 227/2009 Sb., druhé tlačítko se vztahuje
k novele č. 304/2008 Sb. atd.
Vlastnosti kapitoly, kterou otevírá tlačítko "Změny", jsou odvozené od kapitoly
"Paragrafový obsah". Stiskem tlačítka "Změny" se v panelu seznamů vytvoří stejnojmenná
položka a vyplní se seznamem změněných paragrafů, článků nebo jiných statí předpisu.
Mezi seznamem a textovým oknem lze volně přecházet myší a ovládat jejich funkce.
Obsah kapitoly (paragrafu, článku nebo jiné statě), která se zvolí ze seznamu „Změny“, se
promítne do textového okna vpravo, automaticky se žlutě podbarví text nově vložený
novelou a zobrazení se nastaví tak, aby v okně byla vidět první provedená změna
nebo alespoň její začátek. Text vypuštěný novelou signalizuje šedé tlačítko umístěné
na pozici, kde byl text vypuštěn. Kliknutím myší na tlačítko se otevře malé okénko
s vypuštěným textem. Má-li text kapitoly v textovém okně vpravo větší rozsah než
nastavený rámec okna, další změna se dohledá stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>,
k předchozí změně se lze vrátit stiskem kombinace kláves <Ctrl-J> a první změna se nastaví
stiskem kombinace kláves <Ctrl-Q>. Pro listování ve změnách lze také využít stejnojmenné
položky v nabídce „Pohyb“ nebo ovládacích šipek v pravé částí okna aplikace, které se
zobrazí obsahuje-li kapitola změny, viz obrázek 4. Pokud kapitola změny neobsahuje,
ovládací šipky se nezobrazí.
Podbarvení změn v otevřené kapitole lze vypnout/zapnout stiskem tlačítka "Změny",
umístěného v nástrojové liště programu nebo stiskem kombinace kláves <Ctrl-T>.
4.5 Hypertextové odkazy
Účetní poradce využívá technologie hypertextových odkazů k provázání předpisů a jejich
výkladů programově řešenými vazbami. V praxi se tato technologie projeví možností otevřít
kapitolu s citací přímo z textu předpisu a po jejím prostudování se vrátit zpět k původnímu
textu. Standardně jsou v textu hypertextové odkazy odlišeny modrou barvou a jsou
podtržené.
22
Nastaví-li se kurzor myši na hypertextový odkaz, změní se tvar kurzoru ze standardní šipky
na symbol ručičky. Kapitola, na kterou je odkaz propojen, se vyvolá stiskem levého tlačítka
myši. Text kapitoly se promítne do stejného pracovního okna, ze kterého je odkaz vyvolán.
Návrat zpět k původní kapitole se provede stiskem tlačítka „Zpět“ v nástrojové liště
programu nebo stejnojmennou volbou z lokální nabídky okna.
Navštívené kapitoly se zaznamenávají do historie a odlišují se barevně od kapitol, které ještě
navštívené nebyly. Barevné odlišení není omezeno pouze na rozsah otevřené kapitoly, ze
které se odkazy vyvolávají, ale projeví se vždy při otevření kterékoli jiné kapitoly, která
obsahuje odkaz na již navštívenou kapitolu. Například, navštívíme-li §24 zákona o daních
z příjmů v platném znění, barevně se budou odlišovat všechny odkazy na tento paragraf
ve všech kapitolách, které se otevřou následně.
Seznam navštívených kapitol se ukládá pouze po dobu běhu programu a zruší se při jeho
ukončení. Po novém spuštění mají opět všechny odkazy původní, většinou modrou barvu.
23
5
Projekty a operace s nimi
5.1 Otevření projektu
Účetní poradce je modulární aplikace, kterou lze volně rozšiřovat o další doplňkové moduly.
Veškeré používané projekty a moduly se vždy instalují do jednoho společného adresáře.
Adresář lze v instalačním programu libovolně měnit, ale doporučujeme používat základní
nastavení.
Po spuštění aplikace se veškeré projekty a doplňkové moduly, nainstalované do společného
adresáře, nabízejí v panelu seznamů pod položkou „Projekty“, viz obrázek 5. Pokud je
instalace správná, seznam „Projekty“ obsahuje alespoň jeden projekt.
Projekt se otevírá postupem:
1. Kurzor se pomocí myši nebo kurzorových kláves nastaví na projekt, který se má
otevřít.
2. Projekt se otevře:
a. Kliknutím levým tlačítkem myši na názvu projektu.
b. Kliknutím pravým tlačítkem myši na názvu projektu a následnou volbou
položky „Otevři“ ze zobrazené nabídky.
c. Kliknutím na ikoně „Otevři“ ve spodní části panelu seznamů.
Obrázek 5 Panel seznamů, položka „Projekty“ při prvním spuštění programu
Aplikace umožňuje otevření neomezeného množství projektů současně. Pro každý projekt se
automaticky vytvoří záložka projektu, viz příklad na obrázku 6 a samostatná historie
prohlížení. Mezi otevřenými projekty se lze přepínat kliknutím myší na záložce projektu
nebo volbou otevřeného projektu z nabídky „Okno“.
Obrázek 6 Záložky otevřených projektů
24
5.2 Uzavření projektu
Otevřené projekty a jejich aktuální historie prohlížení se po ukončení aplikace zaregistrují
a při opětovném spuštění se obnoví za předpokladu, že se aplikace spouští z ikony s názvem
„Poslední stav programu QBOOK“. Otevřený projekt lze uzavřít kliknutím pravým
tlačítkem myši na záložce projektu a následnou volbou položky „Zavřít“ z lokální nabídky.
Právě aktivní projekt lze zavřít volbou položky „Zavři“ z nabídky „Okno“.
5.3 Informace o projektu
O každém projektu obsaženém v seznamu „Projekty“ lze získat základní údaje:

jméno diskového souboru, ve kterém je uložen,

jméno autora datového obsahu projektu,

verzi datového formátu, ve kterém je projekt uložen.
Pro vyvolání informací o projektu slouží zelená šipka umístěná v pravém dolním rohu
seznamu „Projekty“. Kliknutím myší na šipce se ve spodní části okna seznamu „Projekty“
rozvine dialog s informacemi o projektu, na kterém je právě nastaven kurzor. Příklad
informačního obsahu okna pro projekt Účetní poradce uvádí obrázek 7. V uvedeném
příkladě je projekt uložen v diskovém souboru jménem „UP“, autorem datového obsahu
projektu je Svaz účetních a projekt je uložen v datovém formátu s interním označením „6.0
(W 6.0 2009/05/19“).
Informace o projektu nemají pro uživatele přímý praktický význam, většinou se používají
při řešení konfliktních situací při práci s projektem.
Obrázek 7 Informace o projektu Účetní poradce
5.4 Po otevření projektu
Projekt se otevírá postupem uvedeným v kapitole „Otevření projektu“ a po otevření se
pro něj vytvoří záložka projektu. Po otevření projektu se do panelu seznamů doplní nové
položky, jejichž názvy a počet závisí na vnitřní struktuře projektu. U standardních projektů,
obsahujících právní předpisy, se vždy vytvářejí položky „Legislativa“, „Doplněno“
a „Rejstřík“. Projekt Účetní poradce dále vytváří položku „Metodika“ a „Praktikum“.
5.4.1 Legislativa
Seznam s názvem „Legislativa“ je víceúrovňovým seznamem právních oblastí obsažených
v otevřeném projektu. Například projekt Účetní poradce vytváří seznam „Legislativa“ se
třemi úrovněmi, příklad uvádí obrázky 8 a 9.
25
Obrázek 8 Seznam „Legislativa“ projektu Účetní poradce, první úroveň
První úroveň seznamu obsahuje hlavní právní okruhy Účetního poradce, které se dále dělí
na právní oblasti ve druhé úrovni. Druhá úroveň seznamu se otevírá jedním kliknutím myší
na symbolu
umístěném vlevo od názvu hlavního právního okruhu nebo dvojitým
kliknutím myší přímo na názvu hlavního právního okruhu. Další úrovně lze otevírat také
pomocí klávesnice, výběr se provádí pomocí kurzorových kláves, úroveň se otevírá stiskem
klávesy <Enter> na názvu úrovně. Příklad otevření dalších úrovní seznamu uvádí obrázek 9.
Druhá úroveň seznamu obsahuje názvy právních oblastí, které patří do hlavního právního
okruhu. Symbol
uzavřené složky signalizuje, že se pod těmito položkami skrývá další
úroveň seznamu. Symbol
otevřené stránky signalizuje, že se jedná o poslední úroveň
seznamu a v textovém okně lze otevřít konečný seznam předpisů s úplnými názvy
a účinnostmi.
Poslední úroveň seznamu obsahuje dělení předpisů právní oblasti podle typů. Výjimečné
postavení má vždy první položka s názvem „Všechny“, nabízí vždy ucelený přehled všech
kategorií předpisů obsažených ve zvolené právní oblasti se zvýrazněním změn provedených
od poslední aktualizace. Seznam předpisů otevíraný položkou „Všechny“ je konstruovanou
kapitolou a u některých právních oblastí může být rozsáhlý.
Rozbalení a sbalení všech úrovní seznamu položky „Legislativa“ se provádí kliknutím myší
na symbol „+“ (rozbalení seznamu) a „-“ (sbalení seznamu) v levém spodním rohu panelu
seznamů, viz obrázek 9.
Seznam právních předpisů, ve kterém jsou názvy předpisů, platnost a další informace, se
neotevírá v panelu seznamů na položce „Legislativa“, ale v textovém okně vpravo. Příklad
seznamu novelizovaných předpisů uvádí obrázek 2. Každý předpis začíná názvem včetně
čísla citace předpisu ve Sbírce zákonů, za názvem následuje seznam novelizací řazených
od nejnovější po nejstarší. Vpravo od čísla novelizace je uveden interval platnosti
novelizace následovaný ikonou
, která otevírá okno se základními informacemi
o novelizaci a vazbami na ostatní předpisy, příklad uvádí obrázek 10. Úvodní obrazovka
předpisu se ze seznamu otevírá kliknutím na ikoně , podrobnější informace o úvodní
obrazovce předpisu uvádí kapitola „Uspořádání předpisů“.
26
Obrázek 9 Další úrovně seznamu „Legislativa“ projektu Účetní poradce
Obrázek 10 Příklad okna se základními informacemi o předpisu
Význam jednotlivých položek ve formuláři:
Publikován
Číslo/ročník, pod kterým byl předpis nebo jeho novela publikována ve Sbírce zákonů.
Pokud se jedná o novelu předpisu, je v této položce číslo, pod kterým byla publikována
novela.
Částka
Číslo částky Sbírky zákonů, ve které byl předpis nebo jeho novela publikována.
Ze dne
Datum, kdy byla uvedená částka rozeslána.
27
Novelizován
Číslo/ročník, pod kterým byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zvoleného předpisu.
Pokud předpis nebyl dále novelizován, je v položce uvedeno slovo "ne". Číslo je
propojeno na úvodní tabulku příslušné verze předpisu.
Novelizuje
Číslo/ročník, pod kterým byla ve Sbírce zákonů zveřejněna základní verze předpisu.
Jestliže se jedná o základní verzi předpisu, je v položce uvedeno slovo "ne". Číslo je
propojeno na úvodní tabulku dřívější verze předpisu. Pokud byl předpis již
novelizován, propojení míří na úvodní obrazovku předcházející novely. V případě
většího počtu novelizovaných předpisů, je v této položce uveden seznam a všechna
čísla předpisů jsou propojena na úvodní obrazovky dřívějších verzí.
Zrušen
Číslo/ročník, pod kterým byl ve Sbírce zákonů zveřejněn předpis, kterým se zvolený
předpis ruší. Jestliže nebyl zvolený předpis zrušen, položka obsahuje slovo "ne". Pokud
je v položce uvedeno číslo, je propojeno na úvodní obrazovku rušícího předpisu
nebo přímo do jeho zrušovacích ustanovení.
Ruší
Číslo/ročník, pod kterým byl ve Sbírce zákonů zveřejněn předpis, který zvolený
předpis ruší. Jestliže zvolený předpis neobsahuje žádná zrušovací ustanovení, položka
obsahuje slovo "ne". Pokud je v položce uvedeno číslo, je propojeno na úvodní tabulku
rušeného předpisu. V případě většího počtu rušených předpisů, je v této položce uveden
seznam a všechna čísla předpisů jsou propojena na úvodní obrazovky rušených
předpisů.
5.4.2 Metodika
Seznam „Metodika“ umožňuje přístup k metodické části Účetního poradce, kterou tvoří
výklady k dotazům, tématické výkladové manuály, účetní souvztažnosti, interpretace
Národní účetní rady, informace z Koordinačního výboru MF, informace a sdělení
ministerstva financí, daňové kalendáře a další oblasti. Obsah seznamu se dynamicky mění
a jeho ovládání je shodné se seznamem „Legislativa“.
5.4.3 Rejstříky
Seznam „Rejstříky“ je vstupní branou ke všem rejstříkům obsaženým v Účetním poradci,
příklad členění seznamu uvádí obrázek 11.
Obrázek 11 Členění seznamu „Rejstříky“ v Účetním poradci
28
Rejstřík pojmů obsahuje seznam ekonomických pojmů, ke kterým je v Účetním poradci
zpracován podrobný výklad z pohledu účetnictví, daní a obecného práva. Rejstřík předpisů
obsahuje čtyři různá kritéria řazení předpisů, časové, věcné, abecední a podle roku vydání.
Ovládání seznamu „Rejstříky“ je shodné se seznamem „Legislativa“.
5.5 Vazby mezi předpisy
V Účetním poradci jsou veškeré texty zpracované hypertextovou technologií, která
elegantně řeší odkazy mezi předpisy. Veškeré citace a odkazy na vysvětlivky jsou v textu
předpisů softwarově propojené na konkrétní kapitoly. Propojené odkazy jsou v textu
kapitoly zobrazené modrou barvou a standardně jsou podtržené. Tato propojení vytváří
výrobce Účetního poradce. Uživatel při studiu předpisu pomocí myši klikne na vybraném
odkazu a propojí se na citovanou kapitolu. Po prostudování citace se může vrátit zpět
k původní kapitole stiskem tlačítka „Zpět“ v nástrojové liště programu nebo stejnojmennou
volbou z lokální nabídky okna.
V zásadě lze rozlišit tři druhy citací:
 odkaz na jiný paragraf, odstavec nebo článek v rámci jednoho předpisu
 odkaz na vysvětlivku otevřeného předpisu (vysvětlivky jsou v předpisu
ohraničeny hranatou závorkou a propojí se do tzv. malého okénka)
 odkaz na paragraf, odstavec nebo článek v jiném předpisu
Interní název a interval platnosti kapitoly, na kterou je odkaz propojen lze zjistit nastavením
kurzoru myši na odkaz, název se promítne do levého spodního rohu vnějšího okna aplikace.
Poznámka:
 Způsob propojení odkazu závisí na kontextu předpisu. Jestliže je odkaz na číslo předpisu
(například "...zákon č. 586/1992 Sb..."), odkaz se propojí na úvodní tabulku příslušného
zákona. Jestliže je odkaz přímo na číslo paragrafu (například "...§46 zákona č. 337/1992
Sb...."), odkaz se propojí přímo do znění paragrafu 46. Jestliže je odkaz na paragraf a je
definován odstavec v daném paragrafu (například "..§46 odst. 5 zákona č. 337/1992
Sb...."), odkaz na paragraf se propojí na začátek znění příslušného paragrafu, odkaz
na odstavec se propojí přímo do textu odstavce.
 Při práci s úplným zněním předpisu se lze propojovat na paragrafy a odstavce, vždy
při návratu z odkazu se úplné znění předpisu sestavuje znovu.
5.6 Zvýraznění změn v novelizovaných předpisech
Barevné zvýraznění změn v předpisech se zapíná/vypíná stiskem tlačítka „Změny“
v nástrojové liště programu, stiskem kombinace kláves <Ctrl-T> nebo volbou položky
„Změny“ z nabídky „Kapitola“. Pokud v otevřené kapitole nejsou změny vyznačené
(u novelizovaných znění předpisů vložených do systému před 1.1.1998) nebo předpis nebyl
dosud novelizován, tlačítko „Změny“ zůstává šedé a je neaktivní. Je-li v textovém okně
otevřená kapitola, ve které novela provedla změnu, tlačítko „Změny“ se aktivuje.
Nově vložený text se podbarví žlutě, vypuštěný text signalizuje šedé tlačítko umístěné
na pozici, kde byl text vypuštěn. Kliknutím myší na tlačítko se otevře malé okénko
s vypuštěným textem. Změny se v textu podbarvují vždy vzhledem k předcházející verzi
předpisu nebo jeho části. Pokud otevřená kapitola obsahuje více změn, další změny lze
29
vyhledat stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>, kombinací kláves <Ctrl-J> se lze vracet
k předchozí změně a kombinací kláves <Ctrl-Q> se lze nastavit na první změnu v otevřené
kapitole. Pro přecházení po změnách lze také využít šipek na pravé hraně pracovního okna
aplikace, viz obrázek 4. Šipky se zobrazí pouze u kapitol, ve kterých jsou vyznačené změny
a jejich rozsah překračuje rámec textového okna.
Podbarvení změn se automaticky zapíná v úplném znění a v kapitolách otevíraných
ze seznamu „Změny“, viz kapitola „Tlačítka Změny“.
Podbarvení změn se nezobrazuje u nenovelizovaných předpisů, základních zněních
předpisů, předpisů novelizovaných před 1.1.1998 a v úplných zněních předpisů vydaných
ve Sbírce zákonů.
Doporučení:
Při práci s novelizovanými předpisy a zvýrazněním změn doporučujeme nejprve se ujistit
o jakou verzi předpisu se jedná.
30
6
Záložky
Záložky v aplikaci Účetní poradce mají stejnou funkci jako záložky v tištěné publikaci,
umožňují založit kapitolu, ke které se uživatel hodlá vrátit. V tištěné publikaci se obvykle
záložka vkládá ke konkrétní stránce, která je částí kapitoly. V Účetním poradci lze založit
celou kapitolu, nelze vložit záložku ke konkrétní části této kapitoly.
Veškeré záložky se ukládají do seznamu „Záložky“, který je umístěn v panelu seznamů.
Každá záložka obsahuje interní nebo uživatelem zadané jméno, informaci o umístění
založené kapitoly v Účetním poradci, příslušnost k projektu, datum a čas vytvoření. Záložky
lze používat nezávisle na otevření projektu, seznam „Záložky“ je v panelu seznamů
k dispozici, i když není otevřený žádný projekt. Příklad seznamu „Záložky“ a vyobrazení
ovládacích prvků uvádí obrázek 12.
Obrázek 12 Seznam „Záložky“ a jeho ovládací prvky
Tlačítka pro ovládání základních funkcí seznamu jsou umístěna v záhlaví seznamu.
Ve spodní části seznamu je tlačítko „Otevři“ pro otevření kapitoly, ke které je záložka
přiřazena. V pravém spodním rohu seznamu záložek je zelená šipka směřující nahoru, která
se používá pro zobrazení informací o zvolené záložce. Význam jednotlivých ovládacích
prvků vysvětlují následující kapitoly. Pokud je informace o záložce zobrazená, směr šipky
se změní a směřuje dolů.
6.1 Vytvoření nové záložky
Novou záložku lze přiřadit libovolné kapitole Účetního poradce, například úvodní
obrazovce předpisu, paragrafu, článku, výkladu, položce v rejstříku nebo jiné stati. Založit
nelze kapitoly, které se promítají do samostatných malých okének, většinou se jedná
o vysvětlivky nebo jiné citace, vypuštěný text u novelizovaných předpisů apod.
31
Nová záložka se do seznamu vkládá postupem:

V textovém okně se otevře kapitola, ke které se má záložka přiřadit.

V nástrojové liště programu se klikne na tlačítko „Záložka“.
Pokud je v textovém okně otevřená kapitola, ke které se má nová záložka přiřadit, pak lze
alternativně novou záložku vytvořit volbou položky „Nová záložka“ z nabídky „Editace“.
Uvedeným postupem se záložka zařadí do seznamu záložek pod automaticky generovaným
interním jménem. Jméno záložky lze změnit, viz kapitola „Pojmenování záložky“. Novou
záložku nelze vytvořit pokud není otevřený projekt.
6.2 Řazení záložek
Záložky lze řadit podle právní oblasti, do které záložka míří a dále podle času, kdy záložka
vznikla. Kritérium řazení záložek se volí v záhlaví seznamu záložek, viz obrázek 12.
Řazení podle právních oblastí rozdělí záložky do skupin po právních oblastech, do kterých
jednotlivé záložky míří. Skupiny právních oblastí se mohou lišit podle používaného
projektu, každý projekt obsahuje jiné právní oblasti. Řazení podle časového kritéria rozdělí
záložky do skupin na záložky vytvořené dnes, poslední týden, měsíc atd.
6.3 Pojmenování záložky
Obrázek 13 Dialog pro zadání nového jména záložky
Uživatel může interní jméno záložky nahradit svým vlastním jménem, které bude lépe
vystihovat význam záložky. Záložku lze pojmenovat postupem:

V seznamu „Záložky“ nastavit kurzor na záložku, u které se má změnit jméno.

Do okna vpravo se zobrazí text kapitoly, ke které je záložka přiřazena.

Stiskem pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka dalších operací se záložkou.

Z nabídky se zvolí „Přejmenuj záložku“.

Zobrazí se dialog pro zadání nového jména. Do vstupního pole „Jméno:“ lze
napsat nové jméno záložky, viz obrázek 13.
32

Zápis jména se ukončí stiskem klávesy <Enter> nebo kliknutím myší na tlačítko
„OK“ v dialogu „Přejmenování“.
Dialog „Přejmenování“ se uzavře bez změny jména záložky stiskem klávesy <Esc>
nebo kliknutím myší na tlačítko „Cancel“.
6.4 Otevření záložky
Seznam „Záložky“ je k dispozici v panelu seznamů nezávisle na otevřeném projektu.
Založenou kapitolu lze otevřít, i když projekt není otevřený, při otevření záložky se projekt
automaticky otevře. Záložka se otevře postupem:

Otevřít seznam „Záložky“.

Myší nebo pomocí kurzorových kláves zvolit ze seznamu požadovanou záložku.

Kapitola přiřazená zvolené záložce se otevře kliknutím myší na zvolené záložce,
stiskem klávesy <Enter> nebo kliknutím myší na tlačítku „Otevři“ v levém
spodním rohu seznamu. Alternativně lze záložku otevřít z lokální nabídky, která
se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na zvolené záložce. Pro otevření
záložky se v lokální nabídce musí zvolit položka „Otevři“.
6.5 Vymazání záložky
Před vymazáním záložky ze seznamu je nutné se ujistit, zda se má záložka opravdu
vymazat. Vymazání záložky je neobnovitelná operace, pro kterou neexistuje krok zpět.
Záložka se ze seznamu „Záložky“ zruší postupem:

Otevřít seznam „Záložky“.

Myší nebo kurzorovými klávesami zvolit záložku, která se má zrušit.

Stiskem pravého tlačítka myši se zobrazí nabídka dalších operací se záložkou.

V nabídce se zvolí položka „Smaž záložku“.
6.6 Informace o záložce
Pokud je v textovém okně otevřená kapitola, ke které je přiřazena záložka, její existence se
indikuje ikonou
v levém spodním rohu okna aplikace. O každé záložce v seznamu
„Záložky“ se ukládají čtyři základní informace:

Modul – název diskového souboru, ve kterém je uložena kapitola přiřazená
záložce.

Kapitola – interní jméno kapitoly ve tvaru automaticky generovaném aplikací.

Vytvořena – datum a čas zařazení záložky do seznamu.

Projekt – zkratka projektu, ke kterému záložka patří.
Informace o záložce se zobrazí kliknutím myší na zelené šipce v pravém dolním rohu
seznamu „Záložky“. Informační okno zůstává otevřené do dalšího kliknutí myší na zelené
šipce v pravém horním rohu okna. Příklad informačního okna uvádí obrázek 12.
33
7
Generované položky (seznamy)
Generované položky jsou výstupem funkcí aplikace, které vytvářejí seznam odkazů
nebo kapitol splňujících určité podmínky. Výstup těchto funkcí vždy otevírá novou položku
v panelu seznamů a naplní ji seznamem. Seznamy jsou výstupem funkcí a vznikají
automaticky po otevření projektu nebo spuštění aplikace, zanikají vždy po ukončení
aplikace a neukládají se do historie. Do této skupiny položek patří:

změny,

paragrafový obsah,

citace,

reference,

znění,

historie.
7.1 Změny
Seznam „Změny“ se generuje stiskem stejnojmenného tlačítka z úvodní obrazovky
novelizovaného předpisu. Tlačítka jsou umístěna v úvodních tabulkách novelizovaných
předpisů, v sekci "Novely", vždy vlevo od stručné charakteristiky novelizačního předpisu.
Pokud je v úvodní obrazovce více tlačítek, každé z nich otevírá jiný seznam změněných
paragrafů, článků nebo jiných statí předpisu, který svým obsahem koresponduje s číslem
novely uvedené vpravo od tlačítka, viz příklad na obrázku 3. První tlačítko "Změny",
uvedené na obrázku 3, obsahuje seznam paragrafů změněných novelou č. 227/2009 Sb.,
druhé tlačítko se vztahuje k novele č. 304/2008 Sb. atd.
Obsah kapitoly (paragrafu, článku nebo jiné statě), která se zvolí ze seznamu „Změny“, se
promítne do textového okna vpravo, automaticky se žlutě podbarví text nově vložený
novelou a zobrazení se nastaví tak, aby v okně byla vidět první provedená změna
nebo alespoň její začátek. Text vypuštěný novelou signalizuje šedé tlačítko umístěné
na pozici, kde byl text vypuštěn. Kliknutím myší na tlačítko se otevře malé okénko
s vypuštěným textem. Má-li text kapitoly v textovém okně vpravo větší rozsah než
nastavený rámec okna, další změna se dohledá stiskem kombinace kláves <Ctrl-M>,
k předchozí změně se lze vrátit stiskem kombinace kláves <Ctrl-J> a první změna se nastaví
stiskem kombinace kláves <Ctrl-Q>. Pro listování ve změnách lze také využít stejnojmenné
položky v nabídce „Pohyb“ nebo ovládacích šipek v pravé částí okna aplikace, které se
zobrazí, obsahuje-li kapitola změny, viz obrázek 4. Pokud kapitola změny neobsahuje,
ovládací šipky se nezobrazí.
Tlačítka "Změny" jsou u všech novelizovaných předpisů vložených do Účetního poradce
počínaje rokem 2000.
Seznam „Změny“ se uzavře kliknutím myší na křížku umístěném vpravo od záhlaví
seznamu. Po uzavření seznamu tímto způsobem zůstává v textovém okně poslední otevřená
kapitola. Seznam se automaticky uzavře při pohybu zpět v historii prohlížení.
7.2 Paragrafový obsah
Seznam „Paragrafový obsah“ se generuje stiskem stejnojmenného tlačítka z úvodní tabulky
předpisu. Tlačítkem „Paragrafový obsah“ jsou vybavené úvodní obrazovky všech předpisů
34
obsažených v Účetním poradci. Tlačítko „Paragrafový obsah“ otevírá seznam všech
paragrafů, článků nebo jiných statí předpisu.
Stiskem tlačítka "Paragrafový obsah" se v panelu seznamů otevře seznam čísel paragrafů,
článků nebo názvů statí, ze kterých se předpis skládá. Číselná řada paragrafů nebo článků je
vždy souvislá a obsahuje nadpisy. Ze seznamu lze volit paragrafy nebo články, do okna
vpravo se promítá jejich obsah. V textu kapitol otevíraných z paragrafového obsahu nejsou
barevně zvýrazněné změny, i když je předpis novelizován.
Seznam „Paragrafový obsah“ se uzavře kliknutím myší na křížku umístěném vpravo
od záhlaví seznamu. Po uzavření seznamu tímto způsobem zůstává v textovém okně
poslední otevřená kapitola. Seznam se automaticky uzavře při pohybu zpět v historii
prohlížení.
7.3 Citace
Seznam „Citace“ je výstupem stejnojmenné funkce, kterou lze vyvolat stiskem tlačítka
v nástrojové liště programu, stiskem kombinace kláves <Ctrl-Z> nebo volbou položky
„Citace“ v nabídce „Kapitola“. Funkce „Citace“ odpovídá na otázku: „Na které kapitoly se
odkazuje otevřená kapitola?“. Například, pracujeme-li s úplným zněním libovolného
předpisu, funkce „Citace“ vytvoří seznam všech předpisů, které se v úplné znění citují.
Výstup funkce „Citace“ se uloží do stejnojmenného seznamu v panelu seznamů. Seznam má
dvě úrovně, první úroveň tvoří názvy právních oblastí, do kterých citace patří, druhá úroveň
se naplní názvy citovaných kapitol. Ovládání seznamu je podobné jako seznam
„Legislativa“, viz kapitola „Po otevření projektu“.
Položka „Citace“ se v panelu seznamů založí při prvním stisku stejnojmenného tlačítka
v nástrojové liště a setrvá v panelu do uzavření aplikace. Obsah seznamu „Citace“ se
neukládá do historie prohlížení, ani do registru vlastností programu.
7.4 Reference
Seznam „Reference“ je výstupem stejnojmenné funkce, kterou lze vyvolat stiskem tlačítka
v nástrojové liště programu, stiskem kombinace kláves <Ctrl-D> nebo volbou položky
„Reference“ v nabídce „Kapitola“. Funkce „Reference“ odpovídá na otázku: „Ve kterých
předpisech je citována otevřená kapitola?“. Například, máme-li otevřenou úvodní obrazovku
zákona, funkce „Reference“ zjistí, ve kterých ostatních předpisech nebo výkladech je tento
zákon citován jako celek. Výstup se vždy vztahuje ke konkrétní otevřené kapitole, tzn.
k předpisu jako celku (máme-li otevřenou úvodní obrazovku), k paragrafu (máme-li
otevřený konkrétní paragraf). Dále funkce rozlišuje verzi předpisu nebo jeho části,
u novelizovaných předpisů se výstup generuje pro konkrétní novelu.
Výstup funkce „Reference“ se uloží do stejnojmenného seznamu v panelu seznamů. Seznam
má dvě úrovně, první úroveň tvoří názvy právních oblastí, do kterých reference patří, druhá
úroveň se naplní názvy kapitol, které obsahují odkazy na předpis nebo jeho část, pro kterou
se reference generuje. Ovládání seznamu je podobné jako seznam „Legislativa“, viz kapitola
„Po otevření projektu“.
35
Položka „Reference“ se v panelu seznamů založí při prvním stisku stejnojmenného tlačítka
v nástrojové liště a setrvá v panelu do uzavření aplikace. Obsah seznamu „Reference“ se
neukládá do historie prohlížení, ani do registru vlastností programu.
7.5 Znění
Seznam „Znění“ je výstupem stejnojmenné funkce, kterou lze vyvolat stiskem tlačítka
v nástrojové liště programu, stiskem kombinace kláves <Ctrl-I> nebo volbou položky
„Znění“ v nabídce „Kapitola“. Funkci „Znění“ lze vyvolat pouze u paragrafů nebo článků
předpisu, při prohlížení jiných kapitol není funkce aktivní. Vyvoláním funkce „Znění“ se
získá odpověď na otázku: „Jaké verze paragrafu nebo článku Účetní poradce obsahuje?“.
Funkce „Znění“ prohledá celou databázi právních předpisů a metodiky Účetního poradce
a vygeneruje seznam všech existujících znění otevřeného paragrafu nebo článku, viz příklad
na obrázku 14.
Obrázek 14 Příklad seznamu „Znění“
Obrázek 14 uvádí část seznamu verzí § 8 zákona č. 563/1991 Sb., u každé verze paragrafu je
uveden i interval platnosti.
Položka „Znění“ se v panelu seznamů založí při prvním stisku stejnojmenného tlačítka
v nástrojové liště a setrvá v panelu do uzavření aplikace. Obsah seznamu „Znění“ se
neukládá do historie prohlížení, ani do registru vlastností programu.
7.6 Historie
Seznam „Historie“ je výstupem stejnojmenné funkce, kterou lze vyvolat stiskem tlačítka
v nástrojové liště programu nebo volbou položky „Historie“ v nabídce „Kapitola“. Funkci
„Historie“ lze vyvolat pouze u paragrafů nebo článků předpisu, při prohlížení jiných kapitol
36
není funkce aktivní. Vyvoláním funkce „Historie“ se získá seznam verzí paragrafu
nebo článku, ve kterých proběhly nějaké změny: Pojem „změna“ v tomto případě vyjadřuje
vložení nebo vypuštění textu novelizačním předpisem. Funkce „Historie“ prohledá celou
databázi právních předpisů a metodiky Účetního poradce a vygeneruje seznam historických
novelizovaných znění otevřeného paragrafu nebo článku, viz příklad na obrázku 15.
Obrázek 15 uvádí seznam novelizovaných znění § 8 zákona č. 563/1991 Sb. § 8 byl
novelizován třikrát, a to zákonem č. 353/2001 Sb., zákonem č. 437/2003 Sb. a zákonem
č. 304/2008 Sb. U každé verze paragrafu je uvedeno k jakému datu byl novelizován.
Obrázek 15 Příklad seznamu „Historie“
Vygenerovaný seznam je rozdělen do třech částí:

Novely §xx zákona xxx/xxxx (§ 8 zákona 563/1991)
Do této části se zařadí seznam novelizovaných znění paragrafu nebo článku. Jednotlivé
verze lze ze seznamu volit a otevírat pomocí myši nebo klávesnice.

Historie změn paragrafu
Část Historie změn paragrafu obsahuje vždy pouze jednu položku s názvem „Historie
změn pro §xx zákona xxx/xxxx“ (§ 8 zákona 563/1991). Po kliknutí na této položce se
otevře kapitola, ve které jsou všechna novelizovaná znění paragrafu nebo článku řazena
za sebou. Řazení vždy začíná výchozí nebo základní verzí paragrafu, ve které nejsou
viditelné žádné změny a pokračuje dalšími novelizovanými zněními až po nejnovější
novelu. V novelizovaných zněních se automaticky podbarví změny.

Historie změn odstavců
Do poslední části se vloží seznam odstavců paragrafu, pokud existují. Seznam vždy
obsahuje všechny odstavce paragrafu, bez ohledu na skutečnost, zda v některém z nich
byla provedena změna. Kliknutím na odstavec se zobrazí historie zvoleného odstavce
se zvýrazněním změn. Pokud odstavec nebyl novelizován, zobrazí se pouze výchozí
znění.
37
Položka „Historie“ se v panelu seznamů založí při prvním stisku stejnojmenného tlačítka
v nástrojové liště a setrvá v panelu do uzavření aplikace. Obsah seznamu „Historie“ se
neukládá do historie prohlížení, ani do registru vlastností programu.
V kapitolách otevíraných ze seznamu „Historie“ se automaticky zapíná zvýraznění změn
provedených novelou. Pro pohyb po jednotlivých změnách lze využít stejných ovládacích
prvků jako v úplných zněních.
38
8
Hledání
Hledání, nebo-li globální hledání, odborně nazývané fulltextové hledání, je funkce Účetního
poradce, která umožňuje rychlé vyhledání slova, slovního spojení nebo fráze ve všech
předpisech, výkladech, manuálech, rejstřících a ostatních textech obsažených v Účetním
poradci.
Globální hledání je přístupné pod položkou „Hledání“ v panelu seznamů, kterou lze
aktivovat kliknutím myší na této položce, kliknutím myší na tlačítko „Hledej“ v nástrojové
liště, stiskem kombinace kláves <Ctrl-G> nebo volbou položky „Globální hledání“
v nabídce „Pohyb“. Všechny uvedené alternativy ovládání aktivují položku „Hledání“
v panelu seznamů.
Globálně lze hledat slovní spojení nebo-li fráze, jednotlivá slova, části slov s použitím
náhradního znaku „*“ nebo slovní výrazy vytvořené pomocí logických operátorů "A",
"NEBO", "NE", (lze použít i anglických ekvivalentů „AND“, „OR“, „NOT“). Při hledání
frází lze mezi dvě slova fráze vkládat operátor „I“ (anglicky „NEAR“), který umožňuje
slova hledat jako frázi, přičemž se mezi hledanými slovy mohou vyskytovat čárky, tečky,
pomlčky, jiné znaky nebo jiná slova. Používá-li se operátor „I“ je povoleno u slov hledaných
jako fráze, aby se mezi slovy fráze, na místě operátoru „I“, vyskytovala slova vložená.
Povolený počet vložených slov lze nastavit, viz kapitola „Nastavení parametrů“. Veškeré
operátory se musí zadávat velkými písmeny, operátor zadaný malými písmeny se
interpretuje jako hledané slovo a stává se předmětem hledání.
K dalším možnostem globálního hledání patří možnost hledat ve všech právních oblastech
obsažených v Účetním poradci, ve vybraných právních oblastech na základě předvolby,
v otevřené právní oblasti, v jednom typu předpisu (například pouze v zákonech), v platných
předpisech nebo v předpisech platných v určitém časovém intervalu. Jednotlivé možnosti
globálního hledání podrobně popisují následující kapitoly.
8.1 Otevření dialogu hledání
Dialog hledání je přístupný pod položkou „Hledání“ v panelu seznamů. Dialog se otevírá:

kliknutím myší na položce „Hledání“ v panelu seznamů,

kliknutím myší na tlačítko „Hledej“ v nástrojové liště programu,

stiskem kombinace kláves <Ctrl-G>,

volbou položky „Globální hledání“ v nabídce „Pohyb“.
Všechny uvedené alternativy otevírají dialog hledání, ale vlastní hledání nespouštějí.
Položka „Hledání“ je v panelu seznamů přístupná i když není otevřený žádný projekt. Pokud
není otevřený žádný projekt, nelze hledat v určitém typu předpisů a v předpisech s určením
jejich platnosti.
8.2 Ovládací prvky dialogu hledání
Vyobrazení dialogu hledání uvádí obrázek 16. Dialog hledání je na obrázku 16 vyobrazen
při ideálním nastavení šířky okna panelu seznamů. Při změně šířky okna se ovládací prvky
dynamicky přeskupí a přizpůsobí se nastavené šířce okna.
39
spuštění hledání
vstupní pole
pro zadání výrazu
kde se má hledat
přepínání mezi hledáním slov
hledání jen
vymezení typu a platnosti
a slovních spojení
v otevřené oblasti
kapitoly, kde se má hledat
hledej pouze v platných
hledání pouze
předpisech
v hlavičkách kapitol
Obrázek 16 Ovládací prvky dialogu hledání
8.2.1 Vstupní pole pro zadání hledaného výrazu
Hledaný výraz, slovní spojení (fráze), slovo, část slova nebo výraz složený ze slov se napíše
do obdélníkového vstupního pole umístěného v horní části dialogu. Vlastní hledání se
spouští několika způsoby, základním je klik levým tlačítkem myši na ikoně ve tvaru
dalekohledu vpravo od vstupního pole.
Jakmile se zahájí zápis hledaného výrazu do vstupního pole, začnou se nabízet tzv.
„Návrhy“ hledaného výrazu a ve spodní části se zobrazí „Historie“ dříve hledaných výrazů,
viz obrázek 17. Pokud lze z návrhů výraz vybrat, není nutné zápis dokončit a výraz lze
zvolit z nabídky pomocí myši nebo kurzorových kláves.
Obrázek 17 Návrhy a historie při zadávání hledaného výrazu
40
Volba výrazu myší se provádí nastavením kurzoru na požadovaný výraz a hledání se spouští
následným dvojitým klikem levým tlačítkem myši. Volba z klávesnice se provádí pomocí
kurzorových kláves, hledání se spouští stiskem klávesy <Enter> nebo <Shift-Enter>.
Zobrazování návrhů je podmíněno existencí expertního seznamu hledaných výrazů (soubor
HledaneVyrazy.txt), který se do počítače uživatele přenáší prostřednictvím automatických
aktualizací z internetové verze Účetního poradce. Funkci „Návrhy“ mohou využívat pouze
uživatelé, kteří Účetního poradce aktualizují automaticky ze sítě Internet. Návrhy uváděné
v expertním seznamu vycházejí z dříve zadaných požadavků na hledání v internetové verzi
Účetního poradce, za celou její historii od roku 2000. Obsah seznamu se automaticky
pravidelně doplňuje o nově hledané výrazy.
Pokud se okno s návrhy a historií neotevře samovolně při psaní textu ve vstupním boxu, lze
je otevřít kliknutím myší na šipce v pravé části boxu.
Okno s návrhy a historií se zavře samo automaticky po spuštění hledání, stiskem klávesy
<Esc>, kliknutí myší do vstupního boxu nebo kliknutím na šipce v pravé části boxu.
8.2.2 Spuštění procesu hledání
Proces globálního hledání se spouští kliknutím na ikoně ve tvaru dalekohledu umístěné
vpravo od vstupního pole, viz obrázek 16. Ikona není aktivní, pokud je vstupní pole prázdné,
aktivuje se pokud vstupní pole obsahuje alespoň jeden znak. Globální hledání vždy pracuje
podle nastavení provedených v dialogu hledání. Proces hledání se také spouští kliknutím
myší na výrazu v seznamu „Návrhy“ nebo v seznamu „Historie“.
8.2.3 Nastavení, kde se má hledat
Tlačítko „Moduly“ otevírá nabídku nainstalovaných modulů, ve které lze nastavit, kde má
proces hledání proběhnout. Vpravo od slova „Moduly“ je plná šipka směřující dolů. Pokud
má šipka červenou barvu, proces hledání proběhne ve vybraných právních oblastech (nejsou
vybrány všechny). Pokud má šipka zelenou barvu, proces hledání proběhne ve všech
nainstalovaných právních oblastech. Příklad nabídky nainstalovaných modulů uvádí obrázek
18. V základním nastavení proces hledání proběhne v tzv. aktivních modulech, které
obsahují platné předpisy, neproběhne v archivních modulech, které obsahují předpisy
zrušené nebo s ukončenou platností. Ve spodní části nabídky modulů jsou umístěna čtyři
ovládací tlačítka s následujícím významem:
Doporučené nastaví výběr modulů do základního nastavení, proces hledání se zakáže
v archivních modulech
Všechny
vybere všechny nainstalované moduly a povolí v nich proces hledání
Žádné
zakáže proces hledání ve všech nainstalovaných modulech, toto tlačítko je
vhodné použít pro odznačení všech předvolených modulů
OK
potvrzuje správnost nastavení a uzavírá nabídku nainstalovaných modulů
Jednotlivé položky v seznamu nainstalovaných modulů lze označit nebo odznačit myší a tím
vytvořit vlastní portfolio prohledávaných modulů podle potřeby uživatele. Vhodný výběr
modulů, ve kterých má proběhnout proces hledání, umožní hledat ve vybrané oblasti
41
Účetního poradce, proces hledání se urychlí a výstup hledání se stává pro uživatele
přehlednější.
Obrázek 18 Příklad nabídky výběru nainstalovaných modulů
8.2.4 Slovní spojení (fráze) nebo jednotlivá slova
V základním nastavení se předpokládá hledání slovních spojení. Dvě a více slov napsaných
vedle sebe se považují za frázi a takto se také hledají. Do výstupu se promítnou ty kapitoly,
které obsahují hledaná slova bezprostředně za sebou, v pořadí, jak jsou zadána ve vstupním
poli dialogu hledání. Pokud se hledá v základním nastavení je možné používat operátoru "I"
(NEAR), jedná se o hledání slovního spojení s určením vzdálenosti mezi jednotlivými slovy
slovního spojení. Metodikou hledání frází a hledání slov s určením vzdálenosti výskytu se
podrobně zabývá kapitola "Metodika hledání slovních spojení (frází)".
Pokud se mají hledat jednotlivá samostatná slova, je nutné zaškrtnout položku „Slova“.
V tomto režimu se dvě a více slov napsaných vedle sebe hledají jednotlivě a do výstupu se
promítnou ty kapitoly, ve kterých se vyskytují všechna zadaná slova, nezávisle na jejich
umístění v textu. Je to totéž, jako by mezi slovy byl uveden operátor "A" - a současně.
8.2.5 Jen platné
Volba „Jen platné“ omezuje proces hledání pouze na platné předpisy (kapitoly, u kterých
není ukončena účinnost).
8.2.6 Oblast
Jestliže je položka „Oblast“ v dialogu hledání zaškrtnutá, proces hledání proběhne pouze
v právě otevřeném modulu, bez ohledu na nastavení provedené tlačítkem „Moduly“.
Nastavení je výhodné zejména pro omezení počtu nalezených výskytů na zvolenou oblast.
42
8.2.7 Nadpisy
Jestliže se tato položka v dialogu hledání zaškrtne, proces hledání nebude probíhat v textu
kapitol, ale pouze v hlavičkách kapitol. Za hlavičku se považuje text, který se promítá
na řádek s názvem aktivní kapitoly, viz kapitola „Modifikace zobrazení“. Funkce „Nadpisy“
se prakticky využije pro vyhledání čísel paragrafů, článků, zkrácených čísel předpisů, čísel
jednacích a intervalů platnosti. Struktura hlavičky kapitoly se liší podle typu předpisu.
Proces hledání v nadpisech kapitol se může kombinovat se všemi ostatními možnostmi
globálního hledání.
Příklady:
§45
Vyhledají se všechny kapitoly, které mají v názvu §45 (paragraf uvádějte vždy
bezprostředně před číslem bez mezery). Mezi znakem § a číslicí nesmí být mezera.
586/1992
Vyhledají se všechny kapitoly, které mají v názvu číslo 586/1992. Hledání proběhne
korektně při nezaškrtnuté položce „Slova“.
Článek 12
Pokud je zaškrtnuta položka „Slova“, vyhledají se všechny kapitoly, které mají v názvu
slovo "Článek" a současně číslovku "12". Pokud není zaškrtnuta položka „Slova“,
vyhledají se všechny kapitoly, které mají v názvu frázi "Článek 12".
8.2.8 Selektivní
Položku „Selektivní“ lze použít pouze je-li otevřený projekt, a tím definovaná struktura
předpisů, metodiky a ostatních dokumentů v něm obsažených. Po zaškrtnutí položky
„Selektivní“ se dialog hledání rozšíří o další dva řádky, viz obrázek 19. V rozšířeném
dialogu hledání se definují parametry, kterými se proces hledání má řídit. Nastavené
parametry proces hledání ovlivní pouze při zaškrtnuté položce „Selektivní“.
Obrázek 19 Rozšíření dialogu hledání po zaškrtnutí položky „Selektivní“
Řádek „Typ kapitoly“ je určen pro vymezení typu předpisů nebo jiných kapitol, ve kterých
má proběhnout proces hledání. Do vstupního pole na řádku „Typ kapitoly“ lze přímo vepsat
jednu nebo více povolených zkratek, vyhrazených pro určení typu kapitoly, oddělovačem
zkratek je čárka. Kliknutím myší na černé šipce v pravé části vstupního pole „Typ kapitoly“
se otevře nabídka platných typů kapitol pro otevřený projekt, v nabídce lze myší zaškrtnout
jeden nebo více typů kapitol. Příklad nabídky typů kapitol obsažených v Účetním poradci je
na obrázku 20. Nabídka se uzavře kliknutím myší na téže šipce.
43
Obrázek 20 Nabídka typů kapitol
Typy předpisů jsou definovány jedno nebo dvojznakovými zkratkami s následujícím
významem:
DO
NA
NV
OP
OT
PO
PR
PS
RO
ŘÁ
SD
SE
SM
ST
US
V
VÝ
X
Z
44
dohoda - předpisy deklarované ve svém názvu jako "dohoda"
nález Ústavního soudu
nařízení vlády
opatření publikovaná ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji nebo jiných věstnících
metodika - autorské výklady, metodické návody apod.
pokyn - předpisy deklarované ve svém názvu jako "pokyn", většinou publikované
ve Finančním zpravodaji nebo jiných věstnících
pravidla - předpisy deklarované ve svém názvu jako "pravidla", většinou publikované
ve věstnících a zpravodajích
postup - předpisy deklarované ve svém názvu jako "postup", většinou publikované
ve věstnících a zpravodajích
rozhodnutí - předpisy deklarované ve svém názvu jako "rozhodnutí", většinou
publikované ve věstnících a zpravodajích
řád - předpisy deklarované ve svém názvu jako "řád", většinou publikované
ve věstnících a zpravodajích
sdělení - předpisy deklarované ve svém názvu jako "sdělení", publikované ve Sbírce
zákonů, Finančním zpravodaji, nebo různých věstnících a zpravodajích
seznam - předpisy deklarované ve svém názvu jako "seznam", většinou publikované
ve věstnících a zpravodajích
smlouva nebo směrnice - předpisy deklarované ve svém názvu jako "smlouva"
nebo "směrnice", publikované ve Sbírce zákonů, Finančním zpravodaji nebo různých
věstnících a zpravodajích
stanovy, statut - předpisy deklarované ve svém názvu jako "stanovy" nebo "statut",
většinou publikované ve věstnících a zpravodajích
usnesení - předpisy deklarované ve svém názvu jako "usnesení", publikované ve Sbírce
zákonů nebo různých věstnících a zpravodajích
vyhláška - vyhlášky publikované ve Sbírce zákonů
výklad - předpisy deklarované ve svém názvu jako "výklad", většinou publikované
ve věstnících a zpravodajích, kromě otázek a odpovědí (autorských výkladů)
přístupová kapitola - seznamy právních oblastí, předpisů a různé přehledy, které vytváří
autorský tým a nejsou publikovány v žádném věstníku nebo zpravodaji
zákon - zákony publikované ve Sbírce zákonů
ZÁ zásady - předpisy deklarované ve svém názvu jako "zásady", většinou publikované
ve věstnících a zpravodajích
Počet zkratek se dynamicky mění v závislosti na změnách v textové databázi Účetního
poradce, proto v reálné aplikaci lze najít zkratky neuvedené v tomto seznamu.
Řádek „Platnost kapitoly“ slouží pro zadání intervalu platnosti kapitol, ve kterých má
proběhnout proces hledání. Po stisku tlačítka vpravo od vstupního pole se pole naplní
hodnotou systémového data počítače. Tuto hodnotu systém hledání interpretuje jako "hledej
pouze v platných předpisech" a má stejný význam jako zaškrtnutí položky „Jen platné“
v dialogu hledání. Do vstupního pole na řádku „Platnost kapitoly“ lze přímo napsat hodnotu
ve tvaru, například:
OD 1.1.2008 DO 31.12.2010
Tato hodnota vymezuje interval platnosti kapitol, ve kterých má proběhnout proces hledání.
Prohledají se kapitoly, které platily dříve a svoji platnost ukončily v daném intervalu, které
platily dříve a platily i po tomto datu, které začaly v daném intervalu platit, svoji platnost
ukončily nebo platily i po tomto datu.
Příklad:
OD 1.1.1993 DO 1.1.1997
Uvedené zadání intervalu platnosti se interpretuje takto: "prohledej všechny předpisy
platné v zadaném časovém intervalu" a patří sem tyto varianty platnosti předpisů:
 předpisy, které platily před 1.1.1993 a jejichž platnost skončila v období
od 1.1.1993 do 1.1.1997,
 předpisy, které platily před 1.1.1993 a neustále jsou v platnosti,
 předpisy, které začaly platit v období od 1.1.1993 do 1.1.1997 a jejich platnost
také v tomto mezidobí skončila,
 předpisy, které začaly platit v období od 1.1.1993 do 1.1.1997 a neustále jsou
v platnosti.
8.3
Seznam nalezených kapitol
Výsledkem globálního hledání je seznam kapitol, které obsahují hledané slovní spojení
nebo slovo. Seznam může obsahovat až několik tisíc kapitol, uživatel si může tento počet
omezit nastavením, viz „Nastavení parametrů“. Seznam nalezených kapitol se zobrazí
bezprostředně po skončení procesu hledání v prázdném prostoru dialogu hledání. Pokud
bylo hledání zastaveno nastaveným maximálním počtem, je to uživateli oznámeno. Seznam
obsahuje názvy datových modulů (právních oblastí), ve kterých bylo hledání úspěšné,
příklad seznamu je na obrázku 21. Za názvem každé právní oblasti je uveden počet kapitol,
ve kterých bylo hledání úspěšné. Ve spodní části seznamu je uveden „Počet výskytů:“,
celkový počet kapitol, ve kterých byl proces hledání úspěšný a obsahují hledané slovní
spojení nebo slovo.
Pro každý modul je v seznamu uveden interní název modulu, za ním v závorce název
diskového souboru, ve kterém je modul uložen. Za názvem následuje počet kapitol,
ve kterých bylo hledání úspěšné, v dané právní oblasti.
45
Seznam kapitol v právní oblasti se otevře dvojitým kliknutím na názvu právní oblasti,
nebo kliknutím na symbolu „+“ vlevo od názvu právní oblasti. Seznam se uzavře stejným
postupem. Všechny právní oblasti se otevřou stiskem tlačítka „+“ v levém spodním rohu
seznamu, a naopak se uzavřou stiskem tlačítka „-“.
Ze seznamu kapitol se jednotlivé položky mohou volit myší, nebo kurzorovými klávesami
a následným stiskem klávesy <Enter>. Text zvolené kapitoly se promítne do textového okna
vpravo, vyhledaná slovní spojení nebo slova se v textu zvýrazní šedou barvou. Pozice
v textu kapitoly se nastaví tak, aby byl vidět první výskyt hledaného slova nebo slovního
spojení. Dohledání dalších výskytů hledaného slova nebo slovního spojení v zobrazené
kapitole se provádí stiskem tlačítek označených dvojitou šipkou vpravo (vpřed)
nebo dvojitou šipkou vlevo (zpět), podle směru dohledání. Šipky jsou umístěné ve spodní
části dialogu hledání. Alternativně se pro dohledání využívá stisk klávesy <F3>
pro dohledání směrem vpřed (ke konci kapitoly) a <Shift-F3> směrem zpět (k začátku
kapitoly). Stejnou funkci mají i položky „Hledej další výskyt“ a „Předchozí výskyt“
v nabídce „Pohyb“. Novým ovládacím prvkem jsou zelené šipky, které se zobrazí v pravém
horním rohu textového okna. Šipky se zobrazí pokud je zobrazena kapitola se zvýrazněným
výsledkem hledání. Šipka dolů má shodnou funkci jako stisk klávesy <F3>, podobně šipka
nahoru je funkčně shodná se stiskem kombinace kláves <Shift-F3>. Při dohledávání dalších
výskytů se současně posunuje i pozice v textu zobrazené kapitoly, vždy po jednom výskytu
hledaného slova nebo slovního spojení. Konec dohledávání je signalizován zvukovým
signálem.
počet výskytů
v právní oblasti
celkový počet
výskytů
listování
v kapitole
sbalení
a rozbalení
seznamu
Obrázek 21 Seznam právních oblastí (modulů) po skončení procesu hledání
Seznam nalezených kapitol je součástí dialogu hledání po dobu spuštění programu, nebo
dokud není nahrazen jiným výstupem procesu hledání.
46
8.3.1 Ovládací prvky seznamu nalezených kapitol
Tlačítka pro dohledání slov nebo slovních spojení v kapitole otevřené ze seznamu
nalezených kapitol. Tlačítko se šipkou orientovanou vpravo dohledá další výskyt hledaného
slova nebo slovního spojení v otevřené kapitole od aktuální pozice směrem ke konci
kapitoly. Tlačítko se šipkou orientovanou vlevo dohledá další výskyt hledaného slova
nebo slovního spojení v otevřené kapitole od aktuální pozice směrem k začátku kapitoly.
Jestliže již další výskyt hledaného slova nebo slovního spojení v kapitole neexistuje, ozve se
zvukový signál a pozice se v otevřené kapitole nezmění.
Tlačítko pro otevření kapitoly ze seznamu nalezených kapitol.
8.4
Metodika hledání slovních spojení (frází)
Hledání frází je základním nastavením Účetního poradce. Fráze může být tvořena dvěma
nebo více slovy bez oddělovačů (čárka, tečka, dvojtečka, středník apod.). Pokud fráze
obsahuje oddělovač, ignoruje se. Proces hledání je úspěšný pouze u kapitol, ve kterých jsou
hledaná slova za sebou, přesně tak, jak jsou napsána ve vstupním poli dialogu hledání.
Pomocí logických operátorů lze z frází tvořit logické výrazy, každá fráze ve výrazu musí být
povinně ohraničena kulatými závorkami. Při hledání frází lze použít náhradní znak "*", ale
pouze na konci posledního slova fráze. Hvězdička na konci slova uvnitř fráze není povolena
Hlavní zásady pro zadání slovního spojení:

Hledané slovní spojení musí být zadáno s diakritikou.

Při hledání se nerozlišuje velikost písma.

Použité operátory musí být zadány velkými písmeny.

Hledaný výraz nesmí obsahovat znaky @, #, $, | a ASCII znaky s nižší hodnotou
než 32.
Příklady:
daňové přiznání
vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují slova "daňové přiznání“ bezprostředně
za sebou
úřad práce
vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují slova "úřad práce" bezprostředně
za sebou
pracovní dob*
vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují bezprostředně za sebou slovo "pracovní"
a všechny tvary slova odvozené od slovního základu "dob"
(pracovní smlouva) A (výpovědní doba)
vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují frázi "pracovní smlouva" a současně
obsahují frázi "výpovědní doba", operátor "A" musí být velkým písmenem
(pracovní smlouva) a (výpovědní doba)
pokud se v hledaném výrazu uvede malé "a", hledají se kapitoly, které obsahují frázi
"(pracovní smlouva) a (výpovědní doba)", přesně, jak je napsána
47
(pracovní smlouva) NEBO (výpovědní doba)
vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují frázi "pracovní smlouva" nebo frázi
"výpovědní doba", není podmínkou, aby v kapitole byly obě fráze současně
(pracovní smlouva) NE (výpovědní doba)
vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují frázi "pracovní smlouva" a současně
neobsahují frázi "výpovědní doba"
25 %
vyhledá všechny kapitoly, které obsahují slova "25 %" - číslovku 25 mezeru a znak %
(25 %) NEBO (25%)
vyhledá všechny kapitoly, které obsahují "25 %", psáno s mezerou, nebo "25%", psáno
bez mezery
(586/1992) NEBO (586/92)
vyhledá všechny citace zákona 586/1992 v plném i zkráceném vyjádření
281/66 191/1996
vyhledá všechny citace opatření č.j. 281/66 191/1996 (při hledání čísla jednacího
nedoporučujeme uvádět před číslo zkratku č.j., tato zkratka může být uvedena v mnoha
variantách „čj.“, „č.j.“, „č. j.“, „čj“, a tato variabilita zkreslí výsledek hledání.
Pokud není podmínkou hledat frázi v přesném tvaru, jak je napsána ve vstupním poli
dialogu hledání, lze využít možnosti hledat frázi jako samostatná slova s určením maximální
povolené vzdálenosti slov. K tomuto účelu je systém hledání vybaven operátorem "NEAR",
alternativně "I", který se vkládá mezi slova, u kterých se má definovat vzdálenost. Základní
nastavení maximální povolené vzdálenosti jsou 3 slova, změna nastavení se provádí viz
„Nastavení parametrů“. Aplikací operátoru "NEAR" se vyloučí vliv spojek, předložek
a jiných slov, která mohou být vložena mezi slova hledané fráze.
Příklady:
pracovní I smlouva
vyhledá všechny kapitoly, které obsahují slova "pracovní" a "smlouva" vzdálené
maximálně nastavený počet slov - výsledkem hledání jsou kapitoly, kde se pojednává
o pracovní smlouvě, aniž by tato slova musela být za sebou
oceňování I podnikatele
vyhledá všechny kapitoly, které obsahují slova "oceňování" a "podnikatele",
maximálně vzdálená o nastavený počet slov - výsledkem hledání jsou kapitoly,
ve kterých se pojednává o oceňování v souvislosti s podnikateli
Doporučení:
Pokud se hledá číslo paragrafu včetně znaku §, nesmí být mezi znakem § a číslicí mezera.
8.5
Metodika hledání jednotlivých slov
Hledání jednotlivých slov je nutné v dialogu hledání zapnout zaškrtnutím položky „Slova“.
Hlavní zásady pro zadání hledaných slov:

Hledaná slova musí být zadána s diakritikou.

Při hledání se nerozlišuje velikost písma.

Použité operátory musí být zadány velkými písmeny.

Hledaný výraz nesmí obsahovat znaky @, #, $, | a ASCII znaky s nižší hodnotou
než 32.
48
Koncovou část slova lze nahradit náhradním znakem „*“, který nahrazuje chybějící skupinu
znaků. Vstupní pole povoluje zadání hvězdičky kdekoli ve slově, ale smysl má pouze jeho
uvedení na konci slova. Náhradní znak „*“ na konci slova zajistí vyhledání všech tvarů
slova odvozených od slovního základu před hvězdičkou, například:
živnost*
vyhledá:
živnost
živnosti
živnostenský
živnostenských
atd.
Kromě písmen, slov a slovních spojení je možné hledat i číslice, paragrafy, spojení číslic
pomocí znaku "-" nebo "/".
Příklady:
vyhláška
Vyhledá pouze kapitoly, které obsahují slovo "vyhláška". Do seznamu se nezařadí
slovní tvary "vyhlášky", "vyhláškou", .…
vyhláš*
Vyhledají se kapitoly, které obsahují slovo "vyhláška" a všechny slovní tvary, které
začínají písmeny "vyhláš", "vyhlášen", "vyhlášce", "vyhláškou", apod.
pracovní úřad
Je-li zaškrtnuta položka „Slova“, vyhledají se kapitoly, které obsahují slovo "pracovní"
a současně slovo "úřad". Není nutné, aby obě hledaná slova následovala bezprostředně
za sebou.
65/1965
Vyhledá všechny kapitoly, ve kterých se vyskytuje číslo předpisu 65/1965.
§45
Vyhledá všechny kapitoly, které obsahují odkaz na §45. Znak paragraf pište
bezprostředně před číslici bez mezery! Proces hledání proběhne v textu kapitol.
Do vstupního pole dialogu hledání lze zadat více slov. Pokud se zadá několik samostatných
slov současně a je v dialogu zaškrtnutá položka „Slova“, každé slovo může obsahovat
na konci náhradní znak hvězdičku. Výsledkem hledání je seznam kapitol, které obsahují
všechna hledaná slova současně, ale není podmínkou, aby tato slova byla v kapitole
umístěna za sebou.
Složitější případy hledání lze řešit pomocí logických operátorů:
A, AND
první a současně i druhý
NEBO, OR první nebo druhý
NE, NOT
ne první (druhý)
Operátory musí být napsány výhradně velkými písmeny, při zápisu malými písmeny se
interpretují jako běžné slovo. U složitých výrazů lze použít kulatých závorek na ohraničení
částí výrazu a určení priorit při vyhodnocování výrazu, podobně jako v matematice. Pokud
se závorky neuvedou, výraz se vyhodnocuje zleva doprava.
49
Příklady:
vyhláška A opatření
Vyhledá kapitoly, ve kterých se vyskytuje slovo vyhláška a současně slovo opatření.
Slova nemusí následovat za sebou, mohou být umístěna kdekoli v kapitole.
vyhláška opatření
Výraz bez operátoru A se interpretuje stejně jako v předešlém případě.
vyhláška NEBO opatření
Do seznamu výskytů se zařadí kapitoly, které obsahují slovo "vyhláška", ale nemusí
obsahovat slovo "opatření", a také kapitoly, které obsahují slovo "opatření", ale nemusí
obsahovat slovo "vyhláška".
vyhláška nebo opatření
Do seznamu výskytů se zařadí kapitoly, které obsahují současně slovo "vyhláška",
slovo "nebo" a slovo "opatření". V tomto případě se "nebo" interpretuje jako slovo
a ne jako logický operátor.
vyhláška NE opatření
Vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují slovo "vyhláška" a neobsahují slovo
"opatření".
(vyhláška A opatření) NEBO (pracovní A úřad)
Vyhledají se všechny kapitoly, které obsahují slovo "vyhláška" a současně slovo
"opatření", nebo kapitoly, které obsahují slovo "úřad" a současně slovo "pracovní".
50
9
Tisk
Funkce „Tisk“ umožňuje tisknout celou kapitolu otevřenou v textovém okně nebo její
označenou část. Tisk se spouští kliknutím na stejnojmenné ikoně v nástrojové liště
programu, volbou položky „Tisk“ z nabídky „Kapitola“ nebo stiskem kombinace kláves
<Ctrl-P>. Pro tisk se používá standardní služby používaného operačního systému, a proto
lze tisk provádět na všech typech instalovaných tiskáren. V základním nastavení se pro tisk
používá tiskárna nastavená jako výchozí.
9.1 Nastavení tiskárny a vlastností tisku
Změnu nastavení tiskárny lze provést standardními funkcemi operačního systému
nebo přímo z Účetního poradce. Výběr tiskárny se provádí v dialogu „Tisk“, pokud se má
tisk směrovat na jinou, než výchozí tiskárnu. K dalším důležitým možnostem nastavení
v dialogu „Tisk“ patří:
 nastavení rozsahu tisku
o Vše
celá kapitola otevřená v textovém okně,
o Stránky
vybrané stránky, viz „Náhled“,
o Výběr
tisk označené části textu, (před zahájením tisku se text musí
označit myší),
 počet kopií,
 tisk do souboru,
 tlačítko „Vlastnosti“, otevírá dialog nastavení vlastností zvolené tiskárny.
Možnosti nastavení, obsah a formát dialogu nastavení vlastností se liší pro každý
typ tiskárny a jeho podrobný popis lze najít v uživatelské dokumentaci používané
tiskárny.
Nastavení vzhledu stránky a možnost podívat se na náhled stránky před vlastním tiskem se
volí z lokální nabídky, která se otevře po kliknutí na černé šipce směřující dolů vpravo
od ikony „Tisk“ v nástrojové liště aplikace, viz obrázek 22.
9.2 Vzhled stránky
Dialog nastavení vzhledu tištěné stránky se vyvolá volbou položky „Vzhled stránky“
z nabídky, která se zobrazí kliknutím na černé šipce vpravo od ikony „Tisk“ v nástrojové
liště programu, viz obrázek 22.
Obrázek 22 Nabídka tisk
51
V dialogu nastavení vzhledu stránky lze nastavit:
 velikost papíru, na který se bude tisknout (základní nastavení je A4 210x297 mm),
 zásobník, ze kterého se má brát papír při tisku (standardně výchozí zásobník
tiskárny, volba zásobníku závisí na typu tiskárny),
 záhlaví a zápatí tisku (standardně je nastaveno číslo stránky v záhlaví uprostřed,
datum tisku v záhlaví vpravo, název projektu v zápatí vlevo, název tištěné kapitoly
a účinnost v zápatí vpravo),
 orientace tisku na papíře (standardně se tiskne na výšku),
 okraje na vytištěné stránce (standardně cca 19 mm).
9.3 Náhled
Funkce náhled se vyvolá volbou položky „Náhled“ z nabídky, která se zobrazí kliknutím
na černé šipce vpravo od ikony „Tisk“ v nástrojové liště programu, viz obrázek 22. Náhled
zobrazí tištěný text na obrazovce počítače tak, jak bude vytištěn na zvolené tiskárně, včetně
záhlaví, zápatí a nastavených okrajů.
9.4 Tisk celé kapitoly
Kapitola otevřená v textovém okně se vytiskne stiskem ikony „Tisk“ v nástrojové liště
programu. Vždy se tiskne celá kapitola bez možnosti výběru stránek nebo konkrétních statí,
tisk je směrován na výchozí tiskárnu.
9.5 Tisk části textu
Část textu, která se má vytisknout, je nutné nejprve označit jako blok pomocí myši.
Označování bloku textu se provádí způsobem standardním v prostředí Windows. Označená
část textu se vytiskne postupem:
 zvolit položku „Tisk kapitoly“ z nabídky, která se zobrazí kliknutím na černé
šipce vpravo od ikony „Tisk“ v nástrojové liště programu, viz obrázek 22
nebo zvolit položku „Tisk“ v nabídce „Kapitola“,
 v zobrazeném dialogu „Tisk“, v části rozsah tisku, zvolit „Výběr“,
 spustit tisk stiskem tlačítka „Tisk“ v dialogovém okně.
Celý text kapitoly lze označit stiskem kombinace kláves <Ctrl-A>.
9.6 Tisk vybraných stránek textu
Možnost tisku vybraných stránek textu se využívá zejména při tisku z úplných znění
předpisu nebo jiných rozsáhlých kapitol. Vybrané stránky lze vytisknout postupem:
 do textového okna otevřít text kapitoly, ze které se má tisknout,
 zvolit položku „Náhled“ z nabídky, která se zobrazí kliknutím na černé šipce
vpravo od ikony „Tisk“ v nástrojové liště programu, viz obrázek 22,
 v náhledu vybrat stránky, které se mají vytisknout,
 v okně „Náhled“ stisknout tlačítko „Tisk…“ (ikona tiskárny),
 v okně „Tisk“, v části rozsah tisku, zvolit „Stránky“,
 vpravo od volby „Stránka“ napsat interval stránek, které se mají vytisknout,
 spustit tisk stiskem tlačítka „Tisk“ v dialogu tisku.
52
9.7 Tisk novelizovaných předpisů
Při tisku novelizovaných předpisů, ve kterých jsou zvýrazněné změny provedené novelou,
se zvýraznění promítá i do tiskového výstupu. Zvýraznění změn se tiskne pouze v případě,
že je viditelné na obrazovce. Text vložený novelou (na obrazovce zvýrazněný žlutou
barvou) se tiskne na barevných tiskárnách stejnou barvou, na černobílých tiskárnách jako
šedé pozadí řádku. Na místě vypuštěného textu se tiskne stejná šipka jako na obrazovce.
53
10 Kopírování textu a poznámky
10.1 Kopírování textu
Účetní poradce využívá při kopírování textu standardních možností systému Windows, kde
je možné uložit označený text do schránky a v jiné aplikaci jej ze schránky vyjmout.
Označení textu se provádí myší postupem:
 nastavit kurzor myši na začátek textu,
 stisknout levé tlačítko myši a táhnout myší ve směru označení textu,
 označený text se zbarví modře.
Označený text se vloží do schránky stiskem tlačítka „Kopírovat“ v nástrojové liště
programu, volbou položky „Kopírovat“ v nabídce „Editace“, stiskem kombinace kláves
<Ctrl-C> nebo <Ctrl-Ins>. V aplikaci, do které se má text vložit, se text ze schránky vyjme
kliknutím na ikoně „Vložit“ (pokud je jí aplikace vybavena), stiskem kombinace kláves
<Shift-Ins> nebo <Ctrl-V>.
10.2 Poznámky
Účetní poradce umožňuje vkládat vlastní poznámky k otevřené kapitole. Pro vkládání
a editaci poznámek lze využít libovolný textový editor. V základním nastavení se používá
editor Notepad. Jiný editor je nutné nastavit volbou „Projekt/Možnosti/Adresáře/Editor
poznámek“. Nastavit lze oblíbený textový editor, který se bude spouštět vždy po vyvolání
požadavku k zápisu poznámky. Podmínkou pro použití externího textového editoru
pro editaci poznámek je možnost volání tohoto editoru s parametrem. V definici textového
editoru se musí uvádět úplný název editoru včetně přípony a kompletní cesta přístupu včetně
označení disku.
Poznámky se ukládají v textových souborech, jejichž jméno se generuje automaticky
a většinou se odvozuje od čísla předpisu. Soubory s poznámkami se ukládají do adresáře
nastaveného volbou „Projekt/Možnosti/Adresáře/Adresář pro soubory poznámek
ke kapitolám“. V nastavení se definuje cesta přístupu k adresáři. Při prvním spuštění
aplikace se automaticky provede základní nastavení, použije se adresář „Temp“ uživatele,
ve kterém se vytvoří podadresáře „..\QB6\Poznamky“, například:
C:\Users\User_name\AppData\Local\Temp\QB6\Poznamky.
Jestliže uživatel používá několik projektů, nainstalovaných do různých adresářů, poznámky
se ukládají do společného adresáře.
Vkládání poznámek se spouští klinutím na ikoně „Pozn.“ v nástrojové liště programu
nebo volbou „Poznámky“ v nabídce „Editace“. Pro správu poznámek a jejich přehledné
prohlížení slouží funkce „Seznam poznámek“ v nabídce „Zobrazení“. Funkcí „Seznam
poznámek“ lze poznámky editovat, prohlížet a mazat.
Otevře-li se kapitola, ke které existuje poznámka, indikuje se zobrazením ikony
spodním rohu okna aplikace.
54
v levém
11 Automatické aktualizace – lokální podpora
Automatické aktualizace umožňují průběžné aktualizování Účetního poradce přes internet
bez zásahu uživatele. Podmínkou pro užívání automatických aktualizací je připojení
počítače uživatele do sítě Internet rychlostí nejméně 2048 Kb/s s dostatečným datovým
limitem, nejméně 10 GB. Uživatel má možnost nainstalovat si do svého počítače vzdáleného
klienta internetové verze, který zajistí, aby lokální instalace Účetního poradce byla stejně
aktuální jako verze internetová. Jakmile dojde ke změně v metodice nebo právních
předpisech na straně internetové verze Účetního poradce, tato změna se promítne se
zpožděním několika desítek minut až hodin (v závislosti na rozsahu změn a kvalitě
připojení) do počítače uživatele. Vše proběhne automaticky na pozadí a uživatel pracující
na svém počítači je upozorněn, jakmile jsou nová data připravena k používání. Pomocí
automatických aktualizací lze aktualizovat metodiku, právní předpisy v plném rozsahu bez
omezení a potřebné programové vybavení. Podpora automatických aktualizací je k dispozici
ve dvou verzích – lokální, která je vhodná do počítače koncového uživatele a síťová, určená
k instalaci na server počítačové sítě.
11.1 Instalace podpory aktualizací
Lokální podpora automatických aktualizací se instaluje z CD Účetního poradce. Po vložení
CD do mechaniky se instalační program automaticky spustí a provede test, zda proces
automatických aktualizací je již v počítači nainstalován nebo ne. Je-li výsledek testu kladný
a proces v počítači již běží, instalační program jej zastaví a zobrazí informační zprávu
„Ukončuji proces automatických aktualizací QbUpdateClient.EXE“. V dalších krocích
instalace musí zůstat zaškrtnutá volba „Instalovat podporu aktualizací po internetu“.
Instalační program automaticky nainstaluje podporu automatických aktualizací a po
skončení instalace proces aktualizací spustí. Proces je indikován ikonou, která se doplní
do pravé části hlavního panelu Windows. Instalační program také zapíše příkaz ke spuštění
procesu automatických aktualizací při každém startu počítače do registrů Windows. Má-li
instalující uživatel příslušná administrátorská oprávnění, zápis se provede pod klíč
HKEY_LOCAL_MACHINE, u ostatních uživatelů se zápis provede pod klíč
HKEY_CURRENT_USER. V obou dvou případech se jedná o zápis do větve:
Software\Microsoft\CurrentVersion\Run\QbUpdateClient.EXE
11.2 Aktivace procesu
Proces automatických aktualizací je po instalaci připraven, ale není aktivní. Aktivace se
provádí v prohlížecím programu Účetního poradce postupem:
1. Spustit Účetního poradce.
2. Kliknout na položku „Projekt“ v hlavní nabídce aplikace.
3. Zvolit položku „Možnosti“.
4. Kliknout na záložku „Ostatní“.
5. Zaškrtnout „Aktualizace na pozadí zapnuta“
6. Doporučuje se zvolit „Kontrola při každém startu počítače“
7. Zvolit „Kontrola každý den“ nebo „Kontrola jednou týdně“.
8. Kliknout na „Spuštění aktualizačního programu“.
Aktivita procesu je indikována ikonou v hlavním panelu Windows, viz obrázek 23.
Tlačítkem „Ukončení aktualizačního programu“ lze proces automatických aktualizací zrušit,
55
odstraní se i ikona z hlavního panelu Windows. Není-li proces automatických aktualizací
aktivní, lze proces znovu spustit stiskem tlačítka „Spuštění aktualizačního programu“.
Obrázek 23 Indikace procesu automatických aktualizací
11.3 Vlastnosti procesu
Proces se spouští automaticky při každém startu počítače, za předpokladu dodržení postupu
při instalaci a následné aktivaci procesu. Po spuštění proces čeká přibližně tři minuty,
po uplynutí této doby dojde k ověření dostupnosti připojení do sítě Internet.
11.3.1 Test připojení do sítě Internet
Připojení technologií ADSL může mít výpadky, připojení prostřednictvím místní sítě může
být omezeno právy. Oba uvedené faktory znemožňují činnost procesu aktualizací. Zjistí-li se
při startu, že počítač není připojen do sítě Internet, proces tento stav indikuje tvarem ikony,
zůstává aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Stav připojení lze ověřit kliknutím pravým
tlačítkem myši na ikoně procesu a volbou položky „Test spojení“ v lokální nabídce. Funkce
ověří stav připojení počítače do sítě Internet a zobrazí protokol o výsledku testu, například:
QBUpdate Verze: 1.1.0.27 18.11.2007 15:51:39
QB6 Verze: 6.1.0.196
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Adresare:
PathData:C:\UP2007
SOFTWARE\MP-SOFT\QB6\Nastaveni\Aktualizace:
WWWKontrolaPriStartu:1
LAN OK
Pokud test proběhne bez závad a v protokolu je uveden kladný výsledek testu, proces
automatických aktualizací se ihned spustí (pokud na serveru existují nová data) nebo dojde
pouze k ověření stavu a výsledek se zapíše do protokolu. Protokol se zobrazí ve zvláštním
dialogovém okně, které obsahuje ve spodní části dvě tlačítka:
Zavřít
Uzavře dialogové okno.
Do schránky Přenese obsah okna do schránky Windows. Doporučujeme vložit do zprávy
email a odeslat na technickou podporu.
11.3.2 Pomalá připojení do sítě Internet
U uživatelů, kteří mají nekvalitní WiFi připojení, pomalé připojení prostřednictvím místní
sítě, připojení přes mobilní telefony apod. mohou vznikat problémy s velikostí přenášeného
datového bloku. Proces aktualizování se prodlužuje a většinou končí chybou. Pro tyto
případy doporučujeme funkcí „Nastavení“ zvolit podporu pomalého napojení na internet.
Funkce se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem na ikoně procesu, následnou volbou
„Nastavení“ a v zobrazeném dialogu je nutné zaškrtnout „Pomalé napojení na internet“.
56
V průběhu aktualizování se bude pracovat s výrazně menšími datovými bloky a tím se zvýší
pravděpodobnost jejich správného přenosu do počítače uživatele.
11.3.3 Nastavení práce „offline“ v internetovém prohlížeči
Internetový prohlížeč může pracovat v režimu „online“, tzn. stránky se načítají ze sítě
nebo „offline“, tzn. stránky se načítají z místního disku. Pokud je z nějakých důvodů
nastavena práce „offline“, pak toto nastavení může ovlivnit správnou funkci aktualizačního
procesu a je nutné aktualizační proces nastavit, aby práci „offline“ ignoroval. Ignorovat
práci „offline“ lze nastavit kliknutím pravým tlačítkem myši na ikoně procesu, volbou
položky „Nastavení“ a zaškrtnutím položky „Ignorovat „Offline“ nastavení IE“
v zobrazeném dialogovém okně. (V Internet Explorer, který je standardním internetovým
prohlížečem dodávaným s Windows, se nastavení práce „offline“ provádí v nabídce
„Soubor“ nebo „File“.)
11.3.4 Výmaz dočasných souborů
Aktualizační klient počítá i s výpadky konektivity na straně serveru. K výpadku může dojít
kdekoli v síti mezi aktualizačním serverem a uživatelem. Pokud k takovému výpadku dojde,
může dojít k poškození přenášeného datového souboru natolik, že proces nedokáže na již
přenesená data navázat. Proces automatických aktualizací tento stav signalizuje zprávou
„Při aktualizaci došlo k chybám“, která se zobrazí na ikoně procesu. K odstranění
poškozených souborů z přechodného adresáře slouží tlačítko „Výmaz dočasných souborů“.
Výmazem se vytvoří předpoklady pro obnovení procesu. V těchto situacích lze doporučit
následující postup:
1. Kliknout pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
2. V nabídce zvolit položku „Nastavení“.
3. V zobrazeném dialogovém okně kliknout na „Výmaz dočasných souborů“.
4. Uzavřít dialogové okno kliknutím na křížek v pravém horním rohu.
5. Kliknout pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
6. V nabídce zvolit položku „Start“ nebo „Test spojení“.
7. Pokud jsou na serveru nová data, začnou se přenášet do počítače. Přenos je
indikován změnou tvaru ikony.
11.4 Průběh procesu automatických aktualizací
Základním předpokladem zahájení procesu automatických aktualizací je připojení počítače
do sítě Internet. Prvním krokem procesu je vždy ověření platnosti licencí zapsaných
pro Účetního poradce v počítači uživatele. Licence se načtou z počítače uživatele
a porovnají s databází na aktualizačním serveru. Jedná-li se o oprávněného uživatele, proces
pokračuje dalším krokem, kdy dojde k porovnání dat v internetové verzi Účetního poradce
se stavem v počítači uživatele. Pokud jsou data v počítači uživatele aktuální, proces zůstane
aktivní, ale neprovádí žádnou činnost. Tento stav je indikován tvarem ikony s diářem
a hodinami, viz kapitola „Indikace stavů procesu“. Ověřování aktuálnosti probíhá
opakovaně ve fixně nastavených časových intervalech nebo lze vyvolat kliknutím na volbu
„Start“ v lokální nabídce procesu.
Při komunikaci aktualizačního klienta se serverem se nepředávají žádné informace
z prostředí počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací, které slouží
57
zákaznické podpoře pro sledování provozu, vyhodnocení chybových stavů a ověření
konektivity uživatele:

licenční čísla, licenční kódy - neposílají se prostřednictvím sítě, pouze se ověří
jejich platnost a použijí se pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené
tajemství),

jméno a verze aktualizačního klienta QBUpdateClient.EXE, (program, který řídí
proces aktualizací)

jméno a verze prohlížecího programu Účetního poradce QB6.EXE,

NetBIOSName pro identifikaci v případě řešení problémových situací.
Pokud proces zjistí, že v internetové verzi jsou novější data než v počítači uživatele, začne
novější data ihned přenášet do počítače uživatele. Přenos běží na pozadí a je indikován
dynamicky se měnící ikonou ve tvaru válce s šipkou, která směřuje dovnitř. Proces
přenášení souborů lze kdykoli přerušit, přenos při opětovném spuštění vždy naváže
na předchozí stav. Při přerušení nedochází ke ztrátě dosud přenesených dat. Nová data se
ukládají na disk do adresáře pro dočasné soubory. Jakmile jsou data kompletní, přenos je
ukončen a zobrazí se informace „Aktualizace jsou připraveny k instalaci“. Aktualizace se
nainstaluje následným spuštěním Účetního poradce, nová data se přenesou do pracovního
adresáře Účetního poradce.
11.5 Indikace stavů procesu
Stav procesu se indikuje tvarem ikony:
Na aktualizačním serveru internetové verze nejsou žádná nová data. Proces čeká
na další ověření, je nečinný.
Není k dispozici připojení do sítě Internet, došlo k výpadku připojení na straně
uživatele nebo serveru. Proces čeká na další ověření, je nečinný.
Na aktualizačním serveru byla zjištěna nová data, autorizace spojení proběhla
úspěšně a probíhá přenos nových datových souborů do počítače uživatele.
Přenos nových dat byl ukončen, data jsou připravena k instalaci. Pokud se data
nenainstalují následným spuštěním Účetního poradce, přenos skončil chybou a je
nutné využít tlačítko „Výmaz dočasných souborů“.
11.6 Lokální nabídka procesu
Lokální nabídku procesu lze vyvolat kliknutím pravým tlačítkem myši na ikoně procesu.
Položky nabídky mají význam:
Konec
58
Ukončí proces a odstraní ikonu z hlavního panelu. Proces se opět
automaticky spustí při následném startu počítače nebo z aplikace Účetní
poradce
volbou
„Projekt/Možnosti/Ostatní/Spuštění
aktualizačního
programu“.
Test spojení
Nastavení
Stav
Start
Pozastavení
Ověří stav napojení počítače do sítě Internet a vypíše protokol o výsledku
testu. Pokud je spojení v pořádku a na serveru jsou připravena nová data,
začne proces aktualizací probíhat.
Obsahuje nastavení „Ignorovat „Offline“ nastavení IE“, snížení velikosti
přenášeného bloku dat volbou „Pomalé napojení na internet“, tlačítko
„Výmaz dočasných souborů“ pro odstranění chyb v případě neočekávaného
výpadku
na straně serveru.
Zobrazí informační dialog, který dokumentuje průběh přenosu datových
souborů do počítače uživatele. Jedná se o doplňkové informace, které lze
využít v případě chybné funkce aktualizačního procesu nebo zjištění
aktuálního stavu. Z dialogu lze proces automatických aktualizací přerušit
nebo naopak znovu spustit.
Používá se pro ruční aktivaci procesu v případech, kdy byl proces zastaven
nebo pozastaven na přání uživatele, nebo se má provést nové ověření
aktuálnosti instalace Účetního poradce.
Obsahuje různé možnosti pozastavení procesu:
15 minut
na dobu 15 minut
1 hodina
na dobu jedné hodiny
Do večera
do 20 hodin
Do znovuspuštění do kliknutí na tlačítko „Znovuspuštění aktualizací“
v informačním dialogu.
Do odvolání
do kliknutí na volbu „Start“
11.7 Indikace aktuálnosti dat
Uživatel, který využívá jako hlavní zdroj aktuálních dat automatické internetové aktualizace,
může velmi snadno ztratit kontrolu nad aktuálností Účetního poradce. Příčiny mohou být
rozličné, jako příklady z praxe uživatelů uvádíme:

náhodné vypnutí automatického aktualizování uživatelem,

odinstalování automatických aktualizací,

příliš silné chování antivirového programu nebo změny v jeho nastavení,

změny v nastavení firewall,

ztráta konektivity do sítě Internet,

a další.
Z uvedených příkladů plyne, že k přerušení automatických aktualizací reálně může dojít,
aniž by si uživatel této skutečnosti všimnul.
Prevencí je funkce, která porovnává aktuálnost datového obsahu se systémovým datem
v počítači uživatele. Při kontrole se vychází z předpokladu, že nemusí existovat konektivita
do sítě Internet nebo komunikace se vzdáleným počítačem může být zakázána. Pokud
aplikace zjistí, že se data neaktualizovala po dobu 30 kalendářních dnů, začne uživatele
na tuto skutečnost upozorňovat při každém spuštění. Doporučujeme toto upozornění
považovat jako impuls ke kontrole nastavení automatických aktualizací nebo kontaktování
technické podpory.
Kontrolu aktuálnosti datového obsahu lze v aplikaci vypnout, ale tento krok
doporučujeme pouze těm uživatelům, kteří vůbec automatické aktualizace nevyužívají.
59
Pokud si tuto funkci vypnou uživatelé využívající automatické aktualizace, ztrácí
kontrolní zpětnou vazbu. Kontrolu aktuálnosti datového obsahu lze vypnout postupem:
Projekt/Možnosti/Ostatní/Kontrola aktuálnosti datového obsahu.
11.8 Předávání informací
Automatické aktualizování přes internet vyžaduje jiný přístup k předávání významných
informací od výrobce programu ke koncovému uživateli. V minulosti, kdy aktualizování
probíhalo na datovém médiu CD, byl ke každé zásilce přiložen tištěný informační bulletin
INFO Účetní poradce. Bulletin tradičně obsahoval popis novinek v oblasti vývoje software,
upozornění na významné změny v metodice a právních předpisech, obchodní informace
a přehled nově vložených právních předpisů.
Předávané informace jsou rozdělené do dvou kategorií:

stručná upozornění,

informační bulletiny.
Stručná upozornění obsahují významné informace, například o změnách v programovém
vybavení, upozornění na systémovou závislost aplikace, závislost aplikace na zabezpečení
počítačů, upozornění na významné fenomény v metodice nebo právních předpisech apod.
Jedná se o krátký text v rozsahu několika vět. Stručná informace se přenese z aktualizačního
serveru do počítače uživatele a automaticky se zobrazí, při spuštění aplikace, v samostatném
okně. Uživatel musí přečtení informace potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Stručná
informace se zobrazí pouze jednou, její opakované zobrazení nelze vyvolat.
Informační bulletiny jsou elektronickou náhradou tištěné verze bulletinu INFO Účetní
poradce. Elektronická verze bulletinu se do počítače uživatele přenese stejným způsobem
jako aktualizace předpisů a metodiky. Informace obsažené v bulletinu lze otevřít přímo
z Účetního poradce položkou v hlavní nabídce programu „Obecné informace“. Položka
„Obecné informace“ se v nabídce objeví pouze tehdy, když byl informační bulletin
s informacemi přenesen do počítače uživatele. Fyzicky jsou obecné informace uložené
v diskovém souboru s názvem „INFO“. Kliknutím na položce „Obecné informace“ se otevře
nabídka dostupných informací, ze které lze jednotlivé informační bulletiny otevřít. Vlastní
text informace se otevírá do samostatného okna Exploreru, které je nezávislé na Účetním
poradci. Okno doporučujeme po přečtení informace zavřít. Informace se po otevření označí
jako přečtená, ale lze ji i po přečtení opakovaně otevřít. První položkou v nabídce „Obecné
informace“ lze všechny dostupné informace označit jako přečtené, aniž by je uživatel musel
otevřít. V okamžiku, že soubor obsahuje novou, dosud nepřečtenou, informaci, při spuštění
Účetního poradce se zobrazí upozornění.
60
12 Automatické aktualizace – síťová podpora
QBUpdateClientService je klientským programem systému pro aktualizace dat a programů
projektu Účetní poradce a jeho rozšiřujících modulů. Je určen systémovým administrátorům
pro automatizaci procesu aktualizace dat a programů síťových víceuživatelských licencí
používaných běžnými klienty QB6.EXE v lokální síti a pro aktualizaci dat webového klienta
IntraGate.
QBUpdateClientService je realizován jako Win32 systémová služba určená pro běh
na serveru. Je nezávislá na stavu přihlášení či nepřihlášení uživatele. Je určena pro provoz
na serverových verzích Microsoft Windows – tedy Windows 2000 Serveru či Windows
Serveru 2003. Principiálně však může běžet na jakýchkoliv Windows odvozených
od Windows NT.
12.1 Provoz víceuživatelské verze v prostředí LAN
Tento způsob využití předpokládá provozování víceuživatelské licence Účetního poradce
v lokální počítačové síti zákazníka. Doporučena je následující infrastruktura:

Serverem je některá z verzí serverových Windows. Na něm jsou pro uživatele
vytvořena sdílení obsahující program QB6.EXE (s přístupem pouze pro čtení) a sdílení
obsahující data (též pouze pro čtení) – může jít o různá nebo i jen jedno sdílení (Share).

Klientské stanice jsou připojeny do lokální sítě společné se serverem, provozují
některou z podporovaných verzí Windows a uživatelé Účetního poradce využívající
„tlustého“ klienta QB6.EXE.

V doporučeném prostředí není vhodné, aby měli uživatelé instalován program
QB6.EXE lokálně na stanicích, ale stačí jedna společná sdílená kopie QB6.EXE
na serveru. Uživatelé na stanicích mají k dispozici pouze ikonu, která vede přímo
na UNC serverového sdílení (\\server\UP\Programy\QB6.EXE) nebo využívá
společného mapovaného disku, například (X:\UP\Programy\QB6.EXE).

Adresáře jsou v konfiguraci na každé stanici a pro každého uživatele nastaveny opět
na síťový zdroj serveru přes UNC cestu nebo s využitím sdíleného disku.

Všechna sdílení mohou být pro uživatele z bezpečnostních důvodů určena pouze
pro čtení.
Alternativně je možné mít sdílené adresáře na jiném serveru než Windows – např. na Linuxu
či Novell NetWare. Služba QBUpdateClientService však musí být provozována na serveru
s OS Windows.
V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará
automatizovaně o průběžnou aktualizaci programu QB6.EXE a dat Účetního poradce bez
zásahu administrátora. Znamená to tedy, že na stanicích nemusí běžet běžný aktualizační
klient QBUpdateClient.EXE, popisovaný v předchozím článku, určený pro jednouživatelské
verze. Paralelní běh jednouživatelského klienta QBUpdateClient.EXE na stanici je
nežádoucí!
QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin,
během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba, stáhne
61
a nainstaluje nová data a programy. Uživatelé tak mají po příchodu do zaměstnání aktuální
program a data.
Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení
zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům a zároveň je zajištěno, že
v době běhu automatické aktualizace neběží žádný prohlížeč QB6.EXE a nejsou otevřeny
datové soubory Účetního poradce žádným uživatelem.
12.2 Provoz intranetového serveru IntraGate
Druhým předpokládaným scénářem využití je provozování víceuživatelské licence Účetního
poradce v lokální počítačové síti zákazníka s využitím intranetové brány IntraGate
a „tenkých“ klientů tvořených webovým prohlížečem (doporučen je Microsoft Internet
Explorer). Předpokládá se následující infrastruktura:

Server provozující serverovou verzi Windows, IIS a v něm virtuální adresář
pro IntraGate. Na serveru jsou zároveň umístěna data.

Klienti v LAN využívají pro práci s Účetním poradcem webový prohlížeč.
V uvedeném prostředí se QBUpdateClientService při správné konfiguraci postará
o průběžnou aktualizaci dat bez zásahu administrátora.
QBUpdateClientService předpokládá nastavení aktualizačního okna během nočních hodin,
během kterého 1x denně kontaktuje aktualizační server a pokud je potřeba stáhne
a nainstaluje nová data.
Noční doba aktualizace je doporučena z důvodu nezatěžování internetového připojení
zákazníka během dne, kdy jej využívají uživatelé k jiným účelům. IntraGate je navržena tak,
aby byla schopna přijmout změnu dat za provozu a proto může k jejich aktualizaci dojít
i bez ohledu na právě pracující uživatele.
12.3 Instalace
Instalace QBUpdateClientService je jednoduchá a proto nevyžaduje speciální instalační
program. Instalujícímu správci postačí základní nástroje systému Windows.
QBUpdateClientService je tvořen pouze dvěma soubory:

QBUpdateClientSvc.EXE – je vlastním výkonným programem – Win32 službou
zajišťující veškerou funkcionalitu,

QBUpdateClientSvcRM.DLL – je samostatným resource souborem potřebným
pro správné zobrazování záznamů od QBUpdateClientService v Event Vieweru
(Prohlížeči událostí) systému Windows.
Instalační postup:
1. Instalaci je nutné provádět v kontextu uživatele, který má lokální administrátorská
práva k danému serveru. Nejčastěji půjde zřejmě o uživatele Administrator.
2. Nakopírujte oba soubory (QBUpdateClientSvc.EXE a QBUpdateClientSvcRM.DLL)
do
a. adresáře obsahujícího sdílený program QB6.EXE v případě provozu LAN verze
nebo
b. adresáře obsahujícího QBWWW.DLL v případě provozu IntraGate.
3. Nainstalujte službu QBUpdateClientService příkazem
62
QBUpdateClientSvc.exe /install
4.
5.
z adresáře dle bodu 1. Tento příkaz zajistí kompletní instalaci uvedené služby
v systému Windows.
Spusťte správu služeb z administrativních nástrojů systému Windows. V nich se
instalovaná služba objeví pod názvem „QBUpdateClientService - aktualizace dat
a programů systému QuickBook“. Zobrazte vlastnosti služby, službu zatím
nespouštějte. Standardně je nastaveno:
a. automatické spouštění služby po startu počítače – je žádoucí a proto se
nedoporučuje jej měnit,
b. v záložce pro přihlášení je zvoleno použití místního systémového účtu
(LocalSystem). Doporučujeme jej ponechat, pokud nejsou důvody k jeho změně.
Pokud jej budete měnit (např. v případě, kdy má služba QBUpdateClientService
přistupovat k síťovým diskům), je třeba zajistit, aby zvolený účet, v jehož kontextu
služba poběží, měl dostatečná práva ke všem zdrojům – viz kapitola popisující
konfigurační parametry.
Při instalaci byl zároveň vytvořen klíč v registrech, obsahující všechny hodnoty
parametrů, kterými lze nastavit a modifikovat vlastnosti služby. Spusťte program
na editaci systémového registru (např. REGEDIT.EXE) a otevřete klíč:
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService
6.
Dle pokynů v kapitole „Konfigurační parametry“ musíte nastavit minimálně následující
hodnoty:
Dirs.BackupDir, Dirs.ExeHomeDir,
Dirs.QBDataDir, Dirs.QBDownloadDir,
Dirs.QBUpdateDownloads, Licence.Codes,
Licence.Names a QBUpdate.ServerName,
7.
8.
bez jejichž počátečního nastavení služba po spuštění ohlásí příslušnou chybu a zase se
zastaví.
Dle způsobu využití (LAN update nebo IntraGate update) nastavte
volbu
LANUpdate.Enabled nebo IntraGateUpdate.Enabled.
Spusťte službu buď ze správce služeb nebo příkazem:
net start QBUpdateClientService
9.
Ověřte, že služba běží a v logu je správné nastavení konfiguračních hodnot. V logu též
najdete, kdy proběhne první aktualizace. Po jejím provedení najdete v logu podrobný
výpis činnosti služby a případné chyby, pokud nastaly.
Tím je proces instalace a prvotního nastavení služby dokončen.
12.4 Odinstalace
Službu QBUpdateClientService lze kdykoliv odinstalovat.
Odinstalační postup:
1. Zastavte službu, pokud běží – ze správce služeb nebo příkazem:
net stop QBUpdateClientService
2.
Z adresáře, kde je QBUpdateClientService instalována a spusťte příkaz
63
QBUpdateClientSvc.exe /uninstall
3.
4.
Z uvedeného
adresáře
smažte
soubory
QBUpdateClientSvc.EXE
a QBUpdateClientSvcRM.DLL
Odinstalace záměrně nemaže konfigurační údaje z registrů (pro případ reinstalace). Ty
je proto třeba smazat ručně, například z programu REGEDIT.EXE. Smažte klíč:
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService
se vším, co obsahuje.
Tím je proces odinstalace dokončen.
12.5 Další informace






Podmínkou pro provoz s IntraGate je verze IntraGate 5.9 z 3.11.2007 nebo novější.
U starších verzí není schopna služba zjistit verzi Qbwww.DLL a ohlásí to jako chybu.
Při komunikaci s QBUpdate serverem nepředává služba QBupdateClientService (ani
desktopový aktualizační program QBUpdateClient.EXE) žádné informace z prostředí
počítače či sítě zákazníka s výjimkou následujících informací sloužících zákaznické
podpoře pro sledování provozu:
 licenční čísla, licenční kódy nejsou posílány, jen kontrolovány – slouží
pro autorizaci požadavku na obou stranách (tzv. sdílené tajemství),
 jméno
a
verze
aktualizačního
klienta
(QBUpdateClient.EXE
nebo QBUpdateClientSvc.EXE),
 jméno a verze klienta (QB6.EXE nebo QBWWW.DLL),
 NetBIOS jméno počítače.
Komunikační protokol je založen na XML a v případě zvýšených bezpečnostních
požadavků lze předchozí tvrzení snadno ověřit.
Průběh aktualizace dat – LANUpdate – po stažení všech dat je, pokud je aktuální čas
ve stanoveném časovém okně, spuštěna analýza souborů v datovém a Download
adresáři a následně jsou soubory přesunuty do datového adresáře. Výsledek analýzy
a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
Průběh aktualizace dat – IntraGateUpdate – po stažení všech dat je bez ohledu
na aktuální čas zavolána funkce pro znovunačtení dat ve spravované instanci IntraGate.
Výsledek analýzy a průběh zpracování najdete pro případ problémů v Logu.
Průběh aktualizace programů – starší verze programu je přejmenována na OLD (může
v tu chvíli i běžet) a nová verze je do adresáře přesunuta pod originálním jménem
(.EXE). Po restartu programu, služby nebo počítače se tak spustí již nová verze.
Případná stará verze s .OLD je na začátku smazána. Pokud by byla v tu chvíli ještě
používána verze .OLD, nepůjde smazat a aktualizace programu skončí chybou.
12.6 Konfigurační parametry
Všechny konfigurační parametry se nacházejí v registrech, konkrétně v klíči
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MP-SOFT\QBUpdateClientService. Hodnoty
se standardním obsahem jsou automaticky vytvořeny při instalaci služby a proto je možné je
již jen měnit. Můžete použít libovolný editor pro práci s Registry systému Windows, např.
standardní REGEDIT.EXE. Úpravy provádějte pod účtem, který je členem skupiny
lokálních administrátorů, nejčastěji zřejmě jako Administrator.
64
Upozornění: Služba QBUpdateClientService musí mít dostatečná oprávnění pro čtení
a zápis hodnot v uvedeném klíči. Po instalaci je služba standardně nakonfigurována pro běh
pod účtem lokálního systémového účtu serveru, který tato oprávnění má. Pokud jste měnili
identitu uživatele, v jehož kontextu služba poběží (např. kvůli přístupu k sdíleným
adresářům ve vaší síti), přidělte tomuto uživateli oprávnění pro čtení a zápis k uvedenému
klíči v registrech.
Poznámka: U všech parametrů, které obsahují cestu k adresářům používejte v případě
síťových cest výhradně UNC zápis (\\server\sdílení\cesta...) a ne písmena případných
mapovaných jednotek – ta nejsou službě namapována. Zajistěte, aby uvedený uživatel služby
měl na těchto síťových cestách dostatečná oprávnění dle odpovídajícího sloupce tabulky, viz
kapitola 12.8.
12.7 Internetová verze Účetního poradce
Internetová verze Účetního poradce nabízí on-line přístup k Účetnímu poradci a jeho
rozšiřujícím modulům na internetové adrese www.ucetniporadce.cz. Internetová verze
Účetního poradce je k dispozici zdarma všem odběratelům pravidelných aktualizací
na médiu. Přístup zdarma končí po ukončení odběru aktualizací na médiu nebo jejich
neuhrazení. Pro ostatní uživatele, kteří neodebírají Účetního poradce na médiu, se jedná
o placenou službu. Práva přístupu k internetové verzi Účetního poradce si mohou uživatelé
objednat elektronicky prostřednictvím e-mail na adrese: [email protected] nebo přímo
na adrese internetové verze Účetního poradce.
Účetní poradce na internetu obsahuje veškerá data, která jsou ve verzi na médiu. Výhodou
internetové verze je průběžné aktualizování dat na serveru poskytovatele služby
a operativnost použití z libovolného místa připojeného do sítě Internet. Internetová verze
Účetního poradce spolupracuje se standardním prohlížečem používaným pro síť Internet,
a proto neobsahuje některé funkce, kterými je vybavena verze šířená na médiu. Přehled
nejdůležitějších funkcí u jednotlivých verzí Účetního poradce uvádí následující tabulka:
Název funkce
Globální fulltextové hledání v předpisech
Barevné zvýraznění změn v předpisech
Možnost nahlédnout do vypuštěného textu
Tisk předpisu nebo jeho části
Vlastní poznámky
Vlastní záložky
Kopírování bloku textu přes schránku
Seznam různých znění kapitoly
Reference
Citace
Podpora seznamových kapitol typu „paragrafový obsah“
Úplná znění předpisu
Hypertextové odkazy mezi předpisy
Dohledání otevřené kapitoly v obsahu <F6>
Rejstřík předpisů
Rejstřík pojmů
Funkce Znění
Funkce Historie
Internet
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
CD
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
65
12.8 Konfigurační parametry služby QBUpdateClientService
Název
Data.LastUpdateTime
Význam
Zaznamenaný čas
posledního běhu aktualizace
Očekávané hodnoty
Binárně datum a
čas.
Dirs.BackupDir
Adresář pro „odkládání“
starších verzí
aktualizovaných datových
souborů. Je nezbytný po
dobu vlastní aktualizace,
později je možné jeho obsah
dle potřeby odmazávat.
Lokální nebo síťová
cesta.
Dirs.ExeHomeDir
Dirs.QBDataDir
Adresář s programy. Služba
umí aktualizovat programy
jen v tomto adresáři, proto
musí být do něj i sama
instalována zejména
v případě povolení
samoaktualizace (viz.
Functions.
SelfUpdateEnabled).
V případě LANUpdate půjde
o sdílený adresář s QB6.EXE
s dalšími programy,
v případě IntraGateUpdate o
fyzický adresář virtuálního
adresáře IIS obsahující
IntraGate – konkrétně
QBWWW.DLL.
Adresář s daty systému
Účetní poradce nebo
Legislativa školy.
Uvedený adresář
nemusí být ve
vztahu ke klientským
programům
QB6.EXE respektive
QBWWW.DLL.
Lokální (nebo síťová
v případě
LANUpdate) cesta.
Musí jít o adresář
obsahující QB6.EXE
respektive adresář
„Adresář aplikace
QuickBook
IntraGate“
v nastavení
IntraGate
ConfigQBwww.EXE.
Lokální nebo síťová
cesta.
Musí jít o adresář,
který je uveden
v poli „Adresář
s daty a licencemi“
nastavení QB6.EXE
na klientských
stanicích respektive
adresář „Adresář
s daty programu“
v nastavení
IntraGate
ConfigQBwww.EXE.
66
Potřebná oprávnění
Právo k zápisu
hodnoty do registrů.
Jde o jedinou
hodnotu, do které
služba zapisuje.
Ostatní hodnoty
z registrů služba
QbupdateclientService
jen čte.
Služba musí mít právo
pro čtení a zápis
v daném adresáři.
Služba musí mít právo
pro čtení a zápis
v daném adresáři,
pokud je povolen
update programů
(LANUpdate.UpdatePr
ogramsEnabled) nebo
samoaktualizace
(Functions.SelfUpdate
Enabled).
V opačném případě je
třeba právo pro čtení,
služba zjišťuje aktuální
verzi klientského
programu QuickBook
(QB6.EXE respektive
QBWWW.DLL).
Služba musí mít právo
pro čtení a zápis
v daném adresáři.
Název
Dirs.QBDownloadDir
Význam
Adresář s aktualizovanými
datovými soubory pro klienta
QuickBook.
Viz poznámka v kapitole
Další informace.
Dirs.QBUpdateDownloads
Download.BlockSizeKB
Adresář pro stahování
jednotlivých aktualizovaných
souborů. Je pracovním
adresářem služby. Nové
soubory jsou z tohoto
adresáře přesouvány do
Dirs.ExeHomeDir nebo
Dirs.QBDownloadDir až po
dokončení celé aktualizace
jako jeden celek v jedné
transakci – pro zabránění
nekonzistentního stavu
datových souborů systému
QuickBook. Měl by tedy být
na stejné diskové jednotce
(stejném diskovém oddílu)
jako Dirs.QBDownloadDir.
Velikost bloku dat pro
stahování souborů. Čím delší
blok, tím větší efektivita
stahování ale menší
schopnost řídit zátěž na lince
– každý blok dat se stahuje
plnou kapacitou linky,
omezení rychlosti dle
Očekávané hodnoty
Lokální nebo síťová
cesta.
Uvedený adresář
nemusí být ve
vztahu ke
klientskému
programu QB6.EXE
respektive musí jít o
adresář „Adresář pro
nové verze souborů“
v nastavení
IntraGate
ConfigQBwww.EXE.
Lokální nebo síťová
cesta.
Potřebná oprávnění
Služba musí mít právo
pro čtení a zápis
v daném adresáři.
Služba musí mít právo
pro čtení a zápis
v daném adresáři.
Uvedený adresář
nemusí být ve
vztahu ke klientským
programům
QB6.EXE respektive
QBWWW.DLL.
Velikost bloku
v kilobytech.
Standardně 64.
-
0 – neomezeno
>0 – max. tok
v Kbit/s
-
Download.MaxKBistPerSecond
Download.MaxKBitsPerSe
cond
je realizováno čekáním mezi
bloky dat.
Případné omezení toku dat
po lince v Kbit/s. Pro případ
zatížené linky do Internetu.
Uvedená rychlost nebude
v průměru překročena,
nemůže však být
garantována – bude
odpovídat zátěži linky do
Internetu a zatížením
QBUpate serveru MP-Softu.
67
Název
EventLog.ErrorLogingEna
bled
EventLog.MessageLoggin
gEnabled
Functions.SelfUpdateEnab
led
Význam
Zda je povolen zápis chyb do
protokolu událostí systému
Windows – konkrétně do
logu aplikací.
Pokud je povoleno, zapisují
se chyby do logu vždy, bez
ohledu na nastavení
Logs.Enabled. Pokud je
zápis zakázán, bude přesto
použit, pokud není povolen
Logs.Enabled.
Zápis chyb do protokolu
událostí systému Windows
lze odchytit standardními
správními nástroji a
upozorňovat na ně správce.
Zda je povolen zápis
informací do protokolu
událostí systému Windows –
konkrétně do logu aplikací.
Pokud je povoleno, zapisují
se chyby do logu vždy, bez
ohledu na nastavení
Logs.Enabled.
Povolení samoaktualizace
služby. Pokud je povolena,
stahují se případné nové
verze
QBUpdateClientSvc.EXE
jako ostatní programy
a po aktualizaci je služba
automaticky restartována.
IntraGateUpdate.Enabled
Povolení funkce služby
v prostředí IntraGate.
IntraGateUpdate.Path
Cesta k QBWWW.DLL ve
virtuálním adresáři IIS. Uvádí
se bez http:// a jména
serveru – služba umí ovládat
IntraGate výhradně na
vlastním serveru.
Port použitý pro IntraGate.
IntraGateUpdate.Port
Očekávané hodnoty
0 – zakázáno
1 – povoleno
Standardně
povoleno.
Potřebná oprávnění
-
0 – zakázáno
1 – povoleno
Standardně
povoleno.
-
Po povolení
Logs.Enabled
doporučujeme
zakázat – služba
generuje velké
množství informací.
0 – zakázáno
1 – povoleno
Standardně
zakázáno.
Pokud nejsou
speciální
bezpečnostní
požadavky,
doporučujeme
povolit.
0 – zakázáno
1 – povoleno
Standardně
zakázáno.
/jméno virtuálního
adresáře/qbwww.dll
-
-
Standardně
/IntraGate/qbwww.dll
Číslo portu.
Standardně HTTP
port 80.
68
-
-
Název
LANUpdate.Enabled
Význam
Povolení funkce služby
v prostředí síťové instalace.
LANUpdate.UpdateProgra
msEnabled
Povolení aktualizace i
programů. Konkrétně
QB6.EXE a
QBUpdateClient.EXE, byť
nemá být klienty používán.
Aktualizují se programy
v Dirs.ExeHomeDir, kde by
měly být používány
nasdílené ze stanic v síti.
LANUpdate.WindowLengt
hMinutes
Licence.Codes
Licence.Names
Logs.Directory
Délka časového okna pro
aktualizaci dat a programů
síťové verze v minutách od
počátku daného
UpdateWindow.StartHour.
Pokud se stahování
aktualizací protáhne za
uvedené okno, odloží se
vlastní aktualizace dat a
programů na příští běh
aktualizace (stažená data a
programy zůstanou
zachovány).
Seznam licenčních kódů
(čtyřznakových kombinací)
pro uvedená licenční čísla.
Seznam licenčních čísel
licencí uživatele, z nichž
alespoň jedna musí být
víceuživatelská.
Adresář pro zápis logů
obsahujících informace a
případné chyby z běhu
služby.
Tvorba logu je doporučena
pro snadnost jeho
pozdějšího použití v případě
hledání problémů a projevů
případných chyb. Jde o
preferovanou variantu před
zápisem do registrů, protože
textový log lze snadno
používat případně někomu
poslat.
Pro každý měsíc se vytvoří
nový soubor, starší lze
v případě potřeby smazat.
Očekávané hodnoty
0 – zakázáno
1 – povoleno
Standardně
zakázáno.
0 – zakázáno
1 – povoleno
Standardně
zakázáno.
Doporučujeme
povolit, pokud
nejsou speciální
bezpečnostní
požadavky.
Délka aktualizačního
okna v minutách.
Potřebná oprávnění
-
-
-
Standardně 240.
Pokud se uvede
1440 (a více), je
okno neomezeno
(respektive celý
den).
Seznam oddělený
čárkami.
-
Seznam oddělený
čárkami.
-
Lokální nebo síťová
cesta.
Služba musí mít právo
pro čtení a zápis
v daném adresáři.
Standardně je
nastavena na
adresář Logs pod
adresářem
obsahujícím instalaci
služby. Ten je třeba
po instalaci vytvořit
ručně nebo změnit
nastavení adresáře
pro logy.
Pak je třeba povolit
Logs.Enabled.
69
Název
Logs.Enabled
QBUpdate.ServerName
Význam
Povolení či zakázání zápisu
logů obsahujících informace
a případné chyby z běhu
služby dle Logs.Directory.
Jméno QBUpdate serveru.
Očekávané hodnoty
0 – zakázáno
1 – povoleno
Standardně
zakázáno.
Doporučujeme
povolit po nastavení
Logs.Directory.
Standardně
prázdné.
Je třeba uvést
www.ucetniporadce.
cz pro Účetního
poradce nebo
www.legislativaskoly
.cz pro Legislativu
školy.
QBUpdate.ServerPort
Port QBUpdate serveru.
Potřebná oprávnění
-
Počítač s instalovanou
službou (server) musí
mít povolen přístup
do internetu bez
speciálních nastavení
proxy serveru.
Uvádí se bez http://.
Současná verze
služby neumožňuje
nastavení hodnot pro
případnou HTTP
proxy.
Standardně 80.
Dostupnost
aktualizačních serverů
ověřte z běžného
prohlížeče a
zkontrolujte při tom, že
uživatel nemá
vyplněna žádná proxy
nastavení.
-
Doporučujeme
neměnit.
QBUpdate.WebServicePat
h
Cesta k webové službě
na aktualizačním serveru.
Služba komunikuje
s aktualizačním
serverem pomocí
webových služeb –
HTTP/SOAP/XML.
Standardně
/QBUpdate/QBUpda
teServer.asmx
-
Doporučujeme
neměnit.
UpdateWindow.LengthMin
utes
UpdateWindow.StartHour
Délka aktualizačního okna
v minutách.
Hodina začátku
aktualizačního okna.
Standardně 120.
-
Doporučujeme
nastavit dle potřeby.
Standardně 1
-
Odpovídá času
01:00.
70
13 Nastavení parametrů
Nastavitelnými parametry programu lze ovlivnit režim zobrazení a vlastnosti některých
funkcí programu souvisejících se zobrazováním textu právních předpisů, adresáře určené
pro umístění datových a pomocných souborů aplikace a některé další vlastnosti. Parametry
se nastavují funkcí „Možnosti“ umístěné v nabídce „Projekt“. Po volbě této funkce se
zobrazí dialogové okno s nabídkou možností nastavení parametrů. Dialog je rozdělen
do čtyř sekcí:
 Zobrazení nastavení způsobu zobrazování některých informací a částí aplikace
 Adresáře nastavení adresářů pro umístění datových a pomocných souborů
 Licence
kontrola a zadání licenčních čísel a datových klíčů
 Ostatní
pokročilá nastavení globálního hledání, automatických aktualizací
a vstup do nastavení IE
13.1 Zobrazení
V nastavení "Zobrazení" lze zvolit způsob promítání textu kapitol do pracovního okna,
režim zobrazování některých ovládacích prvků programu a dalších informací. V dialogovém
okně je sada položek, mezi kterými se lze přepínat stiskem klávesy <Tab> nebo
<Shift-Tab>, nastavení se změní stiskem mezerníku. Při práci s myší se nastaví kurzor myši
na položku a stiskne levé tlačítko myši. Položka je nastavená, když je čtvereček vlevo
od názvu položky zaškrtnutý. Nastavení se uloží stiskem tlačítka "Ulož a uzavři"
v dialogovém okně.
Obnovení stavu při startu
Při ukončení aplikace se ukládají veškerá volitelná nastavení a historie prohlížení, tato
nastavení se obnoví při dalším spuštění aplikace. V základním nastavení vypnuto.
Zobrazení ikonek v panelu seznamů
U položek v panelu seznamů vypíná/zapíná zobrazení ikony vlevo od názvu položky.
V základním nastavení zapnuto. Vypnutí ikonek přináší úsporu prostoru potřebného
pro zobrazení názvů položek v panelu seznamů. Změna nastavení se projeví až při novém
spuštění aplikace.
Zobrazené záložky hlavního okna
Vypíná/zapíná zobrazování projektových záložek pod nástrojovou lištou programu. Pokud je
položka zapnutá, pro každý otevřený projekt se pod nástrojovou lištou programu vytvoří tzv.
projektová záložka s názvem projektu. Projektové záložky se používají pro snadné přepínání
mezi projekty. V základním nastavení zapnuto.
Okna zobrazovat v celém prostoru
Je-li položka zapnutá, textové okno vyplní celou plochu aplikace vpravo od panelu seznamů.
Je-li položka vypnutá, textové okno vyplní pouze část plochy aplikace, pokud je otevřeno
více projektů, okna se řadí do kaskády. V základním nastavení zapnuto.
Menu s komentářem
Nabídka programu bude rozšířena o stručný komentář a nápovědu pro jednotlivé funkce.
71
Zobrazovat jméno aktivní kapitoly
Vypíná/zapíná zobrazení řádku pro promítání interního jména kapitoly otevřené v textovém
okně aplikace. Interní jméno například obsahuje číslo paragrafu, číslo předpisu, případně
i číslo novely, interval platnosti. Zobrazování jména otevřené kapitoly je výhodné
pro rychlou orientaci v otevíraných statích právních předpisů. V základním nastavení
zapnuto.
Otevření malého okénka nad odkazem
Malá okénka, do kterých se standardně promítá text vysvětlivek, se mohou otevírat
nad odkazem. Standardně se otevírají pouze pod odkazem. Nastavení se používá
v případech, kdy okénko s vysvětlivkou zakrývá podstatnou část studovaného textu.
Možnost přesunu malého okénka
Malá okénka, do kterých se standardně promítá text vysvětlivek, mají standardně určenou
pevnou pozici. Pokud se povolí jejich přesun, lze okénko uchopit myší a přesunout na místo,
kde se nekryje s textem.
Barevné odlišení pozadí jednotlivých typů kapitol
Barva pozadí se mění v závislosti na otevřeném typu předpisu. Barvy se mění podle toho
zda otevřený předpis nebo jeho část je zákon, vyhláška, nařízení, sdělení apod. V základním
nastavení vypnuto.
Tlačítka aplikace
Ovlivňuje způsob zobrazování tlačítek v nástrojové liště programu. Je-li zaškrtnuto „Úzká
tlačítka“, tlačítka se zobrazí těsně vedle sebe do jednoho řádku nástrojové lišty a je-li
zaškrtnuto „Popisky“, pod každým tlačítkem se zobrazí název tlačítka. Není-li zaškrtnuto
„Úzká tlačítka“ a je-li zaškrtnuto „Popisky“, název se zobrazí vpravo od tlačítka, nástrojová
lišta se může rozdělit do více řádků, podle nastaveného režimu zobrazování. V základním
nastavení je zapnuto „Úzká tlačítka“ a „Popisky“.
Typ písma
Umožňuje nastavit typ písma pro zobrazování textu v textovém okně aplikace. Nabízejí se
pouze písma nainstalovaná do Windows, Účetní poradce neinstaluje žádné nové typy písma.
V základním nastavení se používá písmo „Tahoma“.
Velikost písma
Umožňuje nastavit velikost písma pro zobrazování textu v textovém okně aplikace. Velikost
se nastavuje z pětistupňové stupnice – „Malá“, „Menší“, „Běžná“, „Větší“ a „Velká“.
V základním nastavení se používá velikost „Běžná“.
13.2 Adresáře
Nastavením adresářů můžete určit, kde má program hledat projekty a ostatní datové moduly,
kam se mají ukládat uživatelem vytvářené poznámky apod. Základní nastavení lze měnit
napsáním nové cesty k adresáři do vstupního pole u příslušného adresáře nebo výběrem
adresáře z dialogu, který se zobrazí kliknutím myší na ikoně umístěné vždy vpravo
od vstupního pole.
72
Adresář s daty a licencemi
Položka se standardně naplní cestou přístupu do adresáře, kam byl program nainstalován.
Instalační program umístí do zvoleného adresáře prohlížecí program a všechny datové
soubory projektu. Pokud se napíše do této položky jméno adresáře včetně označení disku,
budou se datové soubory projektu vyhledávat v určeném adresáři. Do vstupního pole lze
zadat několik adresářů, oddělených středníkem. V adresáři, který se uvede jako první, bude
program hledat projekty (soubory *.QBFile, QBModule a *.QBText), v ostatních adresářích
bude hledat všechny ostatní soubory, pokud neexistují v adresáři prvním.
Adresář pro soubory poznámek ke kapitolám
Položka určuje cestu přístupu k adresáři pro ukládání poznámek k textu právních předpisů.
Při prvním spuštění aplikace se automaticky provede základní nastavení, použije se adresář
„Temp“ uživatele, ve kterém se vytvoří podadresáře „..\QB6\Poznamky“, například
C:\Users\User_name\AppData\Local\Temp\QB6\Poznamky. Jestliže uživatel používá
několik projektů, nainstalovaných do různých adresářů, poznámky se ukládají do společného
adresáře.
Adresář pro záložky
Položka určuje cestu přístupu k adresáři pro ukládání záložek ke kapitolám, které si vytváří
uživatel. Základní nastavení se provede automaticky při prvním spuštění aplikace, použije se
adresář „Temp“ uživatele, ve kterém se vytvoří podadresáře „..\QB6\Zalozky“, například
C:\Users\User_name\AppData\Local\Temp\QB6\Zalozky. Jestliže uživatel používá několik
projektů, nainstalovaných do různých adresářů, záložky se ukládají do společného adresáře.
Adresář pro dočasné soubory
Položka určuje cestu přístupu k adresáři pro ukládání interních dočasných souborů aplikace.
Základní nastavení se provede automaticky při prvním spuštění aplikace, použije se adresář
„Temp“ uživatele, ve kterém se vytvoří podadresáře „..\QB6\Temp“, například
C:\Users\User_name\AppData\Local\Temp\QB6\Temp. Jestliže uživatel používá několik
projektů, nainstalovaných do různých adresářů, dočasné soubory se ukládají do společného
adresáře.
Editor poznámek ke kapitolám
Položka nabízí možnost definovat oblíbený textový editor, který se bude spouštět vždy
po vyvolání požadavku k zápisu poznámky. Podmínkou pro použití externího textového
editoru pro editaci poznámek je možnost volání tohoto editoru s parametrem. V definici
textového editoru se musí uvádět úplný název editoru včetně přípony a kompletní cesta
přístupu včetně označení disku. V základním nastavení se do položky zapíše jméno
poznámkového bloku NOTEPAD.EXE.
Přípona poznámek
Položka umožňuje určit, jakou příponu mají mít soubory, do kterých se ukládají poznámky
k textu právních předpisů. Standardně se používá přípona TXT.
Obnov
Tlačítko, které obnoví nastavení parametrů v dialogu „Adresáře“ do stavu po instalaci.
73
13.3 Licence
Prostřednictvím dialogu „Licence“ lze do programu zadat nové licenční číslo a datový klíč,
který zpřístupní zakoupený systém. Při zadávání licenčních kódů doporučujeme dodržet
tento postup:
 Do vstupního pole "Nová licence" zadat nové licenční číslo (evidenční číslo
licence).
 Po zadání licenčního čísla se nastavit myší nebo klávesou <Tab> do vstupního
pole "Licenční kód" a zadat přidělený licenční kód.
 Zadání licenčního kódu potvrdit stiskem tlačítka s názvem "Přidej licenci". Pokud
je licenční číslo a licenční kód zadán správně, licence se zařadí do seznamu
s názvem "Registrované licence". V opačném případě je nutné zadání opakovat.
 Nastavit se do vstupního pole "Nový klíč" a zadat přidělený datový klíč. Po zadání
klíče se aktivuje tlačítko "Přidej klíč".
 Zadání datového klíče potvrdit stiskem tlačítka "Přidej klíč". Nový datový klíč se
vloží do seznamu s názvem "Datové klíče".
Upozornění:
Bez správného zadání licenčního čísla, licenčního kódu a datového klíče nelze pracovat se
zakoupeným projektem. Správné zadání licencí podmiňuje funkci automatických aktualizací.
13.4 Ostatní
Dialog "Ostatní" obsahuje některá doplňující nastavení, která definují vlastnosti globálního
hledání a nastavení týkající se automatických aktualizací.
Max. vzdálenost při hledání pomocí „I“
Určuje počet slov, která mohou být vložená mezi dvě slova fráze, pokud se mezi těmito
slovy uvádí operátor „I“ (NEAR), viz kapitoly a „Metodika hledání slovních spojení (frází)“
a „Slovní spojení (fráze) nebo jednotlivá slova“. Počet slov lze nastavit myší pomocí šipek
nahoru a dolů. V základním nastavení se uvádí hodnota 3.
Max. počet výskytů při hledání
Určuje kolik výskytů hledaného výrazu se má zařadit do výstupního seznamu globálního
hledání, který se ukládá pod položkou „Hledej“ v panelu seznamů. V základním nastavení
se uvádí hodnota 20000.
Jména souborů před jejich pojmenováním
Ovlivňuje způsob zobrazování názvů právních oblastí ve výstupním seznamu globálního
hledání. V základním nastavení je položka vypnutá a do seznamu se uvádějí pouze interní
názvy právních oblastí bez uvedení názvu diskového souboru, ve kterém je fyzicky právní
oblast uložená. Po zapnutí se před jménem právní oblasti uvádí velkými písmeny i název
diskového souboru.
Povolit zápis průběhu programu do LOGu
Zapne záznam běhu programu do textového souboru s názvem QBook.log. Soubor se zapíše
do adresáře pro dočasné soubory, viz kapitola „Adresáře“. Nastavení se používá v případě
problémů s aplikací na straně uživatele. Záznam běhu programu tvoří podklad
pro technickou podporu a analýzu zjištěných potíží.
74
Aktualizace na pozadí zapnuta
Aktivuje funkci automatických aktualizací. Instalací Účetního poradce se do počítače
uživatele nahraje podpora automatických aktualizací, která zůstává nečinná do aktivace
zaškrtnutím této položky.
Kontrola každý den
Nastavuje periodu ověřování aktuálnosti dat v počítači uživatele proti stavu v internetové
verzi Účetního poradce. Nastavení má smyl jedině v případě, že jsou automatické
aktualizace aktivní.
Kontrola jednou týdně
Nastavuje periodu ověřování aktuálnosti dat v počítači uživatele proti stavu v internetové
verzi Účetního poradce. Nastavení má smyl jedině v případě, že jsou automatické
aktualizace aktivní.
Kontrola při každém startu počítače
Nastavuje ověřování aktuálnosti dat v počítači uživatele proti stavu v internetové verzi
Účetního poradce ihned po zapnutí počítače. Nastavení má smyl jedině v případě, že jsou
automatické aktualizace aktivní.
Kontrola aktuálnosti datového obsahu
Nastavuje periodu ověřování aktuálnosti dat v počítači uživatele. Pokud aplikace zjistí, že se
data neaktualizovala po dobu 30 kalendářních dnů, začne uživatele na tuto skutečnost
upozorňovat při každém spuštění. Doporučujeme toto upozornění považovat jako impuls
ke kontrole nastavení automatických aktualizací. Nastavení má preventivní charakter.
Ukončení aktualizačního programu
Pokud je tlačítko aktivní, po jeho stisku se ukončí proces automatických aktualizací
a odstraní se ikona automatických aktualizací z hlavního panelu Windows.
Spuštění aktualizačního programu
Pokud je tlačítko aktivní, po jeho stisku se spustí proces automatických aktualizací
a vloží se ikona automatických aktualizací z hlavního panelu Windows.
75
14 Ukládání nastavení programu
Údaje o nastavení programu se ukládají do registrů Windows.
Význam klíčů umístěných v Current User:
[HKEY_CURRENT_USER …\Software\MP-Soft\QB6\Nastaveni]
Version
Verze naposledy spuštěného programu QB6.
[HKEY_CURRENT_USER \…\Software\MP-Soft\QB6\Nastaveni\Adresare]
(odpovídá dialogu možnosti)
PathLicence
PathData
PathPoznamky
PathTemp
EditorPoznamek
PoznExt
CreateNoteFile
Adresář, do kterého se ukládají licenční soubory.
Adresáře, do kterého se ukládají datové a indexové soubory.
Adresář, do kterého se ukládají poznámky.
Adresář, do kterého se ukládají dočasné soubory, neměl by být společný
s jiným programem, protože se v něm maže, pokud se tedy bude měnit, nechť
je to opět samostatný adresář.
Plné jméno programu používaného pro tvorbu a editaci poznámek.
Standardní typ souboru pro poznámky – pokud bude použit např. WinWord, je
vhodné do této položky uvést DOC nebo RTF.
Pokud se má automaticky vytvořit prázdný soubor poznámek - 1.
[HKEY_CURRENT_USER\…\Software\MP-Soft\QB6\Nastaveni\Hledani]
(odpovídá dialogu možnosti)
MaxHledani
Maximální počet kapitol pro hledání.
NearZnamena
Vzdálenost slov pro operátor „I“ (NEAR).
JenAktivniModul
Hledání se má provádět jen v aktivním modulu (if 1).
JenNadpisy
Hledání se má provádět jen v nadpisech (if 1).
Fraze
Zapíná fulltextové hledání (if 1). Základní nastavení je zapnuto.
JmenaSouboruVpredu Jména souborů v seznamech na začátku (if 1).
[HKEY_CURRENT_USER\…\Software\MP-Soft\QB6\Nastaveni\Hledani.Moduly]
Moduly, ve kterých se má hledat (zapnuté moduly) mají hodnotu 1, jinak 0.
[HKEY_CURRENT_USER\…\Software\MP-Soft\QB6\Nastaveni\Otevreno]
Popisuje aktuální stav otevřených projektů a jejich historie, jedná se o interní informace.
[HKEY_CURRENT_USER\…\Software\MP-Soft\QB6\Nastaveni\Zobrazeni]
Ikony
DockedList
RestoreState
Dock
OpenOnClick
Zalozky
Tlacitka
CeleOkno
ZalozkyUzkaTlacitka
ZalozkyPopisky
ApplUzkaTlacitka
ApplPopisky
MenuN
JmenoKapitoly
TypPisma
VelikostPisma
W
H
L
Left
Top
76
Zobrazení ikon v seznamech.
Interní přepínač.
Obnovení stavu při startu.
Interní přepínač.
Otevření kapitoly při změně pozice v seznamech.
Zobrazení projektových záložek.
Zobrazení tlačítek v nástrojové liště.
Zobrazení projektů v celém okně.
Typ tlačítek v levém panelu.
Popisky u tlačítek v panelu seznamů.
Typ tlačítek v nástrojové liště.
Popisky u tlačítek v nástrojové liště.
Barevná nabídka aplikace.
Zobrazení jména kapitoly v řádku pod nástrojovou lištou.
Typ písma, standard - Tahoma
Určení velikosti písma (0..5, standard 2)
Šířka okna aplikace.
Výška okna aplikace.
Šířka panelu seznamů.
Vodorovné umístění okna aplikace.
Svislé umístění okna aplikace.

Podobné dokumenty

Příloha - MP

Příloha - MP Pokud používáte funkci LANUpdate, existuje ještě druhý údaj – LANUpdate.WindowLengthMinutes, který určuje velikost druhého okna, po které je možné provést aktualizaci dat a programů síťové verze sy...

Více

AKTUÁLNĚ Občanský zákoník na počátku druhého roku účinnosti

AKTUÁLNĚ Občanský zákoník na počátku druhého roku účinnosti Zejména: LAVICKÝ, P. Kritické poznámky ke koncepci návrhu občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2007, s. 848 a násl.; MAREK, K., FIALA, J., STAVINOHOVÁ, J. et al. Připomínky k návrhu občanského zák...

Více

odkaz zde - ÚJOP UK - Univerzita Karlova

odkaz zde - ÚJOP UK - Univerzita Karlova prostřednictvím virtuálního systému pro řízení výuky přístupného přes internet. V článku je popsán proces vývoje kurzů ve třech časových fázích lišících se způsobem využití informačních technologií...

Více

Situace v naší firmě v oblasti výpočetní techniky: Všechny

Situace v naší firmě v oblasti výpočetní techniky: Všechny Pořídili jsme nový server, který řídí všechny počítače. Rozdělili jsme je do podsítí kvůli zrychlení komunikace. Pořídili jsme si rychlejší připojení na internet - 1Gb/s. Počítače jsme upgradovali ...

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Tisk (Ctrl+P) - tisk vyplněného formuláře. Pokud je v Nastavení programu určeno, bude před tiskem zobrazen ještě náhled. Podle nastavení pozadí formuláře bude tisknuto i toto pozadí. (Pozn: pokud j...

Více