€*.Wé ,

Transkript

€*.Wé ,
M ffif;j *rsg§
\,.ls"!;..:::!
r,t}N
X*ŘAV*TN CTV|
اFusLlKT
IST§§§TV*
l
V Praze dne 13. 1.2a15
č. j.: naznn 1056/2015-3/oVZ
lffi
§iill llilftlfi ilillifffi §fi ltlill| lill]lil l1lllfi ll§ illllil
MzDRX0OoE§Lř
Ministerstvo zdravotnictvi jako správní úřad přrslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011
Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 naiízenířvropského parlamentu
a Rady (ES) č. 190712006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizíku látky di(Z-ethylhexyl}ítalátu (DHHP) obsažené ve výrobku:
Panenka Fver Áfter !,ligh, ř{O: 16§8
značenídle dolepené etikety: Panenky, A-A 14297-35,
EAN: 696952a1 41027 (kód neexistuje)
Výrobce / Distríbutor / Země původu: neuvedeni l Čína
Dovozce dle značení:T & T s.r.o. market, Libušská 319, Praha 4 (firma neexistuje}
Frodejce: Thai Anh Phan, §. K. Neumanna 278125,500 02 Hradec Kráiové - PražskéPředměstí,
lČ; 27540758
Riziko obsahu di_(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočíváv tom, že při hře mohou estery
kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůžídítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a
sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP pŮsobí
na reprodukčníorgány, §hora uvedený výrobek obsahuje v hlavičce panenky DEHP v množství
30,7 % hm. To nespiňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. '1 ve spojení s bodem 51
přílohy XVll (Omezení výroby, uváděni na trh a používáníněkterých nebezpečných látek a předmětŮ)
nařízení Evropského parlamentu a Rady {E§} č, 1907/20ů6 (REACH),
Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie vysoká cca 25 cm s modrorezavými dlouhými vlasy,
oblečená do tmavěrůžových šatůse zavinovaci sukni zdobenou černou krajkou a se zlatým páskem.
Hračka je balena v papírové skládačce s plastovou čeínIstěnou. Na obalu je uveden anglický název
výrobku a jeho kód a země původu. Na dolepené bílépapírovéetiketě se nachází český název
výrobku (panenky), dalši kód výrobku a čarový (EAN) neexistujícíkód, iníormace o dovozci
(neexistující firmě), zemi původu, nevhodnosti pro děti do 3let věku.(nebezpečípolknuti nebo
vdechnutí malých oddělitetných částí)a značka shody CE.
,.ďffiř.>.
€*u!:".-)':;
.Wé
Vyvěšeno na úřednídesku dne: K|;
§věšeno z úřední desky dne.
,
1
l ) L /š' / :
l..,
"r
-,;]
Éš{*ur'
o.,z<- MUDr. Vladimír Valenta, Ph,D
ČR * Mini§{erstvo zcjravctnictví - cdbor Ochrany veťejnóhc rdravi
hlavní hygienik ČR
Pa|ackóho n.tměsti 4, 128 01 Praha 2, tel.: +420 224 971 111, e-mail: [email protected]_, W\d/w.ňucr.cz
Vyiizuje: ln§. fýliro§lav Kapoun, tel,: +420 224 §72 $20, íax: +420 224 g72 1 0§,
e,mail: miro§iaV,[email protected],cz