otevřít - REMA TIP TOP

Transkript

otevřít - REMA TIP TOP
-1Společnost REMA TIP TOP INCO-CZ spol. s.r.o.
se zabývá distribucí a aplikací průmyslových materiálů v české republice jiţ od svého vzniku. V
průběhu vývoje se podařilo zabezpečit dobrou distribuci především materiálů pro opravy dopravníkových pásů a
jejich spojování. Důleţitým faktorem pro distribuci byly a nadále jsou partneři v jednotlivých oblastech
republiky, kteří jsou plně schopni nejen materiál dodat, ale i aplikovat, coţ je pro konečné odběratele velmi
důleţité.
V rámci distribuce materiálů zabezpečuje naše společnost nejen poradenskou činnost při výběru materiálů a
jejich aplikaci, ale dbá především na správné aplikační postupy tím, ţe provádí školení na aplikaci těchto
matriálů ve vlastním školícím středisku. Znalosti o aplikaci materiálů jsou spolu s jejich vysokou kvalitou
nejdůleţitější atributy, které se společnost snaţí prosazovat.
V případě, ţe zákazník poţaduje spolu s dodávkou materiálů i montáţ, je naše firma schopná zabezpečit i
sloţité práce na pogumování, včetně odzkoušení těsnosti a záruky na provedenou práci a materiál. Jako
reference můţeme z méně běţných prací uvést pogumování galvanických van, nádrţí pro průmyslovou vodu,
pogumování vibračních třídičů, válců separátorů, aplikaci dopadových loţí, stěn a také pogumování korečků. U
těchto projektů zabezpečujeme kompletní inţenýrskou činnost. Od výběru materiálu, přes plánování montáţe,
její provedení aţ po odzkoušení a záruky na provedenou práci a materiál.
V případě zájmu Vám naši pracovníci rádi poradí a předvedou náš dodavatelský program, nebo Vás navštíví
přímo ve Vašem provozu. Kontaktujte nás !
TIP TOP Průmysl: jedno jméno - jedna značka - jeden systém
TIP TOP průmyslová sekce si nárokuje ve světě kvalitativní prvenství v oborech údrţby dopravníkových pásů,
ochrany proti opotřebení a korozi. Jiţ 45 let profiluje jako kompetentní partner a nabízí svým zákazníkům
kompletní nabídku:

hospodárné řešení problémů způsobených opotřebením, oděrem, dopadem, nalepováním materiálů,
korozí a hlukem

vlastní oddělení vývoje a výzkumu, které nastoluje nové kvalitativní standardy

ve světe jedinečnou distribuční a servisní síť se zkušenými, dlouholetými partnery

výborně vyškolený odborný personál pro plánování, poradenství a realizaci

školení pro pouţití výrobků (globálně na místě, nebo v některém ze školících středisek)
REMA TIP TOP – kvalita se systémem
Za zkušeností, kompetencí a spolehlivostí výrobků REMA TIP TOP stojí dlouholetí mezinárodní marketingoví
partneři a zázemí sekce TIP TOP Průmysl. Konsekventní realizace nejvyšších nároků na všech stupních výroby
zabezpečuje výbornou kvalitu výrobků a servisu:

Striktní kontroly surovin mimo certifikované dodavatele od vstupu aţ po výdej výrobků,zabezpečují
Top kvalitu bez výjimky certifikovanou dle DIN EN ISO 9001:2000

Inovativní vývoj výrobků zaručuje opětovně rozhodující náskok na trhu před konkurencí

Individuálně míchané pryţové směsi poskytují specifické a kompaktní řešení pro nejrůznější
oblasti pouţití

Pro stálou optimalizaci ve vztahu k ţivotnímu prostředí pracují TIP TOP chemici kontinuálně na
nových vzorcích a sloţeních. Nejaktuálnější předpisy úřadů ţivotního prostředí na světě jsou stejně tak
zohledňována, jako nové poţadavky důlního a potravinářského průmyslu.

Výrobní zařízení, procesy a postupy jsou neustále kontrolovány a upravovány na nejnovější stav
výrobní techniky

Flexibilita v plánování výroby a ve vedení zakázek zabezpečují dodrţení dodacích lhůt

Technické zabezpečení od plánování aţ po provedení zakázky přímo na místě je samozřejmou
součástí servisního systému.
Nadace STAHLGRUBER – pozůstalost zajišťující budoucnost
Zakladatelé, bratři Gruberovi, vytvořili v roce 1969 testamentárně Nadaci STAHLGRUBER: největší monetární
nadaci pod správou zemského hlavního města Mnichova. Do zaloţení byl investován kapitál ve výši kolem 11,8
milionů EURO. Od roku 1971 zprostředkovává nadace moderní technické znalosti a dovednosti. Kaţdý rok
navštíví vzdělávací kurzy nadace kolem 2.500 účastníků z celého světa. Prostředky, které má nadace ročně k
dispozici, jsou vyuţity ke školení dorostu v automechanickém a vulkanizérském oboru. Zabezpečují i do
budoucna optimální výuku dorostu těchto dvou učebních oborů. V prostorách nadace jsou školeni také zákazníci
z České republiky, kteří aplikují materiály firmy Stahlgruber ve vlastních zpracovatelských podnicích.
Účastníkem takového školení se můţete v budoucnu stát i vy.
-2S výrobky TIP TOP
zabezpečíte plynulou výrobu:
Výrobky a technologie REMA TIP TOP
zvyšují ţivotnost zařízení a zabezpečují
plynulý chod výroby.
Nasazení výrobků REMA TIP TOP na správném místě a vhodným způsobem,
vyřeší opotřebení, korozi, hluk a problémy nalepování materiálů na mnoha
místech vašeho zařízení. Obecný stav zařízení se podstatně zlepší, pás a
zařízení se šetří, ţivotnost a hospodárnost se zvýší.
TIP TOP Průmysl zabezpečuje plynulé výrobní postupy:
Ochrana proti opotřebování
TIP TOP Průmysl zabezpečuje plynulé výrobní postupy:
Při přepravě a zpracování surovin a příměsí, poloproduktů,
skrývky atd., vznikají na nechráněných částech zařízení
škody v důsledku opotřebování. Matriály a TIP TOP - know
how zabezpečují funkčnost těchto hodnotných a vysoce
namáhaných agregátů a zvyšují mnohonásobně jejich
ţivotnost.
Ochraně proti korozi
Přírodní a syntetické kaučuky vykazují svou
makromolekulární stavbou obzvlášť vysokou odolnost proti
chemickému, termickému a mechanickému namáhání.
TIP TOP Průmysl dodává za podpory dlouholetých
laboratorních zkoušek a praktických testů pro téměř kaţdé
chemické zatíţení patřičné antokorozivní materiály, aby
kaţdý ochranný systém mohl optimálně plnit svůj úkol.
Ochrana proti nalepování
Ve všech odvětvích průmyslu, ve kterých se přepravuje prachový nebi
jemný, často i lehce vlhký materiál, můţou nastat problémy s
nalepováním materiálů.
S výrobky REMA TIP TOP lze nalepování odstranit, nebo silně
redukovat, čímţ se zařízení stávají produktivnější a mohou
hospodárněji pracovat.
Nalepování materiálu a nečistoty jsou ránou
pod pás vašemu zařízení!
Efektivní čištění dopravníkových pásů je důleţitou součástí
ochrany proti opotřebení, protoţe se ţivotnost celého
dopravníku zamezením nalepování materiálu na pás, válce a
válečky podstatně prodluţuje.
REMACLEAN systémy čištění dopravníkových pásů
(např. stěrače, čistící kartáče a spirály) jsou dodávány z
různých druhů pryţe - dle podmínek pouţití a provozu. REMA
TIP TOP zabezpečuje tímto systémem důkladné a šetrné
čištění dopravníkového pásu.
-3Kde přesně se výrobky REMA TIP TOP
na dopravnících uplatní…
DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY
1) Válec pohonu s pogumován pryţí Remagrip, volitelně opatřené dezénem, nopy,
keramickými destičkami.
2) Kluzná plocha opatřená pryţovými deskami Remaline proti oděru a dopadu, nebo
Remalox oděruvzdornou keramikou při kluzném oděru a vysokých rychlostech
3) Stavební prvky KG lišty ze speciální pryţe v nákladovém prostoru:
4) Spoje pásů s materiály REMA TIP TOP SC za studena, za tepla a mech.spojovači
5) Údrţba pásů: rychlá a trvalá oprava s materiály a technologií REMA TIP TOP
6) Tlakové nebo vodící válečky pogumované pryţí Remaline proti nalepování
7) Rotační kartáčový stěrač, nebo spirála, pro jemné čištění po předčištění přímým
stěračem
8) Stěrač: stěračová pryţ Remaclean 60, 70. Kombinovaná stěračová pryţ CAB,
kříţový stěrač KWA, PUR, keramický stěrač, Remaclean Duo segmentový stěrač.
9) Kluzná plocha pro nečistoty s Remaslidem (PE+pryţ), Remathanem (PUR+pryţ),
nebo Remaline (pryţ) proti nalepování a oděru
10) Boční utěsnění - vedení s pryţí Remaskirt
11) Vratný, nebo napínací válec pogumován pryţí Remaline 70 pro ochranu válce i pásu
12) Šípový stěrač: stírací pryţ Remaclean 60
13) Vrchní válečky v oblasti dopadu materiálu s pryţovým potahem Remaline VSB proti
oděru, nalepování a pro tlumení dopadu
14) Spodní válečky pogumované pryţí Remaline KSB proti oděru, nalepování a korozi
15) Protiváleček pro rotační kartáčový stěrač pogumován pryţí Remaline KSB
16) Dopadová stěna: zubové profilové desky šroubované, nebo na flexibilním závěsu,
jako zástěra proti opotřebování a zmírnění nalepování a hluku.
17) Kluzná plocha opatřená pryţovými deskami Remaline proti oděru a dopadu, nebo
Remalox oděruvzdornou keramikou při kluzném oděru a vysokých rychlostech
-4-
TIP TOP Průmysl
synonymum pro optimalizaci výrobních zařízení
TIP TOP Průmysl se specializoval na maximalizaci pohotovosti ve výrobních
zařízeních. TIP TOP přitom vyuţívá obzvláště mnohostranných vlastností
materiálů jako jsou pryţ, polyuretan, teflon, polyetylén, kysličník hlinitý a
polymerní pryskyřice.
Pouţitím specifických výrobků REMA TIP TOP lze ...





prodlouţit ţivotnost přepravních a zpracovatelských zařízení
redukovat výpadky
optimalizovat provozní bezpečnost
zvýšit výrobní kapacitu
a tím zvýšit zisk provozovatelů zařízení
V průběhu 40 let výzkumné a vývojové práce TIP TOP Průmysl
kontinuálně zlepšuje, ve spolupráci se svými zákazníky, výrobní a
aplikační moţnosti.
Ve všech oblastech dokázala firma efektivitu přesvědčivě zlepšit.
Materiál pro vyloţení:
Pryţové vyloţení
Polyuretanové vyloţení
Vyloţení proti nalepování
Keramické vyloţení
Vyloţení potrubí
Stavebnicové prvky ze speciální pryţe
Antikorozivní vyloţení
Materiál pro dopravníkové pásy:
Válcové potahy
Válečkové potahy
Dopadové a tlumící prvky
Bočnicové těsnící prvky
Systémy čištění dopravníkových pásů
Spojovací a opravné systémy
Příčky a vlnovce
Těsnící prachové systémy
Lepící systémy a roztoky:
Speciální nářadí a příslušenství:
Mechanické spojovače:
CN
V
ÖL
HR
LEB
ÖL, LEB
EP
spojovací vrstva
nehořlavý
odolný proti olejům a tukům
teplotě odolný
použitelný v potravinářství – bílý
použitelný v potravinářství, odolný proti olejům a tukům
zesílený textilem
-5-
REMALINE, pryţ která ukáţe opotřebení svá elastická záda!
Vyloţení speciální pryţí REMALINE jsou racionální a rychle aplikovatelná povrchová ochrana pro
silně opotřebovávané části zařízení.
UNILINE - k všeobecnému pouţití
Lepeni vyplývá ze všeobecných směrnic zpracována s REM ATIP TOP lepidly
(SC 2000/UT-R20, nebo BC 3000/UT-R20, resp. SC 4000/E40).
UNILINE 40/KS
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
NR/IR
1,10g/cm³
42 ± 5 Shore A
160 mm³
50 %
10 m
Černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.
550 3502
550 3420
550 3447
550 3454
550 3461
550 3478
550 3485
550 3492
Rozměry (mm)
3 x 1 500
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
Kg/m²
3,75
7,25
9,48
11,87
14,11
17,64
23,31
29,14
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
NR/IR/SBR
1,21g/cm³
63 ± 5 Shore A
160 mm³
38 %
10 m (nad 40mm: 5m)
Černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.
550 3351
550 7520
550 3280
550 3296
550 3306
550 3313
550 3320
550 3337
550 3344
550 3920
Rozměry (mm)
3 x 1 500
5 x 2 000
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
30 x 2 000
Kg/m²
3,97
6,51
7,81
10,33
12,92
15,37
19,22
25,65
32,06
38,43
UNILINE 60/KS
-6REMALINE 25
Vlastnosti
 vysoká elasticita
 tlumení hluku
 velká flexibilita a elasticita
 oděruvzdornost při oblé zrnitosti
 dobrá povětrnostní odolnost
Polymer
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr při 5 N:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Oblasti






pouţití
potahy podloţních válečků
vyloţení elevátorových misek a lţící bagrů
výstupní trychtýř pro suché omítkové směsi
flexilo a zásobníkové vyloţení
pogumování proti hluku
válečkové pruţné pogumování
NBR
0,89 g/cm³
33 ± 5 Shore A
95 mm³
75 %
10 m
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
3 x 1 500
6 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
kg/m²
3,09
6,62
11,20
13,32
16,20
21,40
Remaline 25/CN
Obj.č.
549 9025
549 4219
549 4240
549 4264
549 4288
549 4295
Remaline 25 EP 160/CN (zesílený textilem)
Obj.č.
549 4312
549 4350
549 4374
549 4398
549 4415
Rozměry (mm)
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
kg/m²
7,20
9,44
11,40
13,44
16,50
-7REMALINE 35
Vlastnosti
 oděruvzdorný především při mokré abrazi
 velmi elastický
 vysoký samočisticí efekt
Oblasti






Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr při 5 N:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
pouţití
těţba písku a stěrku
zpracování Slurry
vyloţení skluzavek jílů, potrubí, čerpadel,
hydrocyklónů, flotačních komor, nádrţí a
myček
ochrana proti oděru ve sklářství pro
skluzavky, ţlaby, dopadová místa
výstupní hadice pro čerstvý beton
vyloţení nakladačových lţící při lepivém
matriálu (jíl, hlína)
NR
0,96 g/cm³
34 ± 5 Shore A
110 mm³
78 %
10 m
Ţlutá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
3 x 1 500
5 x 2 000
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
kg/m²
3,66
5,46
6,90
8,96
11,00
12,96
16,20
21,60
26,50
Remaline 35/CN
Obj.č.
549 0347
549 9220
549 0402
549 0440
549 0464
549 0488
549 0505
549 0529
549 0536
Remaline 35 EP 160/CN (zesílený textilem)
Obj.č.
549 0615
549 0653
549 0677
549 0691
Rozměry (mm)
6 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
kg/m²
7,08
11,40
13,44
16,50
-8REMALINE 40
Vlastnosti
 oděruvzdornost
 vysoká pevnost v tahu
 vysoká odolnost při dalším natrţení
 vysoká elasticita
 dobrá povětrnostní odolnost
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr při 5 N:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Oblasti




pouţití
flexilo zásobníkové vyloţení
pogumování v průmyslu pro zpracování uhlí
potah pro vratné válce při malém napnutí
(ochrana proti nalepování materiálu)
pogumování proti nalepování materiálů,
oděru a dopadu
NR
1,05 g/cm³
48 ± 5 Shore A
125 mm³
73 %
10 m
Černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
3 x 1 500
6 x 2 000
10 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
kg/m²
3,96
6,93
11,50
16,95
22,40
28,00
Remaline 40/CN
Obj.č.
549 0914
549 0976
549 0990
549 1030
549 1054
549 1092
Remaline 40 EP160/CN (zesílený textilem)
Obj.č.
549 1140
549 1229
549 1236
Rozměry (mm)
6 x 2 000
10 x 2 000
15 x 2 000
kg/m²
6,93
11,60
16,65
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ:
REMALINE 40 OL (olejů odolný)
Remaline 40 OL/CN (odolný proti olejům a tukům)
Remaline 40 OL/EP160/CN (odolný proti olejům a tukům, zesílený textilem)
REMALINE 40 HR (teplovzdorný) Max. do 100°C, krátkodobě do 120°C
REMALINE 40 Bílý, LEB/CN – Schváleno v potravinářství
-9REMALINE 50
Vlastnosti
 oděruvzdorný především při mokré abrazi
 vysoká odolnost při dalším natrţení
 vysoká odolnost proti naříznutí
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Oblasti pouţití
 aplikace v mokrém prostředí
 pogumování ţlabů, nádrţí a výstupních
trychtýřů při oblé zrnitosti
 potah pro vratné válce (ochrana proti
nalepování materiálu)
NR
1,08 g/cm³
50 ± 5 Shore A
130 mm³
73 %
10 m
oranţová
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
3 x 1 500
5 x 2 000
6 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
kg/m²
3,96
6,25
7,38
11,70
14,04
17,40
23,00
Remaline 50 CN
Obj.č.
549 2527
549 9080
549 2565
549 2620
549 2644
549 2668
549 2682
- 10 REMALINE 60
Vlastnosti
 vysoká odolnost proti oděru při suché abrazi a
dopadu
 dobrá povětrnostní odolnost
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Oblasti pouţití
 pogumování vibračních podavačů,
skluzavek, přesypových míst materiálu,
loţních ploch nákl.aut, dopadových stěn,
zásobníků, sil, van třídičů
 potah pro vratné válce při středních a
vyšších napínacích silách
BR/IR/SBR
1,13 g/cm³
60 ± 5 Shore A
90 mm³
45 %
10 m, od tl.40mm: 5 m
černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
3 x 1 500
5 x 2 000
5 x 1 500
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
30 x 2 000
40 x 2 000
50 x 2 000
kg/m²
4,05
6,30
6,30
7,44
9,84
12,10
14,28
17,85
23,60
29,50
35,40
47,20
59,00
Remaline 60/CN
Obj.č.
549 2819
549 3052
549 2857
549 2871
549 2895
549 2912
549 2936
549 2950
549 2974
549 2998
549 3021
549 3069
549 3083
Remaline 60 EP 160/CN – Zesílený textilem
Obj.č.
549 3100
549 3131
549 3526
549 3533
Rozměry (mm)
6 x 2 000
10 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
kg/m²
7,62
12,50
17,85
23,60
Příklad aplikace: REMALINE - pogumování loţních ploch nákladních automobilů absorbují
svojí elasticitou enormní dopadové síly a vysoká odolnost proti oděru mnohonásobně
prodluţuje ţivotnost v porovnání s ocelí.
- 11 REMALINE 70
Vlastnosti
 velmi vysoká pevnost v tahu
 vysoká odolnost proti oděru
 dobrá povětrnostní odolnost
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Oblasti pouţití
 přesypová místa materiálu, zásobníky a
skluzavky
 pogumování loţních ploch nákl.aut, dopadových
stěn a vibračních skluzavek
 potah pro vratné válce při středních a vyšších
napínacích silách
 obnova pryţové vrstvy dopravníkových pásů "za
studena
NR / BR
1,10 g/cm³
64 ± 5 Shore A
50 mm³
51 %
10 m, od 40 mm: délka role 5 m
černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
3 x 1 500
5 x 2 000
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
30 x 2 000
40 x 2 000
kg/m²
4,14
6,30
7,25
9,24
11,90
14,04
17,40
23,20
28,75
34,50
46,00
Remaline 70/CN
Obj.č.
549 3210
549 9100
549 9010
549 3289
549 3313
549 3337
549 3351
549 3375
549 3399
549 3416
549 3430
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ:
REMALINE 70 V/CN atest do podzemí
REMALINE 70/EP160/CN zesílený textilem
REMALINE 70 OL (olejů odolný)
Remaline 40 OL/CN (odolný proti olejům a tukům)
Remaline 40 OL/EP160/CN (odolný proti olejům a tukům, zesílený textilem)
REMALINE 70 HR/CN (teplovzdorný) Max. do 100°C, krátkodobě do 120°C
REMALINE 70 Bílý, OL LEB/CN – Schváleno v potravinářství
- 12 REMALINE 90
Vlastnosti
 tvrdý, hladký povrch
 při pouţití s následným vyhlazením
 dobrá povětrnostní odolnost
 moţnost formování po zahřátí
Oblasti




Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Barva:
pouţití
pogumování kluzných ploch
pogumování elektromagnetických skluzavek
zlepšení toku materiálu na skluzavkách se
zrnitým, jemným materiálem
výstupní ţlaby komunálního odpadu
BR/ NR
1,13 g/cm³
90 ± 5 Shore A
120 mm³
30 %
černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
3 x 1 000 x 10 000
6 x 2 000 x 10 000
10 x 1 000 x 2 000
15 x 1 000 x 2 000
kg/m²
3,90
7,68
12,50
18,75
Remaline 90/CN
Obj.č.
549 4109
549 4130
549 4154
549 4178
REMASTAR
Vysoce kvalitní systém pogumování REMASTAR nabízí optimální ochranu povrchu vašich strojů a
zařízení. Vyhnete se nepotřebným výdajům na údrţbu a odstavení, několikrát se zvýší produktivita
Vašeho zařízení.
Výhody
 Kombinace termoplastického polyuretanu a pryţe
 CN spojovací vrstva zajišťuje rychlé a trvalé přilnutí
 Vysoká odolnost vůči abrazi
 Vysoká odolnost vůči průřezům a obrušování
 Odolnost vůči olejům, mastnotám a řadě rozpouštědel
 Pruţnosti i při nízkých teplotách
 Velká oblast pouţití
 Pro pogumování vibračních koryt a svodů, skluzů, sil, tanků
 Ochrana proti opotřebení magnetických pásů
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Sila v tahu:
Odolnost vůči roztrţení:
Oděr:
Barva:
Skladování:
TPU
1,2 g/cm³
85 ± 5 Shore A
50N/mm
70N/mm
30 mm³
černá
Max. 24 měsíců, při teplotě 25 °C
± 2 °C beze ztráty kvality.
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN 53504
ISO 34-1
DIN ISO 4649-2006
Rozměry (mm)
3 x 1 000 x 10 000
6 x 2 000 x 10 000
kg/m²
DIN 7716
Remastar
Obj.č.
549 4109
549 4130
- 13 STAVEBNÍ PRVKY ZE SPECIÁLNÍ PRYŢE
Stavební prvky REMA TIP TOP ze speciální pryţe se jiţ dlouhou dobu úspěšně pouţívají všude tam, kde se
přepravují, zpracovávají a překládají sypké materiály, materiály s velkou kusovitostí, masovým tokem a
vysokou rychlostí.
Cíleně vyvíjené vlastnosti stavebních prvků REMA TIP TOP ze speciální pryţe se osvědčily v následujících
oblastech:
Informace o výrobku:
 Ochrana zařízení proti opotřebení a tím proti vynuceným odstávkám
 Sníţení nalepování materiálů - umoţnění bezporuchového průběhu
výroby
 Redukce hluku
Výhody




stavebních prvků:
Dobrý poměr výkonu a ceny
Vysoká ţivotnost
Jednoduchá montáţ a výměna
Relativně malá hmotnost
DESKY SE ZUBOVÝM PROFILEM ZP
ZP 15 A/35 A/55 A Remaline70 na ocelové desce
Obj.č.
539 4278
539 4285
539 4292
539 4302
539 4319
539 4326
Označení
ZP 15 A
ZP 15 B
ZP 35 A
ZP 35 B
ZP 55 A
ZP 55 B
ZP 15 B/35 B/55 B Remaline70 s textilem a CN
VxŠxD(mm)
15 x 500 x 2 520
15 x 500 x 2 495
35 x 500 x 2 520
35 x 500 x 2 495
55 x 500 x 2 486
55 x 500 x 2 461
ZP – Lišty, materiál: REMALINE 7
Obj.č.
539 0148
539 0155
Označení
ZP-100
ZP-150
VxŠxD(mm)
100 x 130 x 2 500
150 x 190 x 2 500
Kg
29
60
TT - upevnění
II
II
Hmotnost(kg)
40
17
59
32
72
47
- 14 -
REMATHAN Polyuretanové vyloţení
REMATHAN je vysoce hodnotný polyuretanový materiál, který se vyznačuje především vysokou odolností proti
opotřebení a oděru, stálostí v ozónu, UV-záření, minerálních olejích a tucích.
REMATHAN je jako polotovar dodáván pro nejrůznější vyuţití (desky, tyče atd.) a také jako tvarové výrobky dle
specifických poţadavků zákazníků. Pro redukci oděru, nalepování materiálu a hluku jsou části zařízení jako
skluzavky, válce, rýny atd. vyloţeny REMATHANem.
Použití: ve strojírenství, zpracování kovů, ve sklářském, porcelánovém a
keramickém průmyslu, nebo stavebnictví
REMATHAN G 65
Vlastnosti
 vysoká oděruvzdornost
 odolnost proti olejům a tukům
 stabilita při hydrolýze
 odolnost proti mikrobům
 vysoká elasticita při dopadu
 vysoká odolnost proti vyrýpnutí
 pouţitelné od -30°C do +80°C
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr při 5 N:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Oblasti





pouţití
oděruvzdorné vyloţení odolné proti olejům a tukům,
proti nalepování a hluku
skluzavky
ţlaby
brusné nádoby
AU
1,22 g/cm³
65 ± 5 Shore A
70 mm³
40 %
od 2 m do 10 m v celých metrech
zelená
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN53512)
Remathan G 65
Remathan G 65/CN
Remathan G65/EP160/CN
Obj.č.
573 2081
573 2098
573 2108
573 4113
573 2115
573 2122
573 2139
Obj.č.
573 2263
573 2270
573 2287
573 4292
573 2294
573 2304
573 2311
Obj.č.
573 2562
573 2579
573 2586
573 4591
573 2593
573 2603
573 2610
Rozměry (mm)
6 x 1 400
8 x 1 400
10 x 1 400
12 x 1 400
15 x 1 400
20 x 1 400
25 x 1 400
REMATHAN 75 G
Polymer
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elastická hmotnost:
Délka role:
Barva:
AU
1,22 g/cm³
75 ± 5 Shore A
55 mm³
35 %
od 2 m do10 m v celých metrech
zelená
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN53512)
Remathan G 75
Remathan G 75/CN
Remathan G75/EP160/CN
Obj.č.
573 2143
573 2153
573 2160
573 4175
573 2177
573 2184
573 2191
Obj.č.
573 2328
573 2335
573 2342
573 4357
573 2359
573 2366
573 2373
Obj.č.
573 2768
573 2775
573 2782
573 4797
573 2799
573 2809
573 2816
Rozměry (mm)
6 x 1 400
8 x 1 400
10 x 1 400
12 x 1 400
15 x 1 400
20 x 1 400
25 x 1 400
- 15 REMATHAN G 90
Vlastnosti
 vysoká oděruvzdornost
 odolnost proti olejům a tukům
 stabilita při hydrolýze
 odolnost proti mikrobům
 vysoká elasticita nárazu
 vysoká odolnost proti vyrýpnutí
 pouţitelné od -30°C do +80°C
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr při 5 N:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Oblasti pouţití
 oděruvzdorné vyloţení odolné proti olejům a
tukům
 proti nalepování materiálu a hluku
 skluzavky
 ţlaby
 výstupní trychtýř pro beton
AU
1,23 g/cm³
90 ± 5 Shore A
80 mm³
31 %
od 2 m do 10 m v celých metrech
zelená
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 535 12)
Remathan G 90
Remathan G 90/CN
Remathan G90/EP160/CN
Obj.č.
573 2201
573 2218
573 2225
573 4230
573 2232
573 2249
573 2256
Obj.č.
573 2380
573 2397
573 2407
573 4412
573 2414
573 2421
573 2438
Obj.č.
573 2964
573 2971
573 2988
573 4993
573 2995
573 3004
573 3011
Rozměry (mm)
6 x 1 400
8 x 1 400
10 x 1 400
12 x 1 400
15 x 1 400
20 x 1 400
25 x 1 400
Použití: ve strojírenství, zpracování kovů, ve sklářském, porcelánovém a
keramickém průmyslu, nebo stavebnictví
- 16 REMAFLON, REMASLIDE
Nalepování materiálu redukuje produktivitu vašeho zařízení!
REMA TIP TOP řeší díky kluznému povrchu REMAFLON - potahů (PTFE - pryţ) a REMASLIDE - desek
(Polyetylén a pryţ), problematiku nalepování materiálů.
Trvale navulkanizovanou pryţovou CN-spojovací vrstvou na
hřbetu, lze materiály rychle a jednoduše nalepit na kovový
povrch.
OBLASTI POUŢITÍ:
REMAFLON-vyloţení:
 proti nalepování v odsiřovacím zařízení
tepelných elektráren
 proti obecným problémům při toku materiálů
 proti tvoření mostů a ucpávání
REMASLIDE deska:
 zásobování sypkými materiály v násypkách,
silech a jiných zásobnících
 přeprava těchto materiálů ve skluzavkách
 podavačích a trychtýřích
REMAFLON
Vlastnosti
 kombinace polytetrafluoretylénu
(PTFE = Teflon) a pryţe
 délka od 2m do 30m
 dobrý pro lepení pomocí CN vrstvy
Oblasti pouţití
 zlepšení skluzu při jemném a práškovém (neabrazivním) materiálu
 vyloţení proti nalepování energosádrovce
 vyloţení proti tvoření mostů a ucpávání
REMAFLON Standard


Výborné antiadhezivní vlastnosti a extrémně nízké hodnoty tření a přilnavosti
Přípustné pro potravinářské účely
Povrch:
Základ:
bílý, PTFE, 1mm
pryţ(černá) s CN-spojovací vrstvou, 2mm
Obj.č.
550 7003
Rozměry (mm)
3 x 1 200
REMAFLON Super


Výborné antiadhezivní vlastnosti a extrémně nízké hodnoty tření a přilnavosti
Vyšší oděruvzdornost jako REMAFLON Standard (asi trojnásobně)
Povrch:
Základ:
PTFE šedá, 1mm nebo 2 mm
Pryţ(černá) s CN-Spojovací vrstva, 2mm
Obj.č.
550 7027
Rozměry (mm)
4 x 1 200
REMASLIDE
Vlastnosti
 dobré vlastnosti proti nalepování
 kombinace z polyetylénu a pryţe
 lze dobře nalepit pomocí CN-spojovací vrstvy
Oblasti pouţití
 Zlepšení toku materiálu při jemném a
práškovém (ne ostrohranném) materiálu,
např. zásobování sypkým materiálem v silech
jiných zásobnících, jako i jejich transport přes
skluzavky, ţlaby, trychtýře.
Povrch:
Podsada:
zelený ultr,vys.mol.-PE, 5mm
pryţ (černá) CN-spojovací vrstva: 3mm
Obj.č.
550 7065
550 6963
Rozměry (mm)
8 x 1 000 x 1 900
13 x 1 000 x 1 900
- 17 REMALOX – V případě ţe hrozí abrazivní opotřebení
REMALOX - téměř tak tvrdý jako diamant!
REMALOX Aluminiumoxid - keramika je heterogenní směs s obsahem 92% Aluminiumoxidu.
Aluminiumoxid dodává součástem potřebnou tvrdost a odolnost vůči teplotám a vysoce abrazivním materiálům
jako je koks, ruda a zařízení je poté téměř imunní proti opotřebování oděrem.
REMALOX se vyrábí v různých formách a rozměrech pro různé vyuţití a aplikace
REMALOX lze lepit lepícím systémem SC 2000/BC3000 + primer, protoţe má CN-vrstvu
Vlastnosti
 vysoce oděruvzdorné Al2O3-keramické
elementy na speciální pryţi TIP TOP s CNspojovací vrstvou
 nejvyšší odolnost proti oděru
 zpracování lepením
 čtvercové, pravoúhlé nebo šestiúhlé
keramické elementy
Obj.č.
539 9015
539 9022
539 9039
539 9046
539 9053
Rozměry (mm)
8 x 500 x 500
14 x 500 x 500
40 x 500 x 60
12 x 510 x 525
20 x 510 x 525
Oblasti pouţití
 ochranné pogumování proti abrazi při
vysokých přepravních rychlostech
 potrubí
 vibrační ţlaby
 cyklóny
 přesypy
Tloušťka pryţe (mm)
4
4
15
6
8
Rozměry, keramika
4 x 20 x 20
10 x 20 x 20
25 x 100 x 150
SW 32 x 6
SW 32 x 12
Lepidlo na kov - keramika Art.Nr. 539 8061 TILE BOND A+B, 11Kg.
REMAPIPE – Vyloţení potrubí
Vyloţení ocelového potrubí speciálními pryţovými rukávy je v první řadě ochranou proti abrazi,
zamezuje také současně korozi a nalepování materiálů.
REMA TIP TOP nabízí výrobkem REMAPIPE vysoce hodnotnou speciální pryţ, kterou se můţe dovybavit dokonce
i opotřebované potrubí pro prodlouţení jeho ţivotnosti.
Vtahované rukávy se speciálních druhů pryţe udrţují bezproblémový tok materiálů v potrubí!
Vlastnosti
 potrubí z REMALINE 35, 40, 50 a 70
materiálu
 s CN-spojovací vrstvou vně
 vnitřní průměr dle údajů (min. 150 mm)
 délka: do 12 m
 tloušťka stěny odpovídající standardní
tloušťce REMALINE 35, 40, 50 a 70, ale max.
10 mm
Obj.č.
529 5353
529 5401
529 5504
529 5607
Označení
REMAPIPE
REMAPIPE
REMAPIPE
REMAPIPE
35
40
50
70
Oblasti pouţití
 vnitřní pogumování potrubí při mokré abrazi
 flexibilní beztlaké potrubí proti nalepování a
oděru
- 18 REMAMIL - Pryţové vyloţení mlýnů
Pryţové vyloţení mlýnů proti opotřebení oděrem, při mletí minerálních surovin
neustále získává na významu.
Hlavní důvody jsou hospodárnost, dobrá přizpůsobivost na poţadavky mlecího
efektu, niţší váha a hlučnost.
Pryţe se odlišují od jiných materiálů
schopností reagovat elasticky. Má velkou
odolnost proti opotřebení, která nezávisí na
tvrdosti, ale na elastické pruţnosti pevného
polymerního vázaní. Pryţ je lehká, nerezaví a prokazuje přednosti při
extremně tvrdém a abrazivním materiálu.
Znalost specifických vlastností gumy je základním předpokladem pro
cílené a úspěšné uplatnění pryţového vyloţení v mlýnech. Ne kaţdá
kvalita gumy je vhodná pro kaţdé pouţití. Zkušenosti našich odborníků
Vám garantuje správnou volbu kvality.
REMA TIP TOP nosníky - Standardní sortiment
REMA TIP TOP plášťové panely standardní
REMA TIP TOP výpustní panely
REMA TIP TOP Čelní strana
Segmentové panely se upevňují s nosníkem na
čelní nebo dělící stěnu. Systém se tímto podobá
plášťovému pancíři.
Segmentové panely se dodávají
s přizpůsobenými otvory pro mletý materiál.
Takto děrované panely mají tu výhodu, ţe díky
její flexibilitě nemají sklon k ucpávaní. Tímto
plní svou funkci jako hlavní součást přepravní
unášecí stěny při dlouhém časovém intervalu
bez obsluhy
REMA TIP TOP upevňovací systém
- Upevňovací systém se skládá z:
- Kovových profilů, které jsou nerozebíratelné spoje tepelnou vulkanizaci s gumovými
tvarovanými částmi.
- TT-šrouby, kované z vybrané pevné oceli podle
norem REMA TIP TOP.
- Upevňovacích podloţek, kovaných z vysoko
pevnostního a lehkého materiálu podle
norem REMA TIP TOP
- Gumová – těsná podloţka podle norem REMA
TIP TOP.
- Pojistná matka podle DIN 985
- 19 REMASCREEAN – síta
REMASCREEN Rema Tip Top se vyrábí na kaţdé
zařízení zvlášť, přizpůsobují se provozním
podmínkám a konstrukci zařízení. Konstrukční změny
na zařízení proto nejsou nutné. Pro delší ţivotnost,
neţ ocelové síta je moţné intervaly kontroly a
údrţby prodlouţit (to znamená ušetřit čas i peníze).
vysekávací zařízení
1. Výhoda: ţivotnost
Díky vysoké odolnosti proti opotřebení pryţové popřípadě
polyuretanové kvality se dosahuje prodlouţení ţivotnosti
v protikladu proti ocelovému sítu v průměru 6 aţ 10 krát. Ve
zvláštních případech můţe byt ţivotnost prodlouţená o 20 aţ 50krát.
2. Výhoda: oddělitelnost zrna
Díky nejmodernějším výrobním metodám a hodnotné pryţi nebo
PUR kvalitě se můţou vyrobit maximálně otevřené plochy síta.
V případě ţe jsou známe všechny potřebné technické údaje
dodáváme v případě potřeby i garanci na normy dodrţující dělení
zrn. Například podle TL Mim – StB 94 nebo DIN 4226, část 1
nebo podle speciálních domluv.
3. Výhoda: udrţování sít v čistotě
Na základě elastického povrchového materiálu
síta, relativně tenké výztuţi a se speciálně
přeráţenými otvory, síto působí proti ucpávání
otvorů. Přes plánovaný povrch síta se zasekávají
vláknité časti, nebo ucpávají vyztuţené strany
podstatně méně neţ u sít drátěných
Drátěné síto
REMAclean síto
4. Výhoda: Samočištění
Při suchém prosévání materiálu s velkým prachovým podílem a
vysokou vlhkosti se často ucpávají síta a tím zhoršují kvalitu
kovového síta. Na základe elastického povrchového materiálu
síta a speciálních děr (např. obdélník nebo prodlouţená
perforace) se při TIPTOPREMASCREEN povrchu sít dosáhne vyšší
samočisticí efekt. Nánosy se při provozu neustále odlupují, je
moţné přesívání v oblastech v kterých by pevné systémy dávno
selhaly.
5. Výhoda: redukce hluku
Porovnání ocelových sít, se síty Remascreen, výrazně
zredukujeme hlučnost. To znamená, ţe elastický materiál
zřetelně níţí hladina hluku aţ o 5-20 dB (A)! Ušetříte za náklady
na pasivní opatření ochrany hluku, např. ochranný val proti
hluku, ...
Tryska oplachovací – regulovatelná
Kvalita mokrého třídění materiálů závisí ve velké míře na optimálním praní třiděného materiálu na
sítu. Tento faktor ovlivní v neposlední řadě pouţité trysky.




Vysoce účinný rozptyl vody, velká šířka
oplachovacího proudu, který nezpůsobuje přesun a
hromadění vymývaného materiálu
Rovnoměrné zavlaţování
Moţnost nastavení průtoku vody na kaţdé trysce
Snadné čištění a údrţba trysek
- 20 REMAGRIP: aby pohon válce byl skutečně pohonem a válce déle běţely!
REMA TIP TOP nabízí optimální potah pro kaţdý válec v dopravníkových zařízeních. Elastické potahy na
přesměrovacích a vratných válcích a podloţních válečcích se samovolně čistí a chrání hodnotný dopravníkový
pás.
Tímto lze zamezit opotřebení a prokluzu, s docílením samočisticího efektu. Technologickými hodnotami
odpovídají nejnovějšímu stavu techniky, jsou lehce zpracovatelné a osvědčily se na celém světě, ve všech
klimatických podmínkách
UNIGRIP 60/KS …univerzální potah
Oblasti pouţití
 profilovaný potah pro náhonové válce
 potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozitivním
účinkem na rovný chod pásu
 sníţený prokluz mezi pásem a válcem, zvýšení třecích hodnot
 vytlačení vody a nečistot
 ochrana válců před opotřebením a korozí
 potah válců pro malé aţ průměrné zatíţení válců
 pro malé osové vzdálenosti válců
Unigrip 60/CN
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Profilace:
Barva:
NR/BR/SBR
1,21 g/cm³
63 ± 5 Shore A
160 mm³
38 %
10 m
36x18 x 6 x 3 mm
Černá
Obj.č.
550 3690
550 3700
549 3710
Rozměry (mm)
6 x 2 000 x 10 000
8 x 2 000 x 10 000
10 x 2 000 x 10 000
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
(Profil 20)
REMAGRIP SRG 65 …univerzální potah
Oblasti pouţití
 profilovaný potah pro náhonové válce
 potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozitivním
účinkem na rovný chod pásu
 sníţený prokluz mezi pásem a válcem, zvýšení třecích hodnot
 vytlačení vody a nečistot
 ochrana válců před opotřebením a korozí
 potah válců pro malé aţ průměrné zatíţení válců
 pro malé osové vzdálenosti válců
SRG 65/CN
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Profilace:
Barva:
Obj.č.
NR/BR/SBR
g/cm³
63 ± 5 Shore A
160 mm³
38 %
10 m
86x50 x8 x 3 mm
Černá
Rozměry (mm)
8 x 2 000 x 10 000
10 x 2 000 x 10 000
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
(Profil 50)
- 21 Remagrip 50
Oblasti pouţití
 profilovaný potah pro náhonové válce
 potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozitivním
účinkem na rovný chod pásu
 sníţený prokluz mezi pásem a válcem, zvýšení třecích hodnot
 vytlačení vody a nečistot
 ochrana válců před opotřebením a korozí
 potah válců pro malé aţ průměrné zatíţení válců
 pro malé osové vzdálenosti válců
 pro malé průměry válců (do 800 mm)
Remagrip 50/CN
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Profilace:
Barva:
NR
1,08 g/cm³
50 ± 5 Shore A
130 mm³
73 %
10 m
36x18 x 6 x 3 mm
Oranţová
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.
549 4501
549 4518
549 4525
549 4532
549 4549
549 4563
549 4570
549 4587
549 4594
549 4604
549 4628
549 4635
549 4642
549 4659
549 4666
Rozměry (mm)
8 x 1 200
8 x 1 400
8 x 1 500
8 x 1 600
8 x 2 000
10 x 1 200
10 x 1 400
10 x 1 500
10 x 1 600
10 x 2 000
12 x 1 200
12 x 1 400
12 x 1 500
12 x 1 600
12 x 2 000
Kg/m2
8,56
8,56
8,56
8,56
8,56
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
12,72
12,72
12,72
12,72
12,72
.
(Profil 20)
- 22 Remagrip 60
Oblasti pouţití
 profilovaný potah pro náhonové válce
 potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozitivním
účinkem na rovný chod pásu
 sníţený prokluz mezi pásem a válcem, zvýšení třecích hodnot
 vytlačení vody a nečistot
 ochrana válců před opotřebením a korozí
 potah válců pro malé aţ průměrné zatíţení válců
 pro malé osové vzdálenosti válců
 pro malé průměry válců (do 800 mm)
Remagrip 60/CN
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Profilace:
Barva:
BR/IR/SBR
1,12 g/cm³
63 ± 5 Shore A
120 mm³
47 %
10 m
36x18 x 6 x 3 mm
Černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.
549 4714
549 4721
549 4738
549 4745
549 4752
549 4776
549 4783
549 4790
549 4800
549 4817
549 4831
549 4848
549 4855
549 4862
549 4879
549 4903
Rozměry (mm)
8 x 1 200
8 x 1 400
8 x 1 500
8 x 1 600
8 x 2 000
10 x 1 200
10 x 1 400
10 x 1 500
10 x 1 600
10 x 2 000
12 x 1 200
12 x 1 400
12 x 1 500
12 x 1 600
12 x 2 000
15 x 2 000
kg/m²
8,96
8,96
8,96
8,96
8,96
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
13,44
13,44
13,44
13,44
13,44
17,10
(Profil 20)
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ:
REMAGRIP 60 V/CN atest do podzemí
REMAGRIP 60 OL/CN (olejů odolný)
REMAGRIP 60 S/CN (těžko zápalný) dle EN 20340, DIN 22 103
REMAGRIP 60 HR/CN (teplovzdorný) Max. do 100°C, krátkodobě do 120°C
REMAGRIP 60 Bílý, OL LEB/CN – Schváleno v potravinářství
- 23 REMAGRIP 65
Oblasti






pouţití
pro textilní pásy a průměrně zatíţené ocelokordové pásy
profilovaný potah pro náhonové válce
potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozitivním
účinkem na rovný chod pásu
sníţený prokluz mezi pásem a válcem, zvýšení třecích hodnot
ochrana válců před opotřebením a korozí
vytlačení vody a nečistot
Remagrip 65 CN
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr: /font>
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Profilace:
Barva:
BR/IR/SBR
1,12 g/cm³
63 ± 5 Shore A
120 mm³
47 %
10 m
86x50 x 6 x 3 mm
Černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.:
549 5500
549 5517
549 5524
549 5531
549 5548
549 5555
549 5562
549 5579
549 5586
549 5593
549 5603
549 5610
549 5627
549 5634
549 5641
Rozměry (mm)
8 x 1 200
8 x 1 400
8 x 1 500
8 x 1 600
8 x 2 000
10 x 1 200
10 x 1 400
10 x 1 500
10 x 1 600
10 x 2 000
12 x 1 200
12 x 1 400
12 x 1 500
12 x 1 600
12 x 2 000
kg/m²
9,60
9,60
9,60
9,60
9,60
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
14,40
14,40
14,40
14,40
14,40
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ:
REMAGRIP 65 V/CN atest do podzemí
(Profil 50)
- 24 Remagrip 70
Oblasti pouţití
 profilovaný potah pro náhonové válce
 potah pro válce pro zamezení nalepování materiálu s pozitivním
účinkem na rovný chod pásu
 sníţený prokluz mezi pásem a válcem, zvýšení třecích hodnot
 vytlačení vody a nečistot
 ochrana válců před opotřebením a korozí
 velké osové vzdálenosti válců
 velké průměry válců nad 800 mm
 pro vysoce zatíţené ocelokordové pásy
Remagrip 70/CN
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Profilace::
Barva:
BR/IR/SBR
1,12 g/cm³
63 ± 5 Shore A
120 mm³
47 %
10 m
86x50x8x6mm
Černá
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
ISO 1629
53 479
53 505
53 516
53 512
Obj.č.
549 5799
549 5809
549 5816
549 5823
549 5830
Rozměry (mm)
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
15 x 2 000 (profil 10x8)
20 x 2 000 (profil 10x8)
kg/m²
11,00
13,20
16,50
15,90
21,20
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ:
REMAGRIP 70 V/CN atest do podzemí
REMAGRIP 60 S/CN (těžko zápalný) dle EN 20340, DIN 22 103
REMAGRIP 60 HR/CN (teplovzdorný) Max. do 100°C, krátkodobě do 120°C
- 25 REMAGRIP 100/CN
Oblasti pouţití
 pogumování náhonových válců pro textilní pásy
 pro těţké podmínky (např. extrémní mokro, jíl, nebo jiné
mazlavé materiály)
 dobrá oděruvzdornost
 velmi dobrá samočisticí schopnost
 dobré vedení pásu
Remagrip 100/CN
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Barva:
Obj.č.
539 4340
539 4333
BR/IR
1,10 g/cm³
64 ± 5 Shore A
50 mm³
51 %
Černá
Rozměry (mm)
12 x 1 470 x 2 560
18 x 300 x 2 400
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Výška nopů v mm
6
7
Tvar nopů
oblý
oválný
Remagrip 200
Oblasti pouţití
 tento speciální válcový potah byl vyvinut speciálně pro
potravinářský průmysl
 válcový potah pro pryţové a PVC-/PVG-dopravníkové pásy
 příčné dráţky zabezpečují vysoký odvod nečistot a lze je
jednoduše čistit
Remagrip 200 bílý, LEB/CN Povolen v potravinářství
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Pro potravinářství:
Barva:
Obj.č.
539 4371
NR/BR
1,26 kg/cm³
62 ± 5 Shore A
160 mm³
27 %
Povolení dle Kat. 4, BGVV,
Černá
Rozměry (mm)
8 x 1 400 x 2 500
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Výška nopů (mm)
6
Tvar nopů
oblý
- 26 REMAGRIP CK-X – keramika
Remagrip CK-X
AI2O3-keramika, nopovaný
Jedinečným designem keramických kamenů umožňuje REMAGRIP CK-X optimální záběr
a polohu i za extrémně mokrých a jílových přepravních podmínek jako např. v uhelných
dolech, zařízeních v přístavech,železárnách atd.
Výhody





Obj.č.
539 7172
539 6980
539 7165
539 7230
539 7158
539 6950
539 7141
539 7250
539 7260
53907220
ţádné prokluzování válců
sníţení napnutí pásu
redukce oděru materiálu
rovný běh pásu
efektivnost nákladu
Označení
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP SK-X
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP CK-X
REMAGRIP CK-X
40
45
50
60
70
75
90
50 V
70 V
90 V
Rozměry (mm)
1 250 x 500 x 15
1 500 x 500 x 15
1 600 x 500 x 15
1 900 x 500 x 15
2 100 x 500 x 15
2 300 x 500 x 15
2 500 x 500 x 15
1 600 x 500 x 15
2 100 x 500 x 15
2 500 x 500 x 15
Šířka keramiky (mm)
840
1 100
1 200
1 610
1 720
1 880
2 060
1 200
1 720
2 060
CN – BOMBIROVACÍ KLÍN
Oblasti



pouţití
cenově výhodné bombirování válců
zlepšení rovného běhu pásu, především při bočním nakládání materiálu
rovnoměrné rozloţení tlaku po celé ploše válce a tím zmenšené opotřebení
válcového potahu
Obj. č.
528 5545
Označení
CN bombirovací klín
Tloušťka x Šířka x Délka (mm)
1/3 x 255 x 2 500
- 27 REMASLEEVE Válečkový potah
Oděruvzdorné potahy VSB REMA TIP TOP besitzen mají výborné fyzikální
vlastnosti při protaţení a oděruvzdornosti. Slouţí k racionálnímu potaţení
válečků v dopravníkových zařízeních. Povrch zamezuje ve spojení s
vysokou elasticitou zpětného odrazu našich REMALINE-výrobků,
nalepování a namrzání materiálů. Tyto potahy lze velmi rychle a bez
námahy aplikovat na válečky pomocí pneumatického montáţního
zařízení
Remasleeve VSB-RE 25/CN
Remasleeve VSB-E 40/CN
Oblasti




Oblasti



pouţití
pryţový potah pro nosné a podloţní válečky
proti oděru a nalepování materiálů
opotřebení a korozi
tlumení dopadu (20 mm)
pouţití
Pryţové potahy pro podloţní válečky
Proti oděru a nalepování materiálu,
opotřebování a korozi
Remasleeve KSB-E 60/CN
Remasleeve VSB-RE 70/CN
Oblasti pouţití
 pryţové potahy pro spodní válečky
 proti nalepování, oděru a korozi
Oblasti pouţití
 pryţové potahy pro podloţní válečky
 pogumování proti oděru a korozi
Pro zapáskování a jednoduchou pneumatickou montáţ rukávů, pozůstávající ze 1 montáţního nátrubku (obj.č.
592 2421 aţ 595 2490), vhodné pásky, noţního spínacího pedálu s hadicí
Montáţní sada pro VSB a KSB
Obj.č.
596 7478
Označení
montáţní sada pro VSB a KSB
- 28 REMASKIRT boční vedení- utěsnění pro dopr. pásy
Boční pryţové vedení REMA TIP TOP nabízí optimální boční utěsnění pro dopravníkové pásy při přepravě
materiálů. Tímto utěsněním se zamezí poškozením povrchu a okrajů pásu a tím se prodlouţí ţivotnost vašeho
zařízení. Zvířený materiál je bočním utěsněním zachycen a zůstává tedy na dopravníku.
Utěsnění je potřeba seřídit pouze jednou při montáţi.
Nejefektivnější utěsnění se dosahuje ve spojení s REMASLIDE - Dopadovými lištami. Str:30
Oblasti pouţití
 pryţ pro boční vedení a stěrače pro vlhký materiál
Remaskirt 40
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Obj.č.
549 6011
549 6028
549 6059
549 6066
549 6073
549 6080
549 6114
549 6121
549 6138
549 6145
BR/NR
1,08 g/cm³
54 ± 5 Shore A
110 mm³
75 %
10 m
Zelená
Tloušťka
6
6
8
8
8
8
10
10
10
10
Šířka
80
100
80
100
120
150
100
120
150
200
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
kg/m
0,56
0,70
0,75
0,93
1,12
1,40
1,17
1,40
1,75
2,23
Obj.č.
549 6176
549 6183
549 6190
549 6200
549 6248
549 6255
549 6303
549 6310
549 6358
549 6365
Tloušťka
12
12
12
12
15
15
20
20
25
25
Šířka
100
120
150
200
150
200
150
200
150
200
kg/m
1,40
1,68
2,10
2,80
2,64
3,50
3,50
4,67
4,37
5,83
Oblasti pouţití
 pryţ pro boční vedení a stěrače pro vlhký - lepivý materiál, pískovny, štěrkovny, slévárny, sklárny
Remaskirt 50
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
Obj.č.
550 1827
550 1834
549 6413
549 6420
550 1906
550 1913
550 1920
549 6451
549 6468
549 6475
549 6482
NR
1,08 g/cm³
50 ± 5 Shore A
130 mm³
73 %
10 m
Oranţová
Tloušťka
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
8
Šířka
80
100
80
100
100
120
150
80
100
120
150
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
kg/m
0,46
0,58
0,55
0,69
0,81
0,97
1,21
0,74
0,92
1,10
1,38
Obj.č.
549 6516
549 6523
549 6530
549 6547
549 6585
549 6592
549 6602
549 6619
549 6640
549 6657
549 6695
Tloušťka
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
20
Remaskirt CB 195
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět.
odrazu:
Délka role:
Barva:
Obj.č.
550 2651
550 2660
BR/IR/SBR
1,12 g/cm³
62 ± 5 Shore A
90 mm³
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
42 %
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
31 m
Černá
Popis
Boční těsnění
Montáţní zařízení
Tl./Šířka (mm)
10/195
Šířka
100
120
150
200
100
120
150
200
150
200
150
kg/m
1,15
1,38
1,73
2,30
1,38
1,66
2,07
2,76
2,59
3,45
3,45
- 29 UNISKIRT
Oblasti pouţití
 měkká pryţ je vhodná jako boční vedení, stěračová pryţ a další pouţití.
Uniskirt 40
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
NR/IR
1,03g/cm³
42 ± 5 Shore A
160 mm³
50 %
10 m
černá
Obj.č.
550 7490
550 7080
550 7121
550 7138
550 7145
550 7152
550 7169
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Rozměry (mm)
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
Kg/m²
6,49
8,65
10,82
12,98
16,22
21,63
27,04
Oblasti pouţití
 tvrdá pryţ je vhodná jako boční vedení, stěračová pryţ a další pouţití.
Uniskirt 60
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
NR/IR/SBR
DIN ISO 1629
1,21g/cm³
DIN EN ISO 1183
63 ± 5 Shore A
ISO 868-2003 (DIN 53505)
160 mm³
DIN ISO 4649-2006
38 %
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
10 m (nad 40mm: 5m)
černá
Obj.č.
550 7510
550 7190
550 7224
550 7231
550 7258
550 7255
550 7262
Rozměry (mm)
6 x 2 000
8 x 2 000
10 x 2 000
12 x 2 000
15 x 2 000
20 x 2 000
25 x 2 000
Kg/m²
7,62
10,16
12,71
15,25
19,06
25,41
31,76
REMASLIDE: Tlumič pro váš dopravníkový pás v oblasti přesypů
Pro dopravník to znamená: s níţení opotřebení, dlouhou ţivotnost, vyloučení výpadků ve výrobě, vyšší
produktivitu vašeho zařízení
REMASLIDE-sada (lišty a upevnění) komplet s upevněním IV (4ks M16 x 40)
Obj.č.
539 0605
539 0612
539 0629
Označení
KG-02/PE s upevněním
KG-03/PE s upevněním
KG-04/PE s upevněním
20 mm
Šířka pásu (mm)
650
800
1.000
1.200
1.400
1.600
bok/střed/bok
2/2/2
2/3/2
3/3/3
3/4/3
4/5/4
5/5/5
V x Š x D (mm)
52 x 100 x 1 200
80 x 100 x 1 200
100 x 100 x 1 200
- 30 PŘÍČKY, VLNOVCE a VÁLEČKY
Vlastnosti



s černou spojovací vrstvou, chráněnou jemným textilem.
balené v robustní papírové trubce s plastovým krytem.
balící jednotka je 5ks příček v trubce. Při objednání menšího
počtu kusů nelze zaručit dodávku v tomto balení.
Příčky pryţové
Obj.č.
533 8021
533 8045
533 8069
533 8083
533 8090
533 8117
533 8124
Označení
příčka T 20
příčka T 30
příčka T 40
příčka TD 50
příčka T 50
příčka TS 60
příčka T 75
30
40
70
70
70
75
85
šxvxd
x 21 x 2000
x 30 x 2000
x 40 x 2000
x 40 x 2000
x 50 x 2000
x 60 x 2000
x 76 x 2000
min. Ø válce
400
400
400
400
400
450
500
Při širší základně příčky se doporučuje strhnout krycí vrstvu a nalepit příčku na textilní vloţku pásu.
Popřípadě pouţít oboustrannou CN vrstvu.
Vlnovce pryţové
Obj. č.
574 2290
574 2291
574 2292
574 2293
574 2294
Označení
Vlnovec min.obj.
Vlnovec min.obj.
Vlnovec min.obj.
Vlnovec min.obj.
Vlnovec min.obj.
šxv
40 x 40
50 x 60
50 x 80
50 x 100
50 x 120
10m
10m
10m
10m
10m
TQ válečky
TQ válce jsou nové patentované přepravní válce,
které jsou vyrobeny z vysoce kvalitního syntetického
materiálu. Inovativní vlastnosti TQ válců jsou pouzdro
loţiska a trubka celé vyrobené z HDPE. Tak je sníţena
hlučnost při funkci, sniţuje se opotřebení a válec je o
55% lehčí neţ běţné ocelové válce.
TQ válce jsou řešením v místech s omezenou
hlučností. Akustická měření ukázala, ţe je moţné
dosáhnou sníţení hlučnosti okolí oproti standardním
ocelovým válcům. REMA TIP TOP válce rozsáhle
testovala v různých sektorech: při manipulaci
s kompaktními materiály, pískem a štěrkem,
směsnými a recyklovanými materiály, cementem a
betonem, sklem, kompostem, hnojivy apod..
Vlastnosti:
 Vysoce kvalitní materiály
 Velmi pevný a mrazuvzdorný design
 Vysoce voděodolný a odolný vůči prachu
 Vysoká absorpce hluku
 Nízká hmotnost
 Nízké náklady na údrţbu
Ob.číslo
Ø válce
89 a 108
89 a 108
89 a 108
89 a 108
89 a 108
89 a 108
Na objednávku jsou k dispozici i další rozměry.
Délka
250
315
380
750
950
1150
Ø osy
20
20
20
20
20
20
délka osy
276
341
406
782
982
1182
- 31 Systém zastřešení dopravníkových pásů
Popis:
Zastřešovací systém z polyetylenu se snadným uchycením na konstrukcích
dopravníkových pásů. Nabízí rychlé a efektivní řešení pro „uzavření“
konstrukcí dopravníkových pásů.
Jeho snadná konstrukce umožňuje snadnou montáž jak na nové
konstrukce, tak na ty v provozu. Rám se jednoduše nasadí nebo
přišroubuje ke konstrukci pásu a nahoru se usadí plastový kryt, který
kompletně zastřeší dopravníkový pás. Efektivně brání ztrátám materiálu
kvůli větru a chrání přepravovaný materiál před vlivy počasí.
Výhody:
 UV-stabilní a odolný vůči vlivům prostředí
 Standardní materiál, vhodný pro použití do teploty -20 °C
 Snadní přístup k dopravníkovému pásu z obou stran – kryt
lze namontovat v otevřené poloze
 Snadná montáž a demontáž díky rychloupínacím
čepům/zástrčkám.
 Spojování (může být bez problémů provedeno jedinou
osobou)
 Kryt i rám lze při servisu a kontrole snadno odstranit
 Systém je možné použít na konstrukce pásů, které jsou již
v provozu
 Snadno a bez nákladů plní ochranné emisní požadavky
 Standardní rozměry dílu: 1200 mm
 Je tichý (bez kovových zvuků), bez možnosti koroze
Při poptávce zadejte následující:
Zn.
Popis
Rozměry
A) Šíře konstrukce
[mm]
B) Vzdálenost mezi vrtanými otvory
[mm]
D) Velikost profilu
[mm]
E) Délka válce
[mm]
G) Šíře mezi válci
[mm]
H) Průměr válce
[mm]
K) Vzdálenosti mezi profilem a válcem
[mm]
M) Vzdálenosti mezi profilem a vrchem válce
[mm]
Y) Vzdálenost k zastřešení
[mm]
Z Krycí desky
[ano/ne]
P Orientace profilu
[dovnitř/ven]
L Počet dílů o rozměrech 1200 mm
REMADUST systém utěsnění proti prachu
Systémem utěsnění proti prachu REMADUST se například při třídících systémech provádí kompletní
zakrytování. Také na dopravníkových systémech a jiných konstrukcích se zamezuje vzniku prachu a chrání se
tak ţivotní prostředí před prachovými emisemi. Klínovými profily se instaluje utěsňovací pryţ proti prachu na
jednotlivých zařízeních. Zvláštní výhodou systému utěsnění proti prachu REMADUST je jednoduchá, rychlá
montáţ a výměna.
Vlastnosti
 vysoká elasticita
 vysoká odolnost proti dalšímu natrţení
 odolnost vůči povětrnostním vlivům
 tvrdost: 35 ± 5 Shore-A
 barva: černá
Oblasti pouţití
Zamezí problémům s prachem na třídicích strojích,
dopravníkových zařízeních a jiných konstrukcích
REMALINE 25/CN Prachová těsnící fólie
Obj.č.
549 4439
549 4446
549 4453
549 4460
549 4477
Označení
Prachová těsnicí fólie
svírací profil
svírací profil 90°, dráţka uvnitř
svírací profil 90°, dráţka vně
svírací profil 90°, dráţka na spodní straně
Rozměry
2 x 1350x 20000
role à 35 m
205 x 205
205 x 205
205 x 205
- 32 REMACLEAN - systémy čištění dopravníkových pásů
Nalepování materiálu a nečistoty jsou ránou pod pás vašemu zařízení!
Efektivní čištění dopravníkových pásů je důleţitou součástí ochrany proti opotřebení, protoţe se
ţivotnost celého dopravníku zamezením nalepování materiálu na pás, válce a válečky podstatně
prodluţuje.
REMACLEAN systémy čištění dopravníkových pásů (např.stěrače, čistící kartáče a spirály)
jsou dodávány z různých druhů pryţe - dle podmínek pouţití a provozu.
REMA TIP TOP zabezpečuje tímto systémem důkladné a šetrné čištění dopravníkového pásu.
Oblasti pouţití
 stírací pryţ a pryţ pro boční vedení pro zrnitý, nelepivý materiál
Remaclean 60
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
BR/IR/SBR
1,12 g/cm³
62 ± 5 Shore A
90 mm³
42 %
10 m
černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.
549 7140
549 7170
549 9190
549 7110
549 7127
549 7039
549 7065
549 7072
549 7089
549 7106
549 7113
549 7137
549 7151
549 7168
549 7182
549 7247
Tloušťka (mm)
6
6
6
8
8
8
10
10
10
15
15
15
20
20
20
30
Šířka (mm)
100
120
2 000
100
120
2 000
120
150
2 000
150
200
2 000
150
200
2 000
2 000
Remaclean 70
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
NR/BR
1,10 g/cm³
64 ± 5 Shore A
50 mm³
51 %
10 m
černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.
549 7140
549 7170
549 9190
549 7110
549 7127
549 7039
549 7065
549 7072
549 7089
549 7106
549 7113
549 7137
549 7151
549 7168
549 7182
549 7247
Tloušťka (mm)
6
6
6
8
8
8
10
10
10
15
15
15
20
20
20
30
Šířka (mm)
100
120
2 000
100
120
2 000
120
150
2 000
150
200
2 000
150
200
2 000
2 000
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ:
REMACLEAN 70 V (atest do podzemí)
REMACLEAN 70 S (těžko zápalný) dle EN 20340, DIN 22 10
kg/m
0,71
0,85
14,24
0,95
1,14
18,98
1,42
1,77
23,60
2,66
3,54
35,40
3,54
4,72
47,20
70,80
kg/m
0,71
0,85
14,24
0,95
1,14
18,98
1,42
1,77
23,60
2,66
3,54
35,40
3,54
4,72
47,20
70,80
- 33 Oblasti pouţití
 kombinovaná stěračová pryţ pro zrnitý a lehce lepivý, praný materiál
 výborný čistící efekt
Remaclean CAB, zelený
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu:
Délka role:
Barva:
BR/NR vně i uvnitř
1,13/1,08/1,13 g/cm³
70/54/70 ± 5 Shore A
90/110/90 mm³
47/75/47 %
10 m, od 40mm - 5 m
černá/zelená/černá
DIN ISO 1629
DIN EN ISO 1183
ISO 868-2003 (DIN 53505)
DIN ISO 4649-2006
ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Obj.č.
549 8411
549 8428
549 8435
549 8442
549 8459
549 8466
549 8473
549 8497
549 8514
549 8521
549 8538
549 8552
549 8576
549 8583
549 8590
549 8600
549 8624
549 8631
549 8648
549 8655
549 8662
Tloušťka (mm)
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
30
40
40
50
50
Šířka (mm)
100
120
150
2 000
100
120
150
2 000
120
150
200
2 000
120
150
200
250
2 000
250
2 000
250
2 000
kg/m
1,81
2,17
2,73
36,29
2,38
2,85
3,57
47,56
3,51
4,39
5,84
58,43
4,03
5,04
6,72
8,40
68,88
11,20
91,84
14,00
114,00
Oblasti pouţití
 kombinovaná stěračová pryţ pro lepivý a blátivý materiál
 vynikající čistící efekt
Remaclean CAB, šedý
Polymer:
Měrná hmotnost:
Tvrdost:
Oděr:
Elasticita zpět. odrazu :
Délka role:
Barva:
BR/IR/NR vně, NR uvnitř
1,23/1,08/1,23 g/cm³
85/50/85 ± 5 Shore A
140/140/140 mm³
35/65/35 %
10 m, od 40mm - 5 m
černá/šedá/černá
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj.č.
549 9269
549 9276
549 9283
549 9300
549 9317
549 9324
549 9331
549 9355
549 9379
549 9386
549 9403
549 9410
549 9434
549 9458
549 9465
549 9472
549 9489
549 9506
549 9513
549 9520
549 9537
Tloušťka (mm)
15
15
15
15
20
20
20
20
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
40
40
50
Šířka (mm)
100
120
150
2 000
100
120
150
2 000
120
150
200
250
2 000
120
150
200
250
2 000
250
2 000
250
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ:
REMACLEAN CAB/V (atest do podzemí)
ISO 1629
53 479
53 505
53 516
53 512
kg/m
1,88
2,25
2,81
37,50
2,50
3,00
3,75
50,00
3,66
4,58
6,10
7,63
61,00
4,32
5,40
7,20
9,00
72,00
12,00
96,00
15,00
- 34 Vlastnosti
 oděruvzdorné pryţe
 vysoká ţivotnost
 tři stěrače v jednom
 ocelový profil odolný proti ohybu
 rychlá a jednoduchá výměna, optimální montáţ s TIP TOP-přítlačným zařízením
Stěrač, je moţno dodat v kvalitě S-těţko zápalný, OL-odolný proti olejům a tukům,
LEB-pouţití v potravinářství, WEISS-bily, V-nehořlavý (ATEST DO PODZEMÍ)
REMACLEAN KWA – pryţový (0,8)
Polymer:
Tvrdost:
Oděr:
Barva:
NR/BR
60 ± 5 Shore A
50 mm³
černá/černá/černá
Obj.č.
578 7012
578 7029
578 7036
578 4125
578 7043
578 7050
578 7270
578 7407
578 7414
Typ/Šířka pásu (mm)
B 500
B 650
B 800
B 900
B 1 000
B 1 200
B 1 400
B 1 600
B 1 800
DIN ISO 1629
DIN 53 505
DIN 53 516
Vlastnosti
 oděruvzdorný polyuretan
 vysoká ţivotnost
 dva stěrače v jednom
 ocelový profil odolný proti ohybu
 rychlá a jednoduchá výměna, optimální montáţ s TIP TOP-přítlačným zařízením
REMACLEAN PU – polyuretanový (0,5)
Polymer:
Tvrdost:
Oděr:
Barva:
Obj.č.
578 7012
578 7029
578 7036
578 4125
578 7043
578 7050
578 7270
578 7407
578 7414
AU
90 ± 5 Shore A
80 mm³
hnědá
Typ/Šířka pásu (mm)
B 500
B 650
B 800
B 900
B 1 000
B 1 200
B 1 400
B 1 600
B 1 800
DIN ISO 1629
DIN 53 505
DIN 53 516
- 35 Vlastnosti
 výborný čistící efekt
 oděruvzdorný v důsledku pouţití vysoce
oděruvzdorné keramiky AI2O3
 flexibilita zabezpečena osazením do pryţe
 pevný a odolný kovový profil
 jednoduchá montáţ pomocí TIP TOPpřítlačného zařízení PRECISION
 rychle a jednoduše vyměnitelné
Oblasti pouţití
 obzvlášť vhodný pro extrémně lepivý
materiál (struska, energo-sádrovec)
 vhodný pro elektrárenské uhlí
REMACLEAN C / Keramický-stěrač (0,3)
Obj.č.
578 7593
578 7603
578 8602
578 8619
578 8626
578 7634
578 7641
578 8640
578 7665
Typ/šířka pásu (mm)
B 400
B 500
B 600/650
B 750/800
B 900
B 1 000/1 050
B 1 200
B 1 350/1 400
B 1 600
Vlastnosti
 vysoce oděruvzdorné tvrdokovové břity
 trvale zalité v pryţi
 pomocí pruţného uloţení redukují vibrace
 stabilní, povětří odolná ocelová konstrukce
 jednoduchá montáţ s TIP TOP-přítlačným
zařízením PRECISION
 rychle a jednoduše vyměnitelná, bez
speciálního nářadí
Oblasti pouţití
 Výborný čistící efekt. Obzvlášť osvědčený
při křemičitém sypkém materiálu (písek,
štěrk a sklárny)
REMACLEAN M / kovový stěrač (0,1-0,2)
Obj.č.
578 9003
578 9010
578 9027
578 9041
578 9065
578 9072
578 9096
578 9106
578 9120
Typ/Šířka pásu (mm)
B 400
B 500
B 600
B 750/800
B 900
B 1 000/1 050
B 1 200
B 1 350/1 400
B 1 600
Vlastnosti




Pouţitelný pro všechny druhy přepravovaných materiálů
s obsahem vody vyšším neţ 5%.
Vysoká ţivotnost je zaručena odolným tvrdokovem. Šetrný
ke krycí vrstvě a okrajové oblasti pásu (zaoblení stírací lišty).
Pouţitelný při teplotě od -40 do +130°C.
Vynikající účinnost s přítlačným zařízením INOVATION
(je moţno pouţit při reverzním pásu).
REMACLEAN HML zaručuje vysoko efektivní čištěni (0,1)
Obj.č.
578 2010
578 2020
578 2030
578 2040
578 2050
578 2060
Šíře pásu
400
500
600/650
750/800
900
1000/1050
- 36 REMACLEAN HM-U4 a HM-U5 vysoko efektivní čištění
Systém REMACLEAN HM-U4 a HM-U5 jsou univerzálně pouţitelné pro mnohé typy dopr. pásů. Parabolická
forma tvrdokovové lišty se optimálně přizpůsobuje dopr. pásu a umoţňuje tím efektivní a šetrné čištěni dopr.
pásů. Vysoce oděruvzdorné tvrdokovová lišta, stejně jako korozi odolná povrchová úprava zabezpečují dlouhou
ţivotnost. Výhodou je také velmi kompaktní provedení stěrače.
REMACLEAN HM-U4 se osazuje společně s přítlačným zařízením REMA TIP TOP STANDARD, REMACLEAN HM-U5
zase s přítlačným zařízením REMA TIP TOP INNOVATION.
Dodává se pro šířky pásů od 500 – 1200 mm.
Vlastnosti










Stírací čepel ve tvaru parabolického oblouku
Perfektní přizpůsobení se povrchu pásu
Velmi účinné čištění
Dlouhá ţivotnost tvrdých kovů
Odolnost vůči otřesům
Úspora místa při instalaci
Snadná instalace a seřízení stíracího systému
Samo-seřizování přítlaku systému
Integrované seřízení náklonu stírací čepele
Vícenásobná ochrana stírací čepele proti korozi
Remaclean HM-U4
Obj.č.HM-U4 komplet
578 9260
578 9261
578 9262
578 9263
578 9264
Obj.č
578 9400
578 9401
578 9402
578 9403
578 9404
Remaclean HM-U5
Ob.č.HM-U5 komplet
578 9360
578 9361
578 9362
578 9363
578 9364
Označení
Náhradní břit 500mm
Náhradní břit 650mm
Náhradní břit 800mm
Náhradní břit 1000mm
Náhradní břit 1200mm
Šíře pásu
500
650
800
1000
1200
- 37 PŘÍTLAČNÉ ZAŘÍZENÍ
Oblasti pouţití:
 pro REMACLEAN kříţový stěrač a REMACLEAN PUR stěrač
Kompletní přítlačné zařízení STANDARD se skládá ze:
 2 napínacích částí SE 27 nebo SE 38
 2 drţáků SE 27 nebo SE 38
 4 šroubů
PŘÍTLAČNÉ ZAŘÍZENÍ STANDARD
Obj. č.
578 8389
578 8396
Označení
Přítlačné zařízení STANDARD SE 27 komplet pro stěrač šíře 500 aţ 800
Přítlačné zařízení STANDARD SE 38 komplet pro stěrač šíře 1 000 aţ 1 6000
Oblasti pouţití
 pro REMACLEAN KWA, PUR, C, M, HML, HM-U
Výhody typu RC INOVATION
 přesná nastavitelnost
 snadná obsluha
 dorazové zařízení (zamezuje poškození pásu)
 vhodný pro reverzní provoz
PŘÍTLAČNÉ ZAŘÍZENÍ INOVATION
Obj. č.
578 8320
578 8330
578 8360
Označení
Přítlačné zařízení RC INOVATION pro stěrač šíře 400 aţ 900
Přítlačné zařízení RC INOVATION pro stěrač šíře 1 000 aţ 1050
Přítlačné zařízení RC INOVATION pro stěrač šíře 1 200 aţ 1 800
- 38 Vlastnosti
REMACLEAN PUR HM-F1
Obj.č.
578 2165
578 2172
578 2189
578 2196
578 2206
578 2213
578 2220
578 2237
578 2244
Šířka pásu (mm)
800
900
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
Vlastnosti









vysoký čistící efekt pomocí optimálního přizpůsobení tvrdokovových lamel (jednotlivé osazení) k
povrchu válce
vysoká ţivotnost dosahována osazením speciálně vybraných tvrdokovů
montáţ stěrače pod osou válce
otevřená stavba tvrdokovových lamel, ramínek a torzních elementů umoţňují volný průchod materiálu
jednoduše montovatelný a seřiditelný bez speciálních poznatků
rovnoměrný a optimální přítlak je jednoduše nastavitelný
moţné prodlouţení osazení stěrače i mimo konstrukci dopravníku
vhodný pro rezervní provoz
zvláštní provedení pro provozní teploty do 120ºC (Typ HM-F2/HR)
REMACLEAN HM-F2
Obj.č.
578 3009
578 3016
578 3023
578 3030
578 3047
578 3054
578 1001
578 1018
Šířka pásu (mm)
400
500
650
800
900
1 000
1 200
1 400
aţ 2 000
Vlastnosti







Polyuretanová stírací čepel optimálně přiléhá k povrchu pásu a zaručuje tak jeho efektivní čišění
Dlouhá ţivotnost je dosaţená pouţitím polyuretanového materiálu odolného vůči opotřebení
Vhodný k pouţití v kombinaci s mechanickými spojovači.
Snadná instalace a nastavení, přítlačná pruţinová páka vyţaduje minimální údrţbu
Snadno nastavitelný stejnoměrný a optimální přítlak
Lze pouţit pro reverzní provoz dopravníkového pásu a bombirované válce
Pro pásy s rychlostí do 4,0 m/s
REMACLEAN PUR HM-F3
Pro Ø válce 220 aţ 800
Obj.č.
578 5504
578 5505
578 5506
578 5507
578 5508
578 5509
578 5510
578 5511
578 5512
Šířka pásu (mm)
500
650
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
- 39 Vlastnosti
 velmi dobrý čistící výkon
 vysoká ţivotnost pouţitím speciálně vybraných tvrdokovů
 stavebnicový systém, skládající se z prodlouţení nosné trubky, nástavce vřetene a pruţících
pryţových částí
 rovnoměrný a optimální přítlak je lehce nastavitelný
 moţné prodlouţení osazení stěrače i mimo konstrukci dopravníku
 seřiditelné jednou osobou bez speciálních znalostí
 šetření okrajů pásu sklopenými vnějšími tvrdokovy-nosiči
 lze vybavit pro rezervní provoz
REMACLEAN HM-U1
Ob.číslo
578 9137
578 9144
578 9151
578 9168
578 9175
578 9182
578 9199
578 9209
578 9216
Šířku pásu
400
500
600/650
750/800
900
1 000/1 050
1 200
1 350/1 400
1 600
Vlastnosti
 velmi dobrý čistící výkon
 vysoká ţivotnost pouţitím speciálně vybraných tvrdokovů
 průchozí tvrdokov-nosič je bez speciálních znalostí lehce montovatelný a seřiditelný
 rovnoměrný a optimální přítlak je lehce nastavitelný
 kluzný povrch z vysoce antiabrazivního REMATHANu zabezpečuje neprašný odvod stíraného materiálu
a tlumí současně vibrace
 stavebnicový systém, skládající se z prodlouţení nosné trubky, nástavce vřetene a pruţících
pryţových částí
 moţné prodlouţení osazení stěrače i mimo konstrukci dopravníku
 šetření okrajů pásu sklopenými vnějšími tvrdokovovy-nosiči
 lze vybavit pro reverzní provoz
REMACLEAN HM-U2
Obj.č.
578 9278
578 9285
578 9292
578 0105
578 0112
578 0920
578 0930
Šířka pásu
500
650
800
900
1 000
1 200
1 400
- 40 REMACLEAN HM-U7
Obj.č
578 9300
578 9301
578 9302
578 9303
578 9304
578 9305
578 9306
REMACLEAN HM-U8
Šířka pásu
400
500
650
800
1000
1200
1400
Náhradní segmenty
Obj.č
578 9660
U7/U8-380
578
578
578
578
Špachtle SP-U7/U8-205
Špachtle SP-U7/U8-230
Segment SEG+SP U7/U8-205
Segment SEG+SP U7/U8-230
9441
9442
9440
9443
Obj.č
578 9310
578 9311
578 9312
578 9313
578 9314
578 9315
Šířka pásu
800
1000
1200
1400
1600
1800
- 41 REMACLEAN stěrače kartáčové
Oblasti pouţití
 jemný a práškový, lehce nalepující se materiál jako např. skelný prášek, jemné rudy, energosádrovec
a struska
 vysoká flexibilita, samočištění a šetření pásu
 pouţití po hrubém stěrači (např. kříţový stěrač)
REMACLEAN GRB kartáče na čištění pásu s pohonem se spojkou, kompletní
Tvrdost:
50 ± 5 Shore A
Trubkové tělo s hřídelí a spojkou
Dvouřadé pendlové kuličkové loţiska
Loţisková skříň
Zavěšení
230 V/380 V/500 V
Elektromotor:
Obj.č.
578 5007
578 5014
578 5021
578 5038
578 5045
578 5052
578 5069
578 5076
578 5083
578 5090
Šířka pásu
400
500
650
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
DIN 53 505
Technická data
0,55 kW, 900 ot/min.
0,55 kW, 900 ot/min.
0,75 kW, 900 ot/min.
0,75 kW, 900 ot/min.
0,75 kW, 900 ot/min.
1,10 kW, 900 ot/min.
1,10 kW, 900 ot/min.
1,10 kW, 900 ot/min.
1,50 kW, 900 ot/min.
1,50 kW, 900 ot/min.
REMAKLEAN SGB
je dnes nejlepší čistící systém na trhu pro dopravníkové pásy s příčkami.
Jeho jedinečné vlastnosti Vám umoţňují tyto výhody čištění:




výborné čištění pásů šikmých dopravníků (dopravníkových pásů)
gumový kartáč s dlouhou ţivotností, vyrobený z REMALINE pryţe speciální kvality
optimální rychlost otáčení pomocí na objednávku vyrobených převodovaných elektrických motorů
přizpůsobovaných šířce a rychlosti pásu a výšce příček
průběţné jemné nastavovaní pomocí vřetenového systému
Obj.č.
578 0665
578 0662
578 0679
578 0686
578 0693
578 0703
578 0796
578 0803
Šíře pásu GB
400
500
600/650
750/800
900
1000/1050
1200
1300/1400
Hmotnost
81
82
83
85
86
87
90
92
- 42 LEPIDLA A ROZTOKY
systémy REMA TIP TOP jsou uznávány jako
nejlepší na celém světě jiţ 40 let.
Tyto lepidla s patřičnými tvrdidly a primery se
velmi dobře osvědčily ve všech klimatických
zónách na světě. Mají atest pro pouţívání v
podzemí a odpovídají striktním předpisům zdraví
a bezpečnosti při práci.
Cement SC 4000 – Bez Ckw. Zpracování se 4-%-tvrdidla E 40 (30 g na 0,7 kg)
Základní nátěr na kovový podklad Primer PR200, moţno pouţit i PR304
Max. spotřeba na jeden nátěr: ocel nebo CN 200g/m², zdrsněná pryž 300g/m², textil 400g/m²
Obj.č
525 2509
525 2516
525 2602
525 2619
525 2705
525 2712
525 1067
Označení
SC 4000 zelený
SC 4000 zelený
SC 4000 černý
SC 4000 černý
SC 4000 bílý
SC 4000 bílý
tvrdidlo E 40
Obsah
0,70 kg
4,50 kg
0,70 kg
4,50 kg
0,70 kg
4,50 kg
30 g
Cement SC 2000 – Nehořlavý. Zpracování se 4-%-tvrdidla UT-R 20 (40g na 1kg)
Základní nátěr na kovový podklad Primer PR200, moţno pouţit i PR300
Max. spotřeba na jeden nátěr : ocel nebo CN 300g/m², zdrsněná pryž 400g/m², textil650g/m²
LOBA NW-Nr.:
LOBA NW-Nr.:
Polský atest do podzemí:
povolení pro potravinářství
Obj.č.
525 2028
525 4002
525 2169
525 4026
525 2248
525 4040
525 1043
12.22.41 III 36 pro SC 2000 do 1kg
12.22.67-1-25 pro tvrdidlo UT-R20
Schválení WUG Katowice-Nr. GM-8/92 pro SC 2000 + tvrdidlo UT-R20
U.S.-FDA-Regulation No.21, § 175.105 "Indirect Food Additives:
Adhesives" amerického zdravotnického úřadu pro SC 2000 bílý
Označení
SC 2000 zelený
SC 2000 zelený
SC 2000 černý
SC 2000 černý
SC 2000 bílý
SC 2000 bílý
tvrdidlo UT-R20
Obsah
1 kg
6 kg
1 kg
6 kg
1 kg
6 kg
40 g
Cement BC 3000 – Nehořlavý - dlouhá doba zpracovatelnosti - pro velkoplošné pogumování.
Zpracování se 4-%-tvrdidla UT-R 20 (40 g na 1 kg)
Základní nátěr na kovový podklad Primer PR300, moţno pouţít i PR200
Max. spotřeba na jeden nátěr : ocel nebo CN 300g/m², zdrsněná pryž 300g/m², textil 400g/m²
Obj.č.
525 2468
525 4064
525 1043
Označení
BC 3000 modrý
BC 3000 modrý
Tvrdidlo UT-R20
Obsah
1 kg
6 kg
40 g
Cement BC 3004 – Bez Ckw - dlouhá doba zpracovatelnosti - pro velkoplošné pogumování.
Zpracování se 4-%-tvrdidla E 40 (30 g na 0,7 kg)
Základní nátěr na kovový podklad Primer PR304, moţno pouţít i PR200
Max. spotřeba na jeden nátěr : ocel nebo CN 300g/m², zdrsněná pryž 300g/m², textil 400g/m²
Obj.č.
525 4088
525 4095
525 1067
Označení
BC 3004 modrý
BC 3004 modrý
Tvrdidlo E 40
Obsah
0,7 kg
4,5 kg
30 g
- 43 Metal Primer pro přípravu kovových povrchů pro pogumování.
Max. spotřeba 200g/m2
Obj.č.
525 2406
525 2451
525 2413
593 0876
525 4112
525 4150
Označení
Metal Primer PR 200 (šedý) bez Ckw
Pro SC 2000/BC3000/SC4000
Metal Primer PR 200 (šedý) bez Ckw
Pro SC 2000/BC3000/SC4000
Metal Primer PR 300 (červený) nehořlavý
Pro SC 2000/BC3000
Metal Primer PR 300 (červený) nehořlavý
Pro SC 2000/BC3000
Metal Primer PR 304 (červený) bez Ckw
Pro BC 3004
Metal Primer PR 304 (červený) bez Ckw
Pro BC 3004
Obsah
750 g
9 kg
1 kg
13kg
750g
10kg
CN oţivovací roztok - Nehořlavý.
Pro reaktivaci a čištění CN-spojovací vrstvy (popř. dodatečně lehce zdrsnit)
Obj.č.
525 0680
525 0738
Označení
CN oţivovací roztok
CN oţivovací roztok
Obsah
0,50 kg
6 kg
TIP TOP-Čistící prostředek – Nehořlavý
K odstranění olejů a povrchových tukových znečištění a pro čištění štětců od lepidel a vulkanizačních roztoků
Obj.č.
595 9077
595 9022
595 9084
595 9091
Označení
TIP TOP-čistící
TIP TOP-čistící
TIP TOP-čistící
TIP TOP-čistící
prostředek
prostředek
prostředek
prostředek
Obsah
250 ml
800 ml
5l
10 l
Ochranné prostředky pro dopravníkové pásy
Chrání pryţové povrchy, zamezuje tvorbě trhlinek vlivem ozónu a slunečného záření a utěsňuje obnaţený
textil před vlhkem. Restauruje poškozené pryţové povrchy
Obj.č.
593 5039
593 5046
Označení
LIQUID NEOPRENE
LIQUID NEOPRENE
Obsah
6 kg
12 kg
Plastik Cement - Nehořlavý. Zpracování se 4-%-tvrdidla UT-R 20 (40 g na 1 kg
LOBA NW-Nr.:
LOBA NW - č.:
Polský atest do podzemí:
Obj.č.
532 3270
532 3311
525 1036
525 1043
12.22.41 II 48 pro Plastik Cement do 0,5 kg
12.22.67-1-25 pro tvrdidlo UT-R20
Povolení WUG Katowice - č. GM - 7/92 pro
Plastik Cement + Tvrdidlo UT - R 20
Označení
Plastik Cement
Plastik Cement
Tvrdidlo UT-R 20
Tvrdidlo UT-R 20
Obsah
0,5 kg
12 kg
20 g
40 g
- 44 MATERIÁLY PRO SPOJOVÁNÍ A OPRAVY ZA STUDENA
CN – vyrovnávací deska.
S oboustrannou CN-spojovací vrstvou
Obj.č
528 5208
528 5181
528 5198
528 5325
528 5497
Rozměry txšxd
0,5 x 500 x 10 000
1,5 x 50 x 10 000
1,5 x 500 x 10 000
3 x 50 x 10 000
3 x 500 x 10 000
Zakončovací páska spoje - za studena
na obou stranách dopravníkového pásu
Obj.č
532 7025
Rozměry txšxd
1,5 x 100 x 10 000
Opravný textil SP 100
s oboustrannou CN spojovací vrstvou
Obj.č
522 0500
522 0751
Rozměry txšxd
1,8 x 500 x 1 000
1,8 x 500 x 10 000
Opravná deska S jednostrannou CN - spojovací vrstvou
pro opravy poškození na povrchu dopravníkových pásů
Obj.č
522 0201
522 0218
522 0225
522 0232
522 0249
522 0256
Rozměry txšxd
1 x 500 x 10 000
1,5 x 500 x 10 000
2 x 500 x 10 000
3 x 500 x 10 000
4 x 500 x 10 000
5 x 500 x 10 000
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ “V“ - atest do podzemí
- 45 Kruhové záplaty
Pro opravu malých poškození povrchu dopravníkového pásu
Obj.č.
530 7052
530 7083
530 7124
Ø záplaty
50
80
120
tloušťka
2
2,5
3,3
Počet v balení
10
10
10
Kosočtvercové záplaty (bez textilu)
Pro opravu malých poškození povrchu dopravníkového pásu
Obj.č.
530 7519
530 7526
530 7533
rozměry
160 x 130
260 x 200
360 x 270
tloušťka
2,4
2,4
2,4
Počet v balení
5
5
5
Kosočtvercové záplaty zesílené textilem EP160
Pro opravu průrazů
Obj.č.
530 5511
530 5528
530 5535
rozměry
160 x 130
260 x 200
360 x 270
Poškození do
15 mm
40 mm
60 mm
Počet v balení
5
5
5
Opravné pásky (bez textilu)
Obj.č.
531 7705
531 7712
531 7729
531 7736
531 7743
531 7750
531 7767
531 7798
Rozměry
35 x 10 000
50 x 10 000
70 x 10 000
100 x 10 000
150 x 10 000
220 x 10 000
300 x 10 000
400 x 10 000
Tloušťka
1,7
1,7
2,2
2,2
3,2
3,2
3,4
3,4
Opravné pásky zesílené textilem (EP 160)
Obj.č.
531 5738
531 5745
531 5752
531 5769
531 5790
Rozměry
100 x 10 000
150 x 10 000
220 x 10 000
300 x 10 000
400 x 10 000
Tloušťka
3,6
4,6
4,6
4,8
4,8
DALŠÍ PROVEDENÍ V KVALITĚ “V“ - atest do podzemí
- 46 Tvrdící pasta (pouţitelná s SC 2000)
Pro vylepšení malých poškození / chyb na pryţových stavebních prvcích
Obj.č.
525 0642
Označení
Tvrdící pasta
tloušťka
1 kg
Vulc-Compound A+B 2-komponentní opravná hmota
Pro opravu vadných míst/poškození na pryţových prvcích
obj.č.
označení
516 9087
Vulc-Compound Sortiment bez Ckw a aromátu
Sada obsahuje:
1Vulc-Compound A 650g, 1Vulc-Compound B 650g, 1Special Cement BL 225g
T2-Compound A+B 2-komponentní opravná pryţ pro Extrůder
Obj.č
517 7323
517 7330
517 7402
517 7300
517 7310
517 7420
517 7361
517 7378
označení
T2-Compound A
T2-Compound B
T2-Čisticí pryţ
T2-Compound A
T2-Compound B
T2-Čisticí pryţ
T2-Roztok A
T2-Roztok B
Tloušťka
3mm
3mm
3mm
rozměr
20 x 5500
20 x 5500
18 x 3000
4,8
4,8
mnoţství
5 roli (2kg)
5 roli (2kg)
5 roli (1kg)
6 kg
6 kg
6 kg
1 kg
1 kg
REMA GOO – dvousloţkový polyuretanový opravný tmel
Pro snadné a rychle opravy malých a středních poškození dopravníkových pásů.
Obj.č
525 3100
525 3110
525 3120
Označení
Tmel 350 ml
Hubice míchací
Pistole vytlačovací
Compound Master Extruder
Zařízení pro aplikaci T2 Compound
909 043
Extruder
elektrický
Parametry
Výtlak materiálu : 18 kg/hod
Výkon pohonu : 550 Watt
(BOSCH)
Napájecí napětí : 220 V
Příkon výhřevu : 350 Watt
Teplotní rozsah : 0-120 °C
Hmotnost : 3,0 kg
MATERIÁLY PRO SPOJOVÁNÍ A OPRAVY ZA TEPLA
Materiál na spojování a opravy dopr. pásů za tepla standard.
Obj.č.
586 10 680
286 1340
Označení
Folie spojovací za tepla tl. 1,0mm
Roztok vulkanizační 1340
balení
š. 680mm, d.2500mm
6,5kg (10l)
- 47 MECHANICKÉ SPOJOVAČE
MS šroubový
Je moţno dodat v kvalitě:
 Anti magnetický
 Galvanické
Obj.č.
MS 25
MS 35
MS 45
MS 55
MS 65
Tloušťka pásu
3,5 – 7,5 mm
4,5 – 10 mm
6 – 12 mm
9 – 15 mm
10 – 18 mm
Jednoduchá montáţ:
 Akušroubovák
 Se samořeznými šrouby
 Bez předvrtání, není nutná šablona
 Samovolné prořezání šroubů do pásu
 Zatlačí hranu spojovače do pásu
Min. Ø válce
75 mm
90 mm
125 mm
250 mm
450 mm
Pevnost pásu
450 N/mm
630 N/mm
630 N/mm
1 000 N/mm
1 400 N/mm
Ø Lanka
4 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
SS šroubový
Je moţno dodat v kvalitě:





Oděru odolný
Anti magnetický
Oleji odolný
Nehořlavý
Do 200°C
Obj.č.
SS 35
SS 40
SS 63, SS 65
SS 80, SS 85
SS 100, SS 105
SS 125
SS 180
SS 200
Tloušťka pásu
3,5 – 11,0
3,5 – 11,0
3,5 – 15,0
5,0 – 20,0
5,0 – 20,0
8,5 – 20,5
8,5 – 20,5
8,5 – 20,5
Jednoduchá montáţ:
 Akušroubovák
 Se samořeznými šrouby
 Bez předvrtání, není nutná šablona
 Samovolné prořezání šroubů do pásu
 Zatlačí hranu spojovače do pásu
Min. Ø válce
160200
200 - 300
200 - 400
350 - 400
300 - 500
500
800
Pevnost pásu
EP250-315
EP315-400
EP400-500-630
EP800-1000
EP1000-1250
EP1250-1600
EP1600-2000
EP2000-2500
Text.vloţky
1+1x125 N/mm
2+1x125 N/mm
2+2x125 N/mm
2+2x250 N/mm
3+2x250 N/mm
2+2x400 N/mm
2+2x415 N/mm
3+2x400 N/mm
- 48 SPOJOVAČE ŘADY G – hřebový
Montáţ:
Montáţní lišta
Zaklepávací zařízení manuální
Zaklepávací zařízení pneumatické



Ob.č.
OAMG2002 -1400
OAMG2003- 1400
G2002G26M 1200BT
G2002G26M 1400BT
G2002G28M 1200BT
G2002G28M 1400BT
G2003G29M 1200BT
G2003G29M 1400BT
G2003G33M 1200BT
G2003G33M 1400BT
AXCBIND7-1200
AXCBIND7-1400
AXCBIND9-1200
AXCBIND9-1400
Název – označení
Zařízení zakl. pro G2002 1400mm,(manuální s lištou)0
Zařízení zakl. pro G2003 1400mm (manuální s lištou)
Zařízení zak. pneumatické G2002
Zařízení zak. pneumatické G2003
Spojovač G2002 gal. 1200mm
Spojovač G2002 gal. 1400mm
Spojovač G2002 gal. 1200mm
Spojovač G2002 gal. 1400mm
Spojovač G2003 gal. 1200mm
Spojovač G2003 gal. 1400mm
Spojovač G2003 gal. 1200mm
Spojovač G2003 gal. 1400mm
Lanko G2002 1200mm
Lanko G2002 1400mm
Lanko G2003 1200mm
Lanko G2003 1400mm
tl. pásu
7-15mm
10-18mm
7-15mm
10-18mm
9.5-12.5mm
9.5-12.5mm
12.5-15mm
12.5-15mm
10-14mm
10-14mm
14-18mm
14-18mm
9.5-12.5mm
9.5-12.5mm
14-18mm
14-18mm
pevnost do
1200 N/mm
3500 N/mm
1200 N/mm
3500 N/mm
1200 N/mm
1200 N/mm
1200 N/mm
1200 N/mm
3500 N/mm
3500 N/mm
3500 N/mm
3500 N/mm
1200 N/mm
1200 N/mm
3500 N/mm
3500 N/mm
SPOJOVAČE – Deskové
Ob.č.
PLA 140
PLA 180
Název – označení
Deskový šroubový 140
Deskový roubový 190
tl. pásu
5 - 14
8 - 25
Min Ø válce
250 mm
350 mm
pevnost do
400 N/mm
630 N/mm
6 HROTÝ SPOJOVAČ trţných poškození
Pouţíti:
Podelné i příčné poškození
Okamţitá pomoc
Jednoduchá instalace
Velmí vhodná cena




Ob.č.
Skoby
Skoby
Skoby
Skoby
Skoby
Skoby
Skoby
1
2
3
4
5
6
7
Název – označení
Skoby 6 hroté č. 1
Skoby 6 hroté č. 2
Skoby 6 hroté č. 3
Skoby 6 hroté č. 4
Skoby 6 hroté č. 5
Skoby 6 hroté č. 6
Skoby 6 hroté č. 7
Tl. pásu
4 - 6 mm
6 - 8 mm
8 - 10 mm
10 - 13 mm
13 - 16 mm
16 - 19 mm
19 - 22 mm
- 49 Spojovač MR
Ob.číslo
MR1 GCIR 1200BT
MR2 GCIR 1200BT
MR3 GCIR 1200BT
MR1 ICIR 1200BT
MR2 ICIR 1200BT
MR3 ICIR 1200BT
Název - označení
Spojovač galvanický včetně lanka
Spojovač galvanický včetně lanka
Spojovač galvanický včetně lanka
Spojovač nerezový včetně lanka
Spojovač nerezový včetně lanka
Spojovač nerezový včetně lanka
Tl.
1,5 –
3–
4,8 –
1,5 –
3–
4,8 –
Pásu
3,2 mm
5 mm
6,4 mm
3,2 mm
5 mm
6,4 mm
Min.Ø válce
50 mm
75 mm
100mm
50 mm
75 mm
100mm
Pevnost pásu
19 N/mm
30 N/mm
28N/mm
19 N/mm
30 N/mm
28N/mm
Spojovač SL
Ob.číslo
SL01 GTAN 1200BT
SL02 GTAN 1200BT
SL03 GTAN 1200BT
SL04 GTAN 1200BT
SL00 ITIN 1200BT
SL01 ITIN 1200BT
SL02 ITIN 1200BT
SL03 ITIN 1200BT
SL04 ITIN 1200BT
Název – označení
Spojovač galvanický včetně tyčky
Spojovač galvanický včetně tyčky
Spojovač galvanický včetně tyčky
Spojovač galvanický včetně tyčky
Spojovač nerezový včetně tyčky
Spojovač nerezový včetně tyčky
Spojovač nerezový včetně tyčky
Spojovač nerezový včetně tyčky
Spojovač nerezový včetně tyčky
Tl. Pásu
1,6 – 2,4
2,3 – 3,5
3,3 – 5,5
0,7
1,6
2,3
3,3
–
–
–
–
1,8
2,4
3,5
5,5
Min.Ø válce
40 mm
50 mm
60 mm
25
40
50
60
mm
mm
mm
mm
Pevnost pásu
16 N/mm
25 N/mm
35 N/mm
12
16
25
35
N/mm
N/mm
N/mm
N/mm
Lanka
Všechna ocelová lanka ke spojovačům jsou potaţená (polyamid PA6.6), tloušťka polyamidu je cca 1mm. Tím je
zabezpečen samovolný posun lanka ve spojovači, chrání lanko proti povětrnostním vlivům a narušení
jednotlivých vláken.
Ob.číslo
Název - označení
AXCARD 4-30
AXCARD 7-30
AXCARD 8-30
AXCARD10-30
Lanko
Lanko
Lanko
Lanko
spoj.
spoj.
spoj.
spoj.
MS255PA 30m
MSS45PA 30m
MSS55PA 30m
MSS65PA 30m
Tl. Lanka včetně
PA
4 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pevnost pásu
450 N/mm
630 N/mm
1000 N/mm
1400 N/mm
- 50 ANTIKOROZIVNÍ OCHRANA
Vysoce kvalitní Systémy z jednoho zdroje Rema Tip Top
výjimečná spolehlivost výrobků antikorozívní ochrany od REMA TIP
TOP je výsledek mnohá let laboratorních experimentů a
Praktických zkoušek.
Poradenství našich odborníku je zaloţeno, na komplexní analýze
média a podmínek instalace. Tento postup určuje, které obloţení
doporučujeme instalovat, abychom dosáhly co nejvíce účinnou a
dlouhodobou ochranu proti korozi.
CHEMOLINE měkké pryţové obloţení
Řada produktů CHEMOLINE CN je zaloţeno na vysoce
jakostním typu kaučuku a směsi, které pokrývají velkou
rozmanitost aplikace v oblasti ochrany ţivotního prostředí a
v procesu průmyslu. Materiál je schválený pro skladování
pitné vody. Chemoline má velmi vysokou chemickou,
mechanickou a tepelnou odolnost. Vyrábějí se v tloušťkách
2 aţ 6 mm.
CHEMONIT tvrdé pryţové obloţení
CHEMONIT je tvrdé pryţové vyloţení které se zakládají na
vysoce kvalitním přírodním a syntetickém zaručeném druhu
kaučuku. Jsou vhodné pro pouţití v průmyslu zpracování na
teploty aţ do 100 °C.
CHEMONIT se vulkanizuje v autoklávu a některé sloţení
povoluje vulkanizaci horkou vodou nebo párou. Je schválený
pro skladování vody a nebezpečných látek dle §19.
Nepórovité kaučukové desky jsou vyrobené vytlačením v
podtlaku v tloušťkách 2 aţ 6 mm.
COROFLAKE
COROFLAKE je systém obloţení aplikován stěrkou nebo
nástřikem a chrání kovové součásti před agresivními medii.
Je na bázi polyesteru a vinylesterových pryskyřic a vyztuţený
mikro-tenkými C-skleněnými vločkami. Vzhledem k tomu, ţe
vybrané pryskyřice zajišťují vynikající chemickou odolnost,
nabízí ekonomickou dlouhodobou ochranu zařízení a dlouhou
ţivotnost.
COROPUR
COROPUR je nátěrový komponentní systém, který můţe být
nanášen kartáčováním, válcováním nebo postřikem. Vedle
jednoduchosti pouţití a jejich vysoké toleranci vůči vlhkosti,
se nátěry vyznačují vysokou elasticitou, a zajišťují tak
dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových dílů.
REMACOAT
REMACOAT je 2-sloţkový nástřik na bázi polyurea. Aplikace
se provádí s vysokotlakým vstřikovacím strojem v kombinaci
s vhodnými nátěry, REMACOAT je vhodný pro nátěry oceli,
betonu, lehkého kovu, plastů a mnoha dalších materiálů.
REMACOAT je k dispozici v tvrdostech ve výši od 60 Shore A
aţ 50 Shore D, a můţe být pouţit jako multifunkční ochrana
povrchů, např. pro konstrukční těsnění, ochranné nátěry proti
korozi, ochrana proti nalepování a opotřebení.
- 51 -
NÁŘADÍ pro kaţdou oblast pouţití kompletní program
S programem nářadí REMA TIP TOP
nabízíme osvědčený a kompletní program
nářadí pro spojování a opravy
dopravníkových pásů a také pro
zpracování pryţe pro ochranu proti oděru
a korozi.
Tip Top nářadí – NOŢE
595 2115
595 2139
595 2074
595 2081
838 3855
838 3857
838 3853
838 3854
595 1965
Ob.číslo
595 2115
595 2139
595 2074
595 2081
838 3855
838 3857
838 3853
838 3854
595 1965
595 2270
Označení
Nůţ s nastavovací délkou
Nůţ uhlový
Nůţ na pryţ 5 palců
Nůţ papoušek
Nůţ lamelový OLFA L2
Náhradní čepel pro L2
Nůţ lamelový OLFA NH 1
Náhradní čepel pro NH 1
Vyřezávací hlava na ocelová lana
Pneumatický nůţ na pryţ do 50 mm
595 2270
- 52 -
BRUSNÉ KOTOUČE PRO ÚHLOVOU BRUSKU
820 0053
820 0683
595 2553
595 2562
Obj.č
820 0053
820 0682
820 1306
595 2531
595 2562
595 6885
820 1306
519 6885
Označení
Oddělovací kotouč
Kotouč na opracování kovů
Fíbrový kotouč
Tvrdokovový kotouč
Tvrdokovový kotouč
Tvrdokovový kotouč
Rozměr (průměr – šíře)
230/2
230/6
180/K16
125/K18
175/23
175/K16
VYBRUŠOVACÍ KOTOUČE
595 0076
595 0564
595 0571
595 0722
595 0643
595 0784
595 4223
595 4247
595 8827
595 8858
595 4175
595 5507
Obj.č
595 0076
595 0564
595 0571
595 0722
595 0643
595 0784
595 4223
595 4247
595 8827
Označení
Drátěný kartáč kruhový
Drátěný kartáč kruhový
Drátěný kartáč kruhový
Drátěný kartáč kruhový
Brusný kotouč tvrdokov
Brusný kotouč tvrdokov
Brusný kotouč tvrdokov oblý
Brusný kotouč tvrdokov oblý
Brusný prstenec tvrdokov
Šíře/Průměr
60/8
25/100
25/80
60/08
38/102
40/102
32/76
40/102
50/19
Upínací dřik
pevný, 6mm
595 0540
595 0540
pevný, 6mm
595 4261
595 4261
595 4261
595 4261
595 4034
- 53 595 8858
595 4175
595 5552
Brusný prstenec tvrdokov
Drátěný kartáč kruhový oblý v PVC
Brusný kotouč smirkový
50/10
20/76
30/75
595 4034
595 0533
pevný dřík 8mm
NÁŘADÍ Tip Top - BRUSKY
Obj.č
595 0485
595 1264
Označení
Ohebná hřídel W12
Motor na ohebnou hřídel, 230V
NÁŘADÍ Tip Top - VÁLEČKY
595 1044
595 22?
595 1123
595 12??
Obj.č
595 1044
595 1123
900 225
900 226
595 1219
595 1226
595 1233
595 1257
Označení
Váleček úzký 4mm
Váleček 12mm
Váleček hladký 45mm
Váleček vroubkovaný 45mm
Váleček dvouramenný momentový
Váleček dvouramenný momentový
Váleček dvouramenný momentový
Váleček dvouramenný momentový
č.1
č.2
č.3
č.4
pro
pro
pro
pro
šířku
šířku
šířku
šířku
pásu
pásu
pásu
pásu
800mm
1 200mm
1 600mm
2 000mm
- 54 -
NÁŘADÍ Tip Top – Ostatní nářadí
564 1110
519 0977
595 0887
595 1329
Obj.č
564 1110
519 0977
595 0887
595 1329
595 1336
595 1336
Označení
Prořezávací zařízení na pryţ 220V
Vypalovačka písmen a čísel
Vibrační odstraňovač válcového potahu
Strhávací kleště na dopr. pásy
Strhávací kleště těţké provedení
- 55 -
DOTAZNÍK PRO HNACÍ I HNANÉ VÁLCE
Zákazník: ..............................................................
Kontaktní osoba: ..................................................
Tel.:
Fax: .....................................................................
..................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................................................
1) Provozní podmínky válce :
Hnací
Hnaný
Přepravovaný materiál
............................
Zrnitost od
do
Přepraveno ............................................ t/h
Šířka pásu
..............................................
Otáčky buben ............................... ot/min
Maximální vlhkost . ...................................
Maximální teplota .................................. ºC
Sklon zařízeni
Minimální teplota .................................. ºC
2) Důvod vyloţení:
proti korozi
proti nalepování materiálu
proti opotřebeni
proti prokluzu
Jiný důvod .................................................................................................................................................
3) Údaje o válci
Ø válce ..........................................................
Šíře válce..........................................................
Vratný
Ano
Ne
Kovová plocha musí být pro nalepení tryskána na hrubost SA2,5 (cca 30m).
Po tryskání plochu očistit suchým smetákem
(nepouţívat stlačený vzduch, obsahuje olej a vodu !)
Pokud nutno odmastit přípravkem Tip Top obj.č.959 9084, nebo rozpouštědlem na bázi
trychloetylénu.
- 56 -
DOTAZNÍK PRO VYLOŢENÍ PROTI ABRAZI A HLUKU
Zákazník: ................................................................
Kontaktní osoba: ....................................................
Tel.: .......................................................................
Fax: .......................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................................
1) Zařízení, která má být vyloţeno:
Částečné vyloţení
Zařízení jiţ v provozu
Kompletní vyloţení
Výkres č. ................... / náčrt přiloţena
Nové vyloţení
teprve v plánování
Zařízení jiţ bylo vyloţeno
úhel sklonu udán v náčrtu/výkresu
Výrobce ......................................................
Poznámky
Materiál ......................................................
......................................................................
Materiál-tloušťka ........................................
......................................................................
Způsob upevnění ........................................
......................................................................
Ţivotnost ....................................................
......................................................................
Objem přepraveného materiálu .................
......................................................................
2) Důvod vyloţení:
proti opotřebení
proti hluku
proti korozi
jiný důvod
proti nalepování materiálu
......................................................................
3) Údaje k přepravovanému materiálu:
Druh materiálu ....................................................
Mezní zrnitost (délka hrany)
Sloţení ....................................................................
od: ............... do .........................................
.................................................................................
Měrná hmotnost ....................................................
Procentuální rozloţení zrnitosti:
......................................................................
Obsah vlhkosti
...................................................
......................................................................
Obsah oleje ............................................................
......................................................................
Obsah chemických látek :
......................................................................
.................................................................................
......................................................................
Trvalá teplota ..........................................................
Špičková teplota ..........................................
Trvání ..........................................................
- 57 -
4) Zásobování
dopr.pás
Rychlost pásu: ......................... m/s
Nákl.auto ........... Tun/náklad: ............................
Bagr
Jiný:
Objem/h

h
.................................................
Úhel dopadu
(viz nákres !)
Výška dopadu h .................................................
(viz nákres!)
Dopadová plocha vyznačena v plánu č. ..................
Specifikace opotřebení (abraze, řezná pošk.atd.) a problematika:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5) Určení vyloţení (vyplňuje!):
Materiál: ..........................................................
Upevňovací systém: ................................................
Rozměry: .......................................................................................................................................................
Konstrukční změny:
není nutné
není moţné
nutné (přiloţený nákres!)
Problémy/zvláštnosti při vyloţení: ......................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Dodatečné informace: ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Datum: ...................................................................
Podpis
Obdrţené výkresy
nevratné
nutno vrátit
..................................................................................
- 58 -
Dotazník - Mlýny - pogumování – obecné
Firma
Obor
Adresa
Kontaktní osoba
Telefon
Fax/e-mail
Údaje mlýnu
výrobce
seriové č.:
instalovaný výkon motoru
kW
rok výroby
stupeň mletí
primární
Sekundární
domletí
typ mlýnu*
autogenní
Semiautogenní
trubkový
koule
Křemíčitý(pazourkový) kámen
Mycí mlýn
vícekomorový
sada (jiný dotazník)
přetok
Výstupní stěna
Středová periferie
Jiný
druh výstupu*
*mlecí proces
mokrý
*vnitřní průměr
mm
koncová periferie
suchý, max.teplota.
°C
délka (vnitřní)
mm
*vnitřní průměr vstupního potrubí
mm
*vnitřní průměr výstupního potrubí
mm
*čelní stěny
svislé
*otáčky mlýna
stálé
se sklonem
o/min nebo odpovídá
variabilní mezi
a
prohlé
% kryt.ot
o/min
Směr otáčení mlýna z pohledu vstupu:
ve směru hod.ručiček
proti směru hod.ručiček
přepínatelné
*počet mont. vstupů:
*dělení vrtání:
vstupní čelo
plášť
výstupní čelo
Mlecí elementy
*materiál:
max. velikost:
mm
stupeň plnění:
%
*druh vstupního materiálu:
*max.zrnitost:
mm
*vstupní mnoţství:
*velik. výst.materiálu:
Provozní údaje
*pouţitá voda
vlastní studna
*oleje nebo chemikálie ve vodě:
*pH-hodnota vody:
provozní hodiny:
recyklovaná voda
jiná
ano
ne
vodivost
µm
µS cm-1
hodina/rok
Nynější vyloţení
výrobce:
tloušťka vyloţení:
(při pryţovém vyloţení)
(*nutné údaje)
Ocel
vstup
plášť
Výstup
desky:
desky:
desky:
pryţ
mm
mm
mm
jiné
vynášecí lišty:
vynášecí lišty:
vynášecí lišty:
mm
mm
mm
- 59 Místo, datum …………………….. Jméno ……………………….
Podpis ……………………………
Dotazník pro síta
Zákazník: ...............................................................
Kontaktní osoba: ...................................................
Tel.:.........................................................................
Fax: ........................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................................
Velikost a tvar otvorů současného ocelového síta:
Tvar otvoru: kruhový, Ø otvoru v mm:
.....................
pravoúhlý, rozměry otvoru v mm:
Druh materiálu: sílá plechu v mm:
Ø drátu v mm:
......................
..................
..................
Tříděný materiál: ............................................................................
Proces třídění:
suchý
Vlastnosti tříděného materiálu:
vlhký
mokrý
-
suchý
kulatý
-
oválný
hladký
-
ostrohranný
drcený
-
přírodní
teplota + ................oC
obsahuje
tuk,
kyselý
-
olej
zásaditý
Velikost zrna při vstupu v mm: .............. na výstupu v mm :...............
Podávání materiálu po podloţce ano - ne
Dopadová výška v mm: ..........................
Mnoţství tříděného materiálu: ............................ t / h
Hmotnost sypaného materiálu: ............................ t / m 3
Poznámky:............................................................................................................................. .....................................
- 60 -
Dotazník pro čistící systémy dopravníkových pásů
Zákazník:
Kontaktní osoba:
Označení dopravního pásu
Výrobce:
Šířka pásu [mm]:
Rychlost pásu [m/s]:
Plocha pásu:
Reverzní provoz:
Spoj na páse:
Osová vzdálenost (m):
nová
ano
pouţitá rovná
silně poškozená
ne
za studena
Doba provozu:
poškozená
za tepla
hodin /den
mechanická
dnů/týden
Poznámka:
Přepravovaný materiál:
Zrnitost (mm):
Stav materiálu:
vlhký/obsah vlhkosti
Moţnost vysychání, nebo zatvrdnutí:
ano
Odhad čistícího výkonu:
Poznámka:
Návrh pro nový čistící systém:
Poznámka:
suchý
ne
Jiţ instalovaný stírací systém:
Výrobce:
%
Typ:
- 61 -
Dotazník pro mechanické spojovače
Firma:
Sídlo:
Zodpovědná osoba:
Telefon:
Parametry DOPRAVNIKOVÉHO PÁSU
Výrobce:
Pevnost:
Krytí horní:
Šíře:
Tloušťka:
spodní:
Parametry ZAŘÍZENÍ
Průměr válce:
Pogumování hnacího válce:
Sklon zařízení:
Provozní napnutí dop.pásu:
Hmotnost závaţí:
Typ stěrače a umístění:
Pouţitá spoj a ţivotnost:
Osová vzdálenost:
Parametry PŘEPRAVY
Přeprava tun za hodinu:
Počet provozních hodin za týden:
Zrnitost přepraveného materiálu (min./max):
Dopadová výška:
Druh přepravovaného materiálů:
Teplota přepravovaného materiálu:
Obsahuje oleje a tuky:
Poţadovaná antimagnetické provedení:
Pogumování hnaného válce:

Podobné dokumenty

Kompletní prezentace

Kompletní prezentace REMALINE 70 – velmi vysoká pevnost v tahu a odolnost pro oděru, vhodná na přesypy, skluzy

Více

Průmyslové pogumování

Průmyslové pogumování speciálně pro potravinářský průmysl, válcový potah pro pryžové a PVC-/ PVG-dopravníkové pásy

Více

práce s automatickými pipetami a spektrofotometrem

práce s automatickými pipetami a spektrofotometrem polymorfismů pomocí real-time PCR se specifickou hybridizační FRET sondou. Studenti pracují s vlastním biologickým materiálem získaným bukáním stěrem a mohou tak porovnat

Více

informační list - CORFIX DISTRIBUTION sro

informační list - CORFIX DISTRIBUTION sro Popis: Autíčko pro autodráhu v měřítku 1:32 , velice detailní model, snadno vyměnitelná vodítka.

Více