Výroční zpráva 2008

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 08
Výroční zpráva 2008
Základní údaje o organizaci:
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Základní údaje o organizaci
Úvodní slovo
Poslání a cíle Charity Kaplice
Charitní pečovatelská služba Kaplice
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo
Tolerance Kaplice
I. Rok Charity Kaplice
Organizační struktura
Sponzoři a dárci
Tříkrálová sbírka
Ekonomické informace
Výrok auditora
Podpora Charity Kaplice
Charita Kaplice
Náměstí 42
382 41 Kaplice
IČ: 73634310
Číslo účtu:217333850/0300 ČSOB
Statutární zástupce: Marie Froulíková
Registrace: 1.9.2007, Ministerstvo kultury
Číslo evidence: 8/1-05-727/2007-11082
Předmět činnosti:
1. pastorační a duchovní služba
2. zřizování a provozování nestátní sociální služby
3. zřizování a provozování nestátní zdravotní služby
4. humanitární pomoc
5. vzdělávací činnost
Zřizovatelem organizace Charita Kaplice je Biskupství českobudějovické. Na základě rozhodnutí biskupa českobudějovického
je Charita Kaplice samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou.
Charita Kaplice je na základě Zřizovacího dekretu součástí Diecézní charity České Budějovice.
Poradním orgánem Charity Kaplice je Rada Charity Kaplice, která má pět členů. Tvoří ji: Jana Brestlová, Václava Janoušková,
P. ThMgr. Martin Bětuňák, Mgr. Jakub Němec a Marie Froulíková.
Úvodní slovo
Historie se začala psát 1.9.2007. Tohoto dne se poprvé nadechla nestátní, nezisková, církevní organizace s vlastní právní subjektivitou
Charita Kaplice. Cítím se velmi poctěna tím, že jsem mohla být přítomna u zrodu této organizace. Tímto bych ráda vyjádřila své díky
všem, kteří dopomohli k jejímu samostatnému fungování.
1.1.2008 začala organizace Charita Kaplice plnohodnotně fungovat.
Nyní máme za sebou rok práce. Je krásné se zastavit, otočit a podívat na cestu, kterou jsme ušli. Až nyní mi dochází kolik lásky, energie,
nadšení a času investovali všechny mé kolegyně a kolegové do kvalitnějšího poskytování sociálních služeb. A za to Vám patří velké díky!
Jsem ráda, že jsem jedním z členů týmu Charity Kaplice.
A co se dá na výše zmiňované cestě zahlédnout? Charita Kaplice v roce 2008 poskytovala tři sociální služby – Charitní pečovatelskou
službu Kaplice, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo a Toleranci Kaplice. Během roku našich služeb využilo 413 uživatelů.
Celkové náklady na provoz organizace činily 4,5 miliónu korun, za které 13 zaměstnanců poskytlo tisíce úkonů.
Mé hluboké díky patří také těm, kteří organizaci pomáhají. Charita Kaplice by nebyla bez podpory donátorů, dárců a sponzorů.
Vážím si spolupráce se zaměstnanci jednotlivých měst a obcí, se zaměstnanci Odboru sociálních věcí v Kaplici, Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, jednotlivých stážistů a dobrovolníků. Spolupráce
s institucemi a organizacemi je pro nás velkým přínosem. Zde bych ráda vyzdvihla podporu ze stran pracovníků jednotlivých
charit, Diecézní charity České Budějovice a Biskupství českobudějovického.
Mám v sobě velkou víru v další úspěšný rok. Bude to rok formování, dotváření a zkvalitňování nejenom
poskytovaných sociálních služeb, ale také procesů v organizaci. A protože podstatou víry je
skromnost slov a přebytek skutků, loučím se s Vámi s nadějí, že na následujících stránkách
naleznete informace, které Vám pomohou utvořit si obrázek o naší organizaci.
Marie Froulíková
ředitelka organizace
Poslání a cíle Charity Kaplice
Motto organizace:
„Pomáhat lidem znamená, být ve správný čas na správném místě.“
Poslání:
Posláním Charity Kaplice a všech jejích pracovníků je poskytování kvalitních sociálních služeb, které podporují osoby v sociální, zdravotní, duševní, hmotné a duchovní nouzi a to bez rozdílu pohlaví, státní příslušnosti, náboženského či jiného vyznání na území města
Kaplice a blízkého okolí.
Cíl:
Poskytování kvalitních sociálních služeb v oblasti sociální péče a prevence na území správního obvodu města Kaplice.
Cíle pro rok 2008:
zajištění podmínek pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz (zařízení) s ohledem na potřeby uživatelů
udržení více zdrojového financování všech sociálních služeb organizace
vytváření, zkvalitňování a aktualizace Vnitřní metodiky Charity Kaplice
zprostředkování informací o aktivitách a činnosti sociálních služeb, a to odborné i laické veřejnosti
prohlubování spolupráce s úřady a institucemi
zvyšování kvalifikace všech pracovníků organizace na základě individuálních plánů vzdělávání
Financování:
Financování provozu jednotlivých sociálních služeb a celé organizace je zajišťováno z těchto zdrojů:
Granty a dotace:
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí
2. Jihočeský kraj
3. Město Velešín
4. Rada vlády pro záležitosti romské komunity
5. Město Kaplice
Dary a příspěvky od fyzických osob, právnických osob
Tříkrálová sbírka
Úřad práce
Úhrada od uživatelů
Charitní pečovatelská služba Kaplice (CHPS Kaplice)
§ 40 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách – Pečovatelská služba
Středisko Kaplice - Linecká 413, 382 41 Kaplice
Středisko Velešín - Strahovská 256, 382 32 Velešín
Charita Kaplice od 1.1. 2008 převzala Charitní pečovatelskou službu Kaplice, která do této doby spadala pod Diecézní charitu České
Budějovice.
Služeb CHPS Kaplice mohou využívat nejen obyvatelé města Kaplice, ale i obyvatelé z blízkého okolí do 15 km. Od 1.1. 2008 však mohou
našich služeb využít i obyvatelé města Velešín a obyvatelé z jeho blízkého okolí do 5 km.
Poslání CHPS Kaplice
Posláním Charitní pečovatelské služby Kaplice je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
nemoci či zdravotního postižení, tak aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného
života společnosti. Tato pomoc směřuje k obyvatelům města Kaplice, Velešín a okolních obcí.
Cíle CHPS Kaplice
Umožnit uživateli setrvat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí.
Zajistit uživateli pečovatelské služby důstojné prostředí a zacházení.
Podporovat a motivovat uživatele pečovatelské služby k soběstačnosti a samostatnosti.
Umožnit uživateli kontakt se společenským prostředím
Podporovat sociální vazby mezi uživateli a jejich rodinami
Poskytovat kvalitní sociální poradenství
Cílová skupina služby
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně znevýhodnění lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci z důvodu snížené soběstačnosti,
která je zapříčiněna věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením.
Kapacita CHPS Kaplice
Maximální denní kapacita služby týkající se jiných úkonů než dovozu či donášky jídla je 24 uživatelů (tzn. v průměru 1 pečovatelka – 6
uživatelů služby). Tato kapacita je pouze orientační, je přihlíženo na celkovou vytíženost pracovníků tzn. počet a náročnost jednotlivých
úkonů u každého uživatele.
Denní kapacita pro dovážku jídla je v průměru 26 obědů na 1 osobní automobil. Denní kapacita služby spolu s dovážkou jídla je tedy
maximálně 50 uživatelů.
Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje tyto základní činnosti:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6. základní sociální poradenství
Akce pořádané pro uživatele v roce 2008
Leden
Únor
Březen
Duben
Červen Červenec
Srpen Říjen
Listopad
Prosinec
vystoupení dětí z MŠ Velešín
ukázka Taekwon-da
oslava MDŽ, velikonoční posezení s Velešínským farářem
přednáška Městské policie o bezpečnosti
Den otevřených dveří
procházka s uživateli a posezení v cukrárně
slavnostní grilování
návštěva Velešínského faráře – vyprávění o sv. Václavovi, vystoupení dětí ze ZUŠ Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích
ukázka orientálních tanců
Mikulášské veselí, vánoční posezení s farářem
Statistika CHPS Kaplice
Charitní pečovatelská služba Kaplice měla v průběhu roku 2008 celkem 48 uživatelů. Z toho 12 mužů a 36 žen.
Pracovnice v sociálních službách vykonávající pečovatelskou činnost vykonaly 7097 úkonů pečovatelské služby.
Nejvíce využívané služby jsou: dovoz a donáška jídla, běžné nákupy, běžný úklid v domácnosti a pomoc a podpora při podávání jídla a
pití.
Základní sociální poradenství bylo v roce 2008 poskytnuto cca. 89x.
Finanční statistika sociální služby za rok 2008
1 082 000,00 Kč
750 000,00 Kč
170 644,00 Kč
90 000,00 Kč
2 501,00 Kč
MPSV
Jihočeský
kraj
Město
Velešín
Město
Kaplice
Aktuální kontakty:
Vedoucí CHPS/sociální pracovnice
Bc. Dagmar Grillová, tel.: 731 604 402, [email protected]
Základní sociální poradenství
Alena Odlová, Dis, tel: 731 604 449, [email protected]
61 400,00 Kč
Úřad
práce
Úhrada
uživatel
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo
§ 62 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách
NZDM Depo se nachází na adrese Náměstí 206, 382 41 Kaplice.
Tato sociální služba je od 1.1.2008 pod záštitou nestátní neziskové církevní organizace Charita Kaplice.
Poslání sociální služby
Posláním sociální služby je prostřednictvím nabízených aktivit navazovat kontakt s uživateli, usilovat o sociální začlenění a pozitivní
změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc,
podporu a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.
Cíle sociální služby
Poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky přijatelných
volnočasových aktivit
Předcházet nebo snížit sociální nebo zdravotní rizika související se způsobem života uživatelů cílové skupiny
Prostřednictvím nabízených aktivit napomoci lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
Vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace
Podporovat aktivní zapojení uživatelů do pozitivního ovlivňování vlastní nepříznivé životní a sociální situace a zvyšování jejich
sociálních dovedností
Cílová skupina služby
Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně dětem a mládeži ve věku 11 – 26 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy,
nebo se ocitly v obtížné životní situaci.
Služby jsou poskytovány všem uživatelům stejně, bez rozdílu pohlaví, barvy pleti, národnosti nebo náboženského vyznání.
Kapacita sociální služby
Kapacita je maximálně 30 uživatelů v jeden okamžik.
Nabízené služby:
Nejdůležitější události a akce pořádané pro uživatele
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
otevřený klub - poskytnutí prostor a vhodných podmínek pro uživatele k trávení svého volného času a realizování společensky
přijatelných volnočasových aktivit, které jsou v souladu s pravidly zařízení
pobyt v zařízení bez čerpání dalších služeb
jednoduché volnočasové aktivity a složitější volnočasové aktivity, které uživatelé realizují svobodně, na základě vlastního zájmu o
danou aktivitu. Pracovníci tyto aktivity zprostředkovávají a uživatele k nim motivují. Jedná se především o činnosti výtvarně pracovní
a činnosti, které vhodným způsobem dále rozvíjejí kompetence uživatelů.
d
ílny - pravidelné či nepravidelné akce, na nichž je zajištěn lektor, nebo jsou zajišťovány pracovníky NZDM Depo – v minulém roce
byla v činnosti divadelní dílna, koncipovaná nejen jako místo k nácviku divadelních her, ale i jako prostor ke společnému setkávání.
Pro uživatele byly realizovány hry z oblasti dramatické a z oblasti zážitkové pedagogiky. Dále byla v provozu hudební dílna, ve které
se používaly nejenom běžné techniky, ale snažili jsme se využívat i metody a hry muzikoterapie a tím oživovat nácvik jednotlivých
skladeb.
příležitostné vzdělávací a společenské akce jako jsou přednášky a besedy
doučování – tato aktivita je realizována výhradně na základě zájmu uživatelů a jejich potřeb.
jednorázová setkání
Březen
Červen
Srpen
Říjen
Listopad
Prosinec
Slavnostní otevření NZDM Depo
Den Dětí
Den otevřených dveří
Výlet na Pohorský rybník
Přednáška o sprejerství
Přednáška o drogách
Mikulášské soutěžení a diskotéka
Přednáška PČR
Během celého roku jsme se s uživateli také věnovali tvořivému vyrábění.
Dne 18.9.2009 získalo NZDM Depo Pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí dle § 49 odst. 7, zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně
právní ochraně dětí.
Statistika
Během roku 2008 nás navštěvovalo 283 stálých uživatelů - 159 holek a 124 kluků.
Kontaktů za uplynulý rok bylo 6.921.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
skupinové aktivity realizované mimo zařízení (skupinové návštěvy divadla, kina, koncertů, nebo jiných společenských akcí),
výlety realizované pracovníky zařízení, opět na základě zájmu uživatelů
činnosti a akce, které uživatelé iniciují sami, rovněž se z části podílí na jejich realizaci
jednorázová setkání – koncerty, různé turnaje (konané v zařízení)
tematicky zaměřené akce (Vánoce, Velikonoce, Mikuláš, Den dětí )
Finanční statistika služby za rok 2008
873 291,00 Kč
152 751,00 Kč
Sociálně terapeutické činnosti: činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
činnosti, které napomáhají udržovat a rozvíjet sociální dovednosti ve skupině vrstevníků a při začleňování se do společnosti
situační intervence - pracovník vstupuje do situací, které nastávají mezi uživateli služby v průběhu jednotlivých aktivit s cílem přinést
podněty a reflektovat situaci s ohledem na výchovný efekt vzniklé situace
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
k ontaktní práce - vytváří základní pracovní rámec potřebný pro realizaci konkrétní služby. Cílem je vytvořit vzájemnou důvěru
a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších sociálních služeb
s ociální poradenství - poskytování potřebných informací přispívajících k řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence
uživatele tyto problémy řešit.
informační servis - informace o návazných a alternativních službách a jiných formách pomoci, informace o běžně dostupných zdrojích
pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.
zprostředkování dalších služeb - dojednávání návazných služeb v jiných zařízeních, doprovod a asistenci při jednání a další
případová práce - dlouhodobá individuální práce
Všechny služby jsou poskytovány zdarma a anonymně
50 000,00 Kč
2 193,00 Kč
MPSV
Aktuální kontakty a adresa:
Náměstí 206, 382 41 Kaplice
Jihočeský
kraj
RVZRK
Město
Kaplice
Depo
Vedoucí/sociální pracovník: Bc. Lucie Pavlová - tel. 731 604 422, [email protected]
Pracovník v sociálních službách: Dana Kordová - tel. 731 604 452, [email protected]
Tolerance Kaplice
§ 70 zákona č. 108/2006 Sb. , o sociálních službách – sociální rehabilitace
Sociální služba Tolerance Kaplice poskytovala své služby od 1.3.2007 pod Městskou charitou České Budějovice, od 1.1 2008 patří
pod Charitu Kaplice. V roce 2008 byly poskytovány sociální služby na adrese Linecká 413, na počátku roku 2009 došlo k přestěhování
sociální služby na adresu Náměstí 42, Kaplice.
Poslání
Posláním Tolerance Kaplice je sociálně znevýhodněným uživatelům napomáhat k rozvoji samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti
zprostředkováním sociální rehabilitace v Kaplici a jejím blízkém okolí do 15 km.
Hlavní cíl - Cílem Tolerance Kaplice je uživatelům pomoci v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností důrazem na pracovní,
sociální a komunikační dovednosti.
Dílčí cíle
upevnění postavení uživatele ve společnosti
podpora uživatele v samostatnosti a soběstačnosti
příprava uživatele pro vstup na trh práce
pomoc při orientaci v sociálních službách
Cílová skupina
lidé se zdravotním postižením, etnické a národnostní menšiny, lidé bez přístřeší, lidé po výkonu trestu
lidé odsouzení k alternativním trestům, mladiství po opuštění ústavních zařízení
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
PO - PÁ - 7.30 - 12.00 12.30 - 16.00 Kapacita sociální služby
20 uživatelů denně / ambulantní forma Nabízené služby
Základní sociální poradenství
Poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace. Např. pomoc v orientaci v sociálních službách a zákonech,
pomoc při hledání zaměstnání / ubytování, pomoc v krizových situacích. Sociální poradenství je poskytováno individuálně, formou
osobních a telefonických konzultací a je zprostředkováno na základě potřeb uživatele.
Motivační dílna a Kuchyňka
Cílová skupina - lidé se zdravotním postižením z města Kaplice a blízkého okolí do 15 km. Snahou a cílem docházení do motivační dílny
jsou nácviky dovedností a jejich upevňování v různých oblastech, např. dovednosti pro zvládání péče o vlastní osobu, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Terénní program Fara
Terénní program Fara byl poskytován od ledna do září a byl zaměřen na faru v Kaplici a její blízké okolí do 15 km. Terénní pracovník měl
na farnosti svoji kancelář a poskytoval osobám nouzově ubytovaným na farnosti sociální rehabilitaci.
Veškeré služby byly poskytovány ZDARMA.
Nejdůležitější události a akce pořádané pro uživatele v roce 2008
Leden
do dílny začal docházet canisterapeutický pes
Květen
velký turnaj ve hře Člověče nezlob se
Červen
Den otevřených dveří
Červenec výlet do ZOO Hluboká nad Vltavou
Srpen
výlet na výstavu Země Živitelka
Září
překvapení uživatelů pro pracovníky – Kavárna u Šikulánků
Říjen
pěší výlet do okolí Kaplice
Prosinecdivadelní představení Princ a Chuďas v ČK, Mikulášská nadílka, Vánoční posezení
Pravidelně byly pořádány oslavy narozenin a svátků
Statistika
V roce 2008 využilo sociální služeb Tolerance Kaplice celkem 87 uživatelů, celkový počet kontaktů v tomto roce byl 1933.
Finanční statistika sociální služby za rok 2008
1 478 000,00 Kč
44 500,00 Kč
MPSV
Jihočeský
kraj
Aktuální kontakty a adresa:
Tolerance Kaplice, Náměstí 42, 382 41 Kaplice
Marie Froulíková, tel. 731 604 509, [email protected]
Alena Schmiedová, tel. 731 604 505, [email protected]
3 306,00 Kč
Město
Kaplice
První rok Charity Kaplice
První rok Charity Kaplice
Rok je pro někoho dlouhá doba. Charitě Kaplice však utekla jako voda. Zmiňovanou cestu v Úvodním slovu této Výroční zprávy si nyní
můžete projít kousek po kousku, měsíc po měsíci.
LEDEN
Od 1.1.2008 začala oficiálně fungovat organizace Charita Kaplice, která v té době plnohodnotně poskytovala svým uživatelům dvě sociální
služby: Charitní pečovatelskou službu Kaplice a Toleranci Kaplice. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo bylo v pilotní fázi projektu. Od téhož data začala působit Charitní pečovatelská služba Kaplice ve městě Velešín a jeho blízkém okolí do 5 km.
První krůčky Charity Kaplice byly spojeny s charitní akcí - Tříkrálovou sbírkou. Při této příležitosti byl Kulturním informačním centrem
města Kaplice zařízen Tříkrálový koncert, jehož výtěžek byl darován do této sbírky. Sociální služba Tolerance Kaplice rozšiřovala prostory,
což se pojilo s velkými úpravami, malováním a úklidem.
ÚNOR
Druhý měsíc byl kritickým především pro Charitní pečovatelskou službu Kaplice, která se stala přímým účastníkem dopravní nehody.
Naštěstí se nikomu nic nestalo a ani provoz služby nebyl omezen, a to především díky pomoci města Velešín a Městské charity České
Budějovice.
BŘEZEN
Měsíc březen byl spojen se slavnostním otevřením třetí sociální služby Charity Kaplice. Svůj provoz dnem 18. 3. 2008 zahájilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo v čele s vedoucím služby Pavlem Hrabětem, Dis.
Téhož dne se poprvé sešli všichni pracovníci Charity Kaplice.
DUBEN
Pracovní tým Charity Kaplice na druhém společném setkání odsouhlasil MOTTO organizace: „Pomáhat lidem znamená být ve správný čas
na správném místě“. V tomto měsíci bylo také slavnostně odsouhlaseno poslání Charity Kaplice.
KVĚTEN
V měsíci květnu byly plně spuštěny e-mailové adresy všech pracovníků Charity Kaplice.
ČERVEN
Půl rok fungování organizace byl spojen s třetí velkou akcí, a to Dnem otevřených dveří. Konal se 16. 6 .2008 a umožnil široké veřejnosti
prohlédnout si prostory Charity Kaplice za běžného provozu všech sociálních služeb. Výrazná změna nastala v Nízkoprahovém zařízení pro
děti a mládež Depo, kdy na pozici vedoucího sociální služby/sociálního pracovníka místo Pavla Hraběte, Dis. nastoupila Bc. Lucie Pavlová,
která byla přijata 9. 6. 2008.
Dne 16. 6. byl posílen tým Charitní pečovatelské služby Kaplice o pracovníka v sociálních službách/základní sociální poradenství Alenu
Odlovou, Dis. Posila přišla i do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Depo v podobě Dany Kordové.
V tomto měsíci také spatřila světlo světa loga Charity Kaplice a jednotlivých sociálních služeb.
ČERVENEC
Měsíc červenec se pojí se vznikem webových stránek organizace - www.charitakaplice.cz
SRPEN
Pracovníci Charity Kaplice se zúčastnili projektu „Adopce na dálku“ a adoptovali holčičku jménem Sanjana z Indie.
ZÁŘÍ
Devátý měsíc byl ve znamení psaní žádostí o dotaci ze státního rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí.
Pracovnice Charitní pečovatelské služby Kaplice a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež se zúčastnily kurzu Krizová intervence.
Všichni charitní pracovníci absolvovali kurz Základní normy zdravotnických znalostí a pracovnice Tolerance Kaplice spolu s Alenou Odlovu,
Dis. absolvovaly kurz Pracovníka v sociálních službách
ŘÍJEN
Tým Charity Kaplice, především sociální služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Depo byla posílena o další pracovnici Mgr. Hanu
Šinkovou.
LISTOPAD
Kulturní informační centrum města Kaplice ve spolupráci s Charitou Kaplice pořádalo I. Setkání minorit.
PROSINEC
Poslední měsíc prvního roku působení Charity Kaplice byl plný příprav na další v pořadí druhou Tříkrálovou sbírku a příprav na Vánoční
akce pro uživatele sociálních služeb.
Jedna z akcí, která stojí za zmínku je Mikulášská v Depu, které se zúčastnili nejen děti a mládež z Depa, ale i uživatelé Tolerance Kaplice.
Při této příležitosti byla do funkce také slavnostně pasována Rada Depa, zvolená samospráva z řad uživatelů Depa.
Dne 7. 12. 2008 proběhl Adventní charitativní trh ve Velešíně, jehož výtěžek rekordních 31 282 Kč byl určen účelům Charitní pečovatelské
služby Kaplice. Adventního trhu se svými výrobky zúčastnili uživatelé motivační dílny Tolerance Kaplice a svými výrobky přispěli i uživatelé
Charitní pečovatelské služby Kaplice.
Vánoční posezení bylo připraveno i pro tým Charity Kaplice. Z příjemného setkání si každý odnesl malý dárek pod stromeček.
Během roku 2008 pracovníci Charity Kaplice intenzivně pracovali na zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a na jednotlivých
procesech organizace. Velký kus práce se odvedl na tvorbě a implementaci Standardů kvality poskytovaných služeb a vnitřní metodice
organizace.
Pracovníci Charity Kaplice se podíleli na aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu města
Kaplice.
Stranou nezůstala ani propagace a to nejen celé organizace, ale i jednotlivých sociálních služeb. Veřejnost byla informována prostřednictvím tisku, místních zpravodajů, vývěsních skříní a v neposlední řadě formou letáků.
Organizační struktura
Biskupství českobudějovické
Diecézní charita České Budějovice
Externí supervizor
Charita Kaplice
Rada Charity Kaplice
JN Dapo - externí účetní firma
Charitní pečovatelská služba Kaplice
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Depo
Tolerance Kaplice
Režie organizace
Sponzoři a dárci
Sponzoři a dárci
Tolerance Kaplice
Velké díky patří všem níže uvedeným fyzickým i právnickým osobám.
Charita Kaplice si o svých dárcích a sponzorech vede evidenci. Někteří si nepřáli být zveřejněni. I jim náleží naše poděkování.
Materiál do Motivační dílny:
TOP CZ s.r.o. Kovoobráběčství, Hořice na Šumavě 382 22
Jana Debnárová, Nábytek Debnár, Náměstí 206, Kaplice
Miroslava Svobodová, Mireta Kaplice, Linecká 216, Kaplice
Petr Světlý, prodej bytového textilu, Linecká 23, Kaplice
Michaela Chovancová - čalounictví Malonty
Maxmilián Faktor, České Budějovice
Charitní pečovatelská služba Kaplice
Materiálové vybavení:
Golem CZ s.r.o., Družstevní 362, 382 32 Velešín
Pavel Mikule - kompenzační pomůcky
Finanční dar:
Ivana Kopa Hájková - Obchůdek z druhé ruky
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo
Materiálové vybavení:
Jaroslava Šerá
Mgr. Hana Šinková
Pomoc s úpravou interiérů:
Martin Troup
Finanční dar:
Jaroslav Šrámek, Autoservis Dvořák, Zlatinský a spol.
Jakub Novotný
Materiálové vybavení:
Karel Kodl - TC REAL s.r.o. - správa bytového fondu České Budějovice
Sběrný dvůr - poskytnutí skříně a regálu
Štepánka Treslová Pomoc s úpravou interiérů Pomoc s úpravou prostor při stěhování - (malování, stěhování nábytků apod.) - Miroslav Přivřel, Benjamin Unger, Daniel Kališka, Jakub
Novotný, Linhart Hůrka, Václav Ondřich, Miroslav Kmošek.
Jakuza - voda, topení, plyn - malování prostor
Další pomoc:
Městská knihovna Kaplice - zařízení kartiček do knihovny pro uživatele sociální služby zdarma
Restaurace u Sedláčků - pomoc při přípravě občerstvení na otevření Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Depo.
Tříkrálová sbírka 2008
Začátek fungování organizace Charity Kaplice byl spojen s Tříkrálovou sbírkou. Ta probíhala 5.,6.,7.,8. a 12.1.2008.
Tříkrálová sbírka začala 5. ledna v 9:00 hodin požehnáním pátera Pavla Šimáka. Do zasněžených ulic vyrazilo celkem 13 dětí, které byly
rozděleny do několika skupinek.
V roce 2008 se v doprovodu písně „My tři králové jdeme k Vám…“ koledovalo v těchto místech: Kaplice, Dolní Dvořiště, Blansko, Besednice, Soběnov, Pohorská Ves, Omlenice a Malonty.
Po organizační přípravě a posledním dnu náročného koledování přišlo očekávané odpečetění pokladniček. Výtěžek, který pokladničky
ukrývaly, byl krásnou odměnou nejen pro pracovníky Charity Kaplice, ale především pro koledníky, kteří nám dobrovolně pomáhali.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky Charity Kaplice za rok 2008 byl 59 528 Kč + 12,63 Eur
Tento výtěžek byl zaslán na účet Charity České republiky, která peníze zpětně přerozděluje. Část výtěžku je vždy použita na humanitární
účely v zahraničí a druhá část výtěžku byla v roce 2008 poskytnuta organizaci Charita Kaplice na provoz a rozvoj sociálních služeb.
Charita Kaplice z Tříkrálové sbírky pro rok 2008 obdržela částku 39 618 Kč.
Přehled vybraných částek jednotlivých obcí:
Kaplice
26 084,00 Kč
Malonty
14 310,00 Kč
Omlenice
3 089,00 Kč
Pohorská Ves
1 412,00 Kč
Blansko
1 941,00 Kč
Besednice
6 573,50 Kč
Dolní Dvořiště
3 488,50 Kč
Soběnov
2 630,00 Kč
59 528,00 Kč
Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli finanční částkou a vlídným přijetím tří králů na charitativní účely.
Ekonomické informace
Ekonomické informace
Výnosy v Kč
Počet zaměstnanců organizace
Fyzický: 12
Přepočtený: 12
Náklady celkem za organizaci v roce 2008 činily 4.638.000 Kč
Výnosy celkem za organizaci v roce 2008 činily 4.871.000 Kč
Charita Kaplice ze své činnosti za rok 2008 vykazuje zisk v celkové výši 233.000 Kč.
Celkové příjmy Charity Kaplice za rok 2008 dosáhly částky 4.871.000 Kč. Hlavními zdroji se staly na poskytování sociálních služeb dotace
z ministerstev, Jihočeského kraje, města Velešín a Kaplice, Úřadu práce a zdroje získané vlastní činností.
Svůj první rok Charita Kaplice finančně zabezpečila. Na základě úsporných opatření v čerpání nákladů a díky vlastní činnosti se podařilo
eliminovat dopad vstupních cen materiálu a energií.
Náklady v Kč
Tržby za služby
171 000,00 Kč
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
3 433 000,00 Kč
Dotace Rada vlády pro záležitosti romské komunity
153 000,00 Kč
Dotace Jihočeský kraj
185 000,00 Kč
Dotace město Velešín
750 000,00 Kč
Dotace město Kaplice
8 000,00 Kč
Dotace úřad práce
61 000,00 Kč
Spotřeba materiálu a energií
902 000,00 Kč
Ostatní výnosy
10 000,00 Kč
Náklady na služby
703 000,00 Kč
Příspěvky a dary
100 000,00 Kč
Mzdové náklady
2 234 000,00 Kč
Sociální a zdravotní pojištění
776 000,00 Kč
Ostatní náklady
23 000,00 Kč
Odpisy
0,00 Kč
4 638 000,00 Kč
4 871 000,00 Kč
Hospodářský výsledek v Kč
233 000,00 Kč
Zpráva auditora
Podpora Charity Kaplice
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO CHARITU KAPLICE, LINECKÁ 413, KAPLICE, PSČ 382 41, IČ 736 34 310
Vážení.
Zpráva o účetní závěrce
Pokud Vás předchozí stránky zaujaly natolik, že byste rádi podpořili
činnost Charity Kaplice, můžete využít jednu z níže uvedených možností:
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Charita Kaplice, tj. rozvahu k 31.12.2008, výkaz zisku a ztráty za období od 1.1.2008 do
31.12.2008 a přílohu této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Charita Kaplice. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět
dané situaci přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
1. Dobrovolnická práce
Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času,
energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často
nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti a nezřídka i přátelství. (zdroj: www.dobrovolnik.cz )
Dobrovolnická práce může spočívat nejenom v přímé péči s uživateli jednotlivých sociálních služeb, ale i v oblastech Vaší profese (např.
správa webových stránek, publicita, propagace, IT služby).
2. Účast na Tříkrálové sbírce (TS)
Pomoc při koordinaci TS, vedoucí skupinky TS, koledník.
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech
a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito
předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti.
Věcný dar
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní
závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro
sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se
k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Finanční příspěvek na provoz jednotlivých sociálních služeb:
a) Zaslání na účet - 217333850/0300 (do textu napište od koho daný dar je a na co má být použit)
b) Předání částky osobně
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace organizace Charita Kaplice k 31.12.2008
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.
Kaplice dne 3.6.2009
AUDIT 99, s.r.o.
Chvalšinská 236
Český Krumlov
38101
IČO: 26 01 50 48
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorských společností: 423
Oprávněný auditor: ing. Vendula Malečková, číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1982
Mnoho aktivit Charity Kaplice se odvíjí od vybavení jednotlivých sociálních služeb. Velice si vážíme jakéhokoliv daru, který můžeme
plnohodnotně při jednotlivých činnostech využít.
Děkujeme Vám za jakoukoliv formu podpory, ať už v podobě vlídného přijetí a slova, nebo v podobě věcného či finančního daru.
Charita Kaplice
Náměstí 42
382 41 Kaplice
www.charitakaplice.cz
Režie organizace:
Marie Froulíková
Tel. 731 604 509
[email protected]
Charitní pečovatelská služba Kaplice:
Bc. Dagmar Grillová
Tel. 731 604 402
[email protected]
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo:
Bc. Lucie Pavlová
Tel. 731 604 422
[email protected]
Tolerance Kaplice:
Marie Froulíková
Tel. 731 604 509
[email protected]

Podobné dokumenty