1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a

Komentáře

Transkript

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ceny jsou uvedeny bez DPH a
OBSAH
název kapitoly
Informace o společnosti
strana
Certifikát pro v˘robu a zkou‰ení armatur, Certifikát tûÏké protikorozní ochrany
2-3
adresa, IâO, DIâ, bankovní spojení, servis armatur
Kontakty
Kontakty na pracovníky pro âeskou republiku a Slovensko
Šoupátka
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátka víková, EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátka tfimenová,
1
4-5
2
6 - 22
IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátka víková, IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátka tfimenová
3
HAK Kovotûsnicí ‰oupátka odstruskovací
BAIO®plus Systém
BAIO® BETA® 200 Mûkkotûsnicí ‰oupátka, ostatní BAIO® armatury,
23 – 32
BAIO Tvarovky a pfiíslu‰enství
®
Nožová a vřetenová šoupátka
4
ZETA® NoÏová ‰oupátka, MONO NoÏová ‰oupátka,
33 – 45
EROX , ERI Vfietenová ‰oupátka, Ovládací sestavy a pfiíslu‰enství
®
Hydranty
®
NOVA 284, NOVA 150 Nadzemní hydranty,
5
46 – 53
NOVA Nadzemní hydranty s padacím plá‰tûm, NOVA 1885 Nadzemní hydrant,
6
HYDRUS® Podzemní hydrant, SUPRA Podzemní hydrant
Navrtávací pasy,
vodovodní přípojky
Zpětné klapky
HOD® Navrtávací pasy, HOD®lock a TERRA®lock Navrtávací pasy
54 – 70
TERRA® Navrtávácí pasy, Navrtávací soupravy, Armatury pro vodovodní pfiípojky
TOP-STOP® Membránov˘ zpûtn˘ ventil, RETA Zpûtné klapky,
7
71 – 82
LIMU-STOP® Zpûtná klapka, RETO-STOP Zpûtná klapka, KRV Zpûtn˘ ventil,
8
SKR, ZETKA Zpûtné klapky, ZAKA, HADE® Koncové klapky
Uzavírací klapky,
kulové kohouty
EKN® Uzavírací klapky pfiírubové,
83 – 94
Odvzdušňovací, regulační
a hadicové ventily
DUOJET® Od- a zavzdu‰Àovací ventil, BEV-G Od- a zavzdu‰Àovací souprava,
CEREX® 300 Uzavírací klapky bezpfiírubové
9
95 – 104
FLOWJET® Od- a zavzdu‰Àovací ventil, RIKO® PlunÏrov˘ ventil,
10
PICO® Membránov˘ regulaãní ventil, DURA® Regulaãní ventil,
KSS Rozstfiikovací ventil, VEGA Hadicov˘ ventil
Ostatní armatury a příslušenství
Přirážky k ceně
FORTE® Filtry, SAK Sací a vtokové ko‰e, RAMBO Poklopy,
105 – 124
LADA a PATENTplus Zemní soupravy, MONTY, TSV, VAM, FLEXINOX®
a VAF MontáÏní vloÏky, UTRAGRIP Pfiíruby a spojky,
SERIOplus, VARIO Ukazatele polohy, VOLANT Ruãní kola, T-klíã
Ceny jsou uvedeny bez DPH a bûhem roku mohou podléhat zmûnám.
Technické údaje jsou pouze informativní.
11
INFORMACE O SPOLEČNOSTI
1
V‰echny armatury v na‰í nabídce
jsou vyrobeny podle evropsk˘ch
standardÛ.
Pro‰li nároãn˘m testováním
a co je nejdÛleÏitej‰í,
mají vynikající celosvûtové
reference!
JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol. s r.o.
Telefon : 518 318 111
Fax :
518 318 259 - prodej
518 354 003 - ZIS
E-mail : [email protected]
http :
2
www.jmahod.cz
IâO: 27903427
DIâ: CZ27903427
REGISTRACE:
KS v Brnû
odd. C, vloÏka 58343
Den zápisu:
28. kvûtna 2007
Komerãní banka, a.s.
Na Pfiíkopû 269/33, 114 07 Praha 1, CZ
ã. ú. 1663580207/0100 CZK
IBAN: CZ8801000000001663580207 CZK
ã. ú. 35-4556920257/0100 EUR
IBAN: CZ2001000000354556920257 EUR
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Raiffeisenbank a.s.
Hvûzdova 17/2b, 140 78 Praha 4, CZ
ã.ú. 1014030918/5500 CZK
IBAN: CZ5555000000001011030918 CZK
ã.ú. 1014030926/5500 EUR
IBAN: CZ3355000000001014030926 EUR
SWIFT: RZBCCZPP
SLUŽBY
Umíme vyfie‰it i zdánlivû nefie‰itelné…
1
JMA Servis
JMA nabízí kompletní servisní sluÏby v tûchto oblastech:
záruãní i pozáruãní servis
poradenství ve v‰ech fázích realizace
odborn˘ dohled na stavbách pfii instalaci
montáÏní a demontáÏní práce
defektoskopické kontroly materiálÛ
cenovû v˘hodné repase stávajících armatur aÏ do DN 4000
z produkce JMA / VAG i dal‰ích v˘robcÛ
individuální zákaznické úpravy a doplÀky standardních v˘robkÛ
Nejen vodû udáváme smûr
[email protected] • www.jmahod.cz
3
KONTAKTY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
PRODEJ
Ředitel prodeje
Josef Tfietina
tel: +420 518 318 251
fax: +420 518 318 259
e-mail: [email protected]
fax: +420 518 318 259
e-mail: [email protected]
Vedoucí regionálních zástupců
2
Ing. Rudolf Korbaãka
tel: 903 744 009
Regionální zástupci – návštěvy zákazníků, zabezpečování jejich požadavků,
informace o výrobcích, technická pomoc
Bratislava, západoslovenský a severoslovenský region:
Ing. Vladimír Herceg
tel: 914 122 543
fax: +420 518 318 259
e-mail: [email protected]
Východoslovenský, popradský a středoslovenský region:
Ing. Ján Bla‰ko
tel: 903 933 880
fax: +420 518 318 259
e- mail: [email protected]
Průmyslové podniky SR:
Ing. Jana Vaníãková
tel: +420 725 880 059
fax: +420 518 318 259
e-mail: [email protected]
Plynárenský průmysl SR:
Bc. Milan Lenhart
tel: +420 606 754 362
fax: +420 518 318 259
e-mail: [email protected]
fax: +420 518 357 003
e-mail: [email protected]
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Vedoucí Zákaznického servisu
Ing. Julie Motyãková
tel: +420 518 318 278
Projekty, nabídky, technické vyjasňování
Vedoucí skupiny:
Zdenûk Kadlec
tel: +420 518 318 258
fax: +420 518 357 003
e-mail: [email protected]
Technici projektů:
Ing. Josef Chrástek
TomበPrát
Bc. Marcel Janák
tel: +420 518 318 274
tel: +420 518 318 256
tel: +420 518 318 253
fax: +420 518 357 003
fax: +420 518 354 003
fax: +420 518 354 003
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Objednávky, ceny, dodací podmínky, dodací lhůty, stavy skladu, doprava
Magdalena Polá‰ková
fax: +420 518 357 265
e-mail: [email protected]
Vedoucí servisu:
Ing. Ferdinand ·mikmátor
tel: +420 602 777 592
tel: +420 518 318 265
fax: +420 518 354 003
e-mail: [email protected]
Servisní technik:
Martin Fiala
tel: +420 607 812 517
fax: +420 518 354 003
e-mail: [email protected]
Servis, poruchy, havárie, poradenství
Upozornění:
Ceny uvádûné v tomto ceníku ve mûnû EUR jsou orientaãní, pfiepoãtené v kursu 24,5:1 z ãeské koruny.
V pfiípadû, Ïe kurs koruny posílí pod hodnotu 24,50 Kã za 1 EUR, vyhrazuje si na‰e spoleãnost právo
fakturovat ve mûnû EUR dle aktuálního kursu âNB.
4
KONTAKTY
ČESKÁ REPUBLIKA
PRODEJ
Ředitel prodeje
Josef Tfietina
tel: 518 318 251
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
Vedoucí regionálních zástupců
Václav ·imeãek
tel: 603 818 680
2
Regionální zástupci – návštěvy zákazníků, zabezpečování jejich požadavků,
informace o výrobcích, technická pomoc
Středočeský a jihočeský region:
Václav ·imeãek
tel: 603 818 680
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
Severočeský a západočeský region, Tachovsko, Karlovarsko:
Jifií Nedev
tel: 606 116 944
fax: 518 318 259
e- mail: [email protected]
Jihomoravský region a kraj Vysočina:
âenûk Koluch
tel: 725 553 278
e-mail: [email protected]
fax: 518 318 259
Středomoravský a severomoravský region, Zlínsko:
Pavlína Hamplová
tel: 725 553 278
fax: 518 318 259
Východočeský region:
Mgr. Simona Kubi‰tová
tel: 725 317 248
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Průmyslové podniky Čechy:
Ing. Petr Hejzlar
tel: 601 201 287
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
Průmyslové podniky Morava a Slezsko:
Ing. Jana Vaníãková
tel: 725 880 059
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
Technický poradce pro oblast průmyslu:
Josef Proke‰
tel: 724 777 512
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
Plynárenský průmysl ČR:
Bc. Milan Lenhart
tel: 606 754 362
fax: 518 318 259
e-mail: [email protected]
fax: 518 357 003
e-mail: [email protected]
ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Vedoucí Zákaznického servisu
Ing. Julie Motyãková
tel: 518 318 278
Projekty, nabídky, technické vyjasňování
Vedoucí skupiny:
Zdenûk Kadlec
tel: 518 318 258
fax: 518 357 003
e-mail: [email protected]
Technici projektů:
Ing. Josef Chrástek
TomበPrát
Bc. Marcel Janák
tel: 518 318 274
tel: 518 318 256
tel: 518 318 253
fax: 518 357 003
fax: 518 354 003
fax: 518 354 003
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Objednávky, ceny, dodací podmínky, dodací lhůty, stavy skladu, doprava
Magdalena Polá‰ková
Eva Maláfiová
fax: 518 357 265
fax: 518 357 264
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Vedoucí servisu:
Ing. Ferdinand ·mikmátor
tel: 602 777 592
tel: 518 318 265
tel: 518 318 264
fax: 518 354 003
e-mail: [email protected]
Servisní technik:
Martin Fiala
tel: 607 812 517
fax: 518 354 003
e-mail: [email protected]
Servis, poruchy, havárie, poradenství
5
Pitná voda
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
krátká, dlouhá stavební délka
PN 10, 16
DN 40 … 600
produkãní skupina PG 01
Popis
• uzavírací víkové ‰oupátko EN 1171, EN 1074-2 (DIN 3352 - 4A, 4B)
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4), 15 EN 558 (dfiíve F5)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10, 16 dle EN 1092-2 (u DN 80 4 díry)
• plastové vodicí patky klínu
• celoplo‰nû pogumovan˘ klín
• ‰oupátka DN 500 a DN 600 jsou standardnû dodávána pouze s obtokem DN 40
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
3
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• klín pogumován antibakteriální pryÏí z EPDM
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• spojovací ‰rouby víka z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
s voln˘m koncem vfietene
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Příslušenství
Zkoušeno
obj. číslo
Kč/EUR
1.078,-/44,-
T-klíã
W-0000030
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705002
nástavec
• dle EN 12 266-1
549,-/22,na poptávku
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• pneupohon
• s ukazatelem
• zkou‰ka vzduchem
• nevrtané, event. odli‰né vrtání pfiírub
S volným koncem vřetene
Typové značení
• typ 001 - krátká délka, PN 16, DN 40 - 600
• typ 002 - krátká délka, PN 10, DN 200 - 600
*) 4 díry
6
DN
PN
L
40
50
65
80
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
500
500
600/500
600
600
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10*)
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
10
16
mm
140
150
170
180
180
190
200
210
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
350
350
390
390
EKO®plus typ 001 (PN 16)
EKO®plus typ 002 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7818014
2.559,-/ 104,V-7818024
2.605,-/ 106,V-7818034
3.319,-/ 135,V-7818048
3.374,-/ 138,V-7818044
3.374,-/ 138,V-7818054
3.773,-/ 154,V-7818064
5.445,-/ 222,V-7818074
5.909,-/ 241,V-7810084
11.941,-/ 487,V-7818084
11.941,-/ 487,V-7810094
18.944,-/ 773,V-7818094
18.944,-/ 773,V-7810104
26.119,-/1.066,V-7818104
26.119,-/1.066,V-7210113
67.166,-/2.741,V-7218113
67.166,-/2.741,V-7210123
86.286,-/3.522,V-7218123
86.286,-/3.522,
V-7210143
146.427,-/5.977,V-7218143
146.427,-/5.977,V-7210203
198.707,-/8.111,V-7218203
198.707,-/8.111,-
• typ 003 - dlouhá délka, PN 16, DN 40 - 500
• typ 004 - dlouhá délka, PN 10, DN 200 - 600
L
mm
240
250
270
280
280
300
325
350
400
400
450
450
500
500
550
550
600
600
700
700
800
800
800
EKO®plus typ 003 (PN 16)
EKO®plus typ 004 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7816014
2.803,-/ 114,V-7816024
2.858,-/ 117,V-7816034
3.380,-/ 138,V-7816048
3.437,-/ 140,V-7816044
3.437,-/ 140,V-7816054
3.987,-/ 163,V-7816064
6.607,-/ 270,V-7816074
6.827,-/ 279,V-7814084
15.458,-/ 631,V-7816084
15.458,-/ 631,V-7814094
25.889,-/1.057,V-7816094
25.889,-/1.057,V-7814104
36.589,-/1.493,V-7816104
36.589,-/1.493,V-7214113
72.239,-/2.949,V-7216113
72.239,-/2.949,V-7214123
94.496,-/3.857,V-7216123
94.496,-/3.857,V-7214143
150.158,-/6.129,V-7216143
150.158,-/6.129,V-7214203.0REDUKO 173.784,-/7.093,-
ruční kolo
objednací ãíslo
M-0002202
M-0002202
M-0002203
M-0002203
M-0002203
M-0002204
M-0002204
M-0002204
M-0002205
M-0002205
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002216
M-0002216
M-0002216
M-0002216
M-0002216
M-0002219
M-0002219
Kã/EUR
185,-/ 8,185,-/ 8,298,-/ 12,298,-/ 12,298,-/ 12,370,-/ 15,370,-/ 15,370,-/ 15,770,-/ 31,770,-/ 31,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.862,-/ 76,1.862,-/ 76,1.862,-/ 76,1.862,-/ 76,2.625,-/107,2.625,-/107,2.625,-/107,-
Pitná voda
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
krátká, dlouhá stavební délka
produkãní skupina PG 01
PN 10, 16
DN 40 … 600
S úpravou pro elektrický servopohon (EP)
• Pfiipojení dle EN ISO 5210, pfiipojovací rozmûry naleznete v katalogov˘ch listech
Typové značení
• typ 009 - krátká délka, PN 16, DN 40 - 500
• typ 010 - krátká délka, PN 10, DN 200 - 600
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
500
500
600/500
600
600
PN
L
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
10
16
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
350
350
390
390
• typ 011 - dlouhá délka, PN 16, DN 40 - 500
• typ 012 - dlouhá délka, PN 10, DN 200 - 600
EKO®plus typ 009 (PN 16)
EKO®plus typ 010 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7448013
4.434,-/ 181,V-7448023
4.481,-/ 183,V-7448033
5.185,-/ 212,V-7448043
5.737,-/ 234,V-7448053
6.431,-/ 262,V-7448063
7.605,-/ 310,V-7448073
8.858,-/ 362,V-7440083
18.594,-/ 759,V-7448083
18.594,-/ 759,V-7440093
23.075,-/ 942,V-7448093
23.075,-/ 942,V-7440103
28.604,-/1.168,V-7448103
28.604,-/1.168,V-7420113
76.827-/ 3.136,V-7421113
76.827-/ 3.136,V-7420123
106.480,-/4.346,V-7421123
106.480,-/4.346,V-7420143
155.227,-/6.336,V-7421143
155.227,-/6.336,V-7420203.0AUMA00
na poptávku
V-7421203.0AUMA00
na poptávku
L
mm
240
250
270
280
300
325
350
400
400
450
450
500
500
550
550
600
600
700
700
800
800
800
EKO®plus typ 011 (PN 16)
EKO®plus typ 012 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7446013
4.539,-/ 185,V-7446023
4.732,-/ 193,V-7446033
5.155,-/ 210,V-7446043
5.822,-/ 240,V-7446053
6.668,-/ 272,V-7446063
8.550,-/ 349,V-7446073
9.886,-/ 404,V-7444083
21.733,-/ 887,V-7446083
21.733,-/ 887,V-7444093
29.235,-/1.193,V-7446093
29.235,-/1.193,V-7444103
36.076,-/1.472,V-7446103
36.076,-/1.472,V-7422113
82.644,-/3.373,V-7423113
82.644,-/3.373,V-7422123
115.538,-/4.716,V-7423123
115.538,-/4.716,V-7422143
162.879,-/6.648,V-7423143
162.879,-/6.648,V-7422208
177.525,-/7.246,-
3
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
pro EP
!
U DN 400 – DN 600
specifikujte
v objednávce
pro jaký typ pohonu
je šoupátko
určeno!
S elektrickým servopohonem (EP)
• po dohodû elektropohon AUMA, REGADA, Schiebel, ZPA Peãky a dal‰ích v˘robcÛ
• v˘bava dle poÏadavku zákazníka
Typové značení
• typ 016 - krátká délka, PN 16, DN 40 - 600
• typ 017 - krátká délka, PN 10, DN 200 - 600
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
500
500
600/500
600
600
PN
10
10
10
10
10
10
10
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
10
16
L
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
350
350
390
390
390
• typ 018 - dlouhá délka, PN 16, DN 40 - 500
• typ 019 - dlouhá délka, PN 10, DN 200 - 600
EKO®plus typ 016 (PN 16)
EKO®plus typ 017 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7458013
V-7458023
V-7458033
V-7458043
V-7458053
V-7458063
V-7458073
V-7450083
V-7458083
V-7450093
na poptávku
V-7458093
V-7450103
V-7458103
V-7426113
V-7427113
V-7426123
V-7427123
V-7426143
V-7427143
V-7426203.0AUMA00
na poptávku
V-7427203.0AUMA00
na poptávku
L
mm
240
250
270
280
300
325
350
400
400
450
450
500
500
550
550
600
600
700
700
800
800
800
EKO®plus typ 018 (PN 16)
EKO®plus typ 019 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7456013
V-7456023
V-7456033
V-7456043
V-7456053
V-7456063
V-7456073
V-7454083
V-7456083
V-7454093
na poptávku
V-7456093
V-7454103
V-7456103
V-7428113
V-7429113
V-7428123
V-7429123
V-7428143
V-7429143
V-7428208
V-7428203.0AUMA00
-
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
s EP
* Objednací ãíslo je pro pohon AUMA. Jin˘ elektrick˘ servopohon uvádûjte v poptávce.
7
Pitná voda
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
âSN stavební délka
PN 10
DN 40 … 500
produkãní skupina PG 01
Popis
• uzavírací víkové ‰oupátko EN 1171, EN 1074-2
• stavební délka fiada 1 âSN 13 3045 do PN 16 pro PN 10
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 dle EN 1092-2 (u DN 80 4 díry)
• plastové vodicí patky klínu
• celoplo‰nû pogumovan˘ klín
• moÏnost v˘mûny ucpávky za provozu
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
3
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• klín pogumován antibakteriální pryÏí z EPDM
• spojovací ‰rouby víka z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
s voln˘m koncem vfietene
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Příslušenství
Kč/EUR
1.078,-/44,-
T-klíã
W-0000030
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705002
nástavec
Zkoušeno
obj. číslo
549,-/22,-
• dle EN 12 266-1
Po dohodě
• pro vzduch
• u DN 80 - 8 dûr
na poptávku
Na vyžádání
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• zkou‰ka tûsnosti uzávûru za studena vzduchem
• atest, certifikát
• prÛvodní dokumentace
S volným koncem vřetene
Typové označení
• typ 005 - âSN délka, PN 10, DN 40 - 500
• typ 008 - âSN délka, DN 200, PN 16 pouze na zakázku.
Pozn.: Od DN 250 je v˘robek shodn˘ s EKO®plus dlouhá stavební délka,
objednací ãísla jsou shodná.
*) 4 díry
8
DN
L
PN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
mm
170
180
200
210
230
255
280
330
450
500
550
600
700
10
10
10
10*)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
EKO®plus typ 005 (PN 10)
objednací ãíslo
Kč/EUR
V-7806014
2.792,-/ 114,V-7806024
2.998-/ 122,V-7806034
3.557,-/ 145,V-7806044
3.662,-/ 149,V-7806054
4.070,-/ 166,V-7806064
6.748,-/ 275,V-7806074
6.673,-/ 272,V-7806084
15.113,-/ 617,V-7814094
26.391,-/1.077,V-7814104
33.440,-/1.365,V-7214113
73.642,-/3.006,V-7214123
96.331,-/3.932,V-7214143
153.074,-/6.248,-
Pitná voda
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
dlouhá stavební délka
produkãní skupina PG 01
PN 25
DN 40 … 500
Popis
• konstrukce EKO®plus
• stavební délka fiada 15 EN 558 (dfiíve F5)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 25 dle EN 1092-2
Typové označení
• typ 024 - tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40), PN 25, dlouhá stavební délka, DN 40 - 500
DN
PN
L
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
400
500
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
mm
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
600
700
EKO®plus typ 024 (PN 25) GGG-40
objednací ãíslo
V-7817014
V-7817024
V-7817034
V-7817044
V-7817054
V-7817064
V-7817074
V-7817084
V-7817094
V-7817104
V-7817124
V-7817144
Kã/EUR
2.900,-/ 118,3.072,-/ 125,3.595,-/ 147,3.758,-/ 153,4.335,-/ 177,6.760,-/ 276,7.836,-/ 320,15.449,-/ 631,26.626,-/1.087,31.802,-/1.298,107.762,-/4.398,167.066,-/6.817,-
ruční kolo
objednací ãíslo
M-0002202
M-0002202
M-0002203
M-0002203
M-0002204
M-0002204
M-0002204
M-0002205
M-0002207
M-0002207
M-0002216
M-0002216
Pitná voda
Kã/EUR
185,-/ 8,185,-/ 8,297,-/12,297,-/12,370,-/15,370,-/15,370,-/15,770,-/32,1.257,-/51,1.257,-/51,1.862,-/76,1.862,-/76,-
3
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko PN 25
s voln˘m koncem vfietene
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
s konci z PE - HD
produkãní skupina PG 01
PN 10, 16
DN 40 … 300
Popis
• konce z PE - HD jsou s rozmûrov˘m pomûrem SDR 11 (PN 16)
• konce 50/63, 80/90, 100/110, 100/125, 125/140, 150/160, 150/180, 200/200, 200/225,
250/250, 250/280, 300/315
• SDR 17 na poptávku
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Typové označení
• typ 414 - tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40), PN 16, SDR 11
DN
DA
potrubí
50
80
100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
63
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
L
mm
566
740
775
775
862
902
902
1099
1099
1388
1428
1520
EKO®plus typ 414 (PN 16)
objednací ãíslo
V-7857024
V-7857044
V-7857054
V-7857254
V-7857064
V-7857074
V-7857274
V-7857284
V-7857084
V-7857294
V-7857094
V-7857104
Kã/EUR
6.008,-/ 245,8.126,-/ 332,9.261,-/ 378,10.009,-/ 409,12.753,-/ 521,15.214,-/ 621,16.961,-/ 692,24.574,- /1.003,26.787,- /1.093,40.250,- /1.643,43.250,- /1.765,61.355,- /2.504,-
ruční kolo
objednací ãíslo
M-0002202
M-0002203
M-0002204
M-0002204
M-0002204
M-0002204
M-0002204
M-0002205
M-0002205
M-0002207
M-0002207
M-0002207
Kã/EUR
185,-/ 8,298,-/ 12,370,-/ 15,370,-/ 15,370,-/ 15,370,-/ 15,370,-/ 15,770,-/ 31,770,-/ 31,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,-
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko PN 16
s konci z PE - HD
9
Pitná voda
BAIO® EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
hrdlové
PN 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 01
Popis
• konstrukce EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
• s voln˘m koncem vfietene
• hrdlové pfiipojení BAIO®
• pro ji‰tûní proti posuvu nutno pouÏít BAIO® Stop (viz. kapitola 4)
Typové označení
• typ 413 - hrdlové BAIO® bez tûsnûní
3
DN
BAIO® EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
hrdlové
80
100
125
150
200
DA plast. D litin.
potrubí potrubí
90
98
110
118
140
144
160
170
225
222
BAIO® EKO®plus typ 413
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7819044
3.585,-/ 146,V-7819054
3.658,-/ 149,V-7819064
6.806,-/ 278,V-7819074
6.333,-/ 259,V-7819084
9.583,-/ 391,-
Ceny jsou bez tûsnûní.
Tûsnûní TYTON pro potrubí z tvárné litiny a GKS pro plastové potrubí
objednávejte zvlá‰È, bude Vám ov‰em dodán úpln˘ smontovan˘ komplet.
·oupátka bez ji‰tûní posuvu DN 50 aÏ DN 65 na poptávku.
Pro odpadní vodu lze dodat klín s pryÏí NBR.
BAIO® Stop ji‰tûní proti posuvu.
Ceny jsou uvedeny v kapitole 4.
BAIO® Stop s ji‰tûním proti posuvu pro v‰echny typy potrubí
10
Pitná voda
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
nátrubkové
produkãní skupina PG 01
PN 16
DN 80 … 200
Popis
• konstrukce EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
• s voln˘m koncem vfietene
• jin˘ prÛmûr venkovního nátrubku po dohodû
Typové označení
• typ 407 - nátrubkové, tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• typ 408 - s nastavovacími pfiírubami, tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40)
PN 16, DN 80 - 200
3
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
nátrubkové s voln˘m koncem vfietene
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
nátrubkové s nastavovacími pfiírubami
a pryÏov˘mi manÏetami
DN
80
100
150
200
L
max
mm
350
375
422
499
PN
EKO®plus typ 407
16
16
16
16
objedn. ãíslo
Kã/EUR
V-7824044
4.709,-/ 192,V-7824054
6.282,-/ 256,V-7824074
8.516,-/ 348,V-7824084 12.997,-/ 530,-
EKO®plus typ 408
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7824044.0P00000 6.306,-/ 257,V-7824054.0P00000 8.057,-/ 329,V-7824074.0P00000 10.952,-/ 447,V-7824084.0P00000 19.605,-/ 800,-
*L min
D
mm nátrubek
234
221
278
312
98
118
170
222
*L min - minimální stavební délka
11
Odpadní voda
Mořská voda
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
krátká, dlouhá stavební délka
PN 10, 16
DN 40 … 600
produkãní skupina PG 01
Popis
• uzavírací víkové ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 - 4A)
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4), 15 EN 558 (dfiíve F5)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a 16 dle EN 1092-2
• plastové vodicí patky klínu
• celoplo‰nû pogumovan˘ klín
• moÏnost v˘mûny ucpávky za provozu
Určeno
• pro odpadní a mofiskou vodu pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
3
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• klín pogumován pryÏí NBR pro odpadní vodu, pryÏí EPDM pro mofiskou vodu
• vfietenová matice z bronzu pro mofiskou vodu
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4057
• spojovací ‰rouby víka z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
s voln˘m koncem vfietene
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Příslušenství
obj. číslo
T-klíã
W-0000030
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705002
nástavec
Kč/EUR
1.078,-/44,-
549,-/22,-
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• pro elektrické servopohony AUMA, REGADA, SCHIEBEL, ZPA Peãky a dal‰í
• pneupohon
• s ukazatelem
na poptávku
Na vyžádání
• zkou‰ka tûsnosti uzávûru za studena vzduchem
• atest, certifikát
• prÛvodní dokumentace
S volným koncem vřetene
Typové značení
• typ 201 - krátká délka, PN 16, DN 40 - 600
• typ 202 - krátká délka, PN 10, DN 200 - 600
DN
PN
L
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
500
500
600/500
600
600
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
10
16
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
350
350
390
390
390
EKO®plus typ 201 (PN 16)
EKO®plus typ 202 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7818015.17CRBR0
2.960,-/ 121,V-7818025.17CRBR0
3.019,-/ 123,V-7818035.17CRBR0
3.812,-/ 156,V-7818045.17CRBR0
3.906,-/ 159,V-7818055.17CRBR0
4.102,-/ 167,V-7818065.17CRBR0
6.201,-/ 253,V-7818075.17CRBR0
6.337,-/ 259,V-7810085.17CRBR0
13.827,-/ 564,V-7818085.17CRBR0
13.827,-/ 564,V-7810095.17CRBR0
21.763,-/ 888,V-7818095.17CRBR0
21.763,-/ 888,V-7810105.17CRBR0
27.369,-/ 1.117,V-7818105.17CRBR0
27.369,-/ 1.117,V-7210115
68.361,-/ 2.790,V-7218115
68.361,-/ 2.790,V-7210125.17CRBR0
87.962,-/ 3.590,V-7218125
87.962,-/ 3.590,V-7217145
157.704,-/ 6.437,V-7218145
157.704,-/ 6.437,V-7210205.17CRBR0 199.000,-/ 8.123,V-7218205.17CRBR0 199.000,-/ 8.123,-
Typ 205 pro mofiskou vodu - na poptávku!
12
• typ 203 - dlouhá délka, PN 16, DN 40 - 500
• typ 204 - dlouhá délka, PN 10, DN 200 - 600
L
mm
240
250
270
280
300
325
350
400
400
450
450
500
500
550
550
600
600
700
700
800
800
800
EKO®plus typ
EKO®plus typ
objednací ãíslo
V-7816015.17CRBR0
V-7816025.17CRBR0
V-7816035.17CRBR0
V-7816045.17CRBR0
V-7816055.17CRBR0
V-7816065.17CRBR0
V-7816075.17CRBR0
V-7814085.17CRBR0
V-7816085.17CRBR0
V-7814095.17CRBR0
V-7816095.17CRBR0
V-7814105.17CRBR0
V-7816105.17CRBR0
V-7214115
V-7216115
V-7214125
V-7216125
V-7214145
V-7216145
V-7214205.0REDUKO
-
203 (PN 16)
204 (PN 10)
Kã/EUR
3.100,-/ 127,3.256,-/ 133,3.927,-/ 160,4.024,-/ 164,4.683,-/ 191,6.891,-/ 281,7.432,-/ 303,16.305,-/ 666,16.305,-/ 666,27.658,-/ 1.129,27.658,-/ 1.129,34.737,-/ 1.418,34.737,-/ 1.418,78.185,-/ 3.191,78.185,-/ 3.191,96.523,-/ 3.940,96.523,-/ 3.940,164.188,-/ 6.702,164.188,-/ 6.702,na poptávku
-
ruční kolo
objednací ãíslo
M-0002202
M-0002202
M-0002203
M-0002203
M-0002204
M-0002204
M-0002204
M-0002205
M-0002205
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002216
M-0002216
M-0002216
M-0002216
M-0002219
M-0002219
M-0002219
Kã/EUR
185,-/ 8,185,-/ 8,298,-/ 12,298,-/ 12,370,-/ 15,370,-/ 15,370,-/ 15,770,-/ 31,770,-/ 31,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.257,-/ 51,1.862,-/ 76,1.862,-/ 76,1.862,-/ 76,1.862,-/ 76,2.625,-/ 107,2.625,-/ 107,2.625,-/ 107,-
Plyn
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
krátká, dlouhá stavební délka
produkãní skupina PG 01
PN 10, 16
DN 40 … 600
Popis
• uzavírací víkové ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 - 4A, 4B)
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4), 15 EN 558 (dfiíve F5)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10, 16 dle EN 1092-2
• plastové vodicí patky klínu
• celoplo‰nû pogumovan˘ klín
• moÏnost v˘mûny ucpávky za provozu
Určeno
• pro plynná paliva a vzduch pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C a pracovním
pfietlaku max. 1,6 MPa, pro DN 350 aÏ 600 max. pfietlak 1,0 MPa
3
Materiál
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• klín pogumován pryÏí z NBR
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• spojovací ‰rouby víka z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
s voln˘m koncem vfietene
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní povrchová ochrana dle GSK Ïlut˘m epoxidov˘m prá‰kem
Příslušenství
Zkoušeno
T-klíã
• dle EN 12 266-1 a DIN 32 30 díl 5 PG 3
Po dohodě
• nevrtané, event. odli‰né vrtání pfiírub
• u DN 80 - 4 díry
• s ukazatelem
obj. číslo
Kč/EUR
W-0000030
1. 078,-/44,-
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
V-8705202
nástavec
895,-/37,na poptávku
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
S volným koncem vřetene
Typové značení
• typ 301 - krátká délka, PN 16, DN 40 - 300, 500
• typ 302 - krátká délka, PN 10, DN 200 - 500
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
400
500
PN
L
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
10
10
10
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
230
250
250
270
270
290
310
350
EKO®plus typ 301 (PN 16)
EKO®plus typ 302 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7818017
3.465,-/ 141,V-7818027
3.605,-/ 147,V-7818037
4.540,-/ 185,V-7818047
4.553,-/ 186,V-7818057
5.127,-/ 209,V-7818067
7.097,-/ 290,V-7818077
7.857,-/ 321,V-7810087
15.852,-/ 647,V-7818087
15.852,-/ 647,-V-7810097
23.417,-/ 956,V-7818097
23.417,-/ 956,V-7810107
30.417,-/ 1.242,V-7818107
30.417,-/ 1.242,V-7810117
73.883,-/ 3.016,V-7810127
93.890,-/ 3.832,V-7810147
153.714,-/ 6.274,-
• typ 303 - dlouhá délka, PN 16, DN 40 - 300, 500
• typ 304 - dlouhá délka, PN 10, DN 200 - 300, 500
L
mm
240
250
270
280
300
325
350
400
400
450
450
500
500
550
600
700
EKO®plus typ 303 (PN 16)
EKO®plus typ 304 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7816017
3.752,-/ 153,V-7816027
3.869,-/ 158,V-7816037
4.389,-/ 179,V-7816047
4.813,-/ 196,V-7816057
5.513,-/ 225,V-7816067
7.743,-/ 316,V-7816077
9.133,-/ 373,V-7814087
18.362,-/ 749,V-7816087
18.362,-/ 749,V-7814097
29.824,-/ 1.217,V-7816097
29.824,-/ 1.217,V-7814107
37.962,-/ 1.549,V-7816107
37.962,-/ 1.549,–
–
–
–
–
–
ruční kolo
objedn.ãíslo
M-0002202
M-0002202
M-0002203
M-0002203
M-0002204
M-0002204
M-0002204
M-0002205
M-0002205
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002207
M-0002216
Kã/EUR
185,-/ 8,185,-/ 8,298,-/12,298,-/12,370,-/15,370,-/15,370,-/15,770,-/31,770,-/31,1.257,-/51,1.257,-/51,1.257,-/51,1.257,-/51,1.257,-/51,1.257,-/51,1.862,-/76,-
·oupátko DN 600 na poptávku.
·oupátko DN 500 fiada 15, DN 600 fiada 14, DN 600/500 fiada 15 moÏno dodat s obtokem uzavfien˘m zaslepovacími
pfiírubami.
·oupátko DN 350, DN 400 a DN 500 lze dodat i s vrtáním PN 16 pfii max. prac. pfietlaku 1MPa!
13
Plyn
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
s konci z PE - HD
PN 10
DN 50 … 300
produkãní skupina PG 01
Popis
• konstrukce EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko pro plyn
• konce z PE - HD jsou standardní s rozmûrov˘m pomûrem SDR 11
• konce 50/63, 80/90, 100/110, 100/125, 125/140, 150/160, 150/180, 200/200, 200/225,
250/250, 250/280 a 300/315
Určeno
• pro plynná paliva a vzduch pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C a pracovním
pfietlaku max. 1,0 MPa u SDR 11, max. 0,4 MPa u SDR 17
Typové označení
3
• typ 314 - tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40), PN 10
EKO plus Mûkkotûsnicí‰oupátko PN 10
s konci z PE - HD
DN
DA
potrubí
50
80
100
100
125
150
150
200
200
250
250
300
63
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
®
* SDR 17,6 na poptávku
L
EKO®plus typ 314 (PN 10)
objednací ãíslo
V-7857027
V-7857047
V-7857057
V-7857257
Kã/EUR
6.308,-/ 257,8.532,-/ 348,9.724,-/ 397,10.510,-/ 429,-
objednací ãíslo
M-0002202
M-0002203
M-0002204
M-0002204
Kã/EUR
185,-/8,298,-/12,370,-/15,370,-/15,-
902
982
1099
1129
1388
1428
1520
V-7857077
V-7857277
V-7857287
V-7857087
V-7857297
V-7857097
V-7857107
15.974,-/ 652,17.809,-/ 727,25.803,-/1.053,28.126,-/1.148,42.263,-/1.725,45.413,-/1.854,64.423,-/2.630,-
M-0002204
M-0002204
M-0002205
M-0002205
M-0002207
M-0002207
M-0002207
370,-/15,370,-/15,770,-/31,770,-/31,1257,-/51,1257,-/51,1257,-/51,-
BAIO® EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
hrdlové
PN 16
DN 80 … 200
ruční kolo
mm
566
740
775
775
Plyn
produkãní skupina PG 01
Popis
• konstrukce EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
• hrdlové ‰oupátko BAIO® Systém, moÏnost jistit potrubí proti posuvu BAIO® Stopem
• BAIO® Stop pro ji‰tûní proti posuvu v kapitole 4
Určeno
• pro plynná paliva a vzduch pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C a pracovním
pfietlaku max. 1,6 MPa
Typové označení
• typ 313 - hrdlové BAIO® pro plyn
DN
BAIO® EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
hrdlové
80
100
125
150
200
D plast. D litin.
BAIO® EKO®plus typ 313
potrubí potrubí objednací ãíslo
Kã/EUR
90
98
V-7819047
5.036,-/206,110
118
V-7819057
5.500,-/224,140
144
V-7819067
8.490,-/347,160
170
V-7819077
9.520,-/388,225
222
V-7819087 11.544,-/471,-
Ceny jsou bez tûsnûní. GKS tûsnûní pro plyn je nutné objednat s uvedením vnûj‰ího prÛmûru potrubí!
14
Voda, pitná voda
Odpadní voda
Vzduch
EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko
tfimenové, krátká, dlouhá stavební délka
produkãní skupina PG 01
PN 10, 16
DN 40 … 500
Popis
• uzavírací tfimenové ‰oupátko EN 1171, EN 1074-2
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4), 15 EN 558 (dfiíve F5)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10, 16 dle EN 1092-2
• plastové vodicí patky klínu
• celoplo‰nû pogumovan˘ klín
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou, surovou a odpadní vodou, vzduchem pfii dovolené pracovní
teplotû do 50°C
Materiál
3
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• klín pogumován pryÏí z EPDM pro pitnou vodu, pryÏí NBR pro odpadní vodu
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021pro pitnou vodu, z 1.4057 pro odpadní vodu
• spojovací ‰rouby víka z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
Ochrana proti korozi
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
tfimenové s ruãním kolem
krátká stavební délka
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266-1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• elektrick˘ servopohon
• u DN 80 - 4 díry
• zkou‰ka vzduchem
• odli‰né vrtání pfiírub
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátko
tfimenové s ruãním kolem
dlouhá stavební délka
S ručním kolem
Typové značení
• typ 601 - krátká délka, PN 16, DN 40 - 500
• typ 602 - krátká délka, PN 10, DN 200 - 500
DN
PN
L
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
230
250
250
270
270
EKO®plus typ 601 (PN 16)
EKO®plus typ 602 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7878014
7.111,-/ 290,V-7878024
7.205,-/ 294,V-7878034
8.238,-/ 336,V-7878044
8.363,-/ 341,V-7878054
9.950,-/ 406,V-7878064
11.082,-/ 452,V-7878074
11.434,-/ 467,V-7870084
17.673,-/ 721,V-7878084
17.673,-/ 721,V-7870094
35.900,-/1.465,V-7878094
35.900,-/1.465,V-7870104
39.846,-/1.626,V-7878104
39.846,-/1.626,-
DN 350, DN 400 a DN 500 na poptávku.
15
Voda
Pára
IKO®plus Kovotěsnicí šoupátko
víkové, krátká stavební délka
PN 6
DN 40 … 300
produkãní skupina PG 02
Popis
• uzavírací ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 -2D, -2E)
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 6 dle EN 1092-2
Určeno
• pro vodu a páru a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû pro mosazná sedla
do 150°C, pro nerezová sedla do 200°C
3
Materiál
IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátko PN 6
s ruãním kolem
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• bezazbestové tûsnûní
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• tûsnicí sedla mosaz/mosaz nebo nerez/nerez
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr, epoxidov˘ nástfiik po dohodû
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• jiné provozní tekutiny (nutné konzultovat s v˘robcem)
• nevrtané, event. odli‰né vrtání pfiírub
• pfiíruby typu A (bez tûsnicí li‰ty) s tûsnicí plochou
• s ukazatelem, s uzamykáním ruãního kola
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 001 - s ruãním kolem, sedla mosaz/mosaz, DN 40 - 300, do 150°C
• Typ 002 - s ruãním kolem, sedla nerez/nerez, DN 40 - 300, 200°C
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
16
L
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
PN
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
IKO®plus typ 002 (200°C)
IKO®plus typ 001 (150°C)
objednací ãíslo
Kã/EURO
objednací ãíslo
Kã/EURO
V-7145610
2.800,-/ 114,V-7146010
3.543,-/ 145,V-7145620
2.965,-/ 121,V-7146020
3.722,-/ 152,V-7145630
3.507,-/ 143,V-7146030
4.267,-/ 174,V-7145640
4.004,-/ 163,V-7146040
4.873,-/ 199,V-7145650
4.975,-/ 203,V-7146050
6.381,-/ 260,V-7145660
6.762,-/ 276,V-7146060
8.072,-/ 329,V-7145670
8.588,-/ 351,V-7146070 10.517,-/ 429,V-7145680
11.909,-/ 486,V-7146080 14.414,-/ 576,V-7145690
18.213,-/ 743,V-7146090 20.615,-/ 841,V-7145700
24.452,-/ 998,V-7146100 28.207,-/1.151,-
Voda
Pára
IKO®plus Kovotěsnicí šoupátko
víkové, krátká stavební délka
produkãní skupina PG 02
PN 10
DN 40 … 300
Popis
• uzavírací ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 -2C, -2B)
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 dle EN 1092-2
Určeno
• pro vodu a páru a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû pro mosazná sedla
do 150°C, pro nerezová sedla do 200°C
3
Materiál
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• bezazbestové tûsnûní
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• tûsnicí sedla mosaz/mosaz nebo nerez/nerez
IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátko PN 10
s ruãním kolem
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr, epoxidov˘ nástfiik po dohodû
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• pro jiné provozní tekutiny (nutno konzultovat s v˘robcem)
• pfiíruby typu A (bez tûsnicí li‰ty) s rovnou tûsnicí plochou
• s ukazatelem, s uzamykáním ruãního kola
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 101 - s ruãním kolem, sedla mosaz/mosaz, DN 40 - 300, 150°C
• Typ 102 - s ruãním kolem, sedla nerez/nerez, DN 40 - 300, 200°C
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
L
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
IKO®plus typ 101 (150°C)
IKO®plus typ 102 (200°C)
objednací ãíslo
Kã/EURO
objednací ãíslo
Kã/EURO
V-7245610
2.938,-/ 120,- V-7246010
3.663,-/ 149,V-7245620
3.093,-/ 126,- V-7246020
3.839,-/ 157,V-7245630
3.663,-/ 149,- V-7246030
4.373,-/ 179,V-7245640
4.173,-/ 170,- V-7246040
4.993,-/ 204,V-7245650
5.315,-/ 217,- V-7246050
6.954,-/ 284,V-7245660
6.433,-/ 263,- V-7246060
7.812,-/ 319,V-7245670
8.718,-/ 356,- V-7246070
10.714,-/ 437,V-7245680
12.465,-/ 509,- V-7246080
14.944,-/ 610,V-7245690
21.505,-/ 878,- V-7246090
22.975,-/ 938,V-7245700
26.111,-/1.066,- V-7246100
29.764,-/1.215,-
17
Voda
Pára
IKO®plus Kovotěsnicí šoupátko
víkové, dlouhá stavební délka
PN 10, 16
DN 40 … 300
produkãní skupina PG 02
Popis
• uzavírací ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 -2H, -2G)
• stavební délka fiada 15 EN 558 (dfiíve F5)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16 dle EN 1092-2
Určeno
• pro vodu a páru a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû pro mosazná sedla
do 150°C, pro nerezová sedla do 200°C
3
Materiál
IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátko PN 16
s ruãním kolem
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• bezazbestové tûsnûní
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• tûsnicí sedla mosaz/mosaz nebo nerez/nerez
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr, epoxidov˘ nástfiik po dohodû
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• jiné provozní tekutiny (nutné konzultovat s v˘robcem)
• nevrtané, event. odli‰né vrtání pfiírub
• pfiíruby typu A (bez tûsnicí li‰ty) s rovnou tûsnicí plochou
• s ukazatelem, s uzamykáním ruãního kola
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 201 - s ruãním kolem, sedla mosaz/mosaz, DN 40 - 300, 150°C
• Typ 202 - s ruãním kolem, sedla nerez/nerez, DN 40 - 300, 200°C
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
200
250
300
18
L
mm
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
400
450
500
PN
10a16
10a16
10a16
10a16
10a16
10a16
10a16
16
16
16
10
10
10
IKO®plus typ 201 (150°C)
IKO®plus typ 202 (200°C)
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7345610
3.373,-/ 138,- V-7346010
4.185,-/ 171,V-7345620
3.675,-/ 150,- V-7346020
4.416,-/ 180,V-7345630
4.635,-/ 189,- V-7346030
5.495,-/ 224,V-7345640
5.242,-/ 214,- V-7346040
6.215,-/ 254,V-7345650
6.006,-/ 245,- V-7346050
7.750,-/ 316,V-7345660
8.760,-/ 358,- V-7346060 10.388,-/ 424,V-7345670
11.199,-/ 457,- V-7346070 13.312,-/ 543,V-7345680
14.847,-/ 606,- V-7346080 17.273,-/ 705,V-7345690
22.322,-/ 911,- V-7346090 25.143,-/1.026,V-7345700
30.920,-/1.262,- V-7346100 35.077,-/1.432,V-7345688
14.847,-/ 606,- V-7346088 17.273,-/ 705,V-7345698
22.322,-/ 911,- V-7346098 25.143,-/1.026,V-7345708
30.920,-/1.262,- V-7346108 35.077,-/1.432,-
Voda
Pára
IKO®plus Kovotěsnicí šoupátko
tfimenové, krátká stavební délka
produkãní skupina PG 02
PN 6
DN 40 … 300
Popis
• ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 -3D, -3E)
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 6 dle EN 1092-2
• s ruãním kolem
Určeno
• pro vodu a páru a neagresivní tekutiny. ·oupátko s mosazn˘mi sedly pfii dovolené
pracovní teplotû do 150°C, s nerezov˘mi sedly pfii dovolené pracovní teplotû do 200°C
3
Materiál
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• bezazbestové tûsnûní
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• tûsnicí sedla mosaz/mosaz nebo nerez/nerez
IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátko PN 6
s ruãním kolem
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• pro jiné provozní tekutiny a oleje, nutno konzultovat s v˘robcem
• pfiíruby typu A (bez tûsnicí li‰ty) s rovnou tûsnicí plochou
• s elektropohonem ZPA Peãky, REGADA, AUMA a SCHIEBEL. V˘bava dle poÏadavku
zákazníka.
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 501 - sedla mosaz/mosaz, DN 40 - 300, 150°C
• Typ 502 - sedla nerez/nerez, DN 40 - 300, 200°C
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
L
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
PN
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
IKO®plus typ 501 (150°)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7175610
3.517,-/ 144,V-7175620
3.651,-/ 149,V-7175630
4.296,-/ 175,V-7175640
4.510,-/ 184,V-7175650
5.469,-/ 223,V-7175660
7.856,-/ 321,V-7175670
8.845,-/ 361,V-7175680
13.732,-/ 560,V-7175690
20.895,-/ 853,V-7175700
27.120,-/1.107,-
IKO®plus typ 502 (200°)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7176010
4.073,-/ 166,V-7176020
4.217,-/ 172,V-7176030
4.812,-/ 196,V-7176040
5.052,-/ 206,V-7176050
6.436,-/ 263,V-7176060
8.866,-/ 362,V-7176070
10.202,-/ 416,V-7176080
15.742,-/ 643,V-7176090
22.131,-/ 903,V-7176100
28.979,-/1.183,-
19
Voda
Pára
IKO®plus Kovotěsnicí šoupátko
tfimenové, krátká stavební délka
PN 10
DN 40 … 300
produkãní skupina PG 02
Popis
• uzavírací ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 -3C, -3B)
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 dle EN 1092-2
Určeno
• pro vodu a páru a neagresivní tekutiny. ·oupátko s mosazn˘mi sedly pfii dovolené
pracovní teplotû do 150°C, s nerezov˘mi sedly pfii dovolené pracovní teplotû do 200°C
3
Materiál
IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátko PN 10
s ruãním kolem
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• bezazbestové tûsnûní
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• tûsnicí sedla mosaz/mosaz nebo nerez/nerez
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• pro jiné provozní tekutiny, vzduch a oleje, nutno konzultovat s v˘robcem
• nevrtané, event. odli‰né vrtání pfiírub
• pfiíruby typu A (bez tûsnicí li‰ty) s rovnou tûsnicí plochou
• s elektropohonem ZPA Peãky, REGADA, AUMA a SCHIEBEL. V˘bava dle poÏadavku
zákazníka.
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• zkou‰ka tûsnosti uzávûru za studena vzduchem
Typové označení
• Typ 503 - sedla mosaz/mosaz, DN 40 - 300, 150°C
• Typ 504 - sedla nerez/nerez, DN 40 - 300, 200°C
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
20
L
mm
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
IKO®plus typ 503 (150°C)
IKO®plus typ 504 (200°C)
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7275610
3.528,-/ 144,V-7276010
4.083,-/ 167,V-7275620
3.651,-/ 149,V-7276020
4.220,-/ 172,V-7275630
4.296,-/ 175,V-7276030
4.812,-/ 196,V-7275640
4.510,-/ 184,V-7276040
5.052,-/ 206,V-7275650
5.470,-/ 223,V-7276050
6.436,-/ 263,V-7275660
7.857,-/ 321,V-7276060
8.866,-/ 362,V-7275670
8.844,-/ 361,V-7276070
10.202,-/ 416,V-7275680 13.733,-/ 561,V-7276080
15.742,-/ 643,V-7275690 19.711,-/ 805,V-7276090
22.179,-/ 905,V-7275700 25.414,-/1.037,V-7276100
28.889,-/1.179,-
Voda
Pára
IKO®plus Kovotěsnicí šoupátko
tfimenové, dlouhá stavební délka
produkãní skupina PG 02
PN 10, 16
DN 40 … 300
Popis
• uzavírací ‰oupátko EN 1171 (DIN 3352 -3N, -3M)
• stavební délka fiada 15 EN 558 (dfiíve F5)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16 dle EN 1092-2
• s ruãním kolem
Určeno
• pro vodu a páru a neagresivní tekutiny. ·oupátko s mosazn˘mi sedly pfii dovolené
pracovní teplotû do 150°C, s nerezov˘mi sedly pfii dovolené pracovní teplotû do 200°C
3
Materiál
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• bezazbestové tûsnûní
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• tûsnicí sedla mosaz/mosaz nebo nerez/nerez
IKO®plus Kovotûsnicí ‰oupátko PN 16
s ruãním kolem
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• pro jiné provozní tekutiny, oleje a vzduch, nutno konzultovat s v˘robcem
• pfiíruby typu A (bez tûsnicí li‰ty) s rovnou tûsnicí plochou
• s elektropohonem ZPA Peãky, REGADA, AUMA a SCHIEBEL. V˘bava dle poÏadavku
zákazníka.
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• zkou‰ka tûsnosti uzávûru za studena vzduchem
Typové označení
• Typ 505 - sedla mosaz/mosaz, DN 40 - 300, 150°C
• Typ 506 - sedla nerez/nerez, DN 40 - 300, 200°C
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
200
250
300
L
mm
240
250
270
280
300
325
350
400
450
500
400
450
500
PN
10a16
10a16
10a16
10a16
10a16
10a16
10a16
16
16
16
10
10
10
IKO®plus typ 505 (150°C)
IKO®plus typ 506 (200°C)
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7375610
3.629,-/ 148,- V-7376010
4.186,-/ 171,V-7375620
3.872,-/ 158,- V-7376020
4.440,-/ 181,V-7375630
4.666,-/ 190,- V-7376030
5.182,-/ 211,V-7375640
4.711,-/ 192,- V-7376040
5.253,-/ 214,V-7375650
5.676,-/ 232,- V-7376050
6.734,-/ 275,V-7375660
8.120,-/ 331,- V-7376060
9.128,-/ 373,V-7375670
10.138,-/ 414,- V-7376070 11.495,-/ 469,V-7375680
15.228,-/ 622,- V-7376080 17.238,-/ 704,V-7375690
21.696,-/ 886,- V-7376090 24.314,-/ 992,V-7375700
29.042,-/ 1.185,- V-7376100 32.516,-/1.327,V-7375688
15.228,-/ 622,- V-7376088 17.238,-/ 704,V-7375698
21.696,-/ 886,- V-7376098 24.314,-/ 992,V-7375708
29.042,-/ 1.185,- V-7376108 32.516,-/1.327,-
21
Voda
Hydrosměs
HAK Kovotěsnicí šoupátko
tfimenové, odstruskovací, âSN stavební délka
PN 10
DN 200 … 300
produkãní skupina PG 02
Popis
• jednosmûrné uzavírací ‰oupátko
• stavební délka fiada 1, EN âSN 13 3045 do PN 16
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 dle EN 1092-2
Určeno
• pro hydrosmûsi (voda + ‰kvára, event. popel) s max. velikostí ãástic o prÛmûru 70mm
pfii dovolené pracovní teplotû do 65°C a dovoleném pracovním pfietlaku do 1,0 MPa
3
Materiál
HAK Kovotûsnicí ‰oupátko
s ruãním kolem
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-JL 1030 (GG-20)
• bezazbestové tûsnûní
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• tûsnicí sedla nerez/pryÏ
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• nevrtané, event. odli‰né vrtání pfiírub
• pfiíruby typu A (bez tûsnicí li‰ty)
• dal‰í pfiíslu‰enství k elektropohonu
HAK Kovotûsnicí ‰oupátko
s úpravou pro EP
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Elektrický servopohon (EP)
• úprava pro elektropohon DIN 3338, pfiipojovací tvar C
• s elektropohonem ZPA Peãky, REGADA, AUMA a SCHIEBEL. V˘bava dle poÏadavku
zákazníka.
Typové označení
• Typ 601 - s ruãním kolem, PN 10, DN 200 - 300
• Typ 602 - pro EP, PN 10, DN 200 - 300
• Typ 603 - s EP, PN 10, DN 200 - 300
HAK Kovotûsnicí ‰oupátko
s EP
DN
200
250
300
22
L
mm
330
450
500
PN
10
10
10
HAK typ 601
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7294089.0INOVA0 28.297,-/1.155,V-7294099.0INOVA0 37.513,-/1.531,V-7294109.0INOVA0 52.331,-/2.136,-
HAK typ 602
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7498089.0INOVA0 43.604,-/1.780,V-7498099.0INOVA0 54.979,-/2.244,V-7498109.0INOVA0 72.622,-/2.964,-
HAK typ 603
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7493089.0INOVA0
na poptávku
V-7493099.0INOVA0
na poptávku
V-7493109.0INOVA0
na poptávku
Pitná voda
BETA® 200 BAIO® Měkkotěsnicí šoupátko
hrdlové MU/MU
produkãní skupina PG 30
PN 16
DN 80 … 200
Popis
• konstrukce BETA® 200 Mûkkotûsnicí ‰oupátko
• pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏety nejsou souãástí hrdel ‰oupátka
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
Typové označení
• typ 006 - hrdlové BAIO®
DN
80
100
125
150
200
L
mm
333
355
374
387
420
PN
16
16
16
16
16
BETA® 200 BAIO® typ 006
objedn. ãíslo
Kã/EUR
V-7909443 3.447,-/ 141,V-7909453 4.202,-/ 172,V-7909463 5.554,-/ 227,V-7909473 6.476,-/ 264,V-7909483 12.053,-/ 492,-
BETA® 200 BAIO® Mûkkotûsnicí ‰oupátko
hrdlové MU/MU
4
Ceny jsou bez tûsnûní.
Tûsnûní TYTON pro potrubí z tvárné litiny a GKS pro plastové potrubí
objednávejte zvlá‰È, bude Vám ov‰em dodán úpln˘ smontovan˘ komplet.
Ceny tûsnûní str. 30.
Pitná voda
BETA® 200 BAIO® Měkkotěsnicí šoupátko
hrdlo/nátrubek MU/SP
produkãní skupina PG 30
PN 16
DN 80 … 200
Popis
• konstrukce BETA 200 Mûkkotûsnicí ‰oupátko
• hrdlo pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏeta hrdla není souãástí objednávky
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
®
Typové označení
• typ 004
DN
80
100
125
150
200
L
mm
330
350
370
388
430
PN
16
16
16
16
16
BETA® 200 BAIO® typ 004
objedn. ãíslo
Kã/EUR
V-7910443
3.508,-/143,V-7910453
3.999,-/163,V-7910463
5.749,-/235,V-7910473
6.636,-/271,V-7910483 13.527,-/552,-
BETA® 200 BAIO® Mûkkotûsnicí ‰oupátko
hrdlo/nátrubek MU/SP
Ceny jsou bez tûsnûní.
Tûsnûní TYTON pro potrubí z tvárné litiny a GKS pro plastové potrubí
objednávejte zvlá‰È, bude Vám ov‰em dodán úpln˘ smontovan˘ komplet.
Ceny tûsnûní str. 30.
23
Pitná voda
BETA® 200 BAIO® Měkkotěsnicí šoupátko
pfiíruba/nátrubek FL/SP
PN 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 30
Popis
• konstrukce BETA® 200 Mûkkotûsnicí ‰oupátko
Typové označení
• typ 001 - pfiipojovací rozmûry PN 16
• typ 002 - pfiipojovací rozmûry PN 10
DN
BETA® 200 BAIO® Mûkkotûsnicí ‰oupátko
pfiíruba/nátrubek FL/SP
80
100
125
150
200
200
L
mm
261
270
292
307
339
339
PN
10a16
10a16
10a16
10a16
16
10
BETA® 200 BAIO® typ 001
BETA® 200 BAIO® typ 002
objedn.ãíslo
Kã/EUR
objedn.ãíslo
Kã/EUR
V-7911043
3.797,-/155,V-7911053
4.091,-/167,V-7911063
6.063,-/247,V-7911073
6.278,-/256,V-7911083
9.880,-/403,7912083
9.880,-/403,-
4
Pitná voda
HYDRUS® BAIO® Podzemní hydrant
PN 16
DN 80
produkãní skupina PG 33
Popis
• konstrukce HYDRUS®, popis str. 51
• standard se smaltovan˘m vnitfikem a sedlem z mosazi
• po dohodû provedení s epoxidov˘m vnitfikem a sedlem z tvárné litiny
Typové označení
• typ 01 – DN 80, dvojit˘ uzávûr, se samouzavíracím víãkem v˘toku hydrantu
• typ 02 – DN 80, dvojit˘ uzávûr, s plastov˘m víãkem v˘toku hydrantu
Se smaltovaným vnitřkem a sedlem s mosazi
DN
80
80
80
80
HYDRUS® BAIO® Podzemní hydrant
24
Rd
m
0,82
1,00
1,25
1,50
HYDRUS® BAIO®-G2 typ 01
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8672660
9.715,-/ 397,V-8672661
10.327,-/ 421,V-8672662
11.094,-/ 453,V-8672663
11.940,-/ 487,-
Pozn. Po dohodû provedení s jednoduch˘m uzávûrem.
HYDRUS® BAIO®-G2 typ 02
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8672650
9.211,-/ 376,V-8672651
9.822,-/ 401,V-8672652
10.590,-/ 432,V-8672653
11.435,-/ 467,-
Pitná voda
BEV-G BAIO® Od- a zavzdušňovací souprava
produkãní skupina PG 17
PN 16
DN 80
Popis
• konstrukce BEV-G viz. str. 96
Typové označení
• typ 001
DN
80
80
80
80
Rd
m
1,0
1,25
1,5
1,75
BEV-G BAIO® typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8601210
20.969,-/ 856,V-8601211
22.120,-/ 903,V-8601212
36.035,-/1.471,V-8601213
42.752,-/1.745,BEV-G BAIO® Od- a zavzdu‰Àovací souprava
4
Pitná voda
BAIO® EMS-kus
produkãní skupina PG 08
PN 16
DN 80 … 200
Popis
• pro napojení systému na pÛvodní potrubí
• z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• pro potrubí z tvárné litiny, pro PVC potrubí na poptávku
Typové označení
• typ 001 - pro kovová potrubí
• typ 002 - pro potrubí z PVC (na zakázku)
DN
80
100
125
150
200
BAIO® EMS-kus, typ 001
objednací ãíslo
V-8320044
V-8320054
V-8320064
V-8320074
V-8320084
Kã/EURO
3.764,-/ 154,4.320,-/ 176,5.804,-/ 237,6.725,-/ 274,9.547,-/ 390,-
BAIO® EMS-kus
25
Pitná voda
BAIO® S-kus
PN 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 25
Popis
• prodluÏovací kus
• z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Typové označení
• typ 001
DN
BAIO S-kus
®
4
80
80
100
100
125
150
200
montáž.
délka
mm
45
330
45
290
50
50
50
BAIO® S-kus
typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-2963115.G00 1.486,-/ 61,H-2963116.G00 2.039,-/ 83,H-2963117.G00 1.979,-/ 81,H-2963118.G00 2.260,-/ 92,H-2963119.G00 2.252,-/ 92,H-2963120.G00 2.418,-/ 99,H-2963121.G00 2.952,-/120,-
Pitná voda
BAIO® MMT-kus
PN 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 25, PG 08
Popis
• z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏety nejsou souãástí objednávky, je nutno objednávat zvlá‰È
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
DN
80
100
125
150
200
BAIO® MMT-kus
26
BAIO® MMT-kus, typ 001
objednací ãíslo
H-2963207.G00
H-2963075.G00
H-2963076.G00
H-2963077.G00
M-2290155.600000
Kã/EUR
4.989,-/ 204,5.285,-/ 216,5.672,-/ 232,5.815,-/ 237,15.792,-/ 645,-
Tûsnicí manÏety je nutné objednat zvlá‰È
podle druhu potrubí, viz. str.30!
Pitná voda
BAIO® MMB-kus
produkãní skupina PG 08, PG 25
PN 16
DN 80 … 200
Popis
• z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏety nejsou souãástí objednávky, je nutno objednávat zvlá‰È
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
• u DN 80 pfiímé napojení podzemního hydrantu HYDRUS® a odvzdu‰Àovací
soupravy BEV
DN
1/2
DN
3
80
100
100
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
80
80
100
80
100
125
80
100
125
150
80
100
125
150
200
80
100
150
200
250
80
100
150
200
300
BAIO® MMB-kus
typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-2963094.G00
2.476,-/ 101,H-2963095.G00
2.914,-/ 119,H-2963096.G00
3.091,-/ 126,H-2963097.G00
3.268,-/ 133,H-2963098.G00
3.398,-/ 139,H-2963099.G00
4.135,-/ 169,H-2963100.G00
3.493,-/ 143,H-2963101.G00
3.906,-/ 159,H-2963102.G00
4.160,-/ 170,H-2963103.G00
4.142,-/ 169,H-2963104.G00
4.398,-/ 180,H-2963105.G00
4.815,-/ 197,H-2963106.G00
4.761,-/ 194,H-2963107.G00
4.806,-/ 196,H-2963108.G00
8.354,-/ 341,M-0002415.250080 14.892,-/ 608,M-0002416.250100 15.623,-/ 638,M-0002417.250150 16.343,-/ 667,M-0002418.250200 17.308,-/ 706,M-0002419.250250 21.233,-/ 867,M-0002420.300080 17.003,-/ 694,M-0002421.300100 19.862,-/ 811,M-0002422.300150 22.281,-/ 909,M-0002423.300200 26.476,-/1.080,M-0002424.300300 24.625,-/1.005,-
DN 3
BAIO® MMB-kus
4
Tûsnicí manÏety je nutné objednat zvlá‰È
podle druhu potrubí, viz. str.30!
27
Pitná voda
BAIO® EU-kus
PN 10, 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 25
Popis
• z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• hrdlo pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏeta není souãástí objednávky, je nutno objednávat zvlá‰È
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
Typové označení
• typ 001 - pfiipojovací rozmûry PN 10
• typ 002 - pfiipojovací rozmûry PN 16
BAIO® EU-kus
4
DN
PN
80
100
125
150
200
200
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
BAIO® EU-kus typ 001 (PN 10)
BAIO® EU-kus typ 002 (PN 16)
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-2963015.G00 1.458,-/ 60,H-2963016.G00 1.500,-/ 61,H-2963017.G00 1.746,-/ 71,H-2963018.G00 1.879,-/ 77,H-2963019.G00 2.517,-/103,H-2963020.G00 2.517,-/103,-
Tûsnicí manÏety je nutné objednat zvlá‰È
podle druhu potrubí, viz. str. 30!
Pitná voda
BAIO® F-kus
PN 10, 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 25
Popis
• z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
Typové označení
• typ 001 - pfiipojovací rozmûry PN 10
• typ 002 - pfiipojovací rozmûry PN 16
BAIO® F-kus
28
DN
PN
80
100
150
200
200
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
BAIO® F-kus typ 001 (PN 10)
BAIO® F-kus typ 002 (PN 16)
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-2963035.G00
1.415,-/ 58,H-2963021.G00
1.605,-/ 66,H-2963022.G00
2.075,-/ 85,H-2963023.G00
2.999,-/122,H-2963024.G00
2.999,-/122,-
Pitná voda
BAIO® MMQ-kus
produkãní skupina PG 08, PG 25
DN 80 … 200
Popis
• 90° koleno z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏety nejsou souãástí objednávky, je nutno objednávat zvlá‰È
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
DN
80
100
125
150
200
BAIO® MMQ-kus, typ 001
objednací ãíslo
H-2963078.G00
H-2963079.G00
H-2963209.G00
H-2963080.G00
H-2963081.G00
Kã/EUR
2.116,-/ 86,2.173,-/ 89,4.117,-/168,3.592,-/147,5.137,-/210,-
Tûsnicí manÏety je nutné objednat zvlá‰È
podle druhu potrubí, viz. str.30!
BAIO® MMQ-kus
4
Pitná voda
BAIO® MMK-kus
produkãní skupina PG 08, PG 25
DN 80 … 200
Popis
• 11°, 22°, 30°, 45° koleno z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏety nejsou souãástí objednávky, je nutno objednávat zvlá‰È
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
DN
úhel
80
80
80
80
100
100
100
100
125
125
125
125
150
150
150
150
200
200
200
200
11°
22°
30°
45°
11°
22°
30°
45°
11°
22°
30°
45°
11°
22°
30°
45°
11°
22°
30°
45°
BAIO® MMK-kus
typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-2963144.G00 1.675,-/ 68,H-2963145.G00 1.779,-/ 73,H-2963146.G00 1.708,-/ 70,H-2963147.G00 1.846,-/ 75,H-2963148.G00 1.985,-/ 81,H-2963149.G00 2.052,-/ 84,H-2963150.G00 1.994,-/ 81,H-2963151.G00 2.033,-/ 83,H-2963210.G00 4.062,-/166,H-2963211.G00 3.918,-/160,H-2963212.G00 3.339,-/136,H-2963213.G00 3.999,-/163,H-2963152.G00
H-2963153.G00 na poptávku
H-2963154.G00
H-2963155.G00 2.407,-/ 98,H-2963156.G00 3.849,-/157,H-2963157.G00 3.242,-/132,H-2963158.G00 3.847,-/157,H-2963159.G00 3.875,-/158,-
BAIO® MMK-kus
Tûsnicí manÏety je nutné objednat zvlá‰È
podle druhu potrubí, viz. str. 30!
29
Pitná voda
BAIO® EN-kus, BAIO® MMN-kus
PN 10
DN 80 … 100
produkãní skupina PG 25
Popis
• z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• hrdlo pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny
• manÏeta není souãástí objednávky, je nutno objednávat zvlá‰È
• ji‰tûní proti posuvu s pomocí systému BAIO® Stop
• bez závitov˘ch otvorÛ, se závitov˘mi otvory na poptávku (typ 002)
Typové označení
• typ 001 - BAIO® EN-kus bez závitov˘ch otvorÛ
• typ 001 - BAIO® MMN-kus se závitov˘mi otvory
BAIO® EN-kus
DN
DN
potrubí příruba
80
100
100
4
80
80
100
DN
DN
potrubí hrdlo
80
100
80
80
BAIO® EN-kus
typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-2963109.G00 2.688,-/110,H-2963111.G00 3.226,-/132,H-2963113.G00 3.408,-/139,-
BAIO® MMN-kus
typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-2963135.G00 2.153,-/ 88,H-2963137.G00 2.990,-/122,-
Tûsnicí manÏety je nutné objednat zvlá‰È
podle druhu potrubí, viz. 30!
BAIO® MMN-kus
Pitná voda
BAIO® Těsnění
produkãní skupina PG 08
DN 80 … 200
Popis
• pro litinová nebo plastová potrubí z PVC a PE
DN
80
100
125
150
200
Tûsnûní TYTON
Tûsnûní GKS
BAIO® Těsnění
TYTON-EPDM pro litinové potrubí
GKS-EPDM pro plastové potrubí
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-2470699.278232
125,-/ 5,M-2470708.278232
101,-/ 4,M-2470700.278232
134,-/ 5,M-2470709.278232
147,-/ 6,M-2470704.278232
167,-/ 7,M-2470710.278232
173,-/ 7,M-2470701.278232
151,-/ 6,M-2470711.278232
194,-/ 8,M-2470702.278232
237,-/10,M-2470712.278232
332,-/14,-
GKS tûsnûní je pro potrubí DN 80/90, 100/110, 125/140, 150/160, 200/225.
Ostatní rozměry DN 100/125, 125/125, 150/180 a 200/200 na poptávku!
30
Pitná voda
BAIO® Stop jištění proti posuvu
produkãní skupina PG 08
DN 80 … 200
Popis
• objímka z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• jisticí krouÏky pro potrubí z PVC, PE a tvárné litiny (barevnû odli‰eny)
• objímka je pro v‰echny armatury a tvarovky stejná
BAIO® Stop typ 101 pro litinová potrubí
DN
D
potrubí
80
100
125
150
200
98
118
144
170
222
BAIO® Stop
typ 101
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-0001100.319411 764,-/31,M-0001101.319411 814,-/33,M-0001102.319411 1.060,-/43,M-0001103.319411 1.159,-/47,M-0001104.319411 1.677,-/68,BAIO® Stop ji‰tûní proti posuvu
pro litinové potrubí
4
BAIO® Stop typ 102 pro PVC potrubí
DN
Da
potrubí
80
100
100
125
125
150
150
200
200
90
110
125
125
140
160
180
200
225
BAIO® Stop
typ 102
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-0001105.319411 764,-/ 31,M-0001106.319411 814,-/ 33,M-0001113.319411 986,-/ 40,M-0001107.319411 1.036,-/ 42,M-0001108.319411 1.134,-/ 46,M-0001114.319411 1.701,-/ 69,M-0001109.319411 1.627,-/ 66,-
BAIO® Stop ji‰tûní proti posuvu
pro PVC potrubí
BAIO® Stop typ 103 pro PE potrubí
DN
Da
potrubí
80
100
100
125
125
150
150
200
200
90
110
125
125
140
160
180
200
225
BAIO® Stop
typ 103
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-0001089.319411 764,-/31,M-0001090.319411 814,-/33,M-0001093.319411 962,-/39,M-0001084.319411 912,-/37,M-0001110.319411 937,-/38,M-0001091.319411 1.134,-/46,M-0001111.319411 1.282,-/52,M-0001112.319411 1.701,-/69,M-0001092.319411 1.627,-/66,-
BAIO® Stop ji‰tûní proti posuvu
pro PE potrubí
Pro PE potrubí SDR 17 pouÏijte nerezovou opûrnou vloÏku, pro PE potrubí SDR 11 je tato vloÏka pouze doporuãena.
Nabídka na následující stranû.
31
Pitná voda
BAIO® Stop jištění proti posuvu
PN 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 08
BAIO® Stop Opěrná nerezová vložka pro PE potrubí
4
DN
Da
potrubí
80
100
100
125
150
150
200
200
90
110
125
140
160
180
200
225
Opěrná vložka
SDR 17
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-1675328.570100
599,-/24,M-1675329.570100
622,-/25,M-1675330.570100
670,-/27,M-1675331.570100
718,-/29,M-1675332.570100
838,-/34,M-1675333.570100
886,-/36,M-1675334.570100
982,-/40,M-1675335.570100 1.077,-/44,-
DN
Da
potrubí
80
100
100
125
150
150
200
200
90
110
125
140
160
180
200
225
Opěrná vložka
SDR 11
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-1675319.570100 575,-/ 23,M-1675322.570100 575,-/ 23,M-1675318.570100 622,-/ 25,M-1675325.570100 694,-/ 28,M-1675320.570100 838,-/ 34,M-1675327.570100 886,-/ 36,M-1675326.570100 1.029,-/ 42,M-1675321.570100 1.077,-/ 44,-
Pitná voda
další BAIO® tvarovky a příslušenství
PN 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 08, PG 25
BAIO® U-kus
BAIO® SM-kus
BAIO® R/RU-kus
BAIO® B-kus
BAIO® DVS-kus
BETA® 200 BAIO® SMB
Mûkkotûsnicí ‰oupátko
BAIO® P-kus
BAIO® X-kus
BAIO® RU-kus
BAIO® Navafiovací kus
jisticí segment proti pootoãení
silikonov˘ mazací tuk
Ceny na poptávku.
32
Opûrná nerezová vloÏka
Odpadní voda
ZETA® Nožové šoupátko
produkãní skupina PG 24
PN 10
DN 50 … 1400
Popis
• uzavírací noÏové ‰oupátko
• bezpfiírubová armatura k sevfiení mezi pfiíruby potrubí s pfiipojovacími rozmûry
dle EN 1092-2 pro PN 10
• obousmûrná armatura, pfii oboustranném pouÏití není nutné sniÏovat pracovní
pfietlak v protismûru
• lze zabudovat jako koncovou armaturu bez pouÏití protipfiíruby
• dvoudílné tûleso
Určeno
• pro neagresivní odpadní a prÛmyslové vody vã. zahu‰tûn˘ch, bez ãástic, které nelze
dûlit deskou, dovolená pracovní teplota do 50°C
• dovolen˘ pracovní pfietlak pro DN 50 aÏ DN 300 1,0 MPa; pro DN 350 a DN 400
max. 0,8 MPa; pro DN 500 a DN 600 max. 0,6 MPa; pro DN 700 a DN 800 max. 0,4 MPa;
pro DN 900 a DN 1000 max. 0,25 MPa
ZETA® NoÏové ‰oupátko
s ruãním kolem
Materiál
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• uzavírací deska z korozivzdorné oceli min. 17% Cr (1.4301)
• vfieteno z korozivzdorné oceli min 13% Cr (1.4021)
• tûsnûní z NBR
• taÏná matice z mosazi
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Po dohodě
• speciální úpravy, indikátory polohy,
• odolnûj‰í nerezové materiály
Typy dle ovládání
- s ručním kolem
- s převodem
- s elektrickým servopohonem
- s pneupohonem
- s kloubem
- s řetězovým kolem
- s dálkovým ovládáním (ZETA ROTAG)
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Typové značení
• typ 101 - s ruãním kolem
• typ 115 - s pfievodem
DN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
L
mm
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
102
127
154
190
190
190
190
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ZETA® typ 101
ZETA® typ 115
objedn. ãíslo
Kã/EURO
objedn. ãíslo
Kã/EURO
V-7720020
4.477,-/ 183,V-7720030
4.648,-/ 190,V-7720040
5.450,-/ 222,V-7720050
6.330,-/ 258,V-7720060
7.295,-/ 298,V-7720070
8.849,-/ 361,V-7720080 11.954,-/ 488,V-7720090 18.067,-/ 737,V-7720100 22.242,-/ 908,V-7720110 28.399,-/1.159,V-7720120 40.364,-/1.648,V-7720140 89.492,-/3.653,V-7720150 108.043,-/4.410,V-7721165 218.695,-/ 8.926,V-7721175 249.381,-/10.179,V-7721185 325.646,-/13.292,V-7721195 369.473,-/15.081,-
ZETA® NoÏové ‰oupátko
s pfievodem
DN 1200 a DN 1400 na poptávku.
33
5
odpadní voda
ZETA® Nožové šoupátko
S elektrickým servopohonem (EP)
• v následující tabulce jsou objednací ãísla pro ‰oupátko s poÏadovan˘m elektrick˘m
servopohonem. Ceny jsou poskytovány na poptávku na základû konkrétního poÏadavku
vybavení a v˘robce servopohonu.
DN
ZETA® NoÏové ‰oupátko
s elektrick˘m servopohonem
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
L
mm
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
102
127
154
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
objednací čísla ZETA® typ 110
EP REGADA
EP ZPA
EP AUMA
V-7721024
V-7721021
V-7721023
V-7721034
V-7721031
V-7721033
V-7721044
V-7721041
V-7721043
V-7721054
V-7721051
V-7721053
V-7721064
V-7721061
V-7721063
V-7721074
V-7721071
V-7721073
V-7721084
V-7721081
V-7721083
V-7721094
V-7721091
V-7721093
V-7721104
V-7721101
V-7721103
V-7721114
V-7721111
V-7721113
V-7721124
V-7721121
V-7721123
V-7721144
V-7721141
V-7721143
V-7721154
V-7721151
V-7721153
EP SCHIEBEL
V-7721022
V-7721032
V-7721042
V-7721052
V-7721062
V-7721072
V-7721082
V-7721092
V-7721102
V-7721112
V-7721122
V-7721142
V-7721152
DN 700 a DN 1400 na poptávku.
S pneupohonem
• DLP lineární pneupohon Festo s dvûmi koncov˘mi snímaãi polohy typ SMT,
selenoidov˘m ventilem NAMUR NVF3, jednoãinnou cívkou MSFW a se dvûmi tlumiãi
odfuku se ‰krcením
• dal‰í fiídící prvky jsou dodávány na základû konkrétního poÏadavku
5
DN
ZETA® NoÏové ‰oupátko
s pneupohonem
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
L
mm
43
46
46
52
56
56
60
68
78
78
102
127
154
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ZETA® typ 107
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7722023
V-7722033
V-7722043
V-7722053
V-7722063
V-7722073
na poptávku
V-7722083
V-7722093
V-7722103
V-7722113
V-7722123
V-7722143
V-7722253
ZETA® Control Regulační nožové šoupátko
• Regulace provádûna pomocí tvarovû unikátní JMA clony. Regulaãní charakteristiky
naleznete v technické dokumentaci
DN
ZETA® Control
Regulaãní noÏové ‰oupátko
s ruãním kolem
34
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
L
mm
52
56
56
60
68
78
78
102
127
154
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ZETA® Control typ 201
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7720259
8.221,-/ 336,V-7720269
9.524,-/ 389,V-7720279
11.676,-/ 477,V-7720289
15.776,-/ 644,V-7720299
23.744,-/ 969,V-7720309
32.500,-/1.327,V-7720319
41.673,-/1.701,V-7720329
62.636,-/2.557,V-7720349
129.315,-/5.278,V-7720359
143.716,-/5.866,-
Odpadní voda
MONO Nožové šoupátko
pro zakopání do zemû
produkãní skupina PG 24
PN 10
DN 50 … 300
Popis
• uzavírací noÏové ‰oupátko se zcela voln˘m prÛtokem
• bezpfiírubová armatura k sevfiení mezi pfiíruby potrubí s pfiipojovacími rozmûry
dle EN 1092-2 pro PN 10, pro koncové pouÏití je nutná protipfiíruba
• zpravidla jako jednosmûrná armatura. Pfii oboustranném pouÏití je pracovní
pfietlak v protismûru sníÏen (viz. katalogov˘ list)
• vnûj‰í toãivé nestoupající vfieteno
• teleskopická zemní souprava, max. ovládací moment 150 Nm
Určeno
• pro neagresivní odpadní a prÛmyslové vody vã. zahu‰tûn˘ch, bez ãástic,
které nelze dûlit ocelovou deskou. Teplotní odolnost ‰oupátka do 50°C.
Materiál
• tûleso z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• uzavírací deska z korozivzdorné oceli min. 17% Cr (1.4301)
• vfieteno z korozivzdorné oceli min. 13% Cr (1.4021)
DN
L
mm
43
46
46
52
56
56
60
68
78
50
65
80
100
125
150
200
250
300
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
MONO NoÏové ‰oupátko
s teleskopickou zemní soupravou
zákopové hloubky MONO Nožové šoupátko typ 112
Rd/m
objednací ãíslo
Rd/m
objednací ãíslo
1,0 - 1,4
V-7713022
1,3 - 2,0
V-7713023
1,0 - 1,4
V-7713032
1,4 - 2,0
V-7713033
1,1 - 1,5
V-7713042
1,4 - 2,0
V-7713043
1,1 - 1,5
V-7713052
1,4 - 2,1
V-7713053
1,2 - 1,6
V-7713062
1,5 - 2,1
V-7713063
1,2 - 1,6
V-7713072
1,5 - 2,2
V-7713073
1,3 - 1,7
V-7713082
1,6 - 2,3
V-7713083
1,5 - 1,8
V-7713092
1,7 - 2,4
V-7713093
1,6 - 1,9
V-7713102
1,9 - 2,5
V-7713103
5
Ceny na poptávku na základû zákopové hloubky pro teleskopickou zemní soupravu.
Odpadní voda
MONO Nožové šoupátko
rychlouzavírací
produkãní skupina PG 24
DN 50 … 200
Popis
• noÏové ‰oupátko rychlouzavírací
• bezpfiírubová armatura k sevfiení mezi pfiíruby potrubí s pfiipojovacími rozmûry
dle EN 1092-2 pro PN 10, pro použití jako koncová armatura je nutné použít
protipřírubu
• konstrukce shodná s bûÏn˘m ‰oupátkem MONO
• dovolený pracovní přetlak max. 0,1 MPa!
DN
50
65
80
100
125
150
200
L
mm
43
46
46
52
56
56
60
PN
10
10
10
10
10
10
10
MONO typ 109
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-7710024
10.548,-/ 431,V-7710034
11.040,-/ 451,V-7710044
11.339,-/ 463,V-7710054
12.106,-/ 494,V-7710064
16.093,-/ 657,V-7710074
20.252,-/ 827,V-7710084
24.150,-/ 986,-
MONO NoÏové ‰oupátko
rychlouzavírací
35
Pitná voda,
odpadní voda
EROX® Vřetenové šoupátko
produkãní skupina PG 18
DN 150 … 3000
Popis
• koncová armatura se samonosnou rámovou konstrukcí
• lze pouÏít i pro regulaci bez dodateãn˘ch konstrukãních úprav
• standardní upevnûní na stûnu hmoÏdinkami
• vfietenové ‰oupátko je oboustrannû tûsnicí (tûsnost vodárensk˘ch armatur)
• pro kruhové nebo ãtvercové otvory ve stûnû
• po dohodû - s mechovou v˘stelkou pro zabudování do koryta
• ve standardním provedení urãeno také pro hrubou regulaci
Určeno
• pro pfiírodní a odpadní vody pro vodohospodáfiskou a kanalizaãní v˘stavbu
• max. standardní provozní pfietlak pro DN 150 aÏ DN 300 - 0,10 MPa; DN 400 aÏ DN 800
- 0,08 MPa; DN 900 aÏ DN 1200 - 0,07 MPa; DN 1200 a v˘‰e - 0,06 MPa. Vy‰‰í pfietlaky
do 0,12 MPa po dohodû.
EROX® Vfietenové ‰oupátko
(provedení s voln˘m koncem vfietena)
Příslušenství
T-klíã
5
obj. číslo
Kč/EUR
W-0000030
1.078,-/44,-
Materiál
• rám z korozivzdorné oceli 1.4301
• uzavírací deska a vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4301
• v‰echny díly z korozivzdorné oceli jsou mofiené a pasivované
• taÏná matice z bronzu se samoãisticí dráÏkou
• tûsnûní EPDM
Po dohodě
• EROX® „G“ s mechovou v˘stelkou pro zabudování do koryta
• EROX® „F“ pfiírubové provedení
• EROX® „D“ provedení se závitem stoupajícího vfietene mimo pracovní látku
• EROX® „RS“ do koryta
• rám z korozivzdorné oceli 1.4571
• ovládací prvky pro hloubku zabudování více neÏ 6m nebo jiné ovládací prvky
neÏ jsou ve standardní nabídce (sestavy P1 aÏ P8 na následujících stranách ceníku)
Typové označení
• Typ 101 - EROX®, rám z korozivzdorné oceli 1.4301 (DN 150 - 2200)
• Typ 103 - EROX® „Q“, rám z korozivzdorné oceli 1.4301 (DN 150 - 3000)
EROX® Q Vfietenové ‰oupátko
ãtvercov˘ otvor
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
min. hloubka
zabudování
mm
697
797
897
997
1197
1397
1597
1854
2054
2264
2464
2864
-
EROX® typ 101
objednací ãíslo
W-0003290.0150
W-0003290.0200
W-0003290.0250
W-0003290.0300
W-0003290.0400
W-0003290.0500
W-0003290.0600
W-0003290.0700
W-0003290.0800
W-0003290.0900
W-0003290.1000
W-0003290.1200
W-0003290.1400
W-0003290.1500
W-0003290.1600
Kã/EUR
25.648,-/ 1.047,27.328,-/ 1.115,28.840,-/ 1.177,30.016,-/ 1.225,39.816,-/ 1.625,45.416,-/ 1.854,53.424,-/ 2.181,97.384,-/ 3.975,107.968,-/ 4.407,134.120,-/ 5.474,148.568,-/ 6.064,185.080,-/ 7.554,na poptávku
EROX® typ 103
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0003290.0150Q 32.088,-/ 1.310,W-0003290.0200Q 35.616,-/ 1.454,W-0003290.0250Q 40.992,-/ 1.673,W-0003290.0300Q 47.432,-/ 1.936,W-0003290.0400Q 57.680,-/ 2.354,W-0003290.0500Q 64.456,-/ 2.631,W-0003290.0600Q 73.696,-/ 3.008,W-0003290.0700Q 97.384,-/ 3.975,W-0003290.0800Q 107.968,-/ 4.407,W-0003290.0900Q 134.120,-/ 5.474,W-0003290.1000Q 148.568,-/ 6.064,W-0003290.1200Q 185.080,-/ 7.554,W-0003290.1400Q
na poptávku
-
Vy‰‰í svûtlosti neÏ DN 1200 na poptávku. Sada pro ukotvení je součástí ceny šoupátka.
36
Pitná voda,
odpadní voda
ERI® Vřetenové šoupátko
produkãní skupina PG 18
ãtvercov˘ prÛfiez 150 x150 aÏ 3000 x 3000
Popis
• koncová armatura se ãtvercov˘m prÛfiezem ãtyfistrannû tûsnicí
• samonosná rámová konstrukce
• standardní upevnûní na stûnu hmoÏdinkami
• sada pro ukotvení obsahuje: chemické hmoÏdinky, závitové kotvy, podloÏky
a matice
• vfietenové ‰oupátko je oboustrannû tûsnicí
• cena ‰oupátka - bez ovládacích prvkÛ, nutno objednat zvlá‰È
Určeno
• pro pfiírodní a odpadní vody pro vodohospodáfiskou a kanalizaãní v˘stavbu
• ERI DN 150 aÏ 1200 pro 0,04 MPa - zadní stûna/0,06 MPa - pfiední stûna
• ERI „X“ DN 150 aÏ 1200 max. pfiípustn˘ provozní pfietlak 0,06 MPa z obou stran
• ERI „XL“ DN 1200 aÏ 3000 pro 0,06 MPa z obou stran
• ERI „M“ DN 150 aÏ 1200 max. pfiípustn˘ provozní pfietlak 0,03 MPa z obou stran
• ERI „RS“ DN 150 aÏ 1200 pro 0,04 MPa - zadní stûna/0,06 MPa - pfiední stûna
ERI® Vfietenové ‰oupátko
Materiál
• rám z korozivzdorné oceli 1.4301
• uzavírací deska a vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4301
• v‰echny díly z korozivzdorné oceli jsou mofiené a pasivované
• taÏná matice z bronzu se samoãisticí dráÏkou
• tûsnûní EPDM
5
Po dohodě
• rám z korozivzdorné oceli 1.4571
• tfiístrannû tûsnicí pro zabudování na kolmou betonovou stûnu nebo do koryta
• ovládací prvky pro hloubku zabudování více neÏ 6m nebo jiné ovládací prvky
neÏ jsou ve standardní nabídce (sestavy P1 aÏ P8 na následujících stranách ceníku)
Na vyžádání
ERI® „M“ Vfietenové ‰oupátko
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 005 - ERI®, rám z korozivzdorné oceli 1.4301
• Typ 015 - ERI® „M“, rám z korozivzdorné oceli 1.4301
Příslušenství
T -klíã
b x h min. hloubka
zabudování
mm
150x150
511
200x200
711
300x300
911
400x400 1111
500x500 1311
600x600 1531
700x700 1741
800x800 1941
900x900 2161
1000x1000 2361
1200x1200 2761
ERI® typ 005
objednací ãíslo
W-0003490.0150
W-0003490.0200
W-0003490.0300
W-0003490.0400
W-0003490.0500
W-0003490.0600
W-0003490.0700
W-0003490.0800
W-0003490.0900
W-0003490.1000
W-0003490.1200
Kã/EUR
21.728,-/ 887,22.682,-/ 926,24.595,-/1.004,25.645,-/1.04730.726,-/1.254,36.644,-/1.496,41.630,-/1.699,53.225,-/2.172,56.156,-/2.292,73.973,-/3.019,95.812,-/3.911,-
obj. číslo
Kč/EUR
W-0000030
1.078,-/44,-
ERI® „M“ typ 015
objednací ãíslo
W-0003480.0150
W-0003480.0200
W-0003480.0300
W-0003480.0400
W-0003480.0500
W-0003480.0600
Kã/EUR
17.547,-/ 716,19.588,-/ 800,21.173,-/ 864,25.387,-/1.036,32.580,-/1.330,35.893,-/1.465,-
Sada pro ukotvení je součástí ceny šoupátka.
37
Odpadní voda
HADE® Vřetenové šoupátko
produkãní skupina PG 18
DN 150 … 2000
Popis
• koncová armatura
• samonosná rámová konstrukce
• nestoupající vfieteno, nástavec pro ovládání T-klíãem není souãástí armatury
• upevnûní na stûnu hmoÏdinkami
• sada pro ukotvení obsahuje: hmoÏdinky, nastfielovací patrony, závitové kotvy,
podloÏky a matice
• vfietenové ‰oupátko je oboustrannû tûsnicí
• nízká váha
• standardní provedení pro kruhové otvory ve stûnû, jiné na zakázku
Určeno
• pfiedev‰ím pro pfiírodní a odpadní vody pro vodohospodáfiskou a kanalizaãní
v˘stavbu. Max. pfiípustn˘ provozní pfietlak 0,05 MPa. Vy‰‰í pfietlak do 0,15 MPa
na zakázku. Dovolená pracovní teplota od - 50°C do 80°C
HADE Vfietenové ‰oupátko
provedení s nástavcem pro ovládání
T-klíãem
®
Příslušenství
5
obj. číslo
Kč/EUR
T-klíã
W-0000030
1.078,-/44,-
nástavec
W-0000160
1.134,-/46,-
Materiál
• rám a nosníky z korozivzdorné oceli 1.4401
• zadní stûna a uzavírací deska z PE-HD
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4401
• taÏná matice z acetátové pryskyfiice
• tûsnûní EPDM
• tûsnûní mezi zadní stûnou a betonovou stûnou z neoprenu
Po dohodě
• provedení pro ãtvercové a obdélníkové otvory ve stûnû
• ruãní kolo
• elektrick˘ servopohon
• prodlouÏení vfietene
• dal‰í ovládací prvky
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ PRAG - rám z nerezu
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
min. hloubka
zabudování
mm
825
850
1025
1050
1250
1450
1650
1850
2050
2250
2500
2700
2900
3125
3325
3525
3825
4225
4625
typ PRAG
objednací ãíslo
W-0000015PRAG00
W-0000020PRAG00
W-0000025PRAG00
W-0000030PRAG00
W-0000040PRAG00
W-0000050PRAG00
W-0000060PRAG00
W-0000070PRAG00
W-0000080PRAG00
W-0000090PRAG00
W-0000100PRAG00
W-0000110PRAG00
W-0000120PRAG00
W-0000130PRAG00
W-0000140PRAG00
W-0000150PRAG00
W-0000160PRAG00
W-0000180PRAG00
W-0000200PRAG00
Kã/EUR
31.279,-/ 1.277,33.903,-/ 1.384,36.527,-/ 1.491,39.393,-/ 1.608,58.105,-/ 2.372,71.362,-/ 2.913,81.823,-/ 3.340,95.840,-/ 3.912,110.512,-/ 4.511,124.358,-/ 5.076,144.106,-/ 5.882,197.307,-/ 8.053,207.212,-/ 8.454,244.944,-/ 9.998,356.849,-/14.565,338.707,-/13.825,441.370,-/18.015,566.899,-/23.139,818.832,-/33.422,-
Světlosti vyšší než DN 2000 na speciální zakázku.
38
sada
pro ukotvení
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0000008
1.376,-/ 56,W-0000008
1.376,-/ 56,W-0000009
979,-/ 40,W-0000009
979,-/ 40,W-0000010
1.369,-/ 56,W-0000011
1.369,-/ 56,W-0000012
1.821,-/ 74,W-0000012
1.821,-/ 74,W-0000014
2.762,-/113,W-0000015
3.690,-/151,W-0000016
3.784,-/154,W-0000017
6.506,-/266,W-0000017
6.506,-/266,W-0000184
8.064,-/329,W-0000184
8.064,-/329,W-0000185
7.316,-/299,W-0000186
16.934,-/691,W-0000186
16.934,-/691,W-0000187
19.126,-/781,-
M.A.S Ovládací prvky
pro v‰echny typy ‰oupátek a uzavíracích klapek
Vyberte si potřebné prvky
podle Vašeho projektu a my Vám
sestavu naceníme formou
nabídky.
5
39
Odpadní voda
EROX®, ERI® Vřetenová šoupátka
standardní ovládací prvky
produkãní skupina PG 18
pro hloubku zabudování 3m a 6m
Poznámka
• teleskopické prodluÏovací tyãe a prvky z korozivzdorné oceli 1.4301, ceny sestav jsou uvedeny bez ovládacích pohonÛ !
Hloubka zabudování je vzdálenost od spodní hrany potrubí po ovládací rovinu.
V tabulkách jsou uvedeny minimální a maximální hloubky zabudování pro standardy 3m a 6m.
Podle tûchto tabulek objednávejte jednotlivé sestavy zabudování (viz. str. 44 a 45).
Sestava P1
- pro ovládání T-klíãem
5
Sestava P1 pro EROX®
DN
T min
150
697
200
797
250
897
300
997
400
1187
500
1387
600
1607
700
1900
800
2100
900
2319
1000
2519
1200
2922
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P2
- s teleskopick˘m prodlouÏením
pro ovládání T-klíãem
40
DN
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
P1 pro ERI®
T min
–
711
811
911
1111
1311
1531
1741
1941
2161
2361
2761
T min
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2400
2600
2800
3200
Sestava P2 pro EROX®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3300
3300
6300
3500
3500
6500
3700
3700
6700
3900
3900
6900
3000
3000
6000
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
4000
4000
7000
T min
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2300
2500
2700
3100
Sestava P2 pro ERI®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
3800
3800
6800
4100
4100
7100
4200
4200
7200
4400
4400
7400
3400
3400
6400
3800
3800
6800
Odpadní voda
EROX®, ERI® Vřetenová šoupátka
standardní ovládací prvky
produkãní skupina PG 18
pro hloubku zabudování 3m a 6m
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P3
- s teleskopick˘m prodlouÏením
pro ovládání T-klíãem v poklopu
DN
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P4
- s teleskopick˘m prodlouÏením
a konzolov˘m stojanem
DN
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P3 pro EROX®
do 3 m
do 6 m
T min
T max
T min
T max
1000
3000
3000
6000
1100
3100
3100
6100
1200
3200
3200
6200
1300
3300
3300
6300
1500
3500
3500
6500
1700
3700
3700
6700
1900
3900
3900
6900
2200
3000
3000
6000
2400
3200
3200
6200
2600
3400
3400
6400
2800
3600
3600
6600
3200
4000
4000
7000
T min
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2300
2500
2700
3100
Sestava P3 pro ERI®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
3800
3800
6800
4100
4100
7100
4200
4200
7200
4400
4400
7400
3400
3400
6400
3800
3800
6800
T min
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2400
2600
2800
3200
Sestava P4 pro EROX®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3300
3300
6300
3500
3500
6500
3700
3700
6700
3900
3900
6900
3000
3000
6000
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
4000
4000
7000
T min
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2300
2500
2700
3100
Sestava P4 pro ERI®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
3800
3800
6800
4100
4100
7100
4200
4200
7200
4400
4400
7400
3400
3400
6400
3800
3800
6800
5
41
Odpadní voda
EROX®, ERI® Vřetenová šoupátka
standardní ovládací prvky
produkãní skupina PG 18
pro hloubku zabudování 3m a 6m
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P5
- s teleskopick˘m prodlouÏením
a konzolov˘m stojanem pro elpohon
5
DN
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P6
- s konzolou pro elpohon
DN
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
42
T min
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2400
2600
2800
3200
Sestava P5 pro EROX®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3300
3300
6300
3500
3500
6500
3700
3700
6700
3900
3900
6900
3000
3000
6000
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
4000
4000
7000
T min
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2300
2500
2700
3100
Sestava P5 pro ERI®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
3800
3800
6800
4100
4100
7100
4200
4200
7200
4400
4400
7400
3400
3400
6400
3800
3800
6800
Sestava P6 pro EROX®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3300
3300
6300
3500
3500
6500
3700
3700
6700
3900
3900
6900
3000
6000
3200
6200
není v nabídce
3400
6400
3600
6600
4000
7000
T min
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1900
Sestava P6 pro ERI®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
3800
3800
6800
4100
4100
7100
4200
4200
7200
4400
4400
7400
3400
6400
není v nabídce
3800
6800
T min
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2300
2500
Odpadní voda
EROX®, ERI® Vřetenová šoupátka
standardní ovládací prvky
produkãní skupina PG 18
pro hloubku zabudování 3m a 6m
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P7
- s teleskopick˘m prodlouÏením
a stojanem
DN
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P8
- s teleskopick˘m prodlouÏením
a stojanem pro elpohon
DN
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1200
Sestava P7 pro EROX®
do 3 m
do 6 m
T min
T max
T min
T max
1000
3000
3000
6000
1100
3100
3100
6100
1200
3200
3200
6200
1300
3300
3300
6300
1500
3500
3500
6500
1700
3700
3700
6700
1900
3900
3900
6900
2200
3000
3000
6000
2400
3200
3200
6200
2600
3400
3400
6400
2800
3600
3600
6600
3200
4000
4000
7000
T min
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2300
2500
2700
3100
Sestava P7 pro ERI®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
3800
3800
6800
4100
4100
7100
4200
4200
7200
4400
4400
7400
3400
3400
6400
3800
3800
6800
T min
1000
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2400
2600
2800
3200
Sestava P8 pro EROX®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3300
3300
6300
3500
3500
6500
3700
3700
6700
3900
3900
6900
3000
3000
6000
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
4000
4000
7000
T min
1100
1200
1300
1500
1700
1900
2200
2300
2500
2700
3100
Sestava P8 pro ERI®
do 3 m
do 6 m
T max
T min
T max
3000
3000
6000
3100
3100
6100
3200
3200
6200
3400
3400
6400
3600
3600
6600
3800
3800
6800
4100
4100
7100
4200
4200
7200
4400
4400
7400
3400
3400
6400
3800
3800
6800
5
43
Odpadní voda
EROX®, ERI® Vřetenová šoupátka
standardní ovládací prvky
produkãní skupina PG 18
pro hloubku zabudování 3m a 6m
DN
150 - 600
700 - 1200
150 - 600
700 - 1200
150 - 600
700 - 1200
150 - 600
700 - 1200
150 - 600
700 - 1200
150 - 600
150 - 600
150 - 600
700 - 1200
700 - 1200
150 - 600
150 - 600
150 - 600
700 - 1200
700 - 1200
150 - 600
700 - 1200
1200 a v˘‰e
150 - 600
700 - 1200
1200 a v˘‰e
150 - 600
150 - 600
700 - 1200
1200 a v˘‰e
150 - 600
150 - 600
150 - 600
700 - 1200
700 - 1200
150 - 600
150 - 600
150 - 600
700 - 1200
700 - 1200
150 - 600
700 - 1200
1200 a v˘‰e
150 - 600
700 - 1200
1200 a v˘‰e
5
max. hloubka sestava
zabudování
m
P1
P1
3
P2
3
P2
6
P2
6
P2
3
P3
3
P3
6
P3
6
P3
3
P4
3
P4
3
P4
3
P4
3
P4
6
P4
6
P4
6
P4
6
P4
6
P4
3
P5
3
P5
3
P5
6
P5
6
P5
6
P5
3
P6
6
P6
6
P6
6
P6
3
P7
3
P7
3
P7
3
P7
3
P7
6
P7
6
P7
6
P7
6
P7
6
P7
3
P8
3
P8
3
P8
6
P8
6
P8
6
P8
Sestavy pro EROX®
popis
nástavec pro T-klíã
nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F14
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F14
s konzolou pro elpohon
s konzolou pro elpohon
s konzolou pro elpohon
s konzolou pro elpohon
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F14
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F14
objednací ãíslo
W0000-021
W0001051.P1
W0001052.P20003M
W0001062.P20003M
W0001072.P20006M
W0001082.P20006M
W0001053.P30003M
W0001063.P30003M
W0001073.P30006M
W0001083.P30006M
W0001054.P43M300
W0001054.P43M400
W0001054.P43M500
W0001064.P43M400
W0001064.P43M500
W0001074.P46M300
W0001074.P46M400
W0001074.P46M500
W0001084.P46M400
W0001084.P46M500
W0001055.P53MF10
W0001065.P53MF10
W0001065.P53MF14
W0001075.P56MF10
W0001085.P56MF10
W0001085.P56MF14
W0001056.P60003M
W0001076.P60006M
W0001086.P60006M
W0001086.P66MF14
W0001080.P73M300
W0001080.P73M400
W0001080.P73M500
W0001728.P73M400
W0001728.P73M500
W0001729.P76M300
W0001729.P76M400
W0001729.P76M500
W0001730.P76M400
W0001730.P76M500
W0001071.P83MF10
W0001721.P83MF10
W0001721.P83MF14
W0001087.P86MF10
W0001722.P86MF10
W0001072.P86MF14
Pozn. Na poptávku lze také dodat v provedení pozinkovaná konstrukční ocel.
DN
150
200
300
350
400
500
600
700
800
44
přiřazení ručních kol / průměr v mm
ERI®
XL
EROX® EROX® Q
300
400
300
300
300
400
300
300
300
400
300
300
300
400
300
300
300
400
300
300
300
400
300
400
300
400
300
400
400
400
400
500
400
500
400
500
Kã/EUR
433,-/
18,433,-/
18,4.673,-/ 191,4.673,-/ 191,6.615,-/ 270,6.615,-/ 270,4.148,-/ 169,4.148,-/ 169,6.090,-/ 249,6.090,-/ 249,7.980,-/ 326,8.558,-/ 349,9.345,-/ 381,7.980,-/ 326,8.820,-/ 360,9.923,-/ 405,9.345,-/ 381,10.763,-/ 439,9.923,-/ 405,10.763,-/ 439,15.698,-/ 641,15.698,-/ 641,16.800,-/ 686,20.108,-/ 821,20.108,-/ 821,21.210,-/ 866,10.448,-/ 426,13.755,-/ 561,13.755,-/ 561,14.858,-/ 606,15.435,-/ 630,15.960,-/ 651,16.800,-/ 686,15.435,-/ 630,16.223,-/ 662,17.325,-/ 707,17.903,-/ 731,18.743,-/ 765,17.325,-/ 707,18.165,-/ 741,21.998,-/ 898,21.998,-/ 898,23.153,-/ 945,25.358,-/ 1.035,25.358,-/ 1.035,26.408,-/ 1.078,-
Odpadní voda
EROX®, ERI® Vřetenová šoupátka
standardní ovládací prvky
produkãní skupina PG 18
pro hloubku zabudování 3m a 6m
DN
bxh
200 - 800
900 - 1200
200 - 800
900 - 1200
200 - 800
900 - 1200
200 - 800
900 - 1200
200 - 800
900 - 1200
200 - 800
200 - 800
200 - 800
900 - 1200
900 - 1200
200 - 800
200 - 800
200 - 800
900 - 1200
900 - 1200
200 - 800
900 - 1200
1200 a v˘‰e
200 - 800
900 - 1200
1200 a v˘‰e
200 - 800
200 - 800
900 - 1200
1200 a v˘‰e
200 - 800
200 - 800
200 - 800
900 - 1200
900 - 1200
200 - 800
200 - 800
200 - 800
900 - 1200
900 - 1200
200 - 800
900 - 1200
1200 a v˘‰e
200 - 800
900 - 1200
1200 a v˘‰e
max. hloubka sestava
zabudování
m
P1
P1
3
P2
3
P2
6
P2
6
P2
3
P3
3
P3
6
P3
6
P3
3
P4
3
P4
3
P4
3
P4
3
P4
6
P4
6
P4
6
P4
6
P4
6
P4
3
P5
3
P5
3
P5
6
P5
6
P5
6
P5
3
P6
6
P6
6
P6
6
P6
3
P7
3
P7
3
P7
3
P7
3
P7
6
P7
6
P7
6
P7
6
P7
6
P7
3
P8
3
P8
3
P8
6
P8
6
P8
6
P8
Sestavy pro ERI®
popis
nástavec pro T-klíã
nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskop. prodlouÏením a nástavec pro T-klíã
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskopick˘m prodlouÏením v poklopu
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodlouÏením a konzolov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F14
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a konz. stoj. pro elpohon/F14
s konzolou pro elpohon
s konzolou pro elpohon
s konzolou pro elpohon
s konzolou pro elpohon
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 300
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 400
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj./kolo 500
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F14
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F10
s teleskop. prodl. a sloupov˘m stoj. pro elpohon/F14
objednací ãíslo
W0000-021
W0001051.P1
W0001052.P20003M
W0001062.P20003M
W0001072.P20006M
W0001082.P20006M
W0001053.P30003M
W0001063.P30003M
W0001073.P30006M
W0001083.P30006M
W0001054.P43M300
W0001054.P43M400
W0001054.P43M500
W0001064.P43M400
W0001064.P43M500
W0001074.P46M300
W0001074.P46M400
W0001074.P46M500
W0001084.P46M400
W0001084.P46M500
W0001055.P53MF10
W0001065.P53MF10
W0001065.P53MF14
W0001075.P56MF10
W0001085.P56MF10
W0001085.P56MF14
W0001056.P60003M
W0001076.P60006M
W0001086.P60006M
W0001086.P66MF14
W0001080.P73M300
W0001080.P73M400
W0001080.P73M500
W0001728.P73M400
W0001728.P73M500
W0001729.P76M300
W0001729.P76M400
W0001729.P76M500
W0001730.P76M400
W0001730.P76M500
W0001071.P83MF10
W0001721.P83MF10
W0001721.P83MF14
W0001087.P86MF10
W0001722.P86MF10
W0001072.P86MF14
Kã/EUR
433,-/
18,433,-/
18,4.673,-/ 191,4.673,-/ 191,6.615,-/ 270,6.615,-/ 270,4.148,-/ 169,4.148,-/ 169,6.090,-/ 249,6.090,-/ 249,7.980,-/ 326,8.558,-/ 349,9.345,-/ 381,7.980,-/ 326,8.820,-/ 360,9.923,-/ 405,9.345,-/ 381,10.763,-/ 439,9.923,-/ 405,10.763,-/ 439,15.698,-/ 641,15.698,-/ 641,16.800,-/ 686,20.108,-/ 821,20.108,-/ 821,21.210,-/ 866,10.448,-/ 426,13.755,-/ 561,13.755,-/ 561,14.858,-/ 606,15.435,-/ 630,15.960,-/ 651,16.800,-/ 686,15.435,-/ 630,16.223,-/ 662,17.325,-/ 707,17.903,-/ 731,18.743,-/ 765,17.325,-/ 707,18.165,-/ 741,21.998,-/ 898,21.998,-/ 898,23.153,-/ 945,25.358,-/ 1.035,25.358,-/ 1.035,26.408,-/ 1.078,-
5
Pozn. Na poptávku lze také dodat v provedení pozinkovaná konstrukční ocel.
DN
900
1000
1100
1200
přiřazení ručních kol / průměr v mm
ERI®
XL
EROX® EROX® Q
500
500
500
600
500
500
600
600
600
600
600
600
600
600
45
Za kvalitou našich hydrantů
si stojíme...
Od roku 2013 nabízíme prodlouÏené záruky na podzemní
a nadzemní hydranty
5 let záruky standardnû na v‰echny typy hydrantÛ
10 let pokud je hydrant provozován jako poÏární hydrant v rámci
systému protipoÏární ochrany mûst, obcí a prÛmyslov˘ch podnikÛ
garance 1.000 pracovních cyklÛ
6
46
Pitná voda
NOVA Nadzemní hydrant
s definovan˘m místem lomu
produkãní skupina PG 33
PN 16
DN 80, 100 a 150
Popis
• NOVA 284, NIRO nadzemní hydrant DN 80 a 100 s dvojit˘m uzávûrem, typ C
dle EN 14384
• DN 150 s jednoduch˘m uzávûrem, typ C dle s EN 14384
• DN 80 se dvûma horními v˘toky B
• DN 100 se dvûma horními v˘toky B a spodním v˘tokem A, verze NIRO se dvûma
horními v˘toky B a spodním v˘tokem A, na vyÏádání u DN 100 pouze 2x B v˘toky
• DN 150 se dvûma horními v˘toky - B a dvûma spodními v˘toky - A nebo na poptávku
se ãtyfimi v˘toky - B
• testováno na Ïivotnost 1000 cyklÛ
• automatické odvodnûní s „nulov˘m zbytkem vody“
• bezpeãnostní uzávûr vnitfiní soupravy proti „vyfouknutí“
• pfiipojovací pfiíruba EN 1092-2 pro PN 16
• drenáÏní blok ke svûtlostem DN 80 a DN100
Určeno
v˘stupy B
v˘stup A
DN 80
DN 100
NOVA Nadzemní hydrant DN 80 a 100
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• tûlesa z tvárné litiny
• nadzemní sloup z korozivzdorné oceli u typu NIRO
• sedlo ventilu z mosazi pro DN 80 a DN 100, pro DN 150 z bronzu
• koule dodateãného uzávûru pogumována pryÏí EPDM
• vfieteno a spojovací tyãe z korozivzdorné oceli 1.4021
• kuÏelka z tvárné litiny pogumovaná pryÏí EPDM
• drenáÏní blok ze styroporu pro DN 80 a DN 100
Ochrana proti korozi
6
• Spodní sloup uvnitfi smalt, vnû základní smalt a akrylátov˘ nástfiik. Vrchní sloup vnû i uvnitfi
epoxidové povrstvení a vnû akrylátov˘ nástfiik odoln˘ UV záfiení ( odstín RAL 3000).
Dal‰í odstíny na poptávku.
NOVA NIRO nadzemní hydrant DN 80
DN
Rd
80
80
80
100
100
150/100
150/100
m
1,00
1,25
1,50
1,25
1,50
1,25
1,50
NOVA typ 284
objedn.ãíslo
V-8650101
V-8650102
V-8650103
V-8656112
V-8656113
V-8657112
V-8657113
Kã/EUR
24.270,-/ 991,25.105,-/1.025,27.669,-/1.129,30.291,-/1.236,32.059,-/1.309,33.800,-/1.380,35.568,-/1.452,-
DN
Rd
80
80
80
100
100
m
1,00
1,25
1,50
1,25
1,50
NOVA typ NIRO
objedn.ãíslo
V-8660101
V-8660102
V-8660103
V-8661112
V-8661113
Kã/EUR
29.401,-/1.200,30.236,-/1.234,33.216,-/1.356,43.928,-/1.793,45.695,-/1.865,-
* DN 150/100 - hydrant DN 100 s pfiírubou DN 150
DN
Rd
150
150
m
1,25
1,50
NOVA typ 150
objedn.ãíslo
V-8662112
V-8662113
Kã/EUR
55.459-/ 2.264,57.206,-/2.335,-
Příslušenství
příslušenství
ovládací klíã
N - kus DN 80
obj. číslo
W-0000019
Kč/EUR
505,-/ 21,-
V-0000717
1.305,-/ 53,-
N - kus DN 100
V-0000716
1.825,-/ 74,-
N - kus DN 150
W-0002815
3.067,-/125,-
drenáÏní blok
DN 80
W-0000290
454,-/ 19,-
drenáÏní blok
DN100
W-0000291
pfiechod
S110/A110
-
NOVA nadzemní hydrant DN 150
573,-/ 23,1.342,-/ 55,-
47
Pitná voda
RIGUS® Nadzemní hydrant
s tuh˘m sloupem
PN 16
DN 80, 100
produkãní skupina PG 33
Popis
• nadzemní hydrant s tuh˘m sloupem, typ A
• testováno na Ïivotnost 1000 cyklÛ
• s jednoduch˘m nebo dvojit˘m uzávûrem
• DN 80 s dvûma horními v˘toky B nebo C
• DN 100 s dvûma horními v˘toky B
• automatické odvodnûní s „nulov˘m zbytkem vody“
• odvzdu‰Àovací ventil v hlavû hydrantu
• pfiipojovací pfiíruba pro PN 16 dle EN 1092-2
• drenáÏní blok pro DN 80 a DN 100
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
RIGUS® Nadzemní hydrant
s tuh˘m sloupem DN 80, 2xB
Ochrana proti korozi
Příslušenství
příslušenství
6
obj. číslo
Kč/EUR
ovládací klíã
W-0000019
505,-/ 22,-
N - kus DN 80
V-0000717
1.305,-/ 53,-
N - kus DN 100
V-0000716
drenáÏní blok
DN 80
W-0000290
drenáÏní blok
DN100
W-0000291
pfiechod
S110/A110
-
• hlava hydrantu, spodní uzavírací ãást a kuÏelka z tvárné litiny,
sloup hydrantu z konstrukãní oceli
• ovládací tyã, vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• vfietenová matice z mosazi
• kuÏelka pogumovaná pryÏí z EPDM
• koule dodateãného uzávûru pogumovaná pryÏí z EPDM
1.825,-/ 75,454,-/ 19,-
• hlava a sloup uvnitfi smalt, vnû základní smalt a polyuretanov˘ nástfiik odoln˘
UV záfiení. Spodní uzavírací ãást tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi
epoxidov˘m prá‰kem. Jiné barevné provedení na poptávku.
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
573,-/ 23,-
Na vyžádání
1.342,-/ 55,-
• u DN 80 navíc v˘tok B nebo C
• u DN 100 navíc v˘tok A nebo B
Typové označení
• RIGUS®
• RIGUS®
• RIGUS®
• RIGUS®
• RIGUS®
• RIGUS®
• RIGUS®
DN
80
80
80
DN
100
100
100
typ
typ
typ
typ
typ
typ
typ
001,
002,
003,
004,
011,
012,
014,
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
80, jednoduch˘ uzávûr, 2x B v˘toky
80, dvojit˘ uzávûr, 2x B v˘toky
80, jednoduch˘ uzávûr, 2x C v˘toky (pouze na poptávku)
80, dvojit˘ uzávûr, 2x C v˘toky (pouze na poptávku)
100, jednoduch˘ uzávûr, 2x B v˘toky
100, dvojit˘ uzávûr, 2x B v˘toky
100, dvojit˘ uzávûr, 2x B a 1x A v˘toky (pouze na poptávku)
Rd
m
1,00
1,25
1,50
RIGUS® typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8667101
18.870,-/ 770,V-8667102
20.799,-/ 849,V-8667103
21.758,-/ 888,-
RIGUS® typ 002
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8663101
19.602,-/ 800,V-8663102
21.532,-/ 879,V-8663103
22.493,-/ 918,-
Rd
m
1,00
1,25
1,50
RIGUS® typ 011
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8668101
20.792,-/ 849,V-8668102
22.197,-/ 906,V-8668103
22.101,-/ 902,-
RIGUS® typ 012
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8664101
21.842,-/ 891,V-8664102
23.244,-/ 949,V-8664103
23.151,-/ 945,-
Ostatní ceny na poptávku.
48
Pitná voda
NOVA 1885 Nadzemní hydrant
staromûstsk˘ s definovan˘m místem lomu
produkãní skupina PG 33
PN 16
DN 80, 100
Popis
• nadzemní hydrant, replika historického hydrantu z r.1885
• nadzemní hydrant DN 80 a 100 s dvojit˘m uzávûrem typ C dle EN 14384
• DN 80 se dvûma horními v˘toky B
• DN 100 se dvûma horními v˘toky B a spodním v˘tokem A
• testováno na Ïivotnost 1000 cyklÛ
• automatické odvodnûní s „nulov˘m zbytkem vody“
• bezpeãnostní uzávûr vnitfiní soupravy proti „vyfouknutí“
• pfiipojovací pfiíruba EN 1092-2 pro PN 16
• ke v‰em svûtlostem je dodáván drenáÏní blok
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
NOVA 1885 Nadzemní hydrant
• tûleso z tvárné litiny
• sedlo ventilu z mosazi
• koule dodateãného uzávûru pogumována pryÏí EPDM
• vfieteno a spojovací tyãe z korozivzdorné oceli 1.4021
• kuÏelka z tvárné litiny pogumovaná pryÏí EPDM
• drenáÏní blok ze styroporu
Ochrana proti korozi
• Spodní sloup uvnitfi smalt, vnû základní smalt a akrylátov˘ nástfiik. Vrchní sloup vnû i uvnitfi
epoxidové povrstvení a vnû akrylátov˘ nástfiik odoln˘ UV záfiení ( odstín RAL 7021).
Na poptávku ãerven˘ RAL 3000, modr˘ RAL 5005 a jiné barevné provedení.
Příslušenství
příslušenství
Zkoušeno
ovládací klíã
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
obj. číslo
Kč/EUR
W-0000019
505,-/ 22,-
V-0000717
1.305,-/ 53,-
N - kus DN 100
V-0000716
1.825,-/ 75,-
drenáÏní blok
DN 80
W-0000290
454,-/ 19,-
drenáÏní blok
DN100
W-0000291
573,-/ 23,-
N - kus DN 80
pfiechod
S110/A110
-
1.342,-/ 55,-
• prÛvodní dokumentace
DN
80
80
80
100
100
Rd
m
1,00
1,25
1,50
1,25
1,50
NOVA typ 1885
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8658001
27.926,-/1.140,V-8658002
28.763,-/1.174,V-8658003
31.325,-/1.279,V-8659012
36.535,-/1.491,V-8659013
38.303,-/1.563,-
Standardní barva - ãerná RAL 7021
49
6
NOVA Nadzemní hydrant
s padacím plá‰tûm a definovan˘m mistem lomu
PN 16
DN 100, 150
Pitná voda
produkãní skupina PG 33
Popis
• nadzemní hydrant s ochrann˘m padacím plá‰tûm
• NOVA Nadzemní hydrant DN 100 s dvojit˘m uzávûrem, typ C dle EN 14384,
• DN 150 s jednoduch˘m uzávûrem, typ C dle s EN 14384
• DN 100 se dvûma horními v˘toky B a spodním v˘tokem A
• DN 150 se dvûma horními v˘toky B a dvûma spodními v˘toky A nebo na poptávku
se ãtyfimi v˘toky B
• testováno na Ïivotnost 1000 cyklÛ
• automatické odvodnûní s „nulov˘m zbytkem vody“
• bezpeãnostní uzávûr vnitfiní soupravy proti „vyfouknutí“
• pfiipojovací pfiíruba EN 1092-2 pro PN 16
• DrenáÏní blok pro DN 100
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
NOVA Nadzemní hydrant
s uzavfien˘m padacím plá‰tûm
Materiál
Příslušenství
příslušenství
ovládací klíã
6
Kč/EUR
obj. číslo
W-0000020
610,-/ 25,-
V-0000716
1.825,-/ 74,-
N - kus DN 150
W-0002815
3.360,-/137,-
drenáÏní blok
DN100
W-0000291
581,-/ 24,-
pfiechod
S110/A110
W-0000291
1.342,-/ 55,-
N - kus DN 100
• tûlesa a vypou‰tûcí hlava z tvárné litiny
• sedlo ventilu u DN 100 z mosazi, u DN 150 z bronzu
• koule dodateãného uzávûru u DN 100 pogumována pryÏí EPDM
• vfieteno a spojovací tyãe z korozivzdorné oceli 1.4021
• kuÏelka z tvárné litiny pogumovaná pryÏí EPDM
• drenáÏní blok ze styroporu u DN 100
Ochrana proti korozi
• Spodní sloup uvnitfi smalt, vnû základní smalt a akrylátov˘ nástfiik. Vrchní sloup vnû i uvnitfi
epoxidové povrstvení a vnû akrylátov˘ nástfiik odoln˘ UV záfiení (odstín RAL 3000, jiné
barevné provedení na poptávku).
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• hydrant DN 100 s nerezov˘m sloupem
• prÛvodní dokumentace
DN
NOVA 150 Nadzemní hydrant
s otevfien˘m padacím plá‰tûm
100
100
DN
150
150
50
Rd
m
1,25
1,50
NOVA 284 s padacím pláštěm
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8656152
39.322,-/ 1.605,V-8656153
40.902,-/ 1.669,-
Rd
m
1,25
1,50
NOVA typ 150 s padacím pláštěm
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8662152
41.288,-/1.685,V-8662153
42.947,-/1.753,-
Pitná voda
HYDRUS®-G Podzemní hydrant
produkãní skupina PG 33
PN 16
DN 80, 100
HYDRUS®-G DN 80
Popis
• podzemní hydrant s dvojit˘m odvodÀováním, testovan˘ na Ïivotnost 1000 cyklÛ
• HYDRUS®-G2 s dvojit˘m uzávûrem, jednoduch˘ uzávûr na poptávku (typ G1)
• automatické odvodnûní s „nulov˘m zbytkem vody“
• pfiipojovací pfiíruba EN 1092-2 pro PN 16
• bezpeãnostní uzávûr vnitfiní soupravy proti „vyfouknutí“
• moÏnost v˘mûny opotfiebovan˘ch dílÛ bez nutnosti demontáÏe hydrantu
• od Rd 1,0 m drenáÏní blok
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• tûleso z tvárné litiny
• sedlo ventilu z mosazi
• koule dodateãného uzávûru pogumována pryÏí EPDM
• vfieteno a spojovací tyã z korozivzdorné oceli 1.4021
• kuÏelka z tvárné litiny pogumovaná pryÏí EPDM
Ochrana proti korozi
HYDRUS®-G2 Podzemní hydrant
DN 80 se samouzavíracím víãkem v˘toku
Příslušenství pro DN 80
příslušenství
obj. číslo
Kč/EUR
poklop
W-8705033
1.321,-/54,-
V-0000717
1.305,-/53,-
N-kus
• vnû epoxidové povrstvení, uvnitfi smalt
Typové označení
drenáÏní blok
W-0000289
454,-/18,-
T-klíã
W-0000030
1.078,-/44,-
• typ 01 – DN 80, dvojit˘ uzávûr, se samouzavíracím víãkem v˘toku hydrantu
• typ 02 – DN 80, dvojit˘ uzávûr, s plastov˘m víãkem v˘toku hydrantu
DN
80
80
80
80
Rd
m
0,75
1,00
1,25
1,50
HYDRUS®-G2
objednací ãíslo
V-8672610
V-8672611
V-8672612
V-8672613
typ 01
Kã/EUR
9.105-/372,9.832,-/401,10.745,-/439,11.753,-/480,-
6
HYDRUS®-G2 typ 02
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8672600
8.775,-/358,V-8672601
9.502,-/388,V-8672602
10.415,-/425,V-8672603
11.423,-/466,-
HYDRUS®-G DN 100
Popis
• podzemní hydrant s dvojit˘m odvodÀováním
• spodní a horní díl z tvárné litiny, stfiední díl z konstrukãní oceli
• testováno na Ïivotnost 1000 cyklÛ
• automatické odvodnûní s „nulov˘m zbytkem vody“
• vnû i uvnitfi epoxidov˘ nástfiik
• moÏnost v˘mûny opotfiebovan˘ch dílÛ bez nutnosti demontáÏe hydrantu
• vnû i uvnitfi epoxidov˘ nástfiik
Typové označení
100
100
100
Rd
m
1,00
1,25
1,50
HYDRUS®-G1 typ 11
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8665411
14.493,-/592,V-8665412
15.195,-/620,V-8665413
16.116,-/658,-
příslušenství
obj. číslo
poklop
W-22900002
5.553,-/226,-
V-0000716
1.305,-/53,-
N-kus
• typ 11 – DN 100, jedn. uzávûr, se samouzavíracím víãkem v˘toku hydrantu
• typ 21 – DN 100, dvojit˘ uzávûr, se samouzavíracím víãkem v˘toku hydrantu
DN
HYDRUS®-G2 podzemní hydrant
DN 100 se samouzavíracím víãkem v˘toku
Příslušenství pro DN 100
Ochrana proti korozi
Kč/EUR
drenáÏní blok
W-0000291
454,-/18,-
T-klíã
W-0000030
1.078,-/44,-
HYDRUS®-G2 typ 21
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8666411
15.805,-/645,V-8666412
16.508,-/674,V-8666413
17.428,-/711,-
51
Pitná voda
SUPRA Podzemní hydrant
PN 16
DN 80
produkãní skupina PG 33
Popis
• SUPRA 180V - s jednoduch˘m uzávûrem
• SUPRA 280V - s dvojit˘m uzávûrem
• testováno na Ïivotnost 1000 cyklÛ
• pfiipojovací pfiíruba EN 1092-2 pro PN 16
• samoãinné a úplné vyprazdÀování
• bezpeãnostní uzávûr vnitfiní soupravy proti „vyfouknutí“
• moÏnost v˘mûny opotfiebovan˘ch dílÛ bez nutnosti demontáÏe hydrantu
• od Rd 1m - drenáÏní blok
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• tûleso z tvárné litiny
• sedlo ventilu z litiny s epoxidov˘m nástfiikem
• koule uzávûru hliníková, pogumovaná pryÏí EPDM
• vfieteno a spojovací tyã z korozivzdorné oceli 1.4021
• kuÏelka z tvárné litiny pogumovaná pryÏí EPDM
SUPRA Podzemní hydrant
Příslušenství
Ochrana proti korozi
příslušenství
obj. číslo
Kč/EUR
poklop
W-8705033
1.321,-/54,-
N-kus
V-0000717
1.305,-/53,-
drenáÏní blok
W-0000289
454,-/18,-
W-0000030
1.078,-/44,-
T-klíã
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
DN
6
80
80
80
80
Rd
m
0,75
1,00
1,25
1,50
SUPRA typ 180V
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8671400
6.990,- /285,V-8671401
7.673,-/ 313,V-8671402
8.255,-/ 337,V-8671403
9.133,-/373,-
SUPRA typ 280V
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8672400
7.792,-/318,V-8672401
8.480,-/346,V-8672402
9.062,-/370,V-8672403
9.934,-/405,-
Pitná voda
EN-kus, N-kus
pfiírubov˘
PN 10, 16
DN 80, 100
produkãní skupina PG 10
Popis
• pfiírubové koleno 90°s hrdlem a patkou dle EN 545, z tvárné litiny EN-JS 1030
(GGG-40), vnû i uvnitfi povrstvení epoxidov˘m prá‰kem dle GSK (tûÏká protikorozní ochrana)
DN
80*
80
100
150
*4 díry
BAIO ® N-kusy v kapitole 4.
N-kus pfiírubov˘
52
N-kus přírubový
objednací
Kã/EUR
ãíslo
ks
V-0000718.9901015 1.327,-/ 54,V-0000717.9901005 1.305,-/ 53,V-0000716.9904485 1.825,-/ 74,W-0002815
3.067,-/125,-
Pitná voda
HYDRUS®-PE Podzemní hydrant
produkãní skupina PG 33
PN 16
DN 80
Popis
• podzemní hydrant s dvojit˘m uzávûrem
• samoãinné a úplné vyprazdÀování dvûma odvodÀovacími otvory
• bezpeãnostní uzávûr vnitfiní soupravy proti „vyfouknutí“
• pfiipojovací pfiíruba EN 1092-2 pro PN 16 nebo nátrubek
• moÏnost v˘mûny opotfiebovan˘ch dílÛ bez nutnosti demontáÏe hydrantu
• jedin˘ hydrant svého druhu na trhu
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• tûleso z PE
• sedlo ventilu z plastu
• koule uzávûru z plastu zpevnûného skeln˘m vláknem
• vfieteno a spojovací tyã z korozivzdorné oceli 1.4021
• kuÏelka z tvárné litiny pogumovaná pryÏí EPDM
• zázubec a víko z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG 40)
• vfietenová matice z mosazi
HYDRUS®-PE Podzemní hydrant
pfiírubov˘
Ochrana proti korozi
• zázubec a víko - tûÏká protikorozní ochrana
• díly z korozivzdorné oceli, polyetylénu a mosazi bez ochrany
6
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
HYDRUS®-PE Podzemní hydrant
nátrubkov˘
Na vyžádání
Příslušenství
• prÛvodní dokumentace
DN
80
80
80
Rd
m
1,00
1,25
1,50
HYDRUS®-PE typ 001 přírubový
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8652001
11.859,-/ 484,V-8652002
13.167,-/ 537,V-8652003
13.690,-/ 559,-
HYDRUS®-PE typ 101 nátrubkový
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8652051
10.230,-/418,V-8652052
11.905,-/486,V-8652053
12.564,-/513,-
Na poptávku se samouzavíracím víãkem.
příslušenství
obj. číslo
Kč/EUR
poklop
W-8705033
1.321,-/54,-
V-0000717
1.305,-/53,-
N-kus
drenáÏní blok
W-0000295
670,-/27,-
T-klíã
W-0000030
1.078,-/44,-
MontáÏ hydrantÛ s nátrubkem
53
Pitná voda
HOD® Navrtávací pas
pro potrubí z oceli a litiny
PN 16
DN 50 … 500
produkãní skupina PG 05, PG 28
Popis
• pro boãní navrtání potrubí z oceli a litiny a následnou montáÏ vodovodní pfiípojky
• vlastní navrtávka se provádí navrtávaãem potrubí
• ovládání pomocí zemní soupravy s jednotn˘m pfiipojením pro navrtávací pasy JMA
• kulov˘ kohout nebo ‰oupátko slouÏí jako domovní uzávûr
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Příslušenství
příslušenství
obj. číslo
Kč/EUR
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705022
374,-/15,-
Materiál
• pfiíruba z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• navrtávací uzávûr, kulov˘ kohout nebo ‰oupátko z kované mosazi
• tfimen, ‰rouby a matice z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
• pryÏ EPDM
Povrchová ochrana
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Vodovodní přípojka
spojka přímá
7
vnûj‰í
vnûj‰í
závit spojky pr. potrubí
15
20
25
32
40
50
G 1/2“
G 3/4“
G 1“
G 1 1/4“
G 1 1/2“
G 2“
20
25
32
40
50
63
spojka redukovaná
DN
32
32
32
vnûj‰í
vnûj‰í
závit spojky pr. potrubí
G 1 1/4“
G 1 1/4“
G 1 1/4“
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
DN
32
50
63
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• atest
Provedení
• bez uzávûru, závit G 1“, G 1 1/4“, G 1 1/2“, G 2“
• s kulov˘m kohoutem, závit G 1“, G 1 1/4“, G 1 1/2“, G 2“
• s kulov˘m kohoutem s koncovkou pro pfiipojení PE, PP a PEX, vnûj‰í prÛmûr potrubí 32 mm
• se ‰oupátkem, závit G 1“, G 1 1/4“
• se ‰oupátkem s koncovkou pro pfiipojení PE, PP a PEX, vnûj‰í prÛmûr potrubí 32 mm
Provedení bez uzávûru slouÏí k navrtání nezavodnûného potrubí. Provedení s kulov˘m
kohoutem a se ‰oupátkem pro navrtání potrubí pod tlakem vody.
Upozornění:
Kompletní třmen s pryžovou podložkou objednávejte samostatně s uvedením vnějšího
průměru potrubí.
Bez uzávěru
HOD® Navrtávací pas bez uzávûru
54
DN
G
potrubí
50,65
1“
50,65 1 1/4“
80-500 1“
80-500 1 1/4“
80-500 1 1/2“
80-500 2“
HOD® typ
objednací ãíslo
V-8500163
V-8500173
V-8500183
V-8500193
V-8500013
V-8500023
509
Kã/EUR
337,-/14,337,-/14,444,-/18,444,-/18,561,-/23,561,-/23,-
Pitná voda
HOD® Navrtávací pas
pro potrubí z oceli a litiny
produkãní skupina PG 05, PG 28
PN 16
DN 50 … 500
S kulovým kohoutem
DN
potrubí
G
50,65
1“
50,65 1 1/4“
80-500
1“
80-500 1 1/4“
80-500 1 1/2“
80-500
2“
HOD® typ
objednací ãíslo
V-8501163
V-8501173
V-8501183
V-8501193
V-8501013
V-8501023
508
Kã/EUR
1.599,-/ 65,1.599,-/ 65,1.701,-/ 69,1.701,-/ 69,2.795,-/ 114,2.795,-/ 114,-
S kulovým kohoutem s koncovkou pro PE 32
DN výstup
potrubí prÛmûr
50,65
80-500
32
32
HOD® typ 514
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8501263
1.718,-/70,V-8501283
1.821,-/74,HOD® Navrtávací pas
s kulov˘m kohoutem, vnitfiní G závit
Se šoupátkem
DN
potrubí
G
50,65
1“
50,65 1 1/4“
80-500
1“
80-500 1 1/4“
HOD® typ
objednací ãíslo
V-8527163
V-8527173
V-8527183
V-8527193
513
Kã/EUR
2.005,-/82,2.056,-/84,2.105,-/86,2.155,-/88,-
Se šoupátkem s koncovkou pro PE 32
DN výstup
potrubí prÛmûr
50,65
80-500
32
32
HOD® typ 518
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8527263
2.005,-/82,V-8527283
2.039,-/83,-
Kompletní třmen s pryžovou podložkou (PG 28)
DN
D
potrubí potrubí
50
65
*80
*80
100
*100
*100
125
*125
*125
150
*150
*150
175
*200
*200
250
250
300
300
350
350
350
400
400
400
400
500
56-63
70-77
88-100
98-110
105-114
113-123
123-133
130-139
137-150
145-157
156-166
166-178
170-182
185-198
216-228
223-235
269-280
275-287
319-333
327-337
374-384
383-393
352-364
424-434
434-445
402-412
406-416
528-533
HOD® typ 709
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-7009220
W-7009230
W-7009240
W-7009241
W-7009252
W-7009250
W-7009251
W-7009262
W-7009260
W-7009261
W-7009272
W-7009270
W-7009271
W-7009283
W-7009280
W-7009281
W-7009290
W-7009291
W-7009300
W-7009301
W-7009310
W-7009311
W-7009312
W-7009320
W-7009321
W-7009322
W-7009323
W-7009330
690,-/ 28,697,-/ 28,716,-/29,723,-/30,727,-/ 30,737,-/ 30,742,-/ 30,744,-/ 30,757,-/ 31,769,-/ 31,779,-/ 32,810,-/ 33,816,-/ 33,824,-/ 34,833,-/ 34,840,-/ 34,881,-/ 36,897,-/ 37,925,-/ 38,989,-/ 40,999,-/ 41,1.022,-/ 42,1.022,-/ 42,1.049,-/ 43,1.115,-/ 45,1.166,-/ 48,1.166,-/ 48,1.247,-/51,-
7
typ. ãíslo
709.1
709.2
709.3
709.4
709.5
709.6
709.16
709.7
709.8
709.17
709.9
709.10
709.18
709.19
709.11
709.20
709.12
709.21
709.13
709.22
709.14
709.23
709.24
709.15
709.25
709.26
709.27
-
HOD® Navrtávací pas
se ‰oupátkem, vnitfiní G závit
HOD® Kompletní tfimen
s pryÏovou podloÏkou
* Celopogumovan˘ tfimen
Pfii objednání uvádûjte vÏdy vnûj‰í prÛmûr potrubí D.
55
HOD® Navrtávací pas
s litinovou objímkou, pro potrubí z tvárné litiny
PN 16
DN 80 … 200
Pitná voda
produkãní skupina PG 05
Popis
• pro boãní navrtání potrubí z tvárné litiny a následnou montáÏ vodovodní pfiípojky
• vlastní navrtávka se provádí navrtávaãem potrubí
• ovládání pomocí zemní soupravy s jednotn˘m pfiipojením pro navrtávací pasy JMA
• kulov˘ kohout a ‰oupátko slouÏí jako domovní uzávûr
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Příslušenství
Materiál
obj. číslo
Kč/EUR
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705022
374,-/15,-
• objímky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• navrtávací uzávûr, kulov˘ kohout nebo ‰oupátko z kované mosazi
• ‰rouby a matice z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
• pryÏ EPDM
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Vodovodní přípojka
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
spojka přímá
7
DN
vnûj‰í
vnûj‰í
závit spojky pr. potrubí
15
20
25
32
40
50
G 1/2“
G 3/4“
G 1“
G 1 1/4“
G 1 1/2“
G 2“
20
25
32
40
50
63
spojka redukovaná
DN
32
32
32
vnûj‰í
vnûj‰í
závit spojky pr. potrubí
G 1 1/4“
G 1 1/4“
G 1 1/4“
32
50
63
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• atest
Provedení
• bez uzávûru, vnitfiní v˘stupní závit G 1 1/4“, G 1 1/2“, G 2“
• s kulov˘m kohoutem, vnitfiní v˘stupní závit G 1“, G 1 1/4“, G 1 1/2“, G 2“
• s kulov˘m kohoutem s koncovkou pro pfiipojení PE, PP a PEX vnûj‰í prÛmûr potrubí
32 mm
• se ‰oupátkem, vnitfiní v˘stupní závit G 1“, G 1 1/4“
• se ‰oupátkem s koncovkou pro pfiipojení PE, PP a PEX vnûj‰í prÛmûr potrubí 32 mm
Provedení bez uzávûru slouÏí k navrtání nezavodnûného potrubí. Provedení s kulov˘m
kohoutem a se ‰oupátkem pro navrtání potrubí pod tlakem vody.
Bez uzávěru
HOD® Navrtávací pas bez uzávûru
56
DN
D
potrubí potrubí
mm
80
94-99
100 114-121
150 167-172
200 216-225
HOD® typ 501
G 1 1/4“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8524243
700,-/29,V-8524253
744,-/30,V-8524273
877,-/36,V-8524283
1.147,-/47,-
DN
D
potrubí potrubí
mm
80
94-99
100 114-121
150 167-172
200 216-225
300 318-326
HOD® typ 501
G 2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8524643
700,-/29,V-8524653
744,-/30,V-8524673
877,-/36,V-8524683
1.147,-/47,V-8524703
2.076,-/85,-
HOD® typ 501
G 1 1/2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8524443
700,-/29,V-8524453
744,-/30,V-8524473
877,-/36,V-8524483
1.147,-/47,-
Pitná voda
HOD® Navrtávací pas
s litinovou objímkou, pro potrubí z tvárné litiny
produkãní skupina PG 05
PN 16
DN 80 … 200
S kulovým kohoutem
DN
D
HOD® typ 502
potrubí potrubí
G 1“
mm objednací ãíslo
Kã/EUR
80
94-99
V-8523043
2.521,-/103,100 114-121
V-8523053
2.544,-/104,150 167-172
V-8523073
2.593,-/106,200 216-225
V-8523083
2.883,-/118,-
HOD® typ 502
G 1 1/4“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8523243
2.521,-/103,V-8523253
2.544,-/104,V-8523273
2.593,-/106,V-8523283
2.883,-/118,-
DN
D
HOD® typ 502
potrubí potrubí
G 1 1/2“
mm objednací ãíslo
Kã/EUR
80
94-99
V-8523443
2.773,-/113,100 114-121
V-8523453
2.799,-/114,150 167-172
V-8523473
2.853,-/116,200 216-225
V-8523483
3.172,-/129,300 318-326
V-8523503
3.722,-/152,-
HOD® typ 502
G 2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8523643
2.773,-/113,V-8523653
2.799,-/114,V-8523673
2.853,-/116,V-8523683
3.172,-/129,V-8523703
3.722,-/152,-
HOD® Navrtávací pas
s kulov˘m kohoutem, vnitfiní G závit
S kulovým kohoutem s koncovkou pro PE 32
DN
D
HOD® typ 512
potrubí potrubí
mm
objednací ãíslo
Kã/EUR
80
94-99
V-8526043
2.548,-/104,100 114-121
V-8526053
2.570,-/105,150 167-172
V-8526073
2.616,-/107,200 216-225
V-8526083
2.905,-/119,-
Se šoupátkem
DN
D
potrubí potrubí
mm
80
94-99
100 114-121
150 167-172
200 216-225
HOD® typ 511
HOD® typ 511
G 1“
G 1 1/4“
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8525043
2.661,-/ 109,V-8525243 2.706,-/ 110,V-8525053
2.681,-/ 109,V-8525253 2.726,-/ 111,V-8525073
2.721,-/ 111,V-8525273 2.766,-/ 113,V-8525083
3.253,-/ 133,V-8525283 3.307,-/ 135,-
7
HOD® Navrtávací pas
s kulov˘m kohoutem
s koncovkou pro PE 32
Se šoupátkem s koncovkou pro PE 32
DN
D
HOD® typ 517
potrubí potrubí
mm
objednací ãíslo
Kã/EUR
80
94-99
V-8528043
2.855,-/ 117,100 114-121
V-8528053
2.875,-/ 117,150 167-172
V-8528073
2.916,-/ 119,200 216-225
V-8528083
3.981,-/ 162,-
HOD® Navrtávací pas
se ‰oupátkem, vnitfiní G závit
Poznámka: D - vnûj‰í prÛmûr potrubí v mm.
57
Pitná voda
HOD® Navrtávací pas
pro potrubí z PE a PVC
PN 16
DN 50 … 300
produkãní skupina PG 05
Popis
• pro boãní navrtání potrubí z PE, PVC a následnou montáÏ vodovodní pfiípojky
• vlastní navrtávka se provádí navrtávaãem potrubí
• ovládání pomocí zemní soupravy s jednotn˘m pfiipojením pro navrtávací pasy JMA
• kulov˘ kohout nebo ‰oupátko slouÏí jako domovní uzávûr
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Příslušenství
Materiál
obj. číslo
Kč/EUR
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705022
374,-/15,-
• objímky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• navrtávací uzávûr, kulov˘ kohout nebo ‰oupátko z kované mosazi
• ‰rouby a matice z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
• pryÏ EPDM
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Vodovodní přípojka
7
DN
vnûj‰í
vnûj‰í
závit spojky pr. potrubí
15
20
25
32
40
50
G 1/2“
G 3/4“
G 1“
G 1 1/4“
G 1 1/2“
G 2“
20
25
32
40
50
63
spojka redukovaná
DN
32
32
32
vnûj‰í
vnûj‰í
závit spojky pr. potrubí
G 1 1/4“
G 1 1/4“
G 1 1/4“
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
spojka přímá
32
50
63
Po dohodě
• bez uzávûru pro v˘stup G 1“ pro PN 50 a 65
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• atest
Provedení
• bez uzávûru, vnitfiní v˘stupní závit G 1“, G 1 1/4“, G 2“
• s kulov˘m kohoutem, vnitfiní v˘stupní závit G 1“, G 1 1/4“, G 1 1/2“, G 2“
• s kulov˘m kohoutem s koncovkou pro pfiipojení PE, PP a PEX potrubí prÛmûr 32
• se ‰oupátkem, vnitfiní v˘stupní závit G 1“ a G 1 1/4“
• se ‰oupátkem s koncovkou pro pfiipojení PE, PP a PEX potrubí prÛmûr 32
Provedení bez uzávûru slouÏí k navrtání nezavodnûného potrubí. Provedení s kulov˘m
kohoutem a se ‰oupátkem pro navrtání potrubí pod tlakem vody.
Bez uzávěru
DN
potrubí
50
65
80
100
125
150
200
250
300
HOD® Navrtávací pas bez uzávûru
58
DA
potrubí
mm
63
75
90
110
140
160
225
280
315
HOD® typ 507
G 1 1/4“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8502223
638,-/26,V-8502233
701,-/ 29,V-8502243
949,-/ 39,V-8502253
995,-/ 41,V-8502273
1.359,-/ 55,V-8502283
1.855,-/ 76,-
V˘stup G 1“ pouze DN 50 - 65.
HOD® typ 507
G 2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8502643
1.126,-/ 46,V-8502653
1.188,-/ 48,V-8502663
1.390,-/ 57,V-8502673
1.585-/ 65,V-8502683
2.254,-/ 92,V-8502693
3.877,-/158,V-8502703
4.250,-/173,-
Pitná voda
HOD® Navrtávací pas
pro potrubí z PE a PVC
produkãní skupina PG 05
PN 16
DN 50 … 300
S kulovým kohoutem
DN
DA
HOD® typ 506
HOD® typ 506
potrubí potrubí
G 1“
G 1 1/4“
mm
mm
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
50
63
V-8503023
2.072,-/ 85,V-8503223
2.072,-/ 85,65
75
V-8503033
2.300,-/ 94,V-8503233
2.300,-/ 94,80
90
V-8503043
2.628,-/ 107,V-8503243
2.628,-/ 107,100
110
V-8503053
2.690,-/ 110,V-8503253
2.690,-/ 110,150
160
V-8503073
3.169,-/ 129,V-8503273
3.169,-/ 129,200
225
V-8503083
3.826,-/ 156,V-8503283
3.826,-/ 156,DN
DA
HOD® typ 506
HOD® typ 506
potrubí potrubí
G 1 1/2“
G 2“
mm
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
80
90
V-8503443
3.971,-/ 162,V-8503643
3.971,-/162,100
110
V-8503453
4.054,-/ 165,V-8503653
4.054,-/165,125
140
V-8503463
4.320,-/ 176,V-8503663
4.320,-/176,150
160
V-8503473
4.577,-/ 187,V-8503673
4.577,-/187,200
225
V-8503483
5.461,-/ 223,V-8503683
5.461,-/223,250
280
V-8503493
7.604,-/ 310,V-8503693
7.604,-/310,300
315
V-8503503
8.097,-/ 330,V-8503703
8.097,-/330,-
HOD® Navrtávací pas
s kulov˘m kohoutem, vnitfiní G závit
S kulovým kohoutem s koncovkou pro PE 32
DN
DA
potrubí potrubí
mm
50
63
65
75
80
90
100
110
150
160
200
225
HOD® typ 515
objednací ãíslo
V-8507023
V-8507033
V-8507043
V-8507053
V-8507073
V-8507083
Kã/EUR
2.180,-/ 89,2.407,-/ 98,2.735,-/112,2.798,-/114,3.276,-/134,3.932,-/160,-
7
HOD® Navrtávací pas
s kulov˘m kohoutem
s koncovkou pro PE 32
Se šoupátkem
DN
DA
potrubí potrubí
mm
50
63
65
75
80
90
100
110
150
160
200
225
HOD® typ 510
G 1“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8504023
2.351,-/ 96,V-8504033
2.564,-/105,V-8504043
2.870,-/117,V-8504053
2.927,-/119,V-8504073
3.373,-/138,V-8504083
3.986,-/163,-
HOD® typ 510
G 1 1/4“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8504223
2.399,-/ 98,V-8504233
2.609,-/ 106,V-8504243
2.916,-/ 119,V-8504253
2.973,-/ 121,V-8504273
3.420,-/ 140,V-8504283
4.031,-/ 165,-
Se šoupátkem s koncovkou pro PE 32
DN
DA
potrubí potrubí
mm
50
63
65
75
80
90
100
110
150
160
200
225
HOD® typ 516
objednací ãíslo
V-8505023
V-8505033
V-8505043
V-8505053
V-8505073
V-8505083
Kã/EUR
2.467,-/101,2.678,-/109,2.984,-/122,3.042,-/124,3.489,-/142,4.100,-/167,-
HOD® Navrtávací pas
se ‰oupátkem, vnitfiní G závit
Poznámka: D - vnûj‰í prÛmûr potrubí v mm.
59
Pitná voda
HOD® Navrtávací pasy
s plnoprÛtoãn˘m litinov˘m ‰oupátkem
PN 16
DN 50 … 300
produkãní skupina PG 05
S litinovým šoupátkem pro potrubí z PVC a PE
HOD® Navrtávací pas
pro potrubí z PVC a PE
s litinov˘m ‰oupátkem BETA®-Zz
DN
DA
potrubí potrubí
mm
mm
50
63
65
75
80
90
100
110
150
160
200
225
HOD® typ 504
G 1“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8508023
2.396,-/ 98,V-8508033
2.452,-/100,V-8508043
2.810,-/115,V-8508053
2.876,-/117,V-8508073
3.066,-/125,V-8508083
3.531,-/144,-
HOD® typ 504
G 1 1/4“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8508223
2.399,-/ 98,V-8508233
2.452,-/100,V-8508243
2.810,-/115,V-8508253
2.876,-/117,V-8508273
3.066,-/125,V-8508283
3.531,-/144,-
DN
DA
potrubí potrubí
mm
80
90
100
110
125
140
150
160
200
225
250
280
300
315
HOD® typ 504
G 1 1/2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8508443
3.336,-/136,V-8508453
3.409,-/139,V-8508463
3.660,-/149,V-8508473
3.880,-/158,V-8508483
4.191,-/171,V-8508493
7.222,-/295,V-8508503
7.400,-/302,-
HOD® typ 504
G 2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8508643
3.600,-/147,V-8508653
3.671,-/150,V-8508663
3.922,-/160,V-8508673
4.000,-/158,V-8508683
4.450,-/182,V-8508693
7.483,-/305,V-8508703
7.550,-/308,-
S litinovým šoupátkem pro potrubí z tvárné litiny
7
HOD® Navrtávací pas
pro potrubí z tvárné litiny
s litinov˘m ‰oupátkem BETA® -Zz
DN
D
potrubí potrubí
mm
80
94-99
100 114-121
150
167-172
200 216-225
HOD® typ 503
HOD® typ 503
G 1“
G 1 1/4“
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8513043
2.460,-/100,V-8513243
2.460,-/100,V-8513053
2.472,-/101,V-8513253
2.472,-/101,V-8513073
2.521,-/103,V-8513273
2.521,-/103,V-8513083
4.062,-/166,V-8513283
4.062,-/166,-
DN
D
potrubí potrubí
mm
80
94-99
100 114-121
150 167-172
200 216-225
300 318-326
HOD® typ 503
HOD® typ 503
G 1 1/2“
G 2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8513443
2.909,-/119,V-8513643
3.173,-/130,V-8513453
2.988,-/122,V-8513653
3.254,-/133,V-8513473
3.041,-/124,V-8513673
3.305,-/135,V-8513483
3.848,-/157,V-8513683
4.110,-/168,V-8513503
na poptávku
V-8513703
na poptávku
S litinovým šoupátkem pro potrubí z oceli a litiny
DN
potrubí
HOD® Navrtávací pas
pro potrubí z oceli a litiny
s litinov˘m ‰oupátkem BETA®-Zz
G
50,65
1“
50,65 1 1/4“
80-500
1“
80-500 1 1/4“
80-500 1 1/2“
80-500
2“
HOD® typ
objednací ãíslo
V-8518163
V-8518173
V-8518183
V-8518193
V-8518013
V-8518023
505
Kã/EUR
2.050,-/ 84,2.054,-/ 84,2.292,-/ 94,2.292,-/ 94,2.683,-/110,2.945,-/120,-
Ke kompletaci pouÏívejte HOD tfimen typ 709, viz. str. 55
60
Pitná voda
HOD®lock / TERRA®lock System
pro navrtávací pasy
Důvtipný variabilní systém
7
Technické detaily
Výhody
61
Pitná voda
HOD®lock Navrtávací pas
pro kovová a plastová potrubí
PN 16
DN 80 … 500
produkãní skupina PG 09
Popis
• navrtávací pas s kulov˘m kohoutem pro boãní navrtávku
• umoÏÀuje navrtání potrubí pod tlakem
• jeden navrtávací pas pro více pfiipojení domovní pfiípojky
o vnûj‰ím prÛmûru (PE 32, 40, 50)
• navrtání se provádí soupravou VODOREGULA, je nutné v‰ak pouÏít pomocnou matici
• maximální prÛmûr vrtaného otvoru 31 mm
Materiál
• pfiíruba a tûleso kohoutu z tvárné litiny EN-GJS-400-15
• vfieteno z pochromované mosazi
• koule z chromované mosazi
• sedla kulového kohoutu z BRALENU
HOD®lock Navrtávací pas
pro PVC nebo PE potrubí
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Sestavte si návrtávací pas podle Vašich požadavků!
HOD®lock pro kovová potrubí - typ 01
DN 80 - DN 500, V-8543103, 2.345,- Kã/ 96,- EUR
7
Spojka lock přímá
DN 25/32, V-8546323, 721,- Kã/ 29,- EUR
DN 32/40, V-8546333, 728,- Kã/ 30,- EUR
DN 40/50, V-8546343, 747,- Kã/ 30,- EUR
HOD®lock/TERRA®lock pro plastová potrubí - typ 02
DN 80, V-8534043, 2.811,- Kã/ 115,- EUR
DN 100, V-8534053, 2.903,- Kã/ 118,- EUR
DN 125, V-8534063, 3.290,- Kã/ 134,- EUR
DN 150, V-8534073, 3.445,- Kã/ 140,- EUR
DN 200, V-8534083, 3.669,- Kã/ 150,- EUR
HOD®lock/TERRA®lock-M1 pro kovová potrubí
DN 80 - DN 500, V-8543013, 874,- Kã/ 36,- EUR
Spojka lock pro PE 32
V-8546123,
1.186,- Kã/ 48,- EUR
Dal‰í spojky na poptávku.
HOD®lock/TERRA®lock-K3 pro plastová potrubí
DN 80, V-8534143, 1.657,- Kã/ 68,- EUR
DN 100, V-8534153, 1.779,- Kã/ 73,- EUR
DN 125, V-8534163, 2.089,- Kã/ 85,- EUR
DN 150, V-8534173, 2.137,- Kã/ 87,- EUR
DN 200, V-8534183, 2.735,- Kã/ 112,- EUR
BETA®lock Šoupátko DN 32
V-8542114, 2.190,- Kã/ 89,- EUR
Uvedené ceny jsou brutto!
62
Pitná voda
TERRA®lock Navrtávací pas
pro kovová a plastová potrubí
produkãní skupina PG 09
PN 16
DN 80 … 500
Popis
• navrtávací pas ventilového typu pro horní navrtávku
• umoÏÀuje navrtání potrubí pod tlakem
• pomocn˘ kulov˘ kohout pro navrtání pod tlakem
• jeden navrtávací pas pro více pfiipojení domovní pfiípojky (PE 32, 40, 50)
• navrtání se provádí soupravou VODOREGULA, je nutné v‰ak pouÏít pomocnou matici
• maximální prÛmûr vrtaného otvoru 31 mm
Materiál
• pfiíruba a tûleso kohoutu z tvárné litiny EN-GJS-400-15
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• sedlo kuÏelky z polyamidu PA 6
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
TERRA®lock Navrtávací pas
pro plastová potrubí
Sestavte si návrtávací pas podle Vašich požadavků!
Rohový ventil TERRA®lock
obj. ã. V-8542203
1.558,- Kã/ 64,- EUR
Spojka lock přímá
DN 25/32, obj. ã. V-8546323
721,- Kã/ 29,- EUR
DN 32/40, obj. ã. V-8546333
728,- Kã/ 30,- EUR
DN 40/50, obj. ã. V-8546343
747,- Kã/ 30,- EUR
7
Objímka pro plastová potrubí HOD/TERRA®lock - typ 02
DN 80, obj. ã. V-8534043, 2.811,- Kã/ 115,- EUR
DN 100, obj. ã. V-8534053, 2.903,- Kã/ 118,- EUR
DN 125, obj. ã. V-8534063, 3.290,- Kã/ 134,- EUR
DN 150, obj. ã. V-8534073, 3.445,- Kã/ 140,- EUR
DN 200, obj. ã. V-8534083, 3.669,- Kã/ 150,- EUR
* Objímka je shodná s objímkou HOD®lock!
Objímka pro kovová potrubí TERRA lock - typ 01
DN 80 - DN 500, obj. ã. V-8543203
2.061,- Kã/ 84,- EUR
* Objímka není shodná s objímkou HOD®lock!
Uvedené ceny jsou brutto!
63
TERRA®-M1 a TERRA®-M11 Navrtávací pas
pro potrubí z oceli a litiny
PN 16
DN 80 … 500
Pitná voda
produkãní skupina PG 09
TERRA®-M1 Navrtávací pas
Popis
• navrtávací pas ventilového typu pro horní navrtávku se stoupajícím vfietenem
• umoÏÀuje navrtání potrubí pod tlakem
• integrovan˘ pomocn˘ kulov˘ uzávûr pro navrtávku
• navrtání se provádí soupravou VODOREGULA, je nutné v‰ak pouÏít pomocnou matici
• maximální prÛmûr vrtaného otvoru 38 mm
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
TERRA -M1 Navrtávací pas
s tfimenem HOD® typ 709
®
• pfiíruba z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• tûleso uzávûru z mosazi
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• koule z chromované mosazi
• sedlo ventilu z mosazi
• sedlo kuÏelky z polyamidu PA 6
Příslušenství
obj. číslo
Kč/EUR
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705022
374,-/15,-
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Typové označení
• Typ 101 - v˘stupní závit G 1 1/2“
7
DN
G
potrubí
80-500 1 1/2“
TERRA®-M1 typ 101
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8520643
3.724,-/152,-
Ke kompletaci pouÏívejte HOD® tfimen typ 709, viz str. 55
TERRA®-M11 navrtávací pas
Popis
TERRA®-M11 Navrtávací pas
• navrtávací pas ventilového typu pro horní navrtávku
• neumoÏÀuje navrtání potrubí pod tlakem
• navrtání se provádí soupravou VODOREGULA, je nutné v‰ak pouÏít pomocnou matici
• pas je urãen pro v˘mûny star˘ch navrtávacích pasÛ (napfi. typ „BRATISLAVA“)
• maximální prÛmûr předvrtaného otvoru 30 mm
DN
G
potrubí
80-500 1 1/2“
TERRA®-M11 typ 111
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8529013
2.346,-/ 96,-
Ke kompletaci pouÏívejte HOD® tfimen typ 709, viz str.55
64
Pitná voda
TERRA®-K12 Navrtávací pas
pro PE-HD potrubí
produkãní skupina PG 18
PN 16
DN 80 … 200
Popis
• navrtávací pas ventilového typu pro horní navrtávku
• umoÏÀuje navrtání potrubí pod tlakem bez pouÏití navrtávací soupravy
• integrovan˘ vrták zÛstává v uzávûru a slouÏí jako hlavní uzávûr
• odboãka vodovodní pfiípojky PE32, PE40, PE50, PE63
• ovládání zemní soupravou
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
• pro vnûj‰í prÛmûr potrubí 90 - 225 mm SDR 11 (SDR 17) pfii maximální tlou‰Èce
potrubí 20,5 mm
Materiál
• pfiivafiovací objímka z PE (v˘robce GF)
• tûleso uzávûru z mosazi potaÏené PE 100
• vfieteno z nerezu min. 13% Cr
• vrtací nÛÏ z nerezu
• sedlo kuÏelky z polyamidu PA 6
TERRA®-K12 Navrtávací pas
Ochrana proti korozi
• provedení v PE
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Typové označení
• Typ 101 - v˘stup PE 32, 40, 50, 63
DN průměr
potrubí v˘stup
80-200 40
80-200 63
TERRA®-K12 typ 101
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-8205190.340 3.300,-/130,H-8205220.340 3.520,-/139,-
DN
DA
potrubí potrubí
mm
80
90
100
110
125
125
125
140
150
160
150
180
200
200
200
225
objednací ãíslo
W-2290050.0090
W-2290050.0110
W-2290050.0125
W-2290050.0140
W-2290050.0160
W-2290050.0180
W-2290050.0200
W-2290050.0225
7
PE objímka GF
Kã/EUR
743,-/ 30,856,-/ 35,1.068,-/ 44,1.578,-/ 64,1.775,-/ 72,1.812,-/ 74,2.160,-/ 88,2.497,-/102,-
Navrtávací pas TERRA®-K12 a objímka jsou dodávány zvlá‰È,
vlastní montáÏ svafiením se provádí aÏ na stavbû.
65
Pitná voda
TERRA®-K1 Navrtávací pas
pro potrubí z PVC a PE
PN 16
DN 80 … 200
produkãní skupina PG 09
Popis
• navrtávací pas ventilového typu pro horní navrtávku
• umoÏÀuje navrtání potrubí pod tlakem
• integrovan˘ vrták zÛstává v uzávûru a slouÏí jako hlavní uzávûr
• max. prÛmûr vrtaného otvoru pro DN 80 a 100 = 27 mm, pro DN 125 - 300 = 38 mm
• maximální tlou‰Èka stûny potrubí 13 mm
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• pfiíruba z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• tûleso uzávûru z mosazi
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• integrovan˘ vrták z mosazi
• spojovací ‰rouby, matice a podloÏky z nerezu
• pryÏová v˘stelka objímek z EPDM
TERRA®-K1 Navrtávací pas
Příslušenství
obj. číslo
Ochrana proti korozi
Kč/EUR
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
poklop
W-8705022
374,-/15,-
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Typové označení
• Typ 101 - v˘stupní závit G 1 1/2“
7
DN
DA
potrubí potrubí
mm
80
90
100
110
125
140
150
160
200
225
TERRA®-K1 typ 101
G 1 1/2“
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8540443
4.131,-/169,V-8540453
4.203,-/172,V-8540463
4.694,-/192,V-8540473
4.563,-/186,V-8540483
5.128,-/209,-
Poznámka: D - vnûj‰í prÛmûr potrubí v mm.
66
Voda
VODOREGULA Navrtávací souprava potrubí
produkãní skupina PG 18
Popis
• sada náfiadí a nástrojÛ pro navrtávání vodovodního potrubí
• stavebnicová konstrukce zaruãuje univerzálnost pouÏití
• provûfiená konstrukce a osvûdãen˘ princip navrtávky
• uloÏeno v pfiíruãním plastovém kufru odolném hrubému zacházení
Určeno
• k navrtávání vodovodního potrubí
• podle pouÏitého typu navrtávacího pasu lze navrtávat nezavodnûné
nebo zavodnûné potrubí z plastu nebo kovu, a to i za plného tlaku vody
• k navrtávání plastového potrubí je urãen v˘hradnû vykruÏovací vrták
• k navrtávání kovového potrubí lze pouÏít vykruÏovací i klasick˘ vrták
Obsah soupravy
VODOREGULA Navrtávací souprava potrubí
• nástavec G 1/G 2
• nástavec G 1/G 1 1/2
• nástavec G 1/G 1 1/4
• nástavec G 1/G 1 1/4 krátk˘
• nástavec G 1/G 1
• kolík
• ráãna
• navrtávaã potrubí
• prodlouÏení hfiídele M 14 x 1,5/ M 26 x 1,5
• prodlouÏení hfiídele M 14 x 1,5/ M 14 x 1,5
• prodlouÏení hfiídele M 14 x 1,5/ M 26 x 1,5 dlouhé
• redukce G 1 / M 42 x 1,5
• vrták o prÛmûru 24
• vrták o prÛmûru 30
• vykruÏovací vrták o prÛmûru 24
• vykruÏovací vrták o prÛmûru 30
• vykruÏovací vrták o prÛmûru 38
VODOREGULA
typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0000029 31.496,-/1.286,-
Po dohodě
• navrtávaã potrubí s vyplachováním tfiísek
• náhradní díly dle va‰í volby
BOBR Navrtávač potrubí
Popis
• sada náfiadí a nástrojÛ pro navrtání vodovodního potrubí
• vrtané otvory o prÛmûru 45, 75, 95 mm
• uloÏeno v pfiepravní bednû
Určeno
• k navrtání vodovodního potrubí pfies ‰oupátko s pouÏitím pfiírubového navrtávacího
pasu. Lze navrtávat nezavodnûné nebo zavodnûné potrubí z plastu nebo kovu,
a to i za plného tlaku vody.
Obsah soupravy
• navrtávaã s ráãnou
• pfiíruby DN 50, 80, 100
• vykruÏovací vrtáky prÛmûr 45, 75, 95
• prodlouÏení hfiídele - krátké a dlouhé
Po dohodě
• cena
• pfiíruba DN 150, vykruÏovací vrták prÛmûr 145
BOBR Navrtávaã potrubí
BOBR
typ 002
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0000026 75.172,-/3.68,67
7
Pitná voda
ARMATURY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
BETA® Měkkotěsnicí šoupátko
PN 16
DN 25 … 50
produkãní skupina PG 14, PG 18, PG 28
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
BETA ®-Z šoupátko litinové s vnitřními závity (PG 14)
Popis
• ‰oupátko vodárenské nátrubkové s vnitfiím G závitem G 1“, G 1 1/4“, G 1 1/2“
nebo G 2“ dle âSN EN ISO 228-1
• jehlan vfietena 12,3 mm
Materiál
BETA ®-Z Mûkkotûsnicí ‰oupátko
typ 001
• tûleso z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
DN
L
G
20
25
32
40
50
mm
115
115
130
150
150
3/4“
1“
1 1/4“
1 1/2“
2“
BETA ®-Z typ 001
objednací ãíslo
W-7190773
W-7190783
W-7190793
V-7191213
V-7191223
Kã/EUR
1.153,-/ 47,1.353,-/ 55,1.635,-/ 67,1.995,-/ 81,2.460,-/100,-
BETA ®-Z šoupátko mosazné s vnitřními závity (PG 18)
7
Popis
• ‰oupátko vodárenské nátrubkové s vnitfiním G závitem 1“ nebo G 1 1/4“
• stavební délka DIN 3202, díl 4, fiada M2
• jehlan vfietena 12,3 mm
Materiál
• tûleso a víko z mosazi
• vfieteno z nerezavûjící oceli 13% Cr
BETA ®-Z Mûkkotûsnicí ‰oupátko
typ 002
68
DN
L
G
25
32
mm
115
130
1“
1 1/4“
BETA ®-Z typ 002
objednací ãíslo
W-7190784
W-7190794
Kã/EUR
1.203,-/ 49,1.215,-/ 50,-
Voda
ARMATURY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
BETA® Měkkotěsnicí šoupátko
produkãní skupina PG 14
PN 16
DN 25 … 40
BETA ®-K Šoupátko mosazné s koncovkami pro PE 32 (PG 18)
Popis
• ‰oupátko s koncovkami k oboustrannému pfiipojení PE, PP a PEX potrubí prÛmûr 32 mm
• jehlan vfietena 12,3 mm
Materiál
• tûleso a koncovky z mosazi
• vfieteno z nerezavûjící oceli 13% Cr
DN
BETA ®-K typ 002
objednací ãíslo
W-7195180
25
Kã/EUR
1.301,-/53,-
BETA ®-K Mûkkotûsnicí ‰oupátko
typ 002
BETA ®-Zz Šoupátko pro navrtávací pasy (PG 14)
Popis
• identická konstrukce jako u ‰oupátka BETA®-Z typ 001
• vnitfiní závit G 1“, 1 1/4“, 1 1/2“ a 2“
• vnûj‰í závit DN 25 a DN 32 je 1 1/4“; DN 40 a DN 50 je 2“
• tûleso z tvárné litiny
DN
L
25
32
40
50
mm
130
130
150
180
G
Gv
vnitfiní vnûj‰í
závit závit
1“
1 1/4“
1 1/4“ 1 1/4“
1 1/2“
2“
2“
2“
závit
vnûj‰í
7
závit
vnitfiní
BETA ®-Zz typ 001
objednací ãíslo
V-7198783
V-7198793
V-7197213
V-7197223
Kã/EUR
1.790,-/ 73,1.810,-/ 74,2.282,-/ 93,2.612-/107,-
Litinové ‰oupátko je pouÏito také v kompletním pasu HOD typ 503, 504, 505.
BETA ®-Zz Mûkkotûsnicí ‰oupátko
typ 001
69
Pitná voda
ARMATURY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Kulové kohouty
produkãní skupina PG 18
DN 25, 50
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
• ovládání pomocí zemní soupravy, ruãního kola nebo ovládacího klíãe
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Kulový kohout K 248-Z se závity
Popis
• pfiím˘ kulov˘ kohout nátrubkov˘ s vnitfiními závity G 1 1/4“ dle EN ISO 228-1
• plastová potrubí prÛmûr 32, 40, 50 a 63 je moÏno pfiipojit pomocí spojek
• stavební délka 102 mm
• jehlan vfietena 12,3 mm
Materiál
• tûleso a vfieteno z mosazi
• koule z mosazi, pochromovaná
• sedla z teflonu
DN
Kulov˘ kohout K 248-Z
32
Kulový kohout
K 248-Z
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8335190
847,-/35,-
7
Kulový kohout K 246-K s koncovkami pro PE 32
Popis
• kulov˘ kohout s koncovkami pro oboustranné pfiipojení PE, PP a PEX potrubí
prÛmûr 32 mm
• jehlan vfietena 12,3 mm
Materiál
• tûleso, vfieteno a koncovky z mosazi
• koule z mosazi, pochromovaná
• sedla z teflonu
DN
Kulov˘ kohout K 246-K
25
70
Kulový kohout
K 246-K
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8333180
907,-/37,-
Voda
Pitná voda
TOP-STOP® Zpětná klapka
Membránov˘ zpûtn˘ ventil
produkãní skupina PG 04
PN 10, 16
DN 40 … 400
Popis
• zpûtn˘ jednosmûrn˘ pfiírubov˘ membránov˘ ventil
• stavební délka fiada 48 EN 558 (dfiíve F6)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a PN 16 dle EN 1092-2
• dvoudílné tûleso
• v obou dílech tûlesa odvodÀovací zátky
Určeno
• pro pitnou a surovou vodu, uÏitkovu vodu a pro oleje pfii dovolené pracovní teplotû
do 50°C
• pouÏití pro jiné kapaliny je nutné konzultovat s v˘robcem
Materiál
• tûleso a vnitfiní náboj z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• membrána z pryÏe EPDM (do 90°C)
• spojovací ‰rouby z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
• odvodÀovací zátky z mosazi
TOP-STOP® Zpûtná klapka
Membránov˘ ventil
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 102 - membrána z pryÏe EPDM, PN 16
• Typ 104 - membrána z pryÏe EPDM, PN 10
8
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
400
L
mm
180
200
240
260
300
350
400
500
500
600
600
700
700
800
900
PN
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
10
10
TOP-STOP® typ 102, typ 104
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-9321013
2.986,-/ 122,V-9321023
3.725,-/ 152,V-9321033
4.666,-/ 190,V-9321043
4.945,-/ 202,V-9321053
6.674,-/ 271,V-9321063
7.657,-/ 313,V-9321073
8.833,-/ 361,V-9320083
15.557,-/ 635,V-9321083
15.557,-/ 635,V-9320093
26.828,-/1.095,V-9321093
26.828,-/1.095,V-9320103
43.246,-/1.765,V-9321103
43.246,-/1.765,V-9320113
74.770,-/3.051,V-9320123
93.043,-/3.797,-
71
Voda
Pitná voda
RETA Zpětná klapka
PN 10, 16
DN 40 … 250
produkãní skupina PG 04
Popis
• jednosmûrná pfiírubová samoãinná armatura zabraÀující zpûtnému proudûní
• stavební délka fiada 48 EN 558 (dfiíve F6)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16 dle EN 1092-2
Určeno
• materiálové provedení mosaz/pryÏ pro vodu a neagresivní kapaliny
• materiálové provedení mosaz/mosaz a nerez/nerez pro vodu, olej a neagresivní
kapaliny
• materiálové provedení nerez/pryÏ pro pitnou vodu. Teplotní odolnost viz. materiál sedel
• pro vodorovné potrubí a svislé se stoupajícím prÛtokem kapaliny
Materiál
RETA Zpûtná klapka
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• ãep z nerezavûjící oceli 1.4021
• tûsnicí sedla
mosaz/pryÏ EPDM do 70°C
nerez/pryÏ EPDM do 50°C
mosaz/mosaz do 200°C
nerez/nerez do 200°C
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr vnû i uvnitfi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• nevrtané pfiíruby, event. odli‰né vrtání pfiírub • s obtokem, pákou a závaÏím
• tûleso z tvárné litiny
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 001 - sedla mosaz/pryÏ, syntetick˘ nátûr
• Typ 002 - sedla mosaz/mosaz, syntetick˘ nátûr
• Typ 204 - sedla nerez/pryÏ, epoxi povrstvení, pitná voda
• Typ 201 - sedla mosaz/pryÏ, epoxi povrstvení
8
!
Světlosti
DN 200 a DN 250
u všech provedení
také s vrtáním
PN10
na poptávku!
72
DN
L
40
50
65
80
100
125
150
200
250
mm
180
200
240
260
300
350
400
500
600
DN
L
40
50
65
80
100
125
150
200
250
mm
180
200
240
260
300
350
400
500
600
PN
10
10
10
10
10
10
10
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
16
16
PN
10
10
10
10
10
10
10
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
a 16
16
16
RETA typ 001
objednací ãíslo
V-9185810
V-9185820
V-9185830
V-9185840
V-9180850
V-9180860
V-9180870
V-9180880
V-9180890
RETA typ 002
Kã/EUR
3.003,-/123,3.057,-/125,3.404,-/139,3.858,-/157,4.731,-/193,6.017,-/246,8.621,-/352,12.582,-/514,20.112,-/821,-
objednací ãíslo
V-9185610
V-9185620
V-9185630
V-9185640
V-9180650
V-9180660
V-9180670
V-9180680
V-9180690
RETA typ 204
pitná voda
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-9185413
3.347,-/137,V-9185423
3.392,-/138,V-9185433
3.987,-/163,V-9185443
4.416,-/180,V-9180453
5.156,-/210,V-9180463
6.839,-/279,V-9180473
9.322,-/380,V-9180483
13.364,-/545,V-9180493
21.556,-/880,-
objednací ãíslo
V-9185813
V-9185823
V-9185833
V-9185843
V-9180853
V-9180863
V-9180873
V-9180883
V-9180893
Kã/EUR
2.985,-/122,3.157,-/129,3.423,-/140,4.090,-/167,5.117,-/209,6.362,-/260,8.775,-/358,13.059,-/533,20.550,-/839,-
RETA typ 201
Kã/EUR
3.196,-/130,3.232,-/132,3.661,-/149,4.096,-/167,4.957,-/202,6.440,-/263,8.969,-/366,12.714,-/519,20.786,-/848,-
Voda
Odpadní voda
LIMU-STOP® Zpětná klapka
produkãní skupina PG 04
PN 10, 16
DN 40 … 600
Popis
• zpûtná klapka mûkkotûsnicí
• stavební délka fiada 48 EN 558 (dfiíve F6)
• pfiipojovací rozmûry typu 21 tvar B (s tûsnicí li‰tou)
• vysoká odolnost proti korozi, disk je z korozivzdorné oceli
• nízká tlaková ztráta, jelikoÏ v poloze OTEV¤ENO zÛstává 90% volného prÛtoku
• velké ãisticí víko pro snadnou údrÏbu
• jednoduchá v˘mûna opotfiebovaného tûsnûní
• dlouhodobá Ïivotnost vzhledem k bronzov˘m loÏiskÛm ãepu
• pryÏov˘ tlumiã koncové polohy zabraÀuje zvukov˘m projevÛm pfii uzavírání
• pro vodorovné i svislé potrubí
Určeno
• pro trval˘ styk s odpadní a uÏitkovou vodou a neagresivními tekutinami pfii dovolené
pracovní teplotû do 80°C
LIMU-STOP® Zpûtná klapka
standardní s vnitfiní hfiídelí
Materiál
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG 40)
• disk z korozivzdorné oceli 1.4308
• tûsnûní disku z pryÏe NBR
• hfiídel z korozivzdorné oceli 1.4057
• loÏiska z bronzu
• ‰rouby z korozivzdorné oceli A4 dle EN ISO 3506
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 – 1
Po dohodě
• disk z korozivzdorné oceli CF8M
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• páka a závaÏí na levé stranû
LIMU-STOP® Zpûtná klapka
s pákou a závaÏím, chránûné krytem
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
8
Typové označení
• Typ 101 - standardní PN 16
• Typ 103 - s pákou a závaÏím PN 16
• Typ 105 - s pákou a závaÏím s krytem PN 16
DN
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
L
mm
200
240
260
300
350
400
500
500
600
600
700
700
PN
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
• Typ 102 - standardní PN 10
• Typ 104 - s pákou a závaÏím PN 10
• Typ 106 - s pákou a závaÏím s krytem PN 10
LIMU-STOP® typ 101, 102
objedn. ãíslo
Kã/EUR
V-9150523.0C30000
7.377,-/ 307,V-9150533.0C30000
8.358,-/ 348,V-9150543.0C30000 10.988,-/ 458,V-9150553.0C30000 11.879,-/ 495,V-9150563.0C30000 16.004,-/ 667,V-9150573.0C30000 19.009,-/ 792,V-9151583.0C30000 28.511,-/1.188,V-9150583.0C30000 28.511,-/1.188,V-9151593.0C30000 45.983,-/1.916,V-9150593.0C30000 45.983,-/1.916,V-9151603.0C30000 64.318,-/2.680,V-9150603.0C30000 64.318,-/2.680,-
!
Pro páku a závaží
je nutné
při poptávce uvést
zda klapka bude
v horizontálním nebo
vertikálním potrubí!
73
Voda
Pitná voda
Odpadní voda
RETO-STOP Zpětná klapka
PN 10, 16
DN 40 … 300
produkãní skupina PG 04
Popis
• jednosmûrná pfiírubová samoãinná armatura zabraÀující zpûtnému proudûní
• stavební délka fiada 48 EN 558 (dfiíve F6)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a PN 16 dle EN 1092-2
• disk je oboustrannû funkãní, pfii opotfiebení jedné jeho strany ho lze otoãit a pouÏít
stranu druhou. Otoãení nebo v˘mûna disku se provádí pouhou demontáÏí víka
a zavû‰ením disku do tûlesa
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou do 50°C, pro vodu, odpadní vodu a neagresivní
tekutiny pfii doporuãené teplotû do 80°C a pracovním pfietlaku max. 1,6 MPa
Materiál
RETO-STOP Zpûtná klapka
• tûleso z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG-40)
• tûsnicí sedla litina/pryÏ EPDM
• ‰rouby, podloÏky a matice z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• s obtokem
• se zvedacím zafiízením disku
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 101 - PN 16
• Typ 121 - PN 10
8
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
74
L
mm
180
200
240
260
300
350
400
500
500
600
600
700
700
PN
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
RETO-STOP typ 101, 121
objedn. ãíslo
Kã/EUR
V-9160013
2.192,-/ 89,V-9160023
2.306,-/ 94,V-9160033
2.860,-/ 117,V-9160043
3.170,-/ 129,V-9160053
3.773,-/ 154,V-9160063
5.197,-/ 212,V-9160073
7.386,-/ 301,V-9161083
11.432,-/ 467,V-9160083
11.432,-/ 467,V-9161093
25.227,-/1.030,V-9160093
25.227,-/1.030,V-9161103
30.094,-/1.228,V-9160103
30.094,-/1.228,-
Voda
Pitná voda
Odpadní voda
KRV Zpětný ventil
s koulí
produkãní skupina PG 04, PG 18
PN 10, 16
DN 40 … 600
Popis
• zpûtn˘ jednosmûrn˘ pfiírubov˘ ventil s voln˘m prÛtokem
• jednoduchá konstrukce
• stavební délka fiada 48 EN 558 (dfiíve F6)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a PN 16 dle EN 1092-2
• uzavíracím segmentem je koule, která pfii proudûní kapaliny zÛstává mimo prÛtok
• uzavírá pfii nízk˘ch rozdílech tlakÛ
• pro vodorovné i svislé potrubí
• s potápivou koulí jako standardní provedení
Určeno
• pro pitnou a odpadní vodu a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C,
minimální doporuãená rychlost proudûní 2 m/s
KRV Zpûtn˘ ventil s koulí
Materiál
• tûleso a víko z tvárné litinyEN-GJS-400-15 (GGG-40)
• koule z hliníku povrstvená pryÏí z NBR s atestem pro pitnou vodu
• spojovací ‰rouby z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3056
• tûsnûní NBR s atestem pro pitnou vodu
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Provedení
• s potápivou koulí pro montáÏ do vodorovného potrubí (s víkem nahofie)
nebo do svislého potrubí pfii proudûní smûrem nahoru
• s plovoucí koulí pro montáÏ do vodorovného potrubí pfii nedostatku místa
(s víkem dolÛ) nebo do svislého potrubí pfii proudûní smûrem dolÛ
8
Typové označení
• Typ 101 - s potápivou koulí
• Typ 102 - s plovoucí koulí (na poptávku)
DN
*) 4 díry
40
50
65
80
80
100
125
150
200
L
mm
180
200
240
260
260
300
350
400
500
PN
KRV typ 101
objedn. ãíslo
Kã/EUR
10 a 16 W-5087040.SIW na poptávku
10 a 16 V-9310025
2.444,-/100,10 a 16 V-9310035
3.057,-/125,10 a 16 V-9310045
3.679,-/150,10*
V-9310048
3.679,-/150,10 a 16 V-9310055
4.646,-/190,10 a 16 V-9310065
6.905,-/282,10 a 16 V-9310075
9.425,-/385,10
V-9310085
15.832,-/646,-
Pozn.
Svûtlosti DN 250 aÏ DN 600 dodáváme na poptávku.
Z praktick˘ch zku‰eností z provozu doporuãujeme pouÏívat
tento typ zpûtné armatury do svûtlosti DN 200.
U vy‰‰ích svûtlostí dochází k rychlému opotfiebení koule.
Vhodn˘m fie‰ením je pouÏití napfi. RETO-STOP Zpûtné klapky.
75
Voda
Pitná voda
SKR Zpětná klapka
PN 10 … 25
DN 200 … 1000
produkãní skupina PG 18
Popis
• zpûtná pfiírubová klapka s excentricky 2x uloÏen˘m talífiem a ‰ikm˘m sedlem,
ãímÏ je dosaÏeno zkrácení zdvihu a uzavíracího ãasu
• sniÏuje riziko rázu v potrubí
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 aÏ 25 dle EN 1092-2
• moÏno doplnit o hydraulick˘ tlumiã
Určeno
• pro pitnou a uÏitkovou vodu pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
SKR Zpûtná klapka
• tûleso a talífi z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• hfiídel z korozivzdorné oceli 1.4021
• loÏisko hfiídele z bronzu bez obsahu zinku
• tûsnicí plochy s chromniklov˘m návarem, jemnû opracované
Ochrana proti korozi
• povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem, od DN 600 - epoxidov˘ lak.
Standardní vrstva 150 mikronÛ, 250 mikronÛ na poptávku.
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• s mechanick˘m nebo elektrick˘m ukazatelem polohy talífie
• s vnitfiním pogumováním
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• s hydraulick˘m tlumiãem nebo pfiípravou pro tlumiã
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
8
76
Voda
Pitná voda
SKR Zpětná klapka
produkãní skupina PG 18
PN 10 … 25
DN 200 … 1000
Standardní provedení
Typové označení
• typ 101 - PN 10
• typ 102 - PN 16
• typ 103 - PN 25
DN
L
SKR typ 101
PN 10
objednací ãíslo
Kã/EUR
mm
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
DN
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
W-0003251.0200P10
W-0003251.0250P10
W-0003251.0300P10
W-0003251.0350P10
W-0003251.0400P10
W-0003251.0450P10
W-0003251.0500P10
W-0003251.0600P10
W-0003251.0700P10
W-0003251.0800P10
W-0003251.0900P10
W-0003251.1000P10
L
230
250
270
290
310
350
390
430
470
510
550
DN
L
mm
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
SKR typ 102
PN 16
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0003251.0200P16
W-0003251.0250P16
W-0003251.0300P16
W-0003251.0350P16
W-0003251.0400P16
W-0003251.0450P16
W-0003251.0500P16
W-0003251.0600P16
W-0003251.0700P16
W-0003251.0800P16
W-0003251.0900P16
W-0003251.1000P16
66.176,-/ 2.701,66.609,-/ 2.719,66.911,-/ 2.731,75.813-/ 3.094,90.495,-/ 3.694,120.569,-/ 4.921,122.859,-/ 5.015,154.360,-/ 6.300,279.117,-/11.393,329.119,-/13.433,379.058,-/15.472,447.302,-/18.257,-
SKR typ 103
PN 25
objednací ãíslo
Kã/EUR
mm
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
66.176,-/ 2.701,66.609,-/ 2.719,66.905,-/ 2.731,75.813,-/ 3.094,90.495,-/ 3.694,110.704,-/ 4.519,110.813,-/ 4.523,151.735,-/ 6.193,272.736,-/11.132,317.029,-/12.940,361.007,-/14.735,441.693,-/18.028,-
W-0003251.0200P25
W-0003251.0250P25
W-0003251.0300P25
W-0003251.0350P25
W-0003251.0400P25
W-0003251.0500P25
W-0003251.0600P25
W-0003251.0700P25
W-0003251.0800P25
W-0003251.0900P25
W-0003251.1000P25
74.790,-/ 3.053,80.431,-/ 3.283,126.592,-/ 5.167,126.894,-/ 5.179,143.325,-/ 5.850,172.986,-/ 7.061,252.258,-/10.296,518.884,-/21.179,563.010,-/22.980,595.350,-/24.300,632.947,-/25.835,-
8
S tlumením koncové polohy
Typové označení
• typ 111 - PN 10
• typ 112 - PN 16
• typ 113 - PN 25
Ceny na poptávku.
77
Voda
Pitná voda
ZETKA Zpětná klapka
bezpfiírubová
PN 16
DN 40 … 300
produkãní skupina PG 04
Popis
• jednosmûrná samoãinná armatura zabraÀující zpûtnému proudûní
• stavební délka fiada 16 EN 558 (dfiíve K3)
• montáÏ sevfiením mezi pfiíruby potrubí
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a 16 dle EN 1092-2 (pro v‰echny DN)
• jednoduchá v˘mûna tûsnicích prvkÛ
Určeno
• pro pitnou a surovou vodu pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C, pro vodu
a neagresivní tekutiny bez abrazivních ãástic pfii dovolené pracovní teplotû do 70°C.
Materiál
ZETKA Zpûtná klapka
bezpfiírubová
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• pryÏ EPDM
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• certifikát
• atest na nátûr pro pitnou vodu
Typové označení
• Typ 201 - pryÏ EPDM (pitná voda)
8
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
78
L
mm
33
43
46
64
64
70
76
89
114
114
PN
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
16
16
16
ZETKA typ 201
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-9080213.0INOVAE 1.386,-/ 57,V-9080223.0INOVAE 1.354,-/ 55,V-9080233.0INOVAE 1.544,-/ 63,V-9080243.0INOVAE 1.790,-/ 73,V-9080253.0INOVAE 2.375,-/ 97,V-9080263.0INOVAE 3.082,-/126,V-9080273.0INOVAE 3.266,-/133,V-9080283.0INOVAE 4.972,-/203,V-9080293.0INOVAE 7.873,-/321,V-9080303.0INOVAE 10.364,-/423,-
náhradní pryžový disk
objednací ãíslo
Kã/EUR
H-3852011.340
396,-/ 16,H-3852012.340
440,-/ 18,H-3852013.340
480,-/ 20,H-3852044.340
520,-/ 21,H-3852045.340
608,-/ 25,H-3852046.340
760,-/ 31,H-3852047.340
920,-/ 38,H-3852048.340 1.280,-/ 52,H-3852049.340 1.920,-/ 78,H-3852050.340 2.760,-/ 113,-
Kvalita provûfiená léty…
HADE® Koncové klapky
Pro ochranu kanalizace proti zatopení
Zku‰enosti z 15 let provozu
Pracují automaticky bez nutnosti ovládání
Pro zabudování nad vodní hladinou,
na vlnící se hladinû i pod hladinou
Celosvûtové reference
8
79
Odpadní voda
HADE® Koncová klapka
produkãní skupina PG 18
DN 150 … 2000
Popis
• mûkkotûsnicí armatura
• vysoká odolnost proti korozi
• upevnûní chemick˘mi hmoÏdinkami a kotevními ‰rouby na stûnu nebo k nasunutí
do umûlohmotn˘ch a betonov˘ch rour
• minimální ztráty tlaku
• se svisl˘m talífiem (TYP PTK-G)
• se ‰ikm˘m talífiem (TYP PTK-A)
Určeno
• u voln˘ch v˘tokÛ nebo ãerpacích tlakov˘ch potrubí k zabránûní zatopení odvodÀovacích
kanálÛ a potrubí, max. pfiípustn˘ pfietlak 0,05 MPa. Vy‰‰í pfietlak do 0,12 MPa na zakázku.
• dovolená pracovní teplota od -50°C do 80°C
HADE® Koncová klapka typ PTK-G
se svisl˘m talífiem
na kolmou betonovou stûnu
Materiál
• rám, víko a kotevní deska z PE-HD
• hfiídel klapky z korozivzdorné oceli 1.4401
• tûsnûní talífie klapky z EPDM
Po dohodě
• chemické hmoÏdinky a kotevní ‰rouby
• provedení pro obdélníkové a ãtvercové otvory ve stûnû
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
HADE Koncová klapka typ PTK-A
se ‰ikm˘m talífiem
na kolmou betonovou stûnu
®
• typ PTK-G
• typ PTK-A
• typ PTK-P
• typ PTK-BS
• typ PTK-F
• typ PWK-F
se svisl˘m talífiem - upevnûní hmoÏdinkami na kolmou betonovou stûnu
se ‰ikm˘m talífiem - upevnûní hmoÏdinkami na kolmou betonovou stûnu
se ‰ikm˘m talífiem - pro roury z PVC a PE
se ‰ikm˘m talífiem - pro betonové roury
se ‰ikm˘m talífiem - pro pfiírubové pfiipojení PN 10
pro tlaková ãerpací potrubí s pfiírubov˘m pfiipojením PN 10
Pro betonové roury
8
DN
HADE® Koncová klapka typ PTK-F
se ‰ikm˘m talífiem
pro pfiírubové pfiipojení PN 10
80
150
160
200
250
300
310
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
typ PTK-BS
objednací ãíslo
W-0000015PTKPTES
W-0000020PTKPTES
W-0000025PTKPTES
W-0000030PTKBS00
W-0000040PTKBS00
W-0000050PTKBS00
W-0000060PTKBS00
W-0000070PTKBS00
W-0000080PTKBS00
W-0000090PTKBS00
W-0000100PTKBS00
W-0000120PTKBS00
W-0000140PTKBS00
W-0000150PTKBS00
W-0000160PTKBS00
W-0000180PTKBS00
W-0000200PTKBS00
Kã/EUR
8.732,-/ 356,10.002,-/ 408,11.907,-/ 486,18.130,-/ 740,22.107,-/ 902,28.480,-/ 1.162,52.230,-/ 2.132,65.791,-/ 2.685,73.722,-/ 3.009,118.389,-/ 4.832,109.772,-/ 4.480,181.236,-/ 7.397,188.600,-/ 7.698,267.466,-/ 10.917,294.153,-/ 12.006,333.500,-/ 13.612,433.970,-/ 17.713,-
Odpadní voda
HADE® Koncová klapka
produkãní skupina PG 18
DN 150 … 2000
Na kolmou betonovou stěnu
DN
150
160
200
250
300
310
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
typ PTK-G
sada pro ukotvení
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0000015PTKG000
W-0000020PTKG000
W-0000025PTKG000
W-0000030PTKG000
W-0000040PTKG000
W-0000050PTKG000
W-0000060PTKG000
W-0000070PTKG000
W-0000080PTKG000
W-0000090PTKG000
W-0000100PTKG000
W-0000100PTKG000
W-0000120PTKG000
W-0000130PTKG000
W-0000140PTKG000
W-0000150PTKG000
W-0000160PTKG000
W-0000180PTKG000
W-0000200PTKG000
8.861,-/ 362,10.328,-/ 422,11.351,-/ 463,13.292,-/ 543,17.564,-/ 717,22.720,-/ 927,33.252,-/ 1.357,39.898,-/ 1.628,49.274,-/ 2.011,65.080,-/ 2.656,74.888,-/ 3.057,105.696,-/ 4.314,112.336,-/ 4.585,132.600,-/ 5.412,146.456,-/ 5.978,169.782,-/ 6.930,242.712,-/ 9.907,309.854,-/ 12.647,323.736,-/ 13.214,-
objedn.ãíslo
Kã/EUR
W-0000650
942,-/ 38,W-0000651
949,-/ 39,W-0000652
949,-/ 39,W-0000653
949,-/ 39,W-0000654 1.266,-/ 52,W-0000655 1.596,-/ 65,W-0000656 1.956,-/ 80,W-0000657 1.956,-/ 80,W-0000658 2.164,-/ 88,W-0000659 2.821,-/115,W-0000660 3.151,-/129,W-0000722 3.339,-/136,W-0000661 3.575,-/146,W-0000723 5.161,-/211,W-0000724 5.287,-/216,W-0000663 5.794,-/236,W-0000725 6.199,-/253,W-0000726 13.125,-/536,W-0000727 13.125,-/536,-
typ PTK-A
sada pro ukotvení
objednací ãíslo
Kã/EUR
objedn.ãíslo
Kã/EUR
W-0000015PTKA000
W-0000020PTKA000
W-0000025PTKA000
W-0000030PTKA000
W-0000040PTKA000
W-0000050PTKA000
W-0000060PTKA000
W-0000070PTKA000
W-0000080PTKA000
W-0000090PTKA000
W-0000100PTKA000
W-0000110PTKA000
W-0000120PTKA000
W-0000140PTKA000
W-0000150PTKA000
W-0000160PTKA000
W-0000180PTKA000
W-0000200PTKA000
14.557,-/ 594,17.543,-/ 716,20.728,-/ 846,26.619,-/ 1.086,35.230,-/ 1.438,48.814,-/ 1.992,57.212,-/ 2.335,67.201,-/ 2.743,79.916,-/ 3.262,99.022,-/ 4.042,110.617,-/ 4.515,154.918,-/ 6.323,162.412,-/ 6.629,216.735,-/ 8.846,253.583,-/10.350,299.472,-/12.223,358.823,-/14.646,438.841,-/17.912,-
W-0000664
W-0000665
W-0000666
W-0000667
W-0000668
W-0000669
W-0000670
W-0000671
W-0000672
W-0000673
W-0000674
W-0000728
W-0000675
W-0000730
W-0000677
W-0000731
W-0000732
W-0000733
934,-/ 38,934,-/ 38,934,-/ 38,942,-/ 38,1.242,-/ 51,1.528,-/ 62,1.869,-/ 76,1.908,-/ 78,2.172,-/ 89,2.471,-/ 101,2.928,-/ 120,6.182,-/ 252,6.200,-/ 252,6.220,-/ 252,6.250,-/ 253,6.260,-/ 256,6.263,-/ 256,7.226,-/ 295,-
Pro potrubí z PVC a PE
DN
160
200
250
300
310
400
500
600
typ PTK-P
objednací ãíslo
W-0000016PTKP000
W-0000020PTKP000
W-0000025PTKP000
W-0000031PTKP000
W-0000040PTKP000
W-0000050PTKP000
W-0000060PTKP000
Kã/EUR
10.752,-/ 439,11.875,-/ 485,15.180,-/ 620,17.472,-/ 713,22.883,-/ 934,27.473,-/1.121,58.520,-/2.389,-
Pro přírubové připojení
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
typ PTK-F
objednací ãíslo
W-0000015PTKF000
W-0000020PTKF000
W-0000025PTKF000
W-0000030PTKF000
W-0000040PTKF000
W-0000050PTKF000
W-0000060PTKF000
W-0000070PTKF000
W-0000080PTKF000
W-0000090PTKF000
W-0000100PTKF000
W-0000110PTKF000
W-0000120PTKF000
W-0000130PTKF000
W-0000140PTKF000
W-0000150PTKF000
W-0000160PTKF000
W-0000180PTKF000
W-0000200PTKF000
Kã/EUR
14.473,-/ 591,17.924,-/ 732,21.059,-/ 860,26.869,-/ 1.097,36.941,-/ 1.508,50.146,-/ 2.047,58.949,-/ 2.406,68.528,-/ 2.797,82.051,-/ 3.349,98.884,-/ 4.036,115.858,-/ 4.729,159.533,-/ 6.512,166.954,-/ 6.814,232.220,-/ 9.478,253.015,-/10.327,267.443,-/10.916,330.686,-/13.497,375.530,-/15.328,490.415,-/20.017,-
Pro tlaková potrubí
DN
150
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
8
typ PWK-F
objednací ãíslo
W-0000015PWKF000
W-0000020PWKF000
W-0000025PWKF000
W-0000030PWKF000
W-0000040PWKF000
W-0000050PWKF000
W-0000060PWKF000
W-0000070PWKF000
W-0000080PWKF000
W-0000090PWKF000
W-0000100PWKF000
W-0000110PWKF000
W-0000120PWKF000
W-0000130PWKF000
W-0000140PWKF000
W-0000150PWKF000
W-0000160PWKF000
W-0000180PWKF000
W-0000200PWKF000
Kã/EUR
18.098,-/ 739,22.633,-/ 924,23.982,-/ 979,30.260,-/ 1.235,42.153,-/ 1.721,56.581,-/ 2.309,68.676,-/ 2.803,80.911,-/ 3.307,87.675,-/ 3.579,115.284,-/ 4.705,125.070,-/ 5.105,157.113,-/ 6.413,160.965,-/ 6.570,197.926,-/ 8.079,214.540,-/ 8.757,250.778,-/10.236,295.023,-/12.042,339.267,-/13.848,440.096,-/17.963,81
Odpadní voda
ZAKA Koncová klapka
zpûtná
PN 1
DN 80 … 300
produkãní skupina PG 28
Popis
• jednosmûrná samoãinná armatura zamezující zpûtnému vniknutí neãistot a ÏivoãichÛ
do potrubí
• koncová armatura potrubí
• pfiipojení hrdlové âSN 13 2110
Určeno
• pro vodu, odpadní vodu a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
ZAKA Koncová klapka
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
8
82
DN
PN
80
100
150
200
250
300
1
1
1
1
1
1
ZAKA typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8402043
821,-/ 34,W-8402053
930,-/ 38,W-8402073 1.520,-/ 62,W-8402083 2.524,-/ 103,W-8402093 3.152,-/ 129,W-8402103 3.999,-/ 163,-
CEREX® 300
Uzavírací klapky
To nejlep‰í pro pohony!
Uzavírací klapky s garantovanou prodlouÏenou Ïivotností
7000 pracovních cyklÛ proti normû âSN EN 1074, která stanovuje
pro armatury s pohony minimální Ïivotnost pouze 2500 cyklÛ.
Ovládací hfiídel a vodící ãep jsou uloÏeny v kluzn˘ch loÏiscích,
coÏ dlouhodobû zabezpeãuje stabilní ovládací momenty
Vymûnitelná pryÏová manÏeta má vnitfiní ocelov˘ krouÏek.
Navulkanizovaná pryÏ má tak ve styku s diskem dlouhodobou tvarovou stabilitu.
TûÏká protikorozní ochrana epoxidov˘m povrstvením o minimální síle 250 mikronÛ
spolehlivû chrání klapku v fiádu desítek let.
9
83
Voda, pitná voda,
odpadní voda,
vzduch, plyn
CEREX® 300-W Uzavírací klapka
bezpfiírubová
PN 10, 16
DN 50 … 600 (pro plyn do DN 300)
produkãní skupina PG 03
Popis
• uzavírací bezpfiírubová klapka se zv˘‰enou Ïivotností
• moÏnost v˘mûny disku, manÏety a ãepu pfii jejich opotfiebení
• manÏeta je navulkanizována na kovové mezikruÏí, které je vloÏeno do tûlesa
• stavební délka fiada 20 EN 558 (dfiíve K1), DN 350 dle staré normy EN 558-1
• montáÏ sevfiením mezi pfiíruby potrubí
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a PN 16 dle EN 1092-2
• typ ovládání je nutno objednat zvlá‰È. Konstrukce umoÏÀuje pouÏít v‰echny druhy
ovládání bez nutnosti úpravy klapky
Určeno
CEREX 300-W Uzavírací klapka
s ruãní pákou
®
• pfii pouÏití disku z tvárné litiny chránûného epoxidem - max. do 80°C. Nerezov˘ disk
s pryÏí EPDM - max. do 110°C pro pitnou a technologickou vodu, pro vzduch do
100°C, s pryÏí NBR pro plyn - max. do 80°C.
• max. pracovní pfietlak pp max. 1,6 MPa pro v‰echna média
Materiál
• tûleso z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• vloÏka z pryÏe EPDM, NBR
• disk z tvárné litiny + epoxi nástfiik nebo z korozivzdorné oceli CF8M
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• elektropohon AUMA, REGADA, ZPA, SCHIEBEL a dal‰í
• pneupohon VAG (novû v nabídce), FESTO
• jin˘ materiál disku, manÏety
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• s ruãní pákou a koncov˘mi spínaãi
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 002 - s pákou, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ EPDM, PN 16
• Typ 102 - s pákou, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ EPDM, PN 16
9
DN
L
50
65
80
100
125
150
200
mm
43
46
46
52
56
56
60
PN
10
10
10
10
10
10
10
a16
a16
a16
a16
a16
a16
a16
CEREX® 300-W typ 002
objednací ãíslo
V-8480521.0EPDM00
V-8480531.0EPDM00
V-8480541.0EPDM00
V-8480551.0EPDM00
V-8480561.0EPDM00
V-8480571.0EPDM00
V-8480581.0EPDM00
Kã/EUR
2.242,-/ 92,2.302,-/ 94,2.462,-/ 100,2.849,-/ 116,3.108,-/ 127,4.359,-/ 178,6.225,-/ 254,-
CEREX® 300-W typ 102
objednací ãíslo
V-8480021.0EPDM00
V-8480031.0EPDM00
V-8480041.0EPDM00
V-8480051.0EPDM00
V-8480061.0EPDM00
V-8480071.0EPDM00
V-8480081.0EPDM00
Kã/EUR
2.372,-/ 97,2.555,-/ 104,2.688,-/ 110,3.250,-/ 133,3.470,-/ 142,5.548,-/ 226,6.922,-/ 283,-
Pozn. Pro vzduch do 100°C pouÏijte disk z nerezu. Klapku pro toto médium se zkou‰kou na vzduch si mÛÏete
objednat pfiímo objednacím ãíslem, napfi. V-8480021.0EPDM0V (kdy místo poslední ãíslice 0 pouÏijete písmeno -V)
84
Voda, pitná voda,
odpadní voda,
vzduch, plyn
CEREX® 300-W Uzavírací klapka
bezpfiírubová
produkãní skupina PG 03
PN 10, 16
DN 50 … 600 (pro plyn do DN 300)
Typové označení
• Typ 202 - s pákou, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ NBR, PN 16
• Typ 302 - s pákou, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ NBR, PN 16
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
mm
43
46
46
52
56
56
60
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
CEREX® 300-W typ 202
objednací ãíslo
V-8480521.0NBR000
V-8480531.0NBR000
V-8480541.0NBR000
V-8480551.0NBR000
V-8480561.0NBR000
V-8480571.0NBR000
V-8480581.0NBR000
Kã/EUR
2.328,-/ 95,2.419,-/ 99,2.581,-/105,3.038,-/124,3.242,-/132,4.486,-/183,6.002,-/245,-
CEREX® 300-W typ 302
objednací ãíslo
V-8480021.0NBR000
V-8480031.0NBR000
V-8480041.0NBR000
V-8480051.0NBR000
V-8480061.0NBR000
V-8480071.0NBR000
V-8480081.0NBR000
Kã/EUR
2.458,-/100,2.672,-/109,2.806,-/115,3.439,-/140,3.604,-/147,5.675,-/232,7.057,-/288,-
Typové označení
• Typ 003 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ EPDM, PN 16
• Typ 023 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ EPDM, PN 10
• Typ 103 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ EPDM, PN 16
• Typ 123 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ EPDM, PN 10
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
500
600
600
mm
43
46
46
52
56
56
60
68
78
92
102
114
127
127
154
154
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
16
10
16
10
CEREX® 300-W typ 003
CEREX® 300-W typ 023 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8480522.0EPDM00
3.754-/ 153,V-8480532.0EPDM00
3.814,-/ 156,V-8480542.0EPDM00
3.974,-/ 162,V-8480552.0EPDM00
4.795,-/ 196,V-8480562.0EPDM00
4.653,-/ 190,V-8480572.0EPDM00
5.677,-/ 232,V-8480582.0EPDM00
7.862,-/ 321,V-8480592.0EPDM00
10.215,-/ 417,V-8480602.0EPDM00
12.734,-/ 520,V-8480612.0EPDM00
25.250,-/1.031,V-8480622.0EPDM00
31.429,-/1.283,V-8480632.0EPDM00
57.746,-/2.357,V-8480642.0EPDM00
50.830,-/2.075,V-8481642.0EPDM00
50.830,-/2.075,V-8480652.0EPDM00
70.425,-/2.875,V-8481652.0EPDM00
70.425,-/2.875,-
CEREX® 300-W typ 103
CEREX® 300-W typ 123 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8480022.0EPDM00
3.885,-/ 159,V-8480032.0EPDM00
4.067,-/ 166,V-8480042.0EPDM00
4.200,-/ 171,V-8480052.0EPDM00
5.194,-/ 212,V-8480062.0EPDM00
5.397,-/ 220,V-8480072.0EPDM00
6.866,-/ 280,V-8480082.0EPDM00
8.909,-/ 364,V-8480092.0EPDM00
12.378,-/ 505,V-8480102.0EPDM00
21.126,-/ 862,V-8480112.0EPDM00
31.660,-/1.292,V-8480122.0EPDM00
51.116,-/2.086,V-8480132.0EPDM00
66.802,-/2.727,V-8480142.0EPDM00
86.505,-/3.531,V-8481142.0EPDM00
86.505,-/3.531,V-8480152.0EPDM00
114.859,-/4.688,V-8481152.0EPDM00
114.859,-/4.688,-
Typové označení
• Typ 203 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ NBR, PN 16
• Typ 223 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ NBR, PN 10
• Typ 303 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ NBR, PN 16
• Typ 323 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ NBR, PN 10
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
500
600
600
mm
43
46
46
52
56
56
60
68
78
92
102
114
127
127
154
154
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
16
10
16
10
CEREX® 300-W typ 203
CEREX® 300-W typ 223 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
3.842,-/ 157,V-8480522.0NBR000
V-8480532.0NBR000
3.931,-/ 160,V-8480542.0NBR000
4.093,-/ 167,V-8480552.0NBR000
4.982,-/ 203,V-8480562.0NBR000
4.885,-/ 199,V-8480572.0NBR000
5.801,-/ 237,V-8480582.0NBR000
7.991,-/ 326,V-8480592.0NBR000
10.461,-/ 427,V-8480602.0NBR000
14.948,-/ 610,V-8480612.0NBR000
25.284,-/1.032,V-8480622.0NBR000
31.413,-/1.282,V-8480632.0NBR000
57.723,-/2.356,V-8480642.0NBR000
50.830,-/2.075,V-8481642.0NBR000
50.830,-/2.075,V-8480652.0NBR000
70.426,-/2.875,V-8481652.0NBR000
70.426,-/2.875,-
CEREX® 300-W typ 303
CEREX® 300-W typ 323 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8480022.0NBR000
3.972,-/ 162,V-8480032.0NBR000
4.184,-/ 171,V-8480042.0NBR000
4.319,-/ 176,V-8480052.0NBR000
5.383,-/ 220,V-8480062.0NBR000
5.531,-/ 226,V-8480072.0NBR000
6.993,-/ 285,V-8480082.0NBR000
9.044,-/ 369,V-8480092.0NBR000
12.623,-/ 515,V-8480102.0NBR000
21.667,-/ 884,V-8480112.0NBR000
31.775,-/1.297,V-8480122.0NBR000
51.104,-/2.086,V-8480132.0NBR000
67.572,-/2.758,V-8480142.0NBR000
84.220,-/3.438,V-8481142.0NBR000
84.220,-/3.438,V-8480152.0NBR000
114.822,-/4.687,V-8481152.0NBR000
114.822,-/4.687,-
9
85
Voda, pitná voda
odpadní voda,
vzduch, plyn
CEREX® 300-L Uzavírací klapka
se závitov˘mi oky
PN 10, 16
DN 50 … 600 (pro plyn do DN 300)
produkãní skupina PG 03
Popis
• uzavírací bezpfiírubová klapka se zv˘‰enou Ïivotností
• moÏnost v˘mûny disku, manÏety a ãepu pfii jejich opotfiebení
• manÏeta je navulkanizována na kovové mezikruÏí, které je vloÏeno do tûlesa
• stavební délka fiada 20 EN 558 (dfiíve K1)
• montáÏ sevfiením mezi pfiíruby potrubí
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a PN 16 dle EN 1092-2
• typ ovládání je nutno objednat zvlá‰È. Konstrukce umoÏÀuje pouÏít v‰echny druhy
ovládání bez nutnosti úpravy klapky
Určeno
• pfii pouÏití disku z tvárné litiny chránûného epoxidem - max. do 80°C. Nerezov˘ disk
s pryÏí EPDM - max. do 110°C pro pitnou a technologickou vodu, pro vzduch do
100°C, s pryÏí NBR pro plyn - max. do 80°C.
• max. pracovní pfietlak pp max. 1,6 MPa pro v‰echna média
CEREX 300-L Uzavírací klapka
s ruãní pákou
®
Materiál
• tûleso z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• vloÏka z pryÏe EPDM, NBR
• disk z tvárné litiny + epoxi nástfiik nebo z korozivzdorné oceli CF8M
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• elektropohon AUMA, REGADA, ZPA, SCHIEBEL a dal‰í
• pneupohon VAG (novû v nabídce), FESTO
• jin˘ materiál disku, manÏety
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• s ruãní pákou a koncov˘mi spínaãi
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 002 - s pákou, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ EPDM, PN 16
• Typ 022 - s pákou, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ EPDM, PN 10
• Typ 102 - s pákou, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ EPDM, PN 16
• Typ 122 - s pákou, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ EPDM, PN 10
9
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
200
mm
43
46
46
52
56
56
60
60
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10
16
CEREX® 300-L typ 002 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 022 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485521.0EPDM00
2.769,-/ 113,V-8485531.0EPDM00
2.908,-/ 119,V-8485541.0EPDM00
3.205,-/ 131,V-8485551.0EPDM00
3.632,-/ 148,V-8485561.0EPDM00
3.978,-/ 162,V-8485571.0EPDM00
4.825,-/ 197,V-8486581.0EPDM00
6.407,-/ 261,V-8485581.0EPDM00
6.979,-/ 285,-
CEREX® 300-L typ 102 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 122 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485021.0EPDM00
2.954,-/121,V-8485031.0EPDM00
3.161,-/129,V-8485041.0EPDM00
3.431,-/140,V-8485051.0EPDM00
4.032,-/165,V-8485061.0EPDM00
4.718,-/193,V-8485071.0EPDM00
5.724,-/234,V-8486081.0EPDM00
7.578,-/309,V-8485081.0EPDM00
8.182,-/334,-
Pozn. Pro vzduch do 100°C pouÏijte disk z nerezu. Klapku pro toto médium se zkou‰kou na vzduch si mÛÏete
objednat pfiímo objednacím ãíslem, napfi. V-8480021.0EPDM0V (kdy místo poslední ãíslice 0 pouÏijete písmeno -V)
86
Voda, pitná voda
odpadní voda,
vzduch, plyn
CEREX® 300-L Uzavírací klapka
se závitov˘mi oky
produkãní skupina PG 03
PN 10, 16
DN 50 … 600 (pro plyn do DN 300)
Typové označení
• Typ 202 - s pákou, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ NBR, PN 16
• Typ 222 - s pákou, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ NBR, PN 10
• Typ 302 - s pákou, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ NBR, PN 16
• Typ 322 - s pákou, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ NBR, PN 10
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
200
mm
43
46
46
52
56
56
60
60
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10
16
CEREX® 300-L typ 202 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 222 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485521.0NBR000
2.871,-/117,V-8485531.0NBR000
3.042,-/124,V-8485541.0NBR000
3.345,-/137,V-8485551.0NBR000
3.840,-/157,V-8485561.0NBR000
4.138,-/169,V-8485571.0NBR000
4.976,-/203,V-8486581.0NBR000
6.701,-/273,V-8485581.0NBR000
7.296,-/298,-
CEREX® 300-L typ 302 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 322 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485021.0NBR000
3.001,-/122,V-8485031.0NBR000
3.295,-/134,V-8485041.0NBR000
3.571,-/146,V-8485051.0NBR000
4.238,-/173,V-8485061.0NBR000
4.500,-/184,V-8485071.0NBR000
6.165,-/252,V-8486081.0NBR000
7.750,-/316,V-8485081.0NBR000
8.343,-/341,-
Typové označení
• Typ 003 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ EPDM, PN 16
• Typ 023 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ EPDM, PN 10
• Typ 103 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ EPDM, PN 16
• Typ 123 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ EPDM, PN 10
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
mm
43
46
46
52
56
56
60
60
68
68
78
78
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10
16
10
16
10
16
CEREX® 300-L typ 003 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 023 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485522.0EPDM00
3.914,-/160,V-8485532.0EPDM00
4.050,-/165,V-8485542.0EPDM00
4.348,-/177,V-8485552.0EPDM00
5.223,-/213,V-8485562.0EPDM00
5.266,-/215,V-8485572.0EPDM00
5.996,-/245,V-8486582.0EPDM00
8.376,-/342,V-8485582.0EPDM00
8.980,-/367,V-8486592.0EPDM00
11.148,-/455,V-8485592.0EPDM00
11.204,-/457,V-8486602.0EPDM00
14.215,-/580,V-8485602.0EPDM00
14.065,-/574,-
CEREX® 300-L typ 103 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 123 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485022.0EPDM00
4.042,-/165,V-8485032.0EPDM00
4.303,-/176,V-8485042.0EPDM00
4.573,-/187,V-8485052.0EPDM00
5.622,-/229,V-8485062.0EPDM00
5.628,-/230,V-8485072.0EPDM00
7.185,-/293,V-8486082.0EPDM00
9.423,-/385,V-8485082.0EPDM00
10.027,-/409,V-8486092.0EPDM00
13.310,-/543,V-8485092.0EPDM00
13.366,-/546,V-8486102.0EPDM00
22.608,-/923,V-8485102.0EPDM00
22.457,-/917,-
Světlosti DN 350 až DN 600 na poptávku, DN 600 pouze pro PN 10!
Typové označení
• Typ 203 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ NBR, PN 16
• Typ 223 - s pfievodem, disk z tvárné litiny + epoxi, pryÏ NBR, PN 10
• Typ 303 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ NBR, PN 16
• Typ 323 - s pfievodem, disk z korozivzdorné oceli CF8M, pryÏ NBR, PN 10
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
mm
43
46
46
52
56
56
60
60
68
68
78
78
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10 a16
10
16
10
16
10
16
CEREX® 300-L typ 203 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 223 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485522.0NBR000
4.013,-/164,V-8485532.0NBR000
4.184,-/171,V-8485542.0NBR000
4.488,-/183,V-8485552.0NBR000
5.430,-/222,V-8485562.0NBR000
5.480,-/224,V-8485572.0NBR000
6.148,-/251,V-8486582.0NBR000
8.546,-/349,V-8485582.0NBR000
9.139,-/373,V-8486592.0NBR000
11.443,-/467,V-8485592.0NBR000
11.484,-/469,V-8486602.0NBR000
16.474,-/672,V-8485602.0NBR000
16.317,-/666,-
9
CEREX® 300-L typ 303 (PN 16)
CEREX® 300-L typ 323 (PN 10)
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8485022.0NBR000
4.143,-/169,V-8485032.0NBR000
4.437,-/181,V-8485042.0NBR000
4.714,-/192,V-8485052.0NBR000
5.831,-/238,V-8485062.0NBR000
6.123,-/250,V-8485072.0NBR000
7.339,-/300,V-8486082.0NBR000
9.593,-/392,V-8485082.0NBR000
10.188,-/416,V-8486092.0NBR000
13.606,-/555,V-8485092.0NBR000
13.648,-/557,V-8486102.0NBR000
23.190,-/947,V-8485102.0NBR000
23.035,-/940,-
Světlosti DN 350 až DN 600 na poptávku, DN 600 pouze pro PN 10!
87
Voda
Pitná voda
Přečištěná voda
EKN® Uzavírací klapka
pfiírubová
PN 6 … 40
DN 150 … 4000
produkãní skupina PG 18
Popis
• uzavírací pfiírubová klapka s 2x excentricky uloÏen˘m diskem
• ovládání samosvorn˘m pfievodem s nastaviteln˘mi koncov˘mi dorazy
s mechanick˘m ukazatelem otevfiení, pfievod nevyÏaduje údrÏbu a je
vodotûsn˘ do 0,03 MPa
• pfiíruba pro pfiipojení pohonu mezi pfievodovkou a armaturou
dle EN ISO 5211, díl 1
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 6 aÏ 25 dle EN 1092-2
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou, surovou vodou, vodou a pfieãi‰tûnou vodou pfii dovolené
pracovní teplotû do 50°C
• max. dovolen˘ pracovní pfietlak je uveden v technické dokumentaci
EKN Uzavírací klapka
s ruãním kolem
®
Materiál
Příslušenství
příslušenství
obj. číslo
Kč/EUR
T-klíã
W-0000030
1.078,-/44,-
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
• tûleso a disk z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• tûsnicí krouÏek z EPDM, vymûniteln˘ bez demontáÏe talífie
• tûsnicí plocha tûlesa s návarem Ni-Cr, jemnû opracovaná
• hfiídele z korozivzdorné oceli 1.4021
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem,
nad DN 600 epoxidov˘ lak
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Provedení
• s ruãním kolem
• s pfievodem a s úpravou pro zemní soupravu
• s elektropohonem
• s pneupohonem
• rychlouzavírací, s padacím závaÏím a hydraulick˘m pístem
• s úpravou pro elektrick˘ servopohon
Po dohodě
9
EKN® Uzavírací klapka
se zemní soupravou VA-TELESKOP
• stavební délka fiada 13 EN 558-1 (dfiíve F16)
• smaltované provedení tûlesa (uvnitfi) a disku
• smaltované provedení tûlesa (uvnitfi), disk epoxidov˘ nástfiik dle GSK
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• pogumované provedení tûlesa (uvnitfi) a disku
• NBR, VITON nebo PUR tûsnicí krouÏek na disku
• jiné materiály hfiídelí
• moÏnost mechanické aretace disku
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
VARIO Ukazatel polohy
pro zemní soupravy s magnetickou
nebo mechanickou signalizací
88
Voda
Pitná voda
Přečištěná voda
EKN® Uzavírací klapka
pfiírubová
produkãní skupina PG 18
PN 6 … 40
DN 150 … 4000
Typové označení
• Typ
• Typ
• Typ
• Typ
• Typ
101
102
103
104
105
-
provedení
provedení
provedení
provedení
provedení
PN
PN
PN
PN
PN
6 s ruãním kolem
10 s ruãním kolem
16 s ruãním kolem
25 s ruãním kolem
40 s ruãním kolem
• Typ 106 - provedení PN 6 s voln˘m koncem ovládacího ãepu pro zemní soupravu
• Typ 107 - provedení PN 10 s voln˘m koncem ovládacího ãepu pro zemní soupravu
• Typ 108 - provedení PN 16 s voln˘m koncem ovládacího ãepu pro zemní soupravu
• Typ 109 - provedení PN 25 s voln˘m koncem ovládacího ãepu pro zemní soupravu
• Typ 110 - provedení PN 40 s voln˘m koncem ovládacího ãepu pro zemní soupravu
EKN® Uzavírací klapka s ručním kolem a ukazatelem polohy na převodu
DN
L
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
mm
190
200
210
230
250
270
290
310
330
350
390
430
470
510
550
630
EKN® typ 102
PN 10
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-3343650.2033000
33.090,-/ 1.351,V-3343650.5033000
37.690,-/ 1.538,V-3343650.8033000
41.723,-/ 1.703,V-3343651.1033000
66.065,-/ 2.697,V-3343651.4033000
73.369,-/ 2.995,V-3343735.0033000
96.427,-/ 3.936,V-3343735.3033000
89.846,-/ 3.667,V-3343735.7033000 114.460,-/ 4.672,W-3233168
W-3233178
W-3233188
na poptávku
W-3233198
W-3233208
EKN® typ 103
PN 16
Kã/EUR
17.690,-/
722,18.774,-/
766,20.146,-/
822,33.090,-/ 1.351,37.678,-/ 1.538,41.723,-/ 1.703,71.350,-/ 2.912,77.630,-/ 3.169,99.682,-/ 4.069,117.208,-/ 4.784,159.874,-/ 6.525,-
objednací ãíslo
V-8470052.0E01000
V-8470062.0E01000
V-3343650.0033000
V-3343650.3033000
V-3343650.6033000
V-3343650.9033000
V-3343651.2033000
V-3343651.5033000
V-3343735.1033000
V-3343735.4033000
V-3343735.8033000
W-3233160
W-3233170
W-3233180
W-3233190
W-3233200
na poptávku
Ceny pro PN 10 a 16 o vy‰‰ích svûtlostech na poptávku!
Ceny pro PN 6, 25, 40 a 63 na poptávku!
EKN® Uzavírací klapka pro zemní soupravu bez ukazatele polohy na převodu
Ceny pro všechny tlakové řady na poptávku!
Pozn. Běžná klapka (viz. horní tabulka) nesmí být použita pro zakopání do země!
9
89
Plyn
EKN® Uzavírací klapka
pfiírubová
PN 10, 16
DN 150 … 1200
produkãní skupina PG 18
Popis
• uzavírací pfiírubová klapka s 2x excentricky uloÏen˘m diskem
• ovládání samosvorn˘m pfievodem s nastaviteln˘mi koncov˘mi dorazy
s mechanick˘m ukazatelem otevfiení, pfievod nevyÏaduje údrÏbu a je
vodotûsn˘ do 0,03 MPa
• pfiíruba pro pfiipojení pohonu mezi pfievodovkou a armaturou
dle EN ISO 5211, díl 1
• stavební délka fiada 14 EN 558 (dfiíve F4)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a 16 dle EN 1092-2
Určeno
• pro zemní plyn do 50°C (distribuãních sítích max. rychlost do 20m/s, u dlouh˘ch
tranzitních plynovodÛ aÏ do 70m/s)
• max. dovolen˘ pracovní pfietlak je uveden v technické dokumentaci
EKN Uzavírací klapka
s ruãním kolem
®
Materiál
Příslušenství
příslušenství
obj. číslo
Kč/EUR
T-klíã
W-0000030
1.078,-/44,-
zemní
souprava
viz. ceník
kapitola 11
• tûleso a disk z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• tûsnicí krouÏek z NBR, vymûniteln˘ bez demontáÏe talífie
• tûsnicí plocha tûlesa s návarem Ni-Cr, jemnû opracovaná
• hfiídele z korozivzdorné oceli 1.4021
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem,
nad DN 600 epoxidov˘ lak
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Provedení
• s ruãním kolem
• s pfievodem a s úpravou pro zemní soupravu
• s elektropohonem
• s pneupohonem
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
EKN Uzavírací klapka
se zemní soupravou VA-TELESKOP
®
9
• Typ 502 - provedení PN10 s ruãním kolem
• Typ 503 - provedení PN16 s ruãním kolem
• Typ 507 - provedení PN10 s voln˘m koncem ovládacího ãepu pro zemní soupravu
• Typ 508 - provedení PN16 s voln˘m koncem ovládacího ãepu pro zemní soupravu
VARIO Ukazatel polohy
pro zemní soupravy
s magnetickou nebo mechanickou signalizací
90
Plyn
EKN® Uzavírací klapka
pfiírubová
produkãní skupina PG 18
PN 10, 16
DN 150 … 1200
EKN® Uzavírací klapka s ručním kolem a s ukazatelem polohy na převodu
DN
L
150
200
250
300
350
400
450
500
600
mm
210
230
250
270
290
310
330
350
390
EKN® typ 502
PN 10
objednací ãíslo
–
V-3343650.2271000
V-3343650.5005001
V-3343650.8425000
V-3343651.1005000
V-3343651.4005000
V-3343735.0005001
V-3343735.3005001
V-3343735.7267000
Kã/EUR
–
40.507,-/ 1.653,46.984,-/ 1.918,48.800,-/ 1.992,70.189,-/ 2.865,75.212,-/ 3.070,89.529,-/ 3.654,91.904,-/ 3.751,114.656,-/ 4.680,-
EKN® typ 503
PN 16
objednací ãíslo
V-3343650.0493000
V-3343650.3005000
V-3343650.6005000
V-3343650.9005000
V-3343651.2005001
V-3343651.5376000
V-3343735.1005001
V-3343735.4005001
V-3343735.8005001
Kã/EUR
30.500,-/ 1.245,41.600,-/ 1.695,47.657,-/ 1.945,52.300,-/ 2.135,71.200,-/ 2.906,83.156,-/ 3.394,93.165,-/ 3.803,108.332,-/ 4.422,166.133,-/ 6.781,-
Ceny pro PN 10 a 16 o vy‰‰ích svûtlostech na poptávku!
Pro plynárenství jsou nabízeny pouze klapky PN 10 a PN 16!
EKN® Uzavírací klapka pro zemní soupravu bez ukazatele polohy na převodu
Ceny pro obě tlakové řady na poptávku!
Pozn. Běžná klapka (viz. horní tabulka) nesmí být použita pro zakopání do země!
9
91
Voda
ALFA Kulový kohout
PN 16
DN 25 … 150
produkãní skupina PG 07
Popis
• uzavírací kulov˘ kohout
• hrubá tûsnicí li‰ta tvaru B EN 1092-2 a 1092-1
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16 dle EN 1092-2 a 1092-1
Určeno
• pro neagresivní provozní tekutiny, jako jsou voda, pára, vzduch a podobné pfii dovolené
pracovní teplotû v závislosti na dovoleném pracovním pfietlaku dle diagramu, kter˘ je
uveden v katalogovém listu.
(max.teplota 200°C pfii pracovním pfietlaku 0,6 MPa pro DN 25 aÏ DN 100
a max. 0,4 MPa pro DN 125 aÏ 150)
Materiál
ALFA Kulov˘ kohout
s pákou
• tûleso z uhlíkové oceli
• ãep z korozivzdorné oceli 1.4021
• koule z korozivzdorné oceli
• sedla a ucpávka PTFE
• „O“ krouÏky z VITONU
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr vnû, uvnitfi konzervace
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
!
• pro oleje a jiné tekutiny do 120°C
• s elektrick˘m servopohonem
• s pneupohonem
Provedení
s elektrickým
servopohonem
a pneupohonem
na poptávku!
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
S pákou
Typové označení
• Typ 001 - materiál tûlesa ‰edá litina GG-25
• Typ 002 - materiál tûlesa uhlíková ocel
9
92
DN
L
PN
25
32
40
50
65
80
100
125
150
mm
42
50
60
70
95
118
140
175
210
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
ALFA typ 001
objednací ãíslo
V-8390410
V-8390420
V-8390430
V-8390440
V-8390450
V-8390460
V-8390470
Kã/EUR
3.567,-/146,4.175,-/170,6.657,-/272,7.957,-/325,10.347,-/422,15.227,-/622,18.770,-/766,-
ALFA typ 002
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8393180
3.197,-/ 130,V-8393190
3.883,-/ 158,V-8393010
4.186,-/ 171,V-8393020
4.756,-/ 194,V-8393030
7.585,-/ 310,V-8393040
9.281,-/ 379,V-8393050 15.138,-/ 618,V-8393060 23.678,-/ 966,V-8393070 34.601,-/1.412,-
Plyn
ALFA Kulový kohout
produkãní skupina PG 07
PN 16, 40, 63
DN 25 … 150
Popis
• uzavírací kulov˘ kohout
• hrubá tûsnicí li‰ta typ B podle EN 1092-1, PN 16 a 40
• v˘kruÏek na pfiírubû typ F podle EN 1092-1, PN 63
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16, 40, 63 podle EN 1092-1
Určeno
• pro plynná paliva a vzduch pfii dovolené pracovní teplotû do 60°C.
• dovolen˘ pracovní pfietlak 1,6 MPa u DN 25 aÏ DN 100 a max. 1,0 MPa u DN 125
a DN 150. Provedení PN 40 - dovolen˘ pracovní pfietlak 4,0 MPa a provedení PN 63
- dovolen˘ pracovní pfietlak 6,3 MPa.
Materiál
ALFA Kkulov˘ kohout
s pákou
• tûleso z uhlíkové oceli
• ãep z korozivzdorné oceli 1.4021
• koule z korozivzdorné oceli
• sedla a ucpávka PTFE
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr vnû, uvnitfi konzervace
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• certifikát
!
Provedení
s elektrickým
servopohonem
a pneupohonem
na poptávku!
S pákou
Typové označení
• Typ 401 - PN 16 s pákou
• Typ 411 - PN 40 s pákou
• Typ 421 - PN 63 s pákou
DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150
DN
L
mm
42
50
60
70
95
118
140
175
210
PN
L
PN
16
16
16
16
16
16
16
16
16
mm
25
50
60
ALFA typ 401
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8393187.200000E
2.797,-/ 114,V-8393197.200000E
3.397,-/ 139,V-8393017.200000E
3.663,-/ 150,V-8393027.200000E
4.160,-/ 170,V-8393037.200000E
6.640,-/ 271,V-8393047.200000E
8.123,-/ 332,V-8393057.200000E 13.249,-/ 541,V-8393067.200000E 19.130,-/ 781,V-8393077.200000E 30.279,-/1.236,-
L
PN
mm
25
32
42
50
ALFA typ 411
objednací ãíslo
40
40
V-8394180.200000E
V-8394190.200000E
Kã/EUR
2.883,-/118,3.501,-/143,-
40
60
40
V-8394010.200000E
50
70
40
V-8394020.200000E
4.288,-/175,-
65
95
40
V-8394030.200000E
7.137,-/291,-
9
3.849,-/157,-
80
118
40
V-8394040.200000E
8.614,-/352,-
100
140
40
V-8394050.200000E
23.331,-/952,-
ALFA typ 421
objednací ãíslo
63
DN
V-8396180.200000E
Kã/EUR
4.736,-/193,-
86
63
V-8396020.200000E
80
126
63
V-8396040.200000E
11.783,-/481,-
100
150
63
V-8396050.200000E
18.351,-/749,-
6.580,-/269,-
93
Neagresívní kapaliny
Ropné látky
ALKA Kulový kohout
pfiírubov˘ pro cisterny, pfiírubov˘
PN 6, 16
DN 40 … 150
produkãní skupina PG 07
Popis
• pfiírubov˘ uzavírací kohout
• pro cisterny úãelovû upraven˘ koncov˘ uzavírací kulov˘ kohout
• ovládání pákou
• pfiírubová hrdla a pfiipojovací rozmûry jsou uvedeny v technické dokumentaci
• hrubá tûsnicí li‰ta tvaru B EN 1092-2
• osvûdãení dráÏního úfiadu
Určeno
ALKA Kulov˘ kohout
pro cisterny
• cisternov˘ - ropné látky, neagresivní provozní tekutiny, jako je voda a podobné pfii
dovolené pracovní teplotû od -20 do +120°C. Dovolen˘ pracovní pfietlak 0,6 MPa
• pfiírubov˘ - neagresivní provozní tekutiny, jako jsou voda, pára, vzduch a podobné pfii
dovolené pracovní teplotû v závislosti na pracovním pfietlaku dle diagramu, kter˘ je
uveden v katalogovém listu (max. teplota 200°C pfii pracovním pfietlaku 0,6 MPa pro
DN 40 aÏ DN 100 a max. 0,4 MPa pro DN 125 aÏ 150).
Materiál
• tûleso ze ‰edé litiny EN-JL 1040 (GG-25)
• ãep z korozivzdorné oceli 1.4021
• koule z korozivzdorné oceli
• sedla a ucpávka PTFE
• závûrná matice u DN 100 z plastu
Ochrana proti korozi
• syntetick˘ nátûr vnû i uvnitfi
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
ALKA Kulov˘ kohout
• pfiírubov˘ kulov˘ kohout PN6 pro plyn
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 004 - cisternov˘ pro PN 6, prÛtok DN 100 nebo redukovan˘ prÛtok DN 150/100
DN
L
mm
100
306
150/100 336
9
ALKA typ 004
objednací ãíslo
V-8354550.000000E
V-8354551.000000E
Kã/EUR
17.039,-/695,18.617,-/760,-
• Typ 003 - pfiírubov˘ pro PN 16, DN 40 - 150
DN
40
50
65
80
100
125
150
94
L
mm
170
180
200
210
230
325
350
PN
16
16
16
16
16
16
16
ALKA typ 003
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8352011
3.486,-/142,V-8352021
3.374,-/138,V-8352031
4.265,-/174,V-8352041
5.805,-/237,V-8352051
8.367,-/341,V-8352061.200000E 14.865,-/607,V-8352071.200000E 15.923,-/650,-
Voda
Pitná voda
DUOJET® Od- a zavzdušňovací ventil
produkãní skupina PG 17
PN 10 … 40
DN 50 … 200
Popis
• automaticky pracující odvzdu‰Àovací a zavzdu‰Àovací ventil s pfiírubov˘m
pfiipojením
• pfiipojovací rozmûry EN 1092-2 pro PN 10 aÏ 63
• ‰roub pro odtlakování
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
• minimální pracovní pfietlak 0,03 MPa. Pracovní pfietlak min. 0,01 MPa na zakázku.
Materiál
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• vnitfiní v˘bava z korozivzdorné oceli 1.4571, 1.4541
• pryÏ EPDM
DUOJET® Od- a zavzdu‰Àovací ventil
s litinov˘m víkem
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Po dohodě
• minimální pracovní pfietlak 0,01 MPa
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
• víko z korozivzdorné oceli 1.4308
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ
• Typ
• Typ
• Typ
• Typ
• Typ
• Typ
101
102
103
104
106
107
108
-
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
DN
závit
50
50
80
100
150
200
G 1 1/4“
G 2“
G 2“
G 2 1/2“
G 4“
G 4“
v nátrubku
10
16
25
40
10
16
25
s
s
s
s
s
s
s
víkem
víkem
víkem
víkem
víkem
víkem
víkem
z
z
z
z
z
z
z
tvárné
tvárné
tvárné
tvárné
tvárné
tvárné
tvárné
litiny
litiny
litiny
litiny
litiny a uzavírací klapkou CEREX® 300-L
litiny a uzavírací klapkou CEREX® 300-L
litiny a uzavírací klapkou CEREX® 300-L
DUOJET® typ 101
objedn. ãíslo
Kã/EURO
V-8600221
6.732,-/ 275,V-8600420
9.832,-/ 401,V-8600440
9.537,-/ 389,V-8600250
11.517,-/ 470,V-8600270
19.026,-/ 777,V-8600080
25.080,-/ 804,-
DUOJET® typ 102
objedn. ãíslo
Kã/EURO
V-8600221
6.732,-/ 275,V-8600420
9.832,-/ 401,V-8600440
9.537,-/ 389,V-8600250 11.517,-/ 470,V-8600270 19.026,-/ 777,V-8600280 25.080,-/ 804,-
DUOJET®-S Od- a zavzdu‰Àovací ventil
s víkem z korozivzdorné oceli
a uzavírací klapkou CEREX® 300-L
DUOJET® typ 103
objedn. ãíslo
Kã/EURO
V-8600420
9.832,-/ 401,V-8600440
9.537,-/ 389,V-8600450
12.090,-/ 493,V-8600470
19.320,-/ 789,V-8600480
27.000,-/1.102,-
10
Pfii objednávce uvádûjte PN.
95
Pitná voda
BEV-G Od- a zavzdušňovací souprava
PN 16
DN 80
produkãní skupina PG 17, PG 22
Popis
• samoãinná odvzdu‰Àovací a zavzdu‰Àovací souprava vhodná pro zakopání do zemû
• vyústûní do poklopu nebo 250 mm nad úroveÀ terénu
• ochrann˘ plá‰È z nerezavûjící oceli nahrazuje ‰achtu
• hliníkov˘ vrchlík s vûtracími spárami o prÛmûru 250 mm
• vlastní odvzdu‰Àování pomocí ventilu DUOJET typ 102 DN 50
• zpûtn˘ uzávûr je souãástí soupravy, nahrazuje ‰oupátko, které se obvykle pod
odvzdu‰Àovací ventil montuje
• jednoduchá demontáÏ ventilu pfii jeho ãi‰tûní
• odvodnûní dna válce
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16 dle EN 1092-2
• pfiíruba typu 21 tvar B (s tûsnicí li‰tou)
• zákopová hloubka Rd 1 m - 1,75 m
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• odvzdu‰Àovací ventil DUOJET®
• pfiíruba z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• válec z korozivzdorné oceli 1.4301
• vrchlík z hliníku
• ‰rouby, matice, podloÏky a odvzdu‰Àovací roura z korozivzdorné oceli
Ochrana proti korozi
• DUOJET tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
• ostatní díly z korozivzdorné oceli resp. hliníku
Po dohodě
BEV-G Odvzdu‰Àovací souprava
!
Za účelem zvýšení
kapacity lze na poptávku
nahradit odvzdušňovací
DUOJET® DN 50
světlostí DN 80.
• min. pracovní pfietlak 0,01 - 1,0 MPa
• válec z konstrukãní oceli s epoxidov˘m nástfiikem
DN
80
80
80
80
DN
50
50
50
50
Rd
m
1,0
1,25
1,5
1,75
BEV-G typ 101
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8601010
21.289,-/ 869,V-8601011
22.811,-/ 931,V-8601012
25.054,-/1.023,V-8601013
44.888,-/1.832,-
Rd
m
1,0
1,25
1,5
1,75
BEV-G typ 101
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8601110
21.316,-/ 870,V-8601111
22.497,-/ 918,V-8601112
26.994,-/1.102,V-8601113
44.593,-/1.820,-
Originál poklop pro BEV-G soupravu
• originální poklop pro soupravu s dostateãnou kapacitou pro odvod vzduchu
• tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-JL 1040 (GG-25)
10
objednací ãíslo
V-8708102
Original poklop pro BEV-G soupravu
âtvercová základna: 480mm
V˘‰ka poklopu: 270mm
Nápis na víku: viz.obrázek
96
Kã/EUR
4.478,-/ 183,-
Nosná betonová deska pod poklop BEV-G soupravy
objednací ãíslo
W-2290049.7000
Kã/EUR
600,-/ 25,-
Pitná voda
HILL Plovákový odvzdušňovač
produkãní skupina PG 28
PN 10
DN 25 … 80
Popis
• uzávûr jednoduché konstrukce
• samoãinnû pracující odvzdu‰Àovací a zavzdu‰Àovací jednokomorov˘ ventil
• ovládání samoãinné
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• odpou‰tûcí tryska z mosazi
• plováková koule z pryÏe
• ploché bezazbestové tûsnûní mezi pfiírubami u nátrubkového provedení
HILL Plovákov˘ odvzdu‰Àovaã
nátrubkov˘
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
• atest
Typové označení
• Typ 001 - nátrubkové provedení
• Typ 002 - pfiírubové provedení
HILL Plovákov˘ odvzdu‰Àovaã
pfiírubov˘
Připojení nátrubkové s vnitřním závitem G 1“
DN
PN
25
10
HILL typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8607783
1.595,-/ 65,-
Připojení přírubovým hrdlem EN 1092-2, PN 10
• hrubá tûsnicí li‰ta EN 1092-2, tvar B
DN
PN
50
80
10
10
10
HILL typ 002
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8609223
1.044,-/ 43,W-8609243
1.145,-/ 47,-
97
Odpadní voda
FLOWJET® Od- a zavzdušňovací ventil
PN 10, 16
DN 50, 80, 100, 150 a 200
produkãní skupina PG 17
Popis
• automaticky pracující odvzdu‰Àovací a zavzdu‰Àovací ventil s pfiírubov˘m pfiipojením
• pfiipojovací rozmûry EN 1092 pro PN 10, 16
• pracovní mechanismus je mimo médium
Určeno
• pro trval˘ styk s odpadní vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
• pracovní pfietlak min. 0,01 MPa
Materiál
FLOWJET® Od- a zavzdu‰Àovací ventil
• tûleso a plovák z PE
• víko z korozivzdorné oceli 1.4308
• vnitfiní v˘bava z PVC
• spojovací materiál z korozivzdorné oceli A2 dle EN ISO 3506
Ochrana proti korozi
!
Vynikající provozní vlastnosti,
vysoká kapacita
pracovního vzduchu,
dlouhodobá životnost!
Konstrukce zabraňuje
znečištění odvzdušňovacího
mechanismu.
• díly bez ochrany, pouÏity nekorodující materiály
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 001 - PN 16
DN
50
80
100
150
200
200
10
98
L
mm
PN
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
16
10
FLOWJET® typ 001
objedn. ãíslo
Kã/EUR
V-8604020
19.402,-/ 792,V-8604040
19.283,-/ 787,V-8604050
19.763,-/ 807,V-8604070
30.049,-/1.226,V-8604080
35.596,-/1.226,V-8604280
35.596,-/1.330,-
Voda
RIKO® Plunžrový ventil
produkãní skupina PG 18
PN 10 … 40
DN 150 … 2000
Popis
• pfiírubová jednosmûrná regulaãní armatura pracující s velk˘m prÛtokov˘m mnoÏstvím
pfii velk˘ch diferenãních tlacích
• lineární regulaãní charakteristika
• plunÏrov˘ ventil RIKO s jednodíln˘m tûlesem pro DN 150 aÏ 1600
• pfiipojovací rozmûry EN 1092-2 pro PN 10 aÏ 40
• ovládání ruãním kolem, elektrick˘m servopohonem, pneupohonem
nebo padacím závaÏím a zdvihovou brzdou
Určeno
• pro vodu pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• tûleso z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• vnitfiní v˘bava z korozivzdorné oceli 1.4301
• loÏiska z bronzu
RIKO® PlunÏrov˘ ventil
s elektrick˘m servopohonem
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kemu DN 150 aÏ 400,
epoxidov˘ nástfiik u DN 450 aÏ 1600
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Typové označení RIKO®
typ E
typ SZ
typ LH
- s odtrhovou hranou a krátk˘m pln˘m pístem
- s vymûniteln˘m dráÏkovan˘m pístem
- s vymûnteln˘m dûrovan˘m pístem
Ceny na poptávku, kaÏd˘ ventil je originálnû navrhován podle potfieby zákazníka.
Doporučení
V pfiípadû poptávky uveìte prosím, následující údaje:
- statick˘ tlak pfied ventilem H1
- statick˘ tlak za ventilem H2
- maximální a minimální prÛtok Q max. a Q min.
- délky L1 a svûtlosti DN 1 potrubí pfied ventilem
- délky L2 a svûtlosti DN 2 potrubí za ventilem
- materiály potrubí
Pro upřesnění zadání nás prosím kontaktujte.
10
Nabízíme:
•komplexní fie‰ení projektu na sníÏení ztrát vody
ve vodárensk˘ch potrubních systémech
•moÏnost platby celého projektu vãetnû armatur
formou leasingové smlouvy v návaznosti na vzniklé
finanãní úspory
99
Voda
Pitná voda
PICO® Membránový regulační ventil
PN 10, 16, 25
DN 50 … 600
produkãní skupina PG 18
Popis
• pfiírubová regulaãní armatura s hydraulicky ovládan˘m fiídícím okruhem
• nabídka více typÛ dle poÏadované funkce
• stavební délka fiada 1 EN 558 (dfiíve F1) pro DN 50 aÏ 250
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 a PN 16 dle EN 1092-2
• v cenû jsou standardnû zahrnuty manometry na vstupu a v˘stupu pro sefiízení ventilu
• filtr regulaãního okruhu s optickou kontrolou zneãi‰tûní
Určeno
• pro trval˘ styk s pitnou, surovou a uÏitkovou vodou pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C.
Minimální rozdíl tlakÛ pro uzavírací a regulaãní funkce je 0,05 MPa, max. prÛtoãná rychlost
na stranû vstupu 4,5 m/s, krátkodobû 5,6 m/s.
PICO® Membránov˘ regulaãní ventil
Materiál
• tûleso, víko a disk manÏety z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (GGG-40)
• vnitfiní ãásti, spojovací ‰rouby a ovládací potrubí z korozivzdorné oceli 1.4404
• membrána z pryÏe EPDM
• fiídící ventil a filtr z korozivzdorné oceli 1.4404
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana dle GSK – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266-1
Po dohodě
• jin˘ pracovní pfietlak 0,01 – 0,2 MPa nebo 0,7 – 2,1 MPa v provedení PN 25
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení
Typové označení
• Typ 002
• Typ 003
• Typ 004N
• Typ 004DI
• Typ 005
- k redukci v˘stupního tlaku 0,02 MPa aÏ 1,2 MPa
- k udrÏení konstantního tlaku na vstupu 0,02 MPa aÏ 1,2 MPa
- k regulaci v˘‰ky hladiny s pouÏitím jednoho plováku
- k regulaci v˘‰ky hladiny s pouÏitím dvou plovákÛ
- k regulaci v˘‰ky hladiny fiízen˘m ventilem
Doporučení
V pfiípadû poptávky uveìte prosím, následující údaje:
- statick˘ tlak pfied ventilem
- dynamick˘ tlak pfied ventilem
- dynamick˘ tlak za ventilem
- maximální a minimální prÛtok Q max. a Q min.
10
Pro upřesnění zadání nás prosím kontaktujte.
100
Voda
Pitná voda
PICO® Membránový regulační ventil
produkãní skupina PG 18
DN
L
PN
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
mm
230
290
310
350
400
480
600
600
730
730
710
710
800
800
845
845
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
10
16
10
16
10
16
PICO typ 002
rozsah 0,2 … 1,2 MPa
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-3422022
31.926,-/ 1.303,V-3422032
40.977,-/ 1.673,V-3422042
44.757,-/ 1.827,V-3422052
56.095,-/ 2.290,V-3422062
75.391,-/ 3.077,V-3422072
83.148,-/ 3.394,V-3522082
134.668,-/ 5.497,V-3422082
134.668,-/ 5.497,V-3522092
190.564,-/ 7.778,V-3422092
190.564,-/ 7.778,V-3522102
284.852,-/11.627,V-3422102
284.852,-/11.627,W-3328112
W-3320112
W-3328122
na poptávku
W-3320122
PN 10, 16 a 25
DN 50 … 600
PICO typ 003
rozsah 0,2 … 1,2 MPa
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-3423023
42.370,-/ 1.729,V-3423033
46.945,-/ 1.916,V-3423043
50.724,-/ 2.070,V-3423053
62.063,-/ 2.533,V-3423063
81.358,-/ 3.321,V-3423073
89.116,-/ 3.637,V-3523083
140.636,-/ 5.740,V-3423083
140.636,-/ 5.740,V-3523093
196.532,-/ 8.022,V-3423093
196.532,-/ 8.022,V-3523103
290.819,-/11.870,V-3423103
290.819,-/11.870,W-3328113
W-3320113
W-3328123
na poptávku
W-3320123
DN 450 aÏ 600 na poptávku
PICO® Membránový regulační ventil
Standardnû dodáváno se ‰tûrbinov˘m
antikavitaãním ovládacím válcem
Navafiené chromniklové sedlo
Nejvy‰‰í stupeÀ protikorozní ochrany
s pouÏitím ve‰ker˘ch dílÛ a ovládacích
prvkÛ z korozivzdorné oceli
Litinové díly chránûny tûÏkou protikorozní
ochranou dle GSK
Servis do 24 hodin - HOTLINE na
telefonu +420 737 766 469
10
101
Odpadní voda
DURA® Regulační ventil
PN 16, 25
DN 40 … 150
produkãní skupina PG 18
Popis
• pfiímocestn˘ regulaãní ventil
• se stoupajícím vfietenem
• uzavírací píst se ‰tûrbinov˘m válcem
• pryÏové tûsnûní sedla
• lineární regulaãní charakteristiky
• nízké ovládací momenty díky tlakovû vyváÏenému pístu
• stavební délka fiada 1 EN 558 (dfiíve F1)
Určeno
• pro pitnou a uÏitkovou vodu do 50°C
Materiál
DURA® Regulaãní ventil
s ruãním kolem
• tûleso a víko z tvárné litiny EN-JS 1050 (GGG 50)
• sedlo, píst a vfieteno z korozivzdorné oceli
• vedení pístu a vfietene v Al-bronzov˘ch pouzdrech
• ‰rouby a matice z korozivzdorné oceli
• tûsnûní pístu z pryÏe EPDM
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266-1
Varianty
DURA® Regulaãní ventil
s elektrick˘m servopohonem AUMA
• s ruãním kolem
• s elektrick˘m servopohonem
• s plovákem
• píst ventilu se ‰tûrbinov˘m válcem FSL 30
• píst ventilu se ‰tûrbinov˘m válcem FSL 15
• píst ventilu se ‰tûrbinov˘m válcem FSL 7
Doporučení
V pfiípadû poptávky uveìte prosím, následující údaje:
- statick˘ tlak pfied ventilem H1
- statick˘ tlak za ventilem H2
- maximální a minimální prÛtok Q max. a Q min.
- délky L1 a svûtlosti DN 1 potrubí pfied ventilem
- délky L2 a svûtlosti DN 2 potrubí za ventilem
- materiály potrubí
Pro upřesnění zadání nás prosím kontaktujte.
Ceny na poptávku.
10
102
Voda
KSS Rozstřikovací ventil
Hollow Jet
produkãní skupina PG 18
PN 6, 10, 16
DN 400 … 2000
Popis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
koncová regulaãní armatura, pfiírubové pfiipojení dle EN 1092-1
kuÏelov˘ ventil s válcov˘m tûlesem
efektivní tlumení kinetické energie pfii vypou‰tûní bez kavitace a chvûní
v kaÏdém místû pfiíãného fiezu prstencov˘ prÛtok
osovû soumûrné proudové pole
regulace ve válcovém tûlese, bez kavitace v kaÏdé pozici regulaãního válce
velmi vysoké prÛtokové mnoÏství
nízk˘ ovládací moment vzhledem k vybalancované konstrukci tûlesa
a vodicích li‰t válce
speciální tûsnûní mezi tûlesem a válcem
dvojit˘ tûsnicí systém kovov˘m a mûkk˘m tûsnûním na v˘stupu
profilové tûsnûní lze vymûnit bez nutnosti demontáÏe ventilu z potrubí
ovládání dvûma fiídícími tyãemi, které se sbíhají do jedné pfievodovky
na horní stranû ventilu
vysoká odolnost a trvanlivost sedla ventilu
KSS Rozstfiikovací ventil
s elektrick˘m servopohonem
Materiál
• tûleso z korozivzdorné oceli 1.4541, ostatní díly svafience z oceli S235JRG2
• sedlo z korozivzdorné oceli 1.4541
• regulaãní válec – svafienec z oceli S235JRG2
• posuvné plochy – lapovaná korozivzdorná ocel 1.4541 nebo návar korozivzdornou
ocelí 1.4115
• válcové hrdlo – svafienec z oceli S235JRG2
• sedlové plochy – návar korozivzdornou ocelí 1.4502
• vodicí li‰ty – návar korozivzdornou ocelí 1.4502
Ochrana proti korozi
• epoxidové povrstvení vnû i uvnitfi
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Doporučení
V pfiípadû poptávky uveìte prosím, následující údaje:
- statick˘ tlak pfied ventilem H1
- maximální a minimální prÛtok Q max. a Q min.
- délky L1 a svûtlosti DN 1 potrubí pfied ventilem
- materiály potrubí
- schéma uspofiádání armaturní komory
Pro upřesnění zadání nás prosím kontaktujte.
Ceny na poptávku, kaÏd˘ ventil je originálnû navrhován podle potfieby zákazníka.
10
103
Odpadní voda
VEGA Hadicový ventil
PN 10
DN 25 … 100
produkãní skupina PG 23
Popis
• uzavírací pfiírubová armatura vhodná i k regulaci ‰krcením
• stavební délka fiada 1, âSN 13 3045
• pfiírubová hrdla pro EN 1092-2, PN 10
• tûsnicí li‰ty souãástí hadice
Určeno
• pro vodu, odpadní vodu, hydrosmûsi a abrazivní a husté hydrosmûsi a tekutiny,
kter˘m vyhoví pryÏ M3204. Pfii pochybnostech je nutná dohoda s v˘robcem.
Dovolená pracovní teplota 50°C.
Závislost jmenovit˘ch svûtlostí DN a pracovního pfietlaku je uvedena v katalogovém listû
Materiál
VEGA Hadicov˘ ventil
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• vfieteno z korozivzdorné oceli 1.4021
• hadice z pryÏe M 3204 nebo EPDM
Ochrana proti korozi
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení na poptávku
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 001 - stavební délka âSN, pryÏ M 3204
• Typ 002 - stavební délka âSN, pryÏ EPDM
DN
25
40
50
65
80
100
DN
25
40
50
65
80
100
10
L
mm
160
170
180
200
210
230
PN
L
mm
160
170
180
200
210
230
PN
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
VEGA typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8222183.000000A 2.432,-/ 99,V-8222013.000000A 2.546,-/104,V-8222023.000000A 2.716,-/111,V-8222033.000000A 3.333,-/136,V-8222043.000000E 3.975,-/162,V-8222053.000000E 5.117,-/209,-
VEGA typ 002
objednací ãíslo
cena Kã/EUR
V-8222183.0EPDM00 2.491,-/102,V-8222013.0EPDM00 2.554,-/104,V-8222023.0EPDM00 2.726,-/111,V-8222033.0EPDM00 3.348,-/137,V-8222043.0EPDM00 4.023,-/164,V-8222053.0EPDM00 5.154,-/210,-
DN
25
40
50
65
80
100
DN
25
40
50
65
80
100
náhradní hadice
pryž M 3204
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-2703006.273316
39,-/ 2,M-2703002.273316
108,-/ 4,M-2703003.273316
153,-/ 6,M-2703004.273316
232,-/ 9,M-2703005.273316
280,-/11,M-2703001.273316
446,-/18,-
náhradní hadice
pryž EPDM
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-2703022.273316
50,-/ 2,M-2703023.273316
117,-/ 5,M-2703021.273316
165,-/ 7,M-2703025.273316
249,-/10,M-2703024.273316
306,-/12,M-2703020.273316
485,-/20,-
Jedná se o koneãnou cenu,
na náhradní díly se neposkytují rabaty.
104
Voda
Pitná voda
FORTE Filtr
produkãní skupina PG 06
PN 16
DN 15 … 250
Popis
• jednosmûrná pfiírubová armatura
• stavební délka fiada 1 EN 558-1 (dfiíve F1)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16 podle EN 1092-2
• do DN 40 pouze vypou‰tûcí pfiíruba
Určeno
• se syntetick˘m nátûrem pro vodu a páru pfii dovolené pracovní teplotû do 200°C,
dovolen˘ pracovní pfietlak v závislosti na pracovní teplotû je uveden v kat. listu.
• s epoxidov˘m nástfiikem pro pitnou a surovou vodu pfii dovolené pracovní teplotû
do 50°C
Materiál
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• síto z nerezi 18% Cr. Okatost síta do DN 65 - 0,9 mm, do DN 150 - 1,25 mm,
u DN 200 a DN 250 - 1,6 mm.
• vypou‰tûcí zátka z mosazi
FORTE Ffiltr s vypou‰tûcí pfiírubou
Ochrana proti korozi
• vnû i uvnitfi syntetick˘ nátûr nebo epoxidové povrstvení
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• pro oleje
• odli‰ná okatost síta
• odli‰né pfiipojovací rozmûry
• filtry z oceli
Na vyžádání
FORTE Filtr s vypou‰tûcí zátkou
• prÛvodní dokumentace
• atest
!
Typové označení
• Typ 001 - s vypou‰tûcí pfiírubou, syntetick˘ nátûr
• Typ 002 - s vypou‰tûcí zátkou, syntetick˘ nátûr
DN
L
PN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
mm
130
150
160
180
200
230
290
310
350
400
480
600
730
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
• Typ 003 - s vypou‰tûcí pfiírubou, epoxi
• Typ 004 - s vypou‰tûcí zátkou, epoxi
FORTE typ 001
objedn.ãíslo
V-8616760
V-8616770
V-8616780
V-8616790
V-8616610
V-8616620
V-8616630
V-8616640
V-8616650
V-8616660
V-8616670
V-8614680
V-8614690
Kã/EUR
1.009,-/ 41,1.187,-/ 48,1.427,-/ 58,1.599,-/ 65,1.795,-/ 73,2.125,-/ 87,2.989,-/ 122,3.244,-/ 132,3.985,-/ 163,6.303,-/ 257,8.386,-/ 342,14.406,-/ 588,23.625,-/ 964,-
FORTE typ 003
pitná voda
objedn.ãíslo
Kã/EUR
V-8616763
999,-/ 41,V-8616773 1.205,-/ 49,V-8616783 1.486,-/ 61,V-8616793 1.679,-/ 69,V-8616613 1.868,-/ 76,V-8616623 2.226,-/ 91,V-8616633 3.167,-/ 129,V-8616643* 3.402,-/ 139,V-8616653 4.111,-/ 168,V-8616663 6.514,-/ 266,V-8616673 8.942,-/ 365,-
Od DN 40 je síto
chráněno proti zborcení
klecí z nerezu!
FORTE typ 004
pitná voda
objedn.ãíslo
Kã/EUR
V-8614613 2.078,-/ 85,V-8614623 2.427,-/ 99,V-8614633 3.358,-/ 137,V-8614643 3.609,-/ 147,V-8614653 4.331,-/ 177,V-8614663 6.743,-/ 275,V-8614673 9.135,-/ 373,V-8614683 16.689,-/ 681,V-8614693 31.347,-/1.279,-
11
* - 8 dûr
DN 200 a DN 250, vrtání PN 10 na poptávku.
105
Voda
Pitná voda
FORTE Filtr
náhradní síto
PN 16
DN 15 … 250
produkãní skupina PG 06
Standardní náhradní síto
DN
okatost
15
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
mm
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,25
1,25
1,25
1,25
1,6
1,6
rozměr
síta
mm
20x59
34x88
46x94
49x111
60x120
84x137
91x137
109x198
138x231
168x272
211x360
262x390
síto
objednací ãíslo
M-2395067.570100
M-2395068.570100
M-2395069.570100
M-2395183.570100
M-2395185.570100
M-2395187.570100
M-2395200.570100
M-2395203.570100
M-2395206.570100
M-2395209.570100
M-2395309.570100
M-2395315.570100
Kã/EUR
46,-/ 2,47,-/ 2,65,-/ 3,209,-/ 9,259,-/ 11,333,-/ 14,379,-/ 15,569,-/ 23,862,-/ 35,1.130,-/ 46,1.875,-/ 77,3.377,-/138,-
Jedná se o koneãnou cenu,
na náhradní díly se neposkytují rabaty.
Voda
Pitná voda
SAK Sací koš a vtokový koš
PN 10
DN 40 … 300
produkãní skupina PG 28
Popis
• brání vnikání hrub‰ích neãistot do sacího potrubí
• sací ko‰ - samoãinná armatura ventilového typu (PG 08), musí b˘t montována
pouze do svislého potrubí
• vtokov˘ ko‰ bez ventilu (PG 11)
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 podle EN 1092-2
• velikost ok síta - 15mm x 4,5 mm (viz. katalog)
• cedník z pozinkované uhlíkové oceli nebo z korozivzdorné oceli - na poptávku
• litinové díly chránûné epoxidov˘m povrstvením
Typové označení
• Typ 001 - sací ko‰, cedník z uhlíkové oceli s epoxidov˘m povrstvením
• Typ 002 - vtokov˘ ko‰, cedník z uhlíkové oceli s epoxidov˘m povrstvením
SAK Sací ko‰
11
SAK Vtokov˘ ko‰
106
DN
PN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
SAK typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8102823
3.257,-/133,W-8102833
3.158,-/129,W-8102843
3.683,-/150,W-8102853
4.498,-/184,W-8102863
5.894,-/241,W-8102873
7.828,-/320,W-8102883 10.672,-/436,W-8102893 14.120,-/576,W-0002806
W-0002807
na poptávku
W-0002808
SAK typ 002
objednací ãíslo
W-8131023
W-8131033
W-8131043
W-8131053
W-8131063
W-8131073
W-8131083
W-8131093
W-8131103
W-0002747
W-0002748
Kã/EUR
1.413,-/ 58,1.467,-/ 60,1.613,-/ 66,1.940,-/ 79,2.561,-/ 105,2.871,-/ 117,3.768,-/ 154,5.345,-/ 218,6.996,-/ 286,na poptávku
Voda
Plyn
RAMBO Poklop
produkãní skupina PG 22, PG 18
Popis
• víko s pfiedlit˘m nápisem je zaji‰tûno mechanicky proti zcizení
• pohybliv˘ tfimen nebo nerezov˘ mÛstek umoÏÀuje pfii odkrytí nadzvednutí víka
a jeho pootoãení
Určeno
• k ochranû dílÛ armatur a jejich ovládacích prvkÛ
Materiál
• u provedení âSN tûleso a víko ze ‰edé litiny EN-JL 1030 (GG-20), ostatní poklopy
z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG-40)
• svorník a tfimen z konstrukãní oceli, u typu 522 z korozivzdorné oceli
RAMBO Poklop
‰oupátkov˘
Ochrana proti korozi
• asfaltov˘ nátûr vnû i uvnitfi
Po dohodě
• víko chránûno epoxidov˘m povrstvením – v modré nebo Ïluté barvû
• jiná technologie povrstvení nebo barevné provedení poklopu i víka
Typové označení
• Typ 504 - ‰oupátkov˘ s nápisem „VODA“
• Typ 510 - ventilov˘ s nápisem „VODA“
• Typ 522 - hydrantov˘ s nápisem „HYDRANT“
objednací ãíslo
typ 504 âSN ‰oupátkov˘
V-8705002
Kã/EUR
895,-/ 37,-
typ 510 ventilov˘
W-8705022
374,-/ 15,-
typ 522 hydrantov˘ DN 80
W-8705033
1.321,-/ 54,-
typ 522 hydrantov˘ DN 100
W-2290002.2000 5.512,-/225,-
RAMBO Poklop
ventilov˘
·oupátkov˘ poklop âSN odpovídá v‰emi rozmûry normû âSN 13 6582!
Typové označení
• Typ 504 - ‰oupátkov˘ s nápisem „PLYN“
• Typ 510 - ventilov˘ s nápisem „PLYN“
• Typ 522 - hydrantov˘ s nápisem „PLYN“
objednací ãíslo
Kã/EUR
typ 534 ‰oupátkov˘
V-8705202
typ 530 ventilov˘
W-8705222
374,-/ 15,-
typ 532 hydrantov˘
W-8705233
1.321,-/ 54,-
895,-/ 37,-
·oupátkov˘ poklop âSN odpovídá v‰emi rozmûry normû âSN 13 6582!
RAMBO Poklop
hydrantov˘
107
11
Voda
LADA Zemní souprava tuhá
provedení A, B, C
produkãní skupina PG 28
Popis
• pro ovládání uzávûrÛ armatur zakopan˘ch v zemi
Materiál
• nástavec a spojka z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG-40)
• prodluÏovací tyã z uhlíkové oceli
• ochranná trubka z plastu
• kolíky z korozivzdorné oceli
Ochrana proti korozi
• litinové díly povrstveny epoxidem
• prodluÏovací tyã s epoxidem
LADA Zemní souprava tuhá
s nástavcem pro ‰oupátka
typ A
Typové označení
Typ A:
Typ B:
Typ C:
pro ‰oupátka EKO®plus, BETA® 200, BETA®-Zz, BETA®-Z DN 40 a 50
pro HOD® Navrtávací pas se ‰oupátkem v‰ech provedení
a pro BETA®-Zz, BETA®-Z DN 25 a 32 a BETA®-K
pro HOD® Navrtávací pas s kulov˘m kohoutem v‰ech provedení
a pro Kulov˘ kohout K-246-K a K-248-Z
DN
‰oupátka
40-50
65-80
100-150
200
250-300
350
LADA Zemní souprava tuhá s nástavcem
pro navrtávací pasy se ‰oupátkem
typ B
11
LADA Zemní souprava tuhá s jehlanem
pro navrtávací pasy s kulov˘m kohoutem
typ C
LADA typ A
Rd 1,0 m
objednací ãíslo
W-8703003
W-8703203
W-8703303
W-8703403
W-8703503
-
Kã/EUR
438,-/18,440,-/18,444,-/18,523,-/21,530,-/22,-
Rd 1,25 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8703013
478,-/19,W-8703213
486,-/20,W-8703313
490,-/20,W-8703413
536,-/22,W-8703513
588,-/24,W-8703613
590,-/24,-
DN
LADA typ A
‰oupátka
Rd 1,5 m
Rd 2,0 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
40-50
W-8703023
532,-/22,W-8703043
609,-/ 25,65-80
W-8703223
535,-/22,W-8703243
611,-/ 25,100-150
W-8703323
540,-/22,W-8703343
613,-/ 25,200
W-8703423
547,-/22,W-8703443
771,-/ 31,250-300
W-8703523
654,-/27,W-8703543
899,-/ 37,350
W-8703623
660,-/27,W-8703643
910,-/ 37,400-500 W-002290.0737000
2.291,-/94,W-8703743.B
3.028,-/124,600
W-8703843.B
na poptávku
ovládací
nástavec
mm
27
Rd 1,0 m
objednací ãíslo
W-8703103
LADA typ B
ovládací
nástavec
mm
27
Rd 1,5 m
objednací ãíslo
W-8703123
ovládací
jehlan
mm
12
Rd 1,0 m
objednací ãíslo
W-8510620
ovládací
jehlan
mm
12
Rd 1,5 m
objednací ãíslo
W-8510640
Kã/EUR
365,-/15,-
Rd 1,25 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8703113
389,-/16,-
LADA typ B
Kã/EUR
439,-/18,-
Rd 2,0 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8703143
481,-/20,-
LADA typ C
Kã/EUR
365,-/15,-
Rd 1,25 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8510630
389,-/16,-
LADA typ C
Kã/EUR
439,-/18,-
Rd 2,0 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-8510660
481,-/20,-
Pozn.: Rd = krycí hloubka pro navrtávací pasy je vzdálenost ovládací roviny a horní
hrany potrubí domovní přípojky!
108
Voda
VA-TELESKOP Zemní souprava teleskopická
pro EKN uzavírací klapky
produkãní skupina PG 18
Popis
• pro ovládání armatur zakopan˘ch v zemi
• pruÏinová brzda pro nastavení dané polohy
Materiál
• nástavec ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• spojka z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG-40)
• prodluÏovací tyã z uhlíkové oceli
• ochranná trubka z plastu
Ochrana proti korozi
• v‰echny litinové a ocelové díly Ïárovû pozinkovány
VA-TELESKOP Zemní souprava
Po dohodě
• s mechanick˘m ukazatelem polohy
Typové označení
viz. tabulka
DN
klapky
PN
klapky
150
200
250
300
350
300
350
400
450
500
450
500
600
700
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
16/25
10/16/25
10/16/25
10/16
10
25
16/25
10/16/25
10
10
16
16
10/16
10
25
25
16/25
10/16
6/10/16/25
6/10/16
6/10/16
6/10/16
6/10
6/10
6
Rd 0,9...1,3 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
VA-TELESKOP
Rd 1,2...1,8 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
Rd 1,7...2,7 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
typ 101
typ 201
typ 301
W-0002290.262500 2.685,-/110,- W-0002290.0276500 2.827,-/115,- W-0002290.0296500
4.127,-/168,-
typ 102
typ 202
typ 302
W-0002290.0266500 3.063,-/125,- W-0002290.0279500 3.203,-/131,- W-0002290.0295500
4.352,-/178,-
typ 103
typ 203
typ 303
W-0002290.0263500 3.486,-/142,- W-0002290.0275500 3.770,-/154,- W-0002290.0299500
4.935,-/201,-
typ 104
typ 204
typ 304
W-0002290.0264500 3.073,-/125,- W-0002290.0277500 3.203,-/131,- W-0002290.0297500
4.306,-/176,-
11
109
PATENTplus Zemní souprava teleskopická
provedení AT, BT
produkãní skupina PG 18
Popis
• s kluzn˘m uloÏením ovládací tyãe pro nízké ovládací momenty
• pro ovládání uzávûrÛ zakopan˘ch v zemi
• zemní souprava je zavû‰ena v plastové nosné desce poklopu
• brzda pro nastavení poÏadované polohy a zabránûní vytrÏení horní tyãe
Materiál
• spojka z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG-40) nebo korozivzdorné oceli
• nástavec z tvárné litiny EN-JS 1030 (GGG-40) nebo korozivzdorné oceli
• prodluÏovací tyã z Ïárovû pozinkované uhlíkové oceli nebo korozivzdornéí oceli
• kolíky a spojovací materiál z korozivzdorné oceli
• ochranná trubka z PE plastu
PATENTplus Zemní souprava teleskopická
pro HOD® Navrtávací pasy
Povrchová ochrana
• v‰echny litinové a ocelové díly Ïárovû pozinkovány
Po dohodě
• prodluÏovací tyã z korozivzdorné oceli
Typové označení
typ AT:
pro ‰oupátka EKO®plus, BETA® 200, BETA®-Zz, BETA®-Z DN 40 a 50
Typ BT:
pro HOD® Navrtávací pas se ‰oupátkem v‰ech provedení
a pro BETA®-Zz, BETA®-Z DN 25 a 32 a BETA®-K
pro HOD® Navrtávací pas s kulov˘m kohoutem v‰ech provedení
a pro Kulov˘ kohout K-246-K a K-248-Z
PATENTplus Zemní souprava teleskopická
pro EKO®plus Mûkkotûsnicí ‰oupátka
Pro EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátka
DN
‰oupátka
40-50
65-80
100-150
200
250-350
Rd 0,75...1,0 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0122501TE0000V
894,-/ 36,W-0122502TE0000V
928,-/ 38,W-0122503TE0000V
984,-/ 40,W-0122504TE0000V
1.108,-/ 45,W-0122505TE0000V
1.152,-/ 47,-
PATENTplus typ AT, pozinkované tyče
Rd 0,9...1,3 m
Rd 1,2...1,8 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0122511TE0000V
966,-/ 39,- W-0122521TE0000V
1.032,-/ 42,W-0122512TE0000V
966,-/ 39,- W-0122522TE0000V
1.032,-/ 42,W-0122513TE0000V
1.000,-/ 41,- W-0122523TE0000V
1.065,-/ 43,W-0122514TE0000V
1.199,-/ 49,- W-0122524TE0000V
1.265,-/ 52,W-0122515TE0000V
1.265,-/ 52,- W-0122525TE0000V
1.333,-/ 54,-
DN
PATENTplus typ AT, pozink. tyče
‰oupátka
Rd 1,7...2,7 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
40-50 W-0122531TE0000V
1.439,-/ 59,65-80 W-0122532TE0000V
1.591,-/ 65,100-150 W-0122533TE0000V
1.708,-/ 70,200
W-0122534TE0000V
1.865,-/ 76,250-350 W-0122535TE0000V
1.925,-/ 79,-
DN
PATENT typ AT, pozinkované tyče
Rd 1,5...1,8 m
Rd 1,8...2,5 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
400 a 500 W-00032970053000
2.840,-/116,- W-122536TE0000V
3.560,-/145,600
W-122537TE0000V
3.670,-/150,-
11
‰oupátka
110
PATENTplus Zemní souprava teleskopická
provedení AT, BT, CT
Pro HOD® Navrtávací pasy se šoupátky a kulovými kohouty
DN
PATENTplus typ BT, pozinkované tyče
Rd 0,75...1,0 m
Rd 0,9...1,3 m
Rd 1,2...1,8 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãísloKã/EUR
viz.text W-0121502TE0000V
578,- /24,W-0121512TE0000V
641,- /26,W-0121522TE0000V
679,- /28,-
‰oupátka
kul.kohouty
DN
PATENTplus typ BT, pozink. tyče
Rd 1,7...2,8 m
objednací ãíslo
Kã/EUR
viz.text W-0121532TE0000V
1.159,- /47,-
‰oupátka
kul.kohouty
Pozn. Ke kaÏdé zemní soupravû je pfiiloÏen ãerven˘ terãík pro identifikaci
navrtávacího pasu s kulov˘m kohoutem.
Terãík se jednodu‰e nasadí na vyãnívající konec zemní soupravy.
Nosná deska
nosná deska
šoupátkového poklopu
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-2275015
189,-/8,-
nosná deska
ventilového poklopu
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-2275014
130,-/5,-
Schéma zákopových hloubek pro objednání
Uzavírací klapky
Kulové kohouty
·oupátka
Desková ‰oupátka
Navrtávací pasy
Pozn. Ze schématu vypl˘vá, Ïe u zemních souprav z nabídky JMA je zákopová hloubka Rd vzdáleností horní hrany potrubí po
ovládací rovinu, kromû navrtávacích pasÛ. U navrtávacích pasÛ je Rd vzdálenost od horní hrany potrubí pfiípojky po ovládací rovinu.
DÛleÏitá je i vzdálenost mezi nástavcem a ovládací rovinou v poklopu, která má b˘t 100 mm.
11
111
Voda
Pitná voda
MONTY Montážní vložka
PN 10, 16
DN 40 … 250
produkãní skupina PG 16
Popis
• pfiírubová armatura
• vymezuje délku potrubí pfii montáÏi
• pfiíruby typu 21 tvaru B (s tûsnicí li‰tou)
• pfiipojovací rozmûry pro PN 16 podle EN 1092-2
Určeno
• provedení se syntetick˘m nátûrem pro vodu a páru. Teplotní odolnost montáÏní
vloÏky do 120°C, pfii 1,3 MPa do 200°C
• provedení s epoxidov˘m povrstvením pro trval˘ styk s pitnou a surovou vodou pfii
dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
MONTY MontáÏní vloÏka
• tûleso ze ‰edé litiny EN-GJL-200 (GG-25)
• bezazbestové tûsnûní
Ochrana proti korozi
• vnû i uvnitfi syntetick˘ nátûr nebo povrstvení epoxidov˘m prá‰kem
• tûÏká protikorozní ochrana – povrstvení vnû i uvnitfi epoxidov˘m prá‰kem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 101 - epoxidové povrstvení pro pitnou vodu
• Typ 102 - syntetick˘ nátûr
DN
40
50
65
80
100
125
150
200
200
250
250
11
112
L
stfiední
délka
160
165
175
180
200
205
210
225
225
250
250
PN
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
16
10
16
MONTY typ 102
MONTY typ 101
pitná voda
objednací ãíslo
Kã/EUR
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-8326210.0KOOP00 3.217,-/131,- V-8326213.0KOOP00 3.724,-/ 152,V-8326220.0KOOP00 3.542,-/145,- V-8326223.0KOOP00 4.009,-/ 164,V-8326230.0KOOP00 3.558,-/145,- V-8326233.0KOOP00 3.920,-/ 160,V-8326240.0KOOP00 3.610,-/147,- V-8326243.0KOOP00 4.197,-/ 171,V-8326250.0KOOP00 3.769,-/154,- V-8326253.0KOOP00 4.649,-/ 190,V-8326260.0KOOP00 5.313,-/217,- V-8326263.0KOOP00 6.357,-/ 259,V-8326270.0KOOP00 5.729,-/234,- V-8326273.0KOOP00 7.398,-/ 302,V-8326288.0KOOP00 9.392,-/383,- V-8326288.0EPOXY0 11.376,-/ 464,V-8326280.0KOOP00 9.392,-/383,- V-8326283.0KOOP00 11.376,-/ 464,V-8326298.0KOOP00 14.318,-/584,- V-8326298.0EPOXY0 16.887,-/ 689,V-8326290.0KOOP00 14.318,-/584,- V-8326293.0KOOP00 16.887,-/ 689,-
Voda
Pitná voda
TSV Montážní vložka
produkãní skupina PG 18
PN 10 … 40
DN 50 … 2000
Popis
• rychlej‰í montáÏ vzhledem k nízkému poãtu kotevních ‰roubÛ
• TSV pfiírubová armatura s oboustrannû prÛchozími závitov˘mi ‰rouby,
se sníÏen˘m poãtem prÛchozích ‰roubÛ. Pro DN 50 aÏ 400 jsou pouÏity pouze
4 prÛchozí ‰rouby, do DN 600 - 5 ‰roubÛ, do DN 800 - 6 ‰roubÛ.
• VAF pfiírubová armatura s jednostrannû prÛchozími závitov˘mi ‰rouby
• pfiipojovací rozmûry pro PN 6 aÏ 40 podle EN 1092-2
Určeno
• pro pitnou vodu a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• pfiíruby a potrubní díly z tvárné litiny do DN 300, vy‰‰í svûtlosti z oceli St 37 (11 378)
TSV MontáÏní vloÏka
s oboustrannû prÛchozími ‰rouby
Ochrana proti korozi
• Typ TSV tûlesa z Rilsan Nylon 11, ‰rouby s ochranou Sheraflex
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení pro oboustranně průchozí závitové šrouby
• Typ 001 - pro PN 10
• Typ 002 - pro PN 16
*) 4 díry
DN
PN
Ls
50
65
80 *)
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
mm
194
194
194
194
194
194
194
194
194
295
295
300
300
300
300
300
307
307
320
320
320
320
320
440
• Typ 003 - pro PN 25
• Typ 005 - pro PN 6
TSV typ 001
objednací ãíslo
W-20032950050P10
W-20032950065P10
W-20032950080P10
W-20032950100P10
W-20032950125P10
W-20032950150P10
W-20032950200P10
W-20032950250P10
W-20032950300P10
W-20032950350P10
W-20032950400P10
W-20032950450P10
W-20032950500P10
W-20032950600P10
W-20032950700P10
W-20032950800P10
W-20032950900P10
W-20032951000P10
W-20032951200P10
W-20032951400P10
W-20032951500P10
W-20032951600P10
W-20032951800P10
W-20032952000P10
Kã/EUR
4.346,-/ 177,5.199,-/ 212,5.655,-/ 231,6.002,-/ 245,7.650,-/ 312,8.640,-/ 353,11.276,-/ 460,14.867,-/ 607,17.302,-/ 706,22.109,-/ 902,27.128,-/ 1.107,38.382,-/ 1.567,45.933,-/ 1.875,56.796,-/ 2.318,67.211,-/ 2.743,88.330,-/ 3.605,105.018,-/ 4.286,142.358,-/ 5.811,159.102,-/ 6.494,288.631,-/11.781,607.665,-/24.803,393.370,-/16.056,452.662,-/18.476,717.590,-/29.289,-
• Typ 006 - pro PN 40
DN
PN
Ls
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1500
1600
1800
2000
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
mm
194
194
194
194
194
194
194
194
194
295
295
300
300
300
300
300
307
307
320
320
320
320
320
440
TSV typ 002
objednací ãíslo
W-20032950050P16
W-20032950065P16
W-20032950080P16
W-20032950100P16
W-20032950125P16
W-20032950150P16
W-20032950200P16
W-20032950250P16
W-20032950300P16
W-20032950350P16
W-20032950400P16
W-20032950450P16
W-20032950500P16
W-20032950600P16
W-20032950700P16
W-20032950800P16
W-20032950900P16
W-20032951000P16
W-20032951200P16
W-20032951400P16
W-20032951500P16
W-20032951600P16
W-20032951800P16
W-20032952000P16
Kã/EUR
4.346,-/ 177,5.199,-/ 212,5.655,-/ 231,6.002,-/ 245,7.650,-/ 312,8.640,-/ 353,13.677,-/ 558,16.819,-/ 687,21.564,-/ 880,24.596,-/1.004,38.382,-/1.567,46.642,-/1.904,51.130,-/2.087,86.081,-/3.513,74.750,-/3.051,111.557,-/4.553,121.944,-/4.977,196.047,-/8.002,216.872,-/8.852,341.761,-/13.949,375.031,-/15.307,497.602,-/20.310,567.403,-/23.159,922.212,-/37.641,-
11
PN 6, 25 a 40 na poptávku.
113
Voda
Pitná voda
VAF Montážní vložka
PN 6 … 40
DN 300 … 1000
produkãní skupina PG 18
Popis
• pfiírubová armatura s jednostrannû prÛchozími závitov˘mi ‰rouby
• rychlej‰í montáÏ vzhledem k jedné volné pfiírubû
• pfiipojovací rozmûry pro PN 6 aÏ 40 podle EN 1092-2
Určeno
• pro pitnou vodu a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• pfiíruby a potrubní díly z tvárné litiny do DN 300, vy‰‰í svûtlosti z oceli St 37 (11 378)
Ochrana proti korozi
VAF MontáÏní vloÏka
s jednostrannû prÛchozími ‰rouby
• Typ VAF vnû i uvnitfi epoxidové povrstvení standardnû 250 mikronÛ a pozinkované ‰rouby
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení pro jednostranně průchozí závitové šrouby
• Typ 101 - pro PN 10
• Typ 102 - pro PN 16
DN
PN
300
350
400
500
600
700
800
1000
10
10
10
10
10
10
10
10
Ls
VAF typ 101
DN
PN
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-00032960300P10 25.923,-/1.058,W-00032960350P10 34.699,-/1.416,W-00032960400P10 39.379,-/1.607,W-00032960500P10 46.591,-/1.902,W-00032960600P10 65.196,-/2.661,W-00032960700P10 95.648,-/3.904,W-00032960800P10 120.737,-/4.928,W-00032961000P10 145.548,-/5.941,-
300
350
400
500
600
700
800
1000
16
16
16
16
16
16
16
16
(± 25)
mm
350
350
375
375
400
400
450
475
PN 6, PN 25, PN 40 a dal‰í jmenovité svûtlosti DN na poptávku.
11
114
Ls
VAF typ 102
(± 25)
mm
375
425
425
450
475
475
525
550
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-00032960300P16 28.584,-/1.167,W-00032960350P16 42.332,-/1.728,W-00032960400P16 52.756,-/2.153,W-00032960500P16 79.099,-/3.229,W-00032960600P16 94.348,-/3.851,W-00032960700P16 128.841,-/5.259,W-00032960800P16 150.680,-/6.150,W-00032961000P16 188.476,-/7.693,-
Voda
Pitná voda
VAM Montážní vložka
produkãní skupina PG 18
PN 10 … 40
DN 50 … 2000
Popis
• pro snadnou montáÏ a demontáÏ armatur v potrubí
• pfiírubová armatura s oboustrannû prÛchozími závitov˘mi ‰rouby
• pfiírubová armatura s jednostrannû prÛchozími závitov˘mi ‰rouby
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10 aÏ 25 podle EN 1092-2
Určeno
• pro vodu a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• pfiíruby a potrubní díly z oceli St 37 (11 378), DIN 17 100
Ochrana proti korozi
• vnû i uvnitfi epoxidové povrstvení standardnû min. 120 mikronÛ, 240 mikronÛ na poptávku
Zkoušeno
VAM MontáÏní vloÏka
s oboustrannû prÛchozími ‰rouby
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• s jednostrannû prÛchozími závitov˘mi ‰rouby
• ultra krátká stavební konstrukce
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení pro oboustranně průchozí závitové šrouby
• Typ 001 - pro PN 10
• Typ 002 - pro PN 16
DN
PN
• Typ 003 - pro PN 25
• Typ 005 - pro PN 6
Ls
VAM typ 001
• Typ 006 - pro PN 40
DN
PN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
(± 25)
*) 4 díry
50
65
80 *)
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1800
2000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
mm
180
180
200
200
200
200
220
220
220
230
230
250
260
260
260
290
290
290
290
320
360
360
360
390
390
390
Ls
VAM typ 002
(± 25)
objednací ãíslo
00032950050P10
00032950065P10
00032950080P10
00032950100P10
00032950125P10
00032950150P10
00032950200P10
00032950250P10
00032950300P10
00032950350P10
00032950400P10
00032950450P10
00032950500P10
00032950600P10
00032950700P10
00032950800P10
00032950900P10
00032951000P10
00032951100P10
00032951200P10
00032951300P10
00032951400P10
00032951500P10
00032951600P10
00032951800P10
00032952000P10
Kã/EUR
2.910,-/ 119,3.356,-/ 137,3.615,-/ 148,4.793,-/ 196,na poptávku
9.467,-/ 386,12.272,-/ 501,14.779,-/ 603,18.908,-/ 772,22.520,-/ 919,28.216,-/ 1.152,na poptávku
36.690,-/ 1.498,45.463,-/ 1.856,54.422,-/ 2.221,63.190,-/ 2.579,79.569,-/ 3.248,98.526,-/ 4.021,-
na poptávku
mm
180
180
200
200
200
200
220
230
250
260
270
270
280
300
300
320
320
340
340
360
370
380
380
400
400
400
objednací ãíslo
00032950050P16
00032950065P16
00032950080P16
00032950100P16
00032950125P16
00032950150P16
00032950200P16
00032950250P16
00032950300P16
00032950350P16
00032950400P16
00032950450P16
00032950500P16
00032950600P16
00032950700P16
00032950800P16
00032950900P16
00032951000P16
00032951100P16
00032951200P16
00032951300P16
00032951400P16
00032951500P16
00032951600P16
00032951700P16
00032951800P16
Kã/EUR
2.910,-/ 119,3.356,-/ 137,3.615,-/ 148,4.793,-/ 196,na poptávku
9.467,-/ 386,12.272,-/ 501,14.779,-/ 603,20.886,-/ 852,25.211,-/ 1.029,30.217,-/ 1.233,na poptávku
43.687,-/ 1.783,57.406,-/ 2.343,71.331,-/ 2.911,82.857,-/ 3.382,98.010,-/ 4.000,122.770,-/ 5.011,-
na poptávku
11
PN 6, 25 a 40 na poptávku.
115
Voda
FLEXINOX® Montážní vložka
vlnovcová
PN 10
DN 50 … 300
produkãní skupina PG 18
Popis
• pfiírubová armatura
• pro snadnou montáÏ a demontáÏ armatur v potrubí
• pfiipojovací rozmûry pro PN 10, 16 podle EN 1092-2
• nemá tûsnicí prvky
• vlnovec umoÏÀuje pracovat pfii montáÏi s tolerancí ± 25 mm
Určeno
• pro vodu a neagresivní tekutiny pfii dovolené pracovní teplotû do 50°C
Materiál
• vlnovec z korozivzdorné oceli 1.4571
• pfiíruby, svorníky, matice, podloÏky z uhlíkové oceli nebo pfiíruby z korozivzdorné
oceli 1.4301, svorníky, matice, podloÏky z korozivzdorné oceli A2/A4 dle EN ISO 3506
FLEXINOX® MontáÏní vloÏka
vlnovcová
Ochrana proti korozi
• pfiíruby z uhlíkové oceli - epoxidové povrstvení
• svorníky, matice, podloÏky z uhlíkové oceli - pozinkovány
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• pfiíruby PN 6, PN 16
• s jin˘mi konstrukãními provedeními
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
• Typ 101 - pro PN 10, pfiíruby, svorníky, matice, podloÏky z uhlíkové oceli
• Typ 102 - pro PN 10, pfiíruby z korozivzdorné oceli 1.4301, svorníky, matice, podloÏky
z korozivzdorné oceli A2/A4
DN
PN
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Ls
FLEXINOX® typ 101
DN
PN
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
(± 25)
mm
200
200
200
220
220
220
230
230
250
260
260
260
290
290
290
Kã/EUR
9.820,-/ 401,11.151,-/ 455,14.129,-/ 577,17.804,-/ 727,22.683,-/ 926,30.476,-/1.244,34.088,-/1.391,41.881,-/1.709,49.167,-/2.007,58.291,-/2.379,77.806,-/3.176,108.029,-/4.409,130.394,-/5.322,na poptávku
na poptávku
11
Pfii objednávce vÏdy uvádûjte PN; PN 6 a PN 16 na poptávku!
116
Ls
FLEXINOX® typ 102
(± 25)
objednací ãíslo
W-0001328
W-0001329
W-0001330
W-0001331
W-0001332
W-0001333
W-0001334
W-0001335
W-0001336
W-0001337
W-0001338
W-0001339
W-0001340
W-0001341
W-0001342
mm
200
200
200
220
220
220
230
230
250
260
260
260
290
290
290
objednací ãíslo
W-0001344
W-0001345
W-0001346
W-0001347
W-0001348
W-0001349
W-0001350
W-0001351
W-0001352
W-0001353
W-0001354
W-0001355
W-0001356
W-0001357
W-0001358
Kã/EUR
20.655,-/
843,28.322,-/ 1.156,30.793,-/ 1.257,37.763,-/ 1.541,42.134,-/ 1.720,49.104,-/ 2.004,64.500,-/ 2.633,81.734,-/ 3.336,109.106,-/ 4.453,167.080,-/ 6.820,169.615,-/ 6.923,220.683,-/ 9.007,338.469,-/ 13.815,369.325,-/ 15.075,460.944,-/ 18.814,-
Voda
Odpadní voda
ULTRAGRIP Přechodová příruba
s ji‰tûním proti posunu, univerzální
produkãní skupina PG 18
PN 10, 16
DN 50 … 400
Popis
• univerzální pfiechodová pfiíruba pro potrubí s hladk˘mi konci z oceli, ‰edé a tvárné
litiny, azbestocementu, PVC a PE s ji‰tûním proti posunu
• pro vytvofiení pfiírubového spoje
• kompenzuje osovou odchylku 4°
• pro potrubí z PE je nutné pouÏít vyztuÏovací vloÏku z polypropylénu
• tolerance prÛmûru vnûj‰ího potrubí aÏ 44 mm podle svûtlosti
Určeno
• pro pitnou vodu a odpadní vodu do 50°C
Materiál
• tûleso, stfiední krouÏek a vloÏka z tvárné litiny
• upínaã a drÏák ji‰tûní proti posunu z acetálu kopolymeru stupnû M25 nebo jeho
ekvivalentu
• tûsnûní z pryÏe EPDM
• svorníky z korozivzdorné oceli
ULTRAGRIP
Pfiechodová pfiíruba
Ochrana proti korozi
• litinové díly s nástfiikem termoplastick˘m polymerem Rilsan Nylon 11
• závity svorníku chránûny Sheraplexem
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Po dohodě
• vrtání pfiíruby pro DN 200 aÏ 300 pro PN 10
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
Typové označení
ULTRAGRIP
Potrubní spojka
Na poptávku.
• Typ 101 - pfiechodová pfiíruba ULTRAGRIP PN 16
• Typ 102 - pfiechodová pfiíruba ULTRAGRIP PN 10
DN
PN
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10 a 16
10
10
průměr potrubí
ULTRAGRIP typ 101
min.
max. objednací ãíslo
Kã/EUR
48
71
W-0001140
1.717,-/ 70,63
83,7
W-0001141
3.140,-/ 128,85,7
107
W-0001142
3.975,-/ 162,107,2 133,2
W-0001143
4.745,-/ 194,132,2 160,2
W-0001144
5.726,-/ 234,158,2 192,2
W-0001145
7.794,-/ 318,218,1
256
W-0001147
6.370,-/ 260,266,2
310
W-0001151 17.368,-/ 709,315
356
W-0001150 14.234,-/ 581,352
396
W-0002933 32.198,-/1.314,398
442
W-0002934 40.785,-/1.665,-
11
117
Voda
EASICLAMP Opravný třmen
PN 16
DN 50 … 600
produkãní skupina PG 18
Popis
• dvoudíln˘ opravn˘ tfimen pro opravy obvodov˘ch lomÛ, korozních dûr, podéln˘ch
trhlin potrubí z oceli, tvárné a ‰edé litiny, azbestocementu a PVC
• vnitfiní pryÏová vloÏka s unikátnû fie‰en˘mi ãtvercov˘mi rastry pro utûsnûní
po‰kozeného místa
• rozpûtí jedné tvarovky obsáhne rÛzné vnûj‰í prÛmûry potrubí jedné svûtlosti
• snadná montáÏ, nízká váha, vysoká pevnost
• ‰rouby pfii montáÏi opatfieny pryÏov˘mi krouÏky proti vypadnutí
• od DN 350 dodáváno na zakázku podle vnûj‰ího prÛmûru potrubí
Určeno
• pro vodu, odpadní vodu a lehké chemikálie. Teplotní odolnost tfimenu do 80°C
EASICLAMP Opravn˘ tfimen
Materiál
• tûleso z tvárné litiny (do DN 300), temperované litiny nebo oceli
• manÏeta z pryÏe EPDM
• ‰rouby, matice a podloÏky z oceli
Ochrana proti korozi
• horní a spodní díl tûlesa nástfiik termoplastick˘m polymerem Rilsan Nylon 11
• ‰rouby a matice pozinkovány a nástfiik termoplastick˘m polymerem Rilsan Nylon 11
• podloÏky galvanizovány
Zkoušeno
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
DN
50
65
80
100
125
150
175
200
225
250
300
350
400
450
500
550
600
11
118
průměr potrubí
EASICLAMP typ 101
min.
max. objednací ãíslo
Kã/EUR
66
75
W-0000319
3.974,-/ 162,75
84
W-0000320
3.091,-/ 126,92,3
103
W-0000321
3.137,-/ 128,115
125,6
W-0000322
3.501,-/ 143,141
153,9
W-0000323
4.867,-/ 199,166
181,2
W-0000324
4.107,-/ 168,200
210
W-0000577
216,5
226
W-0000325
5.529,-/ 226,230,1 243,6
W-0000578
6.344,-/ 259,269,2 293,5
W-0000326
22.111,-/ 902,323,1
349
W-0000327
29.116,-/ 1.188,W-0000579
W-0000580
na poptávku
W-0000581
rozsah ± 12 mm
podle vnûj‰ího
W-0000582
na poptávku
prÛmûru potrubí
W-0000583
W-0000584
Voda
MAXIDAPTOR Přechodová příruba
bez ji‰tûní proti posunu, univerzální
produkãní skupina PG 18
PN 10, 16
DN 350 … 600
Popis
• pro potrubí s hladk˘mi konci z oceli, ‰edé a tvárné litiny, azbestocementu a PVC
• bez ji‰tûní proti posunu
• tolerance vyosení potrubí aÏ 6°
• pro vytvofiení pfiírubového spoje na hladkém konci potrubí
• vytváfií pevn˘ a neprody‰n˘ spoj
Určeno
• pro vodu, odpadní vodu a lehké chemikálie, pfii dovolené pracovní teplotû do 80°C.
nevhodné pro otopné systémy, kde dochází ke zmûnám teplot.
Materiál
• tûleso a koncov˘ krouÏek z tvárné litiny do DN 300, od DN 350 z oceli
• tûsnûní z pryÏe EPDM nebo NBR
• svorníky, matice a podloÏky z oceli
Ochrana proti korozi
MAXIDAPTOR Pfiechodová pfiíruba
!
• tûleso a koncov˘ krouÏek epoxidov˘ nástfiik do DN 300, od DN 350 nástfiik
termoplastick˘m polymerem Rilsan Nylon 11
• svorníky a matice pozinkovány a nástfiik termoplastick˘m polymerem Rilsan Nylon 11
• závit svorníku chránûn umûlohmotn˘m návlekem
Zkoušeno
Je nutné specifikovat
v poptávce připojení
PN10 nebo PN16.
Příruba není
univerzální!
• dle EN 12 266 - 1
Na vyžádání
• prÛvodní dokumentace
DN
PN
350
350
350
350
350
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
450
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
10/16
10
16
10
16
10/16
10/16
10/16
16
16
10
16
16
10/16
16
10
16
10/16
16
16
16
10
16
10/16
10/16
16
10
16
průměr potrubí MAXIDAPTOR typ 101
min.
max.
Kã/EUR
351
368
374,5 391,5
374,5 391,5
394,3 411,3
394,3 411,3
404,8 421,8
418,2 435,2
425
442
434,4 451,4
447,2 464,2
455
472
455
472
476
493
na poptávku
487,3 504,3
501,9 518,9
510
527
510
527
527
544
540
557
555,3 572,3
566,5 583,5
582,2 599,2
582,2 599,2
630,5 647,5
645,2 662,2
662
679
675
692
675
692
11
Vy‰‰í svûtlosti také na poptávku.
119
SERIOplus Ukazatel polohy
pro víková ‰oupátka
Popis
• pro víková ‰oupátka EKO® plus a IKO® plus
• s vizuálním ukazatelem polohy popfi. se signalizaãními vysílaãi
• signalizaãní vysílaãe mohou b˘t mechanické nebo indukãní
Klasifikace pfiídavn˘ch sad pro identifikaci polohy uzávûru (klínu) ‰oupátek.
Rozli‰ení „druhu“ je nasmûrováno do posledních sedmi míst znaãení v˘robku
za teãkou viz. vzor: âââââââ.XXXXXXX
Způsob identifikace je následující:
• Ukazatel polohy samostatnû
.UKA0000
SERIOplus Ukazatel polohy
s indukãními snímaãi
• Ukazatel polohy s koncov˘mi polohov˘mi spínaãi mechanick˘mi (s kladiãkou)
.UKAME11 dva spínaãe pro koncové polohy ZAV¤ENO i OTEV¤ENO
.UKAME10 jeden spínaã pro polohu ZAV¤ENO
.UKAME01 jeden spínaã pro polohu OTEV¤ENO
• Ukazatel polohy s koncov˘m polohov˘m snímeãem indukãním
.UKAIN11 dva snímaãe pro koncové polohy ZAV¤ENO i OTEV¤ENO
.UKAIN10 jeden snímaã pro polohu ZAV¤ENO
.UKAIN01 jeden snímaã pro polohu OTEV¤ENO
Příklady identifikace pro objednání:
V-7245640.UKAIN10
znamená ‰oupátko IKO® plus, DN 80, PN 10, F4, krouÏky mosaz,
SERIOplus Ukazatel polohy
s mechanick˘mi spínaãi
s ukazatelem polohy SERIOplus,
s koncov˘m indukãním snímaãem polohy pro polohu ZAV¤ENO.
V-7818074.UKAME11
znamená ‰oupátko EKO® plus, DN 150, PN 16, F4, pryÏ EPDM,
s ukazatelem polohy SERIOplus,
s koncov˘m mechanick˘m spínaãem polohy pro polohy OTEV¤ENO i ZAV¤ENO.
V-7817084.UKA0000
znamená ‰oupátko EKO® plus, DN 200, PN 25, F5, pryÏ EPDM,
s ukazatelem polohy SERIOplus,
bez koncov˘ch snímaãÛ/spínaãÛ polohy.
11
120
VARIO Ukazatel polohy
produkãní skupina PG 18
Popis
• pro víceotáãkové armatury
• slouÏí k identifikaci polohy armatur zakopan˘ch do zemû nebo zabudovan˘ch
ve velk˘ch hloubkách
• variabilní zpÛsoby zabudování (zemní soupravy tuhé, teleskopické, stojany)
• s magnetickou nebo mechanickou signalizací polohy
• pro 0 aÏ 59 otáãek nebo 60 aÏ 900 otáãek
• mechanick˘, mechanicko-elektrick˘, mechanicko-elektrick˘ s kontrolním vedením
VARIO Ukazatel polohy
s magnetickou nebo mechanickou
signalizací polohy
VARIO Ukazatel polohy
VARIO
mechanický
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-X52ZWME.0159000 6.666,-/272,W-X52ZWME.0290000 6.666,-/272,-
VARIO
mechanicko-elektrický
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-X52ZWEL.0159000 14.115,-/576,W-X52ZWEL.0290000 14.115,-/576,-
VARIO mechanicko-elektrický
s kontrolním vedením
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-X52ZWLU.0159000 na poptávku
W-X52ZWLU.0290000 na poptávku
Vario je dodáváno pouze v kompletu se zemní soupravou PATENT.
11
121
VOLANT Ruční kolo
produkãní skupina PG 12, PG 18
Určeno
• k ovládání prÛmyslov˘ch armatur
Materiál
• ruãní kolo - odlitek ze ‰edé litiny EN-JL 1030 (GG-20) nebo ocelov˘ v˘lisek
• T-klíã z oceli 11 353
Ochrana proti korozi
VOLANT Ruãní kolo typ 001
pro tfimenová ‰oupátka
• ruãní kolo z EN-JL 1030 (GG-20) - základní nátûr syntetickou barvou ‰edou
• ruãní kolo z oceli - epoxidové povrstvení (barva ãerná)
Po dohodě
• epoxidové povrstvení u ruãního kola z litiny
• jin˘ barevn˘ odstín u ruãního kola z oceli
Provedení ručních kol
• typ 001 s válcovou dírou pro tfimenová ‰oupátka - syntetick˘ nátûr (‰ed˘)
• typ 900 s jehlancovou dírou pro víková ‰oupátka - epoxidové povrstvení (ãern˘)
VOLANT Ruãní kolo z oceli typ 900
pro víková ‰oupátka
PG 12
PG 18
T-klíã COMBIT
(detail v˘mûnn˘ch nástavcÛ)
PG 18
DN - IKO®plus šoupátko
Dk
velikost díry
PN 6, 10
PN 16
prÛmûr kola
d
40-80
160
30
100-150
40-50
200
36
200
65-150
250
40
250
200
315
45
300
250
400
52
300
500
60
VOLANT typ 001
objednací ãíslo
Kã/EUR
L-1340042
168,-/ 7,L-1340043
257,-/ 10,L-1340074
326,-/ 13,L-1340075
405,-/ 16,L-1340076
903,-/ 37,L-1340078
1.020,-/ 42,-
DN - IKO®plus šoupátko
Dk
PN 6, 10
PN 16
prÛmûr kola
40-80
40-80
150
100-200
100-200
200
250,300
250,300
300
jehlan
s
12
14
19
VOLANT typ 900
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-0002201.161331 144,-/ 6,M-0002202.161331 185,-/ 8,M-0002204.161331 370,-/ 15,-
DN - EKO®plus šoupátko
Dk
PN 10, 16
prÛmûr kola
40-50
200
65-80
250
100-150
300
200
400
250-350
500
400, 500
630
600
720
jehlan
s
14
17
19
24
27
32
36
VOLANT typ 900
objednací ãíslo
Kã/EUR
M-0002202.161331 185,-/ 8,M-0002203.161331 298,-/ 12,M-0002204.161331 370,-/ 15,M-0002205.161331 770,-/ 31,M-0002207.161331 1.256,-/ 51,M-0002216.161331 1.862,-/ 76,M-0002219.161331 2.625,-/107,-
Poznámka: VOLANT typ 900 vã. spojovacího materiálu.
Po dohodû - pro oba smûry uzavírání.
COMBIT - univerzální T-klíč pro šoupátka i navrt. pasy
T-klíč COMBIT
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0002813
1.400,-/57,-
T-klíč šoupátkový se čtyřhranem 27 mm
11
T-klíã standardní
122
T-klíč pro šoupátka
objednací ãíslo
Kã/EUR
W-0000030
1.078,-/44,-
Přirážky k ceně
Zkouška těsnosti uzávěru za studena vzduchem podle dle EN 12 266 - 1
DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
šoupátko
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-3000001
241,-/10,V-3000002
294,-/12,V-3000003
294,-/12,V-3000004
337,-/14,V-3000005
337,-/14,V-3000006
337,-/14,V-3000007
360,-/15,V-3000008
658,-/27,V-3000009
734,-/30,V-3000000
825,-/34,-
kulový kohout
objednací ãíslo
Kã/EUR
V-5000008
244,-/10,V-5000009
244,-/10,V-2000001
244,-/10,V-2000002
281,-/11,V-2000003
281,-/11,V-2000004
281,-/11,V-2000005
281,-/11,V-2000006
311,-/13,V-2000007
349,-/14,-
uzavírací
objednací ãíslo
V-1000001
V-1000002
V-1000003
V-1000004
V-1000005
V-1000006
V-1000007
V-1000008
V-1000009
1V-000000
klapka
Kã/EUR
216,-/ 9,216,-/ 9,216,-/ 9,216,-/ 9,216,-/ 9,216,-/ 9,216,-/ 9,226,-/ 9,226,-/ 9,226,-/ 9,-
Vystavení protokolu
Protokol 3.1 EN 10204
Protokol 3.1 EN 10204 pro PG 18
600,- Kã/25,- EUR
2.000,- Kã/82,- EUR
Poplatky
Poplatek za objednané a neodebrané zboÏí nad 5 pracovních dnÛ
190,- Kã/8,- EUR /
poloÏka
Skladné za avizované a neodebrané zboÏí nad 5 pracovních dnÛ
10,- Kã/0,4 EUR / paleta/den
Seznam základních zkratek pro označení tlaku, rozměrů a materiálů:
Rd
- krycí hloubka pro podzemní hydranty, nadzemní hydranty a zemní
soupravy pro ‰oupátka se rozumí vzdálenost od horní hrany potrubí
po ovládací rovinu. Pro zemní soupravy u navrtávacích pasÛ od horní
hrany potrubí domovní přípojky po ovládací rovinu.
Hloubka zabudování
- pro vfietenová ‰oupátka se rozumí vzdálenost od spodní
hrany potrubí po ovládací rovinu. Tento údaj slouÏí pro
definování délkov˘ch rozmûrÛ pro prodlouÏení vfietena.
Min. hloubka zabudování
- pro vfietenová ‰oupátka se rozumí vzdálenost od spodní
hrany potrubí po ovládací rovinu tak, aby horní ãást
‰oupátka (nástavce) tuto ovládací rovinu nepfiesahovala.
EN-GJL-200 (GG-20)
- ‰edá litina s lupínkov˘m grafitem (pfiedlito na tûlese JL 1030)
EN-GJL-200 (GG-25)
- ‰edá litina s lupínkov˘m grafitem (pfiedlito na tûlese JL 1040)
EN-GJS-400-15 (GGG-40) - tvárná litina s kuliãkov˘m grafitem (pfiedlito na tûlese JS 1030)
EN-GJS-500-7 (GGG-50)
- tvárná litina s kuliãkov˘m grafitem (pfiedlito na tûlese JS 1050)
11
123
Poznámky
124

Podobné dokumenty

1-kat obleceni - Český Internet sro

1-kat obleceni - Český Internet sro vnitfiní vloÏka - smûs vláken s pode‰ívkou (vaÈák), barva svrchní - ‰iroká ‰kála dle dohody, barva vnitfiní vloÏky - smûs vláken - ‰edá Kabát splÀuje normu EN 340. velikost: dle velikostní tabulky

Více

Zde

Zde budete plně připraveni zodpovědět jakoukoliv otázku, kterou vám mohou vaši zákazníci položit.

Více

měření na anténě, kompenzace a transformace

měření na anténě, kompenzace a transformace Na svorkách antény A–B namìøíme impedanci RL = 70 Ω a X L = 31 Ω. Použijeme kabel o impedanci 75 Ω se zkracovacím èinitelem 0,762, jehož charakteristické údaje jsme již zapsali do tabulky v program...

Více

Uzávěry dopravníkových zařízení

Uzávěry dopravníkových zařízení fie‰ení. Systém se dá v˘hodnû pfiizpÛsobit na v‰echna dopravníková zafiízení. 25 let star˘ a pfiece jiÏ nejzku‰enûj‰í a nejinovativnûj‰í podnik na trhu. Bezpeãná a úãinná uzavírací technika ae vyvinula...

Více

1-kat oblec. kody morava

1-kat oblec. kody morava 798 57 p. La‰kov Iâ: 27725251 DIâ: CZ27725251

Více

Karburátor a jeho příslušenství

Karburátor a jeho příslušenství áste ným zatí ením rozumíme otev ení oupátka asi od 1/4 do 3/4 celkového zdvihu. Nej ast j í re im motoru odpovídá tomuto otev ení karburátoru. Podmínky pro tvo ení sm si jsou úpln jiné ne p i plné...

Více

Chladicí systémy vozidel - pro servisy Komplexní znalosti

Chladicí systémy vozidel - pro servisy Komplexní znalosti Termostaty regulují teplotu chladicí kapaliny a tím také teplotu motoru. Mechanické termostaty se bûhem let pfiíli‰ nezmûnily a stále se je‰tû instalují. Funkci vykonává expandující voskové tûleso, ...

Více

firemní profil

firemní profil V oblasti armatur pro jadernou energetiku:  výrobu uzavíracích vlnovcových ventilů typ A10 (DN 10–150, PN 40–250)  výrobu regulačních vlnovcových ventilů pro hrubou lineární regulaci A11 (DN 10–1...

Více