Prospekt panDOMO

Komentáře

Transkript

Prospekt panDOMO
K re a t i v n í p o v rch y s y s t é m u PA N D O M O .
Ponechejte
Va‰í fantazii
volnost!
ARDEX vyvinul systém, kter˘ dává Va‰í fantazii a pfiedstavám konkretní podobu.
V˘sledky Va‰í práce závisí nyní jen na Va‰í kreativitû.
Nejen podlahy ale i stûny!
ARDEX Vám neumoÏÀuje „pouze” realizovat zajímavé povrchy podlah ale i povrchy
nejrÛznûj‰ích ploch ve Va‰em domû. Název systému PANDOMO pochází z fieckého
slova: „pan”, = cel˘, úpln˘ a latinského „domus” = dÛm, budova
Vychutnejte si vyjímeãnost PANDOMA!
PouÏití systému PANDOMO je témûfi bez omezení. Podlahy a stûny interiérÛ
rodinn˘ch domÛ, reprezentativních prostor, vstupních hal, prodejen, foyer, kanceláfií,
restaurací, barÛ, kaváren, ‰kol, muzeí a jin˘ch prostor. Systém PANDOMO byl ocenûn
na odborném veletrhu v Hannoveru Domotex 2002 cenou nûmeck˘ch architektÛ
„Inovativní produkt vysoké architektonické kvality v oblasti podlah”
Vy‰krtnûte slovíãko
nemoÏné
z Va‰eho slovníku
PANDOMO je vyrobeno na cementové bázi a má charakter a vzhled kamenného povrhu beze spar.
PANDOMO je stejnû zatûÏovatelné jako vysoce odolné parkety. Pfii síle vrstvy pouze 5 mm produkt vyniká
pfiesvûdãivou extremní odolností a dal‰ími ohromujícími vlastnostmi.
Nalaìte si svÛj tón!
PANDOMO je naladitelné v barevném tónu podle Va‰ich pfiedstav. Naladûní tónÛ podlah a stûn
je ponecháno na Va‰í individualitû. A pokud budete míchat hmoty dvou nebo více barev docílíte
zvlá‰tního unikátního povrchu pfiipomínající mramorovanou litinu s prostorov˘m efektem.
PusÈte se do nûãeho úplnû nového!
U PANDOMA nehledejte vzor, kter˘ se Vám líbí. Sami si vymyslete svÛj vlastní!
Podle sv˘ch pfiedstav si navrhnûte barevn˘ odstín, povrchové efekty rÛzn˘ch technik,
které se pouÏívají a my Vás s nimi rádi seznámíme. .
Tû‰te se na Va‰i podlahu s kamenn˘m designem z PANDOMA.
PANDOMO kamenné podlahy s efektem kamenné desky beze spar.
Povrch PANDOMO se opatfiuje speciálním impregnaãním olejem, kter˘ utváfií povrch
se sametovû matn˘m leskem, odoln˘ vrypÛm a s vodoodpudiv˘mi vlastnostmi.
Nebo se podepi‰te unikátním vzorem s PANDOMO Unikát.
PANDOMO Unikát umoÏÀuje vkládaní do povrchÛ podlah firemní loga, motivy,
‰ipky, orientaãní popisy, kombinaci s jin˘mi materiály jako napfiíklad prvky a motivy
z nerez oceli, parket, mozaiky, dlaÏby, pfiírodního kamene. Povrch PANDOMA
Unikát je o‰etfien matn˘m nátûrem epoxidové pryskyfiice bez obsahu rozpou‰tûdla.
Místo pro Va‰i referenci ...
Informace o PANDOMU získáte zde: www.ardex.cz
Podlaha bude
stejnû originální
jako Vበpodpis!
Pro správné zpracování a realizaci ARDEX PANDOMO produktÛ
je zapotfiebí prvotfiídní, kvalitní partner s praktick˘mi zku‰enostmi s aplikacemi PANDOMA
VበPANDOMO - systémov˘ partner:
www.ardex.cz

Podobné dokumenty

vertikální zahrady v kanceláři

vertikální zahrady v kanceláři Prostory kanceláří TOP jsou vyhotoveny v bílé barvě v kombinaci se dřevem, kanceláře typu Standard jsou opatřeny vinylovým kobercem, bílou barvou a zeleným akcentem v podobě paravanů. Klubová místn...

Více

dokumentace ke stažení

dokumentace ke stažení Po ukázkové aplikaci systému ve spolupráci se zahraniãním partnerem na objektu SO 202 dálnice D5 u Rokycan v roce 1991, díky dÛvûfie spoleãnosti Stavby mostÛ Praha (dne‰ní SMP – CZ) byla spoleãnosti...

Více

Specifikace panDOMO

Specifikace panDOMO vyzrálý a suchý anhydrit(calciumsulfat) t ídy CA-C35 F 6 nebo betonový pot r CT-C25-F4 (tedy min 25Mpa). V p ípad anhydritu penetrace epoxidovou prysky icí ve dvou vrstvách s následným zásypem k em...

Více

T Y P O G R A F I A

T Y P O G R A F I A Napfiíklad byla modifikována nadstavba stroje. Poruchy inkjet tisku, které vznikaly ru‰iv˘mi vibracemi, byly úspû‰nû eliminovány speciálním upevnûním inkjet hlavy ve stroji. Nepohodlná manuální volb...

Více

Systémy propojovacích kanálů

Systémy propojovacích kanálů Otevřené na všechny strany Propojovací kanály z PVC a z materiálu neobsahujícího halogeny. Pro profesionální propojování je na v˘bûr ‰irok˘ sortiment kanálÛ o rÛzn˘ch rozmûrech od 15 x 15 do 60 x ...

Více

vysoké učení technické v brně laditelná smyčková

vysoké učení technické v brně laditelná smyčková s fázovým posuvem 180°, proto mají tyto antény dobrou směrovost. Mají také poměrně velký zisk, dobrý činitel zpětného příjmu a značnou šířku pásma. Je možné kombinovat s anténami Yagi tím, že přidá...

Více