duben 16 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

Transkript

duben 16 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
pá 1.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
so 2.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
ne 3.4. 2. neděle velikonoční (Božího
milosrdenství)
po 4.4. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
út 5.4. Sv. Vincence Ferrerského, kněze
čt 7.4. Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze
ne 10.4. 3. neděle velikonoční
po 11.4. Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
st 13.4. Sv. Martina I., papeže a mučedníka
ne 17.4. 4. neděle velikonoční
čt 21.4. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
so 23.4. SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A MUČEDNÍKA
SVÁTEK
ne 24.4. 5. neděle velikonoční
po 25.4. SV. MARKA, EVANGELISTY SVÁTEK
čt 28.4. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
pá 29.4. SV. KATEŘINY SIENSKÉ
SVÁTEK
so 30.4. Sv. Zikmunda, mučedníka
HISTORICKÝ KALENDÁŘ
2.4.2001 zemř. Roman Podrázský, sochař, autor
soch v plzeňské Meditační zahradě
3.4.1876 nar. Tomáš Baťa, průmyslník, podnikatel
4.4.636 zemř. sv. Izidor Sevillský, arcibiskup, učitel
církve, národní světec Španělska
5.4.1856 zemř. František Horčička, malíř
6.4.1896 v Athénách zahájeny první olympijské hry
novověku
7.4.1506 nar. sv. František Xaverský, kněz, řeholník, misionář, patron Indie, námořníků
8.4.1541 sv. Ignác z Loyoly zvolen prvním generálním představeným Tovaryšstva Ježíšova
9.4.1821 nar. Charles Baudelaire, franc. básník
12.4.1961 Jurij Gagarin jako první člověk obletěl
Zemi v kosmické lodi Vostok 1
13.4.1906 nar. Samuel Beckett, irský spisovatel
(Nobelova cena 1969)
14.4.1846 nar. Vojtěch Pakosta, od r. 1874 kaplan
v Týnském chrámu, spisovatel, básník
15.4.1901 zemř. Václav Brožík, malíř
15.4.1901 papež Lev XIII. jmenoval kardinálem arcibiskupa Lva Skrbenského z Hříště
17.4.1826 nar. Vojtěch Náprstek, vlastenec
18.4.1506 za přítomnosti papeže Julia II. položen
základní kámen Svatopetrského dómu v Římě
18.4.1726 položen základní kámen k novému klášternímu domu Alžbětinek Na Slupi
19.4.1906 zemř. Pierre Curie, franc. fyzik, chemik
(Nobelova cena 1903)
20.4.1586 nar. sv. Růžena z Limy, terciářka řádu
sv. Dominika, patronka Jižní Ameriky
20.4.1916 nar. Emil Kapoun, amer. kaplan českého původu, pomáhal v roce 1950 v korejské válce
21.4.1556 příchod prvních 12 jezuitů do Prahy,
usadili se v Klementinu
21.4.1871 nar. Vojtěch Říhovský, skladatel
21.4.1921 nar. Cyril Stavěl, benediktin, převor
emauzských benediktinů v exilu
21.4.1926 nar. Alžběta II., britská královna
21.4.1941 zemř. Karel kardinál Kašpar, arcibiskup
pražský, povolal do Prahy salesiány
22.4.1956 zemř. Jan Šrámek, kněz, politik, předseda Čs. strany lidové, předseda exilové vlády
23.4.1126 olomoucký biskup Jindřich Zdík posvětil
románskou rotundu sv. Jiří na hoře Říp
23.4.1891 nar. Sergej Prokofjev, ruský skladatel
23.4.1891 posvěcen neorománský chrám sv. Gabriela v Praze-Smíchově
23.4.1901 nar. Růžena Vacková, historička umění
24.4.1731 zemř. Daniel Defoe, angl. spisovatel
26.4.1711 nar. David Hume, filosof, historik
26.4.1841 nar. Julius Zeyer, spisovatel
26.4.1846 nar. Antonín Wiehl, architekt
27.4.1791 nar. Samuel Morse, amer. malíř, vynálezce tzv. Morseovy abecedy
28.4.1686 nar. Michal Josef Brokoff, sochař, řezbář
28.4.1841 zemř. sv. Petr Chanel, kněz, misionář
28.4.1946 slavnostně znovuposvěcen posvátný
obraz Zbraslavské Madony
28.4.1086 císař Jindřich IV. spojil pražské biskupství s biskupstvím olomouckým
30.4.1651 nar. sv.Jan Křtitel de la Salle, franc. kněz
zakladatel kongregace Školských bratří
ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1
 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
e-mail: [email protected]
http://www.tyn.cz
Úřední hodiny:
út, st, pá 9:00–11:00; čt 15:00–17:00
LITURGIE
po 4. 4. Zvěstování Páně
s. Havel 12:15
M. Boží 18:00
Slavnost Zvěstování Páně byla posunuta z tradičního 25. března, na který letos připadl Velký pátek.
ne 17. 4. neděle velikonoční
s. Havel 8:30
M. Boží 9:30, 21:00
Nedělí Dobrého pastýře vyvrcholí, Týden modliteb
za duchovní povolání, který začíná 11. 4.
so 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha
M. Boží 8:00
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se od
18:00 koná poutní bohoslužba, na níž jsou zváni
zejména neofyté se svými kmotry. Bohoslužbu
celebruje pražský arcibiskup Dominik Duka.
UDÁLOSTI VE FARNOSTI
První březnový pátek se v rámci Roku milosrdenství konala pouť našeho I. pražského vikariátu ke
Svaté bráně, do kostela Nejsv. Srdce Ježíšova na
nám. Jiřího z Poděbrad. Byl připraven bohatý duchovní program, na kterém se podílelo několik
kněží, hudební doprovod zajišťoval náš sbor Notre
Dame. V zaplněném chrámu se v modlitbě spojily
stovky poutníků. Věříme, že pouť přinese své duchovní ovoce.
Letošní svatopostní odpoledne se uskutečnilo o 5.
neděli postní v kostele Nanebevzetí P. Marie v Praze-Modřanech. Byli jsme vřele přivítáni místní farností v čele s jejím farářem P. Jos. Pecinovským,
děkanem kapituly karlštejnské. Škoda jen, že farníků přišlo pomálu…
Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav i vlastního průběhu Velikonoc. Děkujeme za pomoc při
úklidu chrámu, instalaci květinové výzdoby i za liturgickou službu. Všem farníkům přejeme požehnanou velikonoční dobu!
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 18:30 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11:55 s.Havel, ne 9:05 Týn
Modlitba ranních chval:
st 8:00 M. Boží
ne 8:00 s. Havel
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Večery chval mladých: 2. po v měs. 19:00 s. Havel
Hovory o víře:
čt 19:00 Týn
Hovory s katechumeny:
čt 17:00 Týn
Pěvecké sbory:
út 19:00 a st 18:30 Týn
čt 17:30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Výuka náboženství dětí:
čt 17:00 Týn
Brigáda u sv. Haštala:
so 23. 4. 9:00
Zájemci o komentovanou prohlídku Týnského chrámu mohou přijít 12. 4. či 12. 5., vždy v 16:00 hod.
Průvodcem bude pastorační asistent Š. Filipec,
příspěvek dobrovolný.
Ve st 13. 4. od 19:30 u dominikánů v Jilské ul. představí Karel Šprunk přínos sv. Tomáše Akvinského
k Roku milosrdenství. Moderovaná diskuse nese
téma O lásce a milosrdenství.
Otcové augustiniáni pořádají ve dnech 18.-24.4.
XVIII. augustiniánský týden na téma Sv. Augustin,
řeholník milosrdenství. Bohatý program zahrnuje
bohoslužbu, přednášky a kulturní akce. Více na
www.augustiniani.cz.
Komunitní centrum sv. Prokopa zve v út 19. 4. od
18:30 na přednášku historika Libora Gottfrieda na
téma Karel IV. – jeho dětství a vzdělání.
Mužská část sboru Notre Dame zazpívá v pá 22. 4.
od 19:30 v evangelickém kostele U Salvátora
(Dušní ul.) překrásné duchovní dílo Bohuslava
Martinů Hora Tří světel. Skladba bude provedena
v rámci absolventského koncertu Soni Kružíkové
(Valenové), která končí svá studia varhan na
pražské konzervatoři. Vstup volný.
TÝNSKÉ LISTY
Výlet do jarní přírody se uskuteční ve dnech 29.30.4. Odjezd po páteční odpolední mši sv., bližší
info na 602 457 200.
Svatá brána v kostele Nejsv. Srdce Páně je letos
centrem pozornosti a místem, kam putují mnozí
poutníci. V so 30. 4. zde bude vyvrcholení pěší pouti
pražských farností a rodin. Hlavní trasa povede od
modřanského kostela přes Lhotku, Krč a Michli.
Více informací na web stránkách modřanské
farnosti.
ČÍSLO 247
DUBEN
LP 2016
Svěcení nového biskupa plzeňské diecéze Mons.
Tomáše Holuba proběhne v so 30. 4. v 10:30
v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.
O svátku patrona zvoníků sv. Zikmunda (30. 4.) se
bude v Arcibiskupském paláci konat Den zvoníků
pražské arcidiecéze. Zazní přednáška zaměřená na
opravy zvonů ve Francii a krakovský zvon Zikmund.
Diskuse se zaměří na způsob zvonění na zvony
s váhou nad 5 tun. Den završí v 18:00 mše sv. s O.
kardinálem Dominikem Dukou.
Farní pouť plánujeme do Neratova v Orlických horách. Autobus odjíždí v so 7. 5. v 6:30 od Hlavního
nádraží, zájemci se mohou hlásit v sakristii spolu se
složením příspěvku 300 Kč. Kromě bohoslužby a
prohlídky poutního místa navštívíme Kolowratský
zámek v Rychnově nad Kněžnou. Pěší poutníci se
vydají na cestu den předem, bližší info 602 457 200.
SV. HAVEL
MŠE SV.: NEDĚLE 8.30 HOD., PO-PÁ 12.15
SV. HAŠTAL
MŠE SV.: 1. A POSLEDNÍ NEDĚLE V MĚSÍCI V 11 HOD.
Vzkříšený Kristus, Michelangelo Buonarroti, 1521
______________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

Podobné dokumenty

Životopis - Ivan Ryant

Životopis - Ivan Ryant ČVUT FIT jako odborný asistent [2010–2016], pokračuje příležitostná spolupráce Gymnázium Praha 8, Ústavní 400 jako učitel [od srpna 2006] Českomoravská stavební spořitelna, a.s. jako programátor [2...

Více

Duben 2013

Duben 2013 a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení, řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“ Tohle znamená věřit ve vzkříšení ! Zdroj: www.vira.cz - Carlo Carretto: Myšlenky na každý den.

Více

Ke stažení

Ke stažení částečně předepjatou, překvapivě subtilní, která byla s úspěchem užívána ke stavbě železničních mostů po celé Evropě. V Ústí nad Labem však byla světově poprvé užita pro nosník klenby. O neobvyklé ...

Více

Duben 2016 - Stará Boleslav

Duben 2016 - Stará Boleslav vyjadřuje 135. Žalm. Je to jakýsi úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná láska Boží se plně a definitivně zjevuje ve velikonočním tajemství. Pán se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje učedníkům ...

Více

časopis farnosti Hovězí září 2013

časopis farnosti Hovězí září 2013 Panny Marie. Stalo se tak i v roce 1785, ale kostel byl uzavřen. Proto poutníci počkali v okolních vinicích na soumrak a za noční tmy vyrazili dveře a sochu Panny Marie i s Ježíškem přenesli z pout...

Více