ZA ROK 2006 - Český hudební tábor mládeže ops

Komentáře

Transkript

ZA ROK 2006 - Český hudební tábor mládeže ops
eský hudební tábor mládeže
obecn prosp šná spole nost
Obsah
OBSAH............................................................................................................................................................2
POSLÁNÍ ........................................................................................................................................................3
SPRÁVNÍ RADA ............................................................................................................................................3
DOZOR Í RADA ...........................................................................................................................................3
ÚVOD..............................................................................................................................................................4
FILOZOFIE SPOLE NOSTI ........................................................................................................................5
ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE - CZECH MUSIC CAMP FOR YOUTH ....................................5
ST EDOEVROPSKÉ SYMFONICKÉ ORCHESTRY MLÁDEŽE ............................................................7
CENTRUM VOLNÉHO ASU......................................................................................................................8
PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH P EDM T .................................................................................................9
PROGRAM PODPORY MLADÝCH HUDEBNÍK ....................................................................................9
PROPAGACE INNOSTI ........................................................................................................................... 10
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V ROCE 2006.............................................................................................. 11
PLATNÉ ZN NÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY KE 31.12.2006.......................................................................... 11
KONTROLNÍ INNOST V ROCE 2006 ..................................................................................................... 13
BUDOUCÍ ROZVOJ .................................................................................................................................... 13
FINAN NÍ ZPRÁVA ................................................................................................................................... 15
HODNOCENÍ HOSPODA ENÍ .................................................................................................................. 16
ZAM STNANCI A DOBROVOLNÍCI ....................................................................................................... 17
POD KOVÁNÍ............................................................................................................................................. 18
KONTAKT.................................................................................................................................................... 19
2
Poslání
Obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže rozvíjí um lecké vzd lání d tí
a mládeže formou mezinárodních hudebních kurz s názvem eský hudební tábor mládeže
( HTM) - Czech Music Camp for Youth (C.M.C.Y.) a St edoevropské symfonické orchestry
mládeže – Central European Youth Symphony Orchestras (CEYSO) a poskytuje um lecky a
humanitn zam enou zájmovou innost pro d ti a mládež s názvem Centrum volného asu.
Správní rada
P edseda
Miluše Vlasáková
ú etní ZŠ Horní Jelení
Místop edseda
Bronislava Barvová od 27.3.2006
masérka
lenové
Martina Tobiášková do 28.2.2006
pe ovatelka
Bc. Tereza Vost elová
u itelka ZUŠ Choce
Dozor í rada
P edseda
lenové
Vladislava Barešová
soukromá podnikatelka
Jitka Špa ková
u itelka ZUŠ Holice
Simona Vojt chová
sector manager
3
Úvod
Vážení p átelé,
je mým velkým pot šením, že vám mohu p edložit další výro ní zprávu, která je ohlédnutím
za rokem 2006, kterým naše hudební tábory úsp šn završily první desetiletí innosti.
Rozší ení innosti, zlepšení hospoda ení a postupné zkvalit ování zázemí jsou d kazem dobré
práce našich zam stnanc a dobrovolník . Jsem ráda, že jim osud naší mladé generace není
lhostejný a snaží se ji nasm rovat k hodnotnému trávení volného asu. V ím, že tím
pozitivn ovliv ují i budoucnost celé ob anské spole nosti.
Miluše Vlasáková, v. r.
p edsedkyn správní rady
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Vážení p átelé,
v roce 2006 se nám poda ilo u p íležitosti desetiletého výro í trvání naší innosti dosáhnout
další významné podpory ve ejných institucí a soukromých dárc , což je klí em k dalšímu
rozvoji našich um lecky a humanitn zam ených vzd lávacích projekt pro d ti a mládež.
Poda ilo se nám úsp šn pokra ovat v innosti St edoevropských symfonických orchestr
mládeže, které se staly sou ástí našich letních aktivit. Jubilejní 10. ro ník eského hudebního
tábora mládeže se nesl ve znamení dosud nejrozsáhlejší zahrani ní ú asti ítající studenty a
u itele z 10 zemí. Ú astník m se poprvé p i slavnostním zahájení sezóny p edstavil operní
žánr a naše symfonické t leso uspo ádalo v bec první koncert mimo Horní Jelení.
A koliv 5. sezóna Centra volného asu za ala se zpožd ním kv li rekonstrukci školní
budovy, poda ilo se nám upevnit zájem o naše zájmové obory zejména novým keramickým
kroužkem, novou náplní tane ní a pohybové výchovy a anglickou konverzací. Díky finan ní
podpo e soukromých dárc se nám poda ilo rozší it nástrojové vybavení o irskou harfu a
inely. Pevn v ím, že tento trend úsp ch bude pokra ovat i v dalších letech, kdy plánujeme
dále rozši ovat nabídku našich kurz .
Ing. Josef Kuši ka, v. r.
editel spole nosti
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
4
Filozofie spole nosti
Hlavním smyslem innosti obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže je
poskytovat vzd lání d tem a mládeži ve v ku od 8 do 19 let v dob prázdnin a v pr b hu
školního roku. Formou letních mezinárodních hudebních kurz a zájmové innosti
organizované v pr b hu školního roku se snažíme vést d ti a mládež k hodnotnému využívání
volného asu, což nepochybn p ispívá k prevenci sociáln patologických jev jako nap .
drogy, alkohol, kou ení, vandalismus apod.
Hlavním cílem letních mezinárodních kurz
eský hudební tábor mládeže je dát d tem a
mládeži p íležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten, v
oborech klavír a harfa. Všechny obory se shodn zam ují na souhru. Krom hudebních obor
nabízíme d tem uplatn ní v oboru anglické divadlo, kde probíhá intenzivní výuka angli tiny
zábavnou formou a d ti navíc získají zkušenosti i z oblasti divadelního um ní.
Ú astníci kurz mají možnost zm it sv j um se svými vrstevníky ze zahrani í a zdokonalit se
v cizím jazyce. eský hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozum ní
prost ednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba.
Voln navazující St edoevropské symfonické orchestry mládeže jsou ur eny absolvent m
eského hudebního tábora mládeže od 8 do 25 let a probíhají formou p tidenního
prázdninového soust ed ní. Smyslem t chto kurz je další rozši ování hudebního vzd lání
hrou v symfonických orchestrech.
Centrum volného asu poskytuje v pr b hu školního roku p evážn um lecky a humanitn
zam enou zájmovou innost d tem a mládeži ve v ku od 6 do 16 let v oborech: výtvarná
výchova, keramika, moderní tanec, dramatická výchova, klavír, zobcová flétna, kytara,
po íta e, p íroda kolem nás, základy angli tiny, anglické konverzace, základy n m iny,
tane ní a pohybová výchova.
Organiza ní schéma HTM o.p.s.
Správní rada
Miluše Vlasáková
Ing. Josef Kuši ka
editel spole nosti
HTM
hlavní vedoucí
vedoucí dne (OVUK)
dozory
oddíloví vedoucí
hlavní zdravotník
zdravotní asistent
HTM
vedoucí programu
HTM
vedoucí obor
jevištní technici
u itelé
asistenti sekcí
hospodá
kuchyn
prodej, sklad
Centrum volného asu
vedoucí CV
CEYSO
vedoucí kurzu
prodejci
technický personál
eský hudební tábor mládeže - Czech Music Camp for Youth
Jubilejní 10. sezóna eského hudebního tábora mládeže se pošesté konala ve dvou b zích.
První b h tábora probíhal v rekrea ním za ízení Radost v Horním Jelení od pátku 21.
ervence do ned le 30. ervence 2006 za ú asti 80 student od 8 do 19 let: z eské republiky
(66 student ), Chorvatska (5), Slovenska (2), Francie (2), Srbska (2), N mecka (1), Velké
Británie (1) a USA (1). B hem 10 dní se zdokonalovali ve h e v symfonickém dechovém
orchestru, souboru zobcových fléten, v odd lení klavírní souhry, harfy a anglického divadla.
5
S velkým ohlasem se setkalo slavnostní zahájení 10. sezóny v podání operního souboru
Slezského divadla v Opav za klavírního doprovodu slavného klavíristy Lukáše Vondrá ka.
Ú astníci tábora i hosté se jist dov d li mnoho zajímavostí o život Bed icha Smetany i o
samotné ope e Prodaná nev sta.
Dirigentem symfonického dechového orchestru tvo eným 60 studenty a asistenty sekcí se
pot etí stal Prof. Walter Ross, emeritní profesor hudby Northwestern Michigan College a
editel hudební knihovny v Centru um ní Interlochen v americkém stát Michigan. B hem
desetidenního pobytu absolvovali studenti ty i vystoupení. Jeden koncert se uskute nil
v letním areálu v ermné nad Orlicí. Šlo v bec o první vystoupení našeho mládežnického
symfonického t lesa mimo Horní Jelení.
Klavírní souhru vedla podruhé R žena Andrsová, dipl. um., která vyu uje hru na klavír na
Základní um lecké škole v Chocni. S vedením oboru, kam se p ihlásilo 13 student , jí
pomáhala Ta ána Jandová, DiS ze ZUŠ Letohrad. Kv li rekonstrukci budovy základní školy
probíhala výuka v prostorách domu s pe ovatelskou službou Sokolova a v rekrea ním
za ízení Radost.
Soubor zobcových fléten, kam se p ihlásilo 15 student , vedla pot etí Eva Zemanová, dipl.
um., která p sobí na Základní um lecké
škole v eské Líp . Obor byl úzce
propojen s harfovým oborem se 3
studentkami, které pot etí vedla Klára
Nováková, DiS., absolventka pražské
konzervato e a studentka Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Odd lení anglického divadla s 11 studenty
vedla již popáté paní Deidre Onishi
z USA.
Druhého b hu tábora, který se konal od
pátku 4. srpna do ned le 13. srpna se zú astnilo 116 student : z eské republiky (100),
Slovenska (5), Srbska (3), USA (3), Špan lska (2), Kypru (2) a Chorvatska (1).
Studenti 2. b hu se zapsali do t chto obor : symfonický orchestr, klavírní souhra, anglické
divadlo a harfa.
Pošesté se tábora zú astnil nevidomý student Pavel Diblík z Holic a podruhé hrál
v symfonickém orchestru na klarinet.
Symfonický orchestr vedla poprvé v historii tábora dirigentka Dorothy Kunkel z USA, která
b hem své pedagogické innosti dirigovala adu mládežnických symfonických orchestr v
USA. Do symfonického orchestru se p ihlásilo celkem 81 student , na které ekal tradi n
náro ný repertoár složený z d l A. Dvo áka, W.A. Mozarta, E. Griega a dalších mistr
klasické hudby.
V harfovém odd lení, kam se p ihlásily dv studentky, p sobila podruhé jako pedagog
studentka pražské konzervato e Klára Nováková, která se v roce 1998 v HTM v bec poprvé
dotkla harfy. Spolupráce harfového a flétnového odd lení se zam ovala p edevším na starou
hudbu. ada student dostala poprvé p íležitost vyzkoušet si hru na harfu v rámci volitelného
6
oboru.
Odd lení harfy se 4 studentkami vedla již popáté Mgr. Hana Müllerová – Jouzová, která
vyu uje harfu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a hraje v Symfonickém orchestru Hlavního
m sta Prahy FOK.
Klavírní obor, který se stejn jako v prvním b hu zam il na souhru, vedla poprvé Petra
Ž árská DiS., která je absolventkou pardubické konzervato e a rovn ž bývalou studentkou
HTM. Hru na klavír vyu uje na Základní um lecké škole v Holicích a p i Centru volného
asu v Horním Jelení. V oboru, kam se p ihlásilo 16 student , jí asistoval student pardubické
konzervato e Martin Smutný. Klavírní obor byl dopln n o angklungovou souhru, kterou vedl
Tomáš Kubín. B hem tábora složil další skladbu Koncert pro angklungy d moll op. 41, kterou
studenti klavírního oboru nastudovali a premiérové uvedli p i záv re ném vystoupení v ned li
13. srpna 2006.
Odd lení anglického divadla poprvé vedla paní Laura Stewart z USA, která p sobila jako
pedagog na základních školách v americkém stát Michigan. Do jejího oboru se p ihlásilo 15
student .
V dob mimo výuku na studenty dohlíželi oddíloví vedoucí v prvním b hu pod vedením Mgr.
Zde ky Matouškové, ve druhém b hu tuto pozici zastávala Mgr. Helena Va ková.
Oddíloví vedoucí byli p ednostn vybíráni z ad bývalých student kurzu a na základ
výb rového ízení. V tšina oddílových vedoucích studuje na vysokých školách, vyšších
odborných školách nebo konzervato ích. Každý oddílový vedoucí pe oval o skupinu 8 - 12
student , organizoval pro n rekrea ní aktivity a pomáhal u itel m p i výuce v hudebních
sekcích. Na zdravotní stav student bedliv dohlížela paní Martina Tobiášková.
Desátý ro ník eského hudebního tábora mládeže se mohl uskute nit díky finan ní podpo e
Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R, Ministerstva
zahrani ních v cí R, Pardubického kraje, obce Horní Jelení a dalších sponzor z ad
fyzických i právnických osob. Náklady na 1 ú astníka a den na kurzech HTM a CEYSO
stouply na 650 K . Ú astníci kurz se na t chto nákladech podíleli v pr m ru 60 %.
St edoevropské symfonické
orchestry mládeže
V roce 2005 za alo postupné sbližování
kurz St edoevropských symfonických
orchestr mládeže (CEYSO) s kurzy
eského hudebního tábora mládeže.
V roce 2006 kurzy CEYSO v trvání 5
dní voln propojily první b h HTM
s druhým a umožnily tak ú astník m
zvolit si libovoln délku pobytu od 6 do
24 dní. Ú astníci odd lených b h tak
získali možnost spole n si zahrát v jednom orchestru spole n s bývalými ú astníky eského
hudebního tábora mládeže. Symfonický orchestr CEYSO 2006 dirigovala prof. Dorothy
Kunkel z USA. Orchestr byl složený ze 48 hrá z eské republiky, Slovenska, Špan lska,
7
Kypru a USA. Záv re né vystoupení orchestr slavnostn otev elo druhý b h eského
hudebního tábora mládeže. Tento koncert byl v nován zakladateli myšlenky eského
hudebního tábora mládeže Pateru Walteru Markovi, který se jubilejní 10. sezóny osobn
zú astnil. U p iležitosti tohoto slavnostního koncertu mu bylo starostou obce Horní Jelení
Janem Štanclem ud leno estné ob anství Horního Jelení.
Tabulka: Vývoj po tu ú astník
HTM / CEYSO* v letech 1997 - 2006
rok
1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003
po et ú astník
46
85
130
171
225
232
250
po et zemí
3
3
3
7
6
6
3
po et zahrani ních
13
11
4
26
26
17
23
ú astník
2004
296*
7
30
2005 2006
265* 244*
8
10
25
27
Centrum volného asu
V roce 2006 byla zájmová innost Centra volného asu (CV ) op t rozd lena na jarní a
podzimní ást. V tšina zájmových útvar probíhala v budov Základní školy Horní Jelení,
avšak kv li rekonstrukci školní budovy bylo nutné n které kroužky p ed podzimní ástí
p emístit do náhradních prostor mate ské školy a domu s pe ovatelskou službou.
innost v jarním období plynule navázala na rok 2005, kdy Centrum volného asu
navšt vovalo celkem 74 žák v t chto oborech: zobcová flétna, kytara, p íroda kolem nás,
základy angli tiny, základy n m iny, tane ní, výtvarný, dramatický, klavírní a po íta ový
kroužek.
Koncem kv tna jsme uspo ádali
výstavu prací výtvarného, po íta ového
a p írodov dného kroužku. Ostatní
obory vystoupily na záv re ném
vystoupení všech obor v kin 18.
kv tna. Tane ní obor ú inkoval také p i
pálení
arod jnic po ádané
oslav
Rodi ovským klubem p i mate ské
škole. Dramatický obor reprezentoval
Centrum volného asu v kulturním
programu u p íležitosti Setkání m st a
obcí s jelenem i parožím ve znaku, které se konalo v Horním Jelení 23. - 25. ervna. Dalším
souborem zastupující naši spole nost bylo trombonové kvarteto HTM.
Koncem ervna 2006 postihla Centrum volného asu velká ztráta, když boji se záke nou
chorobou podlehla vedoucí našeho výtvarného kroužku paní Alena Ka kovská.
V podzimní ásti jsme pro nedostatek žák byli nuceni uzav ít obor n meckého jazyka a také
kytarový a klavírní obor. Otev eli jsme nový keramický obor, novou nápl získala tane ní a
pohybová výchova, vedle níž vznikl nový obor moderního tance. Výuky se ú astnilo celkem
86 žák p evážn z I. stupn . ada z nich se zapsala do více obor . Nejv tšímu zájmu se
t šila keramika, kam se p ihlásilo 23 žák . Výuku vedla paní Martina Doležalová.
8
Další výtvarný kroužek se konal pod vedením paní Hany Tomáškové a výuky se zú astnilo 12
žák ve 2 skupinách. Druhým nejoblíben jším oborem byla tane ní a pohybová výchova
sle ny Romany Zezulkové se 20 žáky. Tane ní obor reprezentoval také kroužek moderního
tance se sle nou Bc. Denisou Barto ovou se 6 žáky. Výuku v dramatickém oboru pod
vedením Terezy Va kové navšt vovalo 17 žák . Kroužky angli tiny vedly Mgr. Helena
Va ková a Ing. Jitka Va ková. Na výuku ve 3 skupinách docházelo celkem 17 žák .
Pot šující bylo obnovení anglické konverzace pro 2. stupe . Po íta ový kroužek, který vedl
Ing. Josef Kuši ka, byl otev en pouze v jarní ásti, kdy ho navšt vovalo 14 žák . V podzimní
ásti nebylo možné výuku zahájit kv li rekonstrukci školní budovy. Posledním hudebním
oborem, který z stal otev en v podzimní ásti, byla zobcová flétna pod vedením Mgr. Aleše
Svobody, kam se p ihlásily 3 žákyn .
Ro ní výnos z této innosti inil 78.570 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál a
cestovní náhrady dosáhly 84.469 K . Proti p edchozímu roku to p edstavovalo pokles o 16 %,
který byl p edevším zp sobený pozd jším za átkem podzimní ásti, nižším po tem kroužk a
neobdrženými dotacemi. Celkem bylo za rok 2006 realizováno 2504 jednotek. Náklady na 1
jednotku (1 žáka na 1 lekci) klesly o 13,4 % na 33,73 K .
Prodej upomínkových p edm t
(dopl ková innost)
V roce 2006 byly nakoupeny modré polokošile s potiskem loga HTM od firmy Finish v.o.s.
V reklamní firm KVART v Hradci Králové bylo zhotoveno 1000 ks reklamních igelitových
tašek s logem tábora. Studenti HTM m li op t možnost zakoupit si suvenýry z pr b hu 10.
ro níku HTM v podob fotografií soubor , CD s nahrávkou záv re ných koncert a CD
s fotografiemi z pr b hu celého ro níku tábora. Fotografie skupin byly poprvé po izovány
digitálním fotoaparátem a objednány p es internetovou fotolaborato firmy Fotolab s.r.o.
Fotografie ze záv re ných koncert po ídil pan Ing. Petr Palaugari z Horního Jelení.
Nahrávky na CD op t zhotovil pan Václav Vlachý z Hradce Králové.
V roce 2006 vykázaly výnosy z prodeje nár st proti p edchozímu období o tém 17 % a
inily 36.853 K . Ztráta z prodeje však narostla na 5.150 K .
Program podpory mladých hudebník
Hra ve velkých orchestrech má blahodárný vliv na fyzický a psychický vývoj mladého
lov ka. U í jej týmové práci a naslouchání druhým. Naše kurzy motivují mladé hudebníky
k dalšímu rozvoji talentu a hodnotnému využívání volného asu. P edstavují tak vhodné
dopln ní výuky v hudebních školách, které se v tšinou zam ují na sólovou nebo komorní
hru. Hra na dechové nástroje (symfonický dechový orchestr, soubor zobcových fléten) navíc
p ízniv p sobí na dýchací cesty. Na všechny naše ú astníky p ízniv p sobí pobyt na
zdravém vzduchu v krásném prost edí les u Horního Jelení na rozhraní Pardubického a
Královéhradeckého kraje.
V tšina letních tábor je ur ena d tem do 15 let. Pro mládež nad 15 let je ur eno jen velmi
málo letních volno asových aktivit. V ková skupina 15 – 19 let je nejvíce ohrožena
9
alkoholismem, kou ením a toxikomániemi. eský hudební tábor mládeže je ur en pro d ti a
mládež až do 19 let. Dodržováním p ísného ádu p i našich kurzech se snažíme preventivn
p sobit na d ti a mládež, kterým chceme ukázat mnohem ušlechtilejší zp sob trávení volného
asu.
Mnoho mladých lidí se p estává v novat h e na hudební nástroj práv kolem 15. roku p i
ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou
v kovou skupinu k pokra ování hry na hudební nástroj.
Hudba však nepat í mezi levné koní ky, tudíž nedostatek finan ních prost edk asto brání
kvalitnímu napln ní volného asu d tí. eský hudební tábor mládeže o.p.s. se snaží umožnit
ú ast na kurzech i d tem ze sociáln slabších rodin formou slev z ceny kurzu. Tyto slevy
mohou být poskytovány jen díky zájmu sponzor , proto jsme se rozhodli otev ít Program
podpory mladých eských hudebník .
P isp t m že skute n každý, komu není lhostejný osud eské vážné hudby a výchova
mládeže v duchu kulturních tradic. Každý dar je pe liv zaznamenán. eští studenti, kte í
splní podmínky pro poskytnutí slevy, obdrží s rozhodnutím i jméno dárce, který p isp l.
Obdarované studenty motivujeme, aby napsali krátké pod kování sponzor m. asto se stává,
že na adresu tábora dorazí i roztomilé d tské kresby jako výraz pod kování dárc m.
Každý rok od nás dárci obdrží p ehled o erpání finan ních prost edk z jejich fondu.
P isp t mohou fyzické i právnické osoby. Ten, kdo si p eje z stat v anonymit , m že navštívit
koncerty HTM, dobrovolné vstupné je v plné výši v nováno práv na podporu našeho
programu.
V roce 2006 do Programu podpory mladých hudebník p isp li:
Jürgen Sasse (SRN)
MVDr. Jan Žabka
Petr Tupec
Peter Swoboda (SRN)
Ing. Stanislava Mat jková
Berger – HUCK s.r.o.
(Ing. Pavel Krná )
Ji í Marek
Jaroslava Brandová
Karel Etflaiš
Díky našim dárc m se poda ilo shromáždit celkem 8.500 K . Poskytnuto bylo celkem 15 slev
v celkové výši 9.847 K . V Programu bylo ke konci roku 2006 shromážd no 38.264 K .
Všem dárc m srde n d kujeme. Vaší podpory si velice vážíme.
Propagace innosti
eský hudební tábor mládeže 2006 byl pot etí propagován formou barevného tišt ného
letáku. R žový leták, na jehož zhotovení se již podruhé podílela paní Jaroslava Bartlová, byl
vytišt n v eské i anglické verzi. Krom letáku byl vytišt n tradi ní prospekt s informacemi o
jednotlivých oborech. V esku byly letní kurzy p ímo propagovány na základních
um leckých školách, v novinách Prague Post a katalogu Muzikontakt.
Zahrani ní prezentace sm ovala do základních um leckých škol na Slovensku, do hudebních
škol v N mecku, Rakousku, Dánsku, Holandsku, Polsku, Francii a Velké Británii. V USA
obstarávala inzerci v odborných hudebních asopisech Dr. Marcela Faflak. Prospekty a letáky
byly rozeslány také na eská velvyslanectví a eská centra v zahrani í a zahrani ní
zastupitelské ú ady v eské republice.
10
Stále v tšího významu nabývala prezentace kurz na internetových stránkách www.chtm.cz
v eské i anglické verzi. Ve druhé polovin roku 2006 byla firmou ANTEE s.r.o. vytvo ena
nová internetová prezentace eského hudebního tábora mládeže na bázi redak ního systému
IPO, který umož uje p ímou aktalizaci prezentovaných údaj .
P i po ádání eského hudebního tábora mládeže 2006 byly pro návšt vníky koncert
p ipraveny tišt né programy s uvedením jmen sponzor . Mediálními partnery akce se staly
eský rozhlas Pardubice a Pardubické noviny. eský rozhlas odvysílal n kolik reportáží
z pr b hu tábora. Deníky Pardubické noviny, Mladá fronta DNES a Právo p inášely rovn ž
lánky a reportáže z pr b hu akce.
Centrum volného asu bylo propagováno v Základní škole Horní Jelení a v místním
zpravodaji Jelenské listy, který také informoval o zbývajících dvou projektech.
Zasedání správní rady v roce 2006
Správní rada zasedala v roce 2006 celkem t ikrát.
Na první sch zi dne 27.3.2006 byla paní Bronislava Barvová zvolena místop edsedkyní
správní rady zvolena na uvoln né místo po paní Martin Tobiáškové. Byla schválena ú etní
záv rka za rok 2005 i zp sob vypo ádání vzniklého p ebytku navýšením základního jm ní na
678.000 K . Dále byly schváleny zm ny ceníku služeb, úsporná rozpo tová opat ení kv li
neobdržení dotací (nap . zrušení p ím stského tábora CV ), poskytnutí slev student m
HTM a propagace 10. ro níku tábora. Projednáno bylo personální obsazení HTM, tak i
náhradní umíst ní klavírní výuky v dom s pe ovatelskou službou.
Druhá sch ze správní rady se uskute nila 13.6.2006. Byla schválena výro ní zpráva obecn
prosp šné spole nosti za rok 2005, paní Miluše Vlasáková byla pov ena ízením CV , slevy
pro studenty HTM, nový ceník zboží a služeb a vytvo ení nových internetových stránek.
Bylo projednáno personální obsazení HTM, zajišt ní hudebních nástroj , náhradní umíst ní
kroužk CV a termíny HTM pro rok 2007.
Na sch zi dne 24.10.2006 prob hlo hodnocení 10. ro níku HTM a za aly p ípravné práce na
11. sezónu. Správní rada zvolila paní Miluši Vlasákovou p edsedkyní správní rady na druhé
funk ní období. Byly schváleny zm ny v ceníku zboží a služeb, nový systém slev,
manažerská smlouva s Ing. Kuši kou a nákup irské harfy. Byla projednána propagace 11.
sezóny pod novým zast ešujícím názvem Letní škola um ní a zavedení dohod o provedení
práce pro u itele a vedoucí.
Platné zn ní zakládací listiny ke 31.12.2006
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
P íloha zápisu ze zasedání správní rady obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže, konaného
dne 5.3.2004 v 9:00 na Obecním ú ad v Horním Jelení, kterým se m ní obsah zakládací listiny obecn
prosp šné spole nosti schválené správní radou obecn prosp šné spole nosti dne 11.12.2003 v rekrea ním
za ízení Radost v Horním Jelení.-----------------------------------------------------------------------------------------------
11
Zakládací listina obecn prosp šné spole nosti, jež se zakládá podle zákona íslo 248/95 Sb. o obecn
prosp šných spole nostech, je tohoto zn ní:--------------------------------------------------------------------------------1.
Zakladatel: obecn prosp šná spole nost je založena transformací dosavadní nadace " eský hudební tábor
mládeže" se sídlem Kolá ského 390, 533 74 Horní Jelení, na základ rozhodnutí jejího statutárního orgánu.--
2.
Název a sídlo obecn prosp šné spole nosti: eský hudební tábor mládeže o.p.s. se sídlem Horní Jelení,
Kolá ského 390, PS 533 74.-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.
Druh obecn prosp šných služeb:----------------------------------------------------------------------------------------a) rozvoj um leckého vzd lání d tí a mládeže formou letních mezinárodních hudebních kurz s názvem
eský hudební tábor mládeže (zkratka HTM) - Czech Music Camp for Youth (zkratka C.M.C.Y.).--------b) um lecky a humanitn zam ená zájmová innost pro d ti a mládež s názvem Centrum volného asu.---c) kurzy symfonické hudby pro mládež s názvem St edoevropské symfonické orchestry mládeže – Central
European Youth Symphony Orchestras (zkratka CEYSO).-----------------------------------------------------------
4.
Podmínky pro poskytování obecn prosp šných služeb:
a) Letních mezinárodních hudebních kurz se mohou zú astnit studenti od 8 do 19 let, kte í splní podmínku
pro p ijetí: minimáln dva dokon ené roky studia na zapsaný hudební nástroj nebo v daném um leckém
oboru. Studenti budou p ijímáni podle po adí došlých p ihlášek až do kapacitního napln ní kurzu. Služby
jsou poskytovány za úplatu podle ceníku schváleného správní radou.-----------------------------------------------b) Centrum volného asu poskytuje um lecky a humanitn zam enou zájmovou innost pro d ti a mládež
od 6 do 16 let. Studenti budou p ijímáni do nabízených obor podle po adí došlých p ihlášek. Služby jsou
poskytovány za úplatu podle ceníku schváleného správní radou.-----------------------------------------------------c) leny mládežnických symfonických t les se mohou stát ú astníci uplynulých ro ník eského hudebního
tábora mládeže ve v kovém rozmezí 8 - 25 let. lenové symfonických t les budou p ijímáni podle po adí
došlých p ihlášek až do kapacitního napln ní orchestr . lenové hradí ro ní lenský poplatek podle ceníku
schváleného správní radou.--------------------------------------------------------------------------------------------------
5.
Statutárním orgánem je správní rada.----------------------------------------------------------------------------lenové správní rady:------------------------------------------------------------------------------------------------------a) paní Miluše Vlasáková, r. . 72.54.25/3226, bytem Horní Jelení, Komenského nám. 100,-------------------b) paní Bc. Tereza Vost elová, r. . 77.62.04/3333 , bytem Horní edice 169, -----------------------------------c) paní Martina Tobiášková, r. . 65.54.10/0905, bytem Horní Jelení, Dukelská 157.------------------------------
6.
Zp sob jednání správní rady: V b žných záležitostech jedná jménem obecn prosp šné spole nosti každý
len správní rady samostatn a za obecn prosp šnou spole nost se podepisuje tak, že k napsanému nebo
vytišt nému názvu obecn prosp šné spole nosti p ipojí sv j podpis.---------------------------------------------V p ípad , že jde o dispozici s majetkem obecn prosp šné spole nosti, jehož hodnota p esahuje 20.000,- K
nebo o uzavírání smluv s pln ním nad 20.000,- K , jednají jménem obecn prosp šné spole nosti vždy dva
lenové správní rady spole n a za obecn prosp šnou spole nost se podepisují tak, že k napsanému nebo
vytišt nému názvu obecn prosp šné spole nosti p ipojí oba sv j podpis.------------------------------------------
7.
Kontrolním orgánem je dozor í rada.-----------------------------------------------------------------------------lenové dozor í rady:-----------------------------------------------------------------------------------------------------a) paní Simona Vojt chová, r. . 74.54.19/3703, bytem Horní Jelení, Nerudova 618, ---------------------------b) paní Vladislava Barešová, r. . 63.58.29/0565, bytem Holice, Holubova 46,-----------------------------------c) paní Jitka Špa ková, r. . 67.55.13/0382, bytem Horní Jelení, Nová 571.----------------------------------------
8.
Majetkový vklad zakládané obecn prosp šné spole nosti je tvo en majetkem p vodní nadace eský
hudební tábor mládeže se sídlem Kolá ského 390, 533 74 Horní Jelení, který ke dni založení iní 416.640,K , slovy ty ista šestnáct tisíc šestset ty icet korun eských.--------------------------------------------------------
9.
Výro ní zpráva bude vystavena v sídle obecn prosp šné spole nosti k nahlédnutí v ú edních hodinách.------
10. Uvedený druh obecn prosp šných služeb m že být podle usnesení orgán obecn prosp šné spole nosti
dopln n o další služby, které budou odpovídat celkové filozofii spole nosti.--------------------------------------11. Pravidla pro zacházení s majetkem: O nákupu a prodeji majetku rozhoduje správní rada hlasováním.
Rozhodující je nadpolovi ní v tšina.-------------------------------------------------------------------------------------12. P i zániku spole nosti se likvida ní z statek p evede na ú et Obecního ú adu v Horním Jelení za ú elem
využití pro financování kultury a školství v obci.-----------------------------------------------------------------------12
Toto platné úplné zn ní zakládací listiny bylo dv ma leny stávající správní rady p e teno, jimi schváleno a na
d kaz souhlasu podepsáno.------------------------------------------------------------------------------------------------------eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Mgr. Zde ka Matoušková, v.r.
Martina Tobiášková, v.r.
V Horním Jelení dne pátého b ezna roku dvatisíce ty i
Kontrolní innost v roce 2006
Dozor í rada zasedala v roce 2006 t ikrát.
Na první sch zi dne 23.3.2006 byla schválena revizní zpráva a navržen postup k odstran ní
drobných nedostatk zjišt ných p i kontrole hospoda ení. Dozor í rada odsouhlasila ú etní
záv rku za rok 2005. Dozor í rada doporu ila editeli postup jednání s uchaze i p i
personálním obsazování HTM, doporu ila vhodnou variantu manažerské smlouvy ke
schválení. Navrhla zp sob prezentace 10. ro níku HTM, postup pro ud lování množstevních
slev student m a zrušení p ím stského tábora CV z d vodu nadbyte nosti.
Další sch ze dne 8.6.2006 neshledala žádné nedostatky na p edložené výro ní zpráv za rok
2005. Dozor í rada navrhla dopln ní Pokyn pro studenty HTM. Doporu ila z izení funk ní
internetové prezentace tábora, stanovení minimálního po tu pro otev ení kroužku CV a také
jednání o po tu b h HTM se zakladatelem myšlenky Paterem Markem.
Na poslední sch zi v roce 2006 konané dne 24.10.2006 byla paní Jitka Špa ková zvolena
lenkou dozor í rady na další funk ní období do 5.11.2009. Dozor í rada vzala bez
p ipomínek na v domí p ednesenou zprávu o pr b hu 10. ro níku HTM, 2. ro níku kurz
CEYSO a 4. sezón Centra volného asu. Dozor í rada jmenovala komisi pro kontrolu
hospoda ení za rok 2006 a inventarizaci majetku spole nosti k 31.12.2006. Doporu ila úpravu
systému poskytovaných slev od roku 2007 a nákup staršího notebooku pro práci asistenta.
Budoucí rozvoj
Investice v roce 2006 sm ovaly p evážn do zlepšení technického zázemí, p edevším pak
nástrojového vybavení HTM. Z tohoto d vodu byla zakoupena irská harfa v cen 26.179
K , kterou dodal pan Achim Pinder ze SRN. K harf byl po ízen též p enosný polstrovaný
obal v cen 4.500 K . Dále byly zakoupeny 16tipalcové inely Paiste Medium Marching.
Dále bylo po ízeno také 10 ervených židlí do haly, sch dky k zadnímu vchodu na pódium.
Kancelá ské vybavení bylo zlepšeno nákupem laserové tiskárny a flash diskem 512 MB.
Vývoj rozpo tu ke konci roku 2006 nazna oval, že bude moci být v následujícím roce
zahájena první etapa výstavby nového letního pódia, avšak komplikace se získáním státních
dotací v p edchozích letech vedou k posunu tohoto investi ního rozhodnutí podle vývoje
dotací v roce 2007, aby nebyla ohrožena b žná innost. V horizontu 2 – 4 let uvažujeme na
pozemcích ve vlastnictví HTM s po ízením montovaných bun k pro výuku klavír a harfy.
V horizontu 5 – 10 let uvažujeme o výstavb baletního sálu.
13
St edoevropské symfonické orchestry mládeže (CEYSO) se zatím kv li nedostatku vhodných
dirigent , kte í by se v novali mládeži v pr b hu školního roku, integrovaly s letními kurzy
HTM. V budoucnu ale plánujeme jejich op tovné vy len ní. Uvažujeme také o kurzu
symfonické hudby pro rodi e našich student .
V horizontu 5 – 10 let plánujeme v Horním Jelení rekonstrukci vhodného objektu pro innost
zájmových útvar Centra volného asu, která by v letním období sloužila pro výuku
n kterých obor HTM a zárove by byla administrativním zázemím pro innost.
V dopl kové innosti budeme hledat další možnosti rozší ení sortimentu suvenýr , zejména
pohlednic. P edpokládáme dosažení zisku, který pom že krýt ztrátu hlavní innosti.
Naše obecn prosp šná spole nost plánuje do budoucna využít pro financování investic i
provozní innosti dotace ze strukturálních fond Evropské unie.
Plán p íjm pro rok 2007 dle odhadu
tržby z prodeje služeb
1 105 000 K
dary a dotace
482 000 K
tržba z prodeje zboží
55 000 K
úroky
3 000 K
Celkem
Plán výdaj pro rok 2007 dle odhadu
pronájem RZ Radost
850 000 K
odm ny zam stnanc m v . odvod
412 000 K
služby
238 000 K
materiál
55 000 K
nákup zboží
40 000 K
po ízení majetku
50 000 K
Celkem
1 645 000 K
1 645 000 K
Výsledky hospoda ení HTM 1997 - 2006
(nadace HTM 1997 - 1998, HTM o.p.s. 1999 - 2006)
100000
73660
50000
0
K
-50000
-100000
1997
26000
1998
1999
2000
2001
2002
14563
2003
-6000
2004
2005
-24918
-45071
-82787
-150000
-200000
-250000
-300000
-264660
-252000
-279000
P o d íl n á k la d je d n o tliv ý c h in n o s tí n a c e lk o v ý c h
n á k la d e c h s p o le n o s ti v r o c e 2 0 0 6
p r o d e j s p rá va
8%
3%
CV
6%
H TM
77%
14
C E YS O
6%
2006
Finan ní zpráva
ROZVAHA k 31.12.2006
Aktiva (v tis. K )
Software
Oprávky k softwaru
Pozemky
Samostatné movité v ci
Oprávky k samostatným movitým
v cem
Materiál
Zboží
Poskytnuté zálohy
Odb ratelé
Pokladna
Ceniny
Bankovní ú ty
Aktiva celkem
- 486
6
36
71
2
Náklady (v tis. K )
Spot eba materiálu
Spot eba energie
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby (pronájem RZ
Radost, poštovné, telefon,
pojišt ní, p eprava atd.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní
Da z nemovitostí
Ostatní dan a poplatky
Odpis nedobytné pohledávky
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM
Náklady celkem
Výsledek hospoda ení p ed
zdan ním
Da z p íjm
Výsledek hospoda ení po
zdan ní
5
2
129
730
Pasiva (v tis. K )
Vlastní jm ní
Ú et hospodá ského výsledku
(zisk)
P ijaté zálohy
Zam stnanci
Závazky k institucím soc.
zabezpe ení
a zdravotního pojišt ní
Ostatní p ímé dan
Pasiva celkem
VÝKAZ ZISK A ZTRÁT
Výnosy (v tis. K )
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Úroky
P ijaté p ísp vky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem
3
-3
150
815
678
15
16
14
6
1
730
Vývoj náklad
HTM (1997 - 2006)
K
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
rok
15
927
37
3
86
470
1523
69
2
10
2
15
1089
174
34
1
12
1
20
10
69
1508
15
0
15
Hodnocení hospoda ení
Hospoda ení obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže za rok 2006 je
možné hodnotit jako dobré BEZ VÝHRAD.
Hospoda ení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. skon ilo v roce 2006 p ebytkem ve
výši 14.563 K . P ebytek vznikl zejména díky dar m, které inily 85.039 K . P i len ní
kurz CEYSO k letním kurz m a tím i volitelná délka pobytu a také rekodní zahrani ní ú ast
p isp ly k nár stu tržeb z letních kurz o 3,8 % na 848.000 K . Bez problém byl pokryt
pokles tržeb u Centra volného asu, k nimž došlo zejména poklesem po tu poskytnutých
služeb a rekonstrukcí školní budovy. Kladn lze hodnotit rostoucí po et žák u Centra
volného asu, by se ú astní menšího po tu kroužk . Jako možnou hrozbu je t eba vid t
trvale se snižující po et ú astník letních kurz . Rostoucí tržby táhla p edevším rekordní
zahrani ní ú ast. Pokra uje úbytek student
dechových nástroj ,
ímž dochází
k nerovnom rnému obsazení b h , kdy dechový turnus výrazn zaostává za symfonickým
orchestrem. Tuto nerovnováhu nekompenzuje ani v tší nabídka obor v dechovém b hu.
Je t eba kladn hodnotit, že spole nost z stala t etí rok po sob v erných íslech, i když
nedosáhla na výsledky roku 2005. Tato skute nost m la p íznivý vliv na tvorbu rezerv pro
mén p íznivá období. Po investi ní stránce to však byl rok mnohem chudší než rok 2005,
protože b žný provoz v souvislosti s akcemi u p íležitosti 10. výro í trvání spole nosti
(zejména vystoupení opavské opery) byl dost nákladný. Kladn lze hodnotit, že se obecn
prosp šné spole nosti da í získávat dotace na provoz od ministerstev, krajské i místní
samosprávy. Doufejme, že podpora ve ejných institucí bude pokra ovat i v dalších letech, i
když hrozba úsporných vládních opat ení stále visí ve vzduchu. Jakékoliv investice i
rozsáhlejší opravy však není možné realizovat bez finan ní pomoci soukromých dárc . Naše
obecn prosp šná spole nost má to št stí, že obdržela dar jak od Národní aliance eských
katolík v Chicagu, tak i dar od zakladatele myšlenky eského hudebního tábora mládeže
Patera Waltera Marka z USA. Bez jejich pomoci, která dohromady inila tém 79.000 K , by
hospoda ení skon ilo v hlubokém propadu. Tato ástka byla ur ena na pokrytí zvýšených
provozních náklad v souvislosti s 10. výro ím trvání spole nosti. P ísp vky ostatních
soukromých dárc jsou v porovnání s tímto p ísp vkem tém zanedbatelné. Do budoucna
nelze spoléhat na pomoc jednoho dárce, a proto bude nutné zjistit možnosti financování ze
strukturálních fond Evropské unie.
V hlavní innosti byl dosažen p ebytek ve výši 19.713 K . Prodej upomínkových p edm t
skon il mírnou ztrátou 5.150 K zejména kv li velkému podílu prodeje ztrátových suvenýr .
Kv li r stu náklad , investic a klesajícímu po tu student vzrostly denní p ímé náklady
p epo tené na 1 studenta HTM / CEYSO na 650 K . Pr m rné p ímé náklady na 1
ú astníka Centra volného asu poklesly díky rostoucímu po tu žák na ástku 754 K .
Z hlediska p íjm a výdaj skon il rok 2006 schodkem ve výši 4.016 K . Byla poskytnuta
záloha na služby roku 2007 ve výši 70.000 K . Celkové p íjmy dosáhly 1.595.755 K a
celkové výdaje 1.599.771 K .
V roce 2006 pokra oval r st majetku spole nosti o necelá 3 % na 730.000 K . Dlouhodobý
majetek spole nosti poklesl o 8 % na 479.000 K , krátkodobý majetek spole nosti narostl o
16
34 % na 251.000 K .
Dne 30.12.2006 byla provedena inventarizace majetku a kontrola hospoda ení spole nosti.
Inventarizaci provedla komise ve složení: Ing. Josef Kuši ka, Bronislava Barvová a Jitka
Špa ková. Inventární stav souhlasil se skute ností.
P i kontrole hospoda ení byly zjišt ny následující nedostatky: Chyb jící podpisy na n kterých
ú etních dokladech a chyb jící položka rezervního fondu zahrnující kladné hospodá ské
výsledky p edchozích ú etních období. Dozor í rada uložila odstran ní t chto nedostatk .
Dozor í rada navrhuje zkoumat možnosti financování provozní innosti i investic ze
strukturálních fond Evropské unie.
Vladislava Barešová, v. r.
p edsedkyn dozor í rady
Zam stnanci a dobrovolníci
Zam stnanci
eský hudební tábor mládeže o.p.s. snížil v roce 2006 po et pracovních míst. Krom 1
stálého pracovního místa existovalo v rámci Centra volného asu dalších 9 míst dle dohod o
provedení práce a dohod o pracovní innosti. editelem spole nosti byl v roce 2006 Ing.
Josef Kuši ka, který zodpovídal za organiza ní p ípravu kurz a administrativní innosti.
Zástupkyní pro ízení Centra volného asu byla v jarní ásti Mgr. Dagmar Petrovajová.
V podzimní ásti tuto funkci dobrovoln vykonávala p edsedkyn správní rady paní Miluše
Vlasáková.
Ing. Josef Kuši ka absolvoval v roce 1999 Fakultu managementu
Vysoké školy ekonomické v Praze. Již v dob bakalá ského studia na
Fakult ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v roce 1996 založil
nadaci
eský hudební tábor mládeže za ú elem po ádání
mezinárodních hudebních kurz . Tato nadace se v roce 1999 úsp šn
transformovala na obecn prosp šnou spole nost. P i práci využívá
bohatých zkušeností, které získal pobytem v tábo e Blue Lake Fine
Arts Camp v letech 1992 – 1996. P i ízení spole nosti spolupracuje se
zakladatelem myšlenky eského hudebního tábora mládeže Paterem
Walterem Markem, katolickým kn zem, eským emigrantem, bývalým kaplanem
z Litomyšle, který od roku 1951 žije trvale v USA.
Na dohody o provedení práce / pracovní innosti byli v roce 2006 zam stnáni tito lekto i
Centra volného asu:
Bc. Denisa Barto ová
Mgr. Ivana Baxleyová
Bc. Marta Bryndová
Martina Doležalová
Mgr. Michaela Chudá
Alena Ka kovská
Tomáš Krej a
Mgr. Dagmar Petrovajová
Mgr. Aleš Svoboda
Hana Tomášková
17
Mgr. Helena Va ková
Ing. Jitka Va ková
Tereza Va ková
Petra Ž árská
Dobrovolníci - eský hudební tábor mládeže
Dobrovolné pracovníky tvo í p edevším technický personál a oddíloví vedoucí. ást
dobrovolných pracovník tvo í také zahrani ní u itelé, kte í u í bez nároku na honorá .
Technický personál se na projektu podílí p edevším v dob p íjezdu a odjezdu ú astník ,
pomáhá s registrací, p j ováním uniforem, st hováním vybavení apod.
eský hudební tábor mládeže pomáhalo v roce 2006 zajiš ovat celkem 56 dobrovolných
pracovník :
R žena Andrsová, dipl. um.
Magda Jurová
František Pištora
Vladislava Barešová
Petr Kadera
David Rezits
Ji í Bartl
Radka Ková ová
Lukáš Schmiedt
Jaroslava Bartlová
Karel Král
Martin Smutný
Lenka Barvínková
Kryštof K emenák
Laura Stewart
Bc. Miluše Barvínková
Tomáš Kubín
Eva Suchánková
Bronislava Barvová
Prof. Dorothy Kunkel
Eva Škoudlínová
Bc. Marta Bryndová
Josef Kuši ka st.
Jitka Špa ková
Kate ina Cibulková
Božena Kuši ková
Daniela Štolfová dipl. um.
Lenka opjanová
Darina Lesková
Martina Tobiášková
Irena imborová
Mgr. Zde ka Matoušková
Mgr. Helena Va ková
Caroline Faflak
manželé Mina íkovi
Miluše Vlasáková
Lisa Ferrigno
Helena Mochanová, dipl. um. Simona Vojt chová
Milan Fogl
Robin Müller
Bc. Tereza Vost elová
Jaromír Fulnek
Klára Nováková, DiS.
Jan Zahrádko
Linda Gregarová
Jan Nývlt
Antonín Zahálka st.
Aaron Ichiro Hilbun
Deidre Onishi
Eva Zemanová, dipl. um.
Ta ána Jandová dipl. um.
Daniela Pechá ková
Petra Ž árská, DiS.
Mgr. Hana Jouzová
Mgr. Dagmar Petrovajová
Bez vaší pomoci by nebylo možné náš tábor uskute nit. D kujeme!
Pod kování
eský hudební tábor mládeže 2006 se uskute nil za finan ní podpory Ministerstva školství mládeže a
t lovýchovy R, Ministerstva kultury R, Ministerstva zahrani ních v cí R, Pardubického kraje,
Národního svazu eských katolík v USA a obce Horní Jelení. Obecn prosp šná spole nost eský
hudební tábor mládeže dále d kuje sponzor m za poskytnutou materiální pomoc. V roce 2006 jimi
byli:
Autoškola Karel Etflaiš, Hradec Králové
Pavlína Meixnerová, Horní Jelení
Berger - HUCK s.r.o., Horní Jelení
MUDr. Jaroslav Navrátil, Horní Jelení
Tabák, videop j ovna Bukovská, Horní Jelení
Piano servis Miroslav Doležel, Lanškroun
SOB a.s. pobo ka Holice v .
Shop Petr, Horní Jelení
Drogerie, papírnictví Ludmila Tupcová, Horní
Potraviny Hana Prudi ová, Horní Jelení
Jelení
Stanislav Formánek, Holice
Prodejna Racio, Holice
Darina Götzlová, Holice
Rekrea ní za ízení Radost, Horní Jelení
DIMPO Kost nice
Restaurace "U Pytláka", Horní Jelení
H&P Music, Pardubice
Svitap J.H.J. spol. s r.o. Svitavy
Jednota Pardubice, smíšené zboží Horní Jelení
Ve erka Lumír Štok, Horní Jelení
Kavárna Fontánka, Horní Jelení
TOI TOI Sanitární systémy s.r.o., Slaný
Konica Minolta Business Solutions Czech spol.
eznictví, uzená ství Petr Tupec, Horní Jelení
s r.o. Hradec Králové
Lékárna Polabiny, výdejna Horní Jelení
Trafika Marie Toušková, Horní Jelení
Ji ina Lojšková, Horní Jelení
Autodíly Veselý, Horní Rove
M š anský pivovar Havlí k v Brod, a.s.
EL-KO, Ji í Vondrá ek, Horní Jelení
18
Kontakt
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Kolá ského 390
533 74 Horní Jelení
eská republika
tel./fax: +420-466-673 151
mobil: +420-723-130 004
e-mail: [email protected]
Internet: http://www.chtm.cz
bankovní spojení SOB a.s., Holice v .
.ú. 125609733/0300
I O: 259 20 154
Vydal: eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Edi ní p íprava: Ing. Josef Kuši ka
Grafická úprava: Ing. Josef Kuši ka
Foto: Ing. Petr Palaugari, Ing. Josef Kuši ka
Horní Jelení, kv ten 2007
19

Podobné dokumenty

ZA ROK 2011 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2011 - Český hudební tábor mládeže ops Mnoho mladých lidí se p estává v novat h e na hudební nástroj práv kolem 15. roku p i ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou v kovou skupinu k pokra ován...

Více

ZA ROK 2012 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2012 - Český hudební tábor mládeže ops dalších sponzor z ad fyzických i právnických osob. Ro ní výnos z této innosti byl 862.223,27 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál, cestovní náhrady a odpisy dosáhly 942.595,86 K . Náklady na...

Více

ZA ROK 2014 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2014 - Český hudební tábor mládeže ops Mnoho mladých lidí se p estává v novat h e na hudební nástroj práv kolem 15. roku p i ukon ení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou v kovou skupinu k pokra ován...

Více

ZA ROK 2008 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2008 - Český hudební tábor mládeže ops DOZOR Í RADA ...........................................................................................................................................3 ÚVOD..........................................

Více

ZA ROK 2007 - Český hudební tábor mládeže ops

ZA ROK 2007 - Český hudební tábor mládeže ops DOZOR Í RADA ...........................................................................................................................................3 ÚVOD..........................................

Více