Bůh na kříži

Komentáře

Transkript

Bůh na kříži
Jestliže nebyl Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve
svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Avšak
Kristus byl vzkříšen... (1K 15, 17-20)
Ředitel jedné velké psychiatrické léčebny řekl: „Kdyby naši
pacienti mohli mít jistotu, že jim bylo odpuštěno, hned zítra bych jich mohl
polovinu propustit.“ Jistota odpuštění vin hraje velkou roli v duševním
zdraví člověka. Tuto jistotu nabízí Kristus ve svém vzkříšení. „Kristus
zemřel za naše hříchy podle Písma...byl vzkříšen třetího dne.“ (1K15,4)
Vzkříšení nás ujišťuje o Božím odpuštění. – Každý máme ve své skříni
pár kostlivců, kteří na nás mohou v nestřežené chvíli vypadnout. Jsou to
vzpomínky na to, co jsme si mysleli, řekli nebo udělali a zač se stydíme.
Svědomí nás nenechává na pokoji, odsuzuje nás a někdy dokonce i
mučí.
Ježíš při svém veřejném působení mluvil o odpuštění a pokoji. Při
poslední večeři mluvil o kalichu krve „nové smlouvy, která se prolévá za
mnohé na odpuštění hříchů“ (Mt26,28). Naše odpuštění Ježíš spojil se
svou smrtí. Ale kdyby nebylo Kristova vzkříšení, jak bychom věděli, že
nás jeho smrt zbavuje hříchu?
Jestliže ale Kristus vstal z mrtvých, je tím prolomena vláda a moc
hříchu. Neboť příčinou Kristovy smrti nebylo nic než zlo a hřích. Kdyby
hřích dohnal Krista ke smrti na kříži, ale dál už se nic nedělo, znamenalo
by to, že nad Kristem zvítězil s konečnou platností a tím pádem i nad
námi. Pak by moc zla nebyla vůbec prolomena. Pak by bylo možné zlu
vzdorovat jen dalším násilím, dalším zlem a to je nesmyslné a nikam to
nevede. Avšak Kristus byl vzkříšen. Vzkříšením byla zlomena moc zla.
V Kristově vzkříšení se otevřela cesta k přemožení hříchu, zla a smrti.
Cesta k Bohu, k naplněnému životu.
Píseň 335 1. a 3. sloka:
Vstal jest této chvíle náš Vykupitel,
Ježíš Kristus mile, světa Spasitel,
který hříchy naše vzal na se,
rozpjat na kříži nevinný, náš Pán jediný.
Pro nás ty jsi umřel, pro nás umučen,
aby hříšník uzřel a nebyl zničen,
vstal zase k radosti z milosti,
nám nadějí při skonání buď z mrtvých vstání.
Srdečně Vás zveme ke slavení Velikonoc v našem sboru:
2.4. Zelený čtvrtek v 18.00 čtení pašijí se zpěvem písní
3.4. Velký pátek v 9.00 bohoslužby s VP
3.4. Velký pátek v 18.00 bohoslužby s VP
5.4. Velikonoční neděle v 9.00 bohoslužby s VP,
sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty
Program pravidelných setkání a bohoslužeb:
Nedělní bohoslužby v 9.00, souběžně nedělní škola (bohoslužby pro děti)
První a třetí neděli slavíme Večeři Páně, druhou a čtvrtou neděli se
můžeme po bohoslužbách setkat u kafe, čaje a malého občerstvení.
Biblická hodina – setkání nad Biblí - ve čtvrtek od 19.00
Modlitební ztišení - ve čtvrtek v 18.00
Biblická hodina pro děti - v pátek od 13.00
Setkání mládeže - nepravidelně, podle domluvy, v sobotu od 18.00
Schůzka střední generace - jednou v měsíci v pátek od 19.00
Setkání dříve narozených - první středa v měsíci od 15.00
Co připravujeme a při jakých dalších příležitostech se můžeme setkat:
V neděli 17.5. t.r. nás navštíví bývalý senior bratr farář Miloš Hübner.
Poslouží při bohoslužbách a odpoledne od 14.00 bude mít přednášku
na téma: “Životní příběhy českých emigrantů – evangelíků – v Americe“.
Noc kostelů 29.5. od 18.00, téma „Paradoxy víry“.
Program: (nejen) biblické texty, písně, hry, dětský koutek, občerstvení.
Sborový zájezd se bude konat nejspíše na podzim letošního roku.
Chceme pokračovat ve „svítákování“, zpívání známých a učení se nových
písní ze Svítá, který už dlouhou dobu není jen zpěvníkem mládeže.
Na webových stránkách našeho sboru bychom rádi občas zveřejnili nedělní
kázání (www.lanskroun.evangnet.cz).
Jak jsme hospodařili – několik čísel ze sborového hospodaření:
Celkové příjmy: 418.356 Kč
Salár 209.900 Kč, dary 14.649 Kč, sbírky 91.887 Kč
Ostatní dary a příjmy 116.669 Kč
Celocírkevní sbírky vybrané a odvedené 89.338 Kč (průběžné položky)
VELIKONOČNÍ DOPIS
EVANGELICKÉHO SBORU
V LANŠKROUNĚ 2015
Celkové výdaje: 409.323 Kč
Provoz sboru včetně mezd bez energií 201.480 Kč
Elektrická energie, plyn, voda 108.643 Kč
Personální fond, repartice 99.200 Kč
Děkujeme za Vaše dary, jimiž přispíváte na provoz sboru a práci evangelia.
Těší nás, že mnozí svou obětavost zahrnuli do svých rozpočtů a neplatí jen
povinně členský příspěvek, nýbrž dávají s radostným a ochotným srdcem.
Milé sestry a bratři,
jsme rádi, že máme jeden druhého, že můžeme vytvářet společenství víry,
v němž jsme propojeni Kristovým Duchem, modlitbami a službou. Jsme
Pánu Bohu vděční za všechno, co nám dává a čím obohacuje naše životy
na cestě víry. S obdivem myslíme na Vás, kteří sloužíte nemocným, pečujete
o své blízké. Děkujeme všem, kteří svou víru prokazujete svým zájmem,
pomocí, slovem potěšení, modlitbou a nestydíte se za Kristovo evangelium.
Žijeme ve světě, který je porušený zlem na mnoha místech a rovinách
lidského žití. Sami v sobě neseme lecjakou křehkost a porušenost, s níž
zápasíme. Není to důvod k nářkům nebo rezignaci či pesimismu. Vzkříšený
Pán nás volá, abychom pozvedli svůj zrak víry k Jeho vítězství nad hříchem,
zlem a smrtí.
„Nebojte se, radujte se, Kristus, slavný vítěz, z hrobu vstal“. (Svítá 461)
Přejeme Vám nejen do svátečních dnů radost z Kristova vzkříšení, úžas
nad Boží obětí na kříži a vděčnost za Kristova Ducha, jenž je zdrojem víry i
mnoha dalších překvapujících Božích darů.
Autor: čínský umělec He Qi
Jménem sboru Vás srdečně pozdravují
Daniel Tomeš, farář a Pavel Skřeček, kurátor
„Proč hledáte živého mezi mrtvými?
Není zde, byl vzkříšen...“
Lk 24, 5
Tel.č. na faru: 465324679, mobil faráře 605900659, kurátora 732111189
e-mail: [email protected] web: www.lanskroun.evangnet.cz
číslo sborového účtu: 1214084339/0800

Podobné dokumenty

velikonoce - Sbor ČCE Mělník

velikonoce - Sbor ČCE Mělník Milé sestry, milí bratři, zveme Vás srdečně i na další nedělní bohoslužby, na pravidelná shromáždění během týdne i na jiná setkání. Výroční sborové shromáždění, které jedná o životě sboru v uplynu...

Více