chręnč vlasy před połkozenčm dodęvę vlasům kręsu a vitalitu

Transkript

chręnč vlasy před połkozenčm dodęvę vlasům kręsu a vitalitu
Co je Powerplex?
Powerplex je p evratný profesionální produkt,
který je ur en pro použití v kombinaci
s kterýmkoliv
z
technických
produkt
používaných v kade nickém salon . Poweplex
zvýraz uje kosmetické výsledky ošet ení a
p edchází poškození a polámání vlas .
Pro používat Powerplex?
Díky Powerplexu se Vám poda í dosáhnout
mimo ádných výsledk rovn ž a p edevším u
siln poškozených vlas . Navíc je jeho použití
velmi jednoduché a nevyžaduje žádnou úpravu
Vašich b žných pracovních postup . P i použití,
nap íklad, v kombinaci s barvou není nutné m nit
pom r míchání nebo dobu p sobení; p i
odbarvování není pot eba použít siln jší peroxid.
V em spo ívá tajemství Powerplexu?
Tajemství je založeno na patentované molekule
p írodního
p vodu,
která
ú inkuje
jako
odst edivka zvnit ku sm rem ven, nejprve zajistí
hloubkovou intenzivní regeneraci struktury vlasu
a potom vytvo í povrchový film, který posiluje,
chrání a rozjas uje povrch vlas .
Je možné Powerplex použít i samostatn ?
Ano. Powerplex je ur en k použití v kombinaci
s jinými technickými produkty a také samostatn
jako produkt pro hloubkovou rekonstrukci vlas .
CHRÁNÍ VLASY P ED POŠKOZENÍM
DODÁVÁ VLAS M KRÁSU A VITALITU
®
POWERPLEX
P evratný produkt pro profesionální použití, který se dokonale snoubí se všemi typy technických služeb, zvyšuje jejich kosmetický ú inek a p edchází
poškození a lámavosti vlas .
EXKLUZIVNÍ SLOŽENÍ
VYUŽÍVÁ INOVATIVNÍ PATENTOVANÉ MOLEKULY P ÍRODNÍHO P VODU, KTERÉ BYLY VYVINUTY SPECIÁLN
ZÁKLADNÍ PARAMETRY, KTERÉ JSOU UR UJÍCÍ PRO SÍLU A KRÁSU VLAS :
ODOLNOST PROTI PNUTÍ – PRUŽNOST – ODOLNOST PROTI OD RU.
PRO P SOBENÍ NA T I
Ú INEK
POWERPLEX SNADNO PRONIKÁ DO STRUKTURY VLAS , VYTVÁ Í NOVÉ VAZBY V PROTEINOVÝCH STRUKTURÁCH
Chemické p ípravky, a koliv je jejich složení maximáln jemné, mohou zp sobit poškození struktur a zvýšit tak citlivost vlas , porušit jejich celistvost a
vést ke zvýšené lámavosti.
POWERPLEX CHRÁNÍ VLASY, DODÁVÁ JIM NOVOU SÍLU A VITALITU, OZDRAVUJE POŠKOZENÉ STRUKTURY A ZVÝRAZ UJE KOSMETICKÝ
VÝSLEDEK CHEMICKÉHO OŠET ENÍ.
JEDNODUCHOST
POWERPLEX JE VŠESTRANNÝ, JEHO SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ JEJ P EDUR UJE K POUŽITÍ V KOMBINACI S VEŠKERÝMI CHEMICKÝMI
OŠET ENÍMI PRO ZVÝŠENÍ JEJICH KVALITY:
BARVENI – ODBARVOVÁNÍ – CHEMICKÉ PERMANENTNÍ ROVNÁNÍ – CHEMICKÁ PREPARACE (TRVALÁ) VE SPREJI – P ÍMÉ BARVENÍ –
KERATINOVÉ VYHLAZOVÁNÍ VLAS – HLOUBKOVÁ REGENERACE
Jednoduchý postup pro jednotlivé typy služeb
barvení
4 ml
bez ohledu na pom r míchání a množství sm si
super zesv tlova e
4 ml
bez ohledu na pom r míchání a množství sm si
odbarvování
4 ml na každých 45g sm si, bez ohledu na pom r míchání
(u k ehkých a lámavých vlas zvýšit množství na 8 ml)
chemické narovnání vlas
8 ml
na každých 75 g produktu
narovnání vlas keratinem
4 ml
na každých 50 g produktu
trvalá
4 ml
na každých 50 g produktu
trvalá ve spreji
4 ml
smíchat s 50 ml vody
rekonstrukce
16 ml
smíchat s 90 ml vody
p ímé barvení
1 ml
na každých 6 ml p ímé barvy
PowerPlex ® - p ehledný postup pro efektivní použití
Barvení
P ipravte barvicí sm s a oxida ní emulzi v souladu s návodem k použití barvicího výrobku. P idejte 4 ml p ípravku Powerplex n. 1 na každých 30 - 100g sm si, nezávisle na
pom ru sm si a promíchejte. Aplikujte sm s a nechte ji p sobit po dobu ur enou v návodu k použití barvicího výrobku. Oplachujte vodou, dokud odtékající voda nebude bez
barvy. Prove te aplikaci p ípravku Powerplex n. 2. H ebenem rovnom rn pro ešte aplikovaný p ípravek po celé délce vlas a nechte p sobit po dobu 10 minut. Opláchn te
velkým množstvím vody.
Prove te požadovaný styling. Dodržujte stejný postup i p i super zesv tlova ích.
Odbarvování
P ipravte odbarvovací sm s a oxida ní emulzi v souladu s návodem k použití odbarvovacího výrobku. P idejte 4 ml p ípravku Poweplex n. 1 na každých 45 g sm si, nezávisle
na pom ru sm si a promíchejte. Na výrazn p ecitliv lé vlasy se doporu uje zvýšit množství p ípravku Powerplex n. 1 na 8 ml. Aplikujte sm s a nechte ji p sobit po dobu
ur enou v návodu k použití odbarvovacího výrobku. Opláchn te velkým množstvím vody. Prove te aplikaci p ípravku Powerplex n. 2. H ebenem rovnom rn pro ešte
aplikovaný p ípravek po celé délce vlas a nechte p sobit po dobu 10 minut. Opláchn te velkým množstvím vody. Prove te požadovaný styling.
Chemické vyhlazování
P idejte 8 ml p ípravku Powerplex n. 1 na každých 70 g vyhlazovacího výrobku a promíchejte. Postupujte dle návodu k použití vyhlazujícího ošet ení. Opláchn te velkým
množstvím vody a osušte p ikládáním ru níku. Rozmíchejte 16 ml p ípravku Powerplex n. 1 s 90 ml vody a rovnom rn naneste na vlasy. Nechte p sobit po dobu 10 minut.
Bez oplachování aplikujte p ípravek Powerplex n. 2. H ebenem jej rovnom rn pro ešte po celé délce vlas . Nechte p sobit po dobu 10 minut. Bez vyhlazování aplikujte
neutraliza ní p ípravek za dodržení návodu k použití vyhlazovacího výrobku.
Chemická preparace
Rozmíchejte 4 ml p ípravku Powerplex n. 1 na každých 50 g preparace. Na výrazn
Postupujte dle návodu k použití výrobku chemické preparace.
p ecitliv lé vlasy se doporu uje zvýšit množství p ípravku Powerplex n. 1 na 8ml.
Chemická preparace ve spreji
Po p ípravném šamponu rozmíchejte 4 ml p ípravku Powerplex n. 1 s 50 ml vody a aplikujte na vlhké vlasy. Nechte p sobit 5 minut. Osušte vlasy p ikládáním ru níku a bez
oplachování p istupte k chemické preparaci.
Restrukturalizace
Umyjte vlasy chelata ním šamponem. Rozmíchejte 16 ml p ípravku Powerplex n. 1 s 90 ml vody. Aplikujte na vlasy a h ebenem jej rovnom rn pro ešte po celé jejich délce.
Nechte p sobit 5 až 10 minut podle stavu vlas . Bez oplachování aplikujte p ípravek Powerplex n. 2. H ebenem jej rovnom rn pro ešte po celé délce vlas . Nechte p sobit
po dobu 10 minut. Opláchn te a zahajte požadovaný styling.
P ímé barvení
P idejte 1 ml p ípravku Powerplex n. 1 na každých 6 ml výrobku pro P ím barvení. Aplikujte sm s a nechte ji p sobit po dobu ur enou v návodu k použití použitého výrobku.
Opláchn te velkým množstvím vody. Prove te aplikaci p ípravku Powerplex n. 2. H ebenem rovnom rn pro ešte aplikovaný p ípravek po celé délce vlas a nechte p sobit
po dobu 10 minut. Opláchn te velkým množstvím vody.
Prove te požadovaný styling.
Vyhlazovací ošet ení s Keratinem
Rozmíchejte 4 ml p ípravku Powerplex n. 1 na každých 50 ml tekutiny výrobku pro uspo ádání vlas . Postupujte podle návodu k použití vyhlazujícího ošet ení s Keratinem. V
p ípad , že vyhlazovací ošet ení po ítá s aplikací finální masky, doporu uje se nahradit ji p ípravkem Powerplex n. 2.
#$ %&'%
! "
! "
+;(-# <+$ =
#$%& '(
?
"
2
@
2
.A
< 0
, ; 9 $+;>
.
9
< =
=
#$%& '(
)%*+ ,#-+ '( )"%
4
' $& + ,$- %. /0
1233
4 5333 6
"
.
/
4
789
:$
'% +
1533
4 533 6
0
1 . 2
3
,
90
!
!"
"#$%&" ' ( )&$)
*"
"# ' $ +
?
, ; 9,
1233
>0
45333
6
?
'/+ " & @A.$%' &" ')B
C <'
') &+ D A' $&
4 ! 56 78 3
4 !::78 3
POWERPLEX®
Co je Powerplex?
Powerplex je p evratný profesionální produkt, který je ur en pro
použití v kombinaci s kterýmkoliv z technických produkt
používaných v kade nickém salon . Poweplex zvýraz uje
kosmetické výsledky ošet ení a p edchází poškození a polámání
vlas .
Pro používat Powerplex?
Díky Powerplexu se Vám poda í dosáhnout mimo ádných
výsledk rovn ž a p edevším u siln poškozených vlas . Navíc je
jeho použití velmi jednoduché a nevyžaduje žádnou úpravu
Vašich b žných pracovních postup . P i použití, nap íklad,
v kombinaci s barvou není nutné m nit pom r míchání nebo dobu
p sobení; p i odbarvování není pot eba použít siln jší peroxid.
V em spo ívá tajemství Powerplexu?
Tajemství je založeno na patentované molekule p írodního
p vodu, která ú inkuje jako odst edivka zvnit ku sm rem ven,
nejprve zajistí hloubkovou intenzivní regeneraci struktury vlasu a
potom vytvo í povrchový film, který posiluje, chrání a rozjas uje
povrch vlas .
Je možné Powerplex použít i samostatn ?
Ano. Powerplex je ur en k použití v kombinaci s jinými
technickými produkty a také samostatn jako produkt pro
hloubkovou rekonstrukci vlas .
Prodejní cena: 199,- K
CHRÁNÍ VLASY P ED POŠKOZENÍM
DODÁVÁ VLAS M KRÁSU A VITALITU
!"
# $
%
!"#& '
) *)
$
)
)
"
)
+
$
-
%,
% (
%,
$
"
%
$
.*
)
"
%0
)
*
$
!"#% 1
!"
#
#
) %' )
+
234
$
$
)
) *)
%
"
$
& '(# ) ( *
/
+ # $
% ( " #
#
%
"% +,,-. /0
6B7;C0DE8E F 7
56-7 81(7 9:;
1
< 5
)
)!2 (#
7
=>??
@ >??
A3
1
( "3 $ "20
)"!6
5
# $
)
)
& $ ( 4 5 $2(# 6
! (
89 8
"

Podobné dokumenty

Mary Kay byla označena jako jedna ze světových společností, které

Mary Kay byla označena jako jedna ze světových společností, které Úsp chy Mary Kay ® Mary Kay byla ozna ena jako jedna ze sv tových spole ností, které se nejvíce zam ují na zákazníky Skv lá zpráva! V nedávno vydané knize v USA s titulem „Jednání se zákazníky: 14 ...

Více

zde - Hebeka

zde - Hebeka STAHOVÁNÍ BARVY EFASOR od 400 do 1500 Kč ČERVENÝ/BLOND MELÍR 1190 Kč klobouk+kompletka tónování přelivem 1390 Kč

Více

Plochý skener s pr hledným víkem HP Scanjet 4600p

Plochý skener s pr hledným víkem HP Scanjet 4600p pesahující formát A4, nap. plakáty a noviny. Díky intuitivním tlačítkm snadné volby a ad zdokonalených funkcí pedstavuje skutečn jedinečný skener. Plochý skener s prhledným víkem HP Scanjet...

Více

Montážní návod

Montážní návod 7. Distributor informuje, že pro zajišt ní bezproblémové funk nosti kování je nutné provád t pravidelnou údržbu. Za ádnou montáž zodpovídá montážní skupina a poskytuje záruku na dobu 12 m síc od da...

Více

PDF

PDF A ?ada b?lících ?inidel, která NYCE vyvinula, aby vyhovovaly pot?ebám profesionálních salon? selektivn?jší. Na p?írodní vlasy až 7 úrovní výtahu On- barevné vlasy až 6 odstín? zesv?tlení Amoniak Ja...

Více

Prevenar 13

Prevenar 13 Léka nebo zdravotní sestra aplikuje doporu enou dávku (0,5 ml) vakcíny Vašemu dít ti do svalu paže nebo stehna. Kojenci ve v ku 6 týdn až 6 m síc Typicky by Vaše dít m lo dostat základní o kování s...

Více

Klubovou výstavu ČPSK - Český pointer a setter klub

Klubovou výstavu ČPSK - Český pointer a setter klub veteránů považován vždy za druhého psa. Spolumajitelství psa musí být prokázáno zápisem v průkazu původu psa. Ve výstavním poplatku je započteno vstupné na výstavu pro vystavovatele. Výstavní popla...

Více

Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere

Parrucchieri Italia - Scheda parrucchiere Obsahuje ?adu ú?inných látek, které v souvislosti s vlasy a barevných pigment?, kombinace, která zlepšuje a posiluje strukturu vlas?. COLOR Perfecton se doporu?uje sjednotit barvu po trvalou, aby b...

Více