TŘÍDĚNÍ VOLNÉHO VÝBĚRU KNIH

Komentáře

Transkript

TŘÍDĚNÍ VOLNÉHO VÝBĚRU KNIH
TŘÍDĚNÍ VOLNÉHO VÝBĚRU KNIH
STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY PLZEŇSKÉHO
KRAJE
0
VŠEOBECNOSTI
1
FILOZOFIE. PSYCHOLOGIE
2
NÁBOŽENSTVÍ. TEOLOGIE
3
SPOLEČENSKÉ VĚDY
5
MATEMATIKA. PŘÍRODNÍ VĚDY
6
APLIKOVANÉ VĚDY. LÉKAŘSTVÍ. TECHNIKA
7
UMĚNÍ. REKREACE. ZÁBAVA. SPORT
8
JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATURA
9
GEOGRAFIE. BIOGRAFICKÉ STUDIE. DĚJINY
0
VŠEOBECNOSTI
001
VĚDA VŠEOBECNĚ
001.89
ORGANIZACE VĚDY A VĚDECKÉ PRÁCE
001.9
ŠÍŘENÍ POZNATKŮ. NEVYSVĚTLENÉ JEVY. UFO
003
PÍSMO. PSANÍ.
004
POČÍTAČOVÁ VĚDA. VÝPOČETNÍ TECHNIKA
004.3
TECHNICKÉ VYBAVENÍ. HARDWARE
004.38
POČÍTAČE, PRÁCE S POČÍTAČEM
004.4
PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ. SOFTWARE
004.42
POČÍTAČOVÉ PROGRAMY. PROGRAMOVÁNÍ
004.43
POČÍTAČOVÉ JAZYKY
004.45
SYSTÉMOVÉ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ. OPERAČNÍ SYSTÉMY
004.65
ŘÍZENÍ BÁZÍ DAT. DATABÁZE
004.7
POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. POČÍTAČOVÁ KOMUNIKACE
004.9
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ. POČÍTAČOVÁ GRAFIKA.
ZPRACOVÁNÍ OBRAZOVÉ A ZVUKOVÉ
INFORMACE.POČÍTAČOVÁ SIMULACE
005
005.1/.7
MANAGEMENT
TEORIE ŘÍZENÍ. ŘÍDÍCÍ ČINNOSTI, PROCESY A OPERACE.
ORGANIZAČNÍ MANAGEMENT
005.6
ŘÍZENÍ JAKOSTI
005.8
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
005.91/.92
ADMINISTRATIVA A KANCELÁŘSKÁ AGENDA
005.95/.96
PERSONÁLNÍ MANAGEMENT. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ
007
TEORIE KOMUNIKACE A ŘÍZENÍ VŠEOBECNĚ - KYBERNETIKA
02
KNIHOVNICTVÍ
06
ORGANIZACE VŠEOBECNÉ POVAHY
069
MUZEA. STÁLÉ VÝSTAVY
070
TISK. ŽURNALISTIKA
09
RUKOPISY. VZÁCNÉ KNIHY
1
FILOZOFIE
101
FILOZOFIE
11
METAFYZIKA. KOSMOLOGIE. FILOZOFIE PŘÍRODY
122/129
SPECIÁLNÍ METAFYZIKA
13
FILOZOFIE DUCHA
133
OKULTISMUS. MAGIE. ASTROLOGIE. ALCHYMIE
14
FILOTOFICKÉ SYSTÉMY A HLEDISKA
14(3)
ANTICKÁ, STAROVĚKÁ FILOZOFIE
159.9
PSYCHOLOGIE
159.92
VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE
159.93
FUNKCE
/.94
159.95
TVŮRČÍ MYŠLENÍ. VYŠŠÍ DUŠEVNÍ PROCESY
159.96
ZVLÁŠTNÍ DUŠEVNÍ STAVY A PROCESY
159.98
APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE
16
LOGIKA
165
TEORIE POZNÁNÍ
17
ETIKA
179
RŮZNÉ ETICKÉ OTÁZKY. TÝRÁNÍ
INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE. SENZOR. A MOTOR.
2
NÁBOŽENSTVÍ. DĚJINY NÁBOŽENSTVÍ
2-3
OSOBNOSTI V NÁBOŽENSTVÍ
22/24
NÁBOŽENSTVÍ DÁLNÉHO VÝCHODU. INDICKÁ NÁBOŽENSTVÍ
24
BUDDHISMUS
25
STAROVĚKÁ NÁBOŽENSTVÍ
26
JUDAISMUS
27
KŘESŤANSTVÍ. DĚJINY KŘESŤANSTVÍ
27-1/-2
TEOLOGIE
27-5
KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ. LITURGIE
27-23
BIBLE
27-78
NÁBOŽENSKÉ A KLÁŠTERNÍ ŘÁDY
271/279
KŘESŤANSKÉ CÍRKVE, SEKTY, DENOMINACE
272
KATOLICKÁ CÍRKEV
28
ISLÁM
3
SPOLEČENSKÉ VĚDY VŠEOBECNĚ
311
VÝZKUMY, STATISTIKA
314
DEMOGRAFIE
316
SOCIOLOGIE
316.3
SOCIÁLNÍ STRUKTURA. SPOLEČNOST. SOCIÁLNÍ SKUPINY
316.4
SOCIÁLNÍ PROCESY. PARTNERSKÉ VZTAHY
316.6
SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE. ASERTIVITA
316.7
KULTURA
316.77
KOMUNIKACE. MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE
32
POLITIKA
321
POLITICKÉ ORGANIZACE. STÁTY. FORMY VLÁDY
322
VZTAHY MEZI CÍRKVÍ A STÁTEM
323
VNITŘNÍ POLITIKA
323.1
NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ MENŠINY
324
VOLBY. REFERENDA
327
MEZINÁRODNÍ VZTAHY. ZAHRANIČNÍ POLITIKA
329
POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ. POLITICKÉ SYSTÉMY
33
EKONOMIE
330
EKONOMICKÉ VĚDY. EKONOMIKA OBECNĚ
330.5
NÁRODNÍ MAJETEK. ROVNOVÁHA EKONOMIKY.
SPOLEČENSKÝ PRODUKT. NÁRODNÍ PRODUKT. ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ
330.8
EKONOMICKÉ TEORIE
331
PRÁCE. ZAMĚSTNANOST. ORGANIZACE PRÁCE
331.1
TEORIE A ORGANIZACE PRÁCE
331.2/.4
PLATY. MZDY. ODMĚŇOVÁNÍ. PRACOVNÍ PODMÍNKY.
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
331.45
BEZPEČNOST PRÁCE
331.5
TRH PRÁCE. ZAMĚSTNANOST
332
ÚZEMNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. POZEMKY. NEMOVITOSTI
334
FORMY ORGANIZACE A SPOLUPRÁCE V EKONOMICE
336
FINANCE
336.1/.5
VEŘEJNÉ FINANCE.
336.7
PENÍZE. PENĚŽNICTVÍ. BANKOVNICTVÍ. PENĚŽNÍ TRHY.
KAPITÁLOVÉ TRHY
338
HOSPODÁŘSTVÍ. HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY
338.48
CESTOVNÍ RUCH.
339
OBCHOD. TRH. ODBYT
339.7
MEZINÁRODNÍ FINANCE
339.9
MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. SVĚTOVÁ EKONOMIKA
34
PRÁVO
340
PRÁVNÍ METODY. PRÁVNÍ VĚDA
341
MEZINÁRODNÍ PRÁVO
342
VEŘEJNÉ PRÁVO. ÚSTAVNÍ PRÁVO
342.7
ZÁKLADNÍ PRÁVA. LIDSKÁ PRÁVA
342.9
SPRÁVNÍ PRÁVO
343
TRESTNÍ PRÁVO
343.1
TRESTNÍ SOUDNICTVÍ
343.2/.7
TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ
343.8
VĚZEŇSTVÍ. PREVENCE KRIMINALITY
343.9
KRIMINOLOGIE.
343.98
KRIMINALISTIKA
346
HOSPODÁŘSKÉ PRÁVO
347.1
OBČANSKÉ PRÁVO VŠEOBECNĚ
347.1/.6
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
347.2
VĚCNÁ PRÁVA
347.4
ZÁVAZKOVÉ PRÁVO
347.51/.56 OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST. PROFESIONÁLNÍ
ODPOVĚDNOST
347.6
RODINNÉ PRÁVO. DĚDICKÉ PRÁVO
347.7
OBCHODNÍ PRÁVO
347.9
OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ. SOUDNÍ OSOBY. SOUDNÍ
ORGANIZACE A ADMINISTRATIVA
348
CÍKREVNÍ PRÁVO
349.2
PRACOVNÍ PRÁVO
349.3
PRÁVO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
349.4
POZEMKOVÉ PRÁVO. ZEMĚDĚLSKÉ PRÁVO. STAVEBNÍ A
BYTOVÉ PRÁVO
349.6
PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
35
VEŘEJNÁ SPRÁVA
351.71
VEŘEJNÉ VLASTNICTVÍ. VEŘEJNÉ PRÁCE. DANĚ
351.74/.76 POLICIE. DOHLED NAD VEŘEJNÝM POŘÁDKEM A VEŘEJNOU
MRAVNOSTNÍ
351.77
DOHLED NAD VEŘEJNOU HYGIENOU. BYDLENÍ
351.78
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. BEZPEČNOST
351.81/.86 DOHLED NAD DOPRAVOU. HOSPODÁŘSKÉ
ZÁKONODÁRSTVÍ. SPRÁVA VÝCHOVY, KULTURY, VĚDY A SPORTU.
VOJENSKÁ SPRÁVA
355
VOJENSTVÍ
355.01/.02
VÁLKA. SOCIOLOGIE VÁLKY. MILITARISMUS
355.08
VOJENSKÉ HODNOSTI
355.1/.2
OZBROJENÉ SÍLY. VOJENSKÁ SLUŽBA
355.3
ORGANIZACE OZBROJENÝCH SIL. ARMÁDA
355.4
VÁLEČNÉ OPERACE. STRATEGIE. TAKTIKA
355.5/.7
VOJENSKÁ SLUŽBA. TAKTIKA JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
ZBRANÍ. VOJENSKÝ VÝCVIK
356/359
DRUHY POZEMNÍCH A LETECKÝCH VOJSK A NÁMOŘNICTVA
36
SOCIÁLNÍ PRÁCE. SOCIÁLNÍ POMOC
364
SOCIÁLNÍ POMOC. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
364.3
SOCIÁLNÍ DÁVKY. DÁVKY SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ
364-3/-6
ORGANIZACE A LIDÉ POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ POMOC.
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ. FINANČNÍ PLNĚNÍ
364.6
SITUACE VYŽADUJÍCÍ SOCIÁLNÍ POMOC
364-7
VÝKON SOCIÁLNÍ PODPORY. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
365
BYDLENÍ. POŽADAVKY NA BYDLENÍ
366
OCHRANA SPOTŘEBITELŮ
368
POJIŠŤOVNICTVÍ
37
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
37.014
VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÁ POLITIKA
371
ORGANIZACE ŠKOLSTVÍ
371.3
VYUČOVACÍ METODY A POSTUPY
373.2/.3
PŘEDŠKOLNÍ A PRIMÁRNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
373.5/.6
STŘEDNÍ ŠKOLY
374
MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
376
SPECIÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
377
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
378
VYSOKÉ ŠKOLY
379.8
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
39
NÁRODOPIS. OBYČEJE. FOLKLÓR
391
ODĚV, ŠATY, KROJE, MÓDA, OZDOBY
392
ZVYKY, MRAVY, OBYČEJE V SOUKROMÉM ŽIVOTĚ
393
SMRT. ZACHÁZENÍ S MRTVÝMI
394
VEŘEJNÝ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT. KAŽDODENNÍ ŽIVOT
395
ETIKETA. SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ
5
PŘÍRODNÍ VĚDY
502
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
504
OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A JEHO POŠKOZENÍ
51
MATEMATIKA
510
ZÁKLADY MATEMATIKY. LOGIKA
511
TEORIE ČÍSEL
512
ALGEBRA
514
GEOMETRIE
517
MATEMATICKÁ ANALÝZA
519
TEORIE GRAFŮ
519.2
PRAVDĚPODOBNOST. MATEMATICKÁ STATISTIKA
519.7
MATEMATICIKÁ KYBERNETIKA
519.8
OPERAČNÍ VÝZKUM
52
ASTRONOMIE
523/524
SLUNEČNÍ SOUSTAVA. VESMÍR
528
GEODEZIE. ZEMĚMĚŘICTVÍ. DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ
53
FYZIKA
53.08
MĚŘENÍ. MĚŘICÍ METODY A KONSTRUKCE MĚŘICÍCH
PŘÍSTROJŮ
531
OBECNÁ MECHANIKA
532
MECHANIKA TEKUTIN
534
AKUSTIKA
535
OPTIKA
536
TEPLO. TERMODYNAMIKA
537
ELEKTŘINA. MAGNETISMUS. ELEKTROMAGNETISMUS
539
FYZIKÁLNÍ STAVBA HMOTY
54
CHEMIE
549
MINERALOGIE
55
GEOLOGIE
551.4
GEOMORFOLOGIE. SPELEOLOGIE. OCEÁNOGRAFIE
551.5
METEOROLOGIE
556
HYDROSFÉRA. HYDROLOGIE
56
PALEONTOLOGIE. ZKAMENĚLINY, PRAVĚK
57/59
BIOLOGIE. BIOLOGICKÉ VĚDY VŠEOBECNĚ
572
ANTROPOLOGIE
574
OBECNÁ GEOLOGIE. BIODIVERZITA
575
GENETIKA
576
BUNĚČNÁ A SUBCELUÁRNÍ BIOLOGIE. CYTOLOGIE
577
BIOCHEMIE
579
MIKROBIOLOGIE
58
BOTANIKA
582.28
HOUBY
592/599
SYSTEMATICKÁ ZOOLOGIE
6
APLIKOVANÉ VĚDY. LÉKAŘSTVÍ. TECHNIKA
61
LÉKAŘSTVÍ, MEDICÍNA
611
ANATOMIE
612
FYZIOLOGIE
612.7
POHYBOVÉ ORGÁNY
613
HYGIENA, PÉČE O ZDRAVÍ
613.2
VÝŽIVA, DIETA
613.8
ZDRAVÍ A DUŠEVNÍ HYGIENA. ALKOHOLISMUS.
NARKOMANIE. KOUŘENÍ
613.88
POHLAVNÍ HYGIENA. POHLAVNÍ VÝCHOVA
613.95
ZDRAVÍ A HYGIENA DÍTĚTE. PÉČE O DÍTĚ
613.98
ZDRAVÍ A HYGIENA STÁŘÍ
614.2
ZDRAVOTNICTVÍ. LÉKAŘI. PACIENTI. LÉKAŘSKÁ ETIKA
614.8
PRVNÍ POMOC. ÚRAZY PREVENCE
614.84
POŽÁRY. OCHRANA PŘED POŽÁRY
615
LÉČIVA, FARMACIE, FARMAKOLOGIE
615.8
TERAPIE
FYZIOTERAPIE. LÁZEŇSTVÍ. REHABILITACE ALTERNATIVNÍ
615.82
MASÁŽE. MECHANOTERAPIE
615.85
RŮZNÉ ZPŮSOBY LÉČENÍ
615.851
PSYCHOTERAPIE
616
KLINICKÁ MEDICÍNA. VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ
616-05
OSOBY V LÉKAŘSTVÍ. CHARAKTERISTIKA PACIENTA
616-053.2
DĚTSKÉ NEMOCI. PEDIATRIE
616-06
ONKOLOGIE
616-07
DIAGNOSTIKA. PROPEDEUTIKA. PŘÍZNAKY A SYMPTOMY
616-08
TERAPIE. LÉČBA
616-083
OŠETŘOVATELSTVÍ. PÉČE O NEMOCNÉ
616-092
PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE
616.1
SRDCE. ONEMOCNĚNÍ CÉV
616.2
NEMOCI DÝCHACÍCH ORGÁNŮ
616.3
NEMOCI TRÁVICÍHO SYSTÉMU
616.31
STOMATOLOGIE
616.4
ENDOKRINOLOGIE
616.5
DERMATOLOGIE. KOŽNÍ NEMOCI
616.6
NEMOCI MOČOVÝCH A POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
616.7
NEMOCI POHYBOVÉHO SYSTÉMU
616.8
NEMOCI NERVOVÉHO SYSTÉMU
616.89
PSYCHIATRIE
616.9
NAKAŽLIVÉ NEMOCI. INFEKCE. HOREČKA
617
CHIRURGIE. ORTOPEDIE
617.5
POSTIŽENÍ JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ TĚLA
617.7
OČNÍ NEMOCI
618
GYNEKOLOGIE. PORODNICTVÍ
62
TECHNIKA
620.1/.2
NAUKA O MATERIÁLU
621
STROJÍRENSTVÍ
621.1+621.4 TEPELNÉ MOTORY. PARNÍ STROJE. HYDRAULICKÉ STROJE
621.3
ELEKTROTECHNIKA
621.31
ELEKTROENERGETIKA. ELEKTRÁRNY. ELEKTRICKÉ STROJE
621.38
ELEKTRONIKA
621.39
TELEKOMUNIKACE. RADIOTECHNIKA
621.5/.6
PNEUMATICKÁ ENERGIE. CHLADICÍ TECHNIKA. CHLADICÍ
ZAŘÍZENÍ. TEKUTINY
621.7
MECHANICKÁ TECHNOLOGIE VŠEOBECNĚ
621.8
STROJNÍ SOUČÁSTI. MANIPULACE S MATERIÁLEM
621.9
TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ. OBRÁBĚCÍ STROJE
622
HORNICTVÍ
623
VOJENSKÁ TECHNIKA
623.1/.3
ŽENIJNÍ ZABEZPEČENÍ
623.4
ZBRANĚ
623.43
DĚLOSTŘELECKÉ LAFETY. VOJENSKÁ VOZIDLA
623.45
MUNICE. PYROTECHNICKÉ PROSTŘEDKY. ZBRANĚ
HROMADNÉHO NIČENÍ
623.74
VOJENSKÁ A NÁMOŘNÍ LETADLA
623.8/.9
NÁMOŘNÍ VOJENSKÁ TECHNIKA
624
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ
624.1
KONSTRUKCE PODLE STAV. HMOT. ZAKLÁDÁNÍ STAVEB
624.2/.8
MOSTY
624.9
INŽENÝRSKÉ POZEMNÍ STAVBY (OSTATNÍ)
625
POZEMNÍ KOMUNIKACE. KOLEJOVÉ DRÁHY. LANOVÉ DRÁHY
625.1/.5
ŽELEZNIČNÍ STAVITELSVÍ.
625.7/.8
SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ
626/627
VODNÍ STAVITELSTVÍ. STAVBA VODNÍCH CEST. ÚPRAVA
POBŘEŽÍ. PŘEHRADY
628.1/.2
ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. VODÁRENSTVÍ. ÚPRAVA VODY.
STOKOVÁNÍ
628.3/.5
PŮVOD A DRUHY ODPADU. KOMUNÁLNÍ ODPAD. TECHNICKÁ
OPATŘENÍ PROTI PRŮMYSLOVÝM ZNEČIŠTĚNÍM. RECYKLACE
629
TECHNIKA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
629.3
POZEMNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
629.32
JEDNOSTOPÁ VOZIDLA
629.331
AUTOMOBILY
629.4
TECHNIKA KOLEJOVÝCH VOZIDEL. LOKOMOTIVY
629.5
TECHNIKA PLAVIDEL. LODNÍ STAVITELSTVÍ
629.7
TECHNIKA VZDUŠNÝCH A KOSMICKÝCH DOPRAVNÍCH
PROSTŘEDKŮ
63
ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍBUZNÉ OBORY VĚDY A TECHNIKY
630
LESNICTVÍ
632
ROSTLIN
ŠKODY NA ROSTLINÁCH. CHOROBY ROSTLIN. ŠKŮDCI
633
POLNÍ PLODINY. ROSTLINNÁ VÝROBA
633.88
LÉČIVÉ ROSTLINY
634
OVOCNÁČSTVÍ. OVOCE
635
ZAHRADNICTVÍ
636
CHOV ZVÍŘAT
636.09
VETERINÁŘSTVÍ. ZVĚROLÉKAŘSTVÍ
636.1
CHOV KONÍ
636.6
CHOV PTÁKŮ
636.7
CHOV PSŮ
636.8
CHOV KOČEK
636.9
CHOV OSTATNÍCH ZVÍŘAT. KRÁLÍCI. MORČATA. KŘEČCI
638.1
VČELAŘSTVÍ
639.1
MYSLIVOST
639.2
RYBÁŘSTVÍ
64
DOMÁCÍ HOSPODÁŘSTVÍ. RESTAURACE, POHOSTINSTVÍ
640.4
HOTELY A STRAVOVACÍ PRŮMYSL
641.5
KUCHAŘKY
641.56
VEGETARIÁNSKÁ A DIETNÍ KUCHAŘKA
643/645
BYT. ZAŘÍZENÍ BYTU
654
TELEKOMUNIKACE
655
POLYGRAFICKÝ PRŮMYSL. KNIŽNÍ OBCHOD
656
DOPRAVA. POŠTOVNÍN SLUŽBY
656.1
SILNIČNÍ DOPRAVA
656.2
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
656.6
VODNÍ DOPRAVA
656.7
LETECKÁ DOPRAVA
656.8
POŠTOVNÍ SLUŽBY A SPRÁVA
656.83
ZNÁMKY
657
UČETNICTVÍ
658
ŘÍZENÍ A SPRÁVA PODNIKU
658.1
FORMY PODNIKU. FINANCE
658.5
PLÁNOVÁNÍ VÝROBY. PROJEKTOVÁNÍ. ŘÍZENÍ A KONTROLA
VÝROBY
658.6/.7
EXPEDICE
ZBOŽÍ. SLUŽBY. NÁKUP. ŘÍZENÍ ZÁSOB. SKLADOVÁNÍ.
658.8
PRODEJ. ODBYT
659
REKLAMA A PROPAGACE. PROPAGANDA
66
CHEMICKÝ PRŮMYSL
662.6/.9
TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ. PALIVA. TECHNOLOGIE PALIV.
TOPENIŠTĚ
663
POCHUTIN
PRŮMYSL NÁPOJŮ. KVASNÝ PRŮMYSL. PRŮMYSL
664
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL
666
SKLO. KERAMIKA. POJIVA
669
HUTNICTVÍ. METALURGIE
67/68
RŮZNÁ ODVĚTVÍ PRŮMYSLU
ŘEMESLA
674
DŘEVO. DŘEVAŘSKÝ PRŮMYSL
681.5
AUTOMATICKÉ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
687.5
PÉČE O VZHLED. IMAGE
689
AMATERSKÉ PRÁCE. KUTILSTVÍ
69
STAVEBNICTVÍ
691
STAVEBNÍ MATERIÁLY. STAVEBNÍ HMOTY
694
PRÁCE
DŘEVĚNÉ STAVBY. TESAŘSKÉ A TRUHLÁŘSKÉ STAVEBNÍ
696
INSTALACE V BUDOVÁCH. INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
697
VYTÁPĚNÍ. VĚTRÁNÍ. KLIMATIZACE
7
UMĚNÍ
7.01/.09
ESTETIKA. TEORIE UMĚNÍ. TECHNIKA UMĚNÍ. DESIGN.
UMĚLECKÉ SLOHY A VLIVY.
711
ZÁSADY A PRAXE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
712
ZAHRADY A PARKY
718
HŘBITOVY
719
OCHRANA PAMÁTEK
72/76
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
72
ARCHITEKTURA
725
VEŘEJNÉ, OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY
726
CÍRKEVNÍ ARCHITEKTURA
727
BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU A KULTURNÍ ÚČELY
728
BUDOVY
73/74
KRESBA. KRESLENÍ
745/749
UMĚLECKÁ ŘEMESLA
75
MALÍŘSTVÍ
76
GRAFICKÉ UMĚNÍ. GRAFIKA
77
FOTOGRAFIE
78
HUDBA
78.03
VÝVOJOVÁ OBDOBÍ V DĚJINÁCH HUDBY. HUDEBNÍ ŠKOLY,
STYLY A VLIVY
78.07
HUDEBNÍCI, SKLADATELÉ A JINÁ HUDEBNÍ POVOLÁNÍ
781
HUDEBNÍ TEORIE
782
DIVADELNÍ HUDBA. OPERA
783
CÍRKEVNÍ HUDBA. DUCHOVNÍ HUDBA. NÁBOŽENSKÁ HUDBA
784
VOKÁLNÍ HUDBA
785
INSTRUMENTÁLNÍ HUDBA
786/789
HUDEBNÍ NÁSTROJE
791
FILM
792
DIVADLO
793.3
TANEC
793/794
OSTATNÍ SPOLEČENSKÉ HRY
796/799
SPORT
796.012.6
CVIČENÍ JÓGA. KALANETIKA
796.015
METODOLOGIE SPORTU
796.03
OLYMPIJSKÉ HRY
796.3
MÍČOVÉ HRY
796.332
FOTBAL
796.342
TENIS
796.4
GYMNASTIKA. JÓGA. ATLETIKA
796.5
TURISTIKA
796.52
HOROLEZECTVÍ
796.54
TÁBOŘENÍ
796.6
CYKLISTIKA
796.7
AUTOMOBILISMUS. MOTORISMUS
796.8
BOJOVÉ SPORTY. SEBEOBRANA
796.9
ZIMNÍ SPORTY
797
VODNÍ SPORTY
797.5
LETECKÉ SPORTY
798
DOSTIHY. OSTATNÍ SPORTY SE ZVÍŘATY
799.1
SPORTOVNÍ RYBÁŘSTVÍ
799.3
SPORTOVNÍ STŘELBA
8
JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATURA
80
OBECNÉ OTÁZKY LINGVISTIKY A LITERATURY
808
ČINNOST
LITERÁRNÍ STYL. LIT. ČINNOST A TECHNIKA. SPISOVAT.
81
LINGVISTIKA. JAZYKY
811
JAZYKOVÉ SLOVNÍKY
811.1/.8
RŮZNÉ JAZYKY
811.11
GERMÁNSKÉ JAZYKY
811.111
ANGLIČTINA
811.112
ZÁPADOGERMÁNSKÉ JAZYKY
811.112.2
NĚMČINA
811.112.5
NIZOZEMŠTINA
811.113
DÁNŠTINA. ŠVÉDŠTINA
811.124
LATINA
811.131.1
ITALŠTINA
811.133.1
FRANCOUŠTINA
811.134.2
ŠPANĚLŠTINA
811.134.3
PORTUGALŠTINA
811.135
RUMUNŠTINA
811.14
ŘEČTINA
811.16
SLOVANSKÉ JAZYKY
811.161.1
RUŠTINA
811.162.3
ČEŠTINA
811.162.4
SLOVENŠTINA
811.17
BALTSKÉ JAZYKY
811.41
HEBREJŠTINA. ARABŠTINA
811.51
MAĎARŠTINA. FINŠTINA.ESTONŠTINA, TUREČTINA,
MONGOLŠTINA
811.521
JAPONŠTINA
811.581
ČÍNŠTINA
811.9
UMĚLÉ JAZYKY
82
LITERATURA
821
LITERATURA V JEDNOTLIVÝCH JAZYCÍCH
821.111
ANGLICKÁ LITERATURA
821.111(73) AMERICKÁ LITERATURA
821.112.2
NĚMECKÁ LITERATURA
821.113
SEVERSKÉ (SKANDINÁVSKÉ) LITERATURY
821.13
ROMÁNSKÉ LITERATURY
821.133.1
FRANCOUZSKÁ LITERATURA
821.134.3
PORTUGALSKÁ LITERATURA
821.16
SLOVANSKÉ LITERATURY
821.161.1
RUSKÁ LITERATURA
821.162.3
ČESKÁ LITERATURA
821.162.4
SLOVENSKÁ LITERATURA
9
GEOGRAFIE. BIOGRAFICKÉ STUDIE. DĚJINY
902
ARCHEOLOGIE
903
PRAVĚK. PRAVĚKÉ HMOTNÉ POZŮSTATKY
904
KULTURNÍ PAMÁTKY HISTORICKÉHO OBDOBÍ
908
PRŮVODCE SVĚT VŠEOBECNĚ
908(4)
EVROPA
908(410)
VELKÁ BRITÁNIE
908(430)
NĚMECKO
908(436)
RAKOUSKO
908(437.3)
ČESKÁ REPUBLIKA
908(437.111) PRAHA
908(437.317) PLZEŇ. PLZEŇSKÝ KRAJ
908(437.6)
SLOVENSKO
908(44)
FRANCIE
908(450)
ITÁLIE
908(460)
ŠPANĚLSKO
908(469)
PORTUGALSKO
908(470)
RUSKO. BALTSKÉ ZEMĚ
908(48)
SKANDINÁVSKÉ STÁTY
908(495)
ŘECKO
908(497)
BALKÁNSKÉ STÁTY
908(5)
ASIE
908(6)
AFRIKA
908(7/8)
AMERIKA
908(7)
SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA
908(8)
JIŽNÍ AMERIKA. LATINSKÁ AMERIKA
908(9)
STÁTY A OBLASTI JIŽ. TICHÉHO OCEÁNU. ARKTIS.
ANTARKTIS
910.3/4
PRŮZKUMY. OBJEVNÉ CESTY
912
MAPY ZEMĚ SVĚTA
912 (437.3) MAPY ČESKO
912(437.317) MAPY PLZEŇSKÝ KRAJ
929
ŽIVOTOPISY
929.5
GENEALOGIE
929.6
HERALDIKA
929.7
ŠLECHTA. TITULY. ARISTOKRACIE
93/94
DĚJINY
930
POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ
930.85
DĚJINY CIVILIZACE. KULTURNÍ DĚJINY
94
OBECNÉ DĚJINY
94(100)
SVĚTOVÉ DĚJINY
94(3)
DĚJINY STAROVĚKÉHO SVĚTA
94(4)
DĚJINY EVROPY
94(4-191.2) DĚJINY STŘEDNÍ EVROPY
94(437)
DĚJINY ČESKÉ A SLOVENSKÉ
94(47+57)
DĚJINY SSSR A RUSKA
94(5)
DĚJINY ASIE
94(6)
DĚJINY AFRIKY
94(7)
DĚJINY AMERIKY
94(8)
DĚJINY JIŽNÍ AMERIKY. LATINSKÁ AMERIKA
TŘÍDĚNÍ VOLNÉHO VÝBĚRU
KNIH
STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNY
PLZEŇSKÉHO KRAJE
0
VŠEOBECNOSTI
1
FILOZOFIE. PSYCHOLOGIE
2
NÁBOŽENSTVÍ. TEOLOGIE
3
SPOLEČENSKÉ VĚDY
5
MATEMATIKA. PŘÍRODNÍ VĚDY
6
APLIKOVANÉ VĚDY. LÉKAŘSTVÍ. TECHNIKA
7
UMĚNÍ. REKREACE. ZÁBAVA. SPORT
8
JAZYK. LINGVISTIKA. LITERATURA
9
GEOGRAFIE. BIOGRAFICKÉ STUDIE. DĚJINY

Podobné dokumenty