Oddělení intermediární péče

Transkript

Oddělení intermediární péče
Z. Straňák, Ústav pro péči o matku a dítě - Praha
INTERMEDIÁRNÍ PÉČE O NEDONOŠENÉ DÍTĚ
Historické aspekty péče o novorozence
60.-80. léta 20.století
Maximální snaha zachránit
Velmi nízká porodní hmotnost
1990-2005
Maximální snaha neškodit
Extrémně nízká porodní hmotnost
2006-dosud
Maximální snaha zlepšit dlouhodobou
morbiditu
Neuvěřitelně nízká porodní hmotnost
Faktory, které zásadně ovlivňují výsledek péče o
novorozence
Organizace péče
Definovaná síť poskytovatelů péče
Definovaná kritéria pro poskytování péče
Terapeuticko-diagnostické postupy
Personální, prostorové, provozní a ekonomické
zajištění péče
Systém diferencované péče o novorozence v ČR
Stupeň I.:
Oddělení fyziologických novorozenců
Stupeň II.:
Oddělení fyziologických novorozenců
Oddělení intermediární péče
±oddělení intenzivní péče
Stupeň III.:
Oddělení fyziologických novorozenců
Oddělení intermediární péče
Oddělení resuscitačně-intenzivní péče
Intermediární pracoviště: předpokládaný charakter
přijímaných pacientů - zásadní rozdíl v závislosti
na postavení oddělení IMP (samostatně vs PC)
Stupeň II.
Stupeň III.
Sekundární
příjem
Fyziologie
IMP
RES
JIP
Primární
příjem
Primární
příjem
INTERMEDIÁRNÍ
ODDÉLENÍ
Primární příjem: příjem novorozenců z porodního sálu podle definovaných
kritérií (interní, ČNeoS apod.)
Komplikace u novorozenců
Intermediární péče – primární příjem
Průměrná délka hospitalizace a postmenstruační věk při
propuštění u novorozenců pod 28.gestační týden (N=9575)
Délka hospitalizace
42,1
41,3
40,7
PMA při propuštění
39,7
38,6
37,7
37
22,1
18,3
22
23
16,7
24
14,7
25
12,6
26
10,7
27
9
28
National Institute of Child Health and Human Development – Neonatal Research Network
Přežití bez závažné neonatální morbidity (IVH ≥ III.stupeň,
PVL, NEC, ROP ≥ III.stupeň, BPD, sepse)
Přežití bez závažné morbidity
60
49
43
40
34
20
10
9
0
0
22
30
20
18
14
8
50
23
24
25
26
National Institute of Child Health and Human Development – Neonatal Research Network
Nejčastější problémy u novorozenců hostitalitovaných na
oddělení intermediární péče
Problémy s krmením
Hypoglykémie
Oxygenoterapie
Vyloučení EOS/LOS
Aplikace i.v. preparátů
Ikterus
Teplotní nestabilita
Apnoe
..a mnoho dalších
Gastrická rezidua – posouzení tolerance stravy
Rezidua v žaludku diagnostikujeme při entrálním krmení
nazogastrickou nebo orogastrickou sondou
Aspiraci obsahu žaludku provádíme před každým
krmením u dítěte krmeného sondou
Aspirací žaludečního obsahu posuzujeme schopnost
dítěte tolerovat stravu
Parametry závažnosti intolerance stravy
Množství gastrického aspirátu: více než 30% z aplikované dávky.
Množství 10-15 ml je závažným patologickým nálezem
Charakter aspirátu: posuzujeme přítomnost biliárního obsahu,
krve, natrávených a/nebo nenatrávených zbytků
Klinický stav novorozence: změny celkového klinického stavu a
vitálních funkcí jsou společně s přítomností reziduí velmi závažným
stavem (např. nekrotizující enterokolitida)
Gastrointestinální
příznaky:
posouzení
distenze
břicha,
zhodnocení střevní peristaltiky, vyloučení diskolorace břišní stěny
(erytém, sufúze, velmi tmavé zbarvení), přítomnost viditelné
distenze kliček střevních a vomitus
Obstipace: poruchy odchodu stolice mohou vést k distenzi břicha a
intoleranci stravy. Adekvátní posouzení pasáže gastrointestinálního
traktu je elementárním předpokladem při posuzování gastrických
reziduí
Gastrická rezidua s biliárním obsahem:
Přítomnost biliárního obsahu v žaludečním aspirátu je
vždy závažný nález!!!!!!!!!!!
Nejčastěji: infrapapilární obstrukce do 72 hodin po
porodu
Diferenciálně diagnosticky:
 obstrukce tenkého a tlustého střeva
 nekrotizující entrerokolitida
 mekoniový ileus
 syndrom mekoniové zátky
 malrotace, volvulus
 malpozice gastrické sondy (poloha v duodenu)
Gastrická rezidua s příměsí krve:
Při přítomnosti krve v žaludku je nutné odlišit přítomnost
mateřské krve od krve novorozence
Diferenciálně diagnosticky:
 traumatickém poškození sliznice po sondování
 vznik stresového vředu
 koagulopatie různé etiologie (deficit vitaminu K, DIC)
 nekrotizující enterokolitida
Gastrická rezidua bez příměsi
(více než 30% a/nebo 10-15 ml)
Přítomnost natráveného nebo nenatráveného mléka a
formule je velmi častým příznakem zvláště u
nedonošených novorozenců a novorozenců s růstovou
restrikcí
V případě celkově normálního klinického stavu a stavu
GIT je adekvátním opatřením změna techniky krmení
(prodloužení intervalu krmení, úprava dávky, prodloužení
doby krmení)
U zbytků s natráveným obsahem je nejčastěji přítomno
zvýšené množství hlenu
V případě přetrvávání přítomnosti zbytků je krátkodobé
vysazení stravy adekvátním terapeutickým postupem
Gastrická rezidua bez příměsi
(více než 30% a/nebo 10-15 ml)
Diferenciální diagnostika gastrických reziduí bez příměsi:











agresivní enterální krmení
krátké intervaly mezi krmením
zvýšená osmolalita stravy (např. vitamíny)
pylorostenóza
nekrotizující enterokolitida
infekce
metabolické vady
obstipace
adrenogenitální syndrom
adrenální hypoplazie
intolerance mléka
Signifikantní množství reziduí:
10-15 ml
Gastrická rezidua (GR)
≥30% poslední dávky
Charakter reziduí:
GR bez příměsi
(natrávená vs
nenatrávená strava)
GR s biliární příměsí
GR s příměsí krve
Vyšetřovací algoritmus:
Zhodnocenéí techniky
krmení, zhodnocení
strategie krmení
Zhodnocení klinického
stavu a GIT, RTG,
laboratorní vyšetření
Zhodnocení klinického
stavu a GIT, RTG,
laboratorní vyšetření,
terapie, arteficielní
příměs krve
Agresivní krmení,
osmolalita stravy,
infekce, NEC,
metabolické vady
Obstrukční VVV GIT,
NEC, Ileus, Malpozice
sondy
Diferenciální diagnostika
Kniha: Neonatologie, 2013
Trauma, DIC,
koagulopatie, stresový
vřed žaludku
Arteficielní příměs
Screening hypoglykémie
Rizikoví novorozenci:
 Mírně nezralí novorozenci
 Hypotrofičtí novorozenci
 Hypertrofičtí novorozenci
 Novorozenci matek s DM (inzulin, PAD)
Indikace pro intervenci (Evidence Base Medicine)
 Asymptomatická hypoglykemie: 2,0 mmol/l
 Symptomatická hypoglykemie: 2,5 mmol/l
 Rizikoví novorozenci: 2,0 mmo/l
Terapie hypoglykémie
Strava per os:



Iniciálně 5-10 ml ŽML ev. formule/dávku
Postupně zvyšovat dle tolerance (20-30 ml/kg/den)
Maximální dávka: 40 ml/kg/den
Parenterální terapie


10% Glukóza v dávce 80ml/kg/den i.v.
Dle stavu bolus 10% Glukózy 2ml/kg/10min i.v., dále kontinuální
infúze 10% Glukózy
Asymptomatičtí rizik. novorozenci
1.- 4. hodina života
4. - 24. hodina života
Strava per os během 1. hodiny života
(lze i na por. sále)
Strava á 2-3 hodiny
Glykemie 30 min po krmení
(lze i na por. sále)
Gly před každým krmením při gly
<3, event. ob krmení při gly > 3
Gly < 1,6
Nakrmit
Gly > 1,6
Gly < 2
Gly 2 - 2,5
Glu i.v.
Krmení / i.v. Glu
Krmit
Gly za 1 hodinu
Gly < 1,6
Glu i.v.
Gly 1,6 - 2,2
Krmení / i.v. Glu
Gly > 2,2
Krmit
Nepřesáhnout 40 ml/kg/den!
Individualizovaná péče – potenciál pro zlepšení
dlouhodobých výsledků
Individuální péče
Nutrice
Cirkulace
Ventilace
Individuální péče
Newborn Individualized Developmental
Care and Assessment Program (NIDCAP)
Family centered individualized
developmental care
Individuální péče
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prostředí ovlivňuje psychomotorický vývoj
NIDCAP model má pozitivní efekt na vývoj dítěte
Snížení doby oxygenoterapie a ventilace
Snížení incidence plicních a neurologických komplikací
Vyšší hmotnostní přírůstky
Vyšší pravděpodobnost úspěšného kojení
Snížení délky hospitalizace a nákladů za hospitalizaci
Snížení incidence závažné neurologické morbidity
Pozitivní vliv na interakci dítě-rodiče
Polohování – komfort novorozence
Resuscitačně - intenzivní péče
Intermediární péče
Polohování: zásadní pro respiraci,
termomanagement, toleranci stravy …..
Historická poloha ELBW po narození
Fetální poloha ELBW po narození
Ticho a tma…..
Metoda skin to skin
Resuscitačně - intenzivní péče
Intermediární péče
Modifikovaná metoda skin to skin
Neobed
Způsob ošetřování není důležitý pouze pro ošetřovaného, ale i pro ostatní…..
Děkuji za pozornost…..
Na to jídlo ale
snad
nezapomenou
….

Podobné dokumenty

OSE_VSK03_Os. postupy_Defekace1

OSE_VSK03_Os. postupy_Defekace1 Kelnarová, J. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty – 2.ročník/1.díl Praha, Grada Publishing, 2009, 176s., ISBN 978-80-247-3105, s.63-95. Slezáková, L. a kol. Ošetřovatelství pro zdrav...

Více

klp_vm_LV.

klp_vm_LV. http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/

Více

zpravodaj - Institut politických a ekonomických studií

zpravodaj - Institut politických a ekonomických studií právní jistotu všech aktérů oslabila, naopak bylo možno očekávat vznik nových problémů a pochybností v řízení před matričním orgánem a následně i soudy, neboť každý individuální případ uzavření sňa...

Více

Rh iziomunizace (aloimunizace)

Rh iziomunizace (aloimunizace) Klinický obraz = icterus gravis et praecos, anémie Terapie: fototerapie, infuze, Flebogamma, 1x ET, antianemika Bilirubin: z pupku 78,1, max celk./př. 358/38,5 μmol/l

Více

Ročník 16 - 2010 - číslo 2 - Česká Neonatologická Společnost

Ročník 16 - 2010 - číslo 2 - Česká Neonatologická Společnost komorové tachykardie významně podporuje nález AV disociace s vyšší frekvencí komor (obr. 9), často však P vlny nejsou jednoznačně patrné, případně jsou (vzhledem k vysoké převodní kapacitě AV uzlu ...

Více

File

File - neurčí přesnou lokalizaci krvácení - určení přítomnosti Meckelova divertiklu

Více

Byty na Stínadlech - investice za 100 milionů skončí v

Byty na Stínadlech - investice za 100 milionů skončí v Ing. Denk: "Kdybyste prodávali byty a 49% pøíjmu by skonèilo u Stepu a 51% by šlo mìstu, mùžeme to odsouhlasit, to by bylo férové." Ing. Kantor: "Chápu tuto úvahu, je škoda, že neprobìhla pøed 17 l...

Více

CWX nákladní

CWX nákladní Chlazené sběrné výfukové potrubí Motor dosáhne rychleji provozní teploty, s tím je spojená úspora paliva a vnitřní prostor je dřív vytápěn Díky menšímu povrchu stěny na straně výfukových plynů až k...

Více

Intolerance - Pokroky v klinické imunologii

Intolerance - Pokroky v klinické imunologii schopno vyrovnat se s některými potravinami a nepříznivě na ně reaguje. Obvykle proto, že v těle chybí nějaká látka, nejčastěji enzym, potřebný pro trávení té které potraviny. Příkladem takové potr...

Více